EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1050

Регламент (ЕС) № 1050/2012 на Комисията от 8 ноември 2012 година за изменение на Регламент (ЕС) № 231/2012 за определяне на спецификации на добавките в храните, включени в списъците в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на полиглицитоловия сироп текст от значение за ЕИП

OJ L 310, 9.11.2012, p. 45–46 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 024 P. 259 - 260

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1050/oj

9.11.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 310/45


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1050/2012 НА КОМИСИЯТА

от 8 ноември 2012 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 231/2012 за определяне на спецификации на добавките в храните, включени в списъците в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на полиглицитоловия сироп

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно добавките в храните (1), и по-специално член 14 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1331/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. за установяване на обща разрешителна процедура за добавките в храните, ензимите в храните и ароматизантите в храните (2), и по-специално член 7, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕС) № 231/2012 на Комисията (3) определя спецификациите на добавките в храните, включени в списъците в приложения II и III към Регламент (ЕО) № 1333/2008.

(2)

Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) изрази становището си относно безопасността на полиглицитоловия сироп при употребата му като добавка в храните, като разгледа спецификациите, предложени от заявителя на 24 ноември 2009 г. (4) Тази добавка в храните впоследствие бе разрешена въз основа на специфични употреби и беше обозначена с номер E 964 с Регламент (ЕС) № 1049/2012 на Комисията от 8 ноември 2012 г. за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на употребата на полиглицитолов сироп в няколко категории храни (5). Поради това следва да се приемат спецификации на посочената добавка в храните.

(3)

Необходимо е да се вземат под внимание спецификациите и техниките на анализ на добавките, предложени от Съвместния експертен комитет на ФАО/СЗО по добавките в храните.

(4)

Поради това Регламент (ЕС) № 231/2012 следва да бъде съответно изменен.

(5)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и нито Европейският парламент, нито Съветът възразиха срещу тях,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 8 ноември 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 16.

(2)  ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 83, 22.3.2012 г., стр. 1.

(4)  Експертна група на ЕОБХ по добавките в храните и източниците на хранителни вещества, добавени към храните (ANS); Научно становище по искане на Европейската комисия относно употребата на полиглицитолов сироп като добавка в храните. Бюлетин на ЕОБХ (EFSA Journal), 2009 г.; 7(12):1413.

(5)  Вж. стр. 41 от настоящия брой на Официален вестник.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложението към Регламент (ЕС) № 231/2012 следното вписване, отнасящо се до E 964, се добавя след вписването за E 962:

E 964 ПОЛИГЛИЦИТОЛОВ СИРОП

Синоними

Хидролизат от хидрогенирано нишесте, хидрогениран глюкозен сироп и полиглюцитол.

Определение

Смес, състояща се главно от малтитол и сорбитол и по-малки количества от хидрогенирани олиго- и полизахариди и малтротриитол. Произвежда се чрез каталитично хидрогениране на смес от хидролизати на скорбяла, състоящи се от глюкоза, малтоза и висши полимери на глюкозата, подобно на процеса на каталитично хидрогениране, използван за производството на малтитолов сироп. Полученият сироп е обезсолен посредством йонообмен и е концентриран до желаната степен.

EINECS

 

Химично наименование

Сорбитол: D-глюцитол

Малтитол: (α)-D-глюкопиранозил-1,4-D-глюцитол

Химична формула

Сорбитол: C6H14O6

Малтитол: C12H24O11

Молекулна маса

Сорбитол: 182,2

Малтитол: 344,3

Съдържание на основно вещество

Не по-малко от 99 % от общите хидрогенирани захариди на безводна основа, не по-малко от 50 % полиоли с по-голяма молекулна маса, не повече от 50 % малтитол и не повече от 20 % сорбитол на безводна основа.

Описание

Безцветна, бистра вискозна течност без мирис

Идентификация

 

Разтворимост

Силно разтворим във вода и слабо разтворим в етанол

Тест за малтитол

Преминава теста

Тест за сорбитол

Към 5 g от пробата се добавят 7 ml метанол, 1 ml бензалдехид и 1 ml солна киселина. Смесва се и се разклаща на механична клатачка до появата на кристали. Кристалите се филтрират и се разтварят в 20 ml вряща вода, съдържаща 1 g натриев бикарбонат. Кристалите се филтрират, промиват се с 5 ml смес от вода и метанол (в съотношение 1:2) и се изсушават на въздух. Получените по този начин кристали на монобензилидиновия дериват на сорбитол се топят при температура между 173 и 179 °C.

Чистота

 

Съдържание на вода

Не повече от 31 % (по метода на Карл Фишер)

Хлориди

Не повече от 50 mg/kg

Сулфати

Не повече от 100 mg/kg

Редуциращи захари

Не повече от 0,3 %

Никел

Не повече от 2 mg/kg

Олово

Не повече от 1 mg/kg“


Top