EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0612

Регламент за изпълнение (ЕС) № 612/2013 на Комисията от 25 юни 2013 година относно работата на регистъра на икономическите оператори и данъчните складове и свързаните с тях статистически данни и докладване в съответствие с Регламент (ЕС) № 389/2012 на Съвета относно административното сътрудничество в областта на акцизите

OJ L 173, 26.6.2013, p. 9–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 09 Volume 003 P. 5 - 29

Legal status of the document In force: This act has been changed. Current consolidated version: 13/02/2023

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/612/oj

26.6.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 173/9


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 612/2013 НА КОМИСИЯТА

от 25 юни 2013 година

относно работата на регистъра на икономическите оператори и данъчните складове и свързаните с тях статистически данни и докладване в съответствие с Регламент (ЕС) № 389/2012 на Съвета относно административното сътрудничество в областта на акцизите

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 389/2012 на Съвета от 2 май 2012 г. относно административното сътрудничество в областта на акцизите и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2073/2004 (1), и по-специално член 22 и член 34, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕС) № 389/2012 се създава рамка за опростяване и задълбочаване на административното сътрудничество между държавите членки в областта на акцизите.

(2)

С член 21 от Директива 2008/118/ЕО на Съвета от 16 декември 2008 г. относно общия режим на облагане с акциз и за отмяна на Директива 92/12/ЕИО (2) се изисква държавата членка на изпращане да осъществи проверка на данните в проект на електронен административен документ, преди съответните акцизни стоки да могат да се движат под режим отложено плащане на акциз. С Регламент (ЕО) № 684/2009 на Комисията от 24 юли 2009 г. за прилагане на Директива 2008/118/ЕО на Съвета (3) по отношение на компютризираните процедури за движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз се уточнява съдържанието на проекта на електронен административен документ. Тъй като информацията в посочения административен документ, свързана с акцизни разрешения, подлежи на проверка спрямо данните от съответните национални регистри, данните от всеки национален регистър следва да бъдат редовно предоставяни на всяка държава членка на изпращане и да бъдат поддържани в актуално състояние.

(3)

Информацията в националните регистри относно икономическите оператори, участващи в движението на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз, се обменя автоматично чрез централен регистър на икономическите оператори („Централен регистър“), управляван от Комисията, както е предвидено в член 19, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 389/2012.

(4)

С цел да се улесни обменът на информация чрез Централния регистър е необходимо да се определят структурата и съдържанието на стандартните формуляри, които ще се използват, включително кодовете, които ще бъдат въвеждани в тези формуляри.

(5)

За да се гарантира, че наличните данни в Централния регистър са верни и се актуализират автоматично, централното звено за връзка за акцизите или отделът за връзка следва да уведомява Централния регистър и да му изпраща измененията на националния си регистър.

(6)

С цел съхраняваните в националните регистри данни да бъдат точни и актуални, централното звено за връзка за акцизите или отделът за връзка следва да актуализира националния регистър в същия ден, в който е настъпило изменение на разрешение, и незабавно да изпрати измененията на Централния регистър.

(7)

С цел да се гарантира, че държавите членки разполагат с точно копие на данните от другите национални регистри, централното звено за връзка за акцизите или определеният отдел за връзка следва да осигури редовно и навременно получаване на новите изменения от Централния регистър.

(8)

Необходимо е икономическите оператори да имат възможност да се уверят, че техните данни за разрешението са били правилно обработени и разпространени от Централния регистър, и да проверят данните за търговски партньор, преди да представят проект на електронен административен документ. За да е възможна такава проверка на валидността на акцизните номера, както е предвидено в член 20, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 389/2012, Комисията следва да предостави необходимите основни данни на съответното разрешение, съхранявани в Централния регистър, при представяне на валиден уникален акцизен номер. Освен това следва да бъдат определени правила за поправка на неточна информация във връзка с разрешението на даден икономически оператор.

(9)

С цел да се гарантира ефективното функциониране на Централния регистър и спазването на гарантираното максимално време за обработка на уведомление за изменение на национален регистър или искане от общ характер, е необходимо да се определят точно нивата на достъпност на Централния регистър и на националните регистри, както и обстоятелствата, при които е позволено достъпността или работата на Централния регистър или на националните регистри да падне под тези нива.

(10)

С цел да се осигури възможност за оценка на работата на Централния регистър, Комисията следва ежемесечно да извлича от регистъра статистическа информация и да я изпраща на държавите членки.

(11)

С цел да се даде достатъчно време на Комисията и на държавите членки да направят необходимото, за да са в състояние да изпълнят задълженията си по отношение на сроковете и на достъпността на услугите, изисквани с настоящия регламент, прилагането на членове 8, 9 и 10 следва да бъде отложено до 1 януари 2015 г.

(12)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета по акцизите,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Съобщения, разменяни чрез компютризираната система, свързана с националните регистри и Централния регистър

1.   Структурата и съдържанието на съобщенията, свързани с регистрацията на икономически оператори и данъчни складове в националните регистри и в Централния регистър, трябва да са в съответствие с приложение I.

Тези съобщения се обменят чрез компютризираната система.

2.   Съобщенията, посочени в параграф 1, се обменят със следните цели:

а)

уведомление за изменения на националните регистри, изпращано до Централния регистър от централните звена за връзка за акцизите и отделите за връзка;

б)

уведомление за изменения на Централния регистър, изпращано до националните регистри;

в)

искания, отправяни от централните звена за връзка за акцизите и отделите за връзка, за данни за измененията на Централния регистър;

г)

искания, отправяни от централните звена за връзка за акцизите и отделите за връзка, за статистическа информация, извлечена от Централния регистър;

д)

изпращане от Комисията на държавите членки, отправили искането, на статистическа информация, извлечена от Централния регистър.

3.   Когато за попълването на определени полета с данни в съобщенията се изискват кодове, се използват кодовете, посочени в приложение II към настоящия регламент или в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009.

Член 2

Определения

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„запис“ означава вписани данни в национален регистър или Централния регистър, посочен в член 19, параграф 4 от Регламент (ЕС) № 389/2012;

2)

„изменение“ означава създаването, актуализирането или анулирането на запис;

3)

„дата на активиране“ означава дата в запис, определена от отговорната държава членка, от която записът е на разположение за извършване на електронна проверка във всички държави членки и от която икономическите оператори могат да правят справки за извлечените от записа данни.

Член 3

Изпращане на изменения до Централния регистър от централните звена за връзка за акцизите и отделите за връзка

1.   Всяко централно звено за връзка за акцизите или всеки отдел за връзка, определен(о) в съответствие с член 4 от Регламент (ЕС) № 389/2012, е отговорен(но) за изпращането на измененията в националния си регистър до Централния регистър и за отразяване на измененията в своя национален регистър, които са били изпратени от Централния регистър или които са били извлечени от него, или и двете.

