Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0056

Регламент (ЕС) № 56/2013 на Комисията от 16 януари 2013 година за изменение на приложения I и IV към Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии текст от значение за ЕИП

OJ L 21, 24.1.2013, p. 3–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 070 P. 171 - 184

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/56/oj

24.1.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 21/3


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 56/2013 НА КОМИСИЯТА

от 16 януари 2013 година

за изменение на приложения I и IV към Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2001 г. относно определяне на правила за превенция, контрол и ликвидиране на някои трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (1), и по-специално член 23, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 999/2001 се определят правила за превенция, контрол и ликвидиране на трансмисивни спонгиформни енцефалопатии (наричани по-нататък „ТСЕ“) при животните. Той се прилага за производството и пускането на пазара на живи животни и продукти от животински произход, а в някои конкретни случаи — и за износа им.

(2)

В член 7, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 999/2001 се забранява храненето на преживни животни с протеини, добити от животни. С член 7, параграф 2 от посочения регламент обхватът на тази забрана се разширява към животни, различни от преживните, а по отношение на храненето на тези животни с продукти от животински произход забраната се ограничава в съответствие с приложение IV.

(3)

С приложение IV към Регламент (ЕО) № 999/2001 обхватът на забраната по член 7, параграф 1 се разширява към храненето на непреживни селскостопански животни, с изключение на храненето на месоядни животни, от които се добиват кожи (с козина), включително и с преработен животински протеин (наричан по-нататък „ПЖП“). Чрез дерогация и при специфични условия с приложение IV се разрешава храненето на непреживни селскостопански животни с определен ПЖП.

(4)

С член 11 от Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. за установяване на здравни правила относно странични животински продукти и производни продукти, непредназначени за консумация от човека, и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1774/2002 (Регламент за страничните животински продукти) (2) се забранява храненето на сухоземни животни от даден вид, различни от животните с ценна кожа, с ПЖП, получен от тела или части от тялото на животни от същия вид. Разпоредбите на посочения член забраняват и храненето на риба, отглеждана в развъдници, с ПЖП, получен от тялото или части от тялото на отглеждана в развъдници риба от същия вид.

(5)

На 16 юли 2010 г. беше прието съобщението на Комисията до Европейския парламент и Съвета „Пътна карта относно ТСЕ 2 — Стратегически документ относно трансмисивните спонгиформни енцефалопатии за периода 2010—2015 г.“ (3). В него са набелязани аспекти, по отношение на които могат да се внесат евентуални бъдещи промени в законодателството на Съюза във връзка с ТСЕ. Също така в Съобщението е подчертано, че изменението на разпоредбите по отношение на ТСЕ следва основно да се ръководи от научните становища и техническите аспекти по контрола и прилагането на новите мерки.

(6)

Наред с другото в Съобщението е обърнато внимание на прегледа на настоящите разпоредби във връзка със забраните на фуражи съгласно законодателството на Съюза. Въз основа на две научни становища, изготвени съответно на 24 януари 2007 г. (4) и 17 ноември 2007 г. (5) от Експертната група по биологични опасности (наричана по-нататък „ЕГБО“) към Европейския орган за безопасност на храните (наричан по-нататък „ЕОБХ“), в Съобщението е подчертано, че не са били установени случаи на ТСЕ при непреживни селскостопански животни в естествени условия и че рискът от предаване на спонгиформна енцефалопатия по говедата (наричана по-нататък „СЕГ“) между непреживни животни е незначителен, ако се избягва вътрешновидовото рециклиране. Поради тази причина в Съобщението се заключава, че може да се разгледа възможността за отмяна на забраната за използване на ПЖП от непреживни животни във фуражите за непреживни животни, но без да се премахва действащата забрана на вътрешновидовото рециклиране и само ако съществуват валидирани аналитични техники за определяне на вида животни, от които произхожда ПЖП, и само ако правилно се насочва ПЖП от различни видове.

(7)

На 29 ноември 2010 г. Съветът прие заключения във връзка с посоченото съобщение (6). В тях се отчита ключовото значение на забраната за използване на ПЖП във фуражите за селскостопански животни с оглед превенция на разпространението на СЕГ чрез фуражите, като така забраната има основна роля за намаляване на случаите на тази болест по говедата. Също така Съветът счита, че наличието на ефективни и валидирани изследвания за разграничаване на ПЖП, произхождащ от различни видове, от една страна, и извършването на внимателен анализ на рисковете за здравето на животните и хората при отмяна на забраните, от друга страна, са основни и задължителни предпоставки, за да се разреши отново използването на преработени животински протеини от непреживни животни за храна на непреживни животни от други видове.

(8)

На 9 декември 2010 г. ЕГБО към ЕОБХ прие научно становище във връзка с прегледа на количествената оценка на риска (наричана по-нататък „КОР“) от СЕГ, дължащ се на преработени животински протеини (7). В него се заключава, че „въз основа на данните от наблюдението през 2009 г. на СЕГ в Съюза, при допускане на замърсяване от 0,1 % (границата на откриване за ПЖП във фуражите) с ПЖП от непреживни животни и според модела на ЕОБХ за КОР по отношение на ПЖП, очакваният общ среден брой инфекциозни агенти, които биха могли да проникнат във фуражите за говеда в Съюза за една година, би възлизал на 0,2 орални инфекциозни дози за 50 % при говедата“. Според ЕГБО „това би означавало, че може да се очаква на година в Съюза да има по-малко от едно допълнително заразено със СЕГ животно в популацията от говеда, като доверителният интервал ще е над 95 %“.

(9)

В резолюцията на Европейския парламент от 8 март 2011 г. относно дефицита на протеинови култури в ЕС: намиране на решение на един отдавна съществуващ проблем (8), се призовава Комисията да представи законодателно предложение пред Парламента и Съвета, с което да се разреши използването на ПЖП от отпадъци от клане на животни за производството на фуражи за едностомашни животни (свине и домашни птици), при условие че съставките произхождат от месо, одобрено за консумация от човека, и при пълно спазване и контрол на забраната за вътрешновидовото рециклиране и принудителния канибализъм.

