EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0487

Регламент (ЕС) № 487/2013 на Комисията от 8 май 2013 година за изменение с цел адаптиране към научно-техническия прогрес на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси текст от значение за ЕИП

OB L 149, 1.6.2013, p. 1–59 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Този документ е публикуван в специално издание (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/487/oj

1.6.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 149/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 487/2013 НА КОМИСИЯТА

от 8 май 2013 година

за изменение с цел адаптиране към научно-техническия прогрес на Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно класифицирането, етикетирането и опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (1), и по-специално член 53 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1272/2008 се хармонизират разпоредбите и критериите за класифициране и етикетиране на веществата, смесите и някои специфични изделия на територията на Съюза.

(2)

В посочения регламент се взема предвид Глобалната хармонизирана система за класифициране и етикетиране на химикали (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals, наричана по-долу „GHS“) на Организацията на обединените нации (ООН).

(3)

Критериите за класифициране и правилата за етикетиране, включени в GHS, периодично се преразглеждат на ниво ООН. Четвъртото преработено издание на GHS е плод на промените, приети през декември 2010 г. от групата от експерти на ООН за транспортирането на опасни товари и за Глобалната хармонизирана система за класифициране и етикетиране на химикали. В него се съдържат изменения, отнасящи се, inter alia, до нови категории на опасност за химически нестабилни газове и незапалими аерозоли и допълнително подобряване на някои препоръки за безопасност. Поради това е необходимо техническите разпоредби и критерии в приложенията към Регламент (ЕО) № 1272/2008 да бъдат адаптирани към четвъртото преработено издание на GHS.

(4)

GHS предоставя на компетентните органи възможност да приемат дерогации от изискванията за етикетиране на вещества или смеси, класифицирани като корозивни за метали, но некорозивни за кожата и/или очите. Тя също така позволява да не бъдат включени някои елементи на етикета върху опаковката, когато обемът на веществото или сместа е под определена граница. Следва да бъдат включени разпоредби за прилагането на посочените мерки на равнището на Съюза.

(5)

Следва също така да бъде изменена терминологията в различни разпоредби в приложенията, както и някои технически критерии, за да се улесни прилагането от страна на операторите и на органите по прилагане, да се подобри съгласуваността на правния текст и да се постигне по-голяма яснота.

(6)

За да се осигури възможност за доставчиците на вещества да се приспособят към въведените с настоящия регламент нови разпоредби относно класифицирането, етикетирането и опаковането, следва да се предвиди преходен период и да се отложи прилагането на настоящия регламент. Това следва да даде възможност установените в настоящия регламент разпоредби да се прилагат на доброволен принцип преди изтичането на преходния период.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, учреден по силата на член 133 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета (2),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 1272/2008 се изменя, както следва:

1)

в член 14, параграф 2 буква в) се заличава;

2)

в член 23 се добавя следната буква е):

„е)

вещества или смеси, класифицирани като корозивни за метали, но некорозивни за кожата и/или очите.“;

3)

приложение I се изменя в съответствие с приложение I към настоящия регламент;

4)

приложение II се изменя в съответствие с приложение II към настоящия регламент;

5)

приложение III се изменя в съответствие с приложение III към настоящия регламент;

6)

приложение IV се изменя в съответствие с приложение IV към настоящия регламент;

7)

приложение V се изменя в съответствие с приложение V към настоящия регламент;

8)

приложение VI се изменя в съответствие с приложение VI към настоящия регламент;

9)

приложение VII се изменя в съответствие с приложение VII към настоящия регламент.

Член 2

1.   Чрез дерогация от член 3, втора алинея веществата и смесите могат — съответно преди 1 декември 2014 г. за веществата и преди 1 юни 2015 г. за смесите — да бъдат класифицирани, етикетирани и опаковани в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008, така както е изменен с настоящия регламент.

2.   Чрез дерогация от член 3, втора алинея за веществата, класифицирани, етикетирани и опаковани в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 и пуснати на пазара преди 1 декември 2014 г., до 1 декември 2016 г. не важи изискването да бъдат преетикетирани и преопаковани в съответствие с настоящия регламент.

3.   Чрез дерогация от член 3, втора алинея за смесите, класифицирани, етикетирани и опаковани в съответствие с Директива 1999/45/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3) или Регламент (ЕО) № 1272/2008 и пуснати на пазара преди 1 юни 2015 г., до 1 юни 2017 г. не важи изискването да бъдат преетикетирани и преопаковани в съответствие с настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага по отношение на веществата от 1 декември 2014 г., а по отношение на смесите — от 1 юни 2015 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 8 май 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 353, 31.12.2008 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 396, 30.12.2006 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 200, 30.7.1999 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Приложение I към Регламент (ЕО) № 1272/2008 се изменя, както следва:

А.

Част 1 се изменя, както следва:

1)

Вмъква се следният раздел 1.3.6:

„1.3.6.    Вещества или смеси, класифицирани като корозивни за метали, но некорозивни за кожата и/или очите

Вещества или смеси, класифицирани като корозивни за метали, но некорозивни за кожата и/или очите, които са в завършен вид, опаковани за потребителска употреба, не изискват да се включва в етикета пиктограмата за опасност GHS05.“

2)

Вмъкват се следните раздели 1.5.2.4 и 1.5.2.5:

„1.5.2.4.   Етикетиране на вътрешни опаковки, когато съдържанието не превишава 10 ml

1.5.2.4.1.

Елементите на етикета, изисквани по член 17, могат да не бъдат посочени върху вътрешната опаковка, когато:

а)

съдържанието на вътрешната опаковката не превишава 10 ml;

б)

веществото или сместа се пуска на пазара за снабдяване на дистрибутор или потребител надолу по веригата за провеждането на научноизследователска и развойна дейност или на анализ за контрол на качеството; и

в)

вътрешната опаковка се съдържа във външна опаковка, която отговаря на изискванията на член 17.

1.5.2.4.2.

Независимо от раздели 1.5.1.2 и 1.5.2.4.1 етикетът върху вътрешната опаковка съдържа идентификатора на продукта, а когато е целесъобразно — и пиктограмите за опасност „GHS01“, „GHS05“, „GHS06“ и/или „GHS08“. Когато се използват повече от две пиктограми, „GHS06“ и „GHS08“ могат да имат предимство пред „GHS01“ и „GHS05“.

1.5.2.5.   Раздел 1.5.2.4 не се прилага за вещества или смеси, попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) № 1107/2009 или (ЕС) № 528/2012.“

Б.

Част 2 се изменя, както следва:

1)

Второто изречение в раздел 2.1.2.1 се заменя със следното:

„Методите за изпитване са описани в част I от UN RTDG, Ръководство за изпитвания и критерии.“

2)

В буква е) от раздел 2.1.2.2 думата „детониращи“ се заличава.

3)

В раздел 2.1.2.3 и в колоната, озаглавена „Критерии“, на таблица 2.1.1 думите „Препоръките на ООН относно превоза на опасни товари“ се заменят с „UN RTDG“.

4)

В раздел 2.1.3, в колоната, озаглавена „Нестабилен експлозив“, на таблица 2.1.2 препоръка за безопасност „P281“ се заменя с „P280“.

5)

В първата алинея и в бележката под линия към фигура 2.1.1 от раздел 2.1.4.1 думите „Препоръките на ООН относно превоза на опасни товари“ се заменят с „UN RTDG“.

6)

В първата алинея на раздел 2.1.4.2 думите „Препоръките на ООН относно превоза на опасни товари“ се заменят с „UN RTDG“.

7)

В буква а) от раздел 2.1.4.3 думите „Препоръките на ООН относно превоза на опасни товари“ се заменят с „UN RTDG“.

8)

Раздели 2.2—2.3.4.1 се заменят със следното:

„2.2.   Запалими газове (включително химически нестабилни газове)

2.2.1.    Определения

2.2.1.1.

Запалим газ означава газ или газова смес, които имат интервал на запалимост при смесване с въздух при температура 20 °C и стандартно налягане от 101,3 kPa.

2.2.1.2.

Химически нестабилен газ означава запалим газ, който е способен да реагира експлозивно дори при отсъствие на въздух или кислород.

2.2.2.    Критерии за класифициране

2.2.2.1.

Запалим газ се класифицира в този клас в съответствие с таблица 2.2.1:

Таблица 2.2.1

Критерии за запалими газове

Категория

Критерии

1

Газове, които при температура 20 °C и стандартно налягане от 101,3 kPa:

а)

са запалими във въздуха, когато са в смес с концентрация 13 об. % или по-малко; или

б)

имат интервал на запалимост във въздуха не по-малък от 12 процентни пункта независимо от долната граница на запалимост.

2

Газовете, различни от тези в категория 1, които при температура 20 °C и стандартно налягане от 101,3 kPa, имат интервал на запалимост при смесване с въздух.

Забележка:

Аерозолите не се класифицират като запалими газове; вж. раздел 2.3.

2.2.2.2.

Запалим газ, който освен това е и химически нестабилен, допълнително се класифицира в една от двете категории за химически нестабилни газове чрез използване на методите, описани в част III от UN RTDG, Ръководство за изпитвания и критерии, в съответствие със следната таблица:

Таблица 2.2.2

Критерии за химически нестабилни газове

Категория

Критерии

A

Запалими газове, които са химически нестабилни при температура 20 °C и стандартно налягане от 101,3 kPa

Б

Запалими газове, които са химически нестабилни при температура, по-висока от 20 °C и/или налягане, по-високо от 101,3 kPa

2.2.3.    Предоставяне на информация за опасността

Елементите на етикета се използват за вещества и смеси, които отговарят на критериите за класифициране в този клас на опасност в съответствие с таблица 2.2.3.

Таблица 2.2.3

Елементи на етикета за запалими газове (включително химически нестабилни газове)

Класифициране

Запалим газ

Химически нестабилен газ

Категория 1

Категория 2

Категория A

Категория Б

Пиктограма GHS

Image

Няма пиктограма

Няма допълнителна пиктограма

Няма допълнителна пиктограма

Сигнална дума

Опасно

Внимание

Няма допълнителна сигнална дума

Няма допълнителна сигнална дума

Предупреждение за опасност

H220: Изключително запалим газ

H221: Запалим газ

H230: Може да реагира експлозивно дори при отсъствие на въздух

H231: Може да реагира експлозивно дори при отсъствие на въздух при повишено налягане и/или температура

Препоръка за безопасност при предотвратяване

P210

P210

P202

P202

Препоръка за безопасност при реагиране

P377

P381

P377

P381

 

 

Препоръка за безопасност при съхранение

P403

P403

 

 

Препоръка за безопасност при изхвърляне

 

 

 

 

Процедурата за класифициране е описана в следната схема за вземане на решения (вж. фигури 2.2.1—2.2.2).

