EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013O0024

2014/3/ЕС: Насоки на Европейската централна банка от 25 юли 2013 година относно изискванията за статистическа отчетност на Европейската централна банка по отношение на тримесечните финансови сметки (ЕЦБ/2013/24)

OJ L 2, 7.1.2014, p. 34–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 26/10/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2014/3/oj

7.1.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 2/34


НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 25 юли 2013 година

относно изискванията за статистическа отчетност на Европейската централна банка по отношение на тримесечните финансови сметки

(преработен текст)

(ЕЦБ/2013/24)

(2014/3/ЕС)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално членове 5.1 и 5.2, член 12.1 и член 14.3 от него,

като има предвид, че:

(1)

Насоки ЕЦБ/2002/7 от 21 ноември 2002 г. относно изискванията за статистическа отчетност на Европейската централна банка по отношение на тримесечните финансови сметки (1) са изменяни съществено на няколко пъти. Тъй като предстоят още изменения, те следва да бъдат преработени от съображения за яснота.

(2)

За да изпълнява задачите си, Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) се нуждае от подробна и надеждна статистика по отношение на тримесечните финансови сметки по институционални сектори, включително набор от национални данни и агрегати на еврозоната.

(3)

Част от информацията, необходима за изпълнение на изискванията за статистическа отчетност на ЕСЦБ по отношение на тримесечните финансови сметки на еврозоната, се съставя от компетентните национални органи, различни от националните централни банки (НЦБ). Член 4 от Регламент (ЕО) № 2533/98 на Съвета от 23 ноември 1998 г. относно събирането на статистическа информация от Европейската централна банка (2) задължава държавите членки да създават своя организация в областта на статистиката и да работят в пълно сътрудничество с ЕСЦБ, за да се осигурят изпълнението на задълженията, които произтичат от член 5 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка.

(4)

От съображения за съгласуваност изискванията на Европейска централна банка (ЕЦБ) по отношение на тримесечните финансови сметки следва да се основават на статистическите стандарти на Съюза, установени с Регламент (ЕС) № 549/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно Европейската система от национални и регионални сметки в Европейския съюз (3) (наричан по-долу „ЕСС 2010“).

(5)

Допълнителните данни за тримесечните финансови сметки е необходимо да бъдат предоставяни със задоволителна навременност, за да се позволи съставянето на интегриран набор от тримесечни финансови и нефинансови сметки на еврозоната, подходящи за целите на паричната политика.

(6)

Тримесечните национални финансови сметки също така се използват все повече за други цели, включително анализ на пруденциалния надзор на макроравнище и наблюдение на прекомерни дисбаланси. Тези дейности, както и другите дейности в областта на международното сътрудничество и научноизследователската дейност, ще бъдат улеснени чрез публикуване от ЕЦБ на съответните агрегати на еврозоната, съставени въз основа на настоящите насоки и на националните данни, събрани в тази връзка.

(7)

За по-добро разбиране на взаимовръзките между институционалните сектори, тримесечните национални финансови сметки следва да включват информация за сектори на контрагенти (също така наричана „информация „От кого на кого“) по отношение на финансовите актив и пасиви.

(8)

За по-добро разбиране на въздействието на преоценките по балансите, пълният набор данни за тримесечните национални финансови сметки също така следва да включва като част от него разбивка на така наречените „други потоци“ на „преоценки“ и „други изменения в обема“.

(9)

ЕЦБ в сътрудничество с НЦБ ще продължава да подобрява методите и източниците, използвани за съставяне на данни за тримесечните национални финансови сметки, с цел подобряване качеството на данните, споделяне на най-добрите практики и по-добро разбиране на връзката между данните, предавани на ЕЦБ по силата на различни правни инструменти на ЕЦБ.

(10)

Оценката на качеството на тримесечните финансови сметки на еврозоната по институционален сектор следва да се извършва в съответствие с Рамката на ЕЦБ за качество на статистиката (ECB Statistics Quality Framework) (4). НЦБ в сътрудничество с други компетентни органи, когато е подходящо, следва също така да оценяват качеството на данните, които предоставят на ЕЦБ.

