EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013L0036R(02)

Поправка на Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО (ОВ L 176, 27.6.2013 г.)

OB L 20, 25.1.2017, p. 1–1 (ES, CS, ET, EN, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PT, RO, SK, SL)
OB L 20, 25.1.2017, p. 1–2 (BG, DA, DE, EL, FR, FI, SV)
OB L 20, 25.1.2017, p. 1–3 (PL)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/corrigendum/2017-01-25/oj

25.1.2017   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 20/1


Поправка на Директива 2013/36/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно достъпа до осъществяването на дейност от кредитните институции и относно пруденциалния надзор върху кредитните институции и инвестиционните посредници, за изменение на Директива 2002/87/ЕО и за отмяна на директиви 2006/48/ЕО и 2006/49/ЕО

( Официален вестник на Европейския съюз L 176 от 27 юни 2013 г. )

1.

На страница 375, член 67, параграф 1, буква н)

вместо:

„… или в случаите, в които съгласно членове 28, 51 или 63 от Регламент (ЕС) № 575/2013 се забраняват такива плащания към притежатели на инструменти, включени в собствения капитал;“

да се чете:

„… или в случаите, в които съгласно членове 28, 52 или 63 от Регламент (ЕС) № 575/2013 се забраняват такива плащания към притежатели на инструменти, включени в собствения капитал;“;

2.

На страница 378, член 75, параграф 1

вместо:

„…параграф 1, букви ж), ж) и и) …“

да се чете:

„…параграф 1, букви ж), з) и и) …“;

3.

На страница 388, член 94, параграф 1, буква л), подточка ii)

вместо:

„… когато е възможно, … кредитното качество на институцията като преуспяващо предприятие и …“

да се чете:

„… когато е възможно, … кредитното качество на институцията като действащо предприятие и …“;

4.

На страница 400, член 116, параграф 9, втора и трета алинея

вместо:

„В случай на разногласие между компетентните органи относно работата на колегиуми от надзорни органи всеки от съответните компетентни органи може да отнесе въпроса до ЕБО и да поиска неговото съдействие в съответствие с член 19 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

ЕБО може и по собствена инициатива да подпомага компетентните органи в случай на разногласие относно работата на колегиуми от надзорни органи — съгласно настоящия член и в съответствие с член 19, параграф 1, втора алинея от посочения регламент.“

да се чете:

„В случай на разногласие между компетентните органи относно работата на колегиите от надзорни органи всеки от съответните компетентни органи може да отнесе въпроса до ЕБО и да поиска неговото съдействие в съответствие с член 19 от Регламент (ЕС) № 1093/2010.

ЕБО може и по собствена инициатива да подпомага компетентните органи в случай на разногласие относно работата на колегиите от надзорни органи — съгласно настоящия член и в съответствие с член 19, параграф 1, втора алинея от посочения регламент.“;

5.

На страница 408, член 133, параграф 3

вместо:

„3.   За целите на параграф 1 от институциите може да се изисква да поддържат освен базовия собствен капитал от първи ред, необходим за изпълнение на капиталовото изискване съгласно член 92 от Регламент (ЕС) № 575/2013…“

да се чете:

„3.   За целите на параграф 1 от настоящия член от институциите може да се изисква да поддържат освен базовия собствен капитал от първи ред, необходим за изпълнение на капиталовите изисквания съгласно член 92 от Регламент (ЕС) № 575/2013 …“;

6.

На страница 416, член 142, параграф 1, втора алинея

вместо:

„Компетентните органи дават такова разрешение само въз основа на конкретното положение на дадена кредитна институция …“

да се чете:

„Компетентните органи дават такова разрешение само въз основа на конкретното положение на дадена институция …“;

7.

На страница 420, член 154, първа алинея, второ изречение

вместо:

„Комисията и компетентните органи на останалите засегнати държави членки все уведомяват за тези мерки при първа възможност.“

да се чете:

„Комисията и компетентните органи на останалите засегнати държави членки се уведомяват за тези мерки при първа възможност.“;

8.

На страница 421, член 158, параграф 5, първо изречение

вместо:

„… компетентните органи … създават и председателстват колегия от надзорни органи с цел улесняване … и обмена на информация по член 60.“

да се чете:

„… компетентните органи … създават и председателстват колегия от надзорни органи с цел улесняване … и обмена на информация по член 50.“.


Top