Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0782

2013/782/ЕС: Решение за изпълнение на Комисията от 18 декември 2013 година за изменение на Решение 2002/757/ЕО във връзка с изискването за фитосанитарен сертификат по отношение на вредния организъм Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ‘t Veld sp. nov. за обелен нарязан дървен материал Acer macrophyllum Pursh и Quercus spp. L. с произход от Съединените американски щати (нотифицирано под номер C(2013) 9181)

OJ L 346, 20.12.2013, p. 69–72 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2013/782/oj

20.12.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 346/69


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 18 декември 2013 година

за изменение на Решение 2002/757/ЕО във връзка с изискването за фитосанитарен сертификат по отношение на вредния организъм Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ‘t Veld sp. nov. за обелен нарязан дървен материал Acer macrophyllum Pursh и Quercus spp. L. с произход от Съединените американски щати

(нотифицирано под номер C(2013) 9181)

(2013/782/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2000/29/ЕО на Съвета от 8 май 2000 г. относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността (1), и по-специално член 16, параграф 3, четвъртото изречение от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2002/757/ЕО на Комисията (2) от държавите членки се изисква да приемат мерки за защита срещу въвеждането в Съюза и разпространението там на Phytopthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov., вреден организъм, който не е включен в списъка от приложение I или приложение II към Директива 2000/29/ЕО.

(2)

Обелен нарязан дървен материал Acer macrophyllum Pursh и Quercus spp. L. с произход от Съединените американски щати не може да бъде внасян в Съюза, освен ако не е придружен от фитосанитарен сертификат, както е посочено в член 13, параграф 1, подточка ii) от Директива 2000/29/ЕО и точка 2 от приложението към Решение 2002/757/ЕО.

(3)

Въз основа на информацията, предоставена от Съединените американски щати, Комисията отбеляза, че инспекторатът по здравеопазване на животните и здравето на растенията към министерството на земеделието на САЩ е одобрил официална програма за сертифициране на изсушен в сушилня нарязан дървен материал (the Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program), която ще бъде прилагана от националната асоциация на САЩ за дървен материал от широколистни видове (US National Hardwood Lumber Association, NHLA).

(4)

С програмата за сертифициране на изсушен в сушилня нарязан дървен материал се гарантира, че одобрените съоръжения за дървен материал в САЩ работят по съответния стандарт за изсушен в сушилня нарязан дървен материал. С този стандарт се гарантира, че всички части на нарязания дървен материал, изнасян по посочената програма, са изсушени в сушилня до достигане на по-малко от 20 % тегловно съдържание на влага съгласно предписанията за сушене в сушилня и са обелени.

(5)

С този стандарт също така се гарантира, че към всички пакети изсушен в сушилни камери дървен материал е прикрепена стоманена лента за идентификация на асоциацията NHLA, на която има щампа „NHLA – KD“ (изсушен в сушилня) с уникален номер, зададен на всеки пакет. Всеки номер се отбелязва в съответния сертификат за изсушен в сушилня дървен материал („Сертификат за сушене в сушилня“).

(6)

Поради гореизложеното следва да се предостави дерогация за разрешаване на въвеждането в Съюза на нарязан обелен дървен материал Acer macrophyllum Pursh и Quercus spp. L. с произход от Съединените американски щати, когато е придружен от сертификат за сушене в сушилня като алтернатива на фитосанитарния сертификат, при условие че са изпълнени определени условия.

(7)

Комисията следва да осигури предоставянето от страна на Съединените американски щати на цялата техническа информация, необходима за извършване на оценка на функционирането на програмата. Освен това държавите членки следва да извършват текуща оценка на използването на металните ленти за идентификация на асоциацията NHLA и на съответния сертификат за сушене в сушилня.

(8)

Дерогацията, предвидена в член 3, параграф 1, втора алинея от Решение 2002/757/ЕО, изменено с настоящото решение, следва да се прилага до 30 ноември 2016 г., за да се хармонизира тя с изискванията на Решение за изпълнение 2013/780/ЕС на Комисията (3).

