Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0251

Регламент (ЕС) № 251/2013 на Комисията от 22 март 2013 година за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от аминопиралид, бифеназат, каптан, флуазинам, флуопиколид, фолпет, крезоксим-метил, пентиопирад, прокиназид, пиридат и темботрион във или върху определени продукти текст от значение за ЕИП

OJ L 88, 27.3.2013, p. 1–44 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 050 P. 261 - 304

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/251/oj

27.3.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 88/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 251/2013 НА КОМИСИЯТА

от 22 март 2013 година

за изменение на приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на максимално допустимите граници на остатъчни вещества от аминопиралид, бифеназат, каптан, флуазинам, флуопиколид, фолпет, крезоксим-метил, пентиопирад, прокиназид, пиридат и темботрион във или върху определени продукти

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 396/2005 на Европейския парламент и на Съвета от 23 февруари 2005 г. относно максимално допустимите граници на остатъчни вещества от пестициди във и върху храни или фуражи от растителен или животински произход и за изменение на Директива 91/414/ЕИО (1) на Съвета, и по-специално член 14, параграф 1, буква а) от него,

като има предвид, че:

(1)

Максимално допустимите граници на остатъчни вещества (МДГОВ) за диметоат, фолпет, ипродион, крезоксим-метил, пиметрозин и пиридат са установени в приложение II и част Б от приложение III към Регламент (ЕО) № 396/2005. МДГОВ за аминопиралид, флуазинам, флуопиколид, прокиназид и темботрион са установени в част А от приложение III към Регламент (ЕО) № 396/2005. За пентиопирад не са определени специфични МДГОВ в приложения II и III, нито веществото е включено в приложение IV към Регламент (ЕО) № 396/2005, поради което се прилага стойността по подразбиране — 0,01 mg/kg.

(2)

В процедура по разрешаване на използването на продукт за растителна защита, който съдържа активното вещество аминопиралид върху рапично семе, бе подадено заявление съгласно член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 396/2005 за изменение на съществуващите МДГОВ.

(3)

По отношение на бифеназата такова заявление е подадено за цитрусови плодове, ябълкови плодове, костилкови плодове, десертно и винено грозде, хмел, ягоди, домати, чушки, патладжани и кратункови (с неядлива кора). По отношение на каптана такова заявление е подадено за домати. По отношение на диметоата такова заявление е подадено за трапезни маслини и маслини за производство на зехтин. По отношение на флуазинама такова заявление е подадено за ябълки. По отношение на флуопиколида такова заявление е подадено за маруля и други салатни растения, спанак и подобни (листа) и пресни подправки. По отношение на фолпета такова заявление е подадено за къпини, малини, стафиди и цариградско грозде. По отношение на ипродиона такова заявление е подадено за целина с едри глави. По отношение на крезоксим-метила такова заявление е подадено за ечемик, ръж и пшеница. По отношение на прокиназида такова заявление е подадено за домати, патладжани и кратункови (с ядлива кора). По отношение на пиметрозина такова заявление е подадено за градинска салата и фасул (с шушулките). По отношение на пиридата такова заявление е подадено за листа от целина. По отношение на темботриона такова заявление е подадено за бъбреци и черен дроб от животни от рода на едрия рогат добитък и от свине, като се отчитат границите на остатъчното вещество във фуражите в резултат от използването на темботрион върху царевица.

(4)

В съответствие с член 6, параграфи 2 и 4 от Регламент (ЕО) № 396/2005 бе подадено заявление за флуопиколид за моркови, репички и захарно цвекло. Заявителят твърди, че разрешеното използване на флуопиколид върху тези култури в Съединените щати води до по-високи остатъчни вещества от предвидените в Регламент (ЕО) № 396/2005 МДГОВ и че е необходимо определянето на по-високи МДГОВ, за да се избегнат пречките пред търговията при вноса на тези култури.

(5)

По отношение на пентиопирада е подадено заявление в съответствие с член 6, параграф 1 и параграф 4 от Регламент (ЕО) № 396/2005 с цел определяне на МДГОВ за дървесни ядки (с изключение на кокосови орехи и ядки от пинии), ябълкови плодове, череши, праскови, сливи, ягоди, грудкови и кореноплодни зеленчуци, чесън, лук, дребен лук, пролетен лук, домати, чушки, патладжани, кратункови, сладка царевица, цветно зеле, зеле, китайско зеле, марули и други салатни растения включително brassicacea, спанак и подобни (листа), кервел, листа от магданоз, фасул (със и без шушулки), грах (със и без шушулки), артишок, целина, див копър, ревен, праз, сухи варива, фъстъци, семена от слънчоглед, рапично семе, соя, семена от памук, ечемик, царевица, овес, ръж, сорго, пшеница, захарно цвекло и продукти от животински произход, като се отчитат границите на остатъчното вещество във фуражите. Заявителят твърди, че разрешеното използване на това вещество върху такива продукти в Съединените щати и Канада води до по-високи остатъчни вещества от предвидените в Регламент (ЕО) № 396/2005 МДГОВ и че е необходимо определянето на по-високи МДГОВ, за да се синхронизират предвидените употреби в Европейския съюз с разрешените употреби в Съединените щати и Канада. За да се избегнат пречките пред търговията при вноса на тези продукти, е необходимо определянето на по-високи МДГОВ.

(6)

В съответствие с член 8 от Регламент (ЕО) № 396/2005 посочените заявления бяха подложени на оценка от съответните държави членки и докладите за оценка бяха изпратени на Комисията.

(7)

Европейският орган за безопасност на храните (наричан по-нататък „Органът“) направи оценка на заявленията и докладите за оценка, като обърна специално внимание на рисковете за потребителите, а където е целесъобразно — за животните, и даде обосновани становища относно предложените МДГОВ (2). Той препрати тези становища на Комисията и на държавите членки и ги направи обществено достояние.

