EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0978

Регламент (ЕС) № 978/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2012 година за прилагане на схема от общи тарифни преференции и за отмяна на Регламент (ЕО) № 732/2008 на Съвета

OJ L 303, 31.10.2012, p. 1–82 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 059 P. 227 - 308

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/978/oj

31.10.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 303/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 978/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 25 октомври 2012 година

за прилагане на схема от общи тарифни преференции и за отмяна на Регламент (ЕО) № 732/2008 на Съвета

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 207 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (1),

като имат предвид, че:

(1)

От 1971 г. Общността предоставя търговски преференции на развиващите се държави в рамките на своята схема от общи тарифни преференции.

(2)

Общата търговска политика на Съюза трябва да се ръководи от принципите и да следва целите, определени в общите разпоредби относно външната дейност на Съюза, установени в член 21 от Договора за Европейския съюз (ДЕС).

(3)

Съюзът се стреми да определя и провежда общи политики и действия с цел подпомагане на устойчивото развитие в икономическо и социално отношение и в областта на околната среда в развиващите се държави, като има за основна цел изкореняването на бедността.

(4)

Общата търговска политика на Съюза трябва да отразява и утвърждава целите на политиката на Съюза в областта на сътрудничеството за развитие, установени в член 208 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), по-специално изкореняването на бедността и насърчаването на устойчивото развитие и доброто управление в развиващите се държави. Тя трябва да бъде съобразена с изискванията на Световната търговска организация (СТО), и по-специално с Решението за диференцирано и по-благоприятно третиране, реципрочност и по-пълно участие на развиващите се страни („упълномощаващата клауза“), прието в рамките на Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) през 1979 г., съгласно което членовете на СТО могат да предоставят диференцирано и по-благоприятно третиране на развиващите се държави.

(5)

В съобщението на Комисията от 7 юли 2004 г., озаглавено „Развиващи се държави, международна търговия и устойчиво развитие: функцията на общата система от преференции (ОСП) на Общността през десетгодишния период 2006—2015 г.“, се посочват насоките за прилагане на схемата от общи тарифни преференции за периода 2006—2015 г.

(6)

С Регламент (ЕО) № 732/2008 на Съвета от 22 юли 2008 г. за прилагане на схема от общи тарифни преференции за периода от 1 януари 2009 г. (2), чийто срок на действие бе удължен с Регламент (ЕС) № 512/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2011 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 732/2008 на Съвета (3), се предвижда схемата от общи тарифни преференции („схемата“) да се прилага до 31 декември 2013 г. или докато се прилага схемата по настоящия регламент, в зависимост от това коя дата настъпи по-рано. След това схемата следва да продължи да се прилага за срок от 10 години от началната дата на прилагане на преференциите, предвидени в настоящия регламент, с изключение на специалния режим за най-слабо развитите държави, който следва да продължи да се прилага, без да се определя краен срок.

(7)

Чрез предоставянето на преференциален достъп до пазара на Съюза схемата следва да подпомага развиващите се държави в усилията им за намаляване на бедността и да насърчава доброто управление и устойчивото развитие, като им помага да генерират допълнителни приходи чрез международна търговия, които впоследствие могат да реинвестират в полза на собственото си развитие, и освен това да диверсифицират своята икономика. Тарифните преференции по схемата следва да бъдат насочени основно към подпомагане на развиващите се държави с най-големи нужди в областта на развитието, търговията и финансите.

(8)

Схемата се състои от общ режим и два специални режима.

(9)

Общият режим следва да се предоставя на всички развиващи се държави, които споделят общи нужди за развитие и са на сходен етап от икономическото си развитие. Държавите, класифицирани от Световната банка като държави с висок доход или държави с по-висок среден доход, разполагат с нива на доход на глава от населението, които им позволяват да постигнат по-висока степен на диверсификация без тарифните преференции по схемата. Тези държави включват държави, чиито икономики успешно са осъществили прехода си от централизирана към пазарна икономика. Те нямат същите нужди в областта на развитието, търговията и финансите както останалите развиващи се държави; те са на различен етап от икономическото си развитие, т.е. те не са в сходно положение като по-уязвимите развиващи се държави; ето защо, за да се предотврати неоправдана дискриминация, е необходимо те да бъдат третирани по различен начин. Освен това използването на предвидените в рамките на схемата тарифни преференции от държавите с висок доход или с по-висок среден доход увеличава конкурентния натиск върху износа от по-бедните, по-уязвими държави и по този начин би могъл да натовари с неоправдана тежест тези по-уязвими развиващи се държави. В общия режим се отчита фактът, че нуждите по отношение на развитието, търговията и финансите са променливи и се гарантира, че режимът остава отворен за участие, в случай че положението на някоя държава се промени.

От съображения за последователност тарифните преференции, предоставяни по общия режим, следва да не се прилагат по отношение на развиващите се държави, които се ползват от преференциален режим за достъп до пазара на Съюза, с който по същество за целия търговски обмен им се предоставя най-малко същото равнище на тарифни преференции, каквото и със схемата. С оглед предоставяне на дадена държава бенефициер и на икономическите оператори време за организирано приспособяване, общият режим следва да продължи да се предоставя в продължение на две години, считано от началната дата на прилагане на преференциалния режим за достъп до пазара, като тази дата следва да се посочи в списъка с държави — бенефициери по общия режим.

(10)

Държавите, изброени в приложение I към Регламент (ЕО) № 732/2008, и държавите, ползващи се с автономен преференциален достъп до пазара на Съюза по Регламент (ЕО) № 732/2008, Регламент (ЕО) № 55/2008 на Съвета от 21 януари 2008 г. относно въвеждане на автономни търговски преференции за Република Молдова (4) и Регламент (ЕО) № 2007/2000 на Съвета от 18 септември 2000 г. относно въвеждане на изключителни търговски мерки в полза на страни и територии, участващи или свързани с процеса на стабилизиране и асоцииране, осъществяван от Европейския съюз (5), следва да се считат за държави с право на участие в схемата. По отношение на отвъдморските територии, асоциирани със Съюза, и отвъдморските държави и територии от държави, които не са изброени в приложение I към Регламент (ЕО) № 732/2008, следва да се приеме, че са без право на участие в схемата.

(11)

Специалният насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление се основава на цялостната концепция за устойчиво развитие, призната в такива международни конвенции и инструменти като Декларацията на Организацията на обединените нации (ООН) за правото на развитие от 1986 г., Декларацията от Рио де Жанейро за околната среда и развитието от 1992 г., Декларацията на Международната организация на труда (МОТ) за основните принципи и права в областта на труда от 1998 г., Декларацията на ООН за хилядолетието от 2000 г. и Йоханесбургската декларация за устойчивото развитие от 2002 г. В резултат на това допълнителните тарифни преференции, предвидени по специалния насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление, следва да бъдат предоставени на тези развиващи се държави, които са уязвими поради липсата на диверсификация и поради недостатъчна интеграция в международната система за търговия, за да им се помогне да понесат особените тежести и отговорности, произтичащи от ратификацията на основните международни конвенции в областта на правата на човека и трудовите права, опазването на околната среда и доброто управление, както и от тяхното ефективно изпълнение.

(12)

С преференциите следва да се цели насърчаване на по-нататъшния икономически растеж и по такъв начин да се отговори положително на нуждата от устойчиво развитие. Съгласно специалния насърчителен режим адвалорните тарифи следва да се суспендират по отношение на засегнатите държави бенефициери. Специфичните мита също следва да бъдат суспендирани, освен когато са комбинирани с адвалорно мито.

(13)

Държавите, които отговарят на критериите за участие в специалния насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление, следва да могат да се възползват от допълнителните тарифни преференции, ако след подадено искане от тяхна страна Комисията прецени, че съответните условия са изпълнени. Следва да има възможност искания да се подават от датата на влизане в сила на настоящия регламент. Държавите, които се ползват от тарифните преференции по схемата съгласно Регламент (ЕО) № 732/2008, също следва да подадат ново искане.

(14)

Комисията следва да наблюдава статуса на ратификациите на международните конвенции за правата на човека и трудовите права, опазването на околната среда и доброто управление и тяхното ефективно изпълнение, като проучва заключенията и препоръките на компетентните наблюдаващи органи, създадени с тези конвенции („компетентните наблюдаващи органи“). На всеки две години Комисията следва да представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно статуса на ратификациите на съответните конвенции, спазването от страна на държавите бенефициери на задълженията за докладване по тези конвенции, както и положението от гледна точка на изпълнението на конвенциите на практика.

(15)

За целите на наблюдението и оттеглянето на преференциите основно значение имат докладите на компетентните наблюдаващи органи. В допълнение към тези доклади обаче може да се използват и други източници на информация, ако са точни и сигурни. Без да се засягат другите източници, това може да включва информация от гражданското общество, социалните партньори, Европейския парламент и Съвета.

(16)

По специалния режим за най-слабо развитите държави следва да продължи да се предоставя безмитен достъп до пазара на Съюза за продукти с произход от най-слабо развитите държави, които са признати и класифицирани от ООН, като се изключва търговията с оръжия. За държава, която вече не е класифицирана от ООН като най-слабо развита държава, следва да бъде установен преходен период, за да се смекчат евентуални неблагоприятни последици, произтичащи от премахването на тарифните преференции, предоставяни по този режим. От тарифните преференции, предвидени по специалния режим за най-слабо развитите държави, следва да продължат да се ползват тези най-слабо развити държави, които се ползват от друг преференциален режим за достъп до пазара на Съюза.

(17)

С цел гарантиране на съгласуваност с разпоредбите за достъп до пазара за захарта в споразуменията за икономическо партньорство следва до 30 септември 2015 г. да се изисква лиценз за внос при внос на продукти по позиция 1701 от Общата митническа тарифа.

(18)

По отношение на общия режим следва да се запази разграничението между тарифните преференции за „нечувствителни“ продукти и тарифните преференции за „чувствителни“ продукти, за да бъде взето предвид положението на произвеждащите същите продукти сектори в Съюза.

(19)

Митата по Общата митническа тарифа за нечувствителните продукти следва да продължат да бъдат суспендирани, докато за митата върху чувствителните продукти следва да прилага тарифно намаление, за да се осигури задоволителна степен на използване, като същевременно се отчита положението на съответните отрасли на Съюза.

(20)

Това тарифно намаление следва да е достатъчно привлекателно, за да мотивира търговците да използват възможностите, предлагани от схемата. Поради това адвалорните мита следва като цяло да се намалят с плоска ставка от 3,5 процентни пункта от митническата ставка за „най-облагодетелствана нация“, докато за текстила и текстилните изделия тези мита следва да се намалят с 20 %. Специфичните мита следва да се намалят с 30 %. Когато има предвидено минимално мито, това минимално мито не следва да се прилага.

(21)

Митата следва да се суспендират напълно, когато преференциалното третиране по отношение на индивидуални декларации за внос води до адвалорно мито от 1 % или по-малко или до специфично мито от 2 EUR или по-малко, тъй като разходите за събирането на такива мита може да надвишават получения приход.

(22)

Отделянето следва да се основава на критерии, свързани с разделите и главите от Общата митническа тарифа. Отделянето следва да се прилага във връзка с отделен раздел или подраздел, за да се намалят случаите, в които се отделят разнородни продукти. Отделянето на раздел или подраздел (съставен от глави) за определена държава бенефициер следва да се прилага, когато разделът отговаря на критериите за отделяне в продължение на три последователни години, с цел увеличаване на предвидимостта и справедливостта на отделянето чрез премахване на последиците от големи и извънредни колебания в статистиката за вноса. Отделянето следва да не се прилага за държави — бенефициери по специалния насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление, и за държави — бенефициери по специалния режим за най-слабо развитите държави, тъй като те имат много сходен икономически профил, който ги прави уязвими поради тяхната слаба, недиверсифицирана експортна база.

(23)

С цел да се гарантира, че от схемата се ползват само държавите, за които тя е предназначена, следва да се прилагат предвидените в настоящия регламент тарифни преференции, както и правилата за произход на продуктите, установени в Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността (6).