(11)

Съгласно член 3а от Регламент (ЕО) № 2533/98 и Обществения ангажимент по отношение на европейската статистика от ЕСЦБ (Public commitment on European statistics by the ESCB) (5), разработването, съставянето и разпространението на европейска статистика от ЕСЦБ се уреждат от принципите на безпристрастност, обективност, професионална независимост, разходна ефективност, статистическа поверителност, свеждане до минимум тежестта на отчетността и високо качество на резултатите.

(12)

Съгласно член 8, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 2533/98 предаването на поверителна статистическа информация в рамките на ЕСЦБ може да се извършва в степен и с ниво на подробност, необходими за изпълнение на задачите на ЕСЦБ, посочени в Договора. Когато компетентните органи, различни от НЦБ, са източниците на статистическа информация, обозначена като поверителна, тази поверителна статистическа информация следва да се използва от ЕЦБ в съответствие с Регламент (ЕО) № 2533/98.

(13)

Необходимо е да се създаде процедура за ефективно извършване на технически изменения на приложенията към настоящите насоки, при условие че тези изменения не променят основната концептуална рамка и не засягат тежестта на отчетността. При спазване на процедурата следва да бъдат взети предвид становищата на Комитета по статистика на ЕСЦБ. НЦБ могат да правят предложения за такива технически изменения в приложенията посредством Комитета по статистика,

ПРИЕ НАСТОЯЩИТЕ НАСОКИ:

Член 1

Определения

За целите на настоящите насоки:

1.

„еврозона“ означава територията на държавите членки от еврозоната, ЕЦБ и Европейския механизъм за стабилност;

2.

„държави членки от еврозоната“ означава държава членка, чиято парична единица е еврото;

3.

„национални данни“ означава данни, съответстващи на всички клетки в таблици 1—9 от приложение I;

4.

„допълнителни данни“ означава данни, съответстващи на затъмнените клетки в таблици 1, 2, 4 и 5 от приложение I;

5.

„референтно тримесечие“ означава последното наблюдавано тримесечие от отчитаните динамични редове.

Член 2

Задължения за статистическо отчитане на НЦБ

1.   НЦБ отчитат на ЕЦБ данните, посочени в приложение I, на календарно тримесечие, започвайки от септември 2014 г. Данните са в съответствие с принципите и определенията на ЕСС 2010.

2.   Изискванията за „допълнителни данни“ обхващат транзакции и салда за периода от последното тримесечие на 2012 г. до референтното тримесечие. Тези допълнителни данни се предоставят на базата на възможно най-добри оценки, а изискванията за допълнителни данни, посочени в колони „H“, „H.1“ и „H.2“ на таблици 1, 2, 4 и 5 от приложение I (допълнителни данни, отнасящи се до сектор „Държавно управление“ и неговите подсектори), не са задължителни.

3.   Изискванията за „национални данни“, посочени в таблици 1—5 от приложение I, обхващат:

а)

данните за транзакции, салда и други изменения в обема (транзакции и салда само за ред 33 на таблица 2 „нетни финансови транзакции/нетна финансова стойност“) за периода от последното тримесечие на 2012 г. до референтното тримесечие; и

б)

данните за транзакции и салда за периода от първото тримесечие на 1999 г. до третото тримесечие на 2012 г. Тези данни се отчитат на базата на възможно най-добри оценки, а изискванията за данни, посочени в колони „J“ и „K“ на таблици 1 и 2 от приложение I (разбивката на домакинства и нетърговски организации, обслужващи домакинствата), не са задължителни.

4.   Изискванията за „национални данни“, посочени в таблици 6—9 от приложение I, обхващат данни за транзакции, салда и други изменения в обема за периода от четвъртото тримесечие на 2013 г. до референтното тримесечие.

5.   Секторите на контрагентите „от еврозоната, които са различни от местни“ и „резиденти извън еврозоната“, посочени в редове 12—21 на таблици 3—9 от приложение I, се коригират по подходящ начин, за да отразяват състава на еврозоната към датата на отчитане. Това коригиране се извършва всеки път, когато държава членка приема еврото. Данните се преразглеждат в съответствие с променените изисквания за данни, посочени в параграфи 3 и 4, на базата на най-добрата оценка.

