Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0057

Директива за изпълнение 2013/57/ЕС на Комисията от 20 ноември 2013 година за изменение на директиви 2003/90/ЕО и 2003/91/ЕО за установяване на мерки за прилагане на член 7 от Директива 2002/53/ЕО на Съвета и член 7 от Директива 2002/55/ЕО на Съвета съответно по отношение на минимално изискваните характеристики, които следва да бъдат обхванати от изследването, и минималните условия за изследване на някои сортове земеделски растителни видове и зеленчукови видове текст от значение за ЕИП

OJ L 312, 21.11.2013, p. 38–45 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2013/57/oj

21.11.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 312/38


ДИРЕКТИВА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 2013/57/ЕС НА КОМИСИЯТА

от 20 ноември 2013 година

за изменение на директиви 2003/90/ЕО и 2003/91/ЕО за установяване на мерки за прилагане на член 7 от Директива 2002/53/ЕО на Съвета и член 7 от Директива 2002/55/ЕО на Съвета съответно по отношение на минимално изискваните характеристики, които следва да бъдат обхванати от изследването, и минималните условия за изследване на някои сортове земеделски растителни видове и зеленчукови видове

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2002/53/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 г. относно общия каталог на сортовете от земеделски растителни видове (1), и по-специално член 7, параграф 2, букви а) и б) от нея,

като взе предвид Директива 2002/55/ЕО на Съвета от 13 юни 2002 г. относно търговията със семена от зеленчукови култури (2), и по-специално член 7, параграф 2, букви а) и б) от нея,

като има предвид, че:

(1)

Директиви 2003/90/ЕО (3) и 2003/91/ЕО (4) на Комисията бяха приети, за да се гарантира, че сортовете, които държавите членки включват в националните си каталози, съответстват на насоките, определени от Службата на Общността за сортовете растения (CPVO) по отношение на минимално изискваните характеристики, които следва да бъдат обхванати от изследването на различните видове, и минималните условия за изследване на сортовете, доколкото подобни насоки са били създадени. В посочените директиви се предвижда, че за други сортове се прилагат насоките на Международния съюз за закрила на новите сортове растения (UPOV).

(2)

Междувременно CPVO и UPOV създадоха допълнителни насоки и актуализираха вече съществуващите.

(3)

Поради това Директива 2003/90/ЕО и Директива 2003/91/ЕО следва да бъдат съответно изменени.

(4)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по семена и посадъчен материал за земеделие, градинарство и горско стопанство,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложения I и II към Директива 2003/90/ЕО се заменят с текста в част А от приложението към настоящата директива.

Член 2

Приложенията към Директива 2003/91/ЕО се заменят с текста в част Б от приложението към настоящата директива.

Член 3

За изследвания, започнали преди 1 юли 2014 г., държавите членки могат да прилагат директиви 2003/90/ЕО и 2003/91/ЕО в тяхната версия, приложима преди изменението им с настоящата директива.

Член 4

Държавите членки приемат и публикуват не по-късно от 30 юни 2014 г. законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Разпоредбите се прилагат от 1 юли 2014 г.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

Член 5

Настоящата директива влиза сила на двадесетия ден след деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 6

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 20 ноември 2013 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 33.

(3)  Директива 2003/90/ЕО на Комисията от 6 октомври 2003 г. относно установяването на мерки за прилагане на член 7 от Директива 2002/53/ЕО на Съвета по отношение на минимално изискваните характеристики, които следва да бъдат обхванати от изследването, и минималните условия за изследване на някои сортове земеделски растителни видове (ОВ L 254, 8.10.2003 г., стр. 7).

(4)  Директива 2003/91/ЕО на Комисията от 6 октомври 2003 г. относно установяването на мерки за прилагане на член 7 от Директива 2002/55/ЕО на Съвета по отношение на минимално изискваните характеристики, които следва да бъдат обхванати от изследването, и минималните условия за изследване на някои сортове зеленчукови видове (ОВ L 254, 8.10.2003 г., стр. 11).


ПРИЛОЖЕНИЕ

ЧАСТ A

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на видовете, посочени в член 1, параграф 2, буква а), които трябва да отговарят на протоколите за изследвания на CPVO

Научно наименование

Общоприето наименование

Протокол на CPVO

Festuca filiformis Pourr.

