Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0210

Регламент (ЕС) № 210/2013 на Комисията от 11 март 2013 година относно одобрението на предприятия, произвеждащи кълнове, в съответствие с Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета текст от значение за ЕИП

OJ L 68, 12.3.2013, p. 24–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 062 P. 306 - 307

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/210/oj

12.3.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 68/24


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 210/2013 НА КОМИСИЯТА

от 11 март 2013 година

относно одобрението на предприятия, произвеждащи кълнове, в съответствие с Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно хигиената на храните (1), и по-специално член 6, параграф 3, буква в) от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 852/2004 се установяват общи правила за операторите на предприятия за храни по отношение на хигиената на храните, включително, inter alia, при първичното производство и свързаните с него операции. Съгласно разпоредбите на същия регламент операторите на предприятия за храни трябва да гарантират, че предприятията са одобрени от компетентния орган след поне едно посещение на място, когато се изисква одобрение съгласно националното законодателство, съгласно Регламент (ЕО) № 853/2004 на Европейския парламент и на Съвета (2) или съгласно решение, прието в съответствие с Регламент (ЕО) № 852/2004.

(2)

След като през май 2011 г. в Съюза възникнаха огнища на продуцираща шига токсин E. coli, бе установено, че консумацията на кълнове е най-вероятният източник на огнищата.

(3)

На 20 октомври 2011 г. Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) прие научно становище относно рисковете, които създават продуциращата шига токсин Escherichia coli (STEC) и други патогенни бактерии в семена и покълнали семена (3). В становището си ЕОБХ заключава, че замърсяването на сухи семена с бактериални патогени е най-вероятният първоизточник на свързаните с кълнове огнища. Освен това в становището се посочва, че поради високата влажност и благоприятната температура в процеса на покълване бактериалните патогени върху сухите семена могат да се умножат, в резултат на което да възникне риск за общественото здраве.

(4)

С цел да се осигури защита на общественото здраве в Съюза и с оглед на посоченото становище на ЕОБХ бяха приети Регламент (ЕС) № 209/2013 на Комисията (4) за изменение на Регламент (ЕО) № 2073/2005 на Комисията от 15 ноември 2005 г. относно микробиологични критерии за храните (5), Регламент (ЕС) № 211/2013 на Комисията (6) и Регламент за изпълнение (ЕС) № 208/2013 на Комисията (7).

(5)

В допълнение към мерките, посочени в тези актове, предприятията, произвеждащи кълнове, следва да преминат процедура по издаване на одобрение в съответствие с Регламент (ЕО) № 852/2004. С тези одобрения, издадени след поне едно посещение на място, следва да се гарантира спазването от страна на предприятията на съответните хигиенни правила, а по този начин — висока степен на защита на общественото здраве. Одобренията на такива предприятия следва да се издават само при условие че са спазени редица изисквания, за да се гарантира по-ниска вероятност от замърсяване в рамките на съоръжението, където се произвеждат кълнове.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

За целите на настоящия регламент се прилага определението за „кълнове“, посочено в член 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 208/2013.

Член 2

Операторите на предприятия за храни гарантират, че предприятията, произвеждащи кълнове, са одобрени от компетентния орган в съответствие с член 6 от Регламент (ЕО) № 852/2004. Компетентният орган одобрява тези предприятия само ако отговарят на изискванията, посочени в приложение I към Регламент (ЕО) № 852/2004 и в приложението към настоящия регламент.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 юли 2013 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 март 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 139, 30.4.2004 г., стр. 55.

(3)  Бюлетин на ЕОБХ (EFSA Journal), 2011 г.; 9(11):2424.

(4)  Виж страница 19 от настоящия брой на Официален вестник.

(5)  ОВ L 338, 22.12.2005 г., стр. 1.

(6)  Виж страница 26 от настоящия брой на Официален вестник.

(7)  Виж страница 16 от настоящия брой на Официален вестник.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Изисквания във връзка с одобрението на предприятия, произвеждащи кълнове

1.

Проектирането на предприятията и разположението на обектите в тях трябва да позволяват прилагането на добра хигиенна практика за храни, включително предпазване от замърсяване между и по време на дейностите. По-специално повърхностите (включително повърхностите на оборудването) в зоните, където се работи с храни, и повърхностите, които влизат в контакт с храни, трябва да се поддържат добре и да са лесни за почистване, а когато е необходимо — за дезинфекциране.

2.

Трябва да се осигурят подходящи съоръжения за почистване, дезинфекция и съхраняване на работните принадлежности и оборудване. Тези съоръжения трябва да бъдат лесни за почистване и да имат осигурено подаване на достатъчно количество топла и студена вода.

3.

Когато е необходимо, трябва да се осигурят подходящи условия за измиване на храните. Всяка мивка или друго подобно съоръжение, предвидено за измиване на храните, трябва да има осигурено подаване на достатъчно количество питейна вода и да се поддържа чисто, а когато е необходимо — да се дезинфекцира.

4.

Цялото оборудване, което влиза в контакт със семената и кълновете, трябва да бъде конструирано по такъв начин, да бъде изработено от такива материали и да се поддържа в такова състояние, че да се намали до минимум всякакъв риск от замърсяване, както и да може да се поддържа чисто, а когато е необходимо — да се дезинфекцира.

5.

Трябва да са налице подходящи процедури, с които да се гарантира, че:

а)

предприятието, произвеждащо кълнове, се поддържа чисто и при необходимост се дезинфекцира;

б)

цялото оборудване, което влиза в контакт със семената и кълновете, ефикасно се почиства и при необходимост се дезинфекцира. Почистването и дезинфекцията на оборудването се извършват достатъчно често, за да се избегне всякакъв риск от замърсяване.


Top