Фигура 2.2.1

Запалими газове

Image

Фигура 2.2.2

Химически нестабилни газове

Image

2.2.4.    Допълнителни съображения относно класифицирането

2.2.4.1.

Запалимостта се определя с помощта на изпитвания или — при смесите, за които има достатъчно налични данни — чрез изчисления в съответствие с методите, приети от ISO (вж. ISO 10156 изменен, „Газовете и газообразните смеси — определяне на вероятността от пожар и възможност за оксидиране при избора на цилиндрични изпускателни клапани“). Ако няма достатъчно данни, за да могат да бъдат използвани тези методи, може да бъде използван измененият метод за изпитване EN 1839 (Определяне на границите на експлозивност на газове и пари).

2.2.4.2.

Химическата нестабилност се определя в съответствие с метода, описан в част III от UN RTDG, Ръководство за изпитвания и критерии. Ако изчисленията в съответствие с ISO 10156 изменен показват, че определена газова смес не е запалима, не е необходимо да се провеждат изпитванията за определяне на химическата нестабилност за целите на класифицирането.

2.3.   Аерозоли

2.3.1.    Определения

Аерозолите, т.е. аерозолните опаковки, са контейнери за еднократна употреба, направени от метал, стъкло или пластмаса и съдържащи сгъстен газ, втечнен или разтворен под налягане, със или без течност, паста или прах, и снабдени с дюза, която позволява съдържанието да бъде изтласкано под формата на течни или твърди частици в суспензия в газ, като пяна, паста или прах, в течно или газообразно състояние.

2.3.2.    Критерии за класифициране

2.3.2.1.

Възможността за класифициране на аерозолите като запалими в съответствие с раздел 2.3.2.2 се разглежда, в случай че съдържат каквато и да е съставка, която е класифицирана като запалима в съответствие със следните критерии, определени в настоящата част:

течности с температура на запалване ≤ 93 °C, включително запалими течности съгласно раздел 2.6;

запалими газове (вж. раздел 2.2);

запалими твърди вещества (вж. раздел 2.7).

Забележка 1:

Запалимите съставки не обхващат пирофорни, самонагряващи се или реагиращи с вода вещества и смеси, защото такива съставки никога не се използват като аерозолни пълнители.

Забележка 2:

Аерозолите не попадат допълнително в обхвата на раздели 2.2 (запалими газове), 2.5 (газове под налягане), 2.6 (запалими течности) и 2.7 (запалими твърди вещества). В зависимост от съдържанието им аерозолите обаче могат да попадат в обхвата на други класове на опасност, включително елементите на тяхното етикетиране.

2.3.2.2.

Даден аерозол се класифицира в една от трите категории за този клас въз основа на съставките му, на химичната топлина на изгаряне и ако е приложимо, въз основа на резултатите от изпитването с пяна (за аерозоли под формата на пяна), изпитването за определяне на разстоянието на запалване и изпитването в затворено пространство (за аерозоли под формата на спрей) в съответствие с фигури 2.3.1(а)—2.3.1(в) от настоящото приложение и подраздели 31.4, 31.5 и 31.6 от част III от UN RTDG, Ръководство за изпитвания и критерии. Аерозолите, които не отговарят на критериите за включване в категория 1 или категория 2, се класифицират в категория 3.

Забележка:

Аерозолите, съдържащи повече от 1 % запалими съставки или с топлина на изгаряне от най-малко 20 kJ/g, които не са подложени на процедурите за класификация според запалимостта, предвидени в настоящия раздел, се класифицират като аерозоли категория 1.

Фигура 2.3.1(a)

Аерозоли

Image

Фигура 2.3.1(б)

Аерозоли под формата на спрей

Image

Фигура 2.3.1(в)

Аерозоли под формата на пяна

Image

2.3.3.    Предоставяне на информация за опасността

Елементите на етикета се използват за вещества или смеси, които отговарят на критериите за класифициране в този клас на опасност в съответствие с таблица 2.3.1.

Таблица 2.3.1

Елементи на етикета за запалими и незапалими аерозоли

Класифициране

Категория 1

Категория 2

Категория 3

Пиктограми GHS

Image

Image

Няма пиктограма

Сигнална дума

Опасно

Внимание

Внимание

Предупреждение за опасност

H222: Изключително запалим аерозол

H229: Съд под налягане: Може да експлодира при нагряване

H223: Запалим аерозол

H229: Съд под налягане: Може да експлодира при нагряване

H229: Съд под налягане: Може да експлодира при нагряване

Препоръка за безопасност при предотвратяване

P210

P211

P251

P210

P211

P251

P210

P251

Препоръка за безопасност при реагиране

 

 

 

Препоръка за безопасност при съхранение

P410 + P412

P410 + P412

P410 + P412

Препоръка за безопасност при изхвърляне

 

 

 

2.3.4.    Допълнителни съображения относно класифицирането

2.3.4.1.

Химичната топлина на изгаряне (ΔΗc) в килоджаули на грам (kJ/g) е продукт на теоретическата топлина от изгаряне (ΔΗcomb) и на коефициент на изгаряне, който обикновено е по-малко от 1,0 (типичният коефициент на изгаряне е 0,95 или 95 %).

За сложни аерозолни формулировки химичната топлина на изгаряне представлява сумата от измерените топлини на изгаряне на отделните съставки и се изчислява по следната формула:

Formula

където:

ΔНc

=

химична топлина на изгаряне (kJ/g);

wi %

=

масова част от съставка i в продукта;

ΔНc(i)

=

специфична топлина на изгаряне (kJ/g) на съставката i в продукта.

Химичните топлини на изгаряне могат да бъдат намерени в справочниците, изчислени или определени посредством изпитване (вж. ASTM D 240 изменен — Стандартни методи на изпитване за топлината на изгаряне на течните въглеводородни горива чрез калориметрична бомба, EN/ISO 13943 изменен, от 86.1 до 86.3 — Безопасност при пожар — речник и NFPA 30B изменен — Кодекс за производството и съхранението на аерозолни продукти).“

9)

В раздел 2.4.2.1 забележката под таблица 2.4.1 се заменя със следното:

Забележка:

„Газове, които могат да предизвикат или да съдействат за запалване на други материали в по-голяма степен, отколкото въздуха“ означава чистите газове или газообразните смеси с оксидираща способност, по-голяма от 23,5 %, както е определено в метода, посочен в ISO 10156 изменен.“

10)

Раздел 2.4.4 се заменя със следното:

„2.4.4.    Допълнителни съображения относно класифицирането

С цел класифициране на оксидиращ газ е необходимо да се проведат изпитвания или да се използват методите за изчисление, описани в ISO 10156 изменен, „Газове и газообразни смеси — определяне на пожароопасния потенциал и оксидиращата способност при избора на цилиндрични изпускателни клапани“.“

11)

В раздел 2.5.1.1 първата алинея се заменя със следното:

„Газове под налягане са газове, които се съдържат в съда при налягане от 200 kPa или повече при температура 20 °C, или които са под формата на втечнен или втечнен и охладен газ.“

12)

Раздел 2.5.2 се заменя със следното:

„2.5.2.    Критерии за класифициране

2.5.2.1.

Газовете под налягане се класифицират, според тяхното физично състояние при пълненето им, в една от четирите групи в съответствие с таблица 2.5.1:

Таблица 2.5.1

Критерии за газове под налягане

Група

Критерии

Сгъстен газ

Газ, който при пълненето му под налягане е изцяло газообразен при – 50 °C; включително всички газове с критична температура ≤ – 50 °C.

Втечнен газ

Газ, който при пълненето му под налягане е частично втечнен при температури над – 50 °C. Прави се разлика между:

i)

втечнен газ при високо налягане: газ с критична температура между – 50 °C и + 65 °C; и

ii)

втечнен газ при ниско налягане: газ с критична температура над + 65 °C.

Охладен втечнен газ

Газ, който при пълненето му не е напълно в течно състояние поради ниската си температура.

Разтворен газ

Газ, който при пълненето му под налягане е разтворен в разтворител в течна фаза.

Забележка:

Аерозолите не се класифицират като газове под налягане. Вж. раздел 2.3.“

13)

В раздел 2.5.4 втората алинея се заменя със следното:

„Данните могат да се намерят в справочниците, да се изчислят или да се определят чрез изпитване. Повечето от чистите газове вече са класифицирани в UN RTDG, Правила за моделите.“

14)

В раздели 2.7.2.1 и 2.7.2.3 думите „Препоръките на ООН относно превоза на опасни товари“ се заменят с „UN RTDG“.

15)

Бележката под линия, отнасяща се за буква д) от раздел 2.8.2.1, се заменя със следното:

„(1)

Вж. UN RTDG, Ръководство за изпитвания и критерии, подраздели 28.1, 28.2, 28.3 и таблица 28.3.“

16)

В раздел 2.8.2.4 думите „Препоръките на ООН относно превоза на опасни товари“ се заменят с „UN RTDG“.

17)

В раздел 2.8.4.1 думите „Препоръките на ООН относно превоза на опасни товари“ се заменят с „UN RTDG“.

18)

В букви а) и б) от раздел 2.8.4.2 думите „Препоръките на ООН относно превоза на опасни товари“ се заменят с „UN RTDG“.

19)

В уводното изречение на раздели 2.9.2.1, 2.10.2.1, 2.11.2.1, 2.11.2.2, 2.12.2.1 и 2.13.2.1 думите „Препоръките на ООН относно превоза на опасни товари“ се заменят с „UN RTDG“.

20)

В раздел 2.13.4.4 думите „Препоръките на ООН относно превоза на опасни товари“ се заменят с „UN RTDG“.

21)

В уводното изречение на раздел 2.14.2.1 думите „Препоръките на ООН относно превоза на опасни товари“ се заменят с „UN RTDG“.

22)

Бележката под линия, отнасяща се за буква ж) от раздел 2.15.2.2, се заменя със следното:

„(1)

Вж. UN RTDG, Ръководство за изпитвания и критерии, подраздели 28.1, 28.2, 28.3 и таблица 28.3.“

23)

Раздел 2.15.2.3 се изменя, както следва:

i)

бележката под линия, отнасяща се за буква б), се заменя със следното: „(1) Както е определено от изпитванията от серия Е, препоръчани в UN RTDG, Ръководство за изпитвания и критерии, част II.“;

ii)

във втората алинея думите „Препоръките на ООН относно превоза на опасни товари“ се заменят с „UN RTDG“.

24)

В раздел 2.15.4.1 думите „Препоръките на ООН относно превоза на опасни товари“ се заменят с „UN RTDG“.

25)

В уводното изречение на раздел 2.16.2.1 думите „Препоръките на ООН относно превоза на опасни товари“ се заменят с „UN RTDG“.