(10)

По-конкретно, предвид съществуващия дефицит на протеинови култури в Съюза, с резолюцията на Европейския парламент от 6 юли 2011 г. относно законодателството на ЕС относно трансмисивните спонгиформни енцефалопатии (ТСЕ) и свързания с тях контрол върху фуражите и храните — прилагане и перспективи (9), се подкрепя намерението на Комисията да отмени разпоредбите в законодателството на Съюза, които забраняват храненето на непреживни животни с ПЖП, при условие че се касае за нетревопасни животни и се спазват определени условия.

(11)

В посочената резолюция се обръща внимание на това, че производствените и стерилизационните методи, използвани за ПЖП, трябва да отговарят на най-високите норми за безопасност и на правилата, установени в Регламент (ЕО) № 1069/2009, и да се основават на най-новите и безопасни съществуващи технологии. В нея се призовава за запазване на съществуващите забрани на вътрешновидовото рециклиране, за цялостно отделяне на производствените вериги на ПЖП, получен от различни видове, за контрол от компетентните органи в държавите членки на отделянето на тези производствени вериги и за извършване на одит от Комисията. Освен това в Резолюцията се заявява, че преди отмяна на забраната по отношение на фуражите, трябва да се въведе надежден метод за всеки отделен вид, за да се идентифицира животинският вид, от който произхождат протеините във фуражите за животните, съдържащи ПЖП, така че да могат да се изключат вътрешновидовото рециклиране и наличието на ПЖП и да се забрани производството на ПЖП от материали от категория 1 или 2, а за производството на ПЖП да се използват единствено материали от категория 3, които са годни за консумация от човека. В Резолюцията се отхвърля използването на ПЖП, получен от непреживни или преживни животни, във фуражи за преживни животни.

(12)

На 9 март 2012 г. референтната лаборатория на Европейския съюз за животински протеини в хранителните смески валидира нов диагностичен метод на базата на ДНК за откриване на много ниско ниво на материал от преживни животни, който може да присъства във фуражите (10). Методът може да се използва за извършване на рутинния контрол на ПЖП и комбинирания фураж, съдържащ ПЖП, за да се проверява за липсата на протеини от преживни животни.

(13)

Понастоящем няма валидиран диагностичен метод, с който да се открива наличието на материал от свине или домашни птици във фуражите. По тази причина не би било възможно да се осъществява контрол върху правилното прилагане на забраната на вътрешновидовото рециклиране, ако отново се разрешат използването на ПЖП от свине във фуражите за домашни птици и използването на преработени животински протеини от домашни птици във фуражите за свине.

(14)

Производството на аквакултури не поражда никакви опасения по отношение на спазването на забраната на вътрешновидовото рециклиране, тъй като настоящите изисквания към веригата за използване на рибно брашно във фуражите за аквакултурни животни вече доказаха ефективността си.

(15)

По тази причина, освен рибното брашно и комбинирания фураж с рибно брашно, които вече са разрешени за хранене на непреживни животни, ПЖП от непреживни животни и фуражните продукти с такъв ПЖП следва отново да се разрешат при храненето на аквакултурните животни. При събирането, транспортирането и преработката на тези продукти следва да се прилагат стриктни изисквания, за да се избегне рискът от кръстосано замърсяване с протеин от преживни животни. Освен това следва редовно да се вземат проби и да се извършва анализ на ПЖП и комбинирания фураж с такъв ПЖП, за да се проверява за липсата на кръстосано замърсяване с протеини от преживни животни.

(16)

Поради това следва да се отмени забраната за хранене на аквакултурните животни с ПЖП от непреживни животни, установена в приложение IV към Регламент (ЕО) № 999/2001. За по-голяма яснота на законодателството на Съюза е целесъобразно да се замени цялото приложение IV с текста на приложение IV, така както е формулиран в приложението към настоящия регламент.

(17)

Точка 1 от приложение I към Регламент (ЕО) № 999/2001 съдържа препратки към определения на фуражни продукти и непредназначени за консумация от човека странични животински продукти, установени в правни актове на Съюза, които вече са отменени. С оглед на яснотата на законодателството на Съюза тези позовавания следва да се заменят с препратки към съответните определения в действащи правни актове. Поради това приложение I към Регламент (ЕО) № 999/2001 следва да се измени в съответствие с приложението към настоящия регламент.

(18)

Тъй като държавите членки и икономическите оператори във фуражния сектор се нуждаят от достатъчно време, за да приведат процедурите си за контрол в съответствие с въведените с настоящия регламент нови изисквания, той не следва да се прилага веднага след влизането му в сила.

(19)

Поради това Регламент (ЕО) № 999/2001 следва съответно да бъде изменен.

(20)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложения I и IV към Регламент (ЕО) № 999/2001 се изменят в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 юни 2013 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 16 януари 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 147, 31.5.2001 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 1.

(3)  COM(2010)0384.

(4)  Становище на Експертната група по биологични опасности, изготвено по искане на Европейския парламент, за оценка на здравните рискове, породени от храненето на преживни животни с рибно брашно, от гледна точка на риска от ТСЕ, The EFSA Journal (2007) (Бюлетин на ЕОБХ, 2007 г.), 443, стр. 1—26.

(5)  Становище на Експертната група по биологични опасности, изготвено по искане на Европейския парламент, за определени аспекти във връзка с храненето на селскостопански животни с животински протеини, The EFSA Journal (2007) (Бюлетин на ЕОБХ, 2007 г.), 576, стр. 1—41.

(6)  http://register.consilium.europa.eu/pdf/bg/10/st13/st13889-ad01re01.bg10.pdf

(7)  Становище на Експертната група по биологични опасности във връзка с прегледа на количествената оценка на риска от СЕГ, дължащ се на преработени животински протеини, EFSA Journal 2011 (Бюлетин на ЕОБХ, 2011 г.); 9(1):1947.

(8)  Приет текст, P7_TA(2011)0084.

(9)  Приет текст, P7_TA(2011)0328.

(10)  http://eurl.craw.eu/index.php?page=24&id=10


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложения I и IV към Регламент (ЕО) № 999/2001 се изменят, както следва:

1.

В приложение I точка 1 се заменя със следното:

„1.

