EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0345

Регламент (ЕС) № 345/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 април 2013 година относно европейските фондове за рисков капитал текст от значение за ЕИП

OJ L 115, 25.4.2013, p. 1–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 018 P. 75 - 91

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/03/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/345/oj

25.4.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 115/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 345/2013 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 17 април 2013 година

относно европейските фондове за рисков капитал

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 114 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейската централна банка (1),

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (2),

в съответствие с обикновената законодателна процедура (3),

като имат предвид, че:

(1)

Рисковият капитал предоставя финансиране на предприятия, които обикновено са много малки, намират се на ранен етап от своето стопанско развитие, но същевременно притежават значителен потенциал за растеж и експанзия. Фондовете за рисков капитал предоставят на предприятията ценен експертен опит и познания, делови контакти, добавената стойност за активите от дадена търговска марка и стратегически съвети. Чрез предоставянето на финансиране и съвети на тези предприятия фондовете за рисков капитал стимулират икономическия растеж, допринасят за създаването на работни места и набирането на капитал, насърчават създаването и експанзията на иновативни предприятия, увеличават инвестициите им в научноизследователска и развойна дейност и насърчават предприемачеството, иновациите и конкурентоспособността в съответствие с целите на стратегията „Европа 2020“, изложена в съобщението на Комисията от 3 март 2010 г., озаглавено „Европа 2020: стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“ („Европа 2020“) и в контекста на дългосрочните предизвикателства пред държавите членки, като например тези, определени в доклада за Европейската система за стратегически и политически анализ от март 2012 г., озаглавен „Глобални тенденции 2030 — гражданите в един взаимосвързан и полицентричен свят“.

(2)

Необходимо е да се установят еднообразни правила в Съюза за използването на обозначението „Европейски фонд за рисков капитал“ (EuVECA) по отношение на допустими фондове за рисков капитал, в частност във връзка със състава на портфейла на фондовете, които извършват дейност с това обозначение, на техните допустими инвестиционни цели и инструменти, както и на категориите инвеститори, на които се позволява да инвестират в такива фондове. При липсата на обща рамка съществува риск държавите членки да приемат разнопосочни мерки на национално равнище, които ще имат пряко отрицателно въздействие върху гладкото функциониране на вътрешния пазар, тъй като фондовете за рисков капитал, които желаят да развиват дейност в Съюза, ще са обект на различни правила в различните държави членки. Освен това различията в изискванията по отношение на качеството на състава на портфейлите, инвестиционните цели и допустимите инвеститори могат да доведат до различни равнища на защита на инвеститорите и създават объркване по отношение на инвестиционния спектър на даден допустим фонд за рисков капитал. Инвеститорите следва също така да могат да сравняват инвестиционните предложения на различни допустими фондове за рисков капитал. Необходимо е да се отстранят значителните пречки пред трансграничното набиране на финансиране от допустимите фондове за рисков капитал, както и да се избегне нарушаването на конкуренцията между тези фондове и да се предотврати възникването на всякакви допълнителни възможни пречки пред търговията и съществени нарушения на конкуренцията. Ето защо подходящото правно основание на настоящия регламент е член 114 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), в съответствие с тълкуването му в трайната практика на Съда на Европейския съюз.

(3)

Необходимо е да се приеме регламент, с който се установяват еднообразни правила за допустимите фондове за рисков капитал и се налагат съответните задължения за техните управители във всички държави членки, на чиито пазари те желаят да набират капитал като използват обозначението „EuVECA“. Тези изисквания следва да породят доверието на инвеститорите, които желаят да инвестират във фондове за рисков капитал.

(4)

Определянето на качествени изисквания за използването на обозначението „EuVECA“ под формата на регламент гарантира, че тези изисквания са пряко приложими към лицата, управляващи предприятия за колективно инвестиране, които набират средства при използване на обозначението. Това осигурява еднообразни условия за използване на обозначението чрез предотвратяване на разнопосочни национални изисквания в резултат на транспонирането на директива. Лицата, управляващи предприятия за колективно инвестиране, които използват това обозначение, следва да спазват едни и същи правила в целия Съюз, което ще доведе до засилване на доверието на инвеститорите. Настоящият регламент също така ще намали регулаторната сложност и управленските разходи за привеждане в съответствие с често различаващата се национална нормативна уредба на фондовете за рисков капитал, особено за онези управители, които желаят да набират капитал на трансгранична основа. Регламентът допринася и за премахване на нарушенията на конкуренцията.

(5)

Както се заявява в съобщението на Комисията от 7 декември 2011 г., озаглавено „План за действие за улесняване достъпа на МСП до финансиране“, през 2012 г. Комисията трябваше да приключи прегледа си на данъчните пречки пред трансграничните инвестиции на рисков капитал с оглед представянето през 2013 г. на решения за отстраняването на тези пречки, като същевременно се предотвратява избягването и укриването на данъци.

(6)

Следва да бъде възможно допустим фонд за рисков капитал да бъде външно или вътрешно управляван. Когато допустим фонд за рисков капитал е вътрешно управляван, самият фонд се явява и управител и поради това следва да спазва всички изисквания за управители на допустими фондове за рисков капитал по настоящия регламент, и следователно да бъде регистриран като такъв. Допустим фонд за рисков капитал, който се управлява вътрешно следва обаче да няма право да бъде външно лице, управляващо други предприятия за колективно инвестиране или предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК).

(7)

С цел да се изясни връзката между настоящия регламент и други правила относно предприятията за колективно инвестиране и лицата, които ги управляват, е необходимо да се уточни, че настоящият регламент се прилага само за лица, управляващи предприятия за колективно инвестиране, различни от ПКИПЦК, попадащи в обхвата на Директива 2009/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно предприятията за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК) (4), които са установени в Съюза и са регистрирани при компетентния орган в своята държава членка по произход в съответствие с Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно лицата, управляващи фондове за алтернативни инвестиции (5), при условие че те управляват портфейли от допустими фондове за рисков капитал. Външните управители на допустими фондове за рисков капитал обаче, които са регистрирани по настоящия регламент, следва да имат право да управляват ПКИПЦК, при условие че са получили разрешение съгласно Директива 2009/65/ЕО.

(8)

Освен това настоящият регламент се прилага само по отношение на лицата, управляващи предприятия за колективно инвестиране, чиито общо управлявани активи не надвишават прага, посочен в член 3, параграф 2, буква б) от Директива 2011/61/ЕС. Изчисляването на прага за целите на настоящия регламент следва метода на изчисляване на прага по член 3, параграф 2, буква б) от Директива 2011/61/ЕС.

(9)

Управителите на фондове за рисков капитал обаче, които са регистрирани по настоящия регламент и чиито общи активи впоследствие нарастват, така че надвишават прага, посочен в член 3, параграф 2, буква б) от Директива 2011/61/ЕС, и за които следователно е необходимо разрешение от компетентните органи на тяхната държава членка по произход в съответствие с член 6 от същата директива, могат да продължат да използват обозначението „EuVECA“ във връзка с предлагането на допустими фондове за рисков капитал в Съюза, при условие че спазват изискванията, предвидени в посочената директива, и че продължават по всяко време да спазват определени изисквания за използването на обозначението „EuVECA“, предвидени в настоящия регламент във връзка с допустимите фондове за рисков капитал. Това се прилага както за съществуващите допустими фондове за рисков капитал, така и за допустимите фондове за рисков капитал, създадени след надхвърлянето на прага.

(10)

Когато лицата, управляващи предприятия за колективно инвестиране, не желаят да използват обозначението „EuVECA“, настоящият регламент следва да не се прилага. В тези случаи следва да продължат да се прилагат действащите национални правила и общи правила на Съюза.

(11)

С настоящия регламент следва да се установят еднообразни правила относно естеството на допустимите фондове за рисков капитал, по-специално относно предприятията, допустими да бъдат част от портфейл, в които допустимите фондове за рисков капитал могат да инвестират, както и относно приемливите инвестиционни инструменти. Това е необходимо, за да могат ясно да бъдат разграничени допустимите фондове за рисков капитал от алтернативни инвестиционни фондове, които преследват други, не така специфични инвестиционни стратегии, например изкупувания или спекулативни инвестиции в недвижими имоти, които настоящият регламент не се стреми да насърчава.