26)

В раздел 2.16.3 под таблица 2.16.2 се вмъква следната забележка:

Забележка:

Когато дадено вещество или смес е класифицирано(а) като корозивно за метали, но некорозивно(а) за кожата и/или очите, се прилагат разпоредбите за етикетиране, съдържащи се в раздел 1.3.6.“

27)

В уводното изречение на раздел 2.16.4.1 думите „Препоръките на ООН относно превоза на опасни товари“ се заменят с „UN RTDG“.

В.

Част 3 се изменя, както следва:

1)

В раздел 3.1.2.1 забележка в) под таблица 3.1.1 се заменя със следното:

„в)

Използваните в таблицата диапазони, в които се изменя оценката на острата токсичност (ATE) по отношение на инхалационната токсичност, са базирани на 4-часова експозиция за целите на изпитването. Преобразуването на наличните данни за инхалационна токсичност, получени в резултат на едночасова експозиция, е възможно посредством деление на коефициент 2 за газовете и парите и на коефициент 4 — за праха и мъглата.“

2)

Раздели 3.1.3.6.2.2 и 3.1.3.6.2.3 се заменят със следното:

„3.1.3.6.2.2.

В случай че в смес с концентрация ≥ 1 % се използва съставка, за която липсва информация, позволяваща класифицирането ѝ, се прави изводът, че на сместа не може да бъде дадена окончателна оценка за остра токсичност. В тази ситуация сместа се класифицира само въз основа на известните съставки при допълнително указание на етикета и в ИЛБ, че: „x процента от сместа съдържат съставка(и) с неизвестна остра токсичност“, като се вземат под внимание разпоредбите на раздел 3.1.4.2.

3.1.3.6.2.3.

Ако общата концентрация на съответната(ите) съставка(и) с неизвестна остра токсичност е ≤ 10 %, се използва формулата, дадена в раздел 3.1.3.6.1. Ако общата концентрация на съответната(ите) съставка(и) с неизвестна токсичност е > 10 %, формулата, посочена в раздел 3.1.3.6.1, се адаптира, за да се коригира процентният дял на неизвестната(ите) съставка(и), както следва:

Formula

3)

В раздел 3.1.4.1 таблица 3.1.3 се заменя със следното:

Таблица 3.1.3

Елементи на етикета за остра токсичност

Класифициране

Категория 1

Категория 2

Категория 3

Категория 4

Пиктограми GHS

Image

Image

Image

Image

Сигнална дума

Опасно

Опасно

Опасно

Внимание

Предупреждение за опасност:

орална

H300: Смъртоносен при поглъщане

H300: Смъртоносен при поглъщане

H301: Токсичен при поглъщане

H302: Вреден при поглъщане

дермална

H310: Смъртоносен при контакт с кожата

H310: Смъртоносен при контакт с кожата

H311: Токсичен при контакт с кожата

H312: Вреден при контакт с кожата

инхалационна

(вж. забележка 1)

H330: Смъртоносен при вдишване

H330: Смъртоносен при вдишване

H331: Токсичен при вдишване

H332: Вреден при вдишване

Препоръка за безопасност при предотвратяване (орално)

P264

P270

P264

P270

P264

P270

P264

P270

Препоръка за безопасност при реагиране (орално)

P301 + P310

P321

P330

P301 + P310

P321

P330

P301 + P310

P321

P330

P301 + P312

P330

Препоръка за безопасност при съхранение (орално)

P405

P405

P405

 

Препоръка за безопасност при изхвърляне (орално)

P501

P501

P501

P501

Препоръка за безопасност при предотвратяване (дермално)

P262

P264

P270

P280

P262

P264

P270

P280

P280

P280

Препоръка за безопасност при реагиране (дермално)

P302 + P352

P310

P321

P361 + P364

P302 + P352

P310

P321

P361 + P364

P302 + P352

P312

P321

P361 + P364

P302 + P352

P312

P321

P362 + P364

Препоръка за безопасност при съхранение (дермално)

P405

P405

P405

 

Препоръка за безопасност при изхвърляне (дермално)

P501

P501

P501

P501

Препоръка за безопасност при предотвратяване (инхалационно)

P260

P271

P284

P260

P271

P284

P261

P271

P261

P271

Препоръка за безопасност при реагиране (инхалационно)

P304 + P340

P310

P320

P304 + P340

P310

P320

P304 + P340

P311

P321

P304 + P340

P312

Препоръка за безопасност при съхранение (инхалационно)

P403 + P233

P405

P403 + P233

P405

P403 + P233

P405

 

Препоръка за безопасност при изхвърляне (инхалационно)

P501

P501

P501“

 

4)

Вмъква се следният раздел 3.1.4.2:

„3.1.4.2.

Предупрежденията за опасност от остра токсичност разграничават опасността в зависимост от пътя на експозиция. Това разграничение трябва да е отразено и в информацията за класифицирането за остра токсичност. Ако едно вещество или смес е класифицирано за повече от един път на експозиция, в информационния лист за безопасност трябва да са посочени всички релевантни класификации в съответствие с изискването на приложение II към Регламент (ЕО) № 1907/2006, а в етикета да бъдат включени релевантните елементи на информацията за опасността, препоръчани в раздел 3.1.3.2. Ако е посочено, че „x процента от сместа съдържат съставка(и) с неизвестна остра токсичност“, както се препоръчва в раздел 3.1.3.6.2.2, в информацията, включена в информационния лист за безопасност, също е възможно да се направи разграничение в зависимост от пътя на експозиция. Например „x процента от сместа съдържат съставка(и) с неизвестна остра орална токсичност“ и „x процента от сместа съдържат съставка(и) с неизвестна остра дермална токсичност.“ “

5)

Раздел 3.2.3.3.5 се заменя със следното:

„3.2.3.3.5.

В някои случаи надеждни данни могат да покажат, че опасността от корозия/дразнене на кожата от дадена съставка няма да бъде видима при ниво, равно на или по-високо от общите пределни концентрации, посочени в таблици 3.2.3 и 3.2.4 в раздел 3.2.3.3.6. В тези случаи сместа се класифицира в съответствие с тези данни (вж. също членове 10 и 11). В други случаи, когато се очаква, че опасността от корозия/дразнене на кожата, свързана със съставката, няма да бъде видима, ако съставката присъства на ниво, равно на или над общите пределни концентрации, посочени в таблици 3.2.3 и 3.2.4, се преценява необходимостта от провеждане на изпитване на сместа. В тези случаи се използва стъпаловидната стратегия за оценка на значимостта на доказателствения материал, посочена в раздел 3.2.2.5.“

6)

В раздел 3.2.4 таблица 3.2.5 се заменя със следното:

Таблица 3.2.5

Елементи на етикета за корозивни/дразнещи кожата вещества

Класифициране

Категория 1A/1В/1C

Категория 2

Пиктограми GHS

Image

Image

Сигнална дума

Опасно

Внимание

Предупреждение за опасност

H314: Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите

H315: Причинява дразнене на кожата

Препоръка за безопасност при предотвратяване

P260

P264

P280

P264

P280

Препоръка за безопасност при реагиране

P301 + P330 + P331

P303 + P361 + P353

P363

P304 + P340

P310

P321

P305 + P351 + P338

P302 + P352

P321

P332 + P313

P362 + P364

Препоръка за безопасност при съхранение

P405

 

Препоръка за безопасност при изхвърляне

P501“

 

7)

Раздел 3.3.3.3.5 се заменя със следното:

„3.3.3.3.5.

В някои случаи надеждни данни могат да покажат, че обратимите/необратимите ефекти на дадена съставка върху очите няма да бъдат видими при ниво, равно на или по-високо от общите пределни концентрации, посочени в таблици 3.3.3 и 3.3.4 в раздел 3.3.3.3.6. В тези случаи сместа се класифицира в съответствие с тези данни. В други случаи, когато се очаква, че опасността от корозия/дразнене на кожата или обратимите/необратимите ефекти на дадена съставка върху очите няма да бъдат видими, ако съставката присъства на ниво, равно на или по-високо от общите пределни концентрации, посочени в таблици 3.3.3 и 3.3.4, се преценява необходимостта от провеждане на изпитване на сместа. В тези случаи се използва стъпаловидната стратегия за оценка на значимостта на доказателствения материал.“

8)

В раздел 3.4.3.3.2 забележка 1 под таблица 3.4.6 се заменя със следното:

Забележка 1:

Тази пределна концентрация за предизвикване се използва при прилагането на специалните изисквания за етикетиране от приложение II, раздел 2.8 за защита на вече сенсибилизирани индивиди. За смес, съдържаща съставка в тази концентрация или по-висока от нея, е необходим информационен лист за безопасност. За сенсибилизиращи вещества със специфична пределна концентрация под 0,1 %, пределната концентрация за предизвикване следва да се определи на една десета от специфичната пределна концентрация.“

9)

В раздел 3.4.4 таблица 3.4.7 се заменя със следното:

Таблица 3.4.7

Елементи на етикета за респираторна или кожна сенсибилизация

Класифициране

Респираторна сенсибилизация

Кожна сенсибилизация

Категория 1 и подкатегории 1A и 1B

Категория 1 и подкатегории 1A и 1B

Пиктограми GHS

Image

Image

Сигнална дума

Опасно

Внимание

Предупреждение за опасност

H334: Може да причини алергични или астматични симптоми или затруднения в дишането при вдишване

H317: Може да причини алергична кожна реакция

Препоръка за безопасност при предотвратяване

P261

P284

P261

P272

P280

Препоръка за безопасност при реагиране

P304 + P340

P342 + P311

P302 + P352

P333 + P313

P321

P362 + P364

Препоръка за безопасност при съхранение

 

 

Препоръка за безопасност при изхвърляне

P501

P501“

10)

В раздел 3.5.3.1.1 таблица 3.5.2 се заменя със следното:

Таблица 3.5.2

Общи пределни концентрации на съставките на смес, класифицирани като мутагенни за зародишни клетки, които определят класифицирането на сместа

Съставка, класифицирана като:

Пределни концентрации, които определят класифицирането на дадена смес като:

Мутагенна, категория 1

Мутагенна, категория 2

Категория 1A

Категория 1B

Мутагенна, категория 1A

≥ 0,1 %

Мутагенна, категория 1B

≥ 0,1 %

Мутагенна, категория 2

≥ 1,0 %“

11)

В раздел 3.5.4.1 таблица 3.5.3 се заменя със следното:

Таблица 3.5.3

Елементи на етикета за мутагенност за зародишни клетки

Класифициране

Категория 1

(Категория 1A, 1B)

Категория 2

Пиктограми GHS

Image

Image

Сигнална дума

Опасно

Внимание

Предупреждение за опасност

H340: Може да причини генетични дефекти (да се посочи пътят нa експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност)