(8)

В обоснованите си становища Органът заключи, че по отношение на използването на диметоат върху трапезни маслини и маслини за производство на зехтин оценката на риска в рамките на обоснованото становище следва да се приема като предварителна и може реалният риск за потребителите да се окаже подценен, тъй като окончателната оценка предстои да бъде представена. По отношение на използването на ипродион върху целина с едри глави Органът подчерта липсата на достатъчно изследвания относно метаболизма на растението. По отношение на употребата на пентиопирад върху китайско зеле и ескариол (широколистна ендивия) Органът не препоръчва определянето на предложената МДГОБ, тъй като не може да се изключи риска за потребителите. Освен това са направени изследвания с цел определяне на остатъчните вещества върху царевица, маслодайна рапица, памук, слънчоглед и соя с генетично модифицирани култури. Заявителят трябва да потвърди, че метаболизмът на пентиопирада в генетично модифицираните култури е същият като този на съответните традиционни култури. По отношение на използването на пиметрозин върху градинска маруля и фасул (с шушулки) Органът стигна до заключението, че представените данни са недостатъчни за определяне на нова МДГОВ. Поради това съществуващите МДГОВ следва да останат непроменени.

(9)

По отношение на всички останали заявления Органът стигна до заключението, че са изпълнени всички изисквания във връзка с данните и че измененията на МДГОВ, поискани от заявителите, са приемливи с оглед безопасността на потребителите въз основа на оценка на експозицията на потребителите за 27 конкретни европейски групи потребители. Органът взе предвид най-актуалната информация за токсикологичните свойства на веществата. Нито дългосрочната експозиция на посочените вещества чрез консумация на всички хранителни продукти, които биха могли да съдържат тези вещества, нито краткосрочната експозиция, дължаща се на прекомерна консумация на съответните култури и продукти, показаха, че има риск от превишаване на допустимата дневна доза (ДДД) или на острата референтна доза (ОРД).

(10)

Въз основа на обоснованите становища на Органа и като се вземат под внимание факторите, които са от значение за разглеждания въпрос, съответните изменения на МДГОВ отговарят на изискванията на член 14, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 396/2005.

(11)

Поради това Регламент (ЕО) № 396/2005 следва да бъде съответно изменен.

(12)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и нито Европейският парламент, нито Съветът не възразиха срещу тях,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 се изменят в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 22 март 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 70, 16.3.2005 г., стр. 1.

(2)  Научните доклади на ЕОБХ са достъпни на следния уебсайт: http://www.efsa.europa.eu:

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for tetraconazole in rape seed („Обосновано становище относно изменението на съществуващите МДГОВ за тетраконазол в рапично семе“). Бюлетин на ЕОБХ (EFSA Journal), 2012 г.; 10(9):2894 [28 стр.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2894.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRL(s) for bifenazate in citrus fruit, pome fruit, stone fruit, grapes, hops, strawberries, tomatoes, peppers, aubergines, melons and watermelons („Обосновано становище относно изменението на съществуващите МДГОВ за бифеназат в цитрусови плодове, ябълкови плодове, костилкови плодове, грозде, хмел, ягоди, домати, чушки, пъпеши и дини“). Бюлетин на ЕОБХ (EFSA Journal), 2012 г.; 10(10):2920 [45 стр.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2920.

 

Reasoned opinion of EFSA: Modification of the existing MRLs for captan in certain berries („Обосновано становище на ЕОБХ: Изменение на съществуващите МДГОВ за каптан в някои ягодови плодове“). Бюлетин на ЕОБХ (EFSA Journal), 2011 г.; 9(11):2452 [31 стр.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2452.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for dimethoate in olives for oil production and table olives („Обосновано становище относно изменението на съществуващите МДГОВ за диметоат в маслините за производство на зехтин и трапезните маслини“. EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2012 г.; 10(5):2709 [31 стр.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2709.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for fluazinam in apples („Обосновано становище за определяне на нови МДГОВ за флуазинам в ябълки“). Бюлетин на ЕОБХ (EFSA Journal), 2012 г.; 10(5):2710 [27 стр.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2710.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for indoxacarb in various crops. („Обосновано становище относно изменението на съществуващите МДГОВ за индоксакарб в различни култури“). Бюлетин на ЕОБХ (EFSA Journal), 2012 г.; 10(9):2895 [43 стр.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2895.

 

Reasoned opinion of EFSA: Modification of the existing MRLs for folpet in wine grapes, garlic and tomatoes („Обосновано становище на ЕОБХ: Изменение на съществуващите МДГОВ за фолпет във винено грозде, чесън и домати“). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2011 г.; 9(9):2391 [40 стр.]. doi:10.2903/j.efsa.2011.2391.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for iprodione in celeriac („Обосновано становище за определяне на нови МДГОВ за ипродион в целина с едри глави“). Бюлетин на ЕОБХ (EFSA Journal), 2012 г.; 10(10):2947 [29 стр.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2947.

 

Заключение относно партньорския преглед на оценката на риска от пестициди за активното вещество крезоксим-метил. Бюлетин на ЕОБХ (EFSA Journal), 2010 г.; 8(11):1891 [88 стр.]. doi:10.2903/j.efsa.2010.1891.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for indoxacarb in various crops. („Обосновано становище относно изменението на съществуващите МДГОВ за индоксакарб в различни култури“). Бюлетин на ЕОБХ (EFSA Journal), 2012 г.; 10(10):2948 [96 стр.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2948.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for difenoconazole in raspberries, blackberries and cucurbits (edible peel) („Обосновано становище относно изменението на съществуващите МДГОВ за дифеноконазол в малини, къпини и кратункови (с ядлива кора)“). Бюлетин на ЕОБХ (EFSA Journal), 2012 г.; 10(9):2896 [27 стр.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2896.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRLs for pymetrozine in lamb's lettuce and beans (with pods) („Обосновано становище относно изменението на съществуващите МДГОВ за пиметрозина в градинска маруля и фасул (с шушулките)“. EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2012 г.; 10(10):2939 [20 стр.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2939.