(24)

Основанията за временно оттегляне на правото на ползване на режимите по схемата следва да включват тежки и системни нарушения на принципите, установени в някои международни конвенции, отнасящи се до основните права на човека и трудови права, с оглед насърчаване на постигането на целите на тези конвенции. Тарифните преференции по специалния насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление следва да бъдат временно оттегляни, ако държавата бенефициер не спазва своя обвързващ ангажимент да запази ратификацията и ефективното изпълнение на тези конвенции или да спазва наложените със съответните конвенции изисквания за докладване, или ако държавата бенефициер не сътрудничи в рамките на процедурите на Съюза за наблюдение, определени в настоящия регламент.

(25)

Предвид политическата обстановка в Бирма/Мианмар и в Беларус следва да се запази временното оттегляне на всички тарифни преференции по отношение на вноса на продукти с произход от Бирма/Мианмар или Беларус.

(26)

С цел да се постигне баланс между необходимостта от по-добра насоченост, по-висока степен на съгласуваност и прозрачност, от една страна, и по-успешното насърчаване на устойчивото развитие и доброто управление чрез схема на едностранни тарифни преференции, от друга страна, на Комисията следва да бъде делегирано правомощието — в съответствие с член 290 ДФЕС — да приема актове във връзка с изменения на приложенията към настоящия регламент и относно временно оттегляне на тарифните преференции поради неспазване на принципите на устойчивото развитие и доброто управление, относно процедурните правила във връзка с подаване на искания за тарифни преференции, предоставяни по специалния насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление, а също така и относно провеждането на разследвания с оглед на временно оттегляне или налагане на защитни мерки, за да се установят еднообразни и подробни технически правила. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да гарантира едновременното и своевременно предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

(27)

За да се осигури стабилна рамка за икономическите оператори, на Комисията следва да се делегира правомощието да приема актове в съответствие с член 290 ДФЕС във връзка с отмяната на дадено решение за временно оттегляне съгласно процедурата по спешност, преди това решение за временно оттегляне на тарифните преференции да породи действие, когато основанията за временното оттегляне вече не са налице.

(28)

С оглед осигуряване на еднакви условия за прилагането на настоящия регламент на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да се упражняват в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (7).

(29)

Процедурата по консултиране следва да се използва за приемането на актове за изпълнение за суспендиране на тарифните преференции за някои раздели по ОСП по отношение на държавите бенефициери и за започване на процедура за временно оттегляне, като се вземат предвид естеството и въздействието на тези актове.

(30)

Процедурата по разглеждане следва да се използва за приемането на актове за изпълнение във връзка с разследвания с оглед налагане на защитни мерки и за суспендиране на преференциалните режими, когато вносът може да причини сериозни смущения на пазарите на Съюза.

(31)

За да се гарантира единното и организирано действие на схемата, Комисията следва да приема актове за изпълнение с незабавно приложение в надлежно обосновани случаи, свързани с временно оттегляне поради неспазване на свързани с митниците процедури и задължения, когато това се налага по наложителни причини за спешност.

(32)

За да се осигури стабилна рамка за икономическите оператори, след изтичането на максималния шестмесечен срок Комисията следва да приема актове за изпълнение с незабавно приложение в надлежно обосновани случаи, свързани с прекратяване или удължаване на срока на временното оттегляне поради неспазване на свързани с митниците процедури и задължения, когато това се налага по наложителни причини за спешност.

(33)

Комисията следва също така да приема актове за изпълнение с незабавно приложение в надлежно обосновани случаи, свързани с разследвания с оглед налагане на защитни мерки, когато това се налага по наложителни причини за спешност, свързани с влошаване на икономическото и/или финансовото положение на производителите от Съюза, което би било трудно да се преодолее.

(34)

Комисията следва да докладва редовно на Европейския парламент и на Съвета за въздействието от прилагането на схемата по настоящия регламент. Пет години след влизането ѝ в сила Комисията следва да докладва на Европейския парламент и на Съвета относно прилагането на настоящия регламент и да оцени необходимостта от преглед на схемата, включително на специалния насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление и на разпоредбите относно временно оттегляне на тарифните преференции, като вземе предвид борбата срещу тероризма и международните стандарти за прозрачност и обмен на информация в областта на данъчното облагане. При докладването Комисията следва да вземе предвид последиците за нуждите на бенефициерите в областта на развитието, търговията и финансите. В доклада следва също да бъде включен подробен анализ на въздействието на настоящия регламент върху търговията, както и върху митническите приходи на Съюза, като се обърне специално внимание на въздействието върху държавите бенефициери. Когато е целесъобразно, следва да бъде оценено и спазването на санитарното и фитосанитарното законодателство на Съюза. Докладът следва да включва също така анализ на въздействието на схемата по отношение на вноса на биогорива и на аспектите, свързани с устойчивостта.

(35)

Поради това Регламент (ЕО) № 732/2008 следва да бъде отменен,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

ГЛАВА I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

1.   Схемата от общи тарифни преференции („схемата“) се прилага в съответствие с настоящия регламент.

2.   Настоящият регламент предвижда следните тарифни преференции по схемата:

а)

общ режим;

б)

специален насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление (ОСП+); и

в)

специален режим за най-слабо развитите държави (инициатива „Всичко освен оръжие“ (ВОО).

Член 2

За целите на настоящия регламент:

а)

„ОСП“ означава Общата схема от преференции, чрез която Съюзът предоставя преференциален достъп до своя пазар чрез някой от преференциалните режими, посочени в член 1, параграф 2;

б)

„държави“ означава държави и територии, които притежават митническа администрация;

в)

„държави с право на участие“ означава всички развиващи се държави, изброени в приложение I;

г)

„държави — бенефициери по ОСП“ означава държавите — бенефициери по общия режим, изброени в приложение II;

д)

„държави — бенефициери по ОСП+“ означава държавите — бенефициери по специалния насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление, изброени в приложение III;

е)

„държави — бенефициери по инициативата ВОО“ означава държавите — бенефициери по специалния режим за най-слабо развитите държави, изброени в приложение IV;

ж)

„мита по Общата митническа тарифа“ означава митата, посочени в част втора от приложение I към Регламент (ЕИО) № 2658/87 на Съвета от 23 юли 1987 г. относно тарифната и статистическа номенклатура и Общата митническа тарифа (8), с изключение на митата, които са определени като част от тарифни квоти;

з)

„раздел“ означава всеки от разделите на Общата митническа тарифа, установена с Регламент (ЕИО) № 2658/87;

и)

„глава“ означава всяка от главите от Общата митническа тарифа, установена с Регламент (ЕИО) № 2658/87;

й)

„раздел по ОСП“ означава раздел, изброен в приложение V и установен въз основа на разделите и главите от Общата митническа тарифа;

к)

„преференциален режим за достъп до пазара“ означава преференциален достъп до пазара на Съюза въз основа на споразумение за търговия, което се прилага временно или е в сила, или въз основа на автономни преференции, предоставени от Съюза;

л)

„ефективно изпълнение“ означава цялостното изпълнение на всички ангажименти и задължения, поети по международните конвенции, изброени в приложение VIII, като по този начин се осигурява спазването на всички гарантирани в тях принципи, цели и права.

Член 3

1.   В приложение I се съдържа списък на държавите с право на участие.

2.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 36 за изменение на приложение I с оглед отчитане на промените в международното положение или класификацията на държавите.

3.   Комисията нотифицира засегната държава с право на участие за относими промени в нейното положение по схемата.

ГЛАВА II

ОБЩ РЕЖИМ

Член 4

1.   Държава с право на участие се ползва от тарифните преференции, предвидени по посочения в член 1, параграф 2, буква а) общ режим, освен ако:

а)

е била класифицирана от Световната банка като държава с висок доход или държава с по-висок среден доход през трите последователни години непосредствено преди актуализирането на списъка на държавите бенефициери; или

б)

се ползва по същество за целия търговски обмен от преференциален режим за достъп до пазара, с който се предвиждат същите тарифни преференции като по схемата или по-добри.

2.   Параграф 1, букви а) и б) не се прилагат по отношение на най-слабо развитите държави.

3.   Без да се засяга параграф 1, буква б), параграф 1, буква а) не се прилага до 21 ноември 2014 г. за държави, които към 20 ноември 2012 г. са парафирали със Съюза двустранно споразумение за преференциален достъп до пазара, в което по същество за целия търговски обмен се предвиждат същите като при схемата или по-изгодни тарифни преференции, но което все още не се прилага.

Член 5

1.   В приложение II се съдържа списък на държавите — бенефициери по ОСП, които отговарят на критериите по член 4.

2.   След влизането в сила на настоящия регламент всяка година до 1 януари Комисията прави преглед на приложение II. С цел предоставяне на дадена държава — бенефициер по ОСП, и на икономическите оператори на време за организирано приспособяване към промените в положението на държавата по схемата:

а)

решението за заличаване на държава бенефициер от списъка на държавите — бенефициери по ОСП, в съответствие с параграф 3 от настоящия член и въз основа на член 4, параграф 1, буква а), започва да се прилага една година след датата на влизане в сила на решението;

б)

решението за заличаване на държава бенефициер от списъка на държавите — бенефициери по ОСП, в съответствие с параграф 3 от настоящия член и въз основа на член 4, параграф 1, буква б), започва да се прилага две години след началната дата на прилагане на преференциален режим за достъп до пазара.

3.   За целите на параграфи 1 и 2 от настоящия член на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 36 за изменение на приложение II въз основа на критериите по член 4.

4.   Комисията нотифицира засегната държава — бенефициер по ОСП, за всякакви промени в нейното положение по схемата.

Член 6

1.   Продуктите, включени в общия режим, посочен в член 1, параграф 2, буква а), са изброени в приложение V.

2.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 36 за изменение на приложение V с оглед въвеждане на промени, които са необходими поради изменения на Комбинираната номенклатура.

Член 7

1.   Митата по Общата митническа тарифа за продукти, изброени в приложение V като нечувствителни продукти, се суспендират напълно, с изключение на селскостопанските компоненти.

2.   Адвалорните мита по Общата митническа тарифа за продуктите, изброени в приложение V като чувствителни продукти, се намаляват с 3,5 процентни пункта. За продуктите от раздели по ОСП Р-11а и Р-11б от приложение V това намаление е 20 %.

3.   Когато преференциалните митнически ставки, изчислени в съответствие с член 6 от Регламент (ЕО) № 732/2008 въз основа на адвалорните мита по Общата митническа тарифа, приложими към датата на влизане в сила на настоящия регламент, предвиждат тарифно намаление от повече от 3,5 процентни пункта за продуктите, посочени в параграф 2 от настоящия член, се прилагат тези преференциални митнически ставки.

4.   Специфичните мита по Общата митническа тарифа, различни от минималните или максималните мита, за продукти, посочени в приложение V като чувствителни продукти, се намаляват с 30 %.

5.   Когато митата по Общата митническа тарифа за продукти, изброени в приложение V като чувствителни продукти, включват адвалорни мита и специфични мита, специфичните мита не се намаляват.

6.   Когато митата, намалени в съответствие с параграфи 2 и 4, определят максимално мито, това максимално мито не се намалява. Когато такива мита определят минимално мито, това минимално мито не се прилага.

Член 8

1.   Тарифните преференции, посочени в член 7, се суспендират по отношение на продуктите от раздел по ОСП, които са с произход от държава — бенефициер по ОСП, когато в продължение на три последователни години средната стойност на вноса в Съюза на тези продукти от посочената държава — бенефициер по ОСП, надвишава праговете, посочени в приложение VI. Праговете се изчисляват като процент от общата стойност на вноса в Съюза на същите продукти от всички държави — бенефициери по ОСП.

2.   Преди прилагането на тарифните преференции, предвидени в настоящия регламент, Комисията приема в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 39, параграф 2, акт за изпълнение, с който се установява списък на разделите по ОСП, за които посочените в член 7 тарифни преференции са суспендирани по отношение на държава — бенефициер по ОСП. Този акт за изпълнение се прилага, считано от 1 януари 2014 г.

3.   На всеки три години Комисията прави преглед на посочения в параграф 2 от настоящия член списък и приема в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 39, параграф 2, акт за изпълнение с цел суспендиране или възстановяване на тарифните преференции, посочени в член 7. Този акт за изпълнение се прилага, считано от 1 януари на годината след влизането му в сила.

