EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0458

Регламент за изпълнение (ЕС) № 458/2013 на Комисията от 16 май 2013 година за поправка на Регламент (ЕО) № 589/2008 за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно стандартите за търговия с яйца

OJ L 133, 17.5.2013, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 070 P. 250 - 250

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/458/oj

17.5.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 133/17


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 458/2013 НА КОМИСИЯТА

от 16 май 2013 година

за поправка на Регламент (ЕО) № 589/2008 за определяне на подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета относно стандартите за търговия с яйца

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1), и по-специално член 121, буква г) във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 589/2008 на Комисията (2) се определят подробни правила за прилагане на Регламент (ЕО) № 1234/2007 по отношение на стандартите за търговия с яйца. Следва да се уточни формулировката на определението на „партида“ в член 1 от посочения регламент, за да не поражда различаващи се тълкувания и оттам различни практики в държавите членки.

(2)

Поради това Регламент (ЕО) № 589/2008 следва да бъде съответно поправен.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В член 1, втора алинея от Регламент (ЕО) № 589/2008 буква и) се заменя със следното:

„и)

„партида“ означава яйцата в опаковки или за единична продажба от един и същ производствен обект или пакетиращ център, разположен на едно и също място, с една и съща дата на снасяне или минимален срок на годност или опаковъчна дата, едни и същи методи за отглеждане и в случаите на сортирани яйца, едно и също качество и тегло;“.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 16 май 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 163, 24.6.2008 г., стр. 6.


Top