6.   По изключение от параграфи 1—5, НЦБ не са задължени:

а)

да предават данни, отнасящи се до тримесечия преди първото тримесечие на годината, през която съответната държава членка се е присъединила към Европейския съюз;

б)

да предават данните, посочени в параграф 3, буква б), преди септември 2017 г.;

в)

да предават данните, посочени в параграф 4, преди септември 2015 г.

7.   Изискванията за данни, изложени в параграфи 3—5, се придружават от пояснителна информация относно:

а)

отделни важни събития, наблюдавани за референтното тримесечие, ако размерът на тези важни събития е поне 0,2 % от тримесечния брутен вътрешен продукт на еврозоната или ако ЕЦБ поиска такава информация; и

б)

причините за ревизии, сравнени с последните „национални данни“, предоставени на ЕЦБ в рамката на настоящите насоки, ако размерът на измененията в данните, причинени от такива ревизии, е поне 0,2 % от тримесечния брутен вътрешен продукт на еврозоната или ако ЕЦБ поиска такава информация.

Член 3

Предаване и публикуване на данни от ЕЦБ

1.   ЕЦБ предава на НЦБ агрегатите на еврозоната, които публикува, както и „националните данни“, събрани съгласно член 2 и описани в параграфи 3—5 от него.

2.   ЕЦБ публикува агрегатите на еврозоната, които съставя, както и „национални данни“, събрани съгласно член 2 и описани в параграфи 3—5 от него, доколкото се считат за релевантни от Комитета по статистика, с изключение на данните, отнасящи се до редове 12—21 на таблици 3—9 от приложение I (касаещи сектори на контрагенти „от еврозоната, които са различни от местни“ и „резиденти извън еврозоната“).

3.   Публикуването на „национални данни“ се подчинява на следните разпоредби:

а)

„националните данни“ се публикуват не по-рано от седем дни след сроковете за предаване, посочени в член 4; и

б)

„националните данни“, отнасящи се до сектор „Държавно управление“, не се публикуват през април и октомври всяка година преди Европейската комисия да публикува конкретните данни за държавния дефицит и дълг за прилагането на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит в съответствие с Регламент (ЕО) № 479/2009 на Съвета от 25 май 2009 г. за прилагане на Протокола за процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност (6), заедно с измененията; и

в)

„националните данни“, посочени в член 2, параграф 3, буква б), се публикуват заедно с информация, указваща, че са временни и/или приблизителни, когато това е уместно. Това третиране може да се разпростре и по отношение на други „национални данни“, събрани съгласно член 2 и описани в параграфи 3—5, при обосновано искане от отчитащата НЦБ.

Член 4

Срокове

1.   „Допълнителните данни“, описани в член 2, параграф 2, се отчитат на ЕЦБ в срок, който не надвишава 85 календарни дни след края на референтното тримесечие. Започвайки с първото предаване през 2017 г., „допълнителните данни“ се отчитат на ЕЦБ в срок, който не надвишава 82 календарни дни след края на референтното тримесечие.

2.   „Националните данни“, описани в член 2, параграфи 3—5, и обяснителните метаданни, описани в член 2, параграф 7, се отчитат на ЕЦБ в срок, който не надвишава 100 календарни дни след края на референтното тримесечие. Започвайки с първото предаване през 2017 г., „националните данни“ и свързаните метаданни се отчитат на ЕЦБ в срок, който не надвишава 97 календарни дни след края на референтното тримесечие.

3.   Данните, описани в член 3, параграф 1, се предават от ЕЦБ на НЦБ не по-късно от работния ден на ЕЦБ, следващ деня, в който ЕЦБ публикува данните.

Член 5

Сътрудничество с компетентните национални органи

1.   Когато източниците на част или на всички данни и информация, посочени в член 2, попадат в компетентността на национални органи, различни от НЦБ, НЦБ полагат усилия за установяване на постоянни правила за сътрудничество с тези органи, осигуряващи предаване на данни в съответствие със стандартите и изискванията, съдържащи се в настоящите насоки, освен ако същият резултат вече не е постигнат на базата на съществуващото национално законодателство.