2.   Комисията създава и поддържа списък на отговорните централни звена за връзка за акцизите или отдели за връзка въз основа на информацията, предоставена от държавите членки, и осигурява достъпа на държавите членки до този списък.

3.   Всяко централно звено за връзка за акцизите или всеки отдел за връзка изпраща до Централния регистър уведомление за всяко изменение на националния си регистър най-късно на дата на активиране на изменението. Съобщението, което трябва да бъде използвано за измененията на националните регистри, е „Операции по регистъра на икономическите оператори“, определено в таблица 2 от приложение I.

Член 4

Поддръжка на Централния регистър и изпращане на изменения до националните регистри

1.   Когато получи съобщение „Операции по регистъра на икономическите оператори“ от централното звено за връзка за акцизите или отдела за връзка, съдържащо уведомление за изменение на национален регистър, Комисията проверява дали структурата и съдържанието на съобщението съответстват на таблица 2 от приложение I.

2.   Когато структурата и съдържанието на посоченото в параграф 1 съобщение съответстват на таблица 2 от приложение I, се предприемат следните действия:

а)

Комисията незабавно регистрира изменението в Централния регистър;

б)

изпраща се уведомление до всяка държава членка, за която централното звено за връзка за акцизите или отделът за връзка е регистриран(о) да получава уведомления, като се използва съобщението „Операции по регистъра на икономическите оператори“, определено в таблица 2 от приложение I.

3.   Когато структурата или съдържанието на посоченото в параграф 1 съобщение „Операции по регистъра на икономическите оператори“ не съответства на таблица 2 от приложение I, Комисията връща уведомлението на централното звено за връзка за акцизите или отдела за връзка, което(който) го е изпратил(о), като използва съобщението „Отказ за актуализиране на данни за икономически оператори“, определено в таблица 3 от приложение I, и посочва код, който указва причината за отказа.

4.   Когато получи съобщение „Отказ за актуализиране на данни за икономически оператори“, централното звено за връзка за акцизите или отделът за връзка незабавно предприема необходимото коригиращо действие и отново изпраща уведомлението.

5.   Централното звено за връзка за акцизите или отделът за връзка на всяка държава членка, който(което) не е регистриран(о) да получава от Комисията уведомления за изменения, изпраща искане за извлечение на извършените в Централния регистър изменения поне два пъти на ден, като използва съобщението „Искане от общ характер“, определено в таблица 1 от приложение I.

Член 5

Отразяване на измененията в националните регистри

1.   Поне два пъти на ден централното звено за връзка за акцизите или отделът за връзка на всяка държава членка отразява в националния си регистър получените от Централния регистър изменения.

2.   Веднага след като посочените в параграф 1 изменения бъдат отразени в националния регистър, до тях се осигурява достъп за справка от страна на централното звено за връзка за акцизите или отдела за връзка, а от датата на активиране им те трябва да са на разположение за извършване на електронна проверка.

Член 6

Справка с Централния регистър от страна на икономическите оператори

1.   Поне два пъти на ден Комисията изготвя извлечение от Централния регистър на всички активни записи. При изготвянето на това извлечение Комисията отстранява всеки запис, който не е на обществено разположение за справка. От всички останали записи Комисията отстранява също така всички данни за всеки вид икономически оператор или неговите обекти, които не отговарят на описанията от извлечените данни от вписаните данни, определени в параграф 3, букви а), б) и в).

2.   Икономическите оператори могат да отправят към Комисията искане за извлечени данни от даден запис, като представят уникалния акцизен номер, посочен в член 19, параграф 2, буква а) от Регламент (ЕС) № 389/2012.

3.   Когато представеният уникален акцизен номер съответства на акцизен номер, който се съдържа в извлечението от Централния регистър, извлечените данни от регистъра се връщат на отправилия искането икономическия оператор в следните случаи:

а)

ако представеният уникален акцизен номер съответства на запис за лицензиран складодържател, регистриран получател или регистриран изпращач, извлечението трябва да съдържа някой от следните видове данни:

i)

текстовото описание на кода за вида оператор (група данни 2 e, посочена в таблица 2 от приложение I);

ii)

поне един код за категорията на акцизния продукт (група данни 2.4 a в съобщението „Операции по регистъра на икономическите оператори“) или поне един код на акцизния продукт (група данни 2.5 a, посочена в таблица 2 от приложение I);

iii)

комбинация от групи данни 2.4 a и 2.5 a, която е в съответствие с правилата, съдържащи се в описанието, посочено в таблица 2 от приложение I;

б)

ако представеният уникален акцизен номер съответства на запис за данъчен склад, в извлечението трябва да е посочен някой от следните видове данни:

i)

поне един код за категорията на акцизния продукт (група данни 3.4 a, посочена в таблица 2 от приложение I);

ii)

поне един код на акцизния продукт (група данни 3.5 a, посочена в таблица 2 от приложение I);

iii)

комбинация от групи данни 3.4 a и 3.5 a, която е в съответствие с правилата, съдържащи се в описанието, посочено в таблица 2 от приложение I;

в)

ако представеният уникален акцизен номер съответства на регистриран получател, който попада в обхвата на член 19, параграф 2, буква з) от Регламент (ЕС) № 389/2012, освен предоставените по буква а) данни извлечението трябва да съдържа следната информация:

i)

датата на изтичане на срока на валидност на разрешението (група данни 4 c, посочена в таблица 2 от приложение I);

ii)

дали разрешението може да бъде използвано за повече от едно движение (група данни 4 d в таблица 2 от приложение I);

iii)

поне един набор данни за временно разрешение (група данни 4.3, посочена в таблица 2 от приложение I).

4.   Когато между представения уникален акцизен номер и извадката от Централния регистър няма съответствие, отправилият искането икономически оператор бива информиран за това.

5.   Ако икономическият оператор твърди, че даден запис, отнасящ се до неговото разрешение, липсва или е неправилен, Комисията при поискване го информира как да отправи искане за корекция на записа и предоставя данните за контакт на централното звено за връзка за акцизите или отдела за връзка на отговорната държава членка.

Член 7

Статистическа информация и доклади

1.   Статистическата информация, която Комисията извлича от Централния регистър в съответствие с член 34, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 389/2012, е следната:

а)

броят на активните и неактивните записи на икономически оператори;

б)

броят на разрешенията, чийто срок на валидност предстои да изтече, който представлява общият брой на разрешенията, чийто срок на валидност изтича през следващия месец или през следващото тримесечие;

в)

видовете икономически оператори, броят на икономическите оператори по видове и броят на данъчните складове;

г)

броят на лицензираните икономически оператори по продукти и по категория на продукта;

д)

броят на измененията на акцизни разрешения.