 

Reasoned opinion on the modification of the existing MRL for tetraconazole in rape seed („Обосновано становище относно изменението на съществуващата МДГОВ за тетраконазол в рапично семе“). Бюлетин на ЕОБХ (EFSA Journal), 2012 г.; 10(9):2892 [25 стр.]. doi:10.2903/j.efsa.2012.2892.

 

Reasoned opinion on the setting of new MRLs for tembotrione in kidney and liver of bovine and swine („Обосновано становище относно определянето на МДГОВ за темботрион в бъбреци и черен дроб от животни от рода на едрия рогат добитък и от свине“). EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ) 2012 г.; 10(10):2932. doi:10.2903/j.efsa.2012.2932.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения II и III към Регламент (ЕО) № 396/2005 се изменят, както следва:

1)

В приложение II графите за бифеназат, каптан, фолпет, крезоксим-метил и пиридат се заменят със следното:

Остатъчни вещества от пестициди и максимално допустими граници на остатъчни вещества в mg/kg

Номер на код

Групи и примери за отделни продукти, за които се прилагат МДГОВ (1)

Бифеназат

Каптан (R)

Фолпет (R)

Кресоксим-метил (F) (R)

Пиридат (сума от пиридат, неговите хидролизни продукти CL 9673 (6-хлоро-4-хидрокси-3-фенилпиридазин) и хидролизуеми съединения от CL 9673, изразени като пиридат)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

0100000

1.

ПРЕСНИ ИЛИ ЗАМРАЗЕНИ ПЛОДОВЕ; ЯДКИ

 

 

 

 

0,05 (2)

0110000

i)

Цитрусови плодове

0,9

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0110010

Грейпфрут (Шедок, тропически грейпфрут, тангело (без тангело от вид минеола), угли и други хибриди)

 

 

 

 

 

0110020

Портокали (Бергамот, горчив портокал, шиното и други хибриди)

 

 

 

 

 

0110030

Лимони (Цитрон, лимон)

 

 

 

 

 

0110040

Сладки лимони

 

 

 

 

 

0110050

Мандарини (Клементини, червена мандарина, тангело от вид минеола и други хибриди)

 

 

 

 

 

0110990

Други

 

 

 

 

 

0120000

ii)

Дървесни ядки (с черупка или без)

0,01 (2)

 

0,02 (2)

0,1 (2)

 

0120010

Бадеми

 

0,3

 

 

 

0120020

Бразилски орехи

 

0,02 (2)

 

 

 

0120030

Кашу

 

0,02 (2)

 

 

 

0120040

Кестени

 

0,02 (2)

 

 

 

0120050

Кокосови орехи

 

0,02 (2)

 

 

 

0120060

Лешници (Filbert (вид едър лешник)

 

0,02 (2)

 

 

 

0120070

Макадамия

 

0,02 (2)

 

 

 

0120080

Американски орех

 

0,02 (2)

 

 

 

0120090

Ядки от пинии

 

0,02 (2)

 

 

 

0120100

Шам фъстък

 

0,02 (2)

 

 

 

0120110

Орехи

 

0,02 (2)

 

 

 

0120990

Други

 

0,02 (2)

 

 

 

0130000

iii)

Ябълкови плодове

0,5

3

3

0,2

 

0130010

Ябълки (Киселица)

 

 

 

 

 

0130020

Круши (Ориенталска круша)

 

 

 

 

 

0130030

Дюли

 

 

 

 

 

0130040

Мушмула

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0130050

Ериботрея

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0130990

Други

 

 

 

 

 

0140000

iv)

Костилкови плодове

2

 

 

0,05 (2)

 

0140010

Кайсии

 

4

0,02 (2)

 

 

0140020

Череши (Сладки череши, вишни)

 

5

2

 

 

0140030

Праскови (Нектарини и подобни хибриди)

 

4

0,02 (2)

 

 

0140040

Сливи (Трънкослива, джанка, мирабел, трънка)

 

7

0,02 (2)

 

 

0140990

Други

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0150000

v)

Ягодови и други малки плодове

 

 

 

 

 

0151000

a)

десертно и винено грозде

0,7

0,02 (2)

 

1

 

0151010

Десертно грозде

 

 

0,02 (2)

 

 

0151020

Винено грозде

 

 

10

 

 

0152000

б)

ягоди

3

3

3

1

 

0153000

в)

храстови

7

 

 

0,05 (2)

 

0153010

Къпини

 

10

10

 

 

0153020

Едри къпини (Кръстоски, кръстоска между къпина и малина, и диви къпини)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0153030

Малини (Японска малина, арктическа къпина (Rubus arcticuс), сладка малина (хибрид Rubus arcticus x idaeus)

 

10

10

 

 

0153990

Други

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0154000

г)

други малки ягодови плодове

 

 

 

 

 

0154010

Боровинки (Сини боровинки)

0,01 (2)

15

0,02 (2)

0,9

 

0154020

Червени боровинки (Червени боровинки от вида Vaccinium vitisidaea)

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,9

 

0154030

Касис (червен, черен и бял)

0,7

15

15

1

 

0154040

Цариградско грозде (Включително хибриди с други гроздови видове)

0,01 (2)

15

15

1

 

0154050

Шипки

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154060

Черници (Арбутус)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154070

Азарол (средиземноморска мушмула) (Киви от вида актинидия (Actinidia arguta)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154080

Плодове от бъз (Арониев храст планински ясен, азарол, зърнастец, глог, вид дребни безкостилкови плодове и други дървесни безкостилкови плодове)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0154990

Други

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0160000

vi)

Смесени плодове

0,01 (2)

 

0,02 (2)

 

 

0161000

а)

с ядлива кора

 

0,02 (2)

 

 

 

0161010

Фурми

 