4.   Посоченият в параграфи 2 и 3 от настоящия член списък се установява въз основа на данните, налични към 1 септември в годината, през която се прави прегледът, и в двете години, предхождащи годината на прегледа. В него се взема предвид вносът от държавите — бенефициери по ОСП, изброени в приложение II, в редакцията, в която е приложимо към съответния момент. Не се взема предвид обаче стойността на вноса от държавите — бенефициери по ОСП, които към датата на прилагане на суспендирането вече не се ползват от тарифните преференции по член 4, параграф 1, буква б).

5.   Комисията нотифицира засегнатата държава за акта за изпълнение, приет в съответствие с параграфи 2 и 3.

6.   При всяко изменение на приложение II в съответствие с установените в член 4 критерии на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 36 за изменение на приложение VI с цел коригиране на реда и условията, посочени в това приложение, така че в пропорционално изражение да се запази същата тежест на отделените продуктови раздели, както е определено в параграф 1 от настоящия член.

ГЛАВА III

СПЕЦИАЛЕН НАСЪРЧИТЕЛЕН РЕЖИМ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ И ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ

Член 9

1.   Държава — бенефициер по ОСП, може да ползва тарифните преференции, предвидени в рамките на посочения в член 1, параграф 2, буква б) специален насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление, при условие че:

а)

се счита за уязвима поради липсата на диверсификация и поради недостатъчна интеграция в международната система за търговия, както е определено в приложение VII;

б)

е ратифицирала всички конвенции, изброени в приложение VIII („съответните конвенции“), и в най-новите налични заключения на наблюдаващите органи по тези конвенции („компетентните наблюдаващи органи“), не е констатирано тежко нарушение във връзка с ефективното изпълнение на някоя от тези конвенции;

в)

по отношение на никоя от съответните конвенции не е формулирала резерва, която да е забранена от конвенцията или която, за целите на настоящия член, да се счита за несъвместима с предмета и целта на съответната конвенция.

За целите на настоящия член резервите не се считат за несъвместими с предмета и целта на дадена конвенция, освен ако:

i)

изрично създаден за целта процес по конвенцията не ги определя като такива; или

ii)

ако няма подобен процес — Съюзът, когато е страна по конвенцията, и/или квалифицирано мнозинство от държавите-членки, които са страни по конвенцията, в съответствие със своята установена по Договорите компетентност, са се противопоставили на резервата на основанието, че е несъвместима с предмета и целта на конвенцията, и са се противопоставили на влизането в сила на конвенцията между тях и формулиралата резерва държава в съответствие с разпоредбите на Виенската конвенция за правото на договорите;

г)

поема обвързващ ангажимент да запази ратификацията на съответните конвенции и да гарантира ефективното им изпълнение;

д)

приема без резерви изискванията за докладване, наложени с всяка конвенция, и поема обвързващ ангажимент да приема редовно наблюдение и преглед на изпълнението ѝ от нейна страна в съответствие с разпоредбите на съответните конвенции; и

е)

поема обвързващ ангажимент да участва и да сътрудничи в процедурата по наблюдение, посочена в член 13.

2.   При всяко изменение на приложение II на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 36 за изменение на приложение VII с цел преглед на посочения в приложение VII, точка 1, буква б) праг на уязвимост, така че в пропорционално изражение да се запази тежестта на прага на уязвимост, изчислена в съответствие с приложение VII.

Член 10

1.   Специалният насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление се предоставя, ако са спазени следните условия:

а)

държава — бенефициер по ОСП, е отправила искане за това; и

б)

при разглеждането на искането става ясно, че държавата заявител отговаря на условията, установени в член 9, параграф 1.

2.   Държавата заявител подава искането си до Комисията в писмена форма. В искането се предоставя изчерпателна информация относно ратификацията на съответните конвенции и се включват обвързващите ангажименти, посочени в член 9, параграф 1, букви г), д) и е).

3.   След получаване на искането Комисията нотифицира Европейския парламент и Съвета за това.

4.   На Комисията се предоставя правомощието след разглеждане на искането да приема делегирани актове в съответствие с член 36, за да въведе или измени приложение III с цел да предостави на държавата заявител специален насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление, като я добави към списъка на държавите — бенефициери по ОСП+.

5.   Когато държава — бенефициер по ОСП+, вече не отговаря на условията, посочени в член 9, параграф 1, буква а) или в), или ако оттегли някой от обвързващите ангажименти, посочени в член 9, параграф 1, букви г), д) и е), на Комисията се предоставя правомощието да приеме делегиран акт в съответствие с член 36, за да измени приложение III с цел да заличи тази държава от списъка на държавите — бенефициери по ОСП+.

6.   Комисията нотифицира държавата заявител за решението, взето в съответствие с параграфи 4 и 5 от настоящия член, след като приложение III бъде изменено и публикувано в Официален вестник на Европейския съюз. Когато на държавата заявител се предоставя специален насърчителен режим, тя се уведомява за датата на влизане в сила на съответния делегиран акт.

7.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 36 за установяване на правила, свързани с процедурата по предоставяне на специалния насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление, по-специално по отношение на сроковете, подаването на исканията и обработването им.

Член 11

1.   Продуктите, включени в специалния насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление, са изброени в приложение IХ.

2.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 36 за изменение на приложение IХ с оглед отчитане на изменения на Комбинираната номенклатура, които засягат изброените в това приложение продукти.

Член 12

1.   Суспендират се адвалорните мита по Общата митническа тарифа за всички изброени в приложение IХ продукти, които са с произход от държава — бенефициер по ОСП+.

2.   Специфичните мита по Общата митническа тарифа за посочените в параграф 1 продукти се суспендират напълно, освен за продукти, за които митата по Общата митническа тарифа включват адвалорни мита. За продукти с код по Комбинираната номенклатура 1704 10 90 специфичното мито се ограничава до 16 % от митническата стойност.

Член 13

1.   Считано от датата на предоставяне на тарифните преференции, предвидени по специалния насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление, Комисията следи статуса на ратификациите на съответните конвенции и наблюдава тяхното ефективно изпълнение, както и сътрудничеството с компетентните наблюдаващи органи, като проучва заключенията и препоръките, отправени от тези наблюдаващи органи.

2.   В този контекст държавите — бенефициери по ОСП+, сътрудничат на Комисията и предоставят цялата информация, необходима за оценка на спазването от тяхна страна на обвързващите ангажименти, посочени в член 9, параграф 1, букви г), д) и е), както и за положението им по отношение на член 9, параграф 1, буква в).

Член 14

1.   До 1 януари 2016 г. и на всеки две години след това Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно статуса на ратификациите на съответните конвенции, спазването от страна на държавите — бенефициери по ОСП+, на задълженията за докладване по тези конвенции, както и положението от гледна точка на тяхното ефективно изпълнение.

2.   В доклада се съдържат:

а)

заключенията или препоръките на компетентните наблюдаващи органи, по отношение на всяка държава — бенефициер по ОСП+; и

б)

заключенията на Комисията относно спазването от страна на всяка една държава — бенефициер по ОСП+, на нейните обвързващи ангажименти за изпълнение на задълженията за докладване, за оказване на сътрудничество на компетентните наблюдаващи органи по съответните конвенции и за гарантиране на ефективното изпълнение на тези конвенции.

В доклада може да се съдържа всякаква информация, която Комисията счита за целесъобразна.

3.   При изготвяне на заключенията относно ефективното изпълнение на съответните конвенции Комисията оценява заключенията и препоръките на компетентните наблюдаващи органи, както и, без да се засягат други източници, информация, представена от трети лица, включително гражданското общество, социалните партньори, Европейския парламент или Съвета.

Член 15

1.   Специалният насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление се оттегля временно по отношение на всички или на някои продукти с произход от държава — бенефициер по ОСП+, когато тази държава на практика не спазва обвързващите си ангажименти, посочени в член 9, параграф 1, букви г), д) и е), или когато държавата бенефициер по ОСП+, е формулирала резерва, която е забранена от някоя от съответните конвенции или която е несъвместима с предмета или целта на тази конвенция, съгласно установеното в член 9, параграф 1, буква в).

2.   Държавата — бенефициер по ОСП+, носи тежестта на доказване на спазването на задълженията, произтичащи от посочените в член 9, параграф 1, букви г), д) и е) обвързващи ангажименти, и положението ѝ по член 9, параграф 1, буква в).

3.   Когато въз основа на заключенията от посочения в член 14 доклад или на наличните данни Комисията има основателно съмнение, че конкретна държава — бенефициер по ОСП+, не спазва своите обвързващи ангажименти, посочени в член 9, параграф 1, букви г), д) и е), или е формулирала резерва, която е забранена от някоя от съответните конвенции или е несъвместима с предмета или целта на тази конвенция, както е установено в член 9, параграф 1, буква в), Комисията — в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 39, параграф 2 — приема акт за изпълнение за започване на процедура по временно оттегляне на тарифните преференции, предвидени по специалния насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление. Комисията информира Европейския парламент и Съвета за това.

4.   Комисията публикува известие в Официален вестник на Европейския съюз и нотифицира засегнатата държава — бенефициер по ОСП+, за това. В известието:

а)

се посочват причините за основателното съмнение относно изпълнението на поетите от държавата — бенефициер по ОСП+, обвързващи ангажименти, посочени в член 9, параграф 1, букви г), д) и е), или относно наличието на резерва, която е забранена от някоя от съответните конвенции, или която е несъвместима с предмета или целта на тази конвенция, както е установено в член 9, параграф 1, буква в), които могат да поставят под въпрос правото на държавата да продължи да се ползва от тарифните преференции, предвидени по специалния насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление; и

б)

се посочва срокът, в който държавата — бенефициер по ОСП+, трябва да представи своето становище, като той не може да надвишава шест месеца от датата на публикуване на известието.

5.   Комисията предоставя на засегнатата държава бенефициер всякаква възможност да сътрудничи по време на срока, посочен в параграф 4, буква б).

6.   Комисията издирва цялата информация, която счете за необходима, включително, inter alia, заключенията и препоръките на компетентните наблюдаващи органи. При изготвянето на своите заключения Комисията подлага на оценка цялата относима информация.

7.   В рамките на три месеца след изтичането на посочения в известието срок Комисията решава:

а)

да прекрати процедурата по временно оттегляне; или

б)

да оттегли временно тарифните преференции, предвидени по специалния насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление.

8.   Когато Комисията прецени, че констатациите ѝ не обосновават временно оттегляне, тя приема акт за изпълнение за прекратяване на процедурата по временно оттегляне в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 39, параграф 2. Актът за изпълнение се основава, inter alia, на получените доказателства.

9.   Когато Комисията прецени, че констатациите ѝ обосновават временно оттегляне поради причините, посочени в параграф 1 от настоящия член, ѝ се предоставя правомощието да приема, в съответствие с член 36, делегирани актове за изменение на приложение III с оглед временното оттегляне на тарифните преференции, предвидени в специалния насърчителен режими за устойчиво развитие и добро управление, посочен в член 1, параграф 2, буква б).

10.   Когато Комисията вземе решение за временно оттегляне, делегираният акт поражда действие шест месеца след приемането му.

11.   Когато причините, обосноваващи временното оттегляне, отпаднат преди посоченото в параграф 9 от настоящия член делегиран акт да породи действие, на Комисията се предоставя правомощието да отмени приетия акт за временно оттегляне на тарифните преференции в съответствие с процедурата по спешност, посочена в член 37.

12.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 36 за установяване на правила, свързани с процедурата по временно оттегляне на специалния насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление, по-специално по отношение на сроковете, правата на страните, поверителността и прегледа.

Член 16

Когато Комисията установи, че посочените в член 15, параграф 1 причини, обосноваващи временно оттегляне на тарифните преференции, са отпаднали, ѝ се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 36, за да измени приложение III с цел да възстанови тарифните преференции по специалния насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление.

ГЛАВА IV

СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ ЗА НАЙ-СЛАБО РАЗВИТИТЕ ДЪРЖАВИ

Член 17

1.   Държава с право на участие се ползва от тарифните преференции, предвидени по специалния режим за най-слабо развитите държави, посочен в член 1, параграф 2, буква в), ако държавата е определена от ООН за най-слабо развита държава.