Въз основа на посочената в първа алинея статистическа информация Комисията изготвя месечен доклад за държавите членки.

2.   Всяко централно звено за връзка за акцизите или всеки отдел за връзка може да отправи искане към Комисията да изготви конкретен статистически доклад за Централния регистър. Това искане се прави, като се използва съобщението „Искане от общ характер“, посочено в таблица 1 от приложение I. Комисията отговаря, като използва съобщението „Статистически данни от SEED“, посочено в таблица 4 от приложение I.

Член 8

Срок за обработване на уведомления за изменения на национални регистри и на искания от общ характер

1.   В рамките на два часа от получаването на уведомление за изменение на национален регистър Комисията обработва това изменение в съответствие с член 4.

2.   В рамките на два часа от получаването на съобщение „Искане от общ характер“, посочено в таблица 1 от приложение I, Комисията предоставя исканата информация на централното звено за връзка за акцизите или отдела за връзка, отправил(о) искането.

Член 9

Достъпност

Централният регистър и националните регистри трябва да бъдат достъпни по всяко време.

Член 10

Ограничаване на задълженията за предоставяне на услуга

Установените в членове 8 и 9 задължения на Комисията и на държавите членки за предоставяне на услуга не се прилагат при следните надлежно обосновани обстоятелства:

а)

Централният регистър или даден национален регистър е недостъпен поради хардуерни или телекомуникационни повреди;

б)

възникнали мрежови проблеми, които не са под прекия контрол на Комисията или на съответната държава членка;

в)

непреодолима сила;

г)

планирани дейности по поддръжката, за които е изпратено уведомление най-малко четиридесет и осем часа преди планираното начало на периода на извършване на тези дейности.

Член 11

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Членове 8, 9 и 10 се прилагат от 1 януари 2015 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 25 юни 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 121, 8.5.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 9, 14.1.2009 г., стр. 12.

(3)  ОВ L 197, 29.7.2009 г., стр. 24.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ ОТНОСНО ЕЛЕКТРОННИТЕ СЪОБЩЕНИЯ, ИЗПОЛЗВАНИ ЗА ПОДДРЪЖКАТА НА РЕГИСТЪРА НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ОПЕРАТОРИ

1.

Елементите на данните от електронните съобщения, използвани за целите на компютризираната система, са структурирани в групи от данни, а където е приложимо — в подгрупи от данни. Подробности относно елементите на данните и тяхната употреба са представени в таблиците от настоящото приложение, в които:

а)

в колона А се посочва цифровият код (номер), определен за всяка група и подгрупа от данни; всяка подгрупа следва поредния номер на (под)групата от данни, от която тя представлява част (например: когато номерът на групата данни е 1, една подгрупа данни от тази група се означава с 1.1, а една подгрупа данни от тази подгрупа се означава с 1.1.1);

б)

в колона B се посочва буквеният код (буква), определен за всеки елемент на данните в дадена (под)група от данни;

в)

в колона C се посочва (под)групата от данни или елементът на данните;

г)

в колона D за всяка (под)група от данни или всеки елемент на данните се посочва стойност, указваща дали въвеждането на съответните данни е:

i)

„R“ (задължително), което означава, че се изисква попълването на данните. Дори когато дадена (под)група от данни е означена с „O“ (незадължителна) или „C“ (условна), елементите на данните от тази група данни могат да бъдат „R“ (задължителни), когато компетентните органи на държавата членка са решили, че данните от тази (под)група трябва да бъдат попълнени, или когато се прилага съответното условие;

ii)

„O“ (незадължително), което означава, че въвеждането на данните е незадължително за лицето, подаващо съобщението (изпращача или получателя), освен когато определена държава членка е определила данните за задължителни в съответствие с възможността за избор, предвидена в колона E по отношение на някои от незадължителните (под)групи от данни или елементи на данните;

iii)

„C“ (условно), което означава, че използването на (под)групата от данни или елемента на данните зависи от други (под)групи от данни или елементи на данните от същото съобщение;

iv)

„D“ (зависимо), което означава, че използването на (под)групата от данни или елемента на данните зависи от условие, което не може да бъде проверено чрез компютризираната система, както е предвидено в колони E и F.;

д)

в колона E се посочва условието (условията) за данните, чието въвеждане е условно, конкретизира се използването на незадължителни и зависими данни, когато е приложимо, и се указва кои данни трябва да бъдат предоставени от компетентните органи;

е)

в колона F се посочват обяснения, при необходимост, свързани с попълването на съобщението;

ж)

в колона G се посочват:

i)

за някои (под)групи от данни — число, следвано от знак „x“, указващо колко пъти (под)групата от данни може да бъде повторена в съобщението (по подразбиране = 1);

ii)

за всеки елемент на данните, освен за елементи на данните, указващи часа и/или датата — характеристиките, идентифициращи вида на данните и тяхната дължина. Кодовете за видовете данни са следните:

a буквен;

n цифров;

an буквено-цифров.

Числото след кода указва допустимата дължина на данните за съответния елемент на данните. Незадължителните две точки преди индикатора за дължината означават, че данните нямат определена дължина, а само максимална дължина от определен брой цифри, посочени с индикатора за дължина. Използването на запетая в индикатора за дължината на данните означава, че данните могат да съдържат десетични стойности, като цифрата преди запетаята посочва общата дължина на атрибута, а цифрата след запетаята посочва максималния брой цифри след десетичния знак;

iii)

за елементи на данните, указващи часа и/или датата, се посочва „дата“, „час“ или „дата-час“, което означава, че трябва да бъдат въведени датата, часът или датата и часът, като се прилага стандарт ISO 8601 за представяне на датата и часа.

2.

В таблиците от настоящото приложение са използвани следните съкращения:

а)   e-АД: електронен административен документ;

б)   АРК: административен референтен код;

в)   SEED: Система за обмен на акцизни данни (електронната база данни, посочена в член 19, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 389/2012;

г)   Код по КН: Код по Комбинираната номенклатура.

3.

В таблиците от настоящото приложение са използвани следните определения:

а)

„Начална дата“ означава „Начална дата на разрешението“ или „Начална дата на валидност“;

б)

„Крайна дата“ означава „Крайна дата на разрешението“ или „Крайна дата на валидност“;

в)

„Начална дата на разрешението“ означава датата, от която даден икономически оператор има разрешение от отговорната държава членка да произвежда, съхранява, изпраща или получава акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз;

г)

„Крайна дата на разрешението“ означава датата, от която даден икономически оператор вече няма разрешение от отговорната държава членка;

д)

„Начална дата на валидност“ означава датата, от която обектите на даден икономически оператор са обявени от отговорната държава членка за отговарящо на условията място за производство, изпращане или получаване на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз;

е)

„Крайна дата на валидност“ означава датата, от която обектите на даден икономически оператор вече не се считат за отговарящи на условията.

