EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0054(01)

2014/106/ЕС: Решение на Европейската централна банка от 20 декември 2013 година относно процедурите по акредитация на производителите на защитени евроматериали и евроматериали и за изменение на Решение ЕЦБ/2008/3 (ЕЦБ/2013/54)

OJ L 57, 27.2.2014, p. 29–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/11/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/106(3)/oj

27.2.2014   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 57/29


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 20 декември 2013 година

относно процедурите по акредитация на производителите на защитени евроматериали и евроматериали и за изменение на Решение ЕЦБ/2008/3

(ЕЦБ/2013/54)

(2014/106/ЕС)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 128, параграф 1 от него,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, по-специално членове 12.1, 16 и 34.3 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 2532/98 на Съвета от 23 ноември 1998 г. относно правомощията на Европейската централна банка да налага санкции (1), и по-специално член 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В член 128, параграф 1 от Договора и в член 16 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка (наричан по-долу „Уставът на ЕСЦБ“) се посочва, че Европейската централна банка (ЕЦБ) има изключителното право да разрешава емитирането на евробанкноти в рамките на Съюза. Това право включва правомощието да предприема мерки за защита на интегритета на евробанкнотите като платежно средство.

(2)

ЕЦБ прие Решение ЕЦБ/2008/3 от 15 май 2008 г. относно процедурите по акредитация за сигурност на производителите на евроматериали за сигурност за евробанкноти (2), с което се установява процедура по акредитация за сигурност, която потвърждава дали производителите отговарят на минималните изисквания за сигурност на ЕЦБ за производството, обработката, съхранението и транспорта на евробанкноти и техни компоненти, други свързани материали и информация, които се нуждаят от защита, чиято загуба, кражба или публикуване биха могли да навредят на интегритета на евробанкнотите и/или да съдействат за производството на фалшиви евробанкноти или техни компоненти. Освен това Решение ЕЦБ/2008/3 установява процедури за осигуряване на текущо спазване на горепосочените изисквания за сигурност.

(3)

ЕЦБ прие Решение ЕЦБ/2010/22 от 25 ноември 2010 г. относно процедурата по акредитация за качество на производителите на евробанкноти (3), за да се гарантира, че само производителите, които отговарят на минималните изисквания за качество на ЕЦБ за производството на евробанкноти и на суровини за евробанкноти, са акредитирани да произвеждат такива банкноти и суровини.

(4)

В съответствие с членове 9 и 11 от Договора ЕЦБ прие Решение ЕЦБ/2011/8 от 21 юни 2011 г. относно процедурите по акредитация за екологосъобразност и за здравословни и безопасни условия за производството на евробанкноти (4), за да се гарантира, че само производители, които отговарят на минималните изисквания на ЕЦБ за екологосъобразност и за здравословни и безопасни условия, са акредитирани да извършват дейност по производство на евробанкноти.

(5)

Във връзка с опита, натрупан от ЕЦБ при прилагането на решения ЕЦБ/2008/3, ЕЦБ/2010/22 и ЕЦБ/2011/8, е необходимо да се въведе ефективна единна система за акредитация за предотвратяване на материални и процесуални несъответствия, породени от прилагането на горепосочените решения, като например прекомерни различия във валидността на акредитациите, техните процедури и терминология.

(6)

За разрешаване на горепосочените въпроси и за облекчаване на административната тежест върху производителите е необходимо да се въведе единна система за акредитация, която: а) ще позволи оценка на съответствието на производителите със съответните установени от ЕЦБ изисквания за сигурност, качество, екологосъобразност и за здравословни и безопасни условия; б) ще оцени спазването на тези изисквания въз основа на хармонизирана процедура по проверка; в) ще предвиди подходящи и съразмерни санкции, включително финансови санкции, в случай на неспазване на горепосочените изисквания; и г) ще гарантира, че защитените евроматериали могат да бъдат доставяни само на НЦБ и бъдещи НЦБ на Евросистемата, при спазване на решение на Управителния съвет, на други акредитирани производители и/или на ЕЦБ.

(7)

Тази нова единна система за акредитация се свежда до многоетапна процедура по оценка, при която заявилият акредитация производител се оценява според това дали изцяло отговаря на всички аспекти на съответните изисквания за акредитация, установени в настоящото решение.

(8)

За улесняване на тази оценка, както и на последващите оценки на текущото съответствие на акредитирания производител, е необходимо да бъде установен добре организиран режим на проверки, който позволява на ЕЦБ да извършва проверки на място и проверки извън обекта.

(9)

За избягване на съществуващото многообразие от отделни акредитации следва да се предвиди предоставянето на единна временна акредитация с възможност за трансформиране в единна акредитация, когато съответният производител е доказал, че е изпълнил всички изисквания за акредитация, а също така и по време на производството, след официална поръчка от акредитиран производител, ЕЦБ или НЦБ в съответствие с неговата временна акредитация.

(10)

За поддържане на гъвкавостта на процедурата по акредитация ЕЦБ следва да има право на преценка относно това как да организира етапите на оценка по отношение на заявлението за откриване на процедура по временна акредитация.

(11)

За да се осигури по-добро администриране в контекста на процедурата по акредитация, временната акредитация и акредитацията следва да имат постоянна валидност, освен ако се установи, че производителят не отговаря на съответните изисквания за акредитация. За същата цел ЕЦБ е компетентна да трансформира временна акредитация в акредитация, когато съответният производител е произвеждал защитени евроматериали и/или евроматериали след официална поръчка от ЕЦБ или НЦБ в продължение на непрекъснат период от 36 месеца. ЕЦБ също така има компетентността да понижава акредитацията на временна акредитация по своя инициатива, когато производителят не е произвеждал защитени евроматериали и/или евроматериали в продължение на непрекъснат период от 36 месеца.

(12)

Поради това е необходимо решения ЕЦБ/2008/3, ЕЦБ/2010/22 и ЕЦБ/2011/8 да бъдат отменени и заменени с настоящото решение. За осигуряване на плавен преход от настоящите режими на акредитация към единна система за акредитация съгласно настоящото решение се установява преходен период от една година от приемането на настоящото решение. Това ще позволи на производителите с отделни акредитации за сигурност, качество, екологосъобразност и за здравословни и безопасни условия да предприемат всички мерки за спазване на съответните изисквания за акредитация съгласно настоящото решение,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Определения

За целите на настоящото решение:

1.