Власатка (финолистна)

Протокол TP 67/1 от 23.6.2011 г.

Festuca ovina L.

Овча власатка

Протокол TP 67/1 от 23.6.2011 г.

Festuca rubra L.

Червена власатка

Протокол TP 67/1 от 23.6.2011 г.

Festuca trachyphylla (Hack.) Krajina

Твърдолистна власатка

Протокол TP 67/1 от 23.6.2011 г.

Lolium multiflorum Lam.

Многооткосен (италиански) райграс

Протокол TP 4/1 от 23.6.2011 г.

Lolium perenne L.

Английски райграс

Протокол TP 4/1 от 23.6.2011 г.

Lolium x boucheanum Kunth

Хибриден райграс

Протокол TP 4/1 от 23.6.2011 г.

Pisum sativum L.

Грах посевен

Протокол TP 7/2 от 11.3.2010 г.

Brassica napus L.

Рапица

Протокол TP 36/2 от 16.11.2011 г.

Cannabis sativa L.

Коноп

Протокол TP 276/1 от 28.11.2012 г.

Helianthus annuus L.

Слънчоглед

Протокол TP 81/1 от 31.10.2002 г.

Linum usitatissimum L.

Лен културен/ленено семе

Протокол TP 57/1 от 21.3.2007 г.

Avena nuda L.

Овес гол

Протокол TP 20/1 от 6.11.2003 г.

Avena sativa L. (включва A. byzantina K. Koch)

Овес, червен овес

Протокол TP 20/1 от 6.11.2003 г.

Hordeum vulgare L.

Ечемик

Протокол TP 19/3 от 21.3.2012 г.

Oryza sativa L.

Ориз

Протокол TP 16/2 от 21.3.2012 г.

Secale cereale L.

Ръж

Протокол TP 58/1 от 31.10.2002 г.

xTriticosecale Wittm. ex A. Camus

Хибриди, получени от кръстосване на видове от рода Triticum и видове от рода Secale

Протокол 121/2 rev. 1 от 16.2.2011 г.

Triticum aestivum L.

Пшеница

Протокол 3/4 rev. 2 от 16.2.2011 г.

Triticum durum Desf.

Твърда пшеница

Протокол TP 120/2 от 6.11.2003 г.

Zea mays L.

Царевица

Протокол TP 2/3 от 11.3.2010 г.

Solanum tuberosum L.

Картоф

Протокол TP 23/2 от 1.12.2005 г.

Текстът на протоколите може да бъде намерен на уебсайта на CPVO (www.cpvo.europa.eu).

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на видовете, посочени в член 1, параграф 2, буква б), които трябва да отговарят на насоките за изследване на UPOV

Научно наименование

Общоприето наименование

Насока на UPOV

Beta vulgaris L.

Фуражно цвекло

Насока TG/150/3 от 4.11.1994 г.

Agrostis canina L.

Кучешка полевица

Насока TG/30/6 от 12.10.1990 г.

Agrostis gigantea Roth.

Гигантска полевица

Насока TG/30/6 от 12.10.1990 г.

Agrostis stolonifera L.

Издънкова (бяла) полевица

Насока TG/30/6 от 12.10.1990 г.

Agrostis capillaris L.

Обикновена полевица

Насока TG/30/6 от 12.10.1990 г.

Bromus catharticus Vahl

Слабителна овсига

Насока TG/180/3 от 4.4.2001 г.

Bromus sitchensis Trin.

Овсига

Насока TG/180/3 от 4.4.2001 г.

Dactylis glomerata L.

Ежова главица

Насока TG/31/8 от 17.4.2002 г.

Festuca arundinacea Schreber

Тръстиковидна власатка

Насока TG/39/8 от 17.4.2002 г.

Festuca pratensis Huds.

Ливадна власатка

Насока TG/39/8 от 17.4.2002 г.

xFestulolium Asch. et Graebn.

Хибриди, получени от кръстосване на видове от рода Festuca и видове от рода Lolium

Насока TG/243/1 от 9.4.2008 г.

Phleum nodosum L.

Тимотейка

Насока TG/34/6 от 7.11.1984 г.

Phleum pratense L.

Тимотейка ливадна

Насока TG/34/6 от 7.11.1984 г.

Poa pratensis L.