Таблица 1

Искане от общ характер

(по членове 4, 7 и 8)

A

B

C

D

E

F

G

1

АТРИБУТИ

R

 

 

 

 

a

Вид на искането

R

 

Възможните стойности са:

=

2

=

Искане за извличане на референтни данни

=

3

=

Искане за възстановяване на референтни данни

=

4

=

Искане за извличане на данни за икономически оператори

=

5

=

Искане за възстановяване на данни за икономически оператори

=

6

=

Искане за списък на акцизните служби

=

7

=

Искане за възстановяване на списък на е-АД

=

8

=

Искане за статистически данни от SEED

n1

 

b

Наименование на съобщението за искане

C

„R“, ако <Видът на искането> е „2“ или „3“

В противен случай не се попълва

(вж. Вид на искането в клетка 1a)

Възможните стойности са:

—   „C_COD_DAT“= Общ списък на кодовете

—   „C_PAR_DAT“= Общи параметри на системата

—   „ALL“= За цялостна структура

a..9

 

c

Отправила искането служба

R

 

Съществуващ идентификатор <Референтен номер на службата> в набор <СЛУЖБА>

an8

 

d

Идентификатор за съответствие на искането

C

„R“, ако <Видът на искането> е „2“, „3“, „4“, „5“, „7“ или „8“

В противен случай не се попълва

(вж. Вид на искането в клетка 1a)

Стойността на <Идентификатора за съответствие на искането> е уникална за всяка държава членка

an..16

 

e

Начална дата

C

За 1 e и d:

„R“, ако <Видът на искането> е „3“ или „5“

В противен случай не се попълва

(вж. Вид на искането в клетка 1a)

 

дата

 

f

Крайна дата

C

 

дата

 

g

Единна дата

C

„R“, ако <Видът на искането> е „2“ или „4“

В противен случай не се попълва

(вж. Вид на искането в клетка 1a)

 

дата

2

ИСКАНЕ ЗА СПИСЪК НА Е-АД

C

„R“, ако <Видът на искането> е „7“

В противен случай не се попълва

(вж. Вид на искането в клетка 1a)

 

 

 

a

Код на държавата членка

R

 

(вж. Списък на кодовете 3 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009)

a2

2.1

АТРИБУТ НА ИСКАНЕТО_ПЪРВИЧЕН КРИТЕРИЙ

R

 

 

99x

 

a

Код на вида основен критерий

R

 

Възможните стойности са:

=

1

=

АРК

=

2

=

Търговска марка на продукта

=

3

=

Категории акцизни продукти на движението

=

4

=

(запазено)

=

5

=

(запазено)

=

6

=

(запазено)

=

7

=

(запазено)

=

8

=

Град на получателя

=

9

=

Град на изпращача

=

10

=

Град на лицето, което предоставя обезпечението

=

11

=

(запазено)

=

12

=

Град на доставка

=

13

=

Град на данъчния склад на изпращане

=

14

=

Град на превозвача

=

15

=

Код на продукта по КН

=

16

=

Дата на фактурата

=

17

=

Акцизен номер на получателя

=

18

=

Акцизен номер на изпращача

=

19

=

Акцизен номер на лицето, което предоставя обезпечението

=

20

=

(запазено)

=

21

=

(запазено)

=

22

=

Акцизен номер на данъчния склад на получаване

=

23

=

Акцизен номер на данъчния склад на изпращане

=

24

=

(запазено)

=

25

=

Код на акцизния продукт

=

26

=

Времетраене на транспорта

=

27

=

Държава членка на получаване

=

28

=

Държава членка на изпращане

=

29

=

Име/наименование на получателя

=

30

=

Име/наименование на изпращача

=

31

=

Име/наименование на лицето, което предоставя обезпечението

=

32

=

(запазено)

=

33

=

Наименование на мястото на доставка

=

34

=

Наименование на данъчния склад на изпращане

=

35

=

Име/наименование на превозвача

=

36

=

Номер на фактурата

=

37

=

Пощенски код на получателя

=

38

=

Пощенски код на изпращача

=

39

=

Пощенски код на лицето, което предоставя обезпечението

=

40

=

(запазено)

=

41

=

Пощенски код на мястото на доставка

=

42

=

Пощенски код на данъчния склад на изпращане

=

43

=

Пощенски код на превозвача

=

44

=

Количеството на стоките (в стоковата част на е-АД)

=

45

=

Местен референтен номер, който представлява определен от изпращача сериен номер

=

46

=

Вид на транспорта

=

47

=

(запазено)

=

48

=

(запазено)

=

49

=

Номер за целите на ДДС на получателя

=

50

=

(запазено)

=

51

=

Номер за целите на ДДС на превозвача

=

52

=

Промяна на мястото на получаване (пореден номер ≥ 2)

n..2

2.1.1

АТРИБУТ НА ИСКАНЕТО_ПЪРВИЧНА СТОЙНОСТ

O

 

 

99x

 

a

Стойност

R

 

 

an..255

3

ИСКАНЕ_СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ

C

„R“, ако <Видът на искането> е „8“

В противен случай не се попълва

(вж. Вид на искането в клетка 1a)

 

 

 

a

Вид на статистическите данни

R

 

Възможните стойности са:

=

1

=

Активни и неактивни икономически оператори

=

2

=

Разрешения, чийто срок на валидност предстои да изтече

=

3

=

Икономически оператори по вид и данъчни складове

=

4

=

Акцизна дейност

=

5

=

Промени на акцизни разрешения

n1

3.1

КОД ОТ СПИСЪКА НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ

R

 

 

99x

 

a

Код на държавата членка

R

 

(вж. Списък на кодовете 3 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009)

a2

4

ПЕРИОД_СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ

C

„R“, ако <Видът на искането> е „8“

В противен случай не се попълва

(вж. Вид на искането в клетка 1a)

 

 

 

a

Година

R

 

 

n4

 

b

Полугодие

C

За 4 б, в, и г:

Следните три полета за данни са незадължителни и изключващи се:

<Полугодие>

<Тримесечие>

<Месец>

Това означава, че ако е попълнено едно от тези полета за данни, другите две не се попълват.