„евроматериали“ са евробанкнотите, частично отпечатаните евробанкноти и хартията, мастилото, фолиото и нишката, използвани за производството на евробанкноти или на частично отпечатани евробанкноти;

2.

„свързана с евроматериали дейност“ е производството на евроматериали;

3.

„защитени евроматериали“ са изброените в съществените изисквания за сигурност материали, включително евробанкноти, които са: а) в обращение, б) разработени за замяна на евробанкноти в обращение, или в) изтеглени от обращение, заедно с техните компоненти и свързаната с тях информация, които се нуждаят от защита, тъй като тяхната загуба, кражба или неразрешено публикуване биха могли да навредят на интегритета на евробанкнотите като платежно средство;

4.

„свързана с еврото защитена дейност“ е всяко от следните: подготовка на печатния оригинал, производство, обработка, унищожаване, съхранение, вътрешно преместване в рамките на мястото на производство или транспорта на защитени евроматериали;

5.

„подготовка на печатния оригинал“ е превръщането на основния дизайн на разработваните евробанкноти във форми, цветоотделяне, линейна техника и печатни плаки и изготвянето на форми и прототипи за компонентите, предложени в тези основни дизайни;

6.

„производител“ е всяко лице, което извършва или желае да извършва свързана с еврото защитена дейност и/или свързана с евроматериали дейност, с изключение на лицата, които извършват или желаят да извършват само транспортирането на защитени евроматериали или предоставянето на специални съоръжения за унищожаване;

7.

„място на производство“ е всяко помещение, което производителят използва или желае да използва за изготвянето на печатен оригинал, производството, обработката, унищожаването и съхраняването на защитени евроматериали и/или на евроматериали;

8.

„изисквания за акредитация“ са съществените изисквания на ЕЦБ, процедурата по акредитация и изискванията за разположение, както и установените в настоящото решение продължаващи задължения, които производителят трябва да спазва, за да получи или запази своята временна акредитация или акредитация;

9.

„акредитиран производител“ е производител с временна акредитация или акредитация;

10.

„съществени изисквания“ са съответните отделно установени от ЕЦБ изисквания за сигурност, качество, екологосъобразност и за здравословни и безопасни условия, които производителят трябва да спазва, за да има възможност да извършва свързана с еврото защитена дейност и/или свързана с евроматериали дейност;

11.

„мерки“ са мерките за сигурност, качество, екологосъобразност или за здравословни и безопасни условия, предприети от производителя за спазване на съответните съществени изисквания;

12.

„акредитации по стария режим“ са валидни временни или пълни акредитации, по-специално акредитации за сигурност, качество, екологосъобразност или за здравословни и безопасни условия, предоставени от ЕЦБ на производител за извършване на свързана с еврото защитена дейност и/или свързана с евроматериали дейност в съответствие с решения ЕЦБ/2008/3, ЕЦБ/2010/22 и ЕЦБ/2011/8;

13.

„отменени решения на ЕЦБ относно акредитациите“ са заедно решения ЕЦБ/2008/3, ЕЦБ/2010/22 и ЕЦБ/2011/8;

14.

„НЦБ“ е националната централна банка на държава членка, чиято парична единица е еврото;

15.

„бъдеща НЦБ на Евросистемата“ е националната централна банка на държава членка с дерогация, която е изпълнила поставените условия за приемане на еврото и по отношение на която е взето решение за отмяна на дерогацията съгласно член 140, параграф 2 от Договора;

16.

„сертифициращ орган“ е независим сертифициращ орган, който оценява системите на производителя за управление на качеството, околната среда или за управление на здравословните и безопасни условия и който е оправомощен да удостовери, че производителят изпълнява изискванията на серията стандарти ISO 9001 или ISO 14000, или OHSAS 18000;

17.

„работен ден“ е работен ден за ЕЦБ от понеделник до петък, без официалните празници за ЕЦБ, публикувани на уебсайта на ЕЦБ;

18.

„проверка“ е процедура по акредитация, която цели оценка на съответствието на производител с изискванията за акредитация, извършва се под формата на проверка на място или проверка извън обекта и завършва с финализиране на съответен доклад от проверката относно резултата от тази оценка;

19.

„проверка на място“ е посещение от екип за проверка на ЕЦБ на мястото на производство, за да оцени дали въведените на мястото на производство мерки отговарят на изискванията за акредитация;

20.

„проверка извън обекта“ е оценка от ЕЦБ на документацията, предоставена от производител при проверка, извършвана извън неговото място на производство, за да се установи дали производителят отговаря на съответните изисквания за акредитация;

21.

„специфични проверки за сигурност на НЦБ“ са проверки на наличности, проверки на унищожаване или проверки на транспортиране, извършвани от поръчваща НЦБ в акредитирано място на производство във връзка с официална поръчка за производство, дадена на акредитиран производител в съответствие с член 11;

22.

„проверка на наличност“ е посещение от поръчваща НЦБ на акредитирано място на производство за оценка на точността на описите на наличности на защитени евроматериали, държани от съответния производител;

23.

„проверка на унищожаване“ е посещение от поръчваща НЦБ на акредитирано място на производство за наблюдение на унищожаването на защитени евроматериали и за извършване на проверки на наличности по време на унищожаването на защитени евроматериали в съответствие с член 11;

24.

„проверка на транспортиране“ е оценка на съответствието на предприетите от акредитирания производител мерки за транспортиране на евробанкноти и/или хартия за евробанкноти със съответните изисквания за сигурност на транспортиране;

25.

„производство“ е производство на защитени евроматериали или евроматериали в съответствие с официална поръчка от друг акредитиран производител, НЦБ или ЕЦБ, с изключение на производството за целите на научноизследователска и развойна дейност и тестове, при които продукцията не е предназначена за емитиране, и с изключение на производството за вътрешни наличности.