Ливадина ливадна

Насока TG/33/6 от 12.10.1990 г.

Lotus corniculatus L.

Звездан обикновен

Насока TG/193/1 от 9.4.2008 г.

Lupinus albus L.

Бяла лупина

Насока TG/66/4 от 31.3.2004 г.

Lupinus angustifolius L.

Теснолистна лупина

Насока TG/66/4 от 31.3.2004 г.

Lupinus luteus L.

Жълта лупина

Насока TG/66/4 от 31.3.2004 г.

Medicago sativa L.

Люцерна обикновена

Насока TG/6/5 от 6.4.2005 г.

Medicago x varia T. Martyn

Пясъчна люцерна

Насока TG/6/5 от 6.4.2005 г.

Trifolium pratense L.

Детелина червена

Насока TG/5/7 от 4.4.2001 г.

Trifolium repens L.

Детелина бяла

Насока TG/38/7 от 9.4.2003 г.

Vicia faba L.

Бакла

Насока TG/8/6 от 17.4.2002 г.

Vicia sativa L.

Обикновен фий

Насока TG/32/7 от 20.3.2013 г.

Brassica napus L. var. napobrassica (L.) Rchb.

Брюква

Насока TG/89/6rev. от 4.4.2001 г. + 1.4.2009 г.

Raphanus sativus L. var. oleiformis Pers.

Фуражна ряпа

Насока TG/178/3 от 4.4.2001 г.

Arachis hypogea L.

Фъстъци

Насока TG/93/3 от 13.11.1985 г.

Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

Репица

Насока TG/185/3 от 17.4.2002 г.

 

 

 

Carthamus tinctorius L.

Шафран

Насока TG/134/3 от 12.10.1990 г.

Gossypium spp.

Памук

Насока TG/88/6 от 4.4.2001 г.

Papaver somniferum L.

Мак

Насока TG 166/3 от 24.3.1999 г.

Sinapis alba L.

Бял синап

Насока TG/179/3 от 4.4.2001 г.

Glycine max (L.) Merrill

Соеви зърна

Насока TG 80/6 от 1.4.1998 г.

Sorghum bicolor (L.) Moench

Сорго

Насока TG/122/3 от 6.10.1989 г.

Текстът на посочените насоки може да бъде намерен на уебсайта на UPOV (www.upov.int).

ЧАСТ Б

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Списък на видовете, посочени в член 1, параграф 2, буква а), които трябва да отговарят на протоколите за изследвания на CPVO

Научно наименование

Общоприето наименование

Протокол на CPVO

Allium cepa L. (Лукова група)

Лук и шалот

Протокол TP 46/2 от 1.4.2009 г.

Allium cepa L. (Сборна група)

Шалот

Протокол TP 46/2 от 1.4.2009 г.

Allium fistulosum L.

Лук батун (Японски лук или Уелски лук)

Протокол TP 161/1 от 11.3.2010 г.

Allium porrum L.

Праз

Протокол TP 85/2 от 1.4.2009 г.

Allium sativum L.

Чесън

Протокол TP 162/1 от 25.3.2004 г.

Allium schoenoprasum L.

Лук сибирски

Протокол TP 198/1 от 1.4.2009 г.

Apium graveolens L.

Целина

Протокол TP 82/1 от 13.3.2008 г.

Apium graveolens L.

Кореновидна целина

Протокол TP 74/1 от 13.3.2008 г.

Asparagus officinalis L.

Аспержи

Протокол TP 130/2 от 16.2.2011 г.

Beta vulgaris L.

Цвекло салатно, включително „Cheltenham“

Протокол TP 60/1 от 1.4.2009 г.

Brassica oleracea L.

Къдраво зеле

Протокол TP 90/1 от 16.2.2011 г.

Brassica oleracea L.

Карфиол

Протокол TP 45/2 от 11.3.2010 г.

Brassica oleracea L.

Броколи или „Калабрезе“

Протокол TP 151/2 от 21.3.2007 г.

Brassica oleracea L.

Брюкселско зеле

Протокол TP 54/2 от 1.12.2005 г.

Brassica oleracea L.

Алабаш

Протокол TP 65/1 от 25.3.2004 г.

Brassica oleracea L.

Савойско зеле, бяло главесто зеле и червено главесто зеле

Протокол TP 48/3 от 16.2.2011 г.