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения, установени в Регламент (ЕО) № 1069/2009 на Европейския парламент и на Съвета (1), Регламент (ЕС) № 142/2011 на Комисията (2), Регламент (ЕО) № 178/2002 на Европейския парламент и на Съвета (3), Регламент (ЕО) № 767/2009 на Европейския парламент и на Съвета (4) и Директива 2006/88/ЕО на Съвета (5):

а)

определението за „селскостопанско животно“ в член 3, параграф 6 от Регламент (ЕО) № 1069/2009;

б)

следните определения в приложение I към Регламент (ЕС) № 142/2011:

i)

„животни с ценна кожа“ в точка 1;

ii)

„кръвни продукти“ в точка 4;

iii)

„преработен животински протеин“ в точка 5;

iv)

„рибно брашно“ в точка 7;

v)

„колаген“ в точка 11;

vi)

„желатин“ в точка 12;

vii)

„хидролизирани протеини“ в точка 14;

viii)

„консервирани храни за домашни любимци“ в точка 16;

ix)

„храни за домашни любимци“ в точка 19;

х)

„преработени храни за домашни любимци“ в точка 20;

в)

определението на „фуражи“ в член 3, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 178/2002;

г)

Регламент (ЕО) № 767/2009:

i)

„фуражни суровини“ в член 3, параграф 2, буква ж);

ii)

„комбиниран фураж“ в член 3, параграф 2, буква з);

iii)

„пълноценен фураж“ в член 3, параграф 2, буква и);

д)

Директива 2006/88/ЕО:

i)

„аквакултурно животно“ в член 3, параграф 1, буква б);

ii)

„водно животно“ в член 3, параграф 1, буква д).

2.

Приложение IV се заменя със следното:

„ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ХРАНЕНЕ НА ЖИВОТНИТЕ

ГЛАВА I

Разширяване на забраната по член 7, параграф 1

В съответствие с член 7, параграф 2 обхватът на забраната по член 7, параграф 1 се разширява към храненето на:

а)

преживни животни с дикалциев фосфат и трикалциев фосфат от животински произход и с комбиниран фураж, съдържащ тези продукти;

б)

непреживни селскостопански животни, различни от животните с ценна кожа, с:

i)

преработен животински протеин;

ii)

колаген и желатин с произход от преживни животни;

iii)

кръвни продукти;

iv)

хидролизиран протеин от животински произход;

v)

дикалциев фосфат и трикалциев фосфат от животински произход;

vi)

фуражи, съдържащи продуктите от подточки i)—v).

ГЛАВА II

Дерогации от забраните по член 7, параграф 1 и по глава I

В съответствие с член 7, параграф 3, първа алинея забраните по член 7, параграф 1 и по глава I не се прилагат за храненето на:

а)

преживни животни с:

i)

мляко, продукти на млечна основа и продукти — млечни деривати, коластра и продукти от коластра;

ii)

яйца и яйчни продукти;

iii)

колаген и желатин, получени от непреживни животни;

iv)

хидролизирани протеини, получени от:

части от непреживни животни, или

кожи от преживни животни;

v)

комбиниран фураж, съдържащ продуктите от подточки i)—iv) по-горе;

б)

непреживни селскостопански животни със следните фуражни суровини и комбиниран фураж:

i)

хидролизирани протеини, получени от части от непреживни животни или от кожи от преживни животни;

ii)

рибно брашно и комбиниран фураж, съдържащ рибно брашно, които са произведени, пуснати на пазара и използвани в съответствие с общите условия по глава III и специфичните условия по глава IV, раздел А;

iii)

дикалциев фосфат и трикалциев фосфат от животински произход и съдържащ тези фосфати комбиниран фураж, които са произведени, пуснати на пазара и използвани в съответствие с общите условия по глава III и специфичните условия по глава IV, раздел Б;

iv)

кръвни продукти, получени от непреживни животни, и съдържащ такива кръвни продукти комбиниран фураж, които са произведени, пуснати на пазара и използвани в съответствие с общите условия по глава III и специфичните условия по глава IV, раздел В;

в)

аквакултурни животни с преработен животински протеин, различен от рибно брашно, получен от непреживни животни, и с комбиниран фураж, съдържащ такъв преработен животински протеин, които са произведени, пуснати на пазара и използвани в съответствие с общите условия по глава III и специфичните условия по глава IV, раздел Г;

г)

неотбити преживни животни с млекозаместители, съдържащи рибно брашно, които са произведени, пуснати на пазара и използвани в съответствие със специфичните условия по глава IV, раздел Д;

д)

селскостопански животни с фуражни суровини от растителен произход и с комбиниран фураж, съдържащ такива фуражни суровини, замърсени с незначително количество костни частици от неразрешени видове животни. Държавите членки могат да ползват тази дерогация само ако предварително са извършили оценка на риска, при която се е потвърдило, че рискът за здравето на животните е незначителен. При тази оценка на риска трябва да се вземат предвид най-малко следните аспекти:

i)

нивото на замърсяването;

ii)

естеството и източникът на замърсяването;

iii)

предвидената употреба на замърсения фураж.

ГЛАВА III

Общи условия за прилагането на някои дерогации по глава II

РАЗДЕЛ А

Транспортиране на фуражни суровини и комбиниран фураж, предназначени за използване при хранене на непреживни селскостопански животни

1.

Следните продукти, предназначени за използване при хранене на непреживни селскостопански животни, се транспортират в превозни средства и контейнери, които не се използват за транспортиране на фуражи, предназначени за преживни животни:

а)

насипният преработен животински протеин, включително рибното брашно, получен от непреживни животни;

б)

насипният дикалциев фосфат и трикалциев фосфат от животински произход;

в)

насипните кръвни продукти, получени от непреживни животни;

г)

насипният комбиниран фураж, съдържащ фуражните суровини от букви а), б) и в).

Документите, в които е описан типът на транспортираните продукти, се съхраняват за срок от най-малко две години с оглед на представянето им на компетентния орган.

2.

Чрез дерогация от точка 1 превозните средства и контейнерите, които вече са били използвани за транспортиране на продуктите по същата точка, могат впоследствие да се използват за транспортиране на фуражи, предназначени за преживни животни, при условие че за да се избегне кръстосаното замърсяване, превозните средства и контейнерите са предварително почистени в съответствие с документирана процедура, която вече е била одобрена от компетентния орган.