Член 2

Общи принципи на акредитация

1.   Производителят може да извършва свързана с еврото защитена дейност и/или свързана с евроматериали дейност по отношение на защитен евроматериал и/или евроматериал само на мястото на производство, за което ЕЦБ му е предоставила акредитация или временна акредитация.

2.   Когато производителят не е извършвал производство, ЕЦБ може да му предостави временна акредитация за съответната свързана с еврото защитена дейност и/или свързана с евроматериали дейност съгласно процедурата, установена в членове 4, 5 и 6.

3.   Временната акредитация може да бъде трансформирана в акредитация, когато производителят е преминал съответните проверки по време на производството в съответствие с процедурите, установени в член 7.

4.   Когато акредитиран производител не е извършвал производство в продължение на непрекъснат период от 36 месеца, ЕЦБ може да трансформира неговата акредитация във временна акредитация съгласно установеното в член 8.

5.   За да получи и поддържа временна акредитация или акредитация от ЕЦБ, в допълнение към установените в настоящото решение изисквания производителят спазва:

а)

съответните съществени изисквания, които са минимални изисквания. Производителите могат да приемат и прилагат по-строги мерки за сигурност, качество, екологосъобразност и за здравословни и безопасни условия;

б)

следните изисквания за разположение:

i)

мястото му на производство е разположено в държава членка на Европейския съюз или в държава членка на Европейската асоциация за свободна търговия, когато не се касае за печатница; или

ii)

мястото му на производство е разположено в държава членка на Европейския съюз, когато се касае за печатница.

6.   Когато това е обосновано от обстоятелствата, Изпълнителният съвет може да предостави изключение от изискването за разположение, посочено в параграф 5, буква б) по-горе. Когато предоставя такова изключение, Изпълнителният съвет посочва съответните мотиви за това.

7.   Производители с временна акредитация или акредитация имат еднакво право да участват в търгове.

8.   Акредитиран производител може да произвежда и/или доставя защитени евроматериали само за изпълнение на официална поръчка, направена от един от следните:

а)

друг акредитиран производител, който се нуждае от защитени евроматериали за неговата свързана с еврото защитена дейност;

б)

НЦБ;

в)

бъдеща НЦБ на Евросистемата при решение на Управителния съвет; и

г)

ЕЦБ.

9.   Производителят поема разходите и загубите, понесени във връзка с прилагането на настоящото решение.

Член 3

Решения, взети от Изпълнителния съвет

1.   Изпълнителният съвет е компетентен да взема всички решения, отнасящи се до акредитация на производител съгласно членове 6, 16—18 и 20.

2.   Изпълнителният съвет може да реши да пределегира правомощията да предоставя временна акредитация съгласно член 6 на един или повече от членовете си.

РАЗДЕЛ II

ПРОЦЕДУРА ПО АКРЕДИТАЦИЯ

Член 4

Заявление за откриване на процедура по временна акредитация

1.   Производител без какъвто и да е вид акредитация, който желае да извършва свързана с еврото защитена дейност и/или свързана с евроматериали дейност, подава писмено заявление до ЕЦБ за откриване на процедура по временна акредитация.

2.   Заявлението за откриване на процедура:

а)

посочва свързаната с еврото защитена дейност и защитените евроматериали, и/или свързаната с евроматериали дейност и евроматериалите, както и точния адрес на мястото на производство, за което се иска временна акредитация;

б)

включва декларация от подалия заявлението производител, че ще пази поверителността на съдържанието на съществените изисквания;

в)

включва писмена декларация, че ще спазва всички приложими разпоредби от настоящото решение.

3.   Когато заявява извършване на свързана с евроматериали дейност, производителят предоставя на ЕЦБ копия на сертификатите ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001, издадени от компетентни сертифициращи органи и удостоверяващи, че същият отговаря на съответните стандарти на съответното място на производство за планираната свързана с евроматериали дейност.

4.   ЕЦБ оценява информацията и документацията, предоставена от производителя със заявлението му за откриване на процедура, като при необходимост може да поиска допълнителна информация или пояснения.

5.   ЕЦБ може да отхвърли заявлението за откриване на процедура, когато то остава непълно след искане от ЕЦБ за допълнителна информация или пояснения съгласно параграф 4 или когато производителят не отговаря на член 2, параграф 5, буква б).

Член 5

Предварителна оценка на съществените изисквания

1.   При приемане на заявлението за откриване на процедура ЕЦБ предоставя на производителя копие на съответните съществени изисквания. ЕЦБ предоставя допълнително документация, в която производителят посочва как биха отговаряли неговите мерки на съответните съществени изисквания. Производителят попълва и връща тази документация, за да даде възможност на ЕЦБ да извърши предварителна оценка по отношение на това дали производителят може да отговори на съответните съществени изисквания.

2.   Когато производител, който заявява временна акредитация за свързана с еврото защитена дейност, е задължен съгласно националното си право да използва специални съоръжения за унищожаване и когато не е възможно да осигури тези съоръжения на мястото на производство, той също така предоставя информация относно специалното съоръжение за унищожаване, което планира да използва, включително всички подробности относно:

а)

съответните разпоредби от националното право и обяснение за това защо не е възможно да разположи съоръжения за унищожаване на мястото на производство;

б)

специалното съоръжение за унищожаване, което производителят планира да използва;

в)

защитените евроматериали, които производителят планира да унищожава в съответното специално съоръжение за унищожаване;

г)

мерките за сигурност, предложени за опазване на защитените евроматериали през целия процес на транспортиране до и от съоръжението и унищожаване в съоръжението.

3.   ЕЦБ оценява информацията и документацията, предоставена от производителя съгласно посоченото в параграфи 1 и 2, като при необходимост може да поиска допълнителна информация или пояснения. ЕЦБ може да отхвърли заявление за временна акредитация, което остава непълно след искане от ЕЦБ за допълнителна информация или пояснения или което не отговаря на настоящия член.

Член 6

Предоставяне на временна акредитация

1.   ЕЦБ може да предостави на производител временна акредитация, при условие че производителят е доказал успешно преди започването на свързана с еврото защитена дейност и/или свързана с евроматериали дейност, че е установил на мястото на производство процедурите и инфраструктурата, които са необходими за изпълнение на съответните изисквания за акредитация.