Brassica rapa L.

Китайско зеле

Протокол TP 105/1 от 13.3.2008 г.

Capsicum annuum L.

Чили или пипер

Протокол TP 76/2 от 21.3.2007 г.

Cichorium endivia L.

Къдраволистна ендивия и обикновена ендивия

Протокол TP 118/2 от 1.12.2005 г.

Cichorium intybus L.

Цикория, синя жлъчка

Протокол TP 172/2 от 1.12.2005 г.

Cichorium intybus L.

Цикория-витлуф

Протокол TP 173/1 от 25.3.2004 г.

Citrullus lanatus (Thumb.) Matsum. et Nakai

Диня

Протокол TP 142/1 от 21.3.2007 г.

Cucumis melo L.

Пъпеш

Протокол TP 104/2 от 21.3.2007 г.

Cucumis sativus L.

Краставици и корнишони

Протокол TP 61/2 от 13.3.2008 г.

Cucurbita pepo L.

Тиквички

Протокол TP 119/1 от 25.3.2004 г.

Cynara cardunculus L.

Артишок и кардун

Протокол TP 184/2 от 27.2.2013 г.

Daucus carota L.

Моркови и фуражни моркови

Протокол TP 49/3 от 13.3.2008 г.

Foeniculum vulgare Mill.

Резене

Протокол TP 183/1 от 25.3.2004 г.

Lactuca sativa L.

Салата

Протокол TP 13/5 от 16.2.2011 г.

Solanum Lycopersicum L.

Домат

Протокол TP 44/4 rev. от 27.2.2013 г.

Petroselinum crispum (Mill.) Nyman ex A. W. Hill

Магданоз

Протокол TP 136/1 от 21.3.2007 г.

Phaseolus coccineus L.

Многоцветен фасул

Протокол TP 9/1 от 21.3.2007 г.

Phaseolus vulgaris L.

Фасул пешак и фасул вейков

Протокол TP 12/4 от 27.2.2013 г.

Pisum sativum L. (partim)

Грах набръчкан, грах кръглозърнест и грах захарен

Протокол TP 7/2 от 11.3.2010 г.

Raphanus sativus L.

Черна репичка

Протокол TP 64/2 от 27.2.2013 г.

Solanum melongena L.

Патладжан или син домат

Протокол TP 117/1 от 13.3.2008 г.

Spinacia oleracea L.

Спанак

Протокол TP 55/5 от 27.2.2013 г.

Valerianella locusta (L.) Laterr.

Полска (кълнова) салата

Протокол TP 75/2 от 21.3.2007 г.

Vicia faba L. (partim)

Бакла

Протокол TP Broadbean/1 от 25.3.2004 г.

Zea mays L. (partim)

Царевица и пуклива царевица

Протокол TP 2/3 от 11.3.2010 г.

Текстът на протоколите може да бъде намерен на уебсайта на CPVO (www.cpvo.europa.eu).

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Списък на видовете, посочени в член 1, параграф 2, буква б), които трябва да отговарят на насоките за изследване на UPOV

Научно наименование

Общоприето наименование

Насока на UPOV

Beta vulgaris L.

Цвекло салатно или бяло цвекло

Насока TG/106/4 от 31.3.2004 г.

Brassica rapa L.

Ряпа

Насока TG/37/10 от 4.4.2001 г.

Cichorium intybus L.

Широколистна цикория или италианска цикория

Насока TG/154/3 от 18.10.1996 г.

Cucurbita maxima Duchesne

Тиква

Насока TG/155/4rev. от 28.3.2007 г. + 1.4.2009 г.

Rheum rhabarbarum L.

Ревен

Насока TG/62/6 от 24.3.1999 г.

Scorzonera hispanica L.

Кокеш или черен овесен корен

Насока TG/116/4 от 24.3.2010 г.

Solanum lycopersicum L. x Solanum habrochaites S. Knapp & D.M. Spooner; Solanum lycopersicum L. x Solanum peruvianum (L.) Mill.; Solanum lycopersicum L. x Solanum cheesmaniae (L. Ridley) Fosberg

Доматени подложки

Насока TG/294/1 от 20.3.2013 г.

Текстът на посочените насоки може да бъде намерен на уебсайта на UPOV (www.upov.int).


Top