EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0021(01)

2013/376/ЕС: Решение на Европейската централна банка от 28 юни 2013 година за отмяна на Решение ЕЦБ/2013/13 относно временни мерки във връзка с допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Кипър (ЕЦБ/2013/21)

OJ L 192, 13.7.2013, p. 75–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 192, 13.7.2013, p. 53–53 (HR)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/376/oj

13.7.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 192/75


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 28 юни 2013 година

за отмяна на Решение ЕЦБ/2013/13 относно временни мерки във връзка с допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Кипър

(ЕЦБ/2013/21)

(2013/376/ЕС)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 127, параграф 2, първо тире от него,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 12.1 и член 34.1, второ тире във връзка с член 3.1, първо тире и член 18.2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 18.1 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка (наричан по-долу „Устава на ЕСЦБ“) Европейската централна банка (ЕЦБ) и националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото, могат да осъществяват кредитни операции с кредитни институции и други участници на пазара, при които предоставянето на заеми се основава на адекватни обезпечения. Критериите за определяне на допустимостта на обезпечения за целите на операциите по паричната политика на Евросистемата са установени в приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14 от 20 септември 2011 г. относно инструментите и процедурите на паричната политика на Евросистемата (1) (наричано по-долу „общата документация“).

(2)

Съгласно раздел 1.6 от общата документация Управителният съвет на ЕЦБ може по всяко време да променя инструментите, условията, критериите и процедурите за извършване на операциите по паричната политика на Евросистемата. Съгласно раздел 6.3.1 от общата документация Евросистемата си запазва правото да определи дали дадена емисия, емитент, длъжник или гарант изпълнява нейните изисквания за високи кредитни стандарти въз основа на всяка информация, която тя сметне за относима.

(3)

Решение ЕЦБ/2013/13 от 2 май 2013 г. относно временни мерки във връзка с допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Кипър (2) временно суспендира, като изключителна мярка, минималните изисквания на Евросистемата за праговете за кредитно качество, които се прилагат по отношение на търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Кипър.

(4)

Република Кипър реши да започне операция по управление на дълг, включваща търгуеми дългови инструменти, които е емитирала.

(5)

Решението да започне операция по управление на дълг повлия още по-негативно върху адекватността на обезпеченията на търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Кипър, при операциите на Евросистемата.

(6)

Решение ЕЦБ/2013/13 следва да се отмени,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Отмяна на Решение ЕЦБ/2013/13

Решение ЕЦБ/2013/13 се отменя.

Член 2

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на 28 юни 2013 година.

Съставено във Франкфурт на Майн на 28 юни 2013 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  ОВ L 331, 14.12.2011 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 133, 17.5.2013 г., стр. 26.


Top