2.   В съответствие с член 9 ЕЦБ извършва проверки за оценка на изпълнението от производителя на всички изисквания за акредитация.

3.   Производител, който заявява временна акредитация за планирана свързана с еврото защитена дейност, се проверява първо за изпълнение на изискванията за сигурност. Докато производителят не премине успешно проверката за сигурност, не се започват други проверки.

Член 7

Трансформиране на временна акредитация в акредитация

ЕЦБ може да трансформира временна акредитация на производител в акредитация, при условие че производителят е преминал успешно съответните проверки по време на производството и чрез това е доказал, че по време на действителното извършване на съответната свързана с еврото защитена дейност и/или свързана с евроматериали дейност е установил на мястото на производство изискуемите процедури и инфраструктура и изпълнява ефективно съответните изисквания за акредитация.

Член 8

Трансформиране на акредитация във временна акредитация

ЕЦБ може да трансформира акредитация на производител във временна акредитация, в случай че производителят не е извършвал производство съгласно официална поръчка от ЕЦБ или НЦБ в продължение на непрекъснат период от 36 месеца.

РАЗДЕЛ III

ПРОВЕРКИ И СПЕЦИФИЧНИ ПРОВЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ НА НЦБ

Член 9

Проверки

1.   ЕЦБ оценява дали производителят отговаря на съответните изисквания за акредитация чрез проверки. Те могат да бъдат под формата на проверки на място и/или проверки извън обекта.

2.   Проверките извън обекта се извършват по отношение на документацията, която е предоставена от производителя и която е относима към оценката на неговото съответствие с изискванията за акредитация.

3.   Проверките на място оценяват изпълнението от производителя на съответните съществени изисквания на мястото на производство, по-специално по отношение на изискванията за сигурност и качество. ЕЦБ може да реши да извършва проверки на място винаги, когато счете това за необходимо, но най-малко веднъж на всеки 36 месеца по отношение на съществените изисквания за сигурност и качество за свързана с евроматериали дейност и/или свързана с еврото защитена дейност.

4.   Проверките на място по отношение на съществените изисквания за сигурност и качество могат да бъдат обявявани предварително. Проверките на място за сигурност и качество, които са обявени, започват на датата, която е взаимно договорена между производителя и ЕЦБ. След като производителят е започнал да извършва свързана с еврото защитена дейност и/или свързана с евроматериали дейност, проверките на място за сигурност и качество може и да не бъдат обявявани.

5.   Не по-късно от 10 работни дни преди датата, на която трябва да започне обявената проверка на място, ЕЦБ може да предостави на производителя предшестваща проверката на място документация за попълване от производителя. Производителят връща тази документация на ЕЦБ най-малко пет работни дни преди датата, на която трябва да започне проверката на място.

6.   Ако производителят е задължен да използва специално съоръжение за унищожаване съгласно националното си право, екипът за проверка на място може също така да посети това съоръжение, за да оцени дали предложените от производителя мерки са достатъчни за защита на интегритета на съответните защитени евроматериали.

Член 10

Писмо с констатации и доклад от проверката

1.   Ако по време на проверка се установи случай на неизпълнение на съответните изисквания за акредитация, ЕЦБ изпраща писмо с констатации до производителя, в което се посочват въпросните случаи на неизпълнение в следните срокове:

а)

15 работни дни от датата, на която е завършена съответната проверка на място;

б)

40 работни дни след получаване от ЕЦБ на съответната документация при проверка извън обекта, по-специално по отношение на продължаващите задължения, установени в член 12;

в)

15 работни дни след получаване на доклада на НЦБ до ЕЦБ, когато са извършени специфични проверки за сигурност на НЦБ съгласно член 11.

2.   Производителят разполага с 15 работни дни от получаването на писмото с констатации, в които да изпрати на ЕЦБ писменото си становище и подробности относно планираните от него мерки или подобрения във връзка със съдържанието на писмото с констатации.

3.   ЕЦБ изготвя проект на доклад от проверката в срок до 25 работни дни след: а) приключванетото на проверката, когато не е установен нито един случай на неизпълнение; б) получаването от ЕЦБ на писменото становище на производителя относно писмото с констатации; или в) изтичането на крайния срок за представяне на такова становище, когато не е получено становище. Този проект на доклад от проверката включва констатациите от проверката и съответното становище, получено от производителя. Проектът на доклад от проверката освен това включва заключенията относно изпълнението на изискванията за акредитация от производителя.

4.   Производителят разполага с 15 работни дни от получаването на проекта на доклад от проверката, в които да изпрати на ЕЦБ писменото си становище и подробности относно планираните от него мерки или подобрения във връзка със съдържанието на проекта на доклад от проверката. След получаването на становището на производителя или при изтичане на крайния срок за представяне на такова становище ЕЦБ финализира в срок от 30 работни дни проекта на доклад от проверката и го представя на съответния производител.

5.   Могат да се извършват допълнителни проверки на място, за да се удостовери дали след прилагането на такива мерки или подобрения производителят отговаря на съответните изисквания за акредитация. Допълнителните проверки на място могат да забавят финализирането на проекта на доклад от проверката.

6.   В случай на значителни неизпълнения на изискванията за акредитация, които налагат неотложно решение на ЕЦБ и които биха могли с основание да се считат за оправдаващи решение за спиране по член 17 или решение за отнемане по член 18, ЕЦБ може да реши да съкрати процеса, описан в параграфи 1, 2 и 3, при което производителят разполага с най-много пет работни дни, за да представи становище относно съответното неизпълнение. ЕЦБ представя мотивите за тази неотложност.

7.   ЕЦБ може да реши да удължи сроковете, посочени в настоящия член.

Член 11

Специфични проверки за сигурност на НЦБ

1.   НЦБ, която е направила официална поръчка за производство на евробанкноти, може по отношение на такива поръчки да извършва проверки на наличностите и проверки на унищожаването на защитени евроматериали на мястото на производство, където се произвеждат евробанкнотите или на друго място на производство, където се произвеждат, обработват, съхраняват или унищожават компоненти за тези евробанкноти.