Възможните стойности са:

=

1

=

Първо полугодие

=

2

=

Второ полугодие

n1

 

c

Тримесечие

C

Възможните стойности са:

=

1

=

Първо тримесечие

=

2

=

Второ тримесечие

=

3

=

Трето тримесечие

=

4

=

Четвърто тримесечие

n1

 

d

Месец

C

Възможните стойности са:

=

1

=

Януари

=

2

=

Февруари

=

3

=

Март

=

4

=

Април

=

5

=

Май

=

6

=

Юни

=

7

=

Юли

=

8

=

Август

=

9

=

Септември

=

10

=

Октомври

=

11

=

Ноември

=

12

=

Декември

n..2

5

ИСКАНЕ_РЕФЕРЕНТНИ ДАННИ

C

„R“, ако <Видът на искането> е „2“ или „3“

В противен случай не се попълва

(вж. Вид на искането в клетка 1a)

 

 

5.1

КОД ОТ СПИСЪКА НА КОДОВЕТЕ

O

 

 

99x

 

a

Поискан списък на кодовете

O

 

Възможните стойности са:

=

1

=

Мерни единици

=

2

=

Видове събития

=

3

=

Видове доказателства

=

4

=

(запазено)

=

5

=

(запазено)

=

6

=

Езикови кодове

=

7

=

Държави членки

=

8

=

Кодове на държавите

=

9

=

Кодове на опаковките

=

10

=

Причини за съобщението за незадоволително получаване или за контрол

=

11

=

Причини за прекъсването

=

12

=

(запазено)

=

13

=

Видове транспорт

=

14

=

Транспортни единици

=

15

=

Лозарски зони

=

16

=

Кодове на извършените манипулации на вината

=

17

=

Категории на акцизните продукти

=

18

=

Акцизни продукти

=

19

=

Кодове по КН

=

20

=

Съответствия между кода по КН и акцизния продукт

=

21

=

Причини за анулирането

=

22

=

Причини за сигнала или отхвърлянето на е-АД

=

23

=

Причини за закъснението

=

24

=

(запазено)

=

25

=

Лица, които изпращат съобщение за събитието

=

26

=

История на причините за отказ

=

27

=

Причини за закъснял резултат

=

28

=

Действия за административно сътрудничество

=

29

=

Причини за искането за административно сътрудничество

=

30

=

(запазено)

=

31

=

(запазено)

=

32

=

(запазено)

=

33

=

(запазено)

=

34

=

Причини за невъзможността да се предприеме действието за административно сътрудничество

=

35

=

Причини за отхвърлянето на искане от общ характер

=

36

=

(запазено)

n..2

Таблица 2

Операции по регистъра на икономическите оператори

(по членове 3, 4 и 6)

A

B

C

D

E

F

G

1

АТРИБУТИ

R

 

 

 

 

a

Вид на съобщението

R

 

Възможните стойности са:

=

1

=

Актуализиране на данни за икономически оператори (Уведомление за промени в CD/RD)

=

2

=

Разпространение на актуализираните данни за икономически оператори

=

3

=

Възстановяване на данни за икономически оператори

=

4

=

Извличане на данни за икономически оператори

n1

 

b

Идентификатор за съответствие на искането

C

„R“, ако <Видът на съобщението> е „3“ или „4“

В противен случай не се попълва

(вж. Вид на съобщението в клетка 1a)

Стойността на <Идентификатора за съответствие на искането> е уникална за всяка държава членка

an..16

2

РАЗРЕШЕНИЕ НА ТЪРГОВЕЦА

O

 

 

999999x

 

a

Акцизен номер на търговеца

R

 

(Вж. Списък на кодовете 1 в приложение II <Акцизният номер на търговеца> трябва да бъде уникален за списъка <РАЗРЕШЕНИЕ НА ТЪРГОВЕЦА>.

an13

 

b

Номер по ДДС

O

 

 

an..14

 

c

Начална дата на разрешението

R

 

 

дата

 

d

Крайна дата на разрешението

O

 

 

дата

 

e

Код за вида оператор

R

 

Възможните стойности са:

=

1

=

Лицензиран складодържател

=

2

=

Регистриран получател

=

3

=

Регистриран изпращач

Стойността на елемента от данни <Код за вида оператор> не може да бъде променяна след създаването на РАЗРЕШЕНИЕ НА ТЪРГОВЕЦА

n1

 

f

Референтен номер на акцизната служба

R

 

(вж. Списък на кодовете 5 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009)

an8

2.1

ДЕЙСТВИЕ

R

 

 

 

 

a

Операция

R

 

Възможните стойности са:

—   C= Създаване

—   U= Актуализиране

—   I= Анулиране

a1

 

b

Дата на активиране

C

„R“, ако <Операцията> е „C“ или „U“

в противен случай „О“

(вж. Операция в клетка 2.1a)

Ако <Датата на активиране> не е въведена, то за Дата на активиране на Операция анулиране се счита датата, на която Операция анулиране е въведена в Централния регистър.

дата

 

c

Отговорен управител на данни

O

 

 

an..35

2.2

ИМЕ/НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС

R

 

 

99x

 

a

Име/наименование

R

 

 

an..182

 

b

NAD_LNG

R

 

(вж. Списък на кодовете 1 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009)

a2

2.2.1

АДРЕС

R

 

 

 

 

a

Улица

R

 

 

an..65

 

b

Номер

O

 

 

an..11

 

c

Пощенски код

R

 

 

an..10

 

d

Град

R

 

 

an..50

 

e

Код на държавата членка

R

 

(вж. Списък на кодовете 3 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009)

a2

2.3

КОД ЗА ФУНКЦИЯТА НА ОПЕРАТОРА

O

 

 

9x

 

a

Код за функцията на оператора

R

 

Възможните стойности са:

=

1

=

С позволение да извършва директна доставка

=

2

=

С позволение да остави непопълнени полетата за мястото на получаване в съответствие с член 19, параграф 2, буква е) от Регламент (ЕС) № 389/2012.

Комбинациите <Код за вида оператор/Код за функцията на оператора> са, както следва:

ВИД ОПЕРАТОР/ ФУНКЦИЯ НА ОПЕРАТОРА

ЛИЦ. СКЛАДОДЪРЖАТЕЛ

РЕГ. ПОЛУЧАТЕЛ

РЕГ. ИЗПРАЩАЧ

С позволение да извършва директна доставка

X

X

 

С позволение да остави непопълнени полетата за мястото на получаване в съответствие с член 19, параграф 2, буква е) от Регламент (ЕС) № 389/2012

X

 

 

n1

2.4

КОД НА КАТЕГОРИЯТА НА АКЦИЗНИТЕ ПРОДУКТИ

C

Трябва да е налице поне една от групите данни <Код на КАТЕГОРИЯТА НА АКЦИЗНИТЕ ПРОДУКТИ> или <Код на АКЦИЗНИЯ ПРОДУКТ>

 

999x

 

a

Код на категорията на акцизните продукти

R

 

(вж. Списък на кодовете 3 в приложение II)