(12)

В съответствие с целта за точно определяне на предприятията за колективно инвестиране, които трябва да бъдат обхванати от настоящия регламент, както и за да се гарантира фокус върху осигуряването на капитал за малките предприятия в началните етапи на стопанската им дейност, за допустими фондове за рисков капитал следва да се считат тези фондове, които предвиждат да инвестират поне 70 % от съвкупните си капиталови вноски и записания и непоискан капитал в такива предприятия. Допустимите фондове за рисков капитал не следва да имат право да инвестират повече от 30 % от съвкупните си капиталови вноски и записания и непоискан капитал в активи, различни от допустимите инвестиции. Това означава, че като се има предвид, че 30-процентният праг следва винаги да бъде максималната граница за инвестиции, които не са допустими,70-процентният праг следва да бъде запазен за допустими инвестиции за целия период на съществуване на допустимия фонд за рисков капитал. Горепосочените прагове следва да се изчисляват въз основа на средства, които могат да бъдат инвестирани след приспадане на всички относими разходи и вложения в парични средства и парични еквиваленти. Настоящият регламент следва да определя необходимите подробности за изчисляването на посочените прагове.

(13)

Целта на настоящия регламент е да насърчи растежа и иновациите в малките и средните предприятия (МСП) в Съюза. Инвестициите в предприятия, допустими да бъдат част от портфейл, които са установени в трети държави, могат да осигурят повече капитал за допустимите фондове за рисков капитал и по този начин да са от полза за МСП в Съюза. Обаче при никакви обстоятелства настоящият регламент не следва да е от полза за инвестиции, направени в предприятия, които са част от портфейл, установени в трети държави, характеризиращи се с липса на подходящи споразумения за сътрудничество с компетентните органи на държавата членка по произход на управителя на допустимия фонд за рисков капитал и с всяка друга държава членка, в която предстои да бъдат пуснати на пазара дялове или акции на допустим фонд за рисков капитал, или с липса на ефективен обмен на информация по данъчни въпроси.

(14)

Допустим фонд за рисков капитал следва, като първа стъпка, да бъде установен в Съюза, за да има право да използва обозначението „EuVECA“, както е установено с настоящия регламент. Комисията следва в срок от две години от датата на прилагане на настоящия регламент да извърши преглед на ограничението за използване на обозначението „EuVECA“ до фондове, установени в ЕС, като вземе предвид опита в прилагането на препоръката на Комисията относно мерките, насочени към насърчаване на трети държави да прилагат минимални стандарти за добро управление в данъчната сфера.

(15)

Управителите на допустим фонд за рисков капитал следва да могат да привличат допълнителни капиталови ангажименти по време на съществуването на този фонд. Подобни допълнителни капиталови ангажименти в рамките на съществуването на допустимия фонд за рисков капитал следва да се вземат предвид, когато се планира следващата инвестиция в активи, различни от допустимите активи. Допълнителните капиталови ангажименти следва да бъдат разрешени в съответствие с критериите и при условията, определени в устава или учредителните документи на допустимия фонд за рисков капитал.

(16)

Допустимите инвестиции следва да бъдат под формата на инструменти на собствения капитал или квазисобствения капитал. Инструментите на квазисобствения капитал представляват финансов инструмент, който е комбинация от собствен капитал и дълг, при който възвръщаемостта е свързана с печалбата или загубата на предприятието, допустимо да бъде част от портфейл, а изплащането на инструмента в случай на неизпълнение не е напълно гарантирано. Такива инструменти включват различни финансови инструменти, като например подчинени заеми, непреки дялови участия, заеми с участие, права за участие в печалбата, конвертируеми облигации и облигации с варанти. Следва да бъдат разрешени като възможно допълнение към, но не и заместител на, инструменти на собствения и квазисобствения капитал, обезпечени или необезпечени заеми, например мостово финансиране, предоставено от допустимия фонд за рисков капитал на предприятие, допустимо да бъде част от портфейл, в което допустимият фонд за рисков капитал вече притежава допустими инвестиции, при условие че не повече от 30 % от съвкупните капиталови вноски и записания и непоискан капитал на допустимия фонд за рисков капитал се използват за подобни заеми. Освен това, за да се отразят съществуващите бизнес практики на пазара на рисков капитал, допустим фонд за рисков капитал следва да може да купува съществуващи дялове от предприятие, допустимо да бъде част от портфейл, от съществуващи акционери на същото предприятие. Също така за целите на осигуряването на максимално широки възможности за набиране на средства следва да бъдат разрешени инвестициите в други допустими фондове за рисков капитал. За да се предотврати разсейване на инвестициите в предприятия, допустими да бъдат част от портфейл, допустимите фондове за рисков капитал следва да имат право да инвестират само в други допустими фондове за рисков капитал, при условие че тези допустими фондове за рисков капитал не са инвестирали сами повече от 10 % от своя общ внесен капитал и от записания и непоискан капитал в други допустими фондове за рисков капитал.

(17)

Основната дейност на фондовете за рисков капитал е осигуряването на финансиране за МСП чрез първични инвестиции. Фондовете за рисков капитал следва да не участват в системно значими банкови дейности извън обичайната пруденциална регулаторна рамка (т.нар. „банков сектор в сянка“), и да не следват типичните стратегии на фондовете за частни дялови инвестиции, като изкупуване със заемен капитал.

(18)

В съответствие със стратегията „Европа 2020“ настоящият регламент цели да насърчава инвестирането на рисков капитал в иновативни МСП, които работят в реалната икономика. Кредитни институции, инвестиционни дружества, застрахователни предприятия, финансови холдинги и холдинги със смесена дейност съответно следва да бъдат изключени от определението за предприятие, допустимо да бъде част от портфейл съгласно настоящия регламент.

(19)

С оглед въвеждането на основополагаща граница между допустимите фондове за рисков капитал, както са определени в настоящия регламент, и по-широката категория на алтернативните инвестиционни фондове, които предлагат емитирани ценни книжа на вторичния пазар, е необходимо да се определят правила, така че допустимите фондове за рисков капитал да правят инвестиции основно в пряко емитирани инструменти.

(20)

С цел да се предостави на управителите на допустимите фондове за рисков капитал определена степен на гъвкавост при управлението на инвестициите и ликвидността на съответните допустими фондове за рисков капитал, търговия, като например с акции или участия в предприятия, които не са допустими да бъдат част от портфейл, или придобивания на инвестиции, които не са допустими, следва да бъде позволена до максимум 30 % от съвкупните капиталови вноски и непоискания капитал.

(21)

С цел да се осигури надеждност и лесна разпознаваемост на обозначението „EuVECA“ сред инвеститорите в Съюза, само управителите на допустими фондове за рисков капитал, които удовлетворяват посочените в него еднообразни критерии, имат право да използват обозначението „EuVECA“ при предлагането на допустими фондове за рисков капитал на пазарите в Съюза.

(22)

С цел да се гарантира, че допустимите фондове за рисков капитал имат своеобразен и разпознаваем профил, който отговаря на предназначението им, следва да има еднообразни правила за състава на портфейла на тези фондове и позволените за тях инвестиционни техники.

(23)

С цел да се гарантира, че допустимите фондове за рисков капитал не способстват за увеличаването на системния риск, както и че фокусът на инвестиционната им дейност е подпомагането на предприятия, допустими да бъдат част от портфейла им, не следва да се разрешава използването на ливъридж на равнище фонд. Управителите на допустими фондове за рисков капитал следва да имат право само да привличат заемни средства, да емитират дългови инструменти или да предоставят гаранции на равнище допустим фонд за рисков капитал, при условие че такива привличания на заемни средства, дългови инструменти или гаранции се покриват от непоискани задължения и така не повишават експозицията на фонда отвъд нивото на неговия записан капитал. Паричните аванси от инвеститори на допустимия фонд за рисков капитал, които се покриват изцяло от капиталовите задължения на тези инвеститори, не увеличават експозицията на допустимия фонд за рисков капитал и съответно следва да бъдат разрешени. Следва също така, при условие че не надвишава записания и непоискан капитал, да се позволи краткосрочното заемане на средства с цел да се даде възможност на фонда да покрие извънредната нужда от ликвидни средства, която би могла да възникне между отправянето към инвеститорите на искане за внасяне на записания капитал и действителното вписване на капитала по сметка.

