EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0407

Регламент (ЕС) № 407/2013 на Комисията от 23 април 2013 година за поправяне на текстовете на испански и шведски език на Регламент (ЕС) № 475/2012 за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на Международен счетоводен стандарт (МСС) 1 и Международен счетоводен стандарт (МСС) 19 текст от значение за ЕИП

OJ L 121, 3.5.2013, p. 44–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/407/oj

3.5.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 121/44


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 407/2013 НА КОМИСИЯТА

от 23 април 2013 година

за поправяне на текстовете на испански и шведски език на Регламент (ЕС) № 475/2012 за изменение на Регламент (ЕО) № 1126/2008 за приемане на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на Международен счетоводен стандарт (МСС) 1 и Международен счетоводен стандарт (МСС) 19

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 19 юли 2002 г. за прилагането на международните счетоводни стандарти (1), и по-специално член 3, параграф 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Допуснати са грешки в текстовете на испански и шведски език на Регламент (ЕС) № 475/2012 на Комисията (2), и по-специално в член 2 от него, по отношение на датата на прилагане на измененията, направени с посочения регламент в Регламент (ЕО) № 1126/2008 на Комисията (3).

(2)

В текста на шведски език също така са допуснати някои печатни грешки.

(3)

Поради това Регламент (ЕС) № 475/2012 следва да бъде съответно поправен.

(4)

Поради факта, че от предприятията се изисква да прилагат измененията, направени с член 1, точки 1 и 2 от Регламент (ЕС) № 475/2012, най-късно от началната дата на тяхната първа финансова година, започваща на или след 1 юли 2012 г. настоящият регламент следва да се прилага с обратна сила от 1 юли 2012 г.

(5)

Предвидените в настоящия регламент мерки са съобразени със становището на Регулаторния комитет по счетоводство,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Отнася се само за текстовете на испански и шведски език.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 юли 2012 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 23 април 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 243, 11.9.2002 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 146, 6.6.2012 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 320, 29.11.2008 г., стр. 1.


Top