Поради това Решение 2002/757/ЕО следва да бъде съответно изменено.

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния фитосанитарен комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2002/757/ЕО се изменя, както следва:

1.

В член 3 параграф 1 се заменя със следното:

„1.   Чувствителните растения и чувствителният дървен материал може да се въвеждат на територията на Съюза само ако за тях са спазени извънредните фитосанитарни мерки, посочени в точки 1а и 2 от приложение I към настоящото решение; ако условията, посочени в член 13, параграф 1, първа алинея от Директива 2000/29/ЕО, са изпълнени и ако в резултат от спазването на посочените условия по отношение на наличието на неевропейски изолати на вредния организъм е установено, че чувствителните растения и чувствителният дървен материал са свободни от вредния организъм.

Чрез дерогация от първата алинея до 30 ноември 2016 г. обелен нарязан дървен материал Acer macrophyllum Pursh и Quercus spp. L. с произход от Съединените американски щати може да се въвежда в Съюза, без да е съобразен с точка 2 от приложение I към настоящото решение, при условие че за него са спазени условията, посочени в приложение II към настоящото решение.“

2.

В член 3, параграфи 2 и 3 и в член 5, параграф 1 думите „от приложението към настоящото решение“ се заменят с „от приложение I към настоящото решение“, като се въвеждат всички необходими граматически корекции, които се налагат поради тази замяна.

3.

Вмъква се следният член 6а:

„Член 6а

1.   Държавите членки информират Комисията и другите държави членки в писмен вид, когато са използвали дерогацията, предвидена в член 3, параграф 1, втора алинея.

В срок до 15 юли всяка година държавите членки, които са използвали дерогацията, предоставят на Комисията и на другите държави членки информация за броя на пратките, внесени през предходната година в съответствие с член 3, параграф 1, втора алинея от настоящото решение, както и подробен доклад за всички задържани пратки, както е посочено в параграф 2 от настоящия член.

2.   Държавите членки уведомяват Комисията и другите държави членки в срок до два работни дни от датата на задържане на всяка пратка, въведена на тяхна територия в съответствие с член 3, параграф 1, втора алинея, която не отговаря на условията, посочени в приложение II.

3.   Комисията отправя искане до Съединените американски щати да ѝ предостави техническата информация, която ѝ е необходима, за да извърши оценка на функционирането на програмата за сертифициране на изсушен в сушилня нарязан дървен материал.“

4.

Приложението се преименува на приложение I.

5.

Добавя се приложение II, чийто текст се съдържа в приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 18 декември 2013 година.

За Комисията

Tonio BORG

Член на Комисията


(1)  ОВ L 169, 10.7.2000 г., стр. 1.

(2)  Решение 2002/757/ЕО на Комисията от 19 септември 2002 г. относно временни извънредни фитосанитарни мерки за предотвратяване на въвеждането и разпространението в Общността на Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in ’t Veld sp. nov. (ОВ L 252, 20.9.2002 г., стр. 37).

(3)  Решение за изпълнение 2013/780/ЕС на Комисията от 18 декември 2013 г. за предоставяне на дерогация от разпоредбите на член 13, параграф 1, подточка ii) от Директива 2000/29/ЕО на Съвета по отношение на обелен нарязан дървен материал Quercus L., Platanus L. и Acer saccharum Marsh. с произход от Съединените американски щати (Вж. страница 61 от настоящия брой на Официален вестник).