(24)

С цел да се гарантира, че допустимите фондове за рисков капитал се предлагат само на инвеститори, които разполагат с опита, знанията и експертните познания да вземат собствени инвестиционни решения и правилно да оценяват рисковете, свързани с тези фондове, както и за да се поддържа доверието на инвеститорите и доверието в допустимите фондове за рисков капитал, следва да се въведат някои специфични предпазни мерки. В резултат допустимите фондове за рисков капитал следва да се предлагат само на инвеститорите, които са професионални клиенти или които могат да бъдат третирани като такива по силата на Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно пазарите на финансови инструменти (6). Все пак, за да има достатъчно широка инвеститорска база за инвестиране в допустими фондове за рисков капитал, е желателно също така и някои други инвеститори да имат достъп до допустимите фондове за рисков капитал, включително частни лица със значително нетно богатство. По отношение на тези други инвеститори обаче следва да бъдат определени специални предпазни мерки, така че да се гарантира, че допустимите фондове за рисков капитал се предлагат единствено сред инвеститорите с подходящ профил за извършване на такива инвестиции. Тези предпазни клаузи не допускат предлагане чрез използването на периодични спестовни планове. Освен това инвестициите, извършени от изпълнителни директори, директори или служители, които участват в управлението на управител на допустим фонд за рисков капитал, следва да бъдат възможни при инвестиране в допустимия фонд за рисков капитал, който управляват, тъй като тези физически лица разполагат с достатъчно знания, за да могат да участват в инвестиции в рисков капитал.

(25)

С цел да се гарантира, че само управителите на допустими фондове за рисков капитал, които удовлетворяват еднообразни критерии за качество по отношение на пазарното им поведение, използват обозначението „EuVECA“, следва да се установят правилата за професионална етика и отношенията на тези управители с техните инвеститори. Поради същата причина следва да се определят единни условия за управлението на конфликти на интереси от тези управители. Тези правила и условия следва също така да изискват от управителите да разполагат с необходимите организационни и административни процедури за осигуряване на подходящо разрешаване на конфликтите на интереси.

(26)

Когато управител на фонд за допустим рисков капитал предвижда да делегира функции на трети страни, отговорността на управителя по отношение на фонда за рисков капитал и неговите инвеститори не следва да бъде засегната от това делегиране. Освен това управителят не следва да делегира функции до степен, при която по същество той не може повече да бъде считан за управител на допустим фонд за рисков капитал и се превръща в „пощенска кутия“. Управителят следва да носи отговорност за правилното изпълнение на делегираните функции и спазването на настоящия регламент по всяко време. Делегирането на функции не следва да подкопава ефективността на надзора на управителя и по-специално не следва да пречи на управителя да действа или на фонда да бъде управляван в интерес на инвеститорите.

(27)

С цел да се гарантира правилното използване на обозначението „EuVECA“, следва да се установят и критерии за качество по отношение на организацията на управител на допустим фонд за рисков капитал. Поради това следва да се определят еднообразни съответстващи изисквания за наличието на достатъчни човешки и технически ресурси.

(28)

С цел да се гарантира подходящо управление на допустимите фондове за рисков капитал и способността на техните управители да покриват потенциални рискове, произтичащи от дейността им, следва да се определят унифицирани, пропорционални изисквания за управителите на допустими фондове за рисков капитал да поддържат достатъчно собствени средства. Размерът на тези собствени средства следва да бъде достатъчен, за да се гарантира последователността и подходящото управление на допустимите фондове за рисков капитал.

(29)

С оглед защитата на инвеститорите е необходимо да се гарантира, че активите на допустимите фондове за рисков капитал са подходящо остойностени. Следователно уставът или учредителните документи на допустимите фондове за рисков капитал следва да съдържа правила за остойностяване на активите. Така остойностяването ще бъде почтено и прозрачно.

(30)

С цел да се гарантира, че управителите на допустимите фондове за рисков капитал, които използват обозначението „EuVECA“, предоставят необходимата отчетност за дейността си, следва да бъдат установени еднообразни правила за годишните отчети.

(31)

С цел да се гарантира неманипулативния характер на обозначението „EuVECA“ в очите на инвеститорите е необходимо то да се използва единствено от управители на допустими фондове за рисков капитал, които предоставят пълна прозрачност по отношение на инвестиционната си политика и цели. Следователно е необходимо да се определят еднообразни правила за предоставяне на информация от такива управители на съответните инвеститори. По-специално, следва да има задължения за преддоговорно информиране по отношение на инвестиционната стратегия и целите на допустимите фондове за рисков капитал, използваните инвестиционни инструменти, разходите и допълнителните разноски, както и отношението между рисков профил и възвръщаемост на предложената от допустим фонд инвестиция. С оглед постигането на висока степен на прозрачност, към изискванията за информиране следва да се добави и информация за начина на изчисляване на възнаграждението на управителите.

(32)

За да се осигури ефективен надзор на изпълнението на еднообразни изисквания в настоящия регламент следва компетентният орган на държавата членка по произход да следи за съблюдаването им от управителите на допустимите фондове за рисков капитал. За тази цел, управителите, които възнамеряват да предлагат допустимите си фондове под обозначението „EuVECA“, следва да уведомят за намерението си компетентния орган на тяхната държавата членка по произход. Компетентният орган следва да регистрира управителя, ако е предоставена цялата необходима информация и ако съществуват подходящи процедури за осигуряване спазването на изискванията в настоящия регламент. Тази регистрация следва да бъде валидна в целия Съюз.

(33)

С цел да се улесни ефективното трансгранично предлагане на допустими фондове за рисков капитал, регистрацията на управителя следва да бъде извършена възможно най-бързо.

(34)

Въпреки че в настоящия регламент са включени предпазни мерки, които да гарантират, че фондовете се използват правилно, надзорните органи следва да бъдат бдителни при осигуряване на спазването на тези предпазни мерки.

(35)

С цел да се осигури ефективен надзор на спазването на еднообразните критерии, предвидени в настоящия регламент, следва да бъдат установени правила за обстоятелствата, при които информацията, предоставена на компетентните органи в държавата членка по произход, се нуждае от актуализиране.

(36)

За целите на ефективния надзор на спазването на изискванията на настоящия регламент следва също така да се определи процедура за взаимно информиране на компетентните надзорни органи от различни държави членки за регистрирането на управител на допустим фонд за рисков капитал в неговата държава членка по произход.

(37)

С цел да се поддържат прозрачни условия за предлагането на допустимите фондове за рисков капитал на пазарите в Съюза Европейския надзорен орган (Европейският орган за ценни книжа и пазари) (ЕОЦКП), създаден с Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета (7), следва да бъде натоварен с поддържането на централна база данни, съдържаща списък на управителите на допустими фондове за рисков капитал и на допустимите фондове за рисков капитал, които те управляват, които са регистрирани в съответствие с настоящия регламент.

(38)

В случай че компетентният орган на приемащата държава членка има ясни и очевидни причини да счита, че управител на допустим фонд за рисков капитал действа на негова територия в нарушение на настоящия регламент, той следва незабавно да информира компетентния орган на държавата членка по произход, който следва да предприеме подходящи мерки.

(39)

Ако управителят на допустим фонд за рисков капитал продължи да действа по начин, който очевидно противоречи на настоящия регламент, въпреки мерките, предприети от компетентния орган на държавата членка по произход, или защото компетентният орган на държавата членка по произход не предприема действия в разумен срок, компетентният орган на приемащата държава членка, след като уведоми компетентния орган на държавата членка по произход, следва да може да предприеме всички подходящи мерки, необходими, за да защити инвеститорите, включително да има възможност да спре съответния управител от предлагане на фондове за рисков капитал в рамките на територията на приемащата държава членка.

(40)

С цел да се осигури ефективен надзор на спазването на еднообразните критерии, предвидени в настоящия регламент, в него се съдържа списък на надзорните правомощия, с които разполагат компетентните органи.

(41)

За да се осигури подходящото му прилагане, в настоящия регламент се предвиждат административни санкции и мерки за нарушаване на неговите основни разпоредби — правилата за състава на портфейла, предпазните мерки във връзка със самоличността на допустимите инвеститори и правилото за използване на обозначението „EuVECA“ само от управители на допустими фондове за рисков капитал, които са регистрирани в съответствие с настоящия регламент. Нарушаването на някоя от тези ключови разпоредби следва да води, когато е целесъобразно, до забрана на използване на обозначението, както и до заличаване на съответния управител от регистъра.

(42)

Между компетентните органи в държавата членка по произход, компетентните органи в приемащата държава членка и ЕОЦКП следва да се обменя информация във връзка с надзора.

(43)

Ефективното регулаторно сътрудничество между органите, натоварени с контрола по спазването на еднообразните критерии, предвидени в настоящия регламент, обуславя прилагането на висока степен на професионална тайна във всички съответни национални органи и в ЕОЦКП.