2.   Когато в хода на това сътрудничество дадена НЦБ не е в състояние да спази изискванията, установени в членове 2 и 4, поради непредоставяне от компетентния национален орган на необходимите данни или информация на НЦБ, ЕЦБ и НЦБ разглеждат въпроса заедно с този национален орган с оглед на това да се осигури своевременно предоставяне на информацията.

Член 6

Стандарт на предаване

Изискуемата статистическа информация се предоставя на разположение на ЕЦБ във форма, която отговаря на изискванията, установени в приложение II. Това изискване не възпрепятства използването на други средства за предаване на статистическа информация на ЕЦБ като резервно решение, договорено между ЕЦБ и НЦБ.

Член 7

Качество

1.   ЕЦБ и НЦБ наблюдават и насърчават качеството на данните, предоставяни на ЕЦБ.

2.   Изпълнителният съвет на ЕЦБ се отчита ежегодно на Управителния съвет на ЕЦБ за качеството на тримесечните финансови сметки. Отчетът включва като минимум обхвата на данните, степента, в която те отговарят на съответните определения, и величината на ревизиите.

Член 8

Опростена процедура за изменения

Като взема предвид становищата на Комитета по статистика, Изпълнителният съвет на ЕЦБ има право да прави технически изменения на приложенията към настоящите насоки, при условие че тези изменения не променят основната концептуална рамка и не засягат тежестта на отчетността. Изпълнителният съвет уведомява своевременно Управителния съвет за всяко такова изменение.

Член 9

Отмяна

Насоки ЕЦБ/2002/7 се отменят от 1 септември 2014 г. Препращанията към отменените насоки се тълкуват като препращания към настоящите насоки.

Член 10

Заключителни разпоредби

1.   Адресати на настоящите насоки са всички централни банки от Евросистемата.

2.   Настоящите насоки влизат в сила от 1 септември 2014 г.

Съставено във Франкфурт на Майн на 25 юли 2013 година.

За Управителния съвет на ЕЦБ

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  ОВ L 334, 11.12.2002 г., стр. 24.

(2)  ОВ L 318, 27.11.1998 г., стр. 8.

(3)  ОВ L 174, 26.6.2013 г., стр. 1.

(4)  Достъпна на уебсайта на ЕЦБ www.ecb.europa.eu.

(5)  Достъпен на уебсайта на ЕЦБ.

(6)  ОВ L 145, 10.6.2009 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОТЧЕТНОСТ НА ДАННИ

Резюме на изискванията за данни

Член

Съдържание

Таблици

Вид на данните

Референтен период

1-ва дата на отчитане

Срокове

Забележки

Салда

Транзакции

Други изменения в обема

Член 2, параграф 2

Член 4, параграф 1

Допълнителни данни; само затъмнени клетки

T1

активи

T2

пасиви

T4

краткосрочни кредити („От кого на кого“)

T5

дългосрочни кредити („От кого на кого“)

Image

Image

 

От четвърто тримесечие на 2012 г. нататък

Септември 2014 г.

До декември 2016 г.: t + 85

От март 2017 г. нататък: t + 82

Най-добри оценки

Затъмнени клетки в колони H, H.1 и H.2 не са задължителни

Член 2, параграф 3, буква a)

Член 2, параграф 5

Член 3, параграф 2

Член 3, параграф 3,

букви а) и б)

Член 4, параграф 2

Национални данни; всички клетки

T1

активи

T2

пасиви

T3

депозити („От кого на кого“)

T4

краткосрочни кредити („От кого на кого“)

T5

дългосрочни кредити („От кого на кого“)

Image

Image

Image

От четвърто тримесечие на 2012 г. нататък

Септември 2014 г.

До декември 2016 г.: t + 100

От март 2017 г. нататък: t + 97

Придружени от метаданни

данни в редове 12—21 на T3—T5 се коригират, за да отразяват състава на еврозоната; на база най-добра оценка

данни в редове 12—21 на T3—T5, които не подлежат на публикуване

Член 2, параграф 3,

буква б)

Член 2, параграф 5

Член 3, параграф 2

Член 3, параграф 3, буква в)

Член 4, параграф 2

Национални данни; всички клетки

T1

активи

T2

пасиви

T3

депозити („От кого на кого“)

T4

краткосрочни кредити („От кого на кого“)

T5

дългосрочни кредити („От кого на кого“)

Image

Image

 

Първо тримесечие на 1999 г. – трето тримесечие на 2012 г.