<Кодът на категорията на акцизните продукти> трябва да бъде уникален за списъка <Код на КАТЕГОРИЯТА НА АКЦИЗНИТЕ ПРОДУКТИ> в рамките на една и съща група данни <РАЗРЕШЕНИЕ НА ТЪРГОВЕЦА> или <ДАНЪЧЕН СКЛАД>

a1

2.5

КОД НА АКЦИЗНИЯ ПРОДУКТ

C

Трябва да е налице поне една от групите данни <Код на КАТЕГОРИЯТА НА АКЦИЗНИТЕ ПРОДУКТИ> или <Код на АКЦИЗНИЯ ПРОДУКТ>

 

999x

 

a

Код на акцизния продукт

R

 

(вж. Списък на кодовете 11 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009)

<Кодът на категорията на акцизните продукти> от <Кода на акцизния продукт> не трябва да е налице в рамките на една и съща група данни <РАЗРЕШЕНИЕ НА ТЪРГОВЕЦА> или <ДАНЪЧЕН СКЛАД>

<Кодът на акцизния продукт> трябва да бъде уникален за списъка <Код на АКЦИЗНИЯ ПРОДУКТ> в рамките на една и съща група данни <РАЗРЕШЕНИЕ НА ТЪРГОВЕЦА>, <ДАНЪЧЕН СКЛАД> или <ВРЕМЕННО РАЗРЕШЕНИЕ>

an..4

2.6

(ИЗПОЛЗВАНЕ НА) ДАНЪЧЕН СКЛАД

C

„R“, ако <Кодът за вида оператор> е „Лицензиран складодържател“

В противен случай не се попълва

(вж. Код за вида оператор в клетка 2e)

 

99x

 

a

Референтен номер на данъчния склад

R

 

(вж. Списък на кодовете 1 в приложение II)

„Референтният номер на данъчния склад“ трябва да е от групата данни <ДАНЪЧЕН СКЛАД. Референтен номер на данъчния склад>, така че да съществува поне една Активна версия с Период на валидност, който съвпада поне за един ден с Периода на валидност на <РАЗРЕШЕНИЕТО НА ТЪРГОВЕЦА> след Датата на активиране на последния.

<Референтният номер на данъчния склад> трябва да бъде уникален за списъка <ДАНЪЧЕН СКЛАД>.

an13

3

ДАНЪЧЕН СКЛАД

O

 

 

999999x

 

a

Референтен номер на данъчния склад

R

 

(вж. Списък на кодовете 1 в приложение II)

<Референтният номер на данъчния склад> трябва да бъде уникален за списъка <ДАНЪЧЕН СКЛАД>.

„Референтният номер на данъчния склад“ трябва да бъде същият като един от групата данни <(ИЗПОЛЗВАНЕ НА) ДАНЪЧЕН СКЛАД. Референтен номер на данъчния склад> в рамките на една или повече групи данни <РАЗРЕШЕНИЕ НА ТЪРГОВЕЦА> от вида „Лицензиран складодържател“, като също така отговаря на изискванията на Правило 204.

an13

 

b

Начална дата на валидност

R

 

 

дата

 

c

Крайна дата на валидност

O

 

 

дата

 

d

Референтен номер на акцизната служба

R

 

(вж. Списък на кодовете 5 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009)

an8

3.1

ДЕЙСТВИЕ

R

 

 

 

 

a

Операция

R

 

Възможните стойности са:

—   C= Създаване

—   U= Актуализиране

—   I= Анулиране

a1

 

b

Дата на активиране

C

„R“, ако <Операцията> е „C“ или „U“

в противен случай „О“

(вж. Операция в клетка 3.1a)

Ако <Датата на активиране> не е въведена, то за Дата на активиране на Операция анулиране се счита датата, на която Операция анулиране е въведена в Централния регистър.

дата

 

c

Отговорен управител на данни

O

 

 

an..35

3.2

ИМЕ/НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС

R

 

 

99x

 

a

Име/наименование

R

 

 

an..182

 

b

NAD_LNG

R

 

(вж. Списък на кодовете 1 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009)

a2

3.2.1

АДРЕС

R

 

 

 

 

a

Улица

R

 

 

an..65

 

b

Номер

O

 

 

an..11

 

c

Пощенски код

R

 

 

an..10

 

d

Град

R

 

 

an..50

 

e

Код на държавата членка

R

 

(вж. Списък на кодовете 3 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009)

a2

3.4

КОД НА КАТЕГОРИЯТА НА АКЦИЗНИТЕ ПРОДУКТИ

C

Трябва да е налице поне една от групите данни <Код на КАТЕГОРИЯТА НА АКЦИЗНИТЕ ПРОДУКТИ> или <Код на АКЦИЗНИЯ ПРОДУКТ>

 

999x

 

a

Код на категорията на акцизните продукти

R

 

(вж. Списък на кодовете 3 в приложение II)

<Кодът на категорията на акцизните продукти> трябва да бъде уникален за списъка <Код на КАТЕГОРИЯТА НА АКЦИЗНИТЕ ПРОДУКТИ> в рамките на една и съща група данни <РАЗРЕШЕНИЕ НА ТЪРГОВЕЦА> или <ДАНЪЧЕН СКЛАД>

an1

3.5

КОД НА АКЦИЗНИЯ ПРОДУКТ

C

Трябва да е налице поне една от групите данни <Код на КАТЕГОРИЯТА НА АКЦИЗНИТЕ ПРОДУКТИ> или <Код на АКЦИЗНИЯ ПРОДУКТ>

 

999x

 

a

Код на акцизния продукт

R

 

(вж. Списък на кодовете 11 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009)

<Кодът на категорията на акцизните продукти> от <Кода на акцизния продукт> не трябва да е налице в рамките на една и съща група данни <РАЗРЕШЕНИЕ НА ТЪРГОВЕЦА> или <ДАНЪЧЕН СКЛАД>

<Кодът на акцизния продукт> трябва да бъде уникален за списъка <Код на АКЦИЗНИЯ ПРОДУКТ> в рамките на една и съща група данни <РАЗРЕШЕНИЕ НА ТЪРГОВЕЦА>, <ДАНЪЧЕН СКЛАД> или <ВРЕМЕННО РАЗРЕШЕНИЕ>

an..4

4

ВРЕМЕННО РАЗРЕШЕНИЕ

O

 

 

999999x

 

a

Референтен номер на временното разрешение

R

 

(вж. Списък на кодовете 2 в приложение II)

an13

 

b

Референтен номер на издаващата служба

R

 

(вж. Списък на кодовете 5 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009)

an8

 

c

Дата на изтичане на срока на валидност

R

 

 

дата

 

d

Флаг за подлежащо на повторна употреба временно разрешение

R

 

Възможните стойности са:

=

0

=

Не или Невярно

=

1

=

Да или Вярно

n1

 

e

Номер за целите на ДДС

O

 

 

an..14

 

f

Начална дата на разрешението

R

 

 

дата

 

g

Флаг за малък винопроизводител

O

 

Възможните стойности са:

=

0

=

Не или Невярно

=

1

=

Да или Вярно

n1

4.1

ДЕЙСТВИЕ

R

 

 

 

 

a

Операция

R

 

Възможните стойности са:

—   C= Създаване

—   U= Актуализиране

—   I= Анулиране

a1

 

b

Дата на активиране

C

„R“, ако <Операцията> е „C“ или „U“

в противен случай „О“

(вж. Операция в клетка 4.1a)

Ако <Датата на активиране> не е въведена, то за Дата на активиране на Операция анулиране се счита датата, на която Операция анулиране е въведена в Централния регистър.