2.   Посочената в параграф 1 НЦБ може също така да извършва проверки на транспортирането на евробанкноти и хартия за евробанкноти.

3.   НЦБ изпраща писмен доклад до ЕЦБ в срок до три работни дни от завършването на проверките, ако е установено, че производителят нарушава правилата за транспортиране на ЕЦБ съгласно съществените изисквания или ако е открито несъответствие по време на проверките на наличностите или проверките на унищожаването.

4.   ЕЦБ може да назначи екип за специфични проверки на място за сигурност, който да извършва проверки на мястото на производство за удостоверяване на нарушенията или несъответствията, установени от НЦБ. Констатациите на ЕЦБ, основани на резултатите от проверката на екипа за специфични проверки на място за сигурност, се докладват съгласно член 10.

РАЗДЕЛ IV

ПРОДЪЛЖАВАЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Член 12

Продължаващи задължения на акредитирани производители

1.   Акредитираният производител предоставя на ЕЦБ за съответното място на производство копие на съответния сертификат, посочен в член 4, параграф 3, всеки път когато този сертификат е подновен или променен, в тримесечен срок от съответната дата на подновяване или промяна.

2.   Акредитираният производител уведомява незабавно ЕЦБ, ако някои от изискуемите сертификати са отменени.

3.   Акредитираният производител уведомява незабавно ЕЦБ писмено относно следното:

а)

започване на производство по ликвидация или преобразуване на производителя или на друго подобно производство;

б)

назначаване на ликвидатор, синдик, администратор или друго подобно длъжностно лице по отношение на производителя;

в)

намерението си да възложи на подизпълнител или да включи трети лица в свързана с евроматериали дейност или свързана с еврото защитена дейност, за която производителят има акредитация;

г)

промяна в мерките на мястото на производство, която настъпва след предоставянето на акредитацията и която засяга или може да засегне изпълнението на съответните изисквания за акредитация, включително промени на подробностите съгласно член 5, параграф 2, букви а)—г);

д)

намерение за промяна в контрола на акредитирания производител или промяна в неговата структура на собственост;

е)

изтичане на непрекъснат период от 34 месеца от последното му производство.

4.   Акредитираният производител няма право да прехвърля или преотстъпва своите акредитации на трето лице, включително на своите дъщерни и свързани дружества.

5.   Акредитираният производител няма право да прехвърля част от свързаната с еврото защитена дейност или свързаната с евроматериали дейност, или защитени евроматериали или евроматериали на друго място, което е притежавано, наето или контролирано по друг начин от производителя, освен ако за това място е предоставена подходяща акредитация в съответствие с член 2 и ЕЦБ е дала предварително писмено съгласие за прехвърлянето.

6.   Акредитираният производител няма право да възлага на външен изпълнител или да прехвърля част от свързаната с еврото защитена дейност или свързаната с евроматериали дейност, или защитени евроматериали или евроматериали на трето лице, включително дъщерни и свързани дружества на производителя, освен ако на това трето лице е предоставена подходяща акредитация в съответствие с член 2 и ЕЦБ е дала предварително писмено съгласие за възлагането на външен изпълнител или за прехвърлянето.

7.   Предварителното писмено съгласие на ЕЦБ се изисква за акредитиран производител за възлагане на външен изпълнител на част от свързаната с еврото защитена дейност или свързаната с евроматериали дейност на друго място на производство.

8.   Производител с временна акредитация уведомява незабавно ЕЦБ, когато получи официална поръчка за производство от друг акредитиран производител, НЦБ или ЕЦБ, така че съответните проверки да бъдат извършени колкото е възможно по-скоро. Уведомлението включва информация относно официалната поръчка за производство и планираната начална и крайна дата на производство.

9.   Производител с временна акредитация предоставя на ЕЦБ информация относно аспектите на екологосъобразност и на здравословни и безопасни условия, изискуеми в съответните изисквания за акредитация.

10.   Ако акредитираният производител е печатница, той предприема мерки за извършване на анализ на химичните вещества на готовите евробанкноти и докладва на ЕЦБ съгласно съответните изисквания за екологосъобразност и за здравословни и безопасни условия.

11.   Акредитираният производител е задължен да пази поверителността на съществените изисквания.

Член 13

Продължаващи задължения на ЕЦБ

ЕЦБ информира акредитираните производители за всяко актуализиране на съществените изисквания, които засягат свързаната с еврото защитена дейност и/или свързаната с евроматериали дейност, за която са получили акредитация или временна акредитация.

РАЗДЕЛ V

ПОСЛЕДИЦИ ОТ НЕИЗПЪЛНЕНИЕ

Член 14

Случаи на неизпълнение

1.   Всяко от следните деяния на производителя съставлява случай на неизпълнение:

а)

неизпълнение на съответните изисквания за акредитация;

б)

неизвършване на подобрения, договорени с ЕЦБ;

в)

отказ да предостави незабавен достъп до мястото на производство на екип за проверка на място или на персонал, назначен от НЦБ за извършване на проверки на наличностите, проверки на унищожаването или проверки на транспортирането;

г)

подаване на невярна или подвеждаща декларация или фалшифициран документ пред ЕЦБ и когато е приложимо — пред НЦБ, съгласно процедурите по настоящото решение;

д)

нарушение на задължението му да пази поверителността на съдържанието на съществените изисквания.

2.   Производителят в неизпълнение се уведомява в съответствие с член 10, параграф 4 или по друг начин за всеки случай на неизпълнение на съответните изисквания за акредитация. Всеки случай на неизпълнение трябва да бъде поправен в договорен срок. Този срок е съразмерен с тежестта на неизпълнението.

3.   Значимо неизпълнение е случай, който има или е имал непосредствено и сериозно неблагоприятно въздействие върху сигурността на свързана с еврото защитена дейност и/или непосредствено и сериозно неблагоприятно въздействие върху аспектите на качество, екологосъобразност или на здравословни и безопасни условия на свързана с евроматериали дейност.

4.   ЕЦБ може да издаде препоръка към производител, съставляваща предложение за подобряване на мярка, която въпреки това отговаря на изискванията за акредитация.