Когато се използва такава процедура, документите за използването ѝ се съхраняват за срок от най-малко две години с оглед на представянето им на компетентния орган.

3.

Насипният преработен животински протеин, получен от непреживни животни, и насипният комбиниран фураж, съдържащ преработен животински протеин, получен от такива животни, се транспортират в превозни средства и контейнери, които не се използват за транспортиране на фуражи, предназначени за непреживни селскостопански животни, различни от аквакултурните животни.

4.

Чрез дерогация от точка 3 превозните средства и контейнерите, които вече са били използвани за транспортиране на продуктите по същата точка, могат впоследствие да се използват за транспортиране на фуражи, предназначени за непреживни селскостопански животни, различни от аквакултурните животни, при условие че за да се избегне кръстосаното замърсяване, превозните средства и контейнерите са предварително почистени в съответствие с документирана процедура, която вече е била одобрена от компетентния орган.

Когато се използва такава процедура, документите за използването ѝ се съхраняват за срок от най-малко две години с оглед на представянето им на компетентния орган.

РАЗДЕЛ Б

Производство на комбиниран фураж, предназначен за използване при хранене на непреживни селскостопански животни

1.

Комбинираният фураж, предназначен за използване при хранене на непреживни селскостопански животни, се произвежда в предприятия, които не произвеждат комбиниран фураж за преживни животни и които са получили разрешение от компетентния орган. Посоченият комбиниран фураж съдържа следните фуражни суровини:

а)

рибно брашно;

б)

дикалциев фосфат и трикалциев фосфат от животински произход;

в)

кръвни продукти, получени от непреживни животни.

2.

Чрез дерогация от точка 1 след извършване на инспекция на място компетентният орган може да разреши производството на комбиниран фураж за преживни животни в предприятия, които произвеждат и комбиниран фураж за непреживни селскостопански животни, съдържащ продуктите по същата точка, при спазване на следните условия:

а)

при съхранение, транспортиране и опаковане комбинираният фураж, предназначен за преживни животни, трябва да се произвежда и съхранява в съоръжения, които са физически отделени от съоръженията, където се произвежда и съхранява комбинираният фураж за непреживни животни;

б)

документите за закупуването и употребата на продуктите по точка 1 и за продажбите на комбинирания фураж, съдържащ такива продукти, се съхраняват за срок от най-малко пет години с оглед на представянето им на компетентния орган;

в)

редовно трябва да се вземат проби и да се извършва анализ на комбинирания фураж, предназначен за преживни животни, за да се следи за липсата на неразрешени съставки от животински произход, като се използват методите за анализ за определяне на съставките от животински произход за целите на контрола на фуражите по приложение VI към Регламент (ЕО) № 152/2009 на Комисията (6). Честотата на вземане на проби и извършване на анализи се определя на базата на оценка на риска, направена от оператора като част от процедурите му въз основа на принципите на анализ на риска и контрола на критичните точки (наричан по-нататък „НАССР“). Резултатите от взетите проби и извършените анализи се съхраняват за срок от най-малко пет години с оглед на представянето им на компетентния орган.

3.

Чрез дерогация от точка 1 не се изисква лицата, които произвеждат фуражи в домашни условия, да притежават специално разрешение за производство на пълноценен фураж от комбиниран фураж, съдържащ продуктите по същата точка, при условие че тези лица отговарят на следните условия:

а)

регистрирани са от компетентния орган;

б)

отглеждат само непреживни животни;

в)

произвеждат пълноценен фураж, който се използва само в същото стопанство;

г)

комбинираният фураж, съдържащ рибно брашно, който се използва за производството на пълноценния фураж, съдържа по-малко от 50 % суров протеин;

д)

комбинираният фураж, съдържащ дикалциев фосфат и трикалциев фосфат от животински произход, който се използва за производството на пълноценния фураж, съдържа по-малко от 10 % общ фосфор;

е)

комбинираният фураж, съдържащ получени от непреживни животни кръвни продукти, който се използва за производството на пълноценния фураж, съдържа по-малко от 50 % общ протеин.

РАЗДЕЛ В

Внос на фуражни суровини и комбиниран фураж, предназначени за използване при хранене на непреживни селскостопански животни, различни от животните с ценна кожа

Преди допускането за свободно обращение в Съюза вносителите предприемат необходимото за това всяка пратка от следните фуражни суровини и комбиниран фураж, които са предназначени за използване при хранене непреживни селскостопански животни, различни от животните с ценна кожа, съгласно глава II от настоящото приложение, да се анализира в съответствие с методите за анализ за определяне на съставките от животински произход за целите на контрола на фуражите по приложение VI към Регламент (ЕО) № 152/2009, за да се провери дали има неразрешени съставки от животински произход:

а)

преработен животински протеин, включително рибно брашно, получен от непреживни животни;

б)

кръвни продукти, получени от непреживни животни;

в)

комбиниран фураж, съдържащ фуражните суровини от букви а) и б).

РАЗДЕЛ Г

Използване и съхранение в земеделските стопанства на фуражи, предназначени за използване при хранене на непреживни селскостопански животни

1.

Забраняват се използването и съхранението на следните фуражи в земеделските стопанства, в които се отглеждат селскостопански животни от видове, за които не са предназначени тези фуражи:

а)

преработен животински протеин, включително рибно брашно, получен от непреживни животни;

б)

дикалциев фосфат и трикалциев фосфат от животински произход;

в)

кръвни продукти, получени от непреживни животни;

г)

комбиниран фураж, съдържащ фуражните суровини от букви а)—в).

2.

Чрез дерогация от точка 1 компетентният орган може да разреши използването и съхранението на комбинирания фураж по точка 1, буква г) в земеделските стопанства, в които се отглеждат селскостопански животни от видове, за които не е предназначен комбинираният фураж, при условие че в съответните стопанства се вземат мерки да не се хранят с такъв комбиниран фураж животни от видове, за които той не е предназначен.