(44)

С цел уточняване на изискванията в настоящия регламент, Комисията, в съответствие с член 290 от ДФЕС, следва да бъде оправомощена да приема актове за определяне на видовете конфликти на интереси, които управителите на допустимите фондове за рисков капитал не трябва да допускат, и необходимите мерки в тази връзка. Особено важно е Комисията да провежда подходящи консултации по време на подготвителната си работа, включително на експертно равнище. При подготвянето и съставянето на делегирани актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и Съвета.

(45)

Техническите стандарти в областта на финансовите услуги следва да осигурят последователно хармонизиране и високо равнище на надзор в целия Съюз. Би било логично и целесъобразно да бъде възложено на ЕОЦКП — в качеството му на орган с високоспециализиран експертен опит, изготвянето на проекти на изпълнителни технически стандарти, които не включват политически избор и които да бъдат представени на Комисията.

(46)

Комисията следва да бъде оправомощена да приема изпълнителни технически стандарти чрез актове за изпълнение в съответствие с член 291 от ДФЕС и в съответствие с член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010. ЕОЦКП следва да бъде натоварен с изготвянето на проекти на изпълнителни технически стандарти за определяне на формàта за уведомяване, посочен в настоящия регламент.

(47)

В рамките на четири години от датата на прилагане на настоящия регламент Комисията следва да направи преглед на действието на настоящия регламент, за да отчете развитието на пазара на рисков капитал. В прегледа следва да се включва общо проучване на действието на правилата по настоящия регламент и на опита, придобит при прилагането им. Въз основа на прегледа Комисията следва да представи на Европейския парламент и на Съвета доклад, придружен при необходимост от законодателни предложения.

(48)

В допълнение към това в рамките на четири години от датата на прилагане на настоящия регламент Комисията следва да започне преглед на взаимодействието между настоящия регламент и другите правила относно предприятията за колективно инвестиране и лицата, които ги управляват, по-специално правилата на Директива 2011/61/ЕС. По-специално прегледът следва да разглежда обхвата на настоящия регламент, като оценява дали е необходимо да се разшири обхватът, за да се даде възможност на повече управители на алтернативни инвестиционни фондове да използват обозначението „EuVECA“. Въз основа на прегледа Комисията следва да представи на Европейския парламент и на Съвета доклад, придружен при необходимост от законодателни предложения.

(49)

В контекста на този преглед Комисията следва да оцени всички пречки, които може да са затруднили усвояването на фондове от инвеститорите, включително въздействието върху институционалните инвеститори на други разпоредби, които може да се прилагат за тях с пруденциален характер. В допълнение Комисията следва да събира данни за оценка на приноса на обозначението „EuVECA“ за другите програми на Съюза, като „Хоризонт 2020“, които също така се стремят да подкрепят иновациите в Съюза.

(50)

С оглед на съобщението на Комисията от 7 декември 2011 г., озаглавено „План за действие за улесняване на достъпа на МСП до финансиране“ и съобщението на Комисията от 6 октомври 2010 г., озаглавено „Водеща инициатива на стратегията „Европа 2020“: Съюз за иновации“ и е важно да се осигури ефективността на публичните схеми в Съюза за подкрепа на пазара на рисков капитал и координацията и взаимната съгласуваност на различните политики на Съюза, насочени към поощряване на иновациите, включително политиките в областта на конкуренцията и научноизследователската дейност. Ключов акцент в политиките на Съюза в областта на иновациите и растежа са екологосъобразните технологии, като се има предвид целта на Съюза да бъде световен лидер в сферата на интелигентния и устойчив растеж и на ефективното използване на енергията и ресурсите, включително по отношение на финансирането за МСП. При прегледа на настоящия регламент Комисията следва да направи оценка на неговото въздействие върху напредъка в постигането на тази цел.

(51)

ЕОЦКП следва да извърши оценка на нуждите си от персонал и ресурси, свързани с изпълнението на неговите правомощия и задължения в съответствие с настоящия регламент, и да представи доклад пред Европейския парламент, пред Съвета и пред Комисията.

(52)

Европейският инвестиционен фонд (ЕИФ) инвестира, наред с другото, във фондове за рисков капитал на територията на Съюза. Мерките в настоящия регламент, които целят да дадат възможност за лесна идентификация на фондовете за рисков капитал с определени общи характеристики, следва да улеснят ЕИФ при определянето на фондовете за рисков капитал по настоящия регламент, които могат да представляват инвестиционна цел. Съответно ЕИФ следва да бъде насърчен да инвестира в допустими фондове за рисков капитал.

(53)

Настоящият регламент зачита основните права и съблюдава принципите в Хартата на основните права на Европейския съюз, включително правото на зачитане на личния и семейния живот (член 7) и свободата на стопанска инициатива (член 16).

(54)

По отношение на обработването на личните данни, извършвано в държавите членки в контекста на настоящия регламент и под надзора на компетентните органи на държавите членки, в частност от посочени от тях обществени независими органи, се прилага Директива 95/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 октомври 1995 г. за защита на физическите лица при обработването на лични данни и за свободното движение на тези данни (8). По отношение на обработването на личните данни, извършвано от ЕОЦКП в рамките на настоящия регламент и под надзора на Европейския надзорен орган по защита на данните, се прилага Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на тези данни (9).

(55)

Настоящият регламент не следва да засяга прилагането на правилата за държавните помощи към допустимите фондове за рисков капитал.

(56)

Тъй като целите на настоящия регламент, а именно осигуряване прилагането на еднообразни изисквания към предлагането на допустими фондове за рисков капитал и установяване на проста система за регистриране на управители на допустими фондове за рисков капитал, като по този начин се улесни предлагането на допустими фондове за рисков капитал в целия Съюз, докато същевременно се отчита напълно необходимостта от намиране на равновесие между, от една страна, свързаните с използването на обозначението „EuVECA“ сигурност и надеждност, и от друга — ефективното функциониране на пазара на рисков капитал и разходите за различните заинтересовани страни, не могат да бъдат постигнати в достатъчна степен от държавите членки и могат съответно, поради своя размер и последици, да бъдат по-добре постигнати на равнището на Съюза, Съюзът може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, установен в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигане на тези цели,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ПРЕДМЕТ, ПРИЛОЖНО ПОЛЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ

Член 1

С настоящия регламент се установяват еднообразни изисквания и условия по отношение на лицата, управляващи предприятия за колективно инвестиране, които желаят да използват обозначението „EuVECA“ във връзка с предлагането на допустими фондове за рисков капитал в ЕС, като по този начин се допринася за гладкото функциониране на вътрешния пазар.

С регламента също така се определят еднообразни правила за предлагането, в рамките на пазарите в ЕС, на допустимите фондове за рисков капитал на допустимите инвеститори, за състава на портфейла на допустимите фондове за рисков капитал, за допустимите инвестиционни инструменти и техники, които да бъдат използвани от тези фондове за рисков капитал, както и за принципите на организация, професионална етика и прозрачност за управителите, които предлагат допустими фондове за рисков капитал на пазарите в ЕС.

Член 2

1.   Настоящият регламент се прилага по отношение на лицата, управляващи предприятия за колективно инвестиране, определени в член 3, буква а), които отговарят на следните условия:

а)

общо управляваните им активи не надхвърлят прага, посочен в член 3, параграф 2, буква б) от Директива 2011/61/ЕС;

б)

установени са в Съюза;

в)

регистрирани са от компетентните органи на тяхната държава членка по произход в съответствие с член 3, параграф 3, буква а) от Директива 2011/61/ЕС; и

г)

управляват портфейл от допустими фондове за рисков капитал.

2.   Когато общият размер на активите под управлението на управители на допустими фондове за рисков капитал, регистрирани в съответствие с член 14, надвиши прага, посочен в член 3, параграф 2, буква б) от Директива 2011/61/ЕС, и следователно е необходимо разрешение от компетентните органи на държавата членка по произход в съответствие с член 6 от същата директива, управителите могат да продължат да използват обозначението „EuVECA“ във връзка с предлагането на допустими фондове за рисков капитал в Съюза, при условие че:

а)

спазват изискванията, предвидени в Директива 2011/61/ЕС; и

б)

продължават по всяко време да отговарят на изискванията на членове 3 и 5 и член 13, параграф 1, букви в) и и) от настоящия регламент.

3.   Когато управителите на допустими фондове за рисков капитал са външни управители и са регистрирани в съответствие с член 14, те могат в допълнение да управляват и предприятия за колективно инвестиране в прехвърлими ценни книжа (ПКИПЦК), при условие че са получили разрешение съгласно Директива 2009/65/ЕО.