Септември 2017 г.

До декември 2016 г.: t + 100

От март 2017 г. нататък: t + 97

Най-добри оценки

колони J и K на T1 и T2 не са задължителни

Придружени от метаданни

данни в редове 12—21 на T3—T5 се коригират, за да отразяват състава на еврозоната; на база най-добра оценка

данни в редове 12—21 на T3—T5, които не подлежат на публикуване

Член 2, параграф 4

Член 2, параграф 5

Член 3, параграф 2

Член 3, параграф 3,

букви а) и б)

Член 4, параграф 2

Национални данни; всички клетки

T6

краткосрочни дългови ценни книжа („От кого на кого“)

T7

дългосрочни дългови ценни книжа („От кого на кого“)

T8

котирани акции („От кого на кого“)

T9

акции в инвестиционни фондове („От кого на кого“)

Image

Image

Image

От четвърто тримесечие на 2013 г. нататък

Септември 2015 г.

До декември 2016 г.: t + 100

От март 2017 г. нататък: t + 97

Придружени от метаданни

данни в редове 12—21 се коригират, за да отразяват състава на еврозоната; на база най-добра оценка

данни в редове 12—21 на T3—T5, които не подлежат на публикуване


Таблица 1

Финансови активи  (1), (2)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

H.1

H.2

I

J

K

L

Сектор на кредитора

Финансов инструмент

 

Общо

(S.1)

Резиденти

Сектор „останал свят“

(S.2)

Нефинансови предприятия

(S.11)

ПФИ (3)

(S.121+…+S.123)

Инвестиционни фондове, различни (4) от тези на паричния пазар

(S.124)

Други финансови институции

(S.125+…+S.127)

Застрахователни (осигурителни) дружества

(S.128)

Пенсионни фондове

(S.129)

Държавно управление

Домакинства и НТООД (5)

Общо

(S.13)

Централно държавно управление

(S.1311)

Фондове за социална сигурност

(S.1314)

Общо

(S14+S15)

Домакинства

(S.14)

НТООД (5)

(S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Общо активи (F)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Монетарно злато и специални права на тираж (F.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Монетарно злато (F.11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Специални права на тираж (F.12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Валута и депозити (F.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Валута (F.21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Депозити (F.22+F.29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Прехвърляеми депозити (F.22)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Други депозити (F.29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Дългови ценни книжа (F.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Краткосрочни дългови ценни книжа (F.31)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Дългосрочни дългови ценни книжа (F.32)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Кредити (F.4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Краткосрочни кредити (F.41)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Дългосрочни кредити (F.42)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Собствен капитал и акции в инвестиционни фондове (F.5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Собствен капитал (F.51)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Котирани акции (F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Некотирани акции и други видове собствен капитал (F.512+F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Некотирани акции (F.512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Други видове собствен капитал (F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Акции в инвестиционни фондове (F.52)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Акции на ФПП (F.521)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Акции в инвестиционни фондове, различни от ФПП (F.522)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Застрахователни, пенсионни и стандартни гаранционни схеми (F.6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Технически резерви по общо застраховане (F. 61) и Резерви за претенции по стандартни гаранции (F.66)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Права по животозастрахователни полици и анюитети (F.62)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Пенсионни права (F.63), претенции на пенсионни фондове към ръководителите на схемите (F.64) и права, различни от пенсионните права (F.65)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Финансови деривати и опции върху акции на наетите лица (F.7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Други изискуеми вземания (F.8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Търговски кредити и аванси (F.81)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Други сметки за получаване без търговски кредити и аванси (F.89)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Таблица 2

Пасиви  (6), (7)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

H.1

H.2

I

J

K

L

Сектор на длъжника

Финансов инструмент

 

Общо

(S.1)

Резиденти

Сектор „останал свят“

(S.2)

Нефинансови предприятия

(S.11)

ПФИ (8)

(S.121+…+S.123)

Инвестиционни фондове, различни (9) от тези на паричния пазар

(S.124)

Други финансови институции

(S.125+…+S.127)

