Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1040

Регламент (ЕС) № 1040/2012 на Съвета от 7 ноември 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 754/2009 по отношение на изключването на определени групи кораби от режима на риболовното усилие, установен в Регламент (ЕО) № 1342/2008, и за изменение на регламенти (ЕС) № 43/2012 и (ЕС) № 44/2012 по отношение на някои възможности за риболов

OJ L 310, 9.11.2012, p. 13–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1040/oj

9.11.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 310/13


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1040/2012 НА СЪВЕТА

от 7 ноември 2012 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 754/2009 по отношение на изключването на определени групи кораби от режима на риболовното усилие, установен в Регламент (ЕО) № 1342/2008, и за изменение на регламенти (ЕС) № 43/2012 и (ЕС) № 44/2012 по отношение на някои възможности за риболов

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 43, параграф 3 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като има предвид, че:

(1)

Оценката от 2011 г. на запаса от херинга в Ирландско море се основаваше само на оценка на тенденциите и беше приет намален предпазен общ допустим улов (ОДУ). Методологията за извършване на оценка се подобри от последвалия сравнителен анализ през 2012 г. за този вид запас, като сега може да бъде осигурена прогноза за улова на базата на подход, основан на максималния устойчив улов. Беше поискано Научният, технически и икономически комитет по рибарство (НТИКР) да даде становище относно увеличаването със задна дата на възможностите за риболов за този запас, както и да обясни въздействието на подобно увеличение в становището си за 2013 г. Въз основа на анализа на НТИКР може да бъде прието увеличение на определените за 2012 г. възможности за риболов, при условие че бъде извършено необходимото преразглеждане на ОДУ за 2013 г., така че нивото на смъртност от риболов да се запази на равнището на максималния устойчив улов. Регламент (ЕС) № 43/2012 на Съвета от 17 януари 2012 г. за определяне на възможностите за риболов за 2012 г. на кораби на ЕС за определени рибни запаси и групи от рибни запаси, които не са предмет на международни преговори или споразумения (1) следва да бъде съответно изменен.

(2)

Франция предостави информация за улова на атлантическа треска за три риболовни операции с участието на три групи кораби: група траулери за дънен риболов, които ловят сайда в Северно море, група траулери за дънен риболов, които ловят сайда и дълбоководни видове на запад от Шотландия, и група кораби, които използват парагади за риболова на мерлуза на запад от Шотландия. Въз основа на тази информация, съгласно оценката на НТИКР, може да се установи, че уловът на атлантическа треска, включително изхвърлянето на улов, на извършващите тази дейност три групи кораби не надхвърля 1,5 % от общия улов за всяка група кораби във всяка от трите зони. Освен това, предвид действащите мерки за осигуряване на наблюдението и контрола на риболовните дейности на тези групи кораби и предвид факта, че включването на тези групи би довело до административна тежест, която е непропорционална на тяхното общо въздействие върху запасите от атлантическа треска, е уместно трите групи кораби да се изключат от прилагането на режима на риболовното усилие, установен в Регламент (ЕО) № 1342/2008 на Съвета от 18 декември 2008 г. за създаване на дългосрочен план за запасите от атлантическа треска и риболовните стопанства, които експлоатират тези запаси (2). Регламент (ЕО) № 754/2009 на Съвета от 27 юли 2009 г. за изключване на определени групи кораби от режима на риболовното усилие, предвиден в глава III от Регламент (ЕО) № 1342/2008 (3), Регламент (ЕС) № 43/2012 и Регламент (ЕС) № 44/2012 на Съвета от 17 януари 2012 г. за определяне за 2012 г. на наличните възможности за риболов на определени рибни запаси и групи от рибни запаси, които са предмет на международни преговори или споразумения, във водите на ЕС и за корабите на ЕС в определени води извън ЕС (4) следва да бъдат съответно изменени.

(3)

През октомври 2012 г. Международният съвет за изследване на морето (ICES) публикува научно становище за запаса от норвежки паут в Северно море, Скагерак и Категат. В становището на ICES се посочва, че уловът не бива да надвишава 101 000 тона през 2012 г. Що се отнася до квотите, общо 75 % от ОДУ на норвежки паут в тази зона съответства на квотата на Съюза, от които 5 000 тона следва да бъдат разпределени за Норвегия. Останалата част от квотата на Съюза следва да бъде разпределена между държавите членки.