Член 3

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

а)

„предприятие за колективно инвестиране“ означава АИФ съгласно определението по член 4, параграф 1, буква а) от Директива 2011/61/ЕС;

б)

„допустим фонд за рисков капитал“ означава предприятие за колективно инвестиране, което:

i)

предвижда да инвестира най-малко 70 % от съвкупните си капиталови вноски и записания и непоискан капитал в активи, които представляват допустими инвестиции, изчислени въз основа на сумите за инвестиране след приспадане на всички съответни разходи и вложения в парични средства и парични еквиваленти, в срок, определен от устава или учредителните документи;

ii)

не използва никога повече от 30 % от съвкупните си капиталови вноски и записания и непоискан акционерен капитал за придобиване на активи, различни от допустими инвестиции, изчислени въз основа на сумите за инвестиране след приспадане на всички съответни разходи и вложения в парични средства и парични еквиваленти;

iii)

е установено на територията на държава членка;

в)

„управител на допустим фонд за рисков капитал“ означава юридическо лице, което по занятие управлява поне един допустим фонд за рисков капитал;

г)

„предприятие, допустимо да бъде част от портфейл“ означава предприятие, което:

i)

към момента на инвестицията от страна на допустим фонд за рисков капитал:

не е допуснато за търговия на регулиран пазар или до многостранна система за търговия (МСТ) (прилага се определението за такъв пазар по член 4, параграф 1, точки 14 и 15 от Директива 2004/39/ЕО),

служителите му са по-малко от 250 лица, и

годишният му оборот не надвишава 50 млн. евро или общата стойност на годишния му счетоводен баланс не надвишава 43 млн. евро;

ii)

само по себе си не е предприятие за колективно инвестиране;

iii)

не е едно или повече от следните:

кредитна институция съгласно определението в член 4, точка 1 от Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно предприемането и осъществяването на дейност от кредитните институции (10),

инвестиционен посредник съгласно определението в член 4, параграф 1, точка 1 от Директива 2004/39/ЕО,

застрахователно предприятие съгласно определението в член 13, точка 1 от Директива 2009/138/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 25 ноември 2009 г. относно започването и упражняването на застрахователна и презастрахователна дейност (Платежоспособност II) (11);

финансов холдинг съгласно определението в член 4, точка 19 от Директива 2006/48/ЕО, или

смесен финансов холдинг съгласно определението в член 4, точка 20 от Директива 2006/48/ЕО;

iv)

е установено на територията на държава членка или в трета държава, при условие че тази трета държава:

не е посочена като отказваща съдействие държава или територия в списъка на Специалната финансова работна група относно изпирането на пари и финансирането на тероризъм,

е подписала споразумение с държавата членка по произход на управителя на допустимия фонд за рисков капитал и с всяка друга държава членка, в която се планира да се предлагат дялове или акции на допустимия фонд за рисков капитал, така че да се гарантира, че третата държава спазва напълно стандартите, установени в член 26 от Примерната данъчна конвенция на ОИСР относно доходите и капитала, и осигурява ефективен обмен на информация по данъчни въпроси, включително многостранни данъчни споразумения;

д)

„допустими инвестиции“ означава всеки от следните инструменти:

i)

инструменти на собствения капитал или квазисобствения капитал, които са:

емитирани от предприятие, допустимо да бъде част от портфейл, и пряко придобити от него от допустим фонд за рисков капитал,

емитирани от предприятие, допустимо да бъде част от портфейл, в замяна на емитиран от това предприятие инструмент на собствения капитал, или

емитирани от предприятие, на което предприятието, допустимо да бъде част от портфейл, е дъщерно дружество и които биват придобити от допустимия фонд за рисков капитал в замяна на инструмент на собствения капитал, емитиран от предприятието, допустимо да бъде част от портфейл;

ii)

обезпечени или необезпечени заеми, предоставени от допустимия фонд за рисков капитал на предприятие, допустимо да бъде част от портфейл, в което допустимия фонд за рисков капитал вече притежава допустими инвестиции, при условие че не повече от 30 % от съвкупните капиталови вноски и записания и непоискан капитал на допустимия фонд за рисков капитал се използват за подобни заеми;

iii)

акции на предприятие, допустимо да бъде част от портфейл, придобити от съществуващи акционери на това предприятие;

iv)

дялове или акции на един или повече допустими фондове за рисков капитал, при условие че тези допустими фондове за рисков капитал не са инвестирали сами повече от 10 % от съвкупните си капиталови вноски и записания и непоискан капитал в допустими фондове за рисков капитал;

е)

„съответни разходи“ означава всички такси, комисиони и разноски, поемани пряко или непряко от инвеститорите, които са съгласувани между управителя на допустимия фонд за рисков капитал и инвеститорите в тях;

ж)

„собствен капитал“ означава правото на собственост на инвеститорите в едно дружество, представено от акции или други форми на участие в капитала на предприятието, допустимо да бъде част от портфейл;

з)

„квазисобствен капитал“ означава всеки вид финансов инструмент, който е комбинация от собствен капитал и дълг, при който възвръщаемостта е свързана с печалбата или загубата на предприятието, допустимо да бъде част от портфейл, а изплащането на инструмента при евентуално неизпълнение не е напълно гарантирано;

и)

„предлагане“ означава пряко или непряко предлагане на инвеститори, установени в Съюза или със седалище в него, или пласиране по споразумение с такива инвеститори на дялове или акции на фонд за рисков капитал по инициатива на или от името на управителя на допустимия фонд за рисков капитал;

й)

„записан капитал“ означава поето задължение, съгласно което даден инвеститор се задължава в срока, определен от устава или учредителните документи на допустимия фонд за рисков капитал, да придобие участие или да внесе капитал в този фонд;

к)

„държава членка по произход“ означава държавата членка, в която управителят на допустим фонд за рисков капитал е установен и регистриран от компетентните органи в съответствие с член 3, параграф 3, буква а) от Директива 2011/61/ЕС;

л)

„приемаща държава членка“ означава държавата членка, различна от държавата членка по произход, на чийто пазар управителят на допустим фонд за рисков капитал предлага допустими фондове за рисков капитал в съответствие с настоящия регламент;

м)

„компетентен орган“ означава националният орган, който държавата членка по произход определя със законов или подзаконов нормативен акт за регистриране на лицата, управляващи предприятия за колективно инвестиране, попадащи в обхвата на настоящия регламент.

С оглед на първа алинея, буква в), когато правната форма на допустим фонд за рисков капитал позволява вътрешно управление и когато управителният орган на фонда реши да не назначава външен управител, самият допустим фонд за рисков капитал се регистрира като управител на допустим фонд за рисков капитал в съответствие с член 14. Допустим фонд за рисков капитал, който е регистриран като вътрешен управител на допустим фонд за рисков капитал, не може да се регистрира като външен управител на допустим фонд за рисков капитал на други предприятия за колективно инвестиране.

ГЛАВА II

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ОБОЗНАЧЕНИЕТО „EuVECA“

Член 4

Управителите на допустими фондове за рисков капитал, които отговарят на посочените в настоящата глава изисквания, имат право да използват обозначението „EuVECA“ във връзка с предлагането на допустими фондове за рисков капитал на пазарите в Съюза.

Член 5

1.   Управителите на допустими фондове за рисков капитал се уверяват, че при придобиването на активи, различни от допустимите инвестиции, се използват не повече от 30 % от съвкупните капиталови вноски и записания и непоискан капитал на фонда. 30-процентният праг се изчислява въз основа на сумите, които могат да бъдат инвестирани след приспадане на съответните разходи; краткосрочните позиции в пари и парични еквиваленти не се взимат предвид при изчисляването на този праг, тъй като краткосрочните позиции в пари и парични еквиваленти не следва да се разглеждат като инвестиции.

2.   Управителите на допустими фондове за рисков капитал не могат да прибягват на равнище допустим фонд за рисков капитал до метод, който би увеличил експозицията на фонда отвъд нивото на неговия записан капитал — независимо дали посредством заемането на парични средства или ценни книжа, поемането на позиции в деривати или по друг начин.

3.   Управителите на допустими фондове за рисков капитал могат да привличат заемни средства, да емитират дългови инструменти или да предоставят гаранции на равнище допустим фонд за рисков капитал единствено когато такива привличания на заемни средства, дългови инструменти или гаранции се покриват от непоискани задължения.

Член 6

1.   Управителите на допустими фондове за рисков капитал могат да предлагат дялове и акции на допустими фондове за рисков капитал само на инвеститори, които се приемат за професионални клиенти в съответствие с раздел I от приложение II към Директива 2004/39/ЕО или които при поискване могат да бъдат третирани като такива в съответствие с раздел II от приложение II към Директива 2004/39/ЕО, или на други инвеститори, които:

a)

поемат задължение да инвестират минимум 100 000 EUR; както и

б)

заявят писмено в документ, отделен от бъдещия договор във връзка със задължението за инвестиция, че са наясно с рисковете, свързани с поетото задължение или инвестиция.