дата

 

c

Отговорен управител на данни

O

 

 

an..35

4.2

ТЪРГОВЕЦ ИЗПРАЩАЧ

R

 

 

 

 

a

Акцизен номер на търговеца

C

„R“, ако <Флагът за временно разрешение — малък винопроизводител> не е налице или е със стойност Невярно

в противен случай „О“

За ТЪРГОВЕЦ изпращач

Съществуващ идентификатор <Акцизен номер на търговеца> в набор <РАЗРЕШЕНИЕ НА ТЪРГОВЕЦА>

<Кодът за типа оператор> от посочения <ТЪРГОВЕЦ> трябва да бъде:

„Лицензиран складодържател“; ИЛИ

„Регистриран изпращач“

an13

 

b

Търговец

R

 

 

an..182

 

c

Улица

R

 

 

an..65

 

d

Номер

O

 

 

an..11

 

e

Пощенски код

R

 

 

an..10

 

f

Град

R

 

 

an..50

 

g

NAD_LNG

R

 

(вж. Списък на кодовете 1 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009)

a2

4.3

ДАННИ ЗА ВРЕМЕННОТО РАЗРЕШЕНИЕ

R

 

 

999x

 

a

Код на акцизния продукт

R

 

(вж. Списък на кодовете 11 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009)

<Кодът на акцизния продукт> трябва да бъде уникален за списъка <Код на АКЦИЗНИЯ ПРОДУКТ> в рамките на една и съща група данни <РАЗРЕШЕНИЕ НА ТЪРГОВЕЦА>, <ДАНЪЧЕН СКЛАД> или <ВРЕМЕННО РАЗРЕШЕНИЕ>

Ако е означено <Временно разрешение — Малък винопроизводител> и стойността е Вярно, ТОГАВА

<Кодът на акцизния продукт> трябва да е със стойност:

„W200“; ИЛИ

„W300“

an..4

 

b

Количество

R

 

 

n..15,3

4.4

ИМЕ/НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС

R

 

 

99x

 

a

Име/наименование

R

 

 

an..182

 

b

NAD_LNG

R

 

(вж. Списък на кодовете 1 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009 на Комисията)

a2

4.4.1

АДРЕС

R

 

 

 

 

a

Улица

R

 

 

an..65

 

b

Номер

O

 

 

an..11

 

c

Пощенски код

R

 

 

an..10

 

d

Град

R

 

 

an..50

 

e

Код на държавата членка

R

 

(вж. Списък на кодовете 3 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009)

a2

Таблица 3

Отказ за актуализиране на данни за икономически оператори

(по член 4)

A

B

C

D

E

F

G

1

Изпращане на съобщение „Операции по регистъра на икономическите оператори“

R

 

(вж. таблица 2 за подробности)

 

2

ОТХВЪРЛЯНЕ

R

 

 

9999x

 

a

Дата и час на отхвърлянето

R

 

 

дата-час

 

b

Код на причината за отхвърляне

R

 

Възможните стойности са:

=

1

=

Липсваща операция

=

2

=

Неизвестна операция

=

3

=

Неправилен формат на акцизния номер на икономическия оператор

=

4

=

Неправилен формат на референтния номер на данъчния склад

=

5

=

Неправилен формат на временното разрешение

=

6

=

Неправилен формат на референтния номер на службата

=

7

=

Липсващо име/наименование

=

8

=

Икономическият оператор вече съществува (създаване)

=

9

=

Данъчният склад вече съществува (създаване)

=

10

=

Временното разрешение вече съществува (създаване)

=

11

=

Икономическият оператор не е намерен (актуализиране/заличаване)

=

12

=

Данъчният склад не е намерен (актуализиране/заличаване)

=

13

=

Временното разрешение не е намерено (актуализиране/заличаване)

=

14

=

Неизвестен икономически оператор

=

18

=

Липсващ вид оператор

=

19

=

Неизвестен вид оператор

=

20

=

Липсваща функция на оператора

=

21

=

Неизвестна функция на оператора

=

22

=

Несъответствие между вида на оператора и функцията на оператора

=

23

=

Липсваща начална дата на разрешението или неправилен формат на тази дата

=

24

=

Неправилен формат на крайната дата на разрешението

=

25

=

Липсваща дата на изтичане на срока на валидност или неправилен формат на тази дата

=

26

=

Липсващ или неизвестен референтен номер на службата

=

27

=

Несъответствие между акцизния номер и акцизната служба

=

28

=

Даден данъчен склад не може да принадлежи на повече от един лицензиран складодържател

=

29

=

Акцизният номер на даден лицензиран складодържател не може да съвпада с този на икономически оператор, освен ако последният е лицензиран складодържател за самия себе си

=

30

=

Липсваща категория на акцизния продукт

=

31

=

Неизвестна категория на акцизния продукт

=

32

=

Липсващ акцизен продукт

=

33

=

Неизвестен акцизен продукт

=

34

=

Непълен адрес

=

35

=

Липсващ езиков код

=

36

=

Неизвестен езиков код

=

37

=

Трябва да бъде посочен поне телефонен номер, номер на факс или адрес на електронна поща

=

38

=

Липсващ собственик/управител на данъчния склад

=

39

=

Неизвестен собственик/управител на данъчния склад

=

40

=

Собственикът/управителят на данъчния склад трябва да бъде складодържател

=

41

=

Само на складодържател може да бъде разрешено да използва данъчен склад

=

42

=

Невалиден референтен номер на данъчния склад (нарушение на Правило 204)

=

43

=

Липсващ референтен номер на лицензирания складодържател на данъчния склад (нарушение на Правило 205)

=

44

=

Липсва <Акцизният номер на търговеца> (нарушаване на Условие 157)

=

45

=

Невалидна стойност за <Кода на акцизния продукт> (нарушение на Правило 212)

n..2

Таблица 4

Статистически данни от SEED

(по член 7)

A

B

C

D

E

F

G

1

АТРИБУТИ

R

 

 

 

 

a

Идентификатор за съответствие на искането

R

 

Стойността на <Идентификатора за съответствие на искането> е уникална за всяка държава членка.

an..16

2

ПЕРИОД_СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ

R

 

 

 

 

a

Година

R

 

 

n4

 

b

Полугодие

C

За 2 b, c, и d:

Следните три полета за данни са незадължителни и изключващи се:

<Полугодие>

<Тримесечие>

<Месец>

Това означава, че ако е попълнено едно от тези полета за данни, другите две не се попълват.