 

 

0,05 (2)

 

0161020

Смокини

 

 

 

0,05 (2)

 

0161030

Трапезни маслини

 

 

 

0,2

 

0161040

Кумкват (Кумкват (с кръгла форма), кумкват (с овална форма), лаймкват (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)

 

 

 

0,05 (2)

 

0161050

Карамбола (Билимби)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161060

Северноамериканска слива

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161070

Ямболан (явайска слива) (Ябълка от остров Ява (водна ябълка), померак, розова ябълка, бразилска череша, суринамска череша (grumichama Eugenia uniflora),)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0161990

Други

 

 

 

0,05 (2)

 

0162000

б)

с неядлива кора, дребни

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

0162010

Киви

 

 

 

 

 

0162020

Личи (Пуласан, рамбутан (мъхнато личи), мангостан)

 

 

 

 

 

0162030

Пасионфрут

 

 

 

 

 

0162040

Бодлива круша (плод на кактус)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162050

Вечнозелено дърво

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162060

Американски пасионфрут (Virginia kaki) (Черна, бяла, зелена сапота, канистел (жълта сапота) и сорт на сапота)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0162990

Други

 

 

 

 

 

0163000

в)

с неядлива кора, едри

 

 

 

0,05 (2)

 

0163010

Авокадо

 

0,02 (2)

 

 

 

0163020

Банани (Банан джудже, вид банан, ябълков банан)

 

0,02 (2)

 

 

 

0163030

Манго

 

2

 

 

 

0163040

Папая

 

0,02 (2)

 

 

 

0163050

Нар

 

0,02 (2)

 

 

 

0163060

Вид субтропичен плод (Анона ябълка, захарна ябълка, и други средно високи растения от анониев род)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163070

Гуава (Червена питая или драконов плод (Hylocereus undatus)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163080

Ананас

 

0,02 (2)

 

 

 

0163090

Хлебно дърво (Джекфрут)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163100

Дурлан

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163110

Гуанабана

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0163990

Други

 

0,02 (2)

 

 

 

0200000

2.

ЗЕЛЕНЧУЦИ, ПРЕСНИ ИЛИ ЗАМРАЗЕНИ

 

 

 

 

 

0210000

i)

Грудкови и кореноплодни

0,01 (2)

 

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0211000

a)

картофи

 

0,05

0,1

 

 

0212000

б)

грудкови и тропични кореноплодни

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0212010

Маниока (Таро, едо (японско таро), таниа)

 

 

 

 

 

0212020

Сладки картофи

 

 

 

 

 

0212030

Сладки тропични картофи (Вид сладки картофи, мексикански сладък картоф)

 

 

 

 

 

0212040

Тропическо растение

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0212990

Други

 

 

 

 

 

0213000

в)

други грудкови и кореноплодни, без захарно цвекло

 

 

0,02 (2)

 

 

0213010

Червено цвекло

 

0,02 (2)

 

 

 

0213020

Моркови

 

0,1

 

 

 

0213030

Целина

 

0,1

 

 

 

0213040

Земна ябълка (гулия) (Корени от ангелика, корени от девесил, корени от тинтява,)

 

0,02 (2)

 

 

 

0213050

Йерусалимски артишок

 

0,02 (2)

 

 

 

0213060

Пащърнак

 

0,02 (2)

 

 

 

0213070

Корен от магданоз

 

0,02 (2)

 

 

 

0213080

Репички (Черна, японска, малка репичка и подобни сортове, земен бадем (чуфа) (Cyperus esculentus)

 

0,02 (2)

 

 

 

0213090

Европейски ядлив корен (Кокеш, испански овесен корен)

 

0,02 (2)

 

 

 

0213100

Шведско цвекло

 

0,02 (2)

 

 

 

0213110

Ряпа

 

0,02 (2)

 

 

 

0213990

Други

 

0,02 (2)

 

 

 

0220000

ii)

Луковични

0,01 (2)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0220010

Чесън

 

 

0,1

 

 

0220020

Лук (Сребърен лук)

 

 

0,1

 

 

0220030

Дребен лук

 

 

0,02 (2)

 

 

0220040

Пролетен лук (Уелски лук и подобни сортове)

 

 

0,02 (2)

 

 

0220990

Други

 

 

0,02 (2)

 

 

0230000

iii)

Плодни зеленчуци

 

 

 

 

0,05 (2)

0231000

a)

семейство Solanacea

 

 

 

 

 

0231010

Домати (Чери домати, доматено дърво, физалис, лициuум (Lycium barbarum and L. chinense)

0,5

3

3

0,5

 

0231020

Чушки (Люти чушки)

3

0,1

0,02 (2)

1

 

0231030

Патладжан (Пепино)

0,5

0,02 (2)

0,02 (2)

0,5

 

0231040

Хибискус

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0231990

Други

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0232000

б)

кратункови — с ядлива кора

0,3

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0232010

Краставици

 

 

 

 

 

0232020

Корнишон

 

 

 

 

 

0232030

Тиквичка (Лятна тиква, тиквичка)

 

 

 

 

 

0232990

Други

 

 

 

 

 

0233000

в)

кратункови — с неядлива кора

0,4

 

1

0,2

 

0233010

Пъпеш (Кивано)

 

0,1

 

 

 

0233020

Тиква (Зимна тиква)

 

0,02 (2)

 

 

 

0233030

Диня

 

0,02 (2)

 

 

 

0233990

Други

 

0,02 (2)

 

 

 

0234000

г)

сладка царевица

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0239000

д)

други плодни зеленчуци

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0240000

iv)

Зеленчуци от рода на зелето

0,01 (2)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

 

0241000

а)

цветно зеле

 

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0241010

Броколи (Калабрезе, китайски броколи, рапон)

 

 

 

 

 

0241020

Карфиол

 

 

 

 

 

0241990

Други

 

 

 

 

 

0242000

б)