Член 15

Решения на ЕЦБ при неизпълнение

1.   ЕЦБ взема решенията по членове 16–18 и 20 в писмена форма. Тези решения включват:

а)

случая на неизпълнение и становището, представено от производителя, когато е приложимо;

б)

мястото на производство, защитения евроматериал и/или евроматериала и свързаната с еврото защитена дейност и/или свързаната с евроматериали дейност, за които се отнася решението;

в)

датата, на която решението влиза в сила;

г)

срока за поправяне на неизпълнението, когато е приложимо;

д)

мотивите за решението.

2.   Във всички случаи, когато ЕЦБ взема решение по членове 16–18 и 20, то е съразмерно с тежестта на неизпълнението и капацитета на производителя по отношение на настъпването и поправянето на други случаи на неизпълнение.

3.   ЕЦБ може да уведоми НЦБ и всички акредитирани производители относно взетото съгласно настоящия член решение, неговия обхват и продължителност, като в такъв случай посочва, че те ще бъдат уведомени, ако настъпят последващи промени в статута на производителя.

Член 16

Решение за предупреждение

1.   ЕЦБ може да вземе решение за предупреждение по отношение на акредитиран производител в случай на:

а)

значимо неизпълнение по отношение на аспектите на сигурността на свързана с еврото защитена дейност или на аспектите на качество, екологосъобразност или на здравословни и безопасни условия на свързана с евроматериали дейност;

б)

повтарящи се случаи на неизпълнение;

в)

ненавременно и неефективно поправяне на случаи на неизпълнение.

2.   ЕЦБ взема предвид всички относими обяснения, представени от производителя.

3.   Решението за предупреждение може също така да постановява, че ако неизпълнението не бъде поправено в определения срок, ще се приложат членове 17 и 18.

4.   Ако прецени, че с оглед на тежестта на установения случай на неизпълнение вземането само на решение за предупреждение не би било оправдано, ЕЦБ може да вземе решение по член 17 или 18.

Член 17

Спиране по отношение на нови поръчки

1.   ЕЦБ може да вземе решение за спиране по отношение на акредитиран производител, по силата на което производителят може да завърши текуща поръчка за производство, но не може да приема нови поръчки до отмяната на решението за спиране. Решение за спиране може да бъде взето:

а)

в случай на значимо неизпълнение с непосредствено и сериозно неблагоприятно въздействие върху сигурността на свързана с еврото защитена дейност, при което обаче производителят е могъл да докаже, че не е настъпила загуба или кражба на защитени евроматериали или неразрешено публикуване на информация, които биха могли да навредят на интегритета на защитените евроматериали;

б)

когато производителят не е поправил неизпълнението, посочено в решението за предупреждение.

2.   ЕЦБ взема предвид всички относими обяснения, представени от производителя.

3.   Решението за спиране може също така да постановява, че ако неизпълнението не бъде поправено в определения срок, ще се приложи член 18.

4.   Ако прецени, че с оглед на тежестта на установения случай на неизпълнение вземането само на решение за спиране не би било оправдано, ЕЦБ може да вземе решение за отнемане по член 18.

5.   Решението за спиране може да бъде отменено само ако всички съответни случаи на неизпълнение са поправени и оценени като поправени чрез проверка.

Член 18

Отнемане на акредитация

1.   ЕЦБ може да вземе решение за отнемане в случай на:

а)

непредприемане от производителя на действия съгласно решение за спиране;

б)

неизпълнение от производителя на член 19;

в)

неизпълнение на изискването за незабавно уведомяване на ЕЦБ относно обстоятелствата, посочени в член 12, параграф 3, букви в)—е);

г)

искане от акредитиран производител за прехвърляне на цялата или на част от неговата свързана с еврото защитена дейност и/или свързана с евроматериали дейност на ново място на производство; обхватът на такова отнемане включва старото място на производство, от което се прехвърля съответната дейност;

д)

искане от акредитиран производител за оттегляне на неговата временна акредитация или акредитация.

2.   ЕЦБ може да вземе решение за отнемане, когато преценява, че това отнемане е съразмерно със:

а)

тежестта на случаите на неизпълнение;

б)

степента на действителната или потенциална загуба, кражба или на косвени финансови вреди и вреди за репутацията от неразрешено публикуване на информация, свързана със защитени евроматериали;

в)

адекватността на отговора, капацитета и способността за смекчаване на неизпълнението от страна на производителя.

3.   ЕЦБ взема предвид всички относими обяснения, представени от съответния производител.

4.   Ако притежаването от производителя на защитени евроматериали след отнемането на акредитацията би могло да изложи на риск интегритета на евробанкнотите като платежно средство, ЕЦБ може да изиска от производителя да вземе мерки, като например да предаде на ЕЦБ или на НЦБ определени защитени евроматериали или да ги унищожи, за да се осигури, че производителят не притежава такива защитени евроматериали, след като отнемането на акредитацията влезе в сила.

5.   В решението за отнемане се посочва датата, след която производителят може да подаде ново заявление за временна акредитация. Тази дата се определя въз основа на обстоятелствата, водещи до отнемането, и е най-малко една година след датата на решението за отнемане.

Член 19

Незабавно спиране на свързана с еврото защитена дейност

1.   При изключителни обстоятелства, когато е установено значимо неизпълнение, което би могло да доведе до загуба или кражба на защитени евроматериали или неразрешено публикуване на информация, които биха могли да навредят на интегритета на евробанкнотите като платежно средство, освен ако не бъде предприето незабавно действие за поправяне, екипът за проверка на място може да изиска от производителя в неизпълнение да спре съответната свързана с еврото защитена дейност с незабавно действие до поправяне на неизпълнението. В такъв случай производителят не може да поднови тази дейност без предварителното писмено одобрение на ЕЦБ.

2.   Този производител предоставя на ЕЦБ информация относно други производители, които биха могли, като клиенти или доставчици, да бъдат косвено засегнати от спирането на свързаната с еврото защитена дейност или свързаната с евроматериали дейност. Екипът за проверка на място може също да поиска акредитираният производител да предприеме мерките по член 18, параграф 4, за да се осигури, че производителят не притежава определени защитени евроматериали през периода, за който е спряна свързаната с еврото защитена дейност.