(4)

Ограниченията на улова, предвидени в настоящия регламент, следва да се прилагат от 1 януари 2012 г., с изключение на разпоредбите относно ограниченията на риболовното усилие, които следва да се прилагат от 1 февруари 2012 г. Това прилагане със задна дата не засяга принципите на правна сигурност и защита на правните очаквания по отношение на възможности за риболов, които все още не са изчерпани. Тъй като ограниченията на улова оказват влияние върху икономическите дейности и планирането на риболовния сезон на корабите от Съюза, настоящият регламент следва да влезе в сила незабавно след публикуването му.

(5)

Поради това Регламент (ЕО) № 754/2009, Регламент (ЕС) № 43/2012 и Регламент (ЕС) № 44/2012 следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменения на Регламент (ЕО) № 754/2009

В член 1 от Регламент (ЕО) № 754/2009 се добавят следните букви:

„й)

групата кораби, плаващи под знамето на Франция и посочени в искането на Франция от 8 юни 2012 г., които участват в риболов на сайда в Северно море (зона IV на ICES), като използват дънни тралове с размер на окото, равен на 100 mm или по-голям (категория съоръжения TR1);

к)

групата кораби, плаващи под знамето на Франция и посочени в искането на Франция от 8 юни 2012 г., които участват в риболов на сайда и дълбоководни видове на запад от Шотландия (зона VI на ICES), като използват дънни тралове с размер на окото, равен на 100 mm или по-голям (категория съоръжения TR1);

л)

групата кораби, плаващи под знамето на Франция и посочени в искането на Франция от 8 юни 2012 г., които участват в риболов на мерлуза на запад от Шотландия (зона VI на ICES), като използват парагади (категория съоръжения LL).“

Член 2

Изменения на Регламент (ЕС) № 43/2012

Приложения I и IIА към Регламент (ЕС) № 43/2012 се изменят в съответствие с текста, който се съдържа в приложение I към настоящия регламент.

Член 3

Изменения на Регламент (ЕС) № 44/2012

Приложения IA и IIА към Регламент (ЕС) № 44/2012 се изменят в съответствие с текста, който се съдържа в приложение II към настоящия регламент.

Член 4

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Приложение I, точка 1 и приложение II, точка 1 се прилагат от 1 януари 2012 г.

Член 1, приложение I, точка 2 и приложение II, точка 2 се прилагат от 1 февруари 2012 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 7 ноември 2012 година.

За Съвета

Председател

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  ОВ L 25, 27.1.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 348, 24.12.2008 г., стр. 20.

(3)  ОВ L 214, 19.8.2009 г., стр. 16.

(4)  ОВ L 25, 27.1.2012 г., стр. 55.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

1)

В част Б от приложение I към Регламент (ЕС) № 43/2012 вписването за херинга в VIIa се заменя със следното:

„Вид

:

Херинга

Clupea harengus

Зона

:

VIIa (1)

(HER/07A/MM)

Ирландия

1 374

Аналитичен ОДУ

Обединено кралство

3 906

Съюз

5 280

ОДУ

5 280

2)

В допълнение 1 към приложение IIA към Регламент (ЕС) № 43/2012, таблица г) колоната за Франция (FR) се заменя със следното:

„FR

1 057 828

34 926

0

0

0

302 917

0

184 354“


(1)  Тази зона се намалява с района, ограничен от следните географски координати:

на север от ширина 52° 30′ с.ш.,

на юг от ширина 52° 00′ с.ш.,

на запад от крайбрежието на Ирландия,

на изток от крайбрежието на Обединеното кралство.“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

1)

В приложение IA към Регламент (ЕС) № 44/2012 вписването за норвежки паут и свързаният с него прилов в IIIa; води на ЕС от IIa и IV се заменя със следното:

„Вид

:

Норвежки паут и свързан с него прилов

Trisopterus esmarki

Зона

:

IIIa; води на ЕС от зони IIa и IV

(NOP/2A3A4.)

Дания

70 684 (1)

Аналитичен ОДУ

Член 3 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Член 4 от Регламент (ЕО) № 847/96 не се прилага.

Германия

14 (1)  (2)

Нидерландия

52 (1)  (2)

Съюз

75 750 (1)  (3)

ОДУ

Не се рилага

2)

В допълнение 1 към приложение IIA към Регламент (ЕС) № 44/2012 колоната за Франция (FR) се заменя със следното:

„FR

533 451

6 496 811

101 316

0

1 202 818

342 579

4 338 315

125 141“


(1)  Най-малко 95 % от разтоварванията на суша, които се приспадат от тази квота, трябва да бъдат от норвежки паут. Приловът от пикша и меджид се приспада от оставащите 5 % от квотата.

(2)  По квотата може да се извършва риболов само във водите на ЕС от зони IIa, IIIa и IV на ICES.

(3)  От които 5 000 тона са разпределят на Норвегия.“


Top