зелеви, на глави

 

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0242010

Брюкселско зеле

 

 

 

 

 

0242020

Зеле (Заострено, червено, савойско (зимно къдраво зеле), бяло зеле)

 

 

 

 

 

0242990

Други

 

 

 

 

 

0243000

в)

листни зелеви

 

 

0,02 (2)

 

 

0243010

Китайско зеле (Индийски (китайски) синап, пакчои, китайско плоско зеле (таи гоо чои), петсай)

 

 

 

 

0,05 (2)

0243020

Кел (Къдраво зеле, зелено зеле, португалски кейл, португалско зеле, фуражно зеле)

 

 

 

 

0,2

0243990

Други

 

 

 

 

0,05 (2)

0244000

г)

алабаш

 

 

0,05

 

0,05 (2)

0250000

v)

Листни зеленчукови и пресни тревисти

0,01 (2)

 

 

0,05 (2)

 

0251000

a)

марули и други салатни растения, включително и Brassicacea

 

 

 

 

0,05 (2)

0251010

Люцерна (Италианска валерианела)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0251020

Маруля (Глависта маруля, лоло росо, айсбергова маруля, салатка)

 

0,02 (2)

2

 

 

0251030

Цикория (Дива цикория, червенолистна цикория, италианска цикория, къдрава цикория, захарна цикория)

 

2

0,02 (2)

 

 

0251040

Кресон

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0251050

Земен кресон

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0251060

Аругула (Дива аругула)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0251070

Червен синап

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0251080

Листа и разсади от зелеви (Японска мизуна, листа от грах и репички, както и други семена на зелеви растения с крехки листа (култури, добивани до фаза 8 същински лист)

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0251990

Други

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0252000

б)

спанак и подобни (листа)

 

0,02 (2)

 

 

0,05 (2)

0252010

Спанак (Новозеландски спанак, амарант)

 

 

10

 

 

0252020

Тученица (Зимна тученица (миньорска маруля), градинска тученица, обикновена тученица, киселец, гласуорт, вълмо (Salsola soda)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0252030

Листа от цвекло (Листа от червено цвекло)

 

 

0,02 (2)

 

 

0252990

Други

 

 

0,02 (2)

 

 

0253000

в)

лозови листа (4)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0254000

г)

воден кресон

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0255000

д)

цикория-витлуф

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0256000

е)

билки

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0256010

Кервел

 

 

 

 

0,05 (2)

0256020

Тревист лук

 

 

 

 

0,05 (2)

0256030

Листа от целина (Листа от копър, кориандър, копър, кимион, ловаж, пищялка, сладък чизел и други сложноцветни)

 

 

 

 

0,3

0256040

Магданоз

 

 

 

 

0,05 (2)

0256050

Градински чай (Зимен градински чай, летен градински чай)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256060

Розмарин

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256070

Мащерка (Майорана, риган)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256080

Босилек (Листа от маточина, мента)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256090

Дафинов лист

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256100

Тарагон (Исоп)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0256990

Други (Ядивни цветя)

 

 

 

 

0,05 (2)

0260000

vi)

Бобови грахови (пресни)

 

 

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0260010

Фасул (с шушулките) (Зелен боб (френски, начупен боб), червен пълзящ боб, гладък боб, змийски боб)

7

2

2

 

 

0260020

Фасул (без шушулките) (Бакла, флажоле, тропически зелен боб, канавалия)

0,4

2

2

 

 

0260030

Грах (с шушулките) (Червенозърнест боб зелен (захарен боб)

7

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0260040

Грах (без шушулките) (Градински, зелен грах, леблебия)

0,4

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0260050

Леща

7

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0260990

Други

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

 

 

0270000

vii)

Стеблени (пресни)

0,01 (2)

 

0,02 (2)

 

 

0270010

Аспержи

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0270020

Вид артишок

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0270030

Целина

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0270040

Копър

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0270050

Артишок — овален

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0270060

Праз

 

2

 

5

1

0270070

Ревен

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0270080

Бамбукови кълнове

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0270090

Палмово зеле

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0270990

Други

 

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

0280000

viii)

Гъби

0,01 (2)

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0280010

Култивирани (Обикновени, стридени, ши-таке гъби)

 

 

 

 

 

0280020

Диворастящи (Пачи крак, трюфел, мръчкула, сеп)

 

 

 

 

 

0280990

Други

 

 

 

 

 

0290000

ix)

Морски бурени

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0300000

3.

ВАРИВА, СУХИ

 

0,02 (2)

0,02 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0300010

Фасул (Бакла, флажоле, тропически зелен боб, канавалиа, полски боб, червенозърнест боб)

0,3

 

 

 

 

0300020

Леща

0,01 (2)

 

 

 

 

0300030

Грах (Леблебия, полски грах, тревист грах)

0,01 (2)

 

 

 

 

0300040

Вълчи боб

0,01 (2)

 

 

 

 

0300990

Други

0,01 (2)

 

 

 

 

0400000

4.

МАСЛОДАЙНИ СЕМЕНА И ПЛОДОВЕ

 

0,02 (2)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0401000

i)

Маслодайни семена

0,02 (2)

 

 

0,1 (2)

 

0401010

Ленено семе

 

 

 

 

 

0401020

Фъстъци

 

 

 

 

 

0401030

Маково семе

 

 

 

 

 

0401040

Сусамово семе

 

 

 

 

 

0401050

Слънчогледово семе

 

 

 

 

 

0401060

Рапично семе (Птиче рапично семе, ряпа)

 

 

 

 

 

0401070

Соеви зърна

 

 

 

 

 

0401080

Синапено семе

 

 

 

 

 

0401090

Памуково семе

 

 

 

 

 

0401100

Тиквено семе (Други семена от семейство Тиквови)

 

 

 

 

 

0401110

Шафран

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401120

Пореч

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401130

Вид кръстоцветни

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401140

Конопено семе

 

 

 

 

 

0401150

Бобъров боб

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0401990

Други

 

 

 

 

 

0402000

ii)

Маслодайни плодове

0,01 (2)

 

 

 

 

0402010

Маслини за производство на масло

 

 

 

0,05 (2)

 

0402020

Кокосов орех (палмово масло)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0402030

Палмов плод

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0402040

Капок (растителен пух)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0402990

Други

 

 

 

0,1 (2)

 

0500000

5.