3.   Ако свързана с еврото защитена дейност на акредитиран производител е спряна съгласно параграф 1, ЕЦБ уведомява всички потенциално засегнати трети лица производители, посочени в параграф 2, като в такъв случай посочва, че потенциално засегнатите трети лица производители ще бъдат уведомени, ако настъпи промяна в статута на производителя.

4.   Възможно най-бързо след като екипът за проверка на място на ЕЦБ е поискал спиране на свързана с еврото защитена дейност и без да се засягат другите решения, приети съгласно членове 16—18, ЕЦБ незабавно отменя това спиране, ако последваща проверка установи, че съответното неизпълнение е поправено.

Член 20

Финансови санкции в случай на несъответствия в количествата евробанкноти или хартия за банкноти

1.   Производител, извършващ производство на хартия за евробанкноти или на евробанкноти, докладва на ЕЦБ в съответствие със съществените изисквания за сигурност за всяко несъответствие в количествата хартия за евробанкноти или в количествата частично или напълно отпечатани евробанкноти, установени в процеса на свързаната с еврото защитена дейност на неговото акредитирано място на производство.

2.   Ако такъв производител установи несъответствие в количеството хартия за евробанкноти или в количествата частично или напълно отпечатани евробанкноти по време на свързана с еврото защитена дейност на акредитираното място на производство и не докладва за това в съответствие със съществените изисквания за сигурност, а несъответствието е доведено до знанието на ЕЦБ по друг начин, ЕЦБ налага на производителя финансова санкция в размер на не по-малко от 50 000 евро. Ако еквивалентната номинална стойност на несъответствието надхвърля 50 000 евро, ЕЦБ налага на производителя финансова санкция в размер на тази еквивалентна номинална стойност, но не повече от 500 000 евро.

3.   Ако производител докладва на ЕЦБ несъответствие в количеството хартия за евробанкноти или в количествата частично или напълно отпечатани евробанкноти по време на свързана с еврото защитена дейност на акредитираното място на производство, но след това не установи и не докладва на ЕЦБ причината за несъответствието в рамките на сроковете, установени от съществените изисквания за сигурност, ЕЦБ разглежда възможността за налагане на минимална финансова санкция в размер на 50 000 евро. Ако еквивалентната номинална стойност на несъответствието надхвърля 50 000 евро, ЕЦБ налага на производителя финансова санкция в размер на тази еквивалентна номинална стойност, но не повече от 500 000 евро.

4.   Ако производител не уведоми относно несъответствие в количеството хартия за евробанкноти или частично или напълно отпечатани евробанкноти по време на свързана с еврото защитена дейност на акредитираното място на производство, а несъответствието е установено и доведено до знанието на ЕЦБ по друг начин, ЕЦБ налага на производителя финансова санкция в размер на не по-малко от 50 000 евро. Ако еквивалентната номинална стойност на несъответствието надхвърля 50 000 евро, ЕЦБ налага на производителя финансова санкция в размер на тази еквивалентна номинална стойност, но не повече от 500 000 евро.

5.   Тежестта на несъответствието се взема предвид във всеки отделен случай, когато се приема решение относно финансовата санкция, и обосновава финансова санкция над или под сумата от 50 000 евро. Тежестта на несъответствието се доказва чрез еквивалентната номинална стойност на съответното несъответствие. Финансовите санкции при никакви обстоятелства не могат да надхвърлят 500 000 евро.

6.   Решенията за финансови санкции следват процедурите, установени в Регламент (ЕО) № 2532/98 и Регламент (ЕО) № 2157/1999 на Европейската централна банка от 23 септември 1999 г. относно правомощията на Европейската централна банка да налага санкции (ЕЦБ/1999/4) (5). В допълнение към финансовите санкции ЕЦБ може да реши да издаде решение за предупреждение или да отнеме или спре временна акредитация или акредитация.

Член 21

Процедура по преразглеждане

1.   ЕЦБ оценява всяко заявление и информация, представени от производителя, свързани с настоящото решение, и уведомява писмено производителя за решението си да приеме или да отхвърли заявлението или валидността на получената информация в срок до 50 работни дни от получаването на:

а)

заявлението за откриване на процедура; или

б)

допълнителната информация или пояснения, поискани от ЕЦБ.

2.   Ако ЕЦБ е взела решение:

а)

да отхвърли заявление за откриване на процедура по акредитация;

б)

да откаже: i) да предостави временна акредитация; ii) да трансформира временна акредитация в акредитация; или iii) да трансформира акредитация във временна акредитация;

в)

да трансформира акредитация по стария режим във временна акредитация или акредитация;

г)

по членове 16—19,

производителят може в срок до 30 работни дни от уведомлението за това решение да направи писмено заявление до Управителния съвет за преразглеждане на решението. Производителят посочва мотивите си за заявлението и подкрепящата го информация.

3.   Преразглеждането няма суспензивно действие. Управителният съвет може да спре действието на решението, което е предмет на преразглеждане, ако производителят изрично е поискал това в заявлението си за преразглеждане, посочвайки основанията за това.

4.   Управителният съвет преразглежда решението в съответствие със заявлението за преразглеждане на производителя. Ако приеме, че решението нарушава настоящото решение, Управителният съвет постановява повторно провеждане на въпросната процедура или приема окончателно решение. В противен случай заявлението за преразглеждане на производителя се отхвърля. Производителят се уведомява писмено за резултата от преразглеждането в срок до 60 работни дни от получаването на заявлението за преразглеждане. Решението на Управителния съвет съдържа мотивите, на които се основава.

5.   Съдът на Европейския съюз има изключителна компетентност по отношение на всички спорове между ЕЦБ и производител, свързани с настоящото решение. Ако е налице процедура по преразглеждане по параграф 2, производителят следва да изчака решението на ЕЦБ по преразглеждането, преди да отнесе спора пред Съда. Сроковете, определени в Договора, започват да текат от получаването на решението по преразглеждането.

6.   Чрез дерогация от параграфи 1—4 процедурата по преразглеждане на решения за финансови санкции по член 20 се провежда съобразно процедурата, установена в Регламент (ЕО) № 2532/98 и Регламент (ЕО) № 2157/1999 (ЕЦБ/1999/4).