2.   Комисията постоянно прави преглед на списъка на държавите — бенефициери по инициативата ВОО, въз основа на най-новите налични данни. Когато държава — бенефициер по инициативата ВОО, вече не отговаря на условията, посочени в параграф 1 от настоящия член, на Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 36, за да измени приложение IV с цел да заличи тази държава от списъка на държавите — бенефициери по инициативата ВОО, след тригодишен преходен период, считано от датата на влизане в сила на делегирания акт.

3.   Докато се изчаква ООН да определи нова независима държава за най-слабо развита държава, на Комисията се предоставя правомощието да приеме делегирани актове в съответствие с член 36 за изменение на приложение IV като временна мярка, за да включи тази държава в списъка на държавите — бенефициери по инициативата ВОО.

Ако такава нова независима държава не бъде определена от ООН за най-слабо развита държава по време на първия извършен преглед на категорията на най-слабо развитите държави, на Комисията се предоставя правомощието незабавно да приеме делегирани актове в съответствие с член 36, за да измени приложение IV с цел да заличи тази държава от приложението, без да предоставя преходния период, посочен в параграф 2 от настоящия член.

4.   Комисията нотифицира засегнатата държава — бенефициер по инициативата ВОО, за всякакви промени в нейното положение по схемата.

Член 18

1.   Напълно се суспендират митата по Общата митническа тарифа за всички продукти, изброени в глави 1—97 от Комбинираната номенклатура, с изключение на тези от глава 93, с произход от държава — бенефициер по инициативата ВОО.

2.   От 1 януари 2014 г. до 30 септември 2015 г. се изисква лиценз за внос при вноса на продукти по тарифна позиция 1701 от Общата митническа тарифа.

3.   Комисията, в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 39, параграф 3, приема подробни правила за прилагането на разпоредбите, посочени параграф 2 от настоящия член, в съответствие с процедурата, посочена в член 195 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (9).

ГЛАВА V

ОБЩИ ЗА ВСИЧКИ РЕЖИМИ РАЗПОРЕДБИ ЗА ВРЕМЕННО ОТТЕГЛЯНЕ

Член 19

1.   Преференциалните режими, посочени в член 1, параграф 2, могат да бъдат временно оттеглени по отношение на всички или някои продукти с произход от държава бенефициер по една от следните причини:

а)

тежки и системни нарушения на принципите, установени в конвенциите, изброени в приложение VIII, част А;

б)

износ на стоки, резултат от затворнически труд;

в)

сериозни недостатъци в митническия контрол върху износа или транзита на наркотици (забранени вещества или прекурсори) или неспазване на международните конвенции относно борбата срещу тероризма и изпирането на пари;

г)

сериозни и системни нелоялни търговски практики, в това число засягащите доставките на суровини, които имат неблагоприятни последици за промишлеността на Съюза и по отношение на които държавата бенефициер не е предприела мерки. За тези нелоялни търговски практики, които са забранени или които могат да доведат до предприемането на действия по споразуменията на СТО, прилагането на настоящия член се основава на предшестващо определение в този смисъл от страна на компетентния орган на СТО;

д)

сериозно и системно засягане на целите, приети от регионалните организации за рибарство, или по някоя международна договореност, по която Съюзът е страна, относно опазването и управлението на рибните ресурси.

2.   Преференциалните режими, предвидени в настоящия регламент, не се оттеглят съгласно параграф 1, буква г) по отношение на продукти, които са предмет на антидъмпингови или изравнителни мерки съгласно Регламент (ЕО) № 597/2009 на Съвета от 11 юни 2009 г. относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейската общност (10) или Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета от 30 ноември 2009 г. за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност (11), по причините, обосноваващи тези мерки.

3.   Когато Комисията прецени, че са налице достатъчно основания, обосноваващи временно оттегляне на тарифните преференции, предвидени по някой от посочените в член 1, параграф 2 преференциални режими, въз основа на причините, изложени в параграф 1 от настоящия член, тя приема акт за изпълнение с цел започване на процедура по временно оттегляне в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 39, параграф 2. Комисията информира Европейския парламент и Съвета за акта за изпълнение.

4.   Комисията публикува известие в Официален вестник на Европейския съюз, с което съобщава за започването на процедура по временно оттегляне и нотифицира засегнатата държава бенефициер за това. В известието:

а)

се излагат достатъчните основания за акта за изпълнение за започване на процедурата по временно оттегляне, посочена в параграф 3; и

б)

се посочва, че Комисията ще наблюдава и оценява положението на засегнатата държава бенефициер в продължение на шест месеца от датата на публикуване на известието.

5.   Комисията предоставя на засегнатата държава бенефициер всякаква възможност да сътрудничи през срока за наблюдение и оценка.

6.   Комисията издирва цялата информация, която счете за необходима, inter alia, ако това е целесъобразно, наличните оценки, коментари, решения, препоръки и заключения на компетентните наблюдаващи органи. При изготвянето на своите заключения Комисията подлага на оценка цялата относима информация.

7.   В рамките на три месеца след изтичането на посочения в параграф 4, буква б) срок Комисията представя на засегнатата държава бенефициер доклад относно своите констатации и заключения. Държавата бенефициер има право да представи коментарите си по доклада. Срокът за представяне на коментари не надвишава един месец.

8.   В рамките на шест месеца след изтичането на посочения в параграф 4, буква б) срок Комисията решава:

а)

да прекрати процедурата по временно оттегляне; или

б)

да оттегли временно тарифните преференции, предвидени по посочените в член 1, параграф 2 преференциални режими.

9.   Когато Комисията прецени, че констатациите ѝ не обосновават временно оттегляне, тя приема акт за изпълнение с цел прекратяване на процедурата по временно оттегляне в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 39, параграф 2.

10.   Когато Комисията прецени, че констатациите ѝ обосновават временно оттегляне поради причините, изложени в параграф 1 от настоящия член, ѝ се предоставя правомощието в съответствие с член 36 да приема делегирани актове за изменение на приложение II, III или IV, в зависимост от случая, с цел временното оттегляне на тарифните преференции, предвидени в преференциалните режими, посочени в член 1, параграф 2.

11.   За всеки от случаите, посочени в параграфи 9 и 10, приетият акт се основава, inter alia, на получените доказателства.

12.   Когато Комисията вземе решение за временно оттегляне, делегираният акт поражда действие шест месеца след приемането му.

13.   Когато причините, обосноваващи временното оттегляне, отпаднат преди посоченият в параграф 10 от настоящия член делегиран акт да породи действие, на Комисията се предоставя правомощието да отмени приетият акт за временно оттегляне на тарифните преференции в съответствие с процедурата по спешност, посочена в член 37.

14.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 36 за установяване на правила, свързани с процедурата по временно оттегляне на всички режими, по-специално по отношение на сроковете, правата на страните, поверителността и прегледа.

Член 20

Когато Комисията установи, че посочените в член 19, параграф 1 причини, обосноваващи временно оттегляне на тарифните преференции, са отпаднали, ѝ се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 36, за да измени приложение II, III или IV, в зависимост от случая, с цел да възстановяване на тарифните преференции по преференциални режими, посочени в член 1, параграф 2.

Член 21

1.   Преференциалните режими, предвидени в настоящия регламент, могат временно да бъдат оттеглени по отношение на всички или на някои продукти с произход от дадена държава бенефициер в случай на измами, нередности или системно неспазване или неосигуряване спазването на правилата за произход на продуктите и на свързаните с това процедури, или неосигуряването на административното сътрудничество, необходимо за прилагането и контрола на преференциалните режими, посочени в член 1, параграф 2.

2.   Административното сътрудничество, посочено в параграф 1, задължава, inter alia, държавата бенефициер:

а)

да съобщава на Комисията и да актуализира информацията, необходима за прилагане на правилата за произход и за контрола;

б)

да съдейства на Съюза чрез извършване на последваща проверка на произхода на стоките по искане на митническите органи на държавите-членки и своевременно да съобщава резултатите на Комисията;

в)

да съдейства на Съюза, като позволи на Комисията съгласувано и в тясно сътрудничество с компетентните органи на държавите-членки да осъществява в тази държава мисии на Съюза в рамките на административното сътрудничество и сътрудничеството в областта на разследването с цел проверка на истинността на документи или точността на информация, имаща значение за предоставянето на преференциалните режими, посочени в член 1, параграф 2;

г)

да извършва или организира подходящи проверки с цел установяване и предотвратяване на случаи на нарушаване на правилата за произход;

д)

да спазва или осигурява спазване на правилата за произход по отношение на регионалната кумулация по смисъла на Регламент (ЕИО) № 2454/93, ако държавата се ползва от нея; и

е)

да съдейства на Съюза при проверка на поведение, ако има предположение за измама, свързана с произхода, като може да се предположи, че е налице измама, ако вносът на продуктите по преференциалните режими, предвидени в настоящия регламент, значително надвишава обичайните нива на износа на държавата бенефициер.

3.   Когато Комисията прецени, че има достатъчно доказателства, обосноваващи временно оттегляне въз основа на причините, изложени в параграфи 1 и 2 от настоящия член, тя в съответствие с процедурата по спешност, посочена в член 39, параграф 4, взема решение за временно оттегляне на тарифните преференции, предвидени в преференциалните режими, посочени в член 1, параграф 2, по отношение на всички или на някои продукти с произход от определена държава бенефициер.

4.   Преди да вземе такова решение, Комисията първо публикува известие в Официален вестник на Европейския съюз, в което посочва, че има причини за основателно съмнение относно спазването на параграфи 1 и 2, които могат да поставят под въпрос правото на държавата бенефициер да продължи да получава предоставените с настоящия регламент ползи.

5.   Комисията уведомява засегнатата държава бенефициер относно всяко решение, взето в съответствие с параграф 3, преди то да породи действие.

6.   Срокът на временно оттегляне не надвишава шест месеца. Най-късно при изтичането на този срок Комисията, в съответствие с процедурата по спешност, посочена в член 39, параграф 4, взема решение за прекратяване на временното оттегляне или за удължаване на срока на временното оттегляне.

7.   Държавите-членки съобщават на Комисията цялата съответна информация, която може да обоснове временното оттегляне на тарифните преференции или удължаването на срока му.

ГЛАВА VI

ЗАЩИТНИ РАЗПОРЕДБИ И РАЗПОРЕДБИ ЗА НАДЗОР

РАЗДЕЛ I

Общи защитни мерки

Член 22

1.   Когато продукт с произход от държава — бенефициер по някой от преференциалните режими, посочени в член 1, параграф 2, се внася в количества и/или на цени, които причиняват или застрашават да причинят сериозни затруднения на производителите от Съюза на сходни или пряко конкурентни продукти, за този продукт могат да бъдат въведени отново нормалните мита по Общата митническа тарифа.

2.   За целта на настоящата глава „сходен продукт“ означава продукт, който е идентичен, т.е. еднакъв във всяко отношение, с разглеждания продукт или, при липсата на такъв продукт — друг продукт, който макар и да не е еднакъв във всяко отношение, притежава характеристики, максимално доближаващи се до тези на разглеждания продукт.

3.   За целта на настоящата глава „заинтересовани лица“ означава лицата, включени в производството, разпространението и/или продажбата на продуктите от вноса, посочен в параграф 1, и на сходни или пряко конкурентни продукти.

4.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове в съответствие с член 36 за установяване на правила, свързани с процедурата по приемане на общи защитни мерки, по-специално по отношение на сроковете, правата на страните, поверителността, разгласяването, проверките на място и прегледа.

Член 23

Приема се, че сериозни затруднения са налице при влошаване на икономическото и/или финансовото положение на производителите от Съюза. При проверката за наличие на влошаване Комисията взема предвид, inter alia, следните фактори относно производителите от Съюза, ако има такава информация:

а)

пазарен дял;

б)

продукция;

в)

запаси;

г)

производствен капацитет;

д)

несъстоятелност;

е)

рентабилност;

ж)

използване на капацитета;

з)

заетост;

и)

внос;

й)

цени.

Член 24

1.   Ако има достатъчно prima facie доказателства, че са изпълнени условията по член 22, параграф 1, Комисията разследва дали следва да бъдат повторно въведени нормалните мита по Общата митническа тарифа.