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ II

ЧАСТ I

Условия, посочени в член 3, параграф 1, втора алинея

Условията, посочени в член 3, параграф 1, втора алинея, при които в Съюза може да се въвежда обелен нарязан дървен материал Acer macrophyllum Pursh и Quercus spp. L. с произход от Съединените американски щати, без да се спазват разпоредбите по приложение I, точка 2, са следните:

1)

дървеният материал се произвежда в дъскорезници или се обработва в подходящи помещения, одобрени и проверени от националната асоциация на САЩ за дървен материал от широколистни видове (US National Hardwood Lumber Association, NHLA), за да бъде включен в програма за сертифициране на изсушен в сушилня нарязан дървен материал (the Kiln Drying Sawn Hardwood Lumber Certification Program) („програмата“);

2)

дървеният материал се подлага на сушене в сушилня до достигане на по-малко от 20 % съдържание на влага, изразено като процент от сухото вещество, получено чрез подходящ режим време/температура;

3)

след като условието, посочено в точка 2, е изпълнено, към всеки пакет се прикрепва стандартна стоманена лента за идентификация от съответното длъжностно лице от дъскорезницата, посочена в точка 1, или под негов надзор. Всяка лента за идентификация се щампова с „NHLA – KD“ (изсушен в сушилня) с уникален номер за всеки пакет;

4)

за да се гарантира, че условията, посочени в точки 2 и 3, са изпълнени, дървеният материал преминава система за проверка, създадена по програмата, която включва проверка преди спедиция и мониторинг в одобрените дъскорезници, извършвани от независими трети страни — одитори, които са квалифицирани и оправомощени за тази цел. Инспекторатът по здравеопазване на животните и здравето на растенията към Министерството на земеделието на САЩ извършва случайни проверки преди спедиция и одит на всеки шест месеца на документацията и процедурите на NHLA, свързани с програмата, на независимите одитори — третите страни, и на дъскорезниците и другите съответни помещения, включени в програмата;

5)

дървеният материал се съпровожда от стандартен „Сертификат за сушене в сушилня“ (Certificate of Kiln Drying), който е в съответствие с образеца, посочен в част II от настоящото приложение, издаден е от лице или лица, оправомощени да участват в програмата, и е заверен от инспектор към NHLA. Сертификатът за сушене в сушилня се попълва и включва информация за количеството на обеления нарязан дървен материал в дъскови футове и кубични метри. В сертификата също така се посочват общият брой на пакетите и номерата на идентификационните ленти на тези пакети.

ЧАСТ II

Образец на сертификата за сушене в сушилня

Agreement № 07-8100-1173-MU

Cert #. xxxxx-xxxxx

CERTIFICATE OF KILN DRYING

Sawn Hardwood Lumber

Lumber Kiln Dried by

Consignee

Name of Company:

Name:

Address:

Address:

City/State/Zip:

City/State/Zip:

Phone:

Country:

Order #:

Port:

Invoice #:

Container #:

Customer PO#:

 

Certificate Standard: This certifies that the lumber described below is of the allowed genera Quercus sp. and/or Platanus sp. and/or the species Acer saccharum and/or Acer macrophyllum; and has met the treatment requirements of the Dry Kiln Operators Manual and is bark free.

Description of Consignment:

Botanical Name of wood:

List species, thickness, grade of various items contained in shipment:

Bundle Numbers

Clip ID Numbers

Board Footage

Cubic Meters

 

 

 

 

Totals:

# Bundles

BdFt

Cubic Meters:

(This document is issued under a program officially approved by the Animal, Plant, Health, and Inspection Service of the U.S. Department of Agriculture. The products covered by this document are subject to pre-shipment inspection by that Agency. No liability shall be attached to the U.S. Department of Agriculture or any representatives of the Department with respect to this certificate.)

AUTHORIZED PERSON RESPONSIBLE FOR CERTIFICATION

Name (print) _

Title _

I certify that the products described above satisfy the Kiln Drying requirements listed under Certificate Standard and is bark free.

Signature _

Date _

NATIONAL HARDWOOD LUMBER ASSOCIATION VALIDATION

Name (print)

Authorized signature

Title

Date

National Hardwood Lumber Association PO Box 34518, Memphis, TN 38184-0518 | Ph. 901-377-1818 | Fax 901-347-0034 | www.nhla.com

PLEASE SIGN THIS FORM IN BLUE INK


Top