Член 22

Регистър на ЕЦБ на акредитациите

1.   ЕЦБ води регистър за акредитациите, в който:

а)

се изброяват всички производители, на които е предоставена временна акредитация или акредитация;

б)

са посочени по отношение на всяко място на производство свързаната с еврото защитена дейност и/или свързаната с евроматериали дейност, защитените евроматериали и евроматериалите, за които е предоставена временна акредитация или акредитация.

2.   ЕЦБ предоставя информацията от регистъра на акредитациите на всички НЦБ, бъдещи НЦБ на Евросистемата и акредитирани производители. ЕЦБ редовно актуализира регистъра на акредитациите в съответствие с информацията, предоставена от акредитираните производители и НЦБ съгласно настоящото решение. За целите на извършване на редовни актуализации на регистъра на акредитациите ЕЦБ може да събира от акредитираните производители, НЦБ и бъдещите НЦБ на Евросистемата допълнителна относима информация, която ЕЦБ счита за необходима за поддържане на точността и правилността на информацията в регистъра на акредитациите.

3.   Ако вземе решение за спиране по член 17, ЕЦБ вписва обхвата и продължителността на мярката и всички промени в статута на производителя, свързани с неговото име, засегнатото място на производство и съответните защитени евроматериали, евроматериали, свързана с еврото защитена дейност и свързана с евроматериали дейност при спазване на условията на това решение за спиране.

4.   Ако вземе решение за отнемане по член 18, ЕЦБ заличава от регистъра на акредитациите името на производителя, мястото на производство, защитения евроматериал и свързаната с еврото защитена дейност и/или евроматериала и свързаната с евроматериали дейност при спазване на условията на това решение за отнемане.

РАЗДЕЛ VI

ИЗМЕНЕНИЕ, ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 23

Изменение

Член 1, буква в) от Решение ЕЦБ/2008/3 се заменя със следното:

„в)

„евроматериали за сигурност“ са изброените в правилата за сигурност материали, включително евробанкноти, които са: а) в обращение, б) разработени за замяна на евробанкноти в обращение, или в) изтеглени от обращение, заедно с техните компоненти и свързаната с тях информация, които се нуждаят от защита, тъй като тяхната загуба, кражба или неразрешено публикуване биха могли да навредят на интегритета на евробанкнотите като платежно средство;“.

Член 24

Отмяна

Решения ЕЦБ/2008/3, ЕЦБ/2010/22 и ЕЦБ/2011/8 се отменят на датата, посочена в член 26, параграф 3. Позоваванията на решения ЕЦБ/2008/3, ЕЦБ/2010/22 и ЕЦБ/2011/8 се считат за позовавания на настоящото решение.

Член 25

Преходни разпоредби

1.   Производителите с акредитации по стария режим имат право да извършват свързана с еврото защитена дейност и/или свързана с евроматериали дейност до датата, посочена в член 26, параграф 3.

2.   Два месеца преди посочената в член 26, параграф 3 дата производителите с акредитации по стария режим уведомяват ЕЦБ дали са извършвали свързана с еврото защитена дейност и/или свързана с евроматериали дейност през последните 36 месеца.

3.   Акредитациите по стария режим, предоставени съгласно отменените решения на ЕЦБ относно акредитациите, се трансформират в съответствие с параграфи 4 и 5 или изтичат след посочената в член 26, параграф 3 дата, независимо от оставащия им срок на валидност или техния постоянен статут.

4.   Валидните акредитации за сигурност, качество, екологосъобразност и за здравословни и безопасни условия на производител, който е произвеждал защитени евроматериали и/или суровини за евробанкноти в съответствие с отменените решения на ЕЦБ относно акредитациите в продължение на 36 месеца преди посочената в член 26, параграф 3 дата, се трансформират в акредитация в съответствие с член 7 от настоящото решение и неговите съответни изисквания за акредитация.

5.   Валидните акредитации за сигурност, качество, екологосъобразност и за здравословни и безопасни условия на производител, който не е произвеждал защитени евроматериали и/или суровини за евробанкноти в съответствие с отменените решения на ЕЦБ относно акредитациите в продължение на 36 месеца преди посочената в член 26, параграф 3 дата, се трансформират във временна акредитация в съответствие с член 8 от настоящото решение и неговите съответни изисквания за акредитация.

6.   Всички инициирани или текущи процедури съгласно отменените решения на ЕЦБ относно акредитациите по отношение на акредитации по стария режим, по-специално:

а)

първоначални или последващи проверки за сигурност, включително одит на качеството или предварителен одит на качеството;

б)

предоставяне на акредитации;

в)

издаване на решения за предупреждение, спиране или отнемане на акредитации; или

г)

преразглеждане на действия или решения съгласно букви а)—в),

се финализират в съответствие с разпоредбите на отменените решения на ЕЦБ относно акредитациите за периода до посочената в член 26, параграф 3 дата.

7.   Считано от производството на евробанкноти през 2016 г., НЦБ не утвърждават отпечатаните евробанкноти, при които химичните вещества надвишават допустимите нива, посочени в изискванията за екологосъобразност и за здравословни и безопасни условия.

Член 26

Заключителни разпоредби

1.   Настоящото решение влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   Членове 23 и 25 се прилагат от деня след публикуването на настоящото решение в Официален вестник на Европейския съюз.

3.   Останалите разпоредби на настоящото решение се прилагат след изтичане на 12 месеца от деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 27

Адресати

Адресати на настоящото решение са производителите на защитени евроматериали и евроматериали, както и НЦБ, когато последните извършват проверки на наличностите, проверки на унищожаването или проверки на транспортирането.

Съставено във Франкфурт на Майн на 20 декември 2013 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  ОВ L 318, 27.11.1998 г., стр. 4.

(2)  ОВ L 140, 30.5.2008 г., стр. 26.

(3)  ОВ L 330, 15.12.2010 г., стр. 14.

(4)  ОВ L 176, 5.7.2011 г., стр. 52.

(5)  ОВ L 264, 12.10.1999 г., стр. 21.


Top