2.   Разследване се започва по искане на държава-членка, на всяко юридическо лице или всяко сдружение, което няма правосубектност, които действат от името на производителите от Съюза, или по собствена инициатива на Комисията, ако за нея е видно, че са налице достатъчно prima facie доказателства, които обосновават започването на разследване, като това е определено при отчитане на посочените в член 23 фактори. В искането за започване на разследване се посочват доказателства, че са изпълнени определените в член 22, параграф 1 условия за налагане на защитни мерки. Искането се подава до Комисията. Комисията разглежда в рамките на възможното точността и адекватността на представените в искането доказателства, за да определи дали са налице достатъчно prima facie доказателства, които обосновават започването на разследване.

3.   Когато е видно, че са налице достатъчно prima facie доказателства, които обосновават започването на процедура, Комисията публикува известие в Официален вестник на Европейския съюз. Процедурата започва в срок от един месец от получаване на искането по параграф 2. В случай на започване на разследване в известието се предоставя цялата необходима подробна информация относно процедурата и сроковете, в това число и относно възможността за сезиране на служителя по изслушванията в Генерална дирекция „Търговия“ на Европейската комисия.

4.   Дадено разследване, в това число посочените в членове 25, 26 и 27 процедурни стъпки, приключва в срок от 12 месеца от започването му.

Член 25

При надлежно обосновани съображения за спешност, свързани с влошаване на икономическото и/или финансовото положение на производителите от Съюза, и когато забавянето може да доведе до трудно поправими вреди, на Комисията се предоставя правомощието да приеме актове за изпълнение с незабавно приложение в съответствие с процедурата по спешност, посочена в член 39, параграф 4, с цел повторно въвеждане на нормалните мита по Общата митническа тарифа за срок до 12 месеца.

Член 26

Когато окончателно установените факти сочат, че са изпълнени условията, определени в член 22, параграф 1, Комисията приема акт за изпълнение с цел повторно въвеждане на митата по Общата митническа тарифа в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 39, параграф 3. Този акт за изпълнение влиза в сила в срок от един месец от датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 27

Когато окончателно установените факти сочат, че не са изпълнени условията, определени в член 22, параграф 1, Комисията приема акт за изпълнение за прекратяване на разследването и процедурата в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 39, параграф 3. Актът за изпълнение се публикува в Официален вестник на Европейския съюз. Ако в срока, посочен в член 24, параграф 4, не бъде публикуван акт за изпълнение, разследването се счита за прекратено и всякакви спешни предохранителни мерки автоматично отпадат. Всички мита по Общата митническа тарифа, събрани в резултат на тези временни мерки, се възстановяват.

Член 28

Митата по Общата митническа тарифа се въвеждат повторно дотогава, докато е необходимо да се противодейства на влошаването на икономическото и/или финансовото положение на производителите от Съюза или докато продължава да съществува заплахата от такова влошаване. Срокът на повторно въвеждане не надвишава три години, освен ако не бъде продължен при надлежно обосновани обстоятелства.

РАЗДЕЛ II

Защитни мерки в секторите „Текстил“, „Селско стопанство“ и „Рибарство“

Член 29

1.   Без да се засяга раздел I от настоящата глава, всяка година на 1 януари Комисията, по собствена инициатива и в съответствие с процедурата по консултиране, посочена в член 39, параграф 2, приема акт за изпълнение с цел премахване на посочените в членове 7 и 12 тарифни преференции по отношение на продуктите от раздели по ОСП Р-11а и Р-11б от приложение V или на продуктите, попадащи в кодове по Комбинираната номенклатура 2207 10 00, 2207 20 00, 2909 19 10, 3814 00 90, 3820 00 00 и 3824 90 97, когато вносът на такива продукти, изброени съответно в приложение V или IХ, в зависимост от случая, е с произход от държава бенефициер и като цяло:

а)

се увеличи най-малко с 13,5 % в количествено изражение (по обем) в сравнение с предходната календарна година; или

б)

за продукти от раздели по ОСП Р-11а и Р-11б от приложение V – превиши дела, посочен в приложение VI, точка 2, от стойността на вноса в Съюза на продукти от раздели по ОСП Р-11а и Р-11б от приложение V от всички държави и територии, изброени в приложение II, през който и да е период от 12 месеца.

2.   Параграф 1 от настоящия член не се прилага по отношение на държави — бенефициери по инициативата ВОО, нито по отношение на държави, чийто дял по отношение на съответните продукти, посочени в член 29, параграф 1, не надвишава 6 % от общия внос в Съюза на същите продукти, изброени в зависимост от случая в приложение V или IХ.

3.   Премахването на тарифните преференции поражда действие два месеца след датата на публикуването на акта на Комисията в този смисъл в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 30

Без да се засяга раздел I от настоящата глава, когато вносът на продукти, включени в приложение I към ДФЕС, причинява или застрашава да причини сериозно смущение на пазарите на Съюза, по-специално в един или повече от най-отдалечените региони, или на регулаторните механизми на тези пазари, Комисията, по собствена инициатива или по искане на държава-членка и след консултация с комитета за съответната обща организация на пазара в областта на селското стопанство или рибарството, приема акт за изпълнение, с който суспендира преференциалните режими по отношение на въпросните продукти в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 39, параграф 3.

Член 31

Комисията уведомява колкото е възможно по-рано засегнатата държава бенефициер за всяко решение, взето в съответствие с член 29 или 30, преди то да породи действие.

РАЗДЕЛ III

Надзор в секторите „Селско стопанство“ и „Рибарство“

Член 32

1.   Без да се засяга раздел I от настоящата глава, за продуктите от глави 1—24 от Общата митническа тарифа, съгласно предвиденото в Регламент (ЕИО) № 2658/87, с произход от държавите бенефициери може да се приложи специален надзорен механизъм с цел избягване на смущения на пазарите на Съюза. По своя инициатива или по искане от страна на държава-членка и след консултация с комитета за съответната обща организация на пазара в областта на селското стопанство или рибарството, Комисията приема акт за изпълнение в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 39, параграф 3, с който решава дали да приложи този специален надзорен механизъм и определя продуктите, за които той да бъде приложен.

2.   Когато раздел I от настоящата глава се прилага по отношение на продуктите от глави 1—24 от Общата митническа тарифа, съгласно предвиденото в Регламент (ЕИО) № 2658/87, с произход от държавите бенефициери, посоченият в член 24, параграф 4 от настоящия регламент срок се намалява на два месеца в следните случаи:

а)

когато съответната държава бенефициер не осигурява спазване на правилата за произход или не осигурява административното сътрудничество, посочено в член 21; или

б)

когато вносът на продукти от глави 1—24 от Общата митническа тарифа, съгласно предвиденото в Регламент (ЕИО) № 2658/87, по преференциалните режими, предоставени съгласно настоящия регламент, значително надвиши обичайните нива на износ от засегнатата държава бенефициер.

ГЛАВА VII

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 33

1.   Условие за ползването на тарифните преференции е продуктите, за които се иска прилагане на тарифни преференции, да са с произход от държава бенефициер.

2.   За целите на преференциалните режими, посочени в член 1, параграф 2 от настоящия регламент, правилата за произход, които се отнасят до определението на понятието „продукти с произход“ и процедурите и методите на административно сътрудничество, свързани с тях, са определените в Регламент (ЕИО) № 2454/93.

Член 34

1.   Когато ставката на адвалорно мито за отделна декларация за внос е намалена в съответствие с настоящия регламент на 1 % или по-малко, това мито се суспендира напълно.

2.   Когато ставката на специфично мито за отделна декларация за внос е намалена в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент на 2 EUR или по-малко за отделна стойност в евро, това мито се суспендира напълно.

3.   При спазване на параграфи 1 и 2, окончателната ставка на преференциалното мито, изчислена в съответствие с настоящия регламент, се закръглява надолу до първия десетичен знак.

Член 35

1.   Статистическият източник, който трябва да се използва за целите на настоящия регламент, е статистиката за външната търговия на Комисията (Евростат).

2.   Държавите-членки изпращат на Комисията (Евростат) своите статистически данни за продуктите, поставени под митнически режим за допускане за свободно обращение по тарифните преференции, в съответствие с Регламент (ЕО) № 471/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно статистиката на Общността за външната търговия с трети страни (12). Тези данни, съпроводени с посочване на кодовете по Комбинираната номенклатура и, когато това е приложимо, на кодовете по ТАРИК, съдържат — разбити по държава на произход — стойностите, количествата и всички допълнителни единици, изисквани в съответствие с определенията в посочения регламент. В съответствие с член 8, параграф 1 от посочения регламент държавите-членки предават тези статистически данни не по-късно от 40 дни след края на всеки месечен референтен период. За да се улесни получаването на информация и да се повиши прозрачността, Комисията също така гарантира, че съответните статистически данни за разделите по ОСП редовно се поместват в публична база данни.

3.   В съответствие с член 308г от Регламент (ЕИО) № 2454/93 държавите-членки предоставят на Комисията по нейно искане подробна информация относно количествата и стойността на продуктите, допуснати за свободно обращение по тарифните преференции през предходните месеци. В тези данни се включват продуктите, посочени в параграф 4 от настоящия член.

4.   В тясно сътрудничество с държавите-членки Комисията наблюдава вноса на продукти по кодове по Комбинираната номенклатура 0603, 0803 90 10, 1006, 1604 14, 1604 19 31, 1604 19 39, 1604 20 70, 1701, 1704, 1806 10 30, 1806 10 90, 2002 90, 2103 20, 2106 90 59, 2106 90 98, 6403, 2207 10 00, 2207 20 00, 2909 19 10, 3814 00 90, 3820 00 00 и 3824 90 97, за да определи дали са изпълнени условията по членове 22, 29 и 30.

Член 36

1.   На Комисията се предоставя правомощието да приема делегирани актове при спазване на установените в настоящия член условия.

2.   Правомощието да приема делегирани актове, посочено в членове 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20 и 22, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от 20 ноември 2012 г.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20 или 22, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. То поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира акта едновременно на Европейския парламент и Съвета.

5.   Делегиран акт, приет съгласно член 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 19, 20 или 22, влиза в сила единствено ако нито Европейският парламент, нито Съветът представят възражения в срок от два месеца от нотифицирането на акта на Европейския парламент и Съвета или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да представят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или на Съвета.

Член 37

1.   Делегирани актове, приети съгласно настоящия член, влизат в сила незабавно и се прилагат, докато не бъде представено възражение в съответствие с параграф 2. В нотификацията относно делегиран акт, приет съгласно настоящия член, до Европейския парламент и до Съвета се посочват причините за използването на процедурата по спешност.

2.   Европейският парламент или Съветът могат да възразят срещу делегиран акт в съответствие с процедурата, посочена в член 36, параграф 5. В този случай Комисията отменя акта незабавно след нотифицирането на решението на Европейския парламент или на Съвета, с което се представят възражения.

Член 38

1.   Получената съгласно настоящия регламент информация се използва само за целта, за която е била поискана.

2.   Получена съгласно настоящия регламент информация от поверителен характер или информация, предоставена при условията на поверителност, не може да се разкрива без специално разрешение от предоставилия информацията.

3.   Във всяко искане за поверителност се посочват причините, поради които информацията е поверителна. Въпреки това, ако се окаже, че дадено искане за поверителност е неоснователно и ако предоставилият информацията не желае тя да бъде оповестена публично, нито да разреши нейното разкриване в общи линии или под формата на резюме, съответната информация може да не бъде взета под внимание.

4.   При всички случаи дадена информация се разглежда като поверителна, ако е възможно нейното разкриване да има значителни неблагоприятни последици за предоставилия информацията или нейния източник.

5.   Параграфи 1—4 не изключват позоваване от страна на органите на Съюза на информация от общ характер, и по-специално на мотивите, на които се основават взетите съгласно настоящия регламент решения. Тези органи обаче вземат под внимание законния интерес на съответните физически и юридически лица, така че да не бъдат разкривани техните търговски тайни.

Член 39

1.   Комисията се подпомага от Комитета по общите преференции, създаден с Регламент (ЕО) № 732/2008. Този комитет представлява комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011. Комитетът може да разглежда всеки свързан с прилагането на настоящия регламент въпрос, повдигнат от Комисията или по искане на държава членка.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 4 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

3.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

4.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 8 от Регламент (ЕС) № 182/2011 във връзка с член 5 от него.

Член 40

До 1 януари 2016 г. и на всеки две години след това Комисията представя на Европейския парламент и Съвета доклад относно въздействието от схемата, който обхваща най-скорошния двегодишен период и всички преференциални режими, посочени в член 1, параграф 2.