H341: Предполага се, че причинява генетични дефекти (да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност)

Препоръка за безопасност при предотвратяване

P201

P202

P280

P201

P202

P280

Препоръка за безопасност при реагиране

P308 + P313

P308 + P313

Препоръка за безопасност при съхранение

P405

P405

Препоръка за безопасност при изхвърляне

P501

P501“

12)

В раздел 3.6.3.1.1 таблица 3.6.2 се заменя със следното:

Таблица 3.6.2

Общи пределни концентрации на съставките на смес, класифицирани като канцерогенни, които определят класифицирането на сместа

Съставка, класифицирана като:

Общи пределни концентрации, които определят класифицирането на дадена смес като:

Канцерогенна, категория 1

Канцерогенна, категория 2

Категория 1A

Категория 1B

Канцерогенна, категория 1А

≥ 0,1 %

Канцерогенна, категория 1В

≥ 0,1 %

Канцерогенна, категория 2

≥ 1,0 % [забележка 1]“

13)

В раздел 3.6.4.1 таблица 3.6.3 се заменя със следното:

Таблица 3.6.3

Елементи на етикета за канцерогенност

Класифициране

Категория 1

(Категория 1A, 1B)

Категория 2

Пиктограми GHS

Image

Image

Сигнална дума

Опасно

Внимание

Предупреждение за опасност

H350: Може да причини рак (да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност)

H351: Предполага се, че причинява рак (да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност)

Препоръка за безопасност при предотвратяване

P201

P202

P280

P201

P202

P280

Препоръка за безопасност при реагиране

P308 + P313

P308 + P313

Препоръка за безопасност при съхранение

P405

P405

Препоръка за безопасност при изхвърляне

P501

P501“

14)

В раздел 3.7.3.1.2 таблица 3.7.2 и забележките се заменят със следното:

Таблица 3.7.2

Общи пределни концентрации на съставките на смес, класифицирани като токсични за репродукцията или за ефекти върху или чрез лактацията, които определят класифицирането на сместа

Съставка, класифицирана като:

Общи пределни концентрации, които определят класифицирането на дадена смес като:

Токсична за репродукцията, категория 1

Токсична за репродукцията, категория 2

Допълнителна категория за ефекти върху или чрез лактацията

Категория 1A

Категория 1B

Токсична за репродукцията, категория 1A

≥ 0,3 %

[забележка 1]

 

 

 

Токсична за репродукцията, категория 1B

 

≥ 0,3 %

[забележка 1]

 

 

Токсична за репродукцията, категория 2

 

 

≥ 3,0 %

[забележка 1]

 

Допълнителна категория за ефекти върху или чрез лактацията

 

 

 

≥ 0,3 %

[забележка 1]

Забележка:

Пределните концентрации, посочени в таблица 3.7.2, са приложими както за твърди вещества и течности (тегловни единици), така и за газове (обемни единици).

Забележка 1:

Ако токсично за репродукцията вещество от категория 1 или категория 2 или вещество, класифицирано за ефекти върху или чрез лактацията, присъства в сместа като съставка при концентрация, равна на или по-висока от 0,1 %, при поискване за сместа се изготвя информационен лист за безопасност.“

15)

В раздел 3.7.4.1 таблица 3.7.3 се заменя със следното:

Таблица 3.7.3

Елементи на етикета за токсичност за репродукцията

Класифициране

Категория 1

(Категория 1A, 1B)

Категория 2

Допълнителна категория за ефекти върху или чрез лактацията

Пиктограми GHS

Image

Image

Няма пиктограма

Сигнална дума

Опасно

Внимание

Няма сигнална дума

Предупреждение за опасност

H360: Може да увреди оплодителната способност или плода (да се посочи конкретното въздействие, ако е известно) (да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност)

H361: Предполага се, че уврежда оплодителната способност или плода (да се посочи конкретното въздействие, ако е известно) (да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност)

H362: Може да доведе до увреждания при кърмачета.

Препоръка за безопасност при предотвратяване

P201

P202

P280

P201

P202

P280

P201

P260

P263

P264

P270

Препоръка за безопасност при реагиране

P308 + P313

P308 + P313

P308 + P313

Препоръка за безопасност при съхранение

P405

P405

 

Препоръка за безопасност при изхвърляне

P501

P501“

 

16)

В раздел 3.8.4.1 таблица 3.8.4 се заменя със следното:

Таблица 3.8.4

Елементи на етикета за специфична токсичност за определени органи в резултат от еднократна експозиция

Класифициране

Категория 1

Категория 2

Категория 3

Пиктограми GHS

Image

Image

Image

Сигнална дума

Опасно

Внимание

Внимание

Предупреждение за опасност

H370: Причинява увреждане на органите (или да се посочат всички засегнати органи, ако са известни) (да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност)

H371: Може да причини увреждане на органите (или да се посочат всички засегнати органи, ако са известни) (да се посочи пътят на експозицията, ако е доказано убедително, че няма друг път на експозиция, който води до същата опасност)

H335: Може да причини дразнене на дихателните пътища; или

H336: Може да причини сънливост или световъртеж

Препоръка за безопасност при предотвратяване

P260

P264

P270

P260

P264

P270

P261

P271

Препоръка за безопасност при реагиране

P308 + P311

P321

P308 + P311

P304 + P340

P312

Препоръка за безопасност при съхранение

P405

P405

P403 + P233

P405

Препоръка за безопасност при изхвърляне

P501

P501

P501“

17)

Раздел 3.9.2.9.9 се заменя със следното:

„3.9.2.9.9.

Така е възможно конкретен профил на токсичност да се проявява при изпитванията върху животни с многократна доза при дози/концентрации, по-ниски от ориентировъчната стойност, например < 100 mg/kg bw/ден при въвеждане по орален път, но характерът на въздействието, например нефротоксичността, наблюдавана само при мъжките плъхове от една конкретна разновидност, характерна със своята възприемчивост към такова въздействие, може да доведе до вземане на решение да не се извършва класифициране. И обратно — в хода на изпитванията върху животни може да се прояви особен специфичен профил на токсичност, възникващ при ниво, равно на или по-високо от ориентировъчната стойност, например ≥ 100 mg/kg bw/ден при въвеждане по орален път, и освен това да съществува допълнителна информация от други източници, например други проучвания за дългосрочно въздействие или данни за случаи с хора, която поддържа извода за това, че предвид значимостта на доказателствения материал е разумно да се вземе решение за класифициране.“

18)

Раздел 4.1.3.4.3 се заменя със следното:

„4.1.3.4.3.

Ако дадена смес е получена посредством разреждане на друга изпитвана смес или изпитвано вещество с вода или друг напълно нетоксичен материал, то токсичността на тази смес може да се изчисли въз основа на токсичността на изходната смес или изходното вещество.“

19)

В раздел 4.1.3.5.5.5.1 таблица 4.1.3 се заменя със следното:

Таблица 4.1.3

Мултипликационни коефициенти за силно токсични съставки на смеси

Остра токсичност

М-коефициент

Хронична токсичност

М-коефициент

Стойност L(E)C50 (mg/l)

 

Стойност NOEC (mg/l)

НБР (1) съставки

БР (2) съставки

0,1 < L(E)C50 ≤ 1

1

0,01 < NOEC ≤ 0,1

1

0,01 < L(E)C50 ≤ 0,1

10

0,001 < NOEC ≤ 0,01

10

1

0,001 < L(E)C50 ≤ 0,01

100

0,0001 < NOEC ≤ 0,001

100

10

0,0001 < L(E)C50 ≤ 0,001

1 000

0,00001 < NOEC ≤ 0,0001

1 000

100

0,00001 < L(E)C50 ≤ 0,0001

10 000

0,000001 < NOEC ≤ 0,00001

10 000

1 000

(продължава през стъпка 1 десетичен порядък)

(продължава през стъпка 1 десетичен порядък)


(1)  Не бързо разградими.

(2)  Бързо разградими.“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Приложение II към Регламент (ЕО) № 1272/2008 се изменя, както следва:

1)

В част 1 раздел 1.1.2 се заличава.

2)

В част 3 раздели от 3.2 до 3.2.2.2 се заменят със следното:

„3.2   Тактилни предупреждения

3.2.1.    Опаковки, които трябва да бъдат снабдени с тактилно предупреждение

3.2.1.1.

Когато вещества или смеси са предназначени за масовия потребител и са класифицирани за остра токсичност, корозия на кожата, мутагенност за зародишни клетки, категория 2, канцерогенност, категория 2, токсичност за репродукцията, категория 2, респираторна сенсибилизация (STOT), категории 1 или 2, като представляващи опасност при вдишване, като запалими газове, запалими течности, категории 1 или 2, или запалими твърди вещества, опаковката с каквато и да е вместимост е снабдена с тактилно предупреждение за опасност.

3.2.1.2.

Раздел 3.2.1.1 не се прилага за транспортируеми съдове за газ. Аерозоли и контейнери, снабдени със запечатано приспособление за пръскане и съдържащи вещества или смеси, класифицирани като представляващи опасност при вдишване, не е необходимо да бъдат снабдени с тактилно предупреждение, освен ако не са класифицирани за една или повече от останалите опасности в раздел 3.2.1.1.

3.2.2.    Разпоредби относно тактилното предупреждение

Техническите спецификации за изделията с тактилно предупреждение отговарят на изменения стандарт EN ISO 11683 „Опаковане — тактилни предупреждения за опасност — изисквания“.“


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Приложение III към Регламент (ЕО) № 1272/2008 се изменя, както следва:

1)

В част 1 таблица 1.1 се изменя, както следва:

а)

първият ред на код Н222 се заменя със следното:

„H222

Език

2.3 –

Аерозоли, категория на опасност 1“

б)

код H223 се заменя със следното:

„H223

Език

2.3 –

Аерозоли, категория на опасност 2

 

BG

Запалим аерозол.

 

ES

Aerosol inflamable.

 

CS

Hořlavý aerosol.

 

DA

Brandfarlig aerosol.

 

DE

Entzündbares Aerosol.

 

ET

Tuleohtlik aerosool.

 

EL

Εύφλεκτο αερόλυμα.

 

EN

Flammable aerosol.

 

FR

Aérosol inflammable.

 

GA

Aerasól inadhainte.

 

IT

Aerosol infiammabile.

 

LV

Uzliesmojošs aerosols.

 

LT

Degus aerozolis.

 

HU

Tűzveszélyes aeroszol.

 

MT

Aerosol li jaqbad.

 

NL

Ontvlambaar aerosol.

 

PL

Łatwopalny aerozol.

 

PT

Aerossol inflamável.

 

RO

Aerosol inflamabil.

 

SK

Horľavý aerosól.

 

SL

Vnetljiv aerosol.