ЗЪРНЕНИ КУЛТУРИ

0,01 (2)

0,02 (2)

 

 

0,05 (2)

0500010

Ечемик

 

 

2

0,1

 

0500020

Елда (Амарант, киноа)

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0500030

Царевица

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0500040

Просо (Китайско просо, африканско житно растение)

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0500050

Овес

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0500060

Ориз

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0500070

Ръж

 

 

0,02 (2)

0,1

 

0500080

Сорго

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0500090

Пшеница (Шпелта, тритикале)

 

 

2

0,1

 

0500990

Други

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

 

0600000

6.

ЧАЙ, КАФЕ, БИЛКОВИ НАСТОЙКИ И КАКАО

0,02 (2)

0,05 (2)

0,05 (2)

0,1 (2)

 

0610000

i)

Чай (изсушени листа и стъбла, ферментирали или различни от Camellia sinensis)

 

 

 

 

0,1 (2)

0620000

ii)

Кафе

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0630000

iii)

Билкови настойки (изсушени)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631000

а)

цветя

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631010

Лайка

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631020

Хибискус

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631030

Роза

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631040

Жасмин (Бъз (Sambucus nigra)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631050

Липа

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0631990

Други

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632000

б)

листа

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632010

Ягодови листа

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632020

Листа от ройбос (Листа от гинко)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632030

Мате

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0632990

Други

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633000

в)

корени

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633010

Корен от валериан

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633020

Корен от женшен

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0633990

Други

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0639000

г)

други билкови настойки

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0640000

iv)

Какао (ферментирали зърна)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0650000

v)

Рожкови

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0700000

7.

ХМЕЛ (сушен), включително хмелни зърна и неконцентриран прах

20

0,05 (2)

150

0,1 (2)

0,1 (2)

0800000

8.

ПОДПРАВКИ

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810000

i)

Семена

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810010

Анасон

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810020

Черен кимион

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810030

Семе от целина

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810040

Семе от кориандър

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810050

Семе от кимион

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810060

Семе от копър

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810070

Семе от друг вид копър

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810080

Гръцко сено

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810090

Индийско орехче

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0810990

Други

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820000

ii)

Дребни безкостилкови и обикновени плодове

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820010

Бахар

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820020

Анасонова чушка (японска чушка)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820030

Кимион

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820040

Кардамон

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820050

Хвойна

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820060

Чушка, черна и бяла (Дълга чушка, розова чушка)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820070

Ванилови шушулки

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820080

Тамаринд

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0820990

Други

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0830000

iii)

Кора

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0830010

Канела (Касиа)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0830990

Други

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840000

iv)

Корени или коренища

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840010

Сладък корен

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840020

Джинджифил

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840030

Куркума

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840040

Хрян

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0840990

Други

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850000

v)

Пъпки

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850010

Карамфил

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850020

Средиземноморски храст

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0850990

Други

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0860000

vi)

Цветни близалца

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0860010

Жълт минзухар

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0860990

Други

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0870000

vii)

Арилус

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0870010

Сушена кора от индийско орехче

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0870990

Други

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900000

9.

ЗАХАРНИ РАСТЕНИЯ

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900010

Захарно цвекло (корени)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900020

Захарна тръстика

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900030

Корени от цикория

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

0900990

Други

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1000000

10.

ПРОДУКТИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД — СУХОЗЕМНИ ЖИВОТНИ

 

 

 

 

 

1010000

i)

Месо, месни заготовки, карантия, кръв, животински мазнини охладени или замразени, осолени, потопени в саламура, сушени, пушени или обработени с обикновено или царевично брашно други обработени продукти като наденички и хранителни продукти на основата на тези

0,01 (2)

0,02 (2)

 

 

 

1011000

а)

свине

 

 

 

 

 

1011010

Месо

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1011020

Месо без мазнини и тлъстини

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1011030

Черен дроб

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1011040

Бъбрек

 

 

 

0,05

0,4

1011050

Карантия, годна за консумация

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1011990

Други

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1012000

б)

животни от рода на едрия рогат добитък

 

 

 

 

 

1012010

Месо

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1012020

Мазнини

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1012030

Черен дроб

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1012040

Бъбрек

 

 

 

0,05

0,4

1012050

Карантия, годна за консумация

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1012990

Други

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1013000

в)

овце

 

 

 

 

 

1013010

Месо

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1013020

Мазнини

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1013030

Черен дроб

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1013040

Бъбрек

 

 

 

0,05

0,4

1013050

Карантия, годна за консумация

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1013990

Други

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1014000

г)

кози

 

 

 

 

 

1014010

Месо

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1014020

Мазнини

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1014030

Черен дроб

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1014040

Бъбрек

 

 

 

0,05

0,4

1014050

Карантия, годна за консумация

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1014990

Други

 

 

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1015000

д)

коне, магарета, катъри или мулета

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015010

Месо

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015020

Мазнини

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015030

Черен дроб

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015040

Бъбрек

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015050

Карантия, годна за консумация

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1015990

Други

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1016000

е)

домашни птици — кокошки, гъски, патици, пуйки и токачки — щрауси, гълъби

 

 

 

 

0,05 (2)

1016010

Месо

 

 

 

0,02 (2)

 

1016020

Мазнини

 

 

 

0,02 (2)

 

1016030

Черен дроб

 

 

 

0,02 (2)

 

1016040

Бъбрек

 

 

 

0,05

 