ГЛАВА IV

Специфични условия за прилагането на дерогациите по глава II

РАЗДЕЛ А

Специфични условия за производството и използването на рибно брашно и комбиниран фураж, съдържащ рибно брашно, предназначени за използване при хранене на непреживни селскостопански животни, различни от животните с ценна кожа

За производството и използването на рибно брашно и комбиниран фураж, съдържащ рибно брашно, предназначени за използване при хранене на непреживни селскостопански животни, различни от животните с ценна кожа се прилагат следните специфични условия:

а)

рибното брашно трябва да е произведено в преработвателни предприятия, изключително предназначени за производството на продукти, получени от водни животни с изключение на морски бозайници;

б)

съответно върху придружаващия търговски документ или здравен сертификат на рибното брашно и комбинирания фураж, съдържащ рибно брашно, както и върху опаковките на тези продукти трябва да бъде ясно нанесен следният текст: „Съдържа рибно брашно — да не се дава на преживни животни“.

РАЗДЕЛ Б

Специфични условия за използването на дикалциев фосфат и трикалциев фосфат от животински произход и на комбиниран фураж, съдържащ тези фосфати, предназначени за използване при хранене на непреживни селскостопански животни, различни от животните с ценна кожа

Съответно върху придружаващия търговски документ или здравен сертификат на дикалциевия фосфат или трикалциевия фосфат от животински произход и на комбинирания фураж, съдържащ такива фосфати, както и върху опаковките на тези продукти трябва да бъде ясно нанесен следният текст: „Съдържа дикалциев/трикалциев фосфат от животински произход — да не се дава на преживни животни“.

РАЗДЕЛ В

Специфични условия за производството и използването на кръвни продукти, получени от непреживни животни, и на комбиниран фураж, съдържащи такива продукти, предназначени за използване при хранене на непреживни селскостопански животни, различни от животните с ценна кожа

За производството и използването на кръвни продукти, получени от непреживни животни, и на комбиниран фураж, съдържащ такива кръвни продукти, предназначени за използване при хранене на непреживни селскостопански животни, различни от животните с ценна кожа се прилагат следните специфични условия:

а)

кръвта, предназначена за използване за производството на кръвни продукти, трябва да е получена от кланици, където не се колят преживни животни и които са регистрирани от компетентния орган като обекти, в които не се колят преживни животни.

Чрез дерогация от това специфично условие компетентният орган може да разреши клането на преживни животни в кланици, в които се събира кръв от непреживни животни, предназначена за производството на кръвни продукти за използване във фуражите за непреживни селскостопански животни.

Разрешението може да се предостави само при положителни констатации на компетентния орган след инспекция по отношение на ефективността на мерките за предотвратяване на кръстосаното замърсяване на кръв от преживни и непреживни животни.

Към тези мерки се прилагат следните минимални изисквания:

i)

клането на непреживни животни трябва да се извършва на линии, които са физически отделени от линиите, използвани за клане на преживни животни;

ii)

съоръженията за събиране, съхранение, транспортиране и опаковане на кръв от непреживни животни трябва да са отделени от тези, които се използват за кръвта от преживни животни;

iii)

редовно трябва да се вземат проби и да се извършва анализ на кръв от непреживни животни за откриване на наличието на протеини от преживни животни. Използваният метод за анализ трябва да е научно валидиран за целта. Честотата на вземане на проби и извършване на анализи трябва да се определя на базата на оценка на риска, направена от оператора като част от процедурите му въз основа на принципите на НАССР;

б)

кръвта, предназначена за използване за производството на кръвни продукти за непреживни животни, се транспортира до преработвателното предприятие в превозни средства и контейнери, изключително предназначени за транспортиране на кръв от непреживни животни.

Чрез дерогация от това специфично условие превозните средства и контейнерите, които вече са били използвани за транспортиране на кръв, получена от преживни животни, могат да се използват за транспортиране на кръв от непреживни животни, при условие че за да се избегне кръстосаното замърсяване, превозните средства и контейнерите са предварително и старателно почистени в съответствие с документирана процедура, която вече е била одобрена от компетентния орган. Когато се използва такава процедура, документите за използването ѝ се съхраняват за срок от най-малко две години с оглед на представянето им на компетентния орган;

в)

кръвните продукти се произвеждат в преработвателни предприятия, които изключително преработват кръв от непреживни животни.

Чрез дерогация от това специфично условие компетентният орган може да разреши производството на кръвни продукти за използване във фуражи за непреживни селскостопански животни да се осъществява в предприятия, които преработват кръв от преживни животни.

Разрешението може да се предостави само при положителни констатации на компетентния орган след инспекция по отношение на ефективността на мерките за предотвратяване на кръстосаното замърсяване.

Към тези мерки се прилагат следните минимални изисквания:

i)

производството на кръвни продукти от непреживни животни трябва да се извършва в затворена система, която е физически отделена от системата, използвана за производство на кръвни продукти от преживни животни;

ii)

съоръженията за събиране, съхранение, транспортиране и опаковане на насипните суровини и готови продукти от непреживни животни трябва да са отделени от тези, които се използват за насипните суровини и готови продукти от преживни животни;

iii)

трябва да се прилага непрекъснат процес на разделяне между постъпващата кръв, получена съответно от преживни и непреживни животни, и между съответните кръвни продукти;

iv)

редовно трябва да се вземат проби и да се извършва анализ на кръвните продукти от непреживни животни, за да се следи за липсата на кръстосано замърсяване с кръвни продукти от преживни животни, като се използват методите за анализ за определяне на съставките от животински произход за целите на контрола на фуражите по приложение VI към Регламент (ЕО) № 152/2009. Честотата на вземане на проби и извършване на анализи се определя на базата на оценка на риска, направена от оператора като част от процедурите му въз основа на принципите на НАССР. Резултатите от взетите проби и извършените анализи се съхраняват за срок от най-малко пет години с оглед на представянето им на компетентния орган;

г)

съответно върху придружаващия търговски документ или здравен сертификат на кръвните продукти, комбинирания фураж, съдържащ кръвни продукти, както и върху опаковките на тези продукти трябва да бъде ясно нанесен следният текст: „Съдържа кръвни продукти — да не се дава на преживни животни“.