2.   Параграф 1 не се прилага за инвестиции, извършени от изпълнителни директори, директори и служители, ангажирани в управлението на управител на допустим фонд за рисков капитал, при инвестиране в допустимия фонд за рисков капитал, който управляват.

Член 7

По отношение на управляваните от тях допустими фондове за рисков капитал управителите на допустими фондове за рисков капитал:

a)

са честни и коректни и полагат надлежното умение, грижа и старание при извършване на дейността си;

б)

прилагат подходящите политики и процедури за предотвратяване на злоупотреби, които може основателно да се очаква да засегнат интересите на инвеститорите и предприятията, допустими да бъдат част от портфейл;

в)

осъществяват дейността си по начин, който служи в най-висша степен на интересите на управлявания от тях допустим фонд за рисков капитал, на инвеститорите в него и на лоялните пазарни отношения;

г)

полагат надлежно необходимата грижа при избора и текущия контрол на инвестициите в предприятия, допустими да бъдат част от портфейл;

д)

притежават адекватни познания за предприятията, допустими да бъдат част от портфейла, в които инвестират;

е)

отнасят се коректно към своите инвеститори;

ж)

гарантират, че нито един инвеститор не се третира преференциално, освен ако такова преференциално третиране не е оповестено в устава или учредителните документи на допустимия фонд за рисков капитал.

Член 8

1.   Когато управител на допустим фонд за рисков капитал делегира функции на трети страни, отговорността на управителя по отношение на допустимия фонд за рисков капитал и неговите инвеститори не се засяга от делегирането. Управителят не може да делегира функции до степен, при която по същество той не може повече да бъде считан за управител на допустим фонд за рисков капитал и се е превърнал в образувание тип „пощенска кутия“.

2.   Делегирането на функции по параграф 1 не може да подкопава ефективността на надзора на управителя на допустим фонд за рисков капитал и по-специално не трябва да пречи на този управител да действа или на допустимия фонд за рисков капитал да бъде управляван в интерес на неговите инвеститори.

Член 9

1.   Управителите на допустими фондове за рисков капитал установяват наличието на конфликти на интереси и ги избягват, а когато не е възможно да бъдат избегнати, ги управляват и контролират, като в съответствие с параграф 4 ги оповестяват своевременно, за да се предотврати засягане на интересите на допустим фонд за рисков капитал и неговите инвеститори, както и за да се гарантира, че управляваният допустим фонд за рисков капитал се третира справедливо.

2.   Управителите на допустими фондове за рисков капитал открояват по-специално конфликтите на интереси, които могат да възникнат между:

a)

от една страна — управителите на допустими фондове за рисков капитал, лицата, които фактически извършват функцията на тези управители, служителите или друго лице, което пряко или косвено контролира или е контролирано от тези управители, и от друга — допустимите фондове за рисков капитал, управлявани от тези управители, или инвеститорите в тях;

б)

от една страна — допустимия фонд за рисков капитал или инвеститорите в него, и от друга — друг допустим фонд за рисков капитал, управляван от същия управител, или инвеститорите в него;

в)

допустимия фонд за рисков капитал или инвеститорите в него и предприятие за колективно инвестиране или ПКИПЦК, управлявано от същия, или инвеститорите в него.

3.   Управителите на допустими фондове за рисков капитал поддържат и разполагат с ефективни организационни и административни процедури с оглед спазването на изискванията в параграфи 1 и 2.

4.   Конфликтите на интереси по параграф 1 се оповестяват в случаите, когато организационните процедури, с които разполага управител на допустим фонд за рисков капитал с цел откриване, предотвратяване, управляване и контролиране на конфликтите на интереси, не са достатъчни, за да гарантират в разумна степен, че рискът от накърняване на интересите на инвеститорите ще бъде предотвратен. Управителите на допустими фондове за рисков капитал ясно информират инвеститорите за общото естество или източниците на конфликт на интереси, преди да започнат да извършват дейност за тяхна сметка.

5.   Комисията се оправомощава да приема делегирани актове в съответствие с член 25, с които се уточняват:

a)

видовете конфликти на интереси, посочени в параграф 2 от настоящия член;

б)

стъпките, които управителите на допустими фондове за рисков капитал предприемат по отношение на структурите, и организационните и административните процедури с оглед установяване, предотвратяване, управляване, контролиране и оповестяване на конфликти на интереси.

Член 10

1.   Управителите на допустими фондове за рисков капитал винаги имат достатъчно собствени средства и използват адекватни и подходящи човешки и технически ресурси, необходими за надлежното управление на допустимия фонд за рисков капитал.

2.   По всяко време управителите на допустими фондове за рисков капитал гарантират, че са в състояние да обосноват достатъчността на собствените им средства за поддържане на непрекъснатостта на операциите и да оповестят причините, поради които тези средства са достатъчни, както е посочено в член 13.

Член 11

1.   Правилата за остойностяването на активите се определят в устава или учредителните документи на допустимия фонд за рисков капитал и гарантират стабилен и прозрачен процес на остойностяване.

2.   Използваните процедури за остойностяване гарантират, че активите се остойностяват правилно и че стойността на активите се изчислява най-малко веднъж годишно.

Член 12

1.   Управителите на допустими фондове за рисков капитал предоставят годишен отчет на компетентния орган на държавата членка по произход за всеки допустим фонд за рисков капитал, който управляват, не по-късно от шест месеца след края на финансовата година. В отчета се описват съставът на портфейла на допустимия фонд за рисков капитал и дейността през изминалата година. Отчетът също така включва оповестяване на печалбите от допустимия фонд за рисков капитал за времето на функционирането му и в случаите, когато е приложимо, на печалбите, разпределени за времето на функционирането му. Той съдържа одитираните финансови отчети на допустимия фонд за рисков капитал.

Годишният доклад се съставя в съответствие със съществуващите стандарти за отчитане и условията, договорени между управителите на допустими фондове за рисков капитал и инвеститорите. Управителите на допустими фондове за рисков капитал предоставят доклада на инвеститорите при поискване. Управителите на допустими фондове за рисков капитал и инвеститорите могат да договорят помежду си взаимни допълнителни оповестявания.

2.   Най-малко веднъж годишно се извършва одит на всеки допустим фонд за рисков капитал. Одитът потвърждава, че паричните средства и активите са на името на допустимия фонд за рисков капитал и че управителят на допустимия фонд за рисков капитал е създал и поддържа подходяща отчетност и контрол по отношение на употребата на всеки мандат или контрол върху паричните средства и активите на допустимия фонд за рисков капитал и инвеститорите в него.

3.   Когато в съответствие с член 4 от Директива 2004/109/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 декември 2004 г. относно хармонизиране изискванията за прозрачност по отношение на информацията за издателите, чиито ценни книжа са допуснати за търгуване на регулиран пазар (12) от управителя на допустим фонд за рисков капитал се изисква да публикува годишен финансов отчет във връзка с допустим фонд за рисков капитал, информацията по параграф 1 от настоящия член може да се представи поотделно или като допълнителна част от годишния финансов отчет.

Член 13

1.   Преди техните инвеститори да вземат инвестиционно решение, управителите на допустими фондове за рисков капитал ги информират във връзка с допустимите фондове за рисков капитал, които те управляват, по ясен и разбираем начин, за следните елементи:

a)

идентификацията на този управител и на другите доставчици на услуги, които се намират в договорни отношения с него във връзка с управлението на допустими фондове за рисков капитал, както и описание на техните задължения;

б)

размерът на собствените средства на разположение на този управител, както и подробна обосновка защо този управител счита тези средства за достатъчни за поддържането на подходящи човешки и технически ресурси, необходими за надлежното управление на допустимите фондове за рисков капитал;

в)

описание на инвестиционната стратегия и целите на допустимия фонд за рисков капитал, включително:

i)

видовете предприятия, допустими да бъдат част от портфейл, в които той възнамерява да инвестира;

ii)

други допустими фондове за рисков капитал, в които той възнамерява да инвестира;

iii)

видовете предприятия, допустими да бъдат част от портфейл, в които друг допустим фонд за рисков капитал, посочен в подточка ii), възнамерява да инвестира;

iv)

инвестиции, които не са допустими и които той предвижда да направи;

v)

техниките, които предвижда да използва, и

vi)

всякакви приложими инвестиционни ограничения;

г)

описание на рисковия профил на допустимия фонд за рисков капитал и рисковете, свързани с активите, в които фондът би могъл да инвестира, или инвестиционните техники, които би могъл да използва;

д)

описание на процедурата за остойностяване на допустимия фонд за рисков капитал и ценообразуващата методика за определяне на стойността на активите, включително използваните методи за остойностяване на предприятията, допустими да бъдат част от портфейл;

е)

описание на начина на изчисляване на възнаграждението на управителя на допустимия фонд за рисков капитал;

ж)

описание на всички относими разходи, както и на максималните им размери;

з)

ако съществува — хронологична справка за резултатите от финансовата дейност на допустимия фонд за рисков капитал;

и)

услугите в подкрепа на бизнеса и други спомагателни дейности, които управителят на допустимия фонд за рисков капитал предоставя или урежда чрез трети лица с цел улесняване на развитието, растежа или някакъв друг аспект на текущата дейност на предприятията, допустими да бъдат част от портфейл, в които допустимият фонд за рисков капитал инвестира, или когато тези услуги или дейности не са осъществени — обяснение на този факт;

й)

описание на процедурите на допустимия фонд за рисков капитал за промяна на инвестиционната му стратегия и/или политика.