1016050

Карантия, годна за консумация

 

 

 

0,02 (2)

 

1016990

Други

 

 

 

0,02 (2)

 

1017000

ж)

други животни, отглеждани във ферми (Заек, кенгуру)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017010

Месо

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017020

Мазнини

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017030

Черен дроб

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017040

Бъбрек

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017050

Карантия, годна за консумация

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1017990

Други

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1020000

ii)

Мляко и сметана, неконцентрирани, несъдържащи добавена захар или подсладители, масло и други извлечени от млякото мазнини, сирене и извара

0,01 (2)

0,02 (2)

 

0,05 (2)

0,05 (2)

1020010

Говеда

 

 

 

 

 

1020020

Овце

 

 

 

 

 

1020030

Кози

 

 

 

 

 

1020040

Коне

 

 

 

 

 

1020990

Други

 

 

 

 

 

1030000

iii)

Птичи яйца, прясно консервирани или обработени яйца с черупки и пресни жълтъци, изсушени, обработени на пара или сварени във вода, замразени или консервирани по друг начин, съдържащи или не захар или други подсладители

0,01 (2)

0,02 (2)

 

0,02 (2)

0,05 (2)

1030010

Кокошки

 

 

 

 

 

1030020

Патици

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1030030

Гъски

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1030040

Пъдпъдъци

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1030990

Други

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1040000

iv)

Мед (Пчелно млечице, цветен прашец)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1050000

v)

Земноводни и влечуги (Жабешки бутчета, крокодили)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1060000

vi)

Охлюви

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

1070000

vii)

Други продукти от сухоземни животни

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

 (3)

(F)= разтворимо в мазнина

Каптан (R)

Определение на остатъчно вещество за прилагане за следните кодове е „сума от каптан и фолпет“: 0130000; 0152000; 0153010; 0153030; 0154030; 0154040; 0231010; 0260010; 0260020;

Фолпет (R)

Определение на остатъчно вещество за прилагане за следните кодове е „сума от каптан и фолпет“: 0130000; 0152000; 0153010; 0153030; 0154030; 0154040; 0231010; 0260010; 0260020;

Кресоксим-метил (F) (R)

(R)

=

Определението на остатъчното вещество се различава от следните комбинации пестицид-номер на код:

 

Кресоксим-метил -код 1010000: 490M1, изразен като кресоксим-метил млечни продукти: 490M9, изразени като аскресоксим-метил

 

Кресоксим-метил -код 1020000: 490M9, изразен като кресоксим-метил

 

метаболит 490M1 = 2-метоксимино-2-[2-(o-толилоксиметил)фенил]ацетидна киселина. метаболит 490M9 = 2-[2-(4-хидрокси-2-метилфеноксиметил)фенил]-2-метокси-иминоацетидна киселина“

2)

Част А на приложение III се изменя, както следва:

а)

Графите за аминопиралид, флуазинам, флуопоколид, прокиназид и темпотрион се заменят със следното:

Остатъчни вещества от пестициди и максимално допустими граници на остатъчни вещества в mg/kg

Номер на код

Групи и примери за отделни продукти, за които се прилагат МДГОВ (4)

Аминопиралид

Флуазинам (F)

Флуопиколид

Проквиназид

Темботрион (R)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

0100000

1.

ПРЕСНИ ИЛИ ЗАМРАЗЕНИ ПЛОДОВЕ; ЯДКИ

0,01 (5)

 

 

 

0,02 (5)

0110000

i)

Цитрусови плодове

 

0,05 (5)

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0110010

Грейпфрут (Шедок, тропически грейпфрут, тангело (без тангело от вид минеола), угли и други хибриди)

 

 

 

 

 

0110020

Портокали (Бергамот, горчив портокал, шиното и други хибриди)

 

 

 

 

 

0110030

Лимони (Цитрон, лимон)

 

 

 

 

 

0110040

Сладки лимони

 

 

 

 

 

0110050

Мандарини (Клементини, червена мандарина, тангело от вид минеола и други хибриди)

 

 

 

 

 

0110990

Други

 

 

 

 

 

0120000

ii)

Дървесни ядки (с черупка или без)

 

0,05 (5)

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0120010

Бадеми

 

 

 

 

 

0120020

Бразилски орехи

 

 

 

 

 

0120030

Кашу

 

 

 

 

 

0120040

Кестени

 

 

 

 

 

0120050

Кокосови орехи

 

 

 

 

 

0120060

Лешници (Filbert (вид едър лешник)

 

 

 

 

 

0120070

Макадамия

 

 

 

 

 

0120080

Американски орех

 

 

 

 

 

0120090

Ядки от пинии

 

 

 

 

 

0120100

Шам фъстък

 

 

 

 

 

0120110

Орехи

 

 

 

 

 

0120990

Други

 

 

 

 

 

0130000

iii)

Ябълкови плодове

 

 

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0130010

Ябълки (Киселица)

 

0,3

 

 

 

0130020

Круши (Ориенталска круша)

 

0,05 (5)

 

 

 

0130030

Дюли

 

0,05 (5)

 

 

 

0130040

Мушмула

 

0,05 (5)

 

 

 

0130050

Ериботрея

 

0,05 (5)

 

 

 

0130990

Други

 

0,05 (5)

 

 

 

0140000

iv)

Костилкови плодове

 

0,05 (5)

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0140010

Кайсии

 

 

 

 

 

0140020

Череши (Сладки череши, вишни)

 

 

 

 

 

0140030

Праскови (Нектарини и подобни хибриди)

 

 

 

 

 

0140040

Сливи (Трънкослива, джанка, мирабел, трънка)

 

 

 

 

 

0140990

Други

 

 

 

 

 

0150000

v)

Ягодови и други малки плодове

 

 

 

 

 

0151000

a)

десертно и винено грозде

 

 

2

0,5

 

0151010

Десертно грозде

 

0,05 (5)

 

 

 