До 21 ноември 2017 г. Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад относно прилагането на настоящия регламент. Когато е целесъобразно, този доклад може да бъде придружен от законодателно предложение.

Член 41

Регламент (ЕО) № 732/2008 се отменя, считано от 1 януари 2014 г.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент в съответствие с таблицата на съответствието, съдържаща се в приложение Х.

ГЛАВА VIII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 42

1.   Всяко започнато и неприключено разследване или процедура по временно оттегляне по Регламент (ЕО) № 732/2008 автоматично започва отново съгласно настоящия регламент, освен в случай на държава — бенефициер по специалния насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление по посочения регламент, ако разследването се отнася само до ползите, предоставяни по специалния насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление. Това разследване обаче автоматично се започва наново, ако същата държава бенефициер подаде искане за ползване на специалния насърчителен режим по настоящия регламент преди 1 януари 2015 г.

2.   Информацията, получена в рамките на започнатото и неприключено разследване по Регламент (ЕО) № 732/2008, се взема предвид при отново започнато разследване.

Член 43

1.   Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   Той се прилага от 20 ноември 2012 г.

Въпреки това тарифните преференции, предвидени в преференциалните режими, посочени в член 1, параграф 2, се прилагат, считано от 1 януари 2014 г.

3.   Схемата се прилага до 31 декември 2023 г. Крайният срок обаче не се отнася до специалния режим за най-слабо развитите държави, нито към която и да е друга разпоредба от настоящия регламент, доколкото тя се прилага във връзка с този режим.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Страсбург на 25 октомври 2012 година.

За Европейския парламент

Председател

Martin SCHULZ

За Съвета

Председател

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Позиция на Европейския парламент от 13 юни 2012 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 4 октомври 2012 г.

(2)  ОВ L 211, 6.8.2008 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 145, 31.5.2011 г., стр. 28.

(4)  ОВ L 20, 24.1.2008 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 240, 23.9.2000 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.

(8)  ОВ L 256, 7.9.1987 г., стр. 1.

(9)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(10)  ОВ L 188, 18.7.2009 г., стр. 93.

(11)  ОВ L 343, 22.12.2009 г., стр. 51.

(12)  ОВ L 152, 16.6.2009 г., стр. 23.


СПИСЪК НА ПРИЛОЖЕНИЯТА

Приложение I

Държави с право на участие в схемата, посочени в член 3

Приложение II

Държави — бенефициери по общия режим, посочен в член 1, параграф 2, буква а)

Приложение III

Държави — бенефициери по специалния насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление, посочен в член 1, параграф 2, буква б)

Приложение IV

Държави — бенефициери по специалния режим за най-слабо развитите държави, посочен в член 1, параграф 2, буква в)

Приложение V

Списък на продуктите, включени в общия режим, посочен в член 1, параграф 2, буква а)

Приложение VI

Ред и условия за прилагане на член 8

Приложение VII

Ред и условия за прилагане на глава III от настоящия регламент

Приложение VIII

Конвенции, посочени в член 9

Приложение IX

Списък на продуктите, включени в специалния насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление, посочен в член 1, параграф 2, буква б)

Приложение X

Таблица на съответствието

ПРИЛОЖЕНИЕ I

Държави с право на участие  (1) в схемата, посочени в член 3

Колона А

:

азбучен код в съответствие с номенклатурата на държавите и териториите за целите на статистиката на Съюза за външната търговия

Колона Б

:

наименование

А

Б

AE

Обединени арабски емирства

AF

Афганистан

AG

Антигуа и Барбуда

AL

Албания

AM

Армения

AO

Ангола

AR

Аржентина

AZ

Азербайджан

BA

Босна и Херцеговина

BB

Барбадос

BD

Бангладеш

BF

Буркина Фасо

BH

Бахрейн

BI

Бурунди

BJ

Бенин

BN

Бруней Даруссалам

BO

Боливия

BR

Бразилия

BS

Бахамски острови

BT

Бутан

BW

Ботсуана

BY

Беларус

BZ

Белиз

CD

Демократична република Конго

CF

Централноафриканска република

CG

Конго

CI

Кот д’Ивоар

CK

Острови Кук

CL

Чили

CM

Камерун

CN

Китайска народна република

CO

Колумбия

CR

Коста Рика

CU

Куба

CV

Кабо Верде

DJ

Джибути

DM

Доминика

DO

Доминиканска република

DZ

Алжир

EC

Еквадор

EG

Египет

ER

Еритрея

ET

Етиопия

FJ

Фиджи

FM

Федеративни щати Микронезия

GA

Габон

GD

Гренада

GE

Грузия

GH

Гана

GM

Гамбия

GN

Гвинея

GQ

Екваториална Гвинея

GT

Гватемала

GW

Гвинея Бисау

GY

Гвиана

HK

Хонконг

HN

Хондурас

HR

Хърватия

HT

Хаити

ID

Индонезия

IN

Индия

IQ

Ирак

IR

Иран

JM

Ямайка

JO

Йордания

KE

Кения

KG

Киргизстан

KH

Камбоджа

KI

Кирибати

KM

Коморски острови

KN

Сейнт Китс и Невис

KW

Кувейт

KZ

Казахстан

LA

Лаоска народнодемократична република

LB

Ливан

LC

Сейнт Лусия

LK

Шри Ланка

LR

Либерия

LS

Лесото

LY

Либия

MA

Мароко

MD

Република Молдова

ME

Черна гора

MG

Мадагаскар

MH

Маршалови острови

MK

Бивша югославска република Македония

ML

Мали

MM

Бирма/Мианмар

MN

Монголия

MO

Макао

MR

Мавритания

MU

Мавриций

MV

Малдивски острови

MW

Малави

MX

Мексико

MY

Малайзия

MZ

Мозамбик

NA

Намибия

NE

Нигер

NG

Нигерия

NI

Никарагуа

NP

Непал

NR

Науру

NU

Ниуе

OM

Оман

PA

Панама

PE

Перу

PG

Папуа-Нова Гвинея

PH

Филипини

PK

Пакистан

PW

Палау

PY

Парагвай

QA

Катар

RS

Сърбия

RU

Руска федерация

RW

Руанда

SA

Саудитска Арабия

SB

Соломонови острови

SC

Сейшелски острови

SD

Судан

SL

Сиера Леоне

SN

Сенегал

SO

Сомалия

SR

Суринам

ST

Сао Томе и Принсипи

SV

Ел Салвадор

SY

Сирийска арабска република

SZ

Свазиленд

TD

Чад

TG

Того

TH

Тайланд

TJ

Таджикистан

TL

Източен Тимор

TM

Туркменистан

TN

Тунис

TO

Тонга

TT

Тринидад и Тобаго

TV

Тувалу

TZ

Танзания

UA

Украйна

UG

Уганда

UY

Уругвай

UZ

Узбекистан

VC

Сейнт Винсънт и Гренадини

VE

Венецуела

VN

Виетнам

VU

Вануату

WS

Самоа

XK

Косово (2)

YE

Йемен

ZA

Южна Африка

ZM

Замбия

ZW

Зимбабве

Държави с право на участие в схемата, посочени в член 3, за които се прилага временно оттегляне от схемата по отношение на всички или на някои продукти с произход от посочените държави

Колона А

:

азбучен код в съответствие с номенклатурата на държавите и териториите за целите на статистиката на Съюза за външната търговия

Колона Б

:

наименование

А

Б

BY

Беларус

MM

Бирма/Мианмар


(1)  В списъка са включени държави, за които е възможно преференциите да са били временно оттеглени или суспендирани. Комисията или компетентните органи на засегнатата държава ще могат да предоставят актуализиран списък.

(2)  Това наименование не засяга позициите по отношение на статута на Косово и е съобразено с Резолюция 1244(1999) на Съвета за сигурност на ООН и становището на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

Държави — бенефициери по общия режим  (1) , посочен в член 1, параграф 2, буква а)

Колона А

:

азбучен код в съответствие с номенклатурата на държавите и териториите за целите на статистиката на Съюза за външната търговия

Колона Б

:

наименование

А

Б

AF

Афганистан

AM

Армения

AO

Ангола

AZ

Азербайджан

BD

Бангладеш

BF

Буркина Фасо

BI

Бурунди

BJ

Бенин

BO

Боливия

BT

Бутан

CD

Демократична република Конго

CF

Централноафриканска република

CG

Конго

CK

Острови Кук

CN

Китайска народна република

CO

Колумбия

CR

Коста Рика

CV

Кабо Верде

DJ

Джибути

EC

Еквадор

ER

Еритрея

ET

Етиопия

FM

Федеративни щати Микронезия

GE

Грузия

GM

Гамбия

GN

Гвинея

GQ

Екваториална Гвинея

GT

Гватемала

GW

Гвинея Бисау

HN

Хондурас

HT

Хаити

ID

Индонезия

IN

Индия

IQ

Ирак

IR

Иран

KG

Киргизстан

KH

Камбоджа

KI

Кирибати

KM

Коморски острови

LA

Лаоска народнодемократична република

LK

Шри Ланка

LR

Либерия

LS

Лесото

MG

Мадагаскар

MH

Маршалови острови

ML

Мали

MM

Бирма/Мианмар

MN

Монголия

MR

Мавритания

MV

Малдивски острови

MW

Малави

MZ

Мозамбик

NE

Нигер

NG

Нигерия

NI

Никарагуа

NP

Непал

NR

Науру

NU

Ниуе

PA

Панама

PE

Перу

PH

Филипини

PK

Пакистан

PY

Парагвай

RW

Руанда

SB

Соломонови острови

SD

Судан

SL

Сиера Леоне

SN

Сенегал

SO

Сомалия

ST

Сао Томе и Принсипи

SV

Ел Салвадор

SY

Сирийска арабска република

TD

Чад

TG

Того

TH

Тайланд

TJ

Таджикистан

TL

Източен Тимор

TM

Туркменистан

TO

Тонга

TV

Тувалу

TZ

Танзания

UA

Украйна

UG

Уганда

UZ

Узбекистан

VN

Виетнам

VU

Вануату

WS

Самоа

YE

Йемен

ZM

Замбия

Държави — бенефициери по общия режим, посочен в член 1, параграф 2, буква а), за които се прилага временно оттегляне по този режим по отношение на всички или на някои продукти с произход от посочените държави

Колона А

:

азбучен код в съответствие с номенклатурата на държавите и териториите за целите на статистиката на Съюза за външната търговия

Колона Б

:

Наименование

А

Б

MM

Бирма/Мианмар


(1)  В списъка са включени държави, за които е възможно преференциите да са били временно оттеглени или суспендирани. Комисията или компетентните органи на засегнатата държава ще могат да предоставят актуализиран списък.

ПРИЛОЖЕНИЕ III

Държави — бенефициери по специалния насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление  (1), посочен в член 1, параграф 2, буква б)

Колона А

:

азбучен код в съответствие с номенклатурата на държавите и териториите за целите на статистиката на Съюза за външната търговия

Колона Б

:

наименование

A

Б

 

 

Държави — бенефициери по специалния насърчителен режим, посочен в член 1, параграф 2, буква б), за които се прилага временно оттегляне по този режим по отношение на всички или на някои продукти с произход от посочените държави

Колона А

:

азбучен код в съответствие с номенклатурата на държавите и териториите за целите на статистиката на Съюза за външната търговия

Колона Б

:

наименование

A

Б

 

 


(1)  В списъка са включени държави, за които е възможно преференциите да са били временно оттеглени или суспендирани. Комисията или компетентните органи на засегнатата държава ще могат да предоставят актуализиран списък.