 

FI

Syttyvä aerosoli.

 

SV

Brandfarlig aerosol.“

в)

следните предупреждения за опасност се вмъкват в таблицата след код H228:

„H229

Език

2.3 –

Аерозоли, категории на опасност 1, 2, 3

 

BG

Съд под налягане: може да експлодира при нагряване.

 

ES

Recipiente a presión: Puede reventar si se calienta.

 

CS

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

 

DA

Beholder under tryk. Kan sprænges ved opvarmning.

 

DE

Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung bersten.

 

ET

Mahuti on rõhu all: kuumenemisel võib lõhkeda.

 

EL

Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί.

 

EN

Pressurised container: May burst if heated.

 

FR

Récipient sous pression: peut éclater sous l’effet de la chaleur.

 

GA

Coimeádán brúchóirithe: D’fhéadfadh sé pléascadh, má théitear é.

 

IT

Contenitore pressurizzato: può esplodere se riscaldato.

 

LV

Tvertne zem spiediena: karstumā var eksplodēt.

 

LT

Slėginė talpykla. Kaitinama gali sprogti.

 

HU

Az edényben túlnyomás uralkodik: hő hatására megrepedhet.

 

MT

Kontenitur taħt pressjoni. Jista jinfaqa meta jissaħħan.

 

NL

Houder onder druk: kan open barsten bij verhitting.

 

PL

Pojemnik pod ciśnieniem: Ogrzanie grozi wybuchem.

 

PT

Recipiente sob pressão: risco de explosão sob a ação do calor.

 

RO

Recipient sub presiune: Poate exploda daca este incalzit.

 

SK

Nádoba je pod tlakom: Pri zahriatí sa môže roztrhnúť.

 

SL

Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju.

 

FI

Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.

 

SV

Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.


H230

Език

2.2. –

Запалими газове (включително химически нестабилни газове), категория на опасност А

 

BG

Може да реагира експлозивно дори при отсъствие на въздух.

 

ES

Puede explotar incluso en ausencia de aire.

 

CS

Může reagovat výbušně i bez přítomnosti vzduchu.

 

DA

Kan reagere eksplosivt selv i fravær af luft.

 

DE

Kann auch in Abwesenheit von Luft explosionsartig reagieren.

 

ET

Võib reageerida plahvatuslikult isegi õhuga kokku puutumata.

 

EL

Δύναται να εκραγεί ακόμη και απουσία αέρος.

 

EN

May react explosively even in the absence of air.

 

FR

Peut exploser même en l’absence d’air.

 

GA

D’fhéadfadh sé imoibriú go pléascach fiú mura bhfuil aer ann.

 

IT

Può esplodere anche in assenza di aria.

 

LV

Var eksplodēt pat bezgaisa vidē.

 

LT

Gali sprogti net ir nesant oro.

 

HU

Még levegő hiányában is robbanásszerű reakcióba léphet.

 

MT

Jista jisplodi anke fin-nuqqas ta’ l-arja.

 

NL

Kan explosief reageren zelfs in afwezigheid van lucht.

 

PL

Może reagować wybuchowo nawet bez dostępu powietrza.

 

PT

Pode reagir explosivamente mesmo na ausência de ar.

 

RO

Pericol de explozie, chiar si in absenta aerului.

 

SK

Môže reagovať výbušne aj bez prítomnosti vzduchu.

 

SL

Lahko reagira eksplozivno tudi v odsotnosti zraka.

 

FI

Voi reagoida räjähtäen jopa ilmattomassa tilassa.

 

SV

Kan reagera explosivt även i frånvaro av luft.


H231

Език

2.2. –

Запалими газове (включително химически нестабилни газове), категория на опасност В

 

BG

Може да реагира експлозивно дори при отсъствие на въздух при повишено налягане и/или температура.

 

ES

Puede explotar incluso en ausencia de aire, a presión y/o temperatura elevadas.

 

CS

Při zvýšeném tlaku a/nebo teplotě může reagovat výbušně i bez přítomnosti vzduchu.

 

DA

Kan reagere eksplosivt selv i fravær af luft ved forhøjet tryk og/eller temperatur.

 

DE

Kann auch in Abwesenheit von Luft bei erhöhtem Druck und/oder erhöhter Temperatur explosionsartig reagieren.

 

ET

Võib reageerida plahvatuslikult isegi õhuga kokku puutumata kõrgenenud rõhul ja/või temperatuuril.

 

EL

Δύναται να εκραγεί σε υψηλή θερμοκρασία και/ή πίεση ακόμη και απουσία αέρος.

 

EN

May react explosively even in the absence of air at elevated pressure and/or temperature.

 

FR

Peut exploser même en l’absence d’air à une pression et/ou température élevée(s).

 

GA

D’fhéadfadh sé imoibriú go pléascach fiú mura bhfuil aer ann ag brú ardaithe agus/nó ag teocht ardaithe.

 

IT

Può esplodere anche in assenza di aria a pressione e/o temperatura elevata.

 

LV

Var eksplodēt pat bezgaisa vidē, paaugstinoties spiedienam un/vai temperatūrai.

 

LT

Gali sprogti net ir nesant oro, esant didesniam slėgiui ir (arba) temperatūrai.

 

HU

Magas nyomáson és/vagy hőmérsékleten még levegő hiányában is robbanásszerű reakcióba léphet.

 

MT

Jista jisplodi anke fin-nuqqas ta’ l-arja fi pressjoni għolja u/jew f’temperatura għolja.

 

NL

Kan explosief reageren zelfs in afwezigheid van lucht bij verhoogde druk en/of temperatuur.

 

PL

Może reagować wybuchowo nawet bez dostępu powietrza pod zwiększonym ciśnieniem i/lub po ogrzaniu.

 

PT

Pode reagir explosivamente mesmo na ausência de ar a alta pressão e/ou temperatura.

 

RO

Pericol de explozie, chiar și în absența aerului la presiune și/sau temperatură ridicată.

 

SK

Môže reagovať výbušne aj bez prítomnosti vzduchu pri zvýšenom tlaku a/alebo teplote.

 

SL

Lahko reagira eksplozivno tudi v odsotnosti zraka pri povišanem tlaku in/ali temperature.

 

FI

Voi reagoida räjähtäen jopa ilmattomassa tilassa kohonneessa paineessa ja/tai lämpötilassa.

 

SV

Kan reagera explosivt även i frånvaro av luft vid förhöjt tryck och/eller temperatur.“

2)

В част 2, таблица 2.1 допълнителният код на предупреждение за опасност EUH006 се заличава.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Приложение IV към Регламент (ЕО) № 1272/2008 се изменя, както следва:

1)

Уводното изречение се заменя със следното:

„При избора на препоръките за безопасност в съответствие с член 22 и член 28, параграф 3 доставчиците могат да съчетават препоръките за безопасност от таблицата по-долу, като вземат под внимание яснотата и разбираемостта на съвета за безопасност.

Когато част от текста в препоръка за безопасност в колона 2 е оградена с квадратни скоби […], това означава, че текстът в квадратните скоби не е подходящ във всички случаи и следва да се използва само при определени обстоятелства. В подобни случаи условията за използване, поясняващи кога точно следва да се използва текстът, са посочени в колона 5.

Когато в текста на препоръка за безопасност в колона 2 се съдържа наклонена черта [/], това означава, че трябва да се избере едно от словосъчетанията, отделени с наклонена черта, в съответствие с указанията, посочени в колона 5.

Когато в текста на препоръка за безопасност в колона 2 се съдържа многоточие […], подробните обяснения за информацията, която трябва да бъде посочена, се съдържат в колона 5.“

2)

Част 1 се изменя, както следва:

а)

таблица 6.2 се изменя, както следва:

i)

код P202 се заменя със следното:

„P202

Не използвайте, преди да сте прочели и разбрали всички предпазни мерки за безопасност.

Експлозиви (раздел 2.1)

Нестабилен експлозив

 

Мутагенност за зародишни клетки (раздел 3.5)

1A, 1B, 2

Канцерогенност (раздел 3.6)

1A, 1B, 2

Токсичност за репродукцията (раздел 3.7)

1A, 1B, 2

Запалими газове (включително химически нестабилни газове) (раздел 2.2)

A, B (химически нестабилни газове)“

ii)

код P210 се заменя със следното:

„P210

Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.

Експлозиви (раздел 2.1)

Подкласове 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

Производителят/доставчикът да посочи приложимия(те) източник(ици) на запалване.

Запалими газове (раздел 2.2)

1, 2

Аерозоли (раздел 2.3)

1, 2, 3

Запалими течности (раздел 2.6)

1, 2, 3

Запалими твърди вещества (раздел 2.7)

1, 2

Самоактивиращи се вещества и смеси (раздел 2.8)

Типове A, B, C, D, E, F

Пирофорни течности (раздел 2.9)

1

Пирофорни твърди вещества (раздел 2.10)

1

Органични пероксиди (раздел 2.15)

Типове A, B, C, D, E, F

 

Оксидиращи течности (раздел 2.13)

1, 2, 3

Да се посочи да се пази от контакт с топлина.

Оксидиращи твърди вещества (раздел 2.14)

1, 2, 3

iii)

код P211 се заменя със следното:

„P211

Да не се пръска към открит пламък или друг източник на запалване.

Аерозоли (раздел 2.3)

1, 2“

 

iv)

код P220 се заменя със следното:

„P220

Да се държи/съхранява далеч от облекло/ …/горими материали.

Оксидиращи газове (раздел 2.4)

1

… Производителят/доставчикът да посочи други несъвместими материали.

Самоактивиращи се вещества и смеси (раздел 2.8)

Типове A, B, C, D, E, F

Оксидиращи течности (раздел 2.13)

1

Да се посочи да се държи далече от дрехи и други горими материали.

2, 3

… Производителят/доставчикът да посочи други несъвместими материали.

Оксидиращи твърди вещества (раздел 2.14)

1

Да се посочи да се държи далече от дрехи и други горими материали.

2, 3

… Производителят/доставчикът да посочи други несъвместими материали.“

Органични пероксиди (раздел 2.15)

Типове A, B, C, D, E, F

v)

код P223 се заменя със следното:

„P223

Не допускайте контакт с вода.

Вещества и смеси, които при контакт с вода отделят запалими газове (раздел 2.12)

1, 2“

 

vi)

код P244 се заменя със следното:

„P244

Поддържайте вентилите и фитингите чисти от масло и смазка.

Оксидиращи газове (раздел 2.4)

1“

 

vii)

код P251 се заменя със следното:

„P251

Да не се пробива и изгаря, дори след употреба.

Аерозоли (раздел 2.3)

1, 2, 3“

 

viii)

код P261 се заменя със следното:

„P261

Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.

Остра токсичност — инхалационна (раздел 3.1)

3, 4

Производителят/доставчикът да посочи приложимите условия.

