Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0196

Регламент за изпълнение (ЕС) № 196/2013 на Комисията от 7 март 2013 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕС) № 206/2010 относно новото вписване на Япония в списъка на трети страни или части от тях, от които е разрешен вносът на определени видове прясно месо в Европейския съюз текст от значение за ЕИП

OJ L 65, 8.3.2013, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 070 P. 193 - 194

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2013/196/oj

8.3.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 65/13


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 196/2013 НА КОМИСИЯТА

от 7 март 2013 година

за изменение на приложение II към Регламент (ЕС) № 206/2010 относно новото вписване на Япония в списъка на трети страни или части от тях, от които е разрешен вносът на определени видове прясно месо в Европейския съюз

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2002/99/ЕО на Съвета от 16 декември 2002 г. за установяване на ветеринарно-санитарни правила, регулиращи производството, преработката, разпространението и пускането на пазара на продукти от животински произход за консумация от човека (1), и по-специално член 8, уводното изречение, точка 1, първа алинея и точка 4 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) № 206/2010 на Комисията от 12 март 2010 г. за установяване на списъци на трети страни, територии или части от тях, от които е разрешен вносът в Европейския съюз на някои животни и прясно месо и за определяне на изискванията за ветеринарното сертифициране (2) установява санитарните условия за вноса на живи животни и произведеното от тях прясно месо. В съответствие с Регламент (ЕС) № 206/2010 прясно месо, предназначено за консумация от човека, може да бъде внасяно само ако е с произход от територията на трета страна или част от нея, посочена в част 1 от приложение II към посочения регламент, и ако отговаря на съответните изисквания.

(2)

Япония поиска да бъде включена в списъка за внос на прясно говеждо месо в Съюза и проведеният от Комисията одит от 2008 г. относно говеждото месо в Япония потвърди, че изискванията са спазени. Включването в списъка обаче беше отложено след появата през 2010 г. на шап в Япония.

(3)

Оттогава Япония ликвидира болестта шап на своята територия и бе призната за „свободна от шап без ваксинация“ от Световната организация за здравеопазване на животните (OIE).

(4)

Поради това Япония предоставя достатъчно ветеринарно-санитарни гаранции и отново поиска да бъде включена в списъка на третите страни, от които е разрешен вносът на прясно говеждо месо в Съюза.

(5)

Следователно вносът в Съюза на прясно говеждо месо от Япония следва да бъде разрешен.

(6)

Поради това част 1 от приложение II към Регламент (ЕС) № 206/2010 следва да бъде съответно изменена.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В част 1 от приложение II към Регламент (ЕС) № 206/2010 след вписването за Исландия се вмъква следното вписване за Япония:

Код по ISO и име на третата страна

Код на територията

Описание на третата страна, територията или частта от нея

Ветеринарен сертификат

Специфични условия

Крайна дата (3)

Начална дата (4)

образец/образци

ДГ

1

2

3

4

5

6

7

8

„JP — Япония

JP

Цялата страна

BOV

 

 

 

28 март 2013 г.“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 7 март 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 18, 23.1.2003 г., стр. 11.

(2)  ОВ L 73, 20.3.2010 г., стр. 1.

(3)  Месо от животни, заклани на посочената в колона 7 дата или преди нея, може да бъде внасяно в Съюза за период от 90 дни, считано от тази дата. Пратките, намиращи се на плавателни съдове в открито море, могат да бъдат внасяни в Съюза, ако са сертифицирани преди датата, посочена в колона 7, в продължение на 40 дни считано от тази дата (N.B.: липсата на дата в колона 7 означава, че няма времеви ограничения).

(4)  В Съюза може да бъде внасяно само месо от животни, заклани на датата, посочена в колона 8, или след нея (липсата на дата в колона 8 означава, че няма времеви ограничения).


Top