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Държави — бенефициери по специалния режим за най-слабо развитите държави  (1) , посочен в член 1, параграф 2, буква в)

Колона А

:

азбучен код в съответствие с номенклатурата на държавите и териториите за целите на статистиката на Съюза за външната търговия

Колона Б

:

Наименование

А

Б

AF

Афганистан

AO

Ангола

BD

Бангладеш

BF

Буркина Фасо

BI

Бурунди

BJ

Бенин

BT

Бутан

CD

Демократична република Конго

CF

Централноафриканска република

DJ

Джибути

ER

Еритрея

ET

Етиопия

GM

Гамбия

GN

Гвинея

GQ

Екваториална Гвинея

GW

Гвинея Бисау

HT

Хаити

KH

Камбоджа

KI

Кирибати

KM

Коморски острови

LA

Лаоска народнодемократична република

LR

Либерия

LS

Лесото

MG

Мадагаскар

ML

Мали

MM

Бирма/Мианмар

MR

Мавритания

MV

Малдивски острови

MW

Малави

MZ

Мозамбик

NE

Нигер

NP

Непал

RW

Руанда

SB

Соломонови острови

SD

Судан

SL

Сиера Леоне

SN

Сенегал

SO

Сомалия

ST

Сао Томе и Принсипи

TD

Чад

TG

Того

TL

Източен Тимор

TV

Тувалу

TZ

Танзания (Република Танзания)

UG

Уганда

VU

Вануату

WS

Самоа

YE

Йемен

ZM

Замбия

Държави — бенефициери по специалния режим за най-слабо развитите държави, посочен в член 1, параграф 2, буква в), за които се прилага временно оттегляне по този режим по отношение на всички или на някои продукти с произход от посочените държави

Колона А

:

азбучен код в съответствие с номенклатурата на държавите и териториите за целите на статистиката на Съюза за външната търговия

Колона Б

:

Наименование

А

Б

MM

Бирма/Мианмар


(1)  В списъка са включени държави, за които е възможно преференциите да са били временно оттеглени или суспендирани. Комисията или компетентните органи на засегнатата държава ще могат да предоставят актуализиран списък.

ПРИЛОЖЕНИЕ V

Списък на продуктите, включени в общия режим, посочен в член 1, параграф 2, буква а)

Независимо от правилата за тълкуване на Комбинираната номенклатура (КН) описанието на продуктите следва да служи само за справка, като тарифните преференции се определят от кодовете по КН. Ако са посочени „ex“ кодове по КН, тарифните преференции се определят съгласно кода по КН и описанието, взети заедно.

Включването на продукти с код по КН, отбелязан със звездичка (*), зависи от спазването на условията, определени в съответното право на Съюза.

В колона „Раздел“ са изброени разделите по ОСП (член 2, буква з).

В колона „Глава“ са изброени главите от КН, обхванати в отделен раздел по ОСП (член 2, буква и).

Колоната „Чувствителен/нечувствителен“ се отнася до продуктите, включени в общия режим (член 6). Тези продукти са посочени като „НЧ“ (нечувствителни за целите на член 7, параграф 1) или като „Ч“ (чувствителни за целите на член 7, параграф 2).

С цел опростяване продуктите са изброени по групи. В тези групи може да са включени продукти, за които митата по Общата митническа тарифа са оттеглени или суспендирани.

Раздел

Глава

Код по КН

Описание

Чувствителни/нечувствителни

Р-1а

01

0101 29 90

Живи коне, различни от расови за разплод, различни от тези, предназначени за клане

Ч

0101 30 00

Живи магарета

Ч

0101 90 00

Живи мулета и катъри

Ч

0104 20 10*

Живи расови кози за разплод

Ч

0106 14 10

Живи домашни зайци

Ч

0106 39 10

Живи гълъби

Ч

02

0205 00

Меса от животни от рода на конете, магаретата, мулетата или катърите, пресни, охладени или замразени

Ч

0206 80 91

Карантии, годни за консумация, от коне, магарета, мулета или катъри, пресни или охладени, непредназначени за производство на фармацевтични препарати

Ч

0206 90 91

Карантии, годни за консумация, от коне, магарета, мулета или катъри, замразени, непредназначени за производство на фармацевтични препарати

Ч

0207 14 91

Черен дроб, замразен, от петли и кокошки от вида Gallus domesticus

Ч

0207 27 91

Черен дроб, замразен, от пуйки

Ч

0207 45 95

0207 55 95

0207 60 91

Черен дроб, замразен, от патици, гъски или токачки, различен от тлъст черен дроб от патици или гъски

Ч

0208 90 70

Жабешки бутчета

НЧ

0210 99 10

Меса от коне, осолени или в саламура или изсушени

Ч

0210 99 59

Карантии от животни от рода на едрия рогат добитък, осолени или в саламура, сушени или пушени, различни от диафрагма

Ч

ex 0210 99 85

Карантии от овце или кози, осолени или в саламура, сушени или пушени

Ч

ex 0210 99 85

Карантии, осолени или в саламура, сушени или пушени, различни от черен дроб на домашни птици, различни от тези от домашни свине, от животни от рода на едрия рогат добитък или от овце или кози

Ч

04

0403 10 51

Кисело мляко, ароматизирано или с прибавка на плодове или какао

Ч

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

0403 90 71

Мътеница, заквасени млека и сметана, кефир и други ферментирали или подкиселени млека и сметана, ароматизирани или с прибавка на плодове или какао

Ч

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

0405 20 10

Млечни пасти за намазване, с тегловно съдържание на мазнини, равно или по-голямо от 39 %, но непревишаващо 75 %

Ч

0405 20 30

0407 19 90

0407 29 90

0407 90 90

Птичи яйца с черупки, пресни, консервирани или варени, различни от яйца от домашни птици

Ч

0410 00 00

Продукти от животински произход, годни за консумация, неупоменати, нито включени другаде

Ч

05

0511 99 39

Естествени сюнгери от животински произход, различни от необработени

Ч

Р-1б

03

ex глава 3

Риби и ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни, с изключение на продукти по подпозиция 0301 19 00

Ч

0301 19 00

Живи, декоративни морски риби

НЧ

Р-2а

06

ех глава 6

Живи растения и цветарски продукти, с изключение на продуктите от подпозиция 0603 12 00 и 0604 20 40

Ч

0603 12 00

Отрязани цветя и цветни пъпки на карамфили, свежи, за букети или украса

НЧ

0604 20 40

Клони от иглолистни дървета, свежи

НЧ

Р-2б

07

0701

Картофи, пресни или охладени

Ч

0703 10

Лук и шалот, пресни или охладени

Ч

0703 90 00

Праз и други лукови зеленчуци, пресни или охладени

Ч

0704

Зеле, карфиол, къдраво зеле, алабаш и подобни, годни за консумация зеленчуци от рода Brassica, пресни или охладени

Ч

0705

Марули (Lactuca sativa) и цикория (Cichorium spp.), пресни или охладени

Ч

0706

Моркови, репи, салатно цвекло, козя брада, целина с едри глави, репички и подобни кореноплодни, годни за консумация, пресни или охладени

Ч

ex 0707 00 05

Краставици, пресни или охладени, в периода от 16 май до 31 октомври

Ч

0708

Бобови зеленчуци, със или без шушулките, пресни или охладени

Ч

0709 20 00

Аспержи, пресни или охладени

Ч

0709 30 00

Патладжани, пресни или охладени

Ч

0709 40 00

Целина, различна от целината с едри глави, прясна или охладена

Ч

0709 51 00

ex 0709 59

Гъби, пресни или охладени, с изключение на продуктите от подпозиция 0709 59 50

Ч

0709 60 10

Сладки пиперки, пресни или охладени

Ч

0709 60 99

Пиперки от вида Capsicum или от вида Pimenta, пресни или охладени, различни от сладките пиперки, различни от тези, предназначени за производство на капсаицин или на алкохолосъдържащи олеорезини, и различни от тези, предназначени за промишлено производство на етерични масла или на резиноиди

Ч

0709 70 00

Спанак, новозеландски спанак и лобода, пресни или охладени

Ч

ex 0709 91 00

Артишок (ангинарии), пресен или охладен, за периода от 1 юли до 31 октомври

Ч

0709 92 10*

Маслини, пресни или охладени, предназначени за употреба, различна от производството на маслиново масло

Ч

0709 93 10

Тиквички, пресни или охладени

Ч

0709 93 90

0709 99 90

Други зеленчуци, пресни или охладени

Ч

0709 99 10

Салати, пресни или охладени, различни от марули (Lactuca sativa) и цикория (Cichorium spp.)

Ч

0709 99 20

Листно цвекло (или бяло цвекло) и артишок (Cynara cardunculus), пресни или охладени

Ч

0709 99 40

Каперси (Carparidacees), пресни или охладени

Ч

0709 99 50

Копър от вида Foeniculum vulgare, пресен или охладен

Ч

ex 0710

Зеленчуци, неварени или варени във вода или на пара, замразени, с изключение на продукта от подпозиция 0710 80 85

Ч

ex 0711

Зеленчуци, временно консервирани (например посредством серен диоксид или във вода — солена, сулфурирана или с прибавка на други вещества, подсигуряващи временното им консервиране), но негодни за консумация в това състояние, с изключение на продуктите от подпозиция 0711 20 90

Ч

ex 0712

Зеленчуци, сушени, цели, нарязани на парчета или резенки, смлени или на прах, но необработени по друг начин, с изключение на маслини и продуктите от подпозиция 0712 90 19

Ч

0713

Бобови зеленчуци, сушени, без шушулките, дори с обелени люспи или начупени

Ч

0714 20 10 *

Сладки патати, пресни, цели, предназначени за консумация от човека

НЧ

0714 20 90

Сладки патати, пресни, охладени, замразени или сушени, дори нарязани на парчета или агломерирани под формата на гранули, различни от пресни и цели и предназначени за консумация от човека

Ч

0714 90 90

Земни ябълки и подобни корени и грудки с високо съдържание на инулин, пресни, охладени, замразени или сушени, дори нарязани на парчета или агломерирани под формата на гранули; сърцевина на сагово дърво

НЧ

08

0802 11 90

Бадеми, пресни или сушени, със или без черупки, различни от горчиви

Ч

0802 12 90

0802 21 00

Лешници (Corylus spp.), пресни или сушени, със или без черупки

Ч

0802 22 00

0802 31 00

Обикновени орехи, пресни или сушени, със или без черупки

Ч

0802 32 00

0802 41 00

0802 42 00

Кестени (Castanea spp.), пресни или сушени, със или без черупки или белени

Ч

0802 51 00

0802 52 00

Шамфъстък, пресен или сушен, със или без черупки или белен

НЧ

0802 61 00

0802 62 00

Орехи „макадамия“, пресни или сушени, със или без черупки или белени

НЧ

0802 90 50

Семена от пиния, пресни или сушени, със или без черупки или белени

НЧ

0802 90 85

Други черупкови плодове, пресни или сушени, със или без черупки или белени

НЧ

0803 10 10

Хлебни банани, пресни

Ч

0803 10 90

0803 90 90

Банани, включително хлебните, сушени

Ч

0804 10 00

Фурми, пресни или сушени

Ч

0804 20 10

Смокини, пресни или сушени

Ч

0804 20 90

0804 30 00

Ананаси, пресни или сушени

Ч

0804 40 00

Авокадо, прясно или сушено

Ч

ex 0805 20

Мандарини (включително тангерини и сатсумаси), клементинки, wilkings и подобни цитрусови хибриди, пресни или сушени, в периода от 1 март до 31 октомври

Ч

0805 40 00

Грейпфрути, включително „pomelos“, пресни или сушени

НЧ

0805 50 90

Сладки лимони (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), пресни или сушени

Ч

0805 90 00

Други цитрусови плодове, пресни или сушени

Ч

ex 0806 10 10

Трапезно грозде, прясно, в периода от 1 януари до 20 юли и от 21 ноември до 31 декември, с изключение на грозде от сорт Император (Vitis vinifera cv.) в периода от 1 до 31 декември

Ч

0806 10 90

Друго грозде, прясно

Ч

ex 0806 20

Грозде, сушено, с изключение на продуктите от подпозиция ex 0806 20 30, в директни контейнери с нетна вместимост, превишаваща 2 kg

Ч

0807 11 00

Пъпеши (в това число и дините), пресни

Ч

0807 19 00

0808 10 10

Ябълки, пресни, предназначени за промишлени цели, в насипно състояние, в периода от 16 септември до 15 декември

Ч

0808 30 10

Круши, пресни, предназначени за промишлени цели, в насипно състояние, в периода от 1 август до 31 декември

Ч

ex 0808 30 90

Други круши, пресни, в периода от 1 май до 30 юни

Ч

0808 40 00

Дюли, пресни

Ч

ex 0809 10 00

Кайсии, пресни, в периода от 1 януари до 31 май и от 1 август до 31 декември

Ч

0809 21 00

Вишни (Prunus cerasus), пресни

Ч

ex 0809 29

Череши, пресни, в периода от 1 януари до 20 май и от 11 август до 31 декември, различни от вишни (Prunus cerasus)