Може да се пропусне, ако етикетът съдържа Р260

Респираторна сенсибилизация (раздел 3.4)

1, 1A, 1B

Кожна сенсибилизация (раздел 3.4)

1, 1A, 1B

Специфична токсичност за определени органи — еднократна експозиция; дразнене на дихателните пътища (раздел 3.8)

3

Специфична токсичност за определени органи — еднократна експозиция; наркотични ефекти (раздел 3.8)

3

ix)

код P280 се заменя със следното:

„P280

Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.

Експлозиви (раздел 2.1)

Нестабилни експлозиви и подкласове 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5

Производителят/доставчикът да посочи типа оборудване.

Да се посочи предпазната маска за лицето.

Запалими течности (раздел 2.6)

1, 2, 3

Производителят/доставчикът да посочи типа оборудване.

Да се посочат предпазните ръкавици и предпазните средства за очите/лицето.

Запалими твърди вещества (раздел 2.7)

1, 2

Самоактивиращи се вещества и смеси (раздел 2.8)

Типове A, B, C, D, E, F

Пирофорни течности (раздел 2.9)

1

Пирофорни твърди вещества (раздел 2.10)

1

Самонагряващи се вещества и смеси (раздел 2.11)

1, 2

Вещества и смеси, които при контакт с вода отделят запалими газове (раздел 2.12)

1, 2, 3

Оксидиращи течности (раздел 2.13)

1, 2, 3

Оксидиращи твърди вещества (раздел 2.14)

1, 2, 3

Органични пероксиди (раздел 2.15)

Типове A, B, C, D, E, F

Остра токсичност — дермална (раздел 3.1)

1, 2, 3, 4

Производителят/доставчикът да посочи типа оборудване.

Да се посочат предпазните ръкавици/облекло.

Корозия на кожата (раздел 3.2)

1A, 1B, 1C

Производителят/доставчикът да посочи типа оборудване.

Да се посочат предпазните ръкавици/облекло и предпазните средства за очите/лицето.

Дразнене на кожата (раздел 3.2)

2

Производителят/доставчикът да посочи типа оборудване.

Да се посочат предпазните ръкавици.

Кожна сенсибилизация (раздел 3.4)

1, 1A, 1B

Сериозно увреждане на очите (раздел 3.3)

1

Производителят/доставчикът да посочи типа оборудване.

Да се посочат предпазните средства за очите/лицето.

Дразнене на очите (раздел 3.3)

2

 

 

Мутагенност за зародишни клетки (раздел 3.5)

1A, 1B, 2

Производителят/доставчикът да посочи типа оборудване.

 

 

Канцерогенност (раздел 3.6)

1A, 1B, 2

Производителят/доставчикът да посочи типа оборудване.

 

 

Токсичност за репродукцията (раздел 3.7)

1A, 1B, 2

Производителят/доставчикът да посочи типа оборудване.“

x)

код P281 се заличава;

xi)

код P284 се заменя със следното:

„P284

[При недостатъчна вентилация] носете средства за защита на дихателните пътища.

Остра токсичност — инхалационна (раздел 3.1)

1, 2

Производителят/доставчикът да посочи оборудването.

Текстът в квадратните скоби може да се използва, ако химикалът е придружен от допълнителна информация във връзка с употребата му, уточняваща какъв вид вентилация би бил подходящ за безопасна употреба.

Респираторна сенсибилизация (раздел 3.4)

1, 1A, 1B

xii)

код P285 се заличава;

б)

таблица 6.3 се изменя, както следва:

i)

код P307 се заличава;

ii)

код P308 се заменя със следното:

„Р308

ПРИ явна или предполагаема експозиция:

Мутагенност за зародишни клетки (раздел 3.5)

1A, 1B, 2

 

Канцерогенност (раздел 3.6)

1A, 1B, 2

Токсичност за репродукцията (раздел 3.7)

1A, 1B, 2

Токсичност за репродукцията — ефекти върху или чрез лактацията (раздел 3.7)

допълнителна категория

Специфична токсичност за определени органи — еднократна експозиция (раздел 3.8)

1, 2“

iii)

код P309 се заличава;

iv)

кодове P310, P311 и P312 се заменят със следното:

„P310

Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/…

Остра токсичност — орална (раздел 3.1)

1, 2, 3

… Производителят/доставчикът да посочи подходящия източник на медицински съвети в спешни случаи.

Остра токсичност — дермална (раздел 3.1)

1, 2

Остра токсичност — инхалационна (раздел 3.1)

1, 2

Корозия на кожата (раздел 3.2)

1A, 1B, 1C

Сериозно увреждане на очите/дразнене на очите (раздел 3.3)

1

Опасност при вдишване (раздел 3.10)

1

P311

Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/…

Остра токсичност — инхалационна (раздел 3.1)

3

… Производителят/доставчикът да посочи подходящия източник на медицински съвети в спешни случаи.

Респираторна сенсибилизация (раздел 3.4)

1, 1A, 1B

Специфична токсичност за определени органи — еднократна експозиция (раздел 3.8)

1, 2

P312

При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/…

Остра токсичност — орална (раздел 3.1)

4

… Производителят/доставчикът да посочи подходящия източник на медицински съвети в спешни случаи.“

Остра токсичност — дермална (раздел 3.1)

3, 4

Остра токсичност — инхалационна (раздел 3.1)

4

Специфична токсичност за определени органи — еднократна експозиция; дразнене на дихателните пътища (раздел 3.8)

3

Специфична токсичност за определени органи — еднократна експозиция; наркотични ефекти (раздел 3.8)

3

v)

код P321 се заменя със следното:

„P321

Специализирано лечение (вж. … на този етикет).

Остра токсичност — орална (раздел 3.1)

1, 2, 3

… Препратка към допълнителни инструкции за първа помощ.

Ако се изисква незабавно да се даде противоотрова.

Остра токсичност — дермална (раздел 3.1)

1, 2, 3, 4

… Препратка към допълнителни инструкции за първа помощ.

Ако се препоръчват незабавни мерки, като например специфичен почистващ агент.

Остра токсичност — инхалационна (раздел 3.1)

3

… Препратка към допълнителни инструкции за първа помощ.

Ако се изискват незабавни специфични мерки.

Корозия на кожата (раздел 3.2)

1A, 1B, 1C

… Препратка към допълнителни инструкции за първа помощ.

Производителят/ доставчикът може да посочи почистващ агент, ако е целесъобразно.

Дразнене на кожата (раздел 3.2)

2

Кожна сенсибилизация (раздел 3.4)

1, 1A,1B

Специфична токсичност за определени органи — еднократна експозиция (раздел 3.8)

1

… Препратка към допълнителни инструкции за първа помощ.

Ако се изискват незабавни мерки.

vi)

код P322 се заличава;

vii)

код P340 се заменя със следното:

„P340

Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.

Остра токсичност — инхалационна (раздел 3.1)

1, 2, 3, 4

 

Корозия на кожата (раздел 3.2)

1A, 1B, 1C

Респираторна сенсибилизация (раздел 3.4)

1, 1A, 1B

Специфична токсичност за определени органи — еднократна експозиция; дразнене на дихателните пътища (раздел 3.8)

3

Специфична токсичност за определени органи — еднократна експозиция; наркотични ефекти (раздел 3.8)

3“

viii)

код P341 се заличава;

ix)

код P350 се заличава;

x)

код P352 се заменя със следното:

„P352

Измийте обилно с вода/…

Остра токсичност — дермална (раздел 3.1)

1, 2, 3, 4

… Производителят/доставчикът може да посочи почистващ агент, ако е целесъобразно, или може да препоръча алтернативен агент в изключителни случаи, ако водата явно е неподходяща.“

Дразнене на кожата (раздел 3.2)

2

Кожна сенсибилизация (раздел 3.4)

1, 1A, 1B

xi)

кодове P361, P362 и P363 се заменят със следното:

„P361

Незабавно свалете цялото замърсено облекло.

Запалими течности (раздел 2.6)

1, 2, 3

 

Остра токсичност — дермална (раздел 3.1)

1, 2, 3

Корозия на кожата (раздел 3.2)

1A, 1B, 1C


P362

Свалете замърсеното облекло.

Остра токсичност — дермална (раздел 3.1)

4

 

Дразнене на кожата (раздел 3.2)

2

Кожна сенсибилизация (раздел 3.4)

1, 1A, 1B

P363

Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба.

Корозия на кожата (раздел 3.2)

1A, 1B, 1C“

 

xii)

Следната препоръка за безопасност се вмъква след код P363:

„P364

И го изперете преди повторна употреба.

Остра токсичност — дермална (раздел 3.1)

1, 2, 3, 4

 

Дразнене на кожата (раздел 3.2)

2

 

Кожна сенсибилизация (раздел 3.4)

1, 1A, 1B“

 

xiii)

в колона 2 на код P378 текстът „Използвайте… за гасене“ се заменя с „Използвайте…, за да загасите“;

xiv)

кодове P301 + P310 и P301 + P312 се заменят със следното:

„P301 + P310

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/…

Остра токсичност — орална (раздел 3.1)

1, 2, 3

… Производителят/доставчикът да посочи подходящия източник на медицински съвети в спешни случаи.

Опасност при вдишване (раздел 3.10)

1

P301 + P312

ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: при неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/…

Остра токсичност — орална (раздел 3.1)

4

… Производителят/доставчикът да посочи подходящия източник на медицински съвети в спешни случаи.“

xv)

код P302 + P350 се заличава;

xvi)

код P302 + P352 се заменя със следното:

„P302 + P352

ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: измийте обилно с вода/…

Остра токсичност — дермална (раздел 3.1)

1, 2, 3, 4

… Производителят/доставчикът може да посочи почистващ агент, ако е целесъобразно, или може да препоръча алтернативен агент в изключителни случаи, ако водата явно е неподходяща.“

Дразнене на кожата (раздел 3.2)

2

Кожна сенсибилизация (раздел 3.4)

1, 1A, 1B

xvii)

код P303 + P361 + P353 се заменя със следното:

„P303 + P361 + P353

ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА (или косата): незабавно свалете цялото замърсено облекло. Облейте кожата с вода/вземете душ.