2.   Цялата информация, посочена в параграф 1, е вярна, ясна и не е подвеждаща. Тя се актуализира и преразглежда редовно, когато е приложимо.

3.   Ако в съответствие с Директива 2003/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 4 ноември 2003 г. относно проспекта, който следва да се публикува, когато публично се предлагат ценни книжа или когато се допускат ценни книжа до търгуване (13), или с приложимото национално право от допустимия фонд за рисков капитал се изисква да публикува проспект, информацията по параграф 1 от настоящия член може да бъде представена отделно или като част от проспекта.

ГЛАВА III

НАДЗОР И АДМИНИСТРАТИВНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Член 14

1.   Управителите на допустими фондове за рисков капитал, които възнамеряват да използват обозначението „EuVECA“ за предлагане на управляваните от него допустими фондове за рисков капитал, уведомяват компетентния орган на своята държава членка по произход за намерението си и предоставят следната информация:

a)

самоличността на лицата, които фактически извършват функцията по управление на допустимите фондове за рисков капитал;

б)

идентичността на допустимите фондове за рисков капитал, чиито дялове или акции ще се предлагат, както и техните инвестиционни стратегии;

в)

информация за предприетите действия за постигане на съответствие с изискванията в глава II;

г)

списък на държавите членки, на чиито пазари управителят на допустим фонд за рисков капитал възнамерява да предлагат даден допустим фонд за рисков капитал;

д)

списък на държавите членки, в които управителят на допустим фонд за рисков капитал е установил или възнамерява да установи допустими фондове за рисков капитал.

2.   Компетентният орган на държавата членка по произход регистрира управител на допустим фонд за рисков капитал само ако са изпълнени следните условия:

а)

лицата, които фактически извършват функцията по управление на допустимия фонд за рисков капитал, се ползват с достатъчно добра репутация и имат достатъчно опит и по отношение на инвестиционните стратегии, използвани от управителя на допустимия фонд за рисков капитал;

б)

информацията по параграф 1 е пълна;

в)

мерките, съобщени в съответствие с параграф 1, буква в), са подходящи за спазването на изискванията в глава II;

г)

списъкът, съобщен в съответствие с параграф 1, буква д) от настоящия член, показва, че всички допустими фондове за рисков капитал са установени съобразно член 3, буква б), подточка iii).

3.   Регистрацията по настоящия член е валидна на цялата територия на Съюза и позволява на управителите на допустими фондове за рисков капитал да предлагат допустими фондове за рисков капитал под обозначението „EuVECA“ навсякъде в Съюза.

Член 15

Управителите на допустими фондове за рисков капитал информират компетентния орган на държавата членка по произход, на чийто пазар възнамеряват да предлагат, за:

a)

нов допустим фонд за рисков капитал; или

б)

допустим фонд за рисков капитал, съществуващ в държава членка, която не е в списъка, посочен в член 14, параграф 1, буква г).

Член 16

1.   Непосредствено след регистрирането на управител на допустим фонд за рисков капитал, добавянето на нов допустим фонд за рисков капитал, добавянето на ново седалище за установяването на допустим фонд за рисков капитал или добавянето на нова държава членка, в която управителят на допустим фонд за рисков капитал възнамерява да предлага допустими фондове за рисков капитал, компетентният орган на държавата членка по произход съобщава това на приемащите държави членки, указани в съответствие с член 14, параграф 1, буква г) и ЕОЦКП, съответно.

2.   Приемащите държави членки, указани в съответствие с член 14, параграф 1, буква г), не налагат на управителя на допустим фонд за рисков капитал, регистриран в съответствие с член 14, никакви изисквания или административни процедури във връзка с предлагането на неговите допустими фондове за рисков капитал, нито изискват каквото и да било одобрение на предлагането преди неговото начало.

3.   С цел да се осигури унифицирано прилагане на настоящия член ЕОЦКП разработва проекти на изпълнителни технически стандарти за определяне на формàта на уведомлението по настоящия член.

4.   ЕОЦКП представя на Комисията проектите на изпълнителни технически стандарти до 16 февруари 2014.

5.   Комисията се оправомощава да приема посочените в параграф 3 от настоящия член изпълнителни технически стандарти в съответствие с процедурата, предвидена в член 15 от Регламент (ЕС) № 1095/2010.

Член 17

ЕОЦКП поддържа свободно достъпна по интернет централна база данни на всички управители на допустими фондове за рисков капитал, регистрирани в съответствие с член 14, и на допустимите фондове за рисков капитал, които те предлагат, както и държавите, в които се предлагат посочените фондове.

Член 18

1.   Компетентният орган на държавата членка по произход контролира спазването на предвидените в настоящия регламент изисквания.

2.   В случай че компетентният орган на приемащата държава членка има ясни и очевидни причини да счита, че управителят на допустим фонд за рисков капитал е в нарушение на настоящия регламент в рамките на нейната територия, той незабавно информира компетентния орган на държавата членка по произход. Компетентният орган на държавата членка по произход взема подходящи мерки.

3.   Ако управителят на допустим фонд за рисков капитал продължи да действа по начин, който очевидно е в нарушение на настоящия регламент, въпреки мерките, предприети от компетентния орган на държавата членка по произход, или защото компетентният орган на държавата членка по произход не предприема действия в разумен срок, компетентният орган на приемащата държава членка, след като уведоми компетентния орган на държавата членка по произход, може да предприеме всички подходящи мерки, необходими, за да се защитят инвеститорите, включително да забрани на управителя на допустим фонд за рисков капитал последващо предлагане на неговите допустими фондове за рисков капитал в рамките на територията на приемащата държава членка.

Член 19

Компетентните органи разполагат, в съответствие с националното право, с всички правомощия за осъществяване на надзор и разследвания, необходими за упражняването на функциите им. По-специално те разполагат с правомощията да:

a)

изискат достъп до всеки документ под всякаква форма и да получат или направят копие от него;

б)

изискат от управител на допустим фонд за рисков капитал да предостави информация незабавно;

в)

да изискат информация от всяко лице, свързано с дейността на управителя на допустим фонд за рисков капитал или на допустимия фонд за рисков капитал;

г)

извършват проверки на място със или без предупреждение;

д)

да вземат подходящи мерки, за да се гарантира, че управителят на допустим фонд за рисков капитал продължава да отговаря на изискванията на настоящия регламент;

е)

издадат заповед с цел да се гарантира, че управител на допустим фонд за рисков капитал съблюдава изискванията на настоящия регламент и се въздържа от повторение на всяко поведение, което може да представлява негово нарушение.

Член 20

1.   Държавите членки установяват система от административни наказания и други мерки, приложими при нарушения на разпоредбите на настоящия регламент, и предприемат необходимите мерки за прилагането ѝ. Предвидените административни наказания и други мерки са ефективни, пропорционални и възпиращи.

2.   До 16 май 2015 г. държавите членки уведомяват Комисията и ЕОЦКП за посочената в параграф 1 система. Те уведомяват незабавно Комисията и ЕОЦКП за всякакви последващи изменения в нея.