РАЗДЕЛ Г

Специфични условия за производството и използването на преработен животински протеин, различен от рибно брашно, получен от непреживни животни, и на комбиниран фураж, съдържащ такъв преработен животински протеин, предназначени за използване при хранене на аквакултурни животни

За производството и използването на преработен животински протеин, различен от рибно брашно и получен от непреживни животни, и на комбиниран фураж, съдържащ такъв протеин, предназначени за използване при хранене на аквакултурни животни се прилагат следните специфични условия:

а)

страничните животински продукти, предназначени за използване за производство на преработен животински протеин по настоящия раздел, се получават от кланици, в които не се извършва клане на преживни животни и които са регистрирани от компетентния орган като обекти, в които не се колят преживни животни, или от транжорни, където не се обезкостява или реже месо от преживни животни.

Чрез дерогация от това специфично условие компетентният орган може да разреши клането на преживни животни в кланици, в които се произвеждат странични животински продукти от непреживни животни, предназначени за производство на преработен животински протеин по настоящия раздел.

Разрешението може да се предостави само при положителни констатации на компетентния орган след инспекция по отношение на ефективността на мерките за предотвратяване на кръстосаното замърсяване на странични животински продукти от преживни и непреживни животни.

Към тези мерки се прилагат следните минимални изисквания:

i)

клането на непреживни животни трябва да се извършва на линии, които са физически отделени от линиите, използвани за клане на преживни животни;

ii)

съоръженията за събиране, съхранение, транспортиране и опаковане на страничните животински продукти от непреживни животни трябва да са отделени от тези, които се използват за страничните животински продукти от преживни животни;

iii)

редовно трябва да се вземат проби и да се извършва анализ на страничните животински продукти от непреживни животни за откриване на наличието на протеини от преживни животни. Използваният метод за анализ трябва да е научно валидиран за целта. Честотата на вземане на проби и извършване на анализи се определя на базата на оценка на риска, направена от оператора като част от процедурите му въз основа на принципите на НАССР;

б)

страничните животински продукти от непреживни животни, предназначени за използване за производство на преработен животински протеин по настоящия раздел, се транспортират до преработвателното предприятие в превозни средства и контейнери, които не се използват за транспортиране на странични животински продукти от преживни животни.

Чрез дерогация от това специфично условие те могат да се транспортират в превозни средства и контейнери, които вече са били използвани за транспортиране на странични животински продукти, получени от преживни животни, при условие че за да се избегне кръстосаното замърсяване, съответните превозни средства и контейнери са предварително почистени в съответствие с документирана процедура, която вече е била одобрена от компетентния орган.

Когато се използва такава процедура, документите за използването ѝ се съхраняват за срок от най-малко две години с оглед на представянето им на компетентния орган;

в)

преработеният животински протеин по настоящия раздел се произвежда в преработвателни предприятия, които са изключително предназначени за преработка на странични животински продукти от непреживни животни, получени от кланиците и транжорните по буква а).

Чрез дерогация от това специфично условие компетентният орган може да разреши производството на преработен животински протеин по настоящия раздел да се осъществява в предприятия, преработващи странични животински продукти от преживни животни.

Разрешението може да се предостави само при положителни констатации на компетентния орган след инспекция по отношение на ефективността на мерките за предотвратяване на кръстосаното замърсяване на преработен животински протеин от преживни и непреживни животни.

Към тези мерки се прилагат следните минимални изисквания:

i)

преработеният животински протеин, получен от преживни животни, трябва да се произвежда в затворена система, която е физически отделена от тази, която се използва за производството на преработен животински протеин по настоящия раздел;

ii)

при съхранение и транспортиране страничните животински продукти, получени от преживни животни, трябва да се държат в съоръжения, които са физически отделени от тези за странични животински продукти, получени от непреживни животни;

iii)

при съхранение и опаковане преработеният животински протеин, получен от преживни животни, трябва да се държи в съоръжения, които са физически отделени от тези, които се използват за готови продукти от непреживни животни;

iv)

редовно трябва да се вземат проби и да се извършва анализ на преработения животински протеин по настоящия раздел, за да се следи за липсата на кръстосано замърсяване с преработен животински протеин от преживни животни, като се използват методите за анализ за определяне на съставките от животински произход за целите на контрола на фуражите по приложение VI към Регламент (ЕО) № 152/2009. Честотата на вземане на проби и извършване на анализи се определя на базата на оценка на риска, направена от оператора като част от процедурите му въз основа на принципите на НАССР. Резултатите от взетите проби и извършените анализи се съхраняват за срок от най-малко пет години с оглед на представянето им на компетентния орган;

г)

комбинираният фураж, съдържащ преработен животински протеин по настоящия раздел, се произвежда в предприятия, които компетентният орган е одобрил за целта и които са изключително предназначени за производството на фуражи за аквакултурни животни.

Чрез дерогация от това специфично условие:

i)

след извършване на инспекция на място компетентният орган може да разреши производството на комбиниран фураж за аквакултурни животни в предприятия, които произвеждат и комбиниран фураж за други селскостопански животни освен животните с ценна кожа, при спазване на следните условия:

при съхранение, транспортиране и опаковане комбинираният фураж, предназначен за преживни животни, трябва да се произвежда и съхранява в съоръжения, които са физически отделени от съоръженията, където се произвежда и съхранява комбинираният фураж за непреживни животни,

при съхранение, транспортиране и опаковане комбинираният фураж, предназначен за аквакултурни животни, трябва да се произвежда и съхранява в съоръжения, които са физически отделени от съоръженията, където се произвежда и съхранява комбинираният фураж за други непреживни животни,

документите за закупуването и употребата на преработения животински протеин по настоящия раздел и за продажбите на комбиниран фураж, съдържащ такъв протеин, се съхраняват за срок от най-малко пет години с оглед на представянето им на компетентния орган,

редовно трябва да се вземат проби и да се извършва анализ на комбинирания фураж, предназначен за селскостопански животни, за да се следи за липсата на неразрешени съставки от животински произход, като се използват методите за анализ за определяне на съставките от животински произход за целите на контрола на фуражите по приложение VI към Регламент (ЕО) № 152/2009. Честотата на вземане на проби и извършване на анализи се определя на базата на оценка на риска, направена от оператора като част от процедурите му въз основа на принципите на НАССР. Резултатите се съхраняват за срок от най-малко пет години с оглед на представянето им на компетентния орган;

ii)