Възможните стойности са:

=

1

=

Първо полугодие

=

2

=

Второ полугодие

n1

 

c

Тримесечие

C

Възможните стойности са:

=

1

=

Първо тримесечие

=

2

=

Второ тримесечие

=

3

=

Трето тримесечие

=

4

=

Четвърто тримесечие

n1

 

d

Месец

C

Възможните стойности са:

=

1

=

Януари

=

2

=

Февруари

=

3

=

Март

=

4

=

Април

=

5

=

Май

=

6

=

Юни

=

7

=

Юли

=

8

=

Август

=

9

=

Септември

=

10

=

Октомври

=

11

=

Ноември

=

12

=

Декември

n..2

3

СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ_ПО_ДЧ

O

 

 

99x

 

a

Код на държавата членка

R

 

(вж. Списък на кодовете 3 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009)

a2

 

b

Брой активни икономически оператори

O

 

 

n..15

 

c

Брой неактивни икономически оператори

O

 

 

n..15

 

d

Брой разрешения, чийто срок на валидност предстои да изтече

O

 

 

n..15

 

e

Брой данъчни складове

O

 

 

n..15

 

f

Брой промени на акцизни разрешения

O

 

 

n..15

3.1

ВИД_ОПЕРАТОР

O

 

 

9x

 

a

Код за вида оператор

R

 

Възможните стойности са:

=

1

=

Лицензиран складодържател

=

2

=

Регистриран получател

=

3

=

Регистриран изпращач

n1

 

b

Брой икономически оператори

R

 

 

n..15

3.2

КАТЕГОРИЯ_АКЦИЗЕН ПРОДУКТ_ДЕЙНОСТ

O

 

 

9x

 

a

Код на категорията на акцизните продукти

R

 

(вж. Списък на кодовете 3 в приложение II)

a1

 

b

Брой икономически оператори

R

 

 

n..15

3.3

ДЕЙНОСТ_АКЦИЗЕН ПРОДУКТ

O

 

 

9999x

 

a

Код на акцизния продукт

R

 

(вж. Списък на кодовете 11 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009)

an..4

 

b

Брой икономически оператори

R

 

 

n..15

4

СТАТИСТИЧЕСКИ ДАННИ_ВСИЧКИ ДЧ

O

 

 

 

 

a

Общ брой активни икономически оператори

O

 

 

n..15

 

b

Общ брой неактивни икономически оператори

O

 

 

n..15

 

c

Общ брой разрешения, чийто срок на валидност предстои да изтече

O

 

 

n..15

 

d

Общ брой данъчни складове

O

 

 

n..15

 

e

Общ брой промени на акцизни разрешения

O

 

 

n..15

4.1

ВИД ОПЕРАТОР_ВСИЧКИ ДЧ

O

 

 

9x

 

a

Код за вида оператор

R

 

Възможните стойности са:

=

1

=

Лицензиран складодържател

=

2

=

Регистриран получател

=

3

=

Регистриран изпращач

n1

 

b

Общ брой икономически оператори

R

 

 

n..15

4.2

КАТЕГОРИЯ_АКЦИЗЕН ПРОДУКТ_ДЕЙНОСТ_ВСИЧКИ ДЧ

O

 

 

9x

 

a

Код на категорията на акцизните продукти

R

 

(вж. Списък на кодовете 3 в приложение II)

a1

 

b

Общ брой икономически оператори

R

 

 

n..15

4.3

ДЕЙНОСТ_АКЦИЗЕН ПРОДУКТ_ВСИЧКИ ДЧ

O

 

 

9999x

 

a

Код на акцизния продукт

R

 

(вж. Списък на кодовете 11 в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009)

an..4

 

b

Общ брой икономически оператори

R

 

 

n..15


ПРИЛОЖЕНИЕ II

СПИСЪК НА КОДОВЕТЕ

Списък на кодовете 1: Акцизен номер на търговеца/референтен номер на данъчния склад

Поле

Съдържание

Вид на полето

Примери

1

Идентификатор на ДЧ, в която е регистриран икономическият оператор или данъчният склад

Буквено — 2 знака

PL

2

Определен от съответната държава уникален код

Буквено-цифрово — 11 знака

2005764CL78

Стойността в поле 1 се взема от списъка на <ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ> (точка 3 от списъците на кодовете в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009).

Поле 2 се попълва с уникален идентификатор за регистрирания за акцизна дейност оператор (лицензиран складодържател, регистриран получател и регистриран изпращач) или за данъчния склад. Органите на държавите членки са отговорни за начина на определяне на тази стойност, но всеки регистриран за акцизна дейност оператор (лицензиран складодържател, регистриран получател и регистриран изпращач) и всеки данъчен склад трябва да има уникален акцизен номер.

Списък на кодовете 2: Референтен номер на временното разрешение

Поле

Съдържание

Вид на полето

Примери

1

Идентификатор на ДЧ, в която е регистриран икономическият оператор или данъчният склад

Буквено — 2 знака

PL

2

Определен от съответната държава уникален код

Буквено-цифрово — 11 знака

2005764CL78

Референтният номер на временното разрешение има същата структура като акцизния номер на търговеца/референтния номер на данъчния склад.

Стойността в поле 1 се взема от списъка на <ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ> (точка 3 от списъците на кодовете в приложение II към Регламент (ЕО) № 684/2009).

Поле 2 се попълва с уникален идентификатор за регистрирания за акцизна дейност оператор (лицензиран складодържател, регистриран получател и регистриран изпращач) или за данъчния склад. Органите на държавите членки са отговорни за начина на определяне на тази стойност, но всеки регистриран за акцизна дейност оператор (лицензиран складодържател, регистриран получател и регистриран изпращач) и всеки данъчен склад трябва да има уникален акцизен номер.

Списък на кодовете 3: Категории на акцизните продукти

Код на категорията на акцизния продукт

Описание

T

Тютюневи изделия

B

Бира

W

Вино и напитки, получени чрез ферментация, различни от вино и бира

I

Междинни продукти

S

Етилов алкохол и спиртни напитки

E

Енергийни продукти


Top