EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013D0005(01)

2013/168/ЕС: Решение на Европейската централна банка от 20 март 2013 година за отмяна на решения ЕЦБ/2011/4 относно временни мерки във връзка с допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или гарантирани от ирландското правителство, ЕЦБ/2011/10 относно временни мерки във връзка с допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или гарантирани от португалското правителство, ЕЦБ/2012/32 относно временни мерки във връзка с допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Гърция, и ЕЦБ/2012/34 относно временни изменения на правилата по отношение на допустимостта на обезпечения, деноминирани в чуждестранна валута (ЕЦБ/2013/5)

OJ L 95, 5.4.2013, p. 21–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/168(1)/oj

5.4.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 95/21


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 20 март 2013 година

за отмяна на решения ЕЦБ/2011/4 относно временни мерки във връзка с допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или гарантирани от ирландското правителство, ЕЦБ/2011/10 относно временни мерки във връзка с допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или гарантирани от португалското правителство, ЕЦБ/2012/32 относно временни мерки във връзка с допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Гърция, и ЕЦБ/2012/34 относно временни изменения на правилата по отношение на допустимостта на обезпечения, деноминирани в чуждестранна валута

(ЕЦБ/2013/5)

(2013/168/ЕС)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 127, параграф 2, първо тире от него,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 3.1, първо тире, член 12.1, член 18 и член 34.1, второ тире,

като взе предвид Насоки ЕЦБ/2011/14 от 20 септември 2011 г. относно инструментите и процедурите на паричната политика на Евросистемата (1), и по-специално раздел 1.6 и раздели 6.3.1 и 6.3.2 от приложение I към тях,

като има предвид, че:

(1)

Съдържанието на Решение ЕЦБ/2012/34 от 19 декември 2012 г. относно временни изменения на правилата по отношение на допустимостта на обезпечения, деноминирани в чуждестранна валута (2), следва да бъде включено в Насоки ЕЦБ/2012/18 от 2 август 2012 г. относно допълнителни временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения и за изменение на Насоки ЕЦБ/2007/9 (3) — основният правен акт, уреждащ временни мерки по отношение на операции по рефинансиране на Евросистемата и допустимост на обезпечения.

(2)

От съображения за яснота и съгласуваност и с оглед опростяване на рамката за обезпеченията на Евросистемата, съдържанието на решения ЕЦБ/2011/4 от 31 март 2011 г. относно временни мерки във връзка с допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или гарантирани от ирландското правителство (4), ЕЦБ/2011/10 от 7 юли 2011 г. относно временни мерки във връзка с допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или гарантирани от португалското правителство (5), и ЕЦБ/2012/32 от 19 декември 2012 г. относно временни мерки във връзка с допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Гърция (6), следва също да бъде включено в насоки, обхващащи временни мерки по отношение на допустимостта на обезпечения за операции по рефинансиране на Евросистемата.

(3)

Тези стъпки, които са предприети посредством преработване на Насоки ЕЦБ/2012/18, следва освен това да позволят на националните централни банки на държавите членки, чиято парична единица е еврото, да въведат в изпълнение допълнителните мерки за засилена кредитна подкрепа в договорната и регулаторна рамка, приложима за техните контрагенти.

(4)

Поради това решения ЕЦБ/2011/4, ЕЦБ/2011/10, ЕЦБ/2012/32 и ЕЦБ/2012/34 следва да бъдат отменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Отмяна на решения ЕЦБ/2011/4, ЕЦБ/2011/10, ЕЦБ/2012/32 и ЕЦБ/2012/34

1.   Решения ЕЦБ/2011/4, ЕЦБ/2011/10, ЕЦБ/2012/32 и ЕЦБ/2012/34 се отменят, считано от 3 май 2013 г.

2.   Препращанията към отменените решения се тълкуват като препращания към Насоки ЕЦБ/2013/4.

Член 2

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на 22 март 2013 г.

Съставено във Франкфурт на Майн на 20 март 2013 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  ОВ L 331, 14.12.2011 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 14, 18.1.2013 г., стр. 22.

(3)  ОВ L 218, 15.8.2012 г., стр. 20.

(4)  ОВ L 94, 8.4.2011 г., стр. 33.

(5)  ОВ L 182, 12.7.2011 г., стр. 31.

(6)  ОВ L 359, 29.12.2012 г., стр. 74.


Top