Запалими течности (раздел 2.6)

1, 2, 3

 

Корозия на кожата (раздел 3.2)

1A, 1B, 1C“

xviii)

код P304 + P340 се заменя със следното:

„P304 + P340

ПРИ ВДИШВАНЕ: изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането

Остра токсичност — инхалационна (раздел 3.1)

1, 2, 3, 4

 

Корозия на кожата (раздел 3.2)

1A, 1B, 1C

Респираторна сенсибилизация (раздел 3.4)

1, 1A, 1B

Специфична токсичност за определени органи — еднократна експозиция; дразнене на дихателните пътища (раздел 3.8)

3

Специфична токсичност за определени органи — еднократна експозиция; наркотични ефекти (раздел 3.8)

3“

xix)

код P304 + P341 се заличава;

xx)

код P307 + P311 се заменя със следното:

„Р308 + P311

ПРИ явна или предполагаема експозиция: обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/…

Специфична токсичност за определени органи — еднократна експозиция (раздел 3.8)

1, 2

… Производителят/доставчикът да посочи подходящия източник на медицински съвети в спешни случаи.“

xxi)

код P309 + P311 се заличава;

xxii)

код P342 + P311 се заменя със следното:

„P342 + P311

При симптоми на затруднено дишане: обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/…

Респираторна сенсибилизация (раздел 3.4)

1, 1A, 1B

… Производителят/доставчикът да посочи подходящия източник на медицински съвети в спешни случаи.“

xxiii)

след код P342 + P311 се вмъкват следните препоръки за безопасност:

„P361 + P364

Незабавно свалете цялото замърсено облекло и го изперете преди повторна употреба.

Остра токсичност — дермална (раздел 3.1)

1, 2, 3

 

P362 + P364

Свалете замърсеното облекло и го изперете преди повторна употреба.

Остра токсичност — дермална (раздел 3.1)

4

 

Дразнене на кожата (раздел 3.2)

2

Кожна сенсибилизация (раздел 3.4)

1, 1A, 1B“

xxiv)

код P370 + P378 се заменя със следното:

„P370 + P378

При пожар: използвайте…, за да загасите.

Запалими течности (раздел 2.6)

1, 2, 3

… Производителят/доставчикът да посочи подходящите средства.

Ако водата повишава риска.

Запалими твърди вещества (раздел 2.7)

1, 2

Самоактивиращи се вещества и смеси (раздел 2.8)

типове A, B, C, D, E, F

Пирофорни течности (раздел 2.9)

1

Пирофорни твърди вещества (раздел 2.10)

1

Вещества и смеси, които при контакт с вода отделят запалими газове (раздел 2.12)

1, 2, 3

Оксидиращи течности (раздел 2.13)

1, 2, 3

Оксидиращи твърди вещества (раздел 2.14)

1, 2, 3

в)

таблица 6.4 се изменя, както следва:

i)

код P410 се заменя със следното:

„P410

Да се пази от пряка слънчева светлина.

Аерозоли (раздел 2.3)

1,2, 3

 

Газове под налягане (раздел 2.5)

Сгъстен газ

Втечнен газ

Разтворен газ

Може да се пропусне за газове, с които са напълнени транспортируеми газови бутилки, в съответствие с инструкции за опаковане P200 на UN RTDG, Правила за моделите, освен ако посочените газове не са подложени на (бавно) разлагане или полимеризация

Самонагряващи се вещества и смеси (раздел 2.11)

1, 2

 

Органични пероксиди (раздел 2.15)

типове A, B, C, D, E, F“

 

ii)

код P412 се заменя със следното:

„P412

Да не се излага на температури, по-високи от 50 °C/122 °F.

Аерозоли (раздел 2.3)

1, 2, 3“

 

iii)

кодове P410 + Р403 и P410 + Р412 се заменят със следното:

„P410 + P403

Да се пази от пряка слънчева светлина. Да се съхранява на добре проветриво място.

Газове под налягане (раздел 2.5)

Сгъстен газ

Втечнен газ

Разтворен газ

Може да се пропусне за газове, с които са напълнени транспортируеми газови бутилки, в съответствие с инструкции за опаковане P200 на UN RTDG, Правила за моделите, освен ако посочените газове не са подложени на (бавно) разлагане или полимеризация

P410 + P412

Да се пази от пряка слънчева светлина. Да не се излага на температури, по-високи от 50 °C/122 °F.

Аерозоли (раздел 2.3)

1, 2, 3“

 

3)

Част 2 се изменя, както следва:

а)

таблица 1.2 се изменя, както следва:

i)

код P210 се заменя със следното:

„P210

Език

 

 

BG

Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено.

 

ES

Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.

 

CS

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

 

DA

Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.

 

DE

Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen.

 

ET

Hoida eemal soojusallikast, kuumadest pindadest, sädemetest, leekidest ja muudest süüteallikatest. Mitte suitsetada.

 

EL

Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε.

 

EN

Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources. No smoking.

 

FR

Tenir à l’écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d’inflammation. Ne pas fumer.

 

GA

Coimeád ó theas, dromchlaí te, splancacha, lasair gan chosaint agus foinsí eile adhainte. Ná caitear tobac.

 

IT

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere o altre fonti di accensione. Non fumare.

 

LV

Sargāt no karstuma, karstām virsmām, dzirkstelēm, atklātas uguns un citiem aizdegšanās avotiem. Nesmēķēt.

 

LT

Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, karštų paviršių, žiežirbų, atviros liepsnos arba kitų degimo šaltinių. Nerūkyti.

 

HU

Hőtől, forró felületektől, szikrától, nyílt lángtól és más gyújtóforrástól távol tartandó. Tilos a dohányzás.

 

MT

Biegħed mis-sħana, uċuħ jaħarqu, xrar tan-nar, fjammi miftuħa u sorsi oħra li jaqbdu. Tpejjipx.

 

NL

Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.

 

PL

Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić.

 

PT

Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar.

 

RO

A se păstra departe de surse de căldură, suprafețe fierbinți, scântei, flăcări și alte surse de aprindere. Fumatul interzis.

 

SK

Uchovávajte mimo dosahu tepla, horúcich povrchov, iskier, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Nefajčite.

 

SL

Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.

 

FI

Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty.

 

SV

Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.“

ii)

код P223 се заменя със следното:

„P223

Език

 

 

BG

Не допускайте контакт с вода.

 

ES

Evitar el contacto con el agua.

 

CS

Zabraňte styku s vodou.

 

DA

Undgå kontakt med vand.

 

DE

Keinen Kontakt mit Wasser zulassen.

 

ET

Vältida kokkupuudet veega.

 

EL

Μην επιτρέπετε την επαφή με το νερό.

 

EN

Do not allow contact with water.

 

FR

Éviter tout contact avec l’eau.

 

GA

Ná bíodh aon teagmháil le huisce.

 

IT

Evitare qualunque contatto con l’acqua.

 

LV

Nepieļaut saskari ar ūdeni.

 

LT

Saugoti nuo sąlyčio su vandeniu.

 

HU

Nem érintkezhet vízzel.

 

MT

Tħallihx imiss mal-ilma.

 

NL

Contact met water vermijden.

 

PL

Nie dopuszczać do kontaktu z wodą.

 

PT

Não deixar entrar em contacto com a água.

 

RO

A nu se lăsa în contact cu apa.

 

SK

Zabráňte kontaktu s vodou.

 

SL

Preprečiti stik z vodo.

 

FI

Ei saa joutua kosketuksiin veden kanssa.

 

SV

Undvik all kontakt med vatten.“

iii)

код P244 се заменя със следното:

„P244

Език

 

 

BG

Поддържайте вентилите и фитингите чисти от масло и смазка.

 

ES

Mantener las valvulas y los racores libres de aceite y grasa.

 

CS

Udržujte ventily i příslušenství čisté - bez olejů a maziv.

 

DA

Hold ventiler og tilslutninger frie for olie og fedt.

 

DE

Ventile und Ausrüstungsteile öl- und fettfrei halten.

 

ET

Hoida ventiilid ja liitmikud õlist ja rasvast puhtad.

 

EL

Διατηρείτε τα κλείστρα και τους συνδέσμους καθαρά από λάδια και γράσα.

 

EN

Keep valves and fittings free from oil and grease.

 

FR

Ni huile, ni graisse sur les robinets et raccords.

 

GA

Coinnigh comhlaí agus feistis saor ó ola agus ó ghréisc.

 

IT

Mantenere le valvole e i raccordi liberi da olio e grasso.

 

LV

Uzturēt ventiļus un savienojumus tīrus no eļļas un taukvielām.

 

LT

Saugoti, kad ant vožtuvų ir jungiamųjų detalių nepatektų alyvos ir tepalų.

 

HU

A szelepeket és szerelvényeket zsírtól és olajtól mentesen kell tartani.

 

MT

Żomm il-valvi u fittings ħielsa miż-żejt u l-grease.

 

NL

Houd afsluiters en fittingen vrij van olie en vet.

 

PL

Chronić zawory i przyłącza przed olejem i tłuszczem.

 

PT

Manter válvulas e conexões isentas de óleo e gordura.

 

RO

Feriți valvele și racordurile de ulei și grăsime.

 

SK

Udržujte ventily a príslušenstvo čisté, bez olejov a mazív.

 

SL

Preprečiti stik ventilov in opreme z oljem in mastjo.

 

FI

Pidä venttiilit ja liittimet vapaana öljystä ja rasvasta.

 

SV

Håll ventiler och anslutningar fria från olja och fett.“

iv)

код P251 се заменя със следното:

„P251

Език

 

 

BG

Да не се пробива и изгаря дори след употреба.

 

ES

No perforar ni quemar, incluso después de su uso.

 

CS

Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

 

DA

Må ikke punkteres eller brændes, heller ikke efter brug.

 

DE

Nicht durchstechen oder verbrennen, auch nicht nach Gebrauch.

 

ET

Mitte purustada ega põletada isegi pärast kasutamist.

 

EL

Να μην τρυπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση.

 

EN

Do not pierce or burn, even after use.

 

FR

Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.

 

GA

Ná toll agus ná dóigh, fiú tar éis úsáide.

 

IT

Non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso.

 

LV

Nedurt vai nededzināt, arī pēc izlietošanas.

 

LT

Nepradurti ir nedeginti net panaudoto.

 

HU

Ne lyukassza ki vagy égesse el, még használat után sem.

 

MT

Ittaqqbux u taħarqux, anki wara li tużah.

 

NL

Ook na gebruik niet doorboren of verbranden.

 

PL

Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.

 

PT

Não furar nem queimar, mesmo após utilização.

 

RO

Nu perforați sau ardeți, chiar și după utilizare.

 

SK

Neprepichujte alebo nespaľujte ju, a to ani po spotrebovaní obsahu.

 

SL

Ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna.

 

FI

Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.

 

SV

Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.“

v)

код P281 се заличава;

vi)

код P284 се заменя със следното:

„P284

Език

 

 

BG

[При недостатъчна вентилация] носете средства за защита на дихателните пътища.

 

ES

[En caso de ventilación insuficiente,] llevar equipo de protección respiratoria.

 

CS

[V případě nedostatečného větrání] používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.

 

DA

[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.

 

DE

[Bei unzureichender Belüftung] Atemschutz tragen.

 

ET

[Ebapiisava ventilatsiooni korral] kanda hingamisteede kaitsevahendit.