Застрахователни (осигурителни) дружества

(S.128)

Пенсионни фондове

(S.129)

Държавно управление

Домакинства и НТООД (10)

Общо

(S.13)

Централно държавно управление

(S.1311)

Фондове за социална сигурност

(S.1314)

Общо

(S14+S15)

Домакинства

(S.14)

НТООД (10)

(S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Общо пасиви (F)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Монетарно злато и специални права на тираж (F.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Монетарно злато (F.11)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Специални права на тираж (F.12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

Валута и депозити (F.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

Валута (F.21)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

Депозити (F.22+F.29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

Прехвърляеми депозити (F.22)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

Други депозити (F.29)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

Дългови ценни книжа (F.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Краткосрочни дългови ценни книжа (F.31)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

Дългосрочни дългови ценни книжа (F.32)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

Кредити (F.4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

Краткосрочни кредити (F.41)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Дългосрочни кредити (F.42)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Собствен капитал и акции в инвестиционни фондове (F.5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

Собствен капитал (F.51)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

Котирани акции (F.511)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

Некотирани акции и други видове собствен капитал (F.512+F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

Некотирани акции (F.512)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Други видове собствен капитал (F.519)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

Акции в инвестиционни фондове (F.52)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

Акции на ФПП (F.521)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

Акции в инвестиционни фондове, различни от ФПП (F.522)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

Застрахователни, пенсионни и стандартни гаранционни схеми (F.6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26

Технически резерви по общо застраховане (F. 61) и Резерви за претенции по стандартни гаранции (F.66)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27

Права по животозастрахователни полици и анюитети (F.62)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28

Пенсионни права (F.63), претенции на пенсионни фондове към ръководителите на схемите (F.64) и права, различни от пенсионните права (F.65)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

Финансови деривати и опции върху акции на наетите лица (F.7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30

Други сметки за плащане (F.8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31

Търговски кредити и аванси (F.81)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Други сметки за плащане с изключение на търговски кредити и аванси (F.89)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33

Нетни финансови транзакции/нетна финансова стойност

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Таблица 3

Депозити (F.22+F.29) (11), (12)

 

 

 

A

B

C

Сектор на кредитора

Сектор на длъжника

 

Резиденти

 

Общо

(S.1) (12)

ПФИ (13)

(S.121+…+S.123)

Държавно управление

(S.13)

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Общо (S.1)

 

 

 

 

2

Резиденти

Общо (S.1)

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

4

S.121+…+S.123

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

6

S.125+S.126+S.127

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

10

S.14+S.15

 

 

 

 

11

Нерезиденти

Общо (S.2)

 

 

 

 

12

От еврозоната, които са различни от местни

Общо (S.1)

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

14

S.121+…+S.123

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

16

S.125+S.126+S.127

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

20

S.14+S.15

 

 

 

 

21

Резиденти извън еврозоната

 

 

 

 


Таблица 4

Краткосрочни кредити (F.41) (14)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

H.1

I

Сектор на длъжника

Сектор на кредитора

 

Резиденти

 

Общо

Нефинансови предприятия

(S.11)

ПФИ (15)

(S.121+…+S.123)

Инвестиционни фондове, различни (16) от тези на паричния пазар

(S.124)

Други финансови институции

(S.125+…+S.127)

Застрахователни (осигурителни) дружества

(S.128)

Пенсионни фондове

(S.129)

Държавно управление

Домакинства, включително НТООД (17)

(S.14+S.15)

Общо

(S.13)

Централно държавно управление

(S.1311)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Общо (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Резиденти

Общо (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Нерезиденти

Общо (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

От еврозоната, които са различни от местни

Общо (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Резиденти извън еврозоната

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Таблица 5

Дългосрочни кредити (F.42)  (18)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

H.1

I

Сектор на длъжника

Сектор на кредитора

 

Резиденти

 

Общо

Нефинансови предприятия

(S.11)

ПФИ (19)

(S.121+…+S.123)

Инвестиционни фондове, различни (20) от тези на паричния пазар

(S.124)

Други финансови институции

(S.125+…+S.127)

Застрахователни (осигурителни) дружества

(S.128)

Пенсионни фондове

(S.129)