0151020

Винено грозде

 

3

 

 

 

0152000

б)

ягоди

 

0,05 (5)

0,01 (5)

1,5

 

0153000

в)

храстови

 

0,05 (5)

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0153010

Къпини

 

 

 

 

 

0153020

Едри къпини (Кръстоски, кръстоска между къпина и малина, и диви къпини)

 

 

 

 

 

0153030

Малини (Японска малина, арктическа къпина (Rubus arcticuс), сладка малина (хибрид Rubus arcticus x idaeus)

 

 

 

 

 

0153990

Други

 

 

 

 

 

0154000

г)

други малки ягодови плодове

 

0,05 (5)

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0154010

Боровинки (Сини боровинки)

 

 

 

 

 

0154020

Червени боровинки (Червени боровинки от вида Vaccinium vitisidaea)

 

 

 

 

 

0154030

Касис (червен, черен и бял)

 

 

 

 

 

0154040

Цариградско грозде (Включително хибриди с други гроздови видове)

 

 

 

 

 

0154050

Шипки

 

 

 

 

 

0154060

Черници (Арбутус)

 

 

 

 

 

0154070

Азарол (средиземноморска мушмула) (Киви от вида актинидия (Actinidia arguta)

 

 

 

 

 

0154080

Плодове от бъз (Арониев храст планински ясен, азарол, зърнастец, глог, вид дребни безкостилкови плодове и други дървесни безкостилкови плодове)

 

 

 

 

 

0154990

Други

 

 

 

 

 

0160000

vi)

Смесени плодове

 

0,05 (5)

0,01 (5)

0,02 (5)

 

0161000

а)

с ядлива кора

 

 

 

 

 

0161010

Фурми

 

 

 

 

 

0161020

Смокини

 

 

 

 

 

0161030

Трапезни маслини

 

 

 

 

 

0161040

Кумкват (Кумкват (с кръгла форма), кумкват (с овална форма), лаймкват (Citrus aurantifolia x Fortunella spp.)

 

 

 

 

 

0161050

Карамбола (Билимби)

 

 

 

 

 

0161060

Северноамериканска слива

 

 

 

 

 

0161070

Ямболан (явайска слива) (Ябълка от остров Ява (водна ябълка), померак, розова ябълка, бразилска череша, суринамска череша (grumichama Eugenia uniflora),)

 

 

 

 

 

0161990

Други

 

 

 

 

 

0162000

б)

с неядлива кора, дребни

 

 

 

 

 

0162010

Киви

 

 

 

 

 

0162020

Личи (Пуласан, рамбутан (мъхнато личи), мангостан)

 

 

 

 

 

0162030

Пасионфрут

 

 

 

 

 

0162040

Бодлива круша (плод на кактус)

 

 

 

 

 

0162050

Вечнозелено дърво

 

 

 

 

 

0162060

Американски пасионфрут (Virginia kaki) (Черна, бяла, зелена сапота, канистел (жълта сапота) и сорт на сапота)

 

 

 

 

 

0162990

Други

 

 

 

 

 

0163000

в)

с неядлива кора, едри

 

 

 

 

 

0163010

Авокадо

 

 

 

 

 

0163020

Банани (Банан джудже, вид банан, ябълков банан)

 

 

 

 

 

0163030

Манго

 

 

 

 

 

0163040

Папая

 

 

 

 

 

0163050

Нар

 

 

 

 

 

0163060

Вид субтропичен плод (Анона ябълка, захарна ябълка, и други средно високи растения от анониев род)

 

 

 

 

 

0163070

Гуава (Червена питая или драконов плод (Hylocereus undatus)

 

 

 

 

 

0163080

Ананас

 

 

 

 

 

0163090

Хлебно дърво (Джекфрут)

 

 

 

 

 

0163100

Дурлан

 

 

 

 

 

0163110

Гуанабана

 

 

 

 

 

0163990

Други

 

 

 

 

 

0200000

2.

ЗЕЛЕНЧУЦИ, ПРЕСНИ ИЛИ ЗАМРАЗЕНИ

0,01 (5)

0,05 (5)

 

 

 

0210000

i)

Грудкови и кореноплодни

 

 

 

0,02 (5)

0,02 (5)

0211000

a)

картофи

 

 

0,03

 

 

0212000

б)

грудкови и тропични кореноплодни

 

 

0,01 (5)

 

 

0212010

Маниока (Таро, едо (японско таро), таниа)

 

 

 

 

 

0212020

Сладки картофи

 

 

 

 

 

0212030

Сладки тропични картофи (Вид сладки картофи, мексикански сладък картоф)

 

 

 

 

 

0212040

Тропическо растение

 

 

 

 

 

0212990

Други

 

 

 

 

 

0213000

в)

други грудкови и кореноплодни, без захарно цвекло

 

 

 

 

 

0213010

Червено цвекло

 

 

0,01 (5)

 

 

0213020

Моркови

 

 

0,15

 

 

0213030

Целина

 

 

0,01 (5)

 

 

0213040

Земна ябълка (гулия) (Корени от ангелика, корени от девесил, корени от тинтява,)

 

 

0,01 (5)

 

 

0213050

Йерусалимски артишок

 

 

0,01 (5)

 

 

0213060

Пащърнак

 

 

0,01 (5)

 

 

0213070

Корен от магданоз

 

 

0,01 (5)

 

 

0213080

Репички (Черна, японска, малка репичка и подобни сортове, земен бадем (чуфа) (Cyperus esculentus)

 

 

0,15

 

 

0213090

Европейски ядлив корен (Кокеш, испански овесен корен)

 

 

0,01 (5)

 

 

0213100

Шведско цвекло

 

 

0,01 (5)

 

 

0213110

Ряпа

 

 

0,01 (5)

 

 

0213990

Други

 

 

0,01 (5)

 

 

0220000

ii)

Луковични

 

 

 

0,02 (5)