не се изисква лицата, които произвеждат фуражи в домашни условия, да притежават специално разрешение за производство на пълноценен фураж от комбиниран фураж, съдържащ преработен животински протеин по настоящия раздел, при условие тези лица отговарят на следните условия:

регистрирани са от компетентния орган,

отглеждат само аквакултурни животни,

произвеждат пълноценен фураж за аквакултурни животни, който се използва само в същото стопанство,

комбинираният фураж, съдържащ преработен животински протеин по настоящия раздел, използван за производството на пълноценния фураж, съдържа по-малко от 50 % общ протеин;

д)

съответно върху придружаващия търговски документ или здравен сертификат на преработения животински протеин по настоящия раздел, както и върху всяка опаковка трябва да бъде ясно нанесен следният текст: „Преработен животински протеин, получен от непреживни животни — да не се използва за производство на фуражи за селскостопански животни с изключение на аквакултурните животни и животните с ценна кожа“.

Съответно върху придружаващия търговски документ или здравен сертификат на комбинирания фураж за аквакултурни животни, съдържащ преработения животински протеин по настоящия раздел, както и върху всяка опаковка трябва да бъде ясно нанесен следният текст: „Съдържа преработен животински протеин, получен от непреживни животни — да не се дава на селскостопански животни с изключение на аквакултурните животни и животните с ценна кожа“.

РАЗДЕЛ Д

Специфични условия за производството, пускането на пазара и използването на млекозаместители, съдържащи рибно брашно, при хранене на неотбити преживни животни

За производството, пускането на пазара и използването на млекозаместители, съдържащи рибно брашно, при хранене на неотбити преживни селскостопански животни се прилагат следните специфични условия:

а)

рибното брашно в млекозаместителите се произвежда в преработвателни предприятия, изключително предназначени за производство на продукти, получени от водни животни с изключение на морски бозайници, и отговаря на общите условия по глава III;

б)

използването на рибно брашно за неотбити преживни селскостопански животни се разрешава единствено за производство на млекозаместители, които се разпространяват в суха форма, употребяват се след разтваряне в определено количество течност и са предназначени за хранене на неотбити преживни животни като добавка или заместител на следколастровото мляко преди окончателното отбиване;

в)

съдържащите рибно брашно млекозаместители, предназначени за неотбити преживни селскостопански животни, се произвеждат в предприятия, в които не се произвежда друг комбиниран фураж за преживни животни и които са одобрени за целта от компетентния орган.

Чрез дерогация от това специфично условие след извършване на инспекция на място компетентният орган може да разреши производството на друг комбиниран фураж за преживни животни в предприятия, в които се произвеждат и съдържащи рибно брашно млекозаместители, предназначени за неотбити преживни селскостопански животни, при спазване на следните условия:

i)

при съхранение, транспортиране и опаковане другият комбиниран фураж, предназначен за преживни животни, трябва да се държи в съоръжения, които са физически отделени от тези за насипното рибно брашно и за съдържащите рибно брашно насипни млекозаместители;

ii)

другият комбиниран фураж, предназначен за преживни животни, трябва да се произвежда в съоръжения, които са физически отделени от тези, в които се произвеждат съдържащите рибно брашно млекозаместители;

iii)

документите за закупуването и употребата на рибното брашно и за продажбите на млекозаместителите, съдържащи рибно брашно, се съхраняват за срок от най-малко пет години с оглед на представянето им на компетентния орган;

iv)

редовно трябва да се вземат проби и се извършва анализ на другия комбиниран фураж, предназначен за преживни животни, за да се следи за липсата на неразрешени съставки от животински произход, като се използват методите за анализ за определяне на съставките от животински произход за целите на контрола на фуражите по приложение VI към Регламент (ЕО) № 152/2009. Честотата на вземане на проби и извършване на анализи се определя на базата на оценка на риска, направена от оператора като част от процедурите му въз основа на принципите на НАССР. Резултатите се съхраняват за срок от най-малко пет години с оглед на представянето им на компетентния орган;

г)

преди допускането за свободно обращение в Съюза вносителите предприемат необходимото за това всяка пратка от внесени млекозаместители, съдържащи рибно брашно, да се анализира в съответствие с методите за анализ за определяне на съставките от животински произход за целите на контрола на фуражите по приложение VI към Регламент (ЕО) № 152/2009, за да се провери дали има неразрешени съставки от животински произход;

д)

съответно върху придружаващия търговски документ или здравен сертификат на млекозаместителите, съдържащи рибно брашно и предназначени за неотбити преживни селскостопански животни, както и върху опаковките, съдържащи такива млекозаместители, трябва да бъде ясно нанесен следният текст: „Съдържа рибно брашно — да не се дава на преживни животни с изключение на неотбити преживни животни“;

е)

насипните млекозаместители, съдържащи рибно брашно и предназначени за неотбити преживни селскостопански животни, се транспортират в превозни средства и контейнери, които не се използват за транспортиране на други фуражи, предназначени за преживни животни.

Чрез дерогация от това специфично условие превозните средства и контейнерите, които впоследствие ще бъдат използвани за транспортиране на други насипни фуражи, предназначени за преживни животни, могат да се използват за транспортиране на насипни млекозаместители, съдържащи рибно брашно и предназначени за неотбити преживни селскостопански животни, при условие че за да се избегне кръстосаното замърсяване, съответните превозни средства и контейнери са предварително почистени в съответствие с документирана процедура, която вече е била одобрена от компетентния орган. Когато се използва такава процедура, документите за използването ѝ се съхраняват за срок от най-малко две години с оглед на представянето им на компетентния орган;

ж)

в земеделските стопанства, в които се отглеждат преживни животни, се прилагат мерки за предотвратяване на храненето с млекозаместители, съдържащи рибно брашно, на други преживни животни, различни от неотбитите преживни животни. Компетентният орган изготвя списък на земеделските стопанства, в които се използват съдържащи рибно брашно млекозаместители, чрез система за предварително уведомяване от страна на стопанството или чрез друга система, която гарантира спазването на настоящото специфично условие.