Държавно управление

Домакинства, включително НТООД (21)

(S.14+S.15)

Общо

(S.13)

Централно държавно управление

(S.1311)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Общо (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Резиденти

Общо (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Нерезиденти

Общо (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

От еврозоната, които са различни от местни

Общо (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Резиденти извън еврозоната

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Таблица 6

Краткосрочни дългови ценни книжа (F.31)  (22)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Сектор на длъжника

Сектор на кредитора

 

Резиденти

 

Общо

Нефинансови предприятия

(S.11)

ПФИ (23)

(S.121+…+S.123)

Инвестиционни фондове, различни (24) от тези на паричния пазар

(S.124)

Други финансови институции

(S.125+…+S.127)

Застрахователни (осигурителни) дружества

(S.128)

Пенсионни фондове

(S.129)

Държавно управление

(S.13)

Домакинства, включително НТООД (25)

(S.14+S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Общо (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Резиденти

Общо (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Нерезиденти

Общо (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

От еврозоната, които са различни от местни

Общо (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Резиденти извън еврозоната

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Таблица 7

Дългосрочни дългови ценни книжа (F.32)  (26)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Сектор на длъжника

Сектор на кредитора

 

Резиденти

 

Общо

Нефинансови предприятия

(S.11)

ПФИ (27)

(S.121+…+S.123)

Инвестиционни фондове, различни (28) от тези на паричния пазар

(S.124)

Други финансови институции

(S.125+…+S.127)

Застрахователни (осигурителни) дружества

(S.128)

Пенсионни фондове

(S.129)

Държавно управление

(S.13)

Домакинства, включително НТООД (29)

(S.14+S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Общо (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Резиденти

Общо (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Нерезиденти

Общо (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

От еврозоната, които са различни от местни

Общо (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Резиденти извън еврозоната

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Таблица 8

Котирани акции (F.511)  (30)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Сектор на длъжника

Сектор на кредитора

 

Резиденти

 

Общо

Нефинансови предприятия

(S.11)

ПФИ (31)

(S.121+…+S.123)

Инвестиционни фондове, различни (32) от тези на паричния пазар

(S.124)

Други финансови институции

(S.125+…+S.127)

Застрахователни (осигурителни) дружества

(S.128)

Пенсионни фондове

(S.129)

Държавно управление

(S.13)

Домакинства, включително НТООД (33)

(S.14+S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Общо (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Резиденти

Общо (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Нерезиденти

Общо (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

От еврозоната, които са различни от местни

Общо (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Резиденти извън еврозоната

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Таблица 9

Акции или дялови единици в инвестиционни фондове (F.52)  (34)

 

 

 

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Сектор на длъжника

Сектор на кредитора

 

Резиденти

 

Общо

Нефинансови предприятия

(S.11)

ПФИ (35)

(S.121+…+S.123)

Инвестиционни фондове, различни (36) от тези на паричния пазар

(S.124)

Други финансови институции

(S.125+…+S.127)

Застрахователни (осигурителни) дружества

(S.128)

Пенсионни фондове

(S.129)

Държавно управление

(S.13)

Домакинства, включително НТООД (37)

(S.14+S.15)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Общо (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Резиденти

Общо (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

Нерезиденти

Общо (S.2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

От еврозоната, които са различни от местни

Общо (S.1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

S.11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

S.121+…+S.123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

S.124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

S.125+…+S.127

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

S.128

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

S.129

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

S.13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

S.14+S.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

Резиденти извън еврозоната

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Изискванията за данни за салда, транзакции и други изменения в обема са идентични, с изключение на монетарно злато (F.11) като показател в актива „Останал свят“, който се изисква само за транзакции и други изменения в обема.

(2)  Кодовете по ЕСС 2010 се използват за класификация на институционални сектори (глава 2 от ЕСС 2010) и финансови операции, други изменения в обема и баланси (глави 5, 6 и 7 от ЕСС 2010).

(3)  Парично-финансови институции (ПФИ; S.121+S.122+S.123).

(4)  Фондове на паричния пазар (ФПП; S.123).

(5)  Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД; S.15).