 

EL

[Σε περίπτωση ανεπαρκούς αερισμού] χρησιμοποιείστε μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής.

 

EN

[In case of inadequate ventilation] wear respiratory protection.

 

FR

[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.

 

GA

[Mura leor an aeráil] caith cosaint riospráide.

 

IT

[Quando la ventilazione del locale è insufficiente] indossare un apparecchio di protezione respiratoria.

 

LV

[Neatbilstošas ventilācijas gadījumā] lietot elpošanas orgānu aizsargierīces.

 

LT

[Esant nepakankamam vėdinimui] naudoti kvėpavimo takų apsaugos priemones.

 

HU

[Nem megfelelő szellőzés esetén] légzésvédelem kötelező.

 

MT

[F’każ ta’ ventilazzjoni inadegwata] ilbes protezzjoni respiratorja.

 

NL

[Bij ontoereikende ventilatie] adembescherming dragen.

 

PL

[W przypadku nieodpowiedniej wentylacji] stosować indywidualne środki ochrony dróg oddechowych.

 

PT

[Em caso de ventilação inadequada] usar proteção respiratória.

 

RO

[În cazul în care ventilarea este necorespunzătoare] purtați echipament de protecție respiratorie.

 

SK

[V prípade nedostatočného vetrania] používajte ochranu dýchacích ciest.

 

SL

[Ob nezadostnem prezračevanju] nositi opremo za zaščito dihal.

 

FI

Käytä hengityksensuojainta [jos ilmanvaihto on riittämätön].

 

SV

[Vid otillräcklig ventilation], använd andningsskydd.“

vii)

код P285 се заличава;

б)

таблица 1.3 се изменя, както следва:

i)

код P307 се заличава;

ii)

код P309 се заличава;

iii)

кодове P310, P311 и P312 се заменят със следното:

„P310

Език

 

 

BG

Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/…

 

ES

Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico/…

 

CS

Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/…

 

DA

Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/…

 

DE

Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/ anrufen.

 

ET

Võtta viivitamata ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/ arstiga…

 

EL

Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/…

 

EN

Immediately call a POISON CENTER/doctor/…

 

FR

Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/…

 

GA

Cuir glao láithreach ar IONAD NIMHE/ar dhoctúir/…

 

IT

Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico…

 

LV

Nekavējoties sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu/…

 

LT

Nedelsiant skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją/….

 

HU

Azonnal forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz/….

 

MT

Sejjaħ minnufih ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT /tabib/…

 

NL

Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.

 

PL

Natychmiast skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…

 

PT

Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico/…

 

RO

Sunați imediat la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ /un medic/…

 

SK

Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára/…

 

SL

Takoj pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/…

 

FI

Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/…

 

SV

Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare…


P311

Език

 

 

BG

Обадете се в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/…

 

ES

Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico/…

 

CS

Volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/….

 

DA

Ring til en GIFTINFORMATION/læge/…

 

DE

GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/anrufen.

 

ET

Võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga…

 

EL

Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/…

 

EN

Call a POISON CENTER/doctor/…

 

FR

Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/…

 

GA

Cuir glao ar IONAD NIMHE/ar dhoctúir/…

 

IT

Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/…

 

LV

Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu/…

 

LT

Skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją/….

 

HU

Forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz/….

 

MT

Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT /tabib/…

 

NL

Een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.

 

PL

Skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…

 

PT

Contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico/…

 

RO

Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ/un medic…

 

SK

Volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára/…

 

SL

Pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/…

 

FI

Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/…

 

SV

Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/…


P312

Език

 

 

BG

При неразположение се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ/на лекар/…/.

 

ES

Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGĺA/médico/…/si la persona se encuentra mal.

 

CS

Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/…

 

DA

I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/…

 

DE

Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/…/ anrufen.

 

ET

Halva enesetunde korral võtta ühendust MÜRGISTUSTEABEKESKUSE/arstiga…

 

EL

Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό/…εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.

 

EN

Call a POISON CENTER/doctor/…/if you feel unwell.

 

FR

Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/…/en cas de malaise.

 

GA

Cuir glao ar IONAD NIMHE/ar dhoctúir/…mura mbraitheann tú go maith.

 

IT

Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/…./in caso di malessere.

 

LV

Sazinieties ar SAINDĒŠANĀS INFORMĀCIJAS CENTRU/ārstu/.., ja jums ir slikta pašsajūta.

 

LT

Pasijutus blogai, skambinti į APSINUODIJIMŲ KONTROLĖS IR INFORMACIJOS BIURĄ/kreiptis į gydytoją/….

 

HU

Rosszullét esetén forduljon TOXIKOLÓGIAI KÖZPONTHOZ/orvoshoz/….

 

MT

Sejjaħ ĊENTRU TAL-AVVELENAMENT/ tabib/…/ jekk ma tħossokx f’sikktek.

 

NL

Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/… raadplegen.

 

PL

W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z OŚRODKIEM ZATRUĆ/lekarzem/…

 

PT

Caso sinta indisposição, contacte um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico/…

 

RO

Sunați la un CENTRU DE INFORMARE TOXICOLOGICĂ /un medic/…/dacă nu vă simțiți bine.

 

SK

Pri zdravotných problémoch volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára/…

 

SL

Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika/…/

 

FI

Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN/lääkäriin/…/jos ilmenee pahoinvointia.

 

SV

Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/…“

iv)

код P322 се заличава;

v)

код P340 се заменя със следното:

„P340

Език

 

 

BG

Изведете лицето на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.

 

ES

Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.

 

CS

Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání.

 

DA

Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.

 

DE

Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.

 

ET

Toimetada isik värske õhu kätte ja hoida asendis, mis võimaldab kergesti hingata.

 

EL

Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή.

 

EN

Remove person to fresh air and keep comfortable for breathing.

 

FR

Transporter la personne à l’extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.

 

GA

Tabhair an duine amach faoin aer úr agus coinnigh é i riocht ina bhféadfadh sé anáil a tharraingt go réidh.

 

IT

Trasportare l’infortunato all’aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.

 

LV

Nogādāt cietušo svaigā gaisā un nodrošināt netraucētu elpošanu.

 

LT

Išnešti nukentėjusįjį į gryną orą; jam būtina patogi padėtis, leidžianti laisvai kvėpuoti.

 

HU

Az érintett személyt friss levegőre kell vinni, és olyan nyugalmi testhelyzetbe kell helyezni, hogy könnyen tudjon lélegezni.

 

MT

Qiegħed lill-persuna għall-arja friska f’pożizzjoni komda biex tieħu n-nifs.

 

NL

De persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.

 

PL

Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania.

 

PT

Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração.

 

RO

Transportați persoana la aer liber și mențineți-o într-o poziție confortabilă pentru respirație.

 

SK

Presuňte osobu na čerstvý vzduch a umožnite jej pohodlne dýchať.

 

SL

Prenesti osebo na svež zrak in jo pustiti v udobnem položaju, ki olajša dihanje.

 

FI

Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja varmista vaivaton hengitys.

 

SV

Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.“

vi)

код P341 се заличава;

vii)

код P350 се заличава;

viii)

код P352 се заменя със следното:

„P352

Език

 

 

BG

Измийте обилно с вода/…

 

ES

Lavar con abundante agua/…

 

CS

Omyjte velkým množstvím vody/…

 

DA

Vask med rigeligt vand/…

 

DE

Mit viel Wasser/…/waschen.

 

ET

Pesta rohke veega/…

 

EL

Πλύντε με άφθονο νερό/…

 

EN

Wash with plenty of water/…

 

FR

Laver abondamment à l’eau/…

 

GA

Nigh le neart uisce/…

 

IT

Lavare abbondantemente con acqua/…

 

LV

Nomazgāt ar lielu ūdens/.. daudzumu.

 

LT

Plauti dideliu vandens kiekiu /…

 

HU

Lemosás bő vízzel/….

 

MT

Baħbaħ b’ħafna ilma/…

 

NL

Met veel water/… wassen.

 

PL

Umyć dużą ilością wody/…

 

PT

Lavar abundantemente com água/…

 

RO

Spălați cu multă apă/…

 

SK

Umyte veľkým množstvom vody/…

 

SL

Umiti z veliko vode/…

 

FI

Pese runsaalla vedellä/…

 

SV

Tvätta med mycket vatten/…“

viiiа)

код P361 се заменя със следното:

„P361

Език

 

 

BG

Незабавно свалете цялото замърсено облекло.

 

ES

Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas.

 

CS

Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte.

 

DA

Alt tilsmudset tøj tages straks af.

 

DE

Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.

 

ET

Võtta viivitamata seljast kõik saastunud rõivad.

 

EL

Βγάλτε αμέσως όλα τα μολυσμένα ρούχα.

 

EN

Take off immediately all contaminated clothing.

 

FR

Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés.

 

GA

Bain díot láithreach na héadaí éillithe go léir.

 

IT

Togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati.

 

LV

Novilkt nekavējoties visu piesārņoto apģērbu.

 

LT

Nedelsiant nuvilkti visus užterštus drabužius.

 

HU

Az összes szennyezett ruhadarabot azonnal le kell vetni.

 

MT

Neħħi minnufih il-ħwejjeg kontaminati kollha.

 

NL

Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.

 

PL

Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież.

 

PT

Retirar imediatamente toda a roupa contaminada.

 

RO

Scoateți imediat toată îmbrăcămintea contaminată.

 

SK

Všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte.

 

SL

Takoj sleči vsa kontaminirana oblačila.

 

FI

Riisu saastunut vaatetus välittömästi.

 

SV

Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder.“

ix)

код P362 се заменя със следното:

„P362

Език

 

 

BG

Свалете замърсеното облекло.

 

ES

Quitar las prendas contaminadas.

 

CS

Kontaminovaný oděv svlékněte.

 

DA

Alt tilsmudset tøj tages af.

 

DE

Kontaminierte Kleidung ausziehen.

 

ET

Võtta saastunud rõivad seljast.

 

EL

Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα.

 

EN

Take off contaminated clothing.

 

FR

Enlever les vêtements contaminés.

 

GA

Bain díot aon éadaí éillithe.

 

IT

Togliere gli indumenti contaminati.

 

LV

Novilkt piesārņoto apģērbu.

 

LT

Nusivilkti užterštus drabužius ir išskalbti prieš vėl juos apsivelkant.

 

HU

A szennyezett ruhadarabot le kell vetni.

 

MT

Neħħi l-ħwejjeġ kontaminati.

 

NL

Verontreinigde kleding uittrekken.

 

PL

Zanieczyszczoną odzież zdjąć.

 

PT

Retirar a roupa contaminada.

 

RO

Scoateți îmbrăcămintea contaminată.

 

SK

Kontaminovaný odev vyzlečte.

 

SL