ГЛАВА V

Общи изисквания

РАЗДЕЛ А

Съставяне на списъци

Държавите членки водят актуални и публично достъпни списъци на:

а)

кланиците, от които може да се получава кръвта, събирана в съответствие с глава IV, раздел В, буква а);

б)

одобрените преработвателни предприятия, произвеждащи кръвни продукти в съответствие с глава IV, раздел В, буква в);

в)

кланиците и транжорните, от които могат да се получават страничните животински продукти, предназначени за използване при производство на преработен животински протеин в съответствие с глава IV, раздел Г, буква а);

г)

одобрените преработвателни предприятия, произвеждащи получен от непреживни животни преработен животински протеин, които осъществяват дейност в съответствие с глава IV, раздел Г, буква в);

д)

одобрените предприятия по глава III, раздел Б, по глава IV, раздел Г, буква г) и по глава IV, раздел Д, буква в);

е)

лицата, които произвеждат фуражи в домашни условия и които са били регистрирани и осъществяват дейност в съответствие с условията по глава III, раздел Б и по глава IV, раздел Г, буква г).

РАЗДЕЛ Б

Транспортиране на фуражни суровини и комбиниран фураж, съдържащи продукти, получени от преживни животни

1.

Насипните фуражни суровини и комбиниран фураж, съдържащи продукти, получени от преживни животни, различни от посочените в следващите букви а), б) и в), се транспортират в превозни средства и контейнери, които не се използват за транспортиране на фуражи, предназначени за селскостопански животни, различни от животните с ценна кожа:

а)

мляко, продукти на млечна основа и продукти — млечни деривати, коластра и продукти от коластра;

б)

дикалциев фосфат и трикалциев фосфат от животински произход;

в)

хидролизирани протеини, получени от кожи на преживни животни.

2.

Чрез дерогация от точка 1 превозните средства и контейнерите, които вече са били използвани за транспортиране на насипни фуражни суровини и комбиниран фураж по настоящата точка, могат да се използват за транспортиране на фуражни продукти, предназначени за селскостопански животни, различни от животните с ценна кожа, при условие че за да се избегне кръстосаното замърсяване, те са предварително почистени в съответствие с документирана процедура, която вече е била одобрена от компетентния орган.

Когато се използва такава процедура, документите за използването ѝ се съхраняват за срок от най-малко две години с оглед на представянето им на компетентния орган;

РАЗДЕЛ В

Производство на комбиниран фураж, съдържащ продукти, получени от преживни животни

Комбинираният фураж, съдържащ продукти, получени от преживни животни, различни от посочените в буква а), б) и в), не се произвежда в предприятия, които произвеждат фуражи за селскостопански животни, различни от животните с ценна кожа:

а)

мляко, продукти на млечна основа и продукти — млечни деривати, коластра и продукти от коластра;

б)

дикалциев фосфат и трикалциев фосфат от животински произход;

в)

хидролизирани протеини, получени от кожи на преживни животни.

РАЗДЕЛ Г

Използване и съхранение в земеделски стопанства на фуражни суровини и комбиниран фураж, предназначени за селскостопански животни и съдържащи продукти, получени от преживни животни

Използването и съхранението на фуражни суровини и комбиниран фураж, предназначени за селскостопански животни и съдържащи продукти, получени от преживни животни, различни от посочените в буква а), б) и в), се забраняват в земеделски стопанства, в които се отглеждат селскостопански животни, различни от животните с ценна кожа:

а)

мляко, продукти на млечна основа и продукти — млечни деривати, коластра и продукти от коластра;

б)

дикалциев фосфат и трикалциев фосфат от животински произход;

в)

хидролизирани протеини, получени от кожи на преживни животни.

РАЗДЕЛ Д

Износ на преработен животински протеин и на продукти, съдържащи такъв протеин

1.

Забранява се износът на преработен животински протеин, получен от преживни животни, и на продукти, съдържащи такъв протеин.

Чрез дерогация тази забрана не се прилага за преработени храни за домашни любимци, включително и консервирани храни за домашни любимци, които съдържат получен от преживни животни преработен животински протеин и които са преминали обработка и са етикетирани в съответствие със законодателството на Съюза.

2.

Износът на преработен животински протеин, получен от непреживни животни, и на продукти, съдържащи такъв протеин, се разрешава само ако са спазени следните условия:

а)

те са предназначени за употреба, която не е забранена съгласно член 7 и настоящото приложение;

б)

преди износ е сключено писмено споразумение между компетентния орган на държавата членка на износ или Комисията и компетентния орган на третата държава на внос, което включва ангажимент на третата държава на внос да съблюдава предвидената употреба и да не реекспортира преработения животински протеин или продуктите, съдържащи такъв протеин, за употреба, която е забранена съгласно член 7 и настоящото приложение.

3.

Писмените споразумения, сключени съгласно параграф 2, буква б) по-горе, се представят в рамките на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните.

4.

Параграфи 2 и 3 не се прилагат за износа на следните продукти:

а)

рибно брашно и комбиниран фураж, съдържащ рибно брашно;

б)

комбиниран фураж, предназначен за аквакултурни животни;

в)

храни за домашни любимци.

РАЗДЕЛ Е

Официален контрол

1.

Официалният контрол, осъществяван от компетентния орган за проверка на съответствието с правилата по настоящото приложение, включва инспекции и вземане на проби за анализ на преработения животински протеин и фуражите в съответствие с методите за анализ за определяне на съставките от животински произход за целите на контрола на фуражите по приложение VI към Регламент (ЕО) № 152/2009.

2.

Компетентният орган редовно проверява компетентността на лабораториите, които осъществяват анализите за целите на този официален контрол, по-конкретно като се оценяват резултатите от междулабораторните изпитвания на пригодността.

Ако компетентността бъде счетена за незадоволителна, като минимална корективна мярка се предприема повторно обучение на персонала на лабораторията, преди да се извършат допълнителни анализи.


(1)  ОВ L 300, 14.11.2009 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 54, 26.2.2011 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 31, 1.2.2002 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 229, 1.9.2009 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 328, 24.11.2006 г., стр. 14.“

(6)  ОВ L 54, 26.2.2009 г., стр. 1.“


Top