(6)  Изискванията за данни за салда, транзакции и други изменения в обема са идентични, с изключение на монетарно злато (F.11) като показател в актива „Останал свят“, който се изисква само за транзакции и други изменения в обема.

(7)  Кодовете по ЕСС 2010 се използват за класификация на институционални сектори (глава 2 от ЕСС 2010) и финансови операции, други изменения в обема и баланси (глави 5, 6 и 7 от ЕСС 2010).

(8)  Парично-финансови институции (ПФИ; S.121+S.122+S.123).

(9)  Фондове на паричния пазар (ФПП; S.123).

(10)  Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД; S.15).

(11)  Изискванията за данни за салда, транзакции и други изменения в обема са идентични.

(12)  Съгласно ЕСС 2010 (параграф 5.79) депозитите са договори, предлагани от депозитни институции (т.е. S.121 и S.122) и, в някои случаи, от централното държавно управление. Освен това в §5.86 е уточнено, че възстановяемите плащания на марж и краткосрочните споразумения за обратно изкупуване, които са пасиви на ПФИ (т.е. S.121, S.122 и S.123), са включени като депозити.

(13)  Парично-финансови институции (ПФИ; S.121+S.122+S.123).

(14)  Изискванията за данни за салда, транзакции и други изменения в обема са идентични.

(15)  Парично-финансови институции (ПФИ; S.121+S.122+S.123). Съгласно ЕСС 2010 (параграф 5.118) краткосрочните кредити, предоставени на депозитни институции (S.121+S.122), се класифицират като депозити (F.22 или F.29).

(16)  Фондове на паричния пазар (ФПП; S.123).

(17)  Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД; S.15).

(18)  Изискванията за данни за салда, транзакции и други изменения в обема са идентични.

(19)  Парично-финансови институции (ПФИ; S.121+S.122+S.123).

(20)  Фондове на паричния пазар (ФПП; S.123).

(21)  Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД; S.15).

(22)  Изискванията за данни за салда, транзакции и други изменения в обема са идентични.

(23)  Парично-финансови институции (ПФИ; S.121+S.122+S.123).

(24)  Фондове на паричния пазар (ФПП; S.123).

(25)  Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД; S.15).

(26)  Изискванията за данни за салда, транзакции и други изменения в обема са идентични.

(27)  Парично-финансови институции (ПФИ; S.121+S.122+S.123).

(28)  Фондове на паричния пазар (ФПП; S.123).

(29)  Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД; S.15).

(30)  Изискванията за данни за салда, транзакции и други изменения в обема са идентични.

(31)  Парично-финансови институции (ПФИ; S.121+S.122+S.123).

(32)  Фондове на паричния пазар (ФПП; S.123).

(33)  Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД; S.15).

(34)  Изискванията за данни за салда, транзакции и други изменения в обема са идентични.

(35)  Парично-финансови институции (ПФИ; S.121+S.122+S.123).

(36)  Фондове на паричния пазар (ФПП; S.123).

(37)  Нетърговски организации, обслужващи домакинствата (НТООД; S.15).


ПРИЛОЖЕНИЕ II

ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

Националните централни банки (НЦБ) използват предоставяните от Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) средства, които се основават на информационната инфраструктура на ЕСЦБ за електронното предаване на статистическата информация, изискуема от Европейската централна банка (ЕЦБ). Обменът на данни в рамките на ЕСЦБ се основава на формата за статистически данни и метаданни eXchange (Statistical Data and Metadata eXchange). Това изискване не възпрепятства използването на други средства за предаване на статистическа информация на ЕЦБ като договорено резервно решение.

НЦБ спазват изброените по-долу препоръки, за да осигурят задоволително функциониране на предаването на данни:

i)

Пълнота: НЦБ отчитат всички серийни кодове. Отчет без серийни кодове или с нерегистрирани серийни кодове се счита за непълен. Ако липсва дадено наблюдение, пропускът се отбелязва със съответното обозначение за статус на наблюдението.

ii)

Счетоводни тъждества и конвенция за обозначаване на данните: правилата за проверка трябва да бъдат въведени от НЦБ преди предаването на данните на ЕЦБ.

Когато се ревизира само подкомплект от серийни кодове, правилата за проверка се прилагат за целия отчет.


Top