Член 21

1.   Компетентният орган на държавата членка по произход, като спазва принципа на пропорционалност, предприема посочените в параграф 2 подходящи мерки, ако управител на допустим фонд за рисков капитал:

a)

в нарушение на член 5 не спазва приложимите към състава на портфейла изисквания;

б)

в нарушение на член 6 предлага дялове и акции на допустим фонд за рисков капитал на инвеститори, които не отговарят на изискванията;

в)

използва обозначението „EuVECA“, без да е регистриран в съответствие с член 14;

г)

използва обозначението „EuVECA“ за предлагането на фондове, които не са установени в съответствие с член 3, буква б), подточка iii);

д)

е получил регистрация въз основа на неверни данни или чрез други непозволени средства в нарушение на член 14;

е)

не действа честно и коректно или не полага надлежното умение, грижа или старание при извършване на дейността си в нарушение на член 7, буква а);

ж)

не прилага подходящите политики и процедури за предотвратяване на злоупотребите в нарушение на член 7, буква б);

з)

многократно не спазва изискванията на член 12 по отношение на годишния доклад;

и)

многократно не спазва изискванията за уведомяване на инвеститорите в съответствие с член 13.

2.   В случаите по параграф 1 компетентният орган на държавата членка по произход, когато е целесъобразно:

а)

предприема мерки, за да гарантира, че съответният управител на фонд за рисков капитал спазва членове 5 и 6, член 7, букви а) и б) и членове 12, 13 и 14;

б)

забранява използването на обозначението „EuVECA“ и заличава съответния управител на допустим фонд за рисков капитал от регистъра.

3.   Компетентният орган на държавата членка по произход информира незабавно компетентните органи на приемащата държава членка в съответствие с член 14, параграф 1, буква г), и ЕОЦКП за заличаването на управителя на допустим фонд за рисков капитал от регистъра, посочен в параграф 2, буква б) от настоящия член.

4.   Правото да се предлагат един или повече допустими фондове за рисков капитал под обозначението „EuVECA“се прекратява с незабавно действие, считано от датата на решението на компетентния орган, посочен в параграф 2, буква б).

Член 22

1.   Компетентните органи и ЕОЦКП си сътрудничат с оглед изпълняване на съответните им задължения по силата на настоящия регламент в съответствие с Регламент (ЕС) № 1095/2010.

2.   Компетентните органи и ЕОЦКП обменят цялата информация и документация, необходими, за да изпълняват съответните си задължения съгласно настоящия регламент в съответствие с Регламент (ЕС) № 1095/2010, по-специално за установяването и санкционирането на нарушения на настоящия регламент.

Член 23

1.   Всички лица, които работят или са работили за компетентните органи или за ЕОЦКП, както и одиторите и експертите, инструктирани от компетентните органи или от ЕОЦКП, са обвързани със задължението за спазване на професионална тайна. Никаква поверителна информация, която тези лица получават при изпълнение на служебните си задължения, не се разкрива на лица или органи, освен в обобщена или сбита форма, така че да е невъзможно отделното установяване на управители на допустими фондове за рисков капитал и допустими фондове за рисков капитал, като не се засягат случаите, предмет на наказателното право и производствата по настоящия регламент.

2.   Компетентните органи на държавите членки или ЕОЦКП не биват възпрепятствани да обменят информация в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент или на друго право на Съюза, приложимо към управителите на допустими фондове за рисков капитал и допустимите фондове за рисков капитал.

3.   Когато компетентните органи или ЕОЦКП получават поверителна информация в съответствие с параграф 2, те могат да я използват само при изпълнение на задълженията си и за целите на административните и съдебните производства.

Член 24

В случай на несъгласие между компетентните органи на държавите членки относно оценка, действие или пропуск на даден компетентен орган в области, в които настоящият регламент изисква сътрудничество или координация между компетентните органи от повече от една държава членка, компетентните органи могат да отнесат въпроса до ЕОЦКП, който може да действа в съответствие с правомощията, дадени му с член 19 от Регламент (ЕС) № 1095/2010, доколкото несъгласието не е свързано с член 3, буква б), подточка iii) или член 3, буква г), подточка iv) от настоящия регламент.

ГЛАВА IV

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 25

1.   Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при условията, предвидени в настоящия член.

2.   Правомощията по член 9, параграф 5 се предоставят на Комисията за период от четири години, считано от 15 май 2013 г. Комисията изготвя доклад относно предоставените правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на четиригодишния срок. Предоставянето на правомощия се подновява мълчаливо за периоди с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възрази срещу подобно подновяване не по-късно от три месеца преди края на всеки период.

3.   Предоставянето на правомощия по член 9, параграф 5 може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него предоставяне на правомощия. Решението за оттегляне влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз или на посочена в него по-късна дата. То не засяга валидността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията уведомява за него едновременно Европейския парламент и Съвета.

5.   Делегиран акт, приет съгласно член 9, параграф 5, влиза в сила само ако Европейският парламент или Съветът не отправят възражение в рамките на три месеца след получаването на уведомление за него или ако преди изтичането на този срок уведомят Комисията, че нямат възражения. Този срок се удължава с три месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 26

1.   Комисията преразглежда настоящия регламент в съответствие с параграф 2. В прегледа се включва общо проучване на действието на неговите правила и на опита, придобит при прилагането им, включително:

a)

степента, в която обозначението „EuVECA“ е било използвано от управителите на допустими фондове за рисков капитал в различните държави членки — на съответния вътрешен пазар или в трансграничен план;

б)

географското и отрасловото разпределение на инвестициите, направени от допустими европейски фондове за рисков капитал;

в)

доколко са целесъобразни изискванията за информация по член 13, по-специално дали са достатъчни, за да позволят на инвеститорите да взимат информирано инвестиционно решение;

г)

използването на различни допустими инвестиции от страна на управителите на допустими фондове за рисков капитал и по-специално дали има нужда от коригиране на допустимите инвестиции по настоящия регламент;

д)

възможността за разширяване на предлагането на допустими фондове за рисков капитал, така че да бъдат обхванати и непрофесионални инвеститори;

е)

ефективността, пропорционалността и прилагането на административни наказания и други мерки, предвидени от държавите членки в съответствие с настоящия регламент;

ж)

въздействието на настоящия регламент върху пазара на рисков капитал;

з)

възможността да се разреши на фондове за рисков капитал, установени в трета държава, да използват обозначението „EuVECA“, като се взема предвид опита при прилагането на Препоръката на Комисията относно мерките за насърчаване на трети държави да прилагат минимални стандарти за добро управление в областта на данъчното облагане;

и)

доколко е целесъобразно да се допълни настоящият регламент с режим за депозитар;

й)

оценка на всички пречки, които може да са затруднили инвестирането във фондове, използващи обозначението „EuVECA“, включително въздействието върху институционалните инвеститори на друго законодателство на Съюза с пруденциален характер.

2.   Прегледът по параграф 1 се извършва, както следва:

a)

до 22 юли 2017 г. — по отношение на букви а), ж), и) и й); и

б)

до 22 юли 2015 г. — по отношение на буква з).

3.   След преразглеждането, посочено в параграф 1, и след допитване до ЕОЦКП, Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад, придружен при необходимост от законодателно предложение.

Член 27

1.   До 22 юли 2017 г. Комисията започва преглед на взаимодействието между настоящия регламент и другите правила за предприятията за колективно инвестиране и лицата, които ги управляват, по-специално посочените в Директива 2011/61/ЕС. Прегледът е насочен към обхвата на настоящия регламент. Той събира данни, за да се оцени дали е необходимо да се разшири обхватът, за да се позволи на управители, които управляват фондове за рисков капитал, общите активи под чието управление не надхвърлят прага, посочен в член 2, параграф 1, да станат управители на допустими фондове за рисков капитал в съответствие с настоящия регламент.

2.   След преразглеждането, посочено в параграф 1, и след допитване до ЕОЦКП, Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад, придружен при необходимост от законодателно предложение.

Член 28

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 22 юли 2013 г., с изключение на член 9, параграф 5, който се прилага от 15 май 2013 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Страсбург на 17 април 2013 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

L. CREIGHTON


(1)  ОВ C 175, 19.6.2012 г., стр. 11.

(2)  ОВ C 191, 29.6.2012 г., стр. 72.

(3)  Позиция на Европейския парламент от 12 март 2013 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 21 март 2013 г.

(4)  ОВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 32.

(5)  ОВ L 174, 1.7.2011 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 145, 30.4.2004 г. стр. 1.

(7)  ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84.

(8)  ОВ L 281, 23.11.1995 г., стр. 31.

(9)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

(10)  ОВ L 177, 30.6.2006 г., стр. 1.

(11)  ОВ L 335, 17.12.2009 г., стр. 1.

(12)  ОВ L 390, 31.12.2004 г., стр. 38.

(13)  ОВ L 345, 31.12.2003 г., стр. 64.


Top