Ч

ex 0809 30

Праскови, включително праскови без мъх, пресни, в периода от 1 януари до 10 юни и от 1 октомври до 31 декември

Ч

ex 0809 40 05

Сливи, пресни, в периода от 1 януари до 10 юни и от 1 октомври до 31 декември

Ч

0809 40 90

Трънки, пресни

Ч

ex 0810 10 00

Ягоди, пресни, в периода от 1 януари до 30 април и от 1 август до 31 декември

Ч

0810 20

Малини, къпини или черници, кръстоска на малина и къпина, пресни

Ч

0810 30 00

Френско грозде, включително касис и цариградско грозде, прясно

Ч

0810 40 30

Боровинки от вида Vaccinium myrtillus, пресни

Ч

0810 40 50

Плодове от висока боровинка (от видовете Vaccinium macrocarpon и Vaccinium corymbosum), пресни

Ч

0810 40 90

Други боровинки от рода Vaccinium, пресни

Ч

0810 50 00

Киви, пресни

Ч

0810 60 00

Дуриани, пресни

Ч

0810 70 00

Райски ябълки

Ч

0810 90 75

Други плодове, пресни

ex 0811

Плодове, неварени или варени във вода или на пара, замразени, дори с добавка на захар или други подсладители, с изключение на продукти от подпозиции 0811 10 и 0811 20

Ч

ex 0812

Плодове, временно консервирани (например посредством серен диоксид или във вода — солена, сулфурирана или с прибавка на други вещества, подсигуряващи временното им консервиране), но негодни за консумация в това състояние, с изключение на продуктите от подпозиция 0812 90 30

Ч

0812 90 30

Папая

НЧ

0813 10 00

Кайсии, сушени

Ч

0813 20 00

Сливи

Ч

0813 30 00

Ябълки, сушени

Ч

0813 40 10

Праскови, включително брюнони и нектарини, сушени

Ч

0813 40 30

Круши, сушени

Ч

0813 40 50

Папая, сушена

НЧ

0813 40 95

Други плодове, сушени, различни от тези от позиции от 0801 до 0806

НЧ

0813 50 12

Смеси от сушени плодове (различни от тези от позиции от 0801 до 0806) от папая, тамарини, ябълки от кашу, личи, плодове от хлебно дърво, саподила, пасион фрут, карамбол и питайя, но несъдържащи сливи

Ч

0813 50 15

Други смеси от сушени плодове (различни от тези от позиции от 0801 до 0806), но несъдържащи сливи

Ч

0813 50 19

Смеси от сушени плодове (различни от тези от позиции от 0801 до 0806), съдържащи сливи

Ч

0813 50 31

Смеси изключително от черупкови тропически плодове от позиции 0801 и 0802

Ч

0813 50 39

Смеси изключително от черупкови плодове от позиции 0801 и 0802, различни от черупкови тропически плодове

Ч

0813 50 91

Други смеси от черупкови плодове и сушени плодове от глава 8, несъдържащи сливи или смокини

Ч

0813 50 99

Други смеси от черупкови плодове и сушени плодове от глава 8

Ч

0814 00 00

Кори от цитрусови плодове или от пъпеши и дини, пресни, замразени, поставени във вода — солена, сулфурирана или с прибавка на други вещества, подсигуряващи временното им консервиране, или сушени

НЧ

Р-2в

09

ех глава 9

Кафе, чай, мате и подправки, с изключение на продуктите от подпозиции 0901 12 00, 0901 21 00, 0901 22 00, 0901 90 90 и 0904 21 10, позиции 0905 00 00 и 0907 00 00, и подпозиции 0910 91 90, 0910 99 33, 0910 99 39, 0910 99 50 и 0910 99 99

НЧ

0901 12 00

Кафе, непечено, декофеинизирано

Ч

0901 21 00

Кафе, печено, недекофеинизирано

Ч

0901 22 00

Кафе, печено, декофеинизирано

Ч

0901 90 90

Заместители на кафе, съдържащи кафе, независимо от съотношението в сместа

Ч

0904 21 10

Сладки пиперки, сушени, нито смлени, нито пулверизирани

Ч

0905

Ванилия

Ч

0907

Карамфил (цели плодове, пъпки и дръжки)

Ч

0910 91 90

Смеси от два или повече продукта от различни позиции от позиции от 0904 до 0910, смлени или пулверизирани

Ч

0910 99 33

Мащерка; дафинови листа

Ч

0910 99 39

0910 99 50

0910 99 99

Други подправки, смлени или пулверизирани, различни от смеси от два или повече продукта от различни позиции, от позиции от 0904 до 0910

Ч

Р-2г

10

1008 50 00

Киноа (Chenopodium quinoa)

Ч

11

1104 29 17

Олющени зърна от житни растения, с изключение на ечемик, овес, царевица, ориз и пшеница

Ч

1105

Брашно, грис, прах, люспи, гранули и агломерати под формата на гранули, от картофи

Ч

1106 10 00

Брашна, грис и прах от сухи бобови зеленчуци от позиция 0713

Ч

1106 30

Брашно, грис и прах от продуктите от глава 8

Ч

1108 20 00

Инулин

Ч

12

ех глава 12

Маслодайни семена и плодове; разни видове семена, семена за посев и плодове, с изключение на продуктите от подпозиции 1209 21 00, 1209 23 80, 1209 29 50, 1209 29 80, 1209 30 00, 1209 91 80 и 1209 99 91; индустриални или медицински растения, с изключение на продуктите от подпозиция 1211 90 30, и с изключение на продуктите от позиция 1210 и подпозиции 1212 91 и 1212 93 00

Ч

1209 21 00

Семена от люцерна (alfalfa), за посев

НЧ

1209 23 80

Други семена от власатка, за посев

НЧ

1209 29 50

Семена от вълчи боб, за посев

НЧ

1209 29 80

Семена от други фуражни растения, за посев

НЧ

1209 30 00

Семена от тревни растения, използвани главно за техните цветове, за посев

НЧ

1209 91 80

Други зеленчукови семена, за посев

НЧ

1209 99 91

Семена от растения, използвани главно за техните цветове, за посев, различни от тези от подпозиция 1209 30 00

НЧ

1211 90 30

Бакла от вида tonka, прясна или сушена, дори нарязана, натрошена или под формата на прах

НЧ

13

ех глава 13

Естествени лакове; клейове, смоли и други растителни сокове и екстракти, с изключение на продуктите от подпозиция 1302 12 00

Ч

1302 12 00

Растителни сокове и екстракти, от сладник (liquorice)

НЧ

Р-3

15

1501 90 00

Мазнини от домашни птици, различни от тези от позиция 0209 или 1503

Ч

1502 10 90

1502 90 90

Мазнини от животни от рода на едрия рогат добитък, овцете или козите, различни от тези в позиция 1503 и непредназначени за промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация

Ч

1503 00 19

Стеарин от свинска мас и олеостеарин, непредназначени за промишлени цели

Ч

1503 00 90

Масло от свинска мас, олеомаргарин и масло от лой, неемулгирани, нито смесени, нито обработени по друг начин, различни от масло от лой, предназначено за промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация

Ч

1504

Мазнини и масла и техните фракции, от риби или морски бозайници, дори рафинирани, но не химически променени

Ч

1505 00 10

Мазнина от вълна (серей), необработена

Ч

1507

Соево масло и неговите фракции, дори рафинирани, но не химически променени

Ч

1508

Фъстъчено масло и неговите фракции, дори рафинирани, но не химически променени

Ч

1511 10 90

Палмово масло, сурово, непредназначено за технически или промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация

Ч

1511 90

Палмово масло и неговите фракции, дори рафинирани, но не химически променени, различно от сурово масло

Ч

1512

Слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени

Ч

1513

Кокосово масло (масло от копра), палмистово масло или масло от бабасу и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени

Ч

1514

Рапично, репично или синапено масло и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени

Ч

1515

Други растителни мазнини и масла (включително маслото от жожоба) и техните фракции, нелетливи, дори рафинирани, но не химически променени

Ч

ex 1516

Мазнини и масла от животински или растителен произход и техните фракции, частично или напълно хидрогенирани, интерестерифицирани, преестерифицирани или елайдинирани, дори рафинирани, но необработени по друг начин, с изключение на продуктите от подпозиция 1516 20 10

Ч

1516 20 10

Хидрогенирани рицинови масла, наречени „opalwax“

НЧ

1517

Маргарин; хранителни смеси или препарати от животински или растителни мазнини или масла или от фракции от различни мазнини или масла от глава 15, различни от хранителните мазнини и масла и техните фракции от позиция 1516

Ч

1518 00

Животински или растителни мазнини и масла и техните фракции, обработени чрез загряване, окислени, обезводнени, сулфурирани, продухани, полимеризирани чрез загряване във вакуум или в инертен газ или по друг начин химически модифицирани, с изключение на тези от позиция 1516; негодни за консумация смеси или препарати от животински или растителни мазнини или масла или от фракции от различни мазнини или масла от глава 15, неупоменати, нито включени другаде

Ч

1521 90 99

Восък от пчели или от други насекоми, дори рафиниран или оцветен, различен от суров восък

Ч

1522 00 10

Дегра

Ч

1522 00 91

Маслени утайки; неутрализационни утайки (soap-stоскs), различни от съдържащи масло, имащо характеристиките на маслиново масло

Ч

Р-4а

16

1601 00 10

Колбаси и подобни продукти от черен дроб и приготвени храни на база на черен дроб

Ч

1602 20 10

Черен дроб от гъски или патици, приготвен или консервиран

Ч

1602 41 90

Бутове и разфасовки от тях, приготвени или консервирани, от свине, различни от домашни свине

Ч

1602 42 90

Плешки и разфасовки от тях, приготвени или консервирани, от свине, различни от домашни свине

Ч

1602 49 90

Други приготвени храни или консерви от месо или карантии, включително смеси, от свине, различни от домашни свине

Ч

1602 90 31

Други приготвени храни или консерви от месо или карантии, от дивеч или от зайци

Ч

1602 90 69

Други приготвени храни или консерви от месо или карантии, от овце или от кози или други животни, несъдържащи необработено топлинно месо или карантии от едър рогат добитък, и несъдържащи месо или карантии от домашни свине

Ч

1602 90 91

1602 90 95

1602 90 99

1602 90 78

1603 00 10

Екстракти и сокове от месо, риби или ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни, в директни опаковки с нетно съдържание, непревишаващо 1 kg

Ч

1604

Приготвени храни и консерви от риби; хайвер и неговите заместители, приготвени на основата на яйца от риби

Ч

1605

Ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни, приготвени или консервирани

Ч

Р-4б

17

1702 50 00

Фруктоза, химически чиста

Ч

1702 90 10

Химически чиста малтоза

Ч

1704

Захарни изделия без какао (включително белия шоколад)

Ч

18

Глава 18

Какао и продукти от какао

Ч

19

ех глава 19

Хранителни продукти, приготвени на базата на житни растения, брашна, скорбяла, нишесте или мляко; тестени сладкарски изделия, с изключение на продуктите от подпозиции 1901 20 00 и 1901 90 91

Ч

1901 20 00

Смеси и теста за приготвяне на хлебарски, сладкарски или бисквитени продукти от позиция 1905

НЧ

1901 90 91

Други, несъдържащи млечни мазнини, захароза, изоглюкоза, глюкоза, скорбяла или нишесте или съдържащи тегловно по-малко от 1,5 % млечни мазнини, по-малко от 5 % захароза (включително инвертна захар) или изоглюкоза, по-малко от 5 % глюкоза или скорбяла или нишесте, различни от хранителните продукти на прах, приготвени от продуктите от позиции от 0401 до 0404

НЧ

20

ех глава 20

Хранителни продукти от зеленчуци, плодове или други части от растения, с изключение на продукти от подпозиции 2008 20 19, 2008 20 39, с изключение на продукти от позиция 2002 и подпозиции 2005 80 00, 2008 40 19, 2008 40 31, от 2008 40 51 до 2008 40 90, 2008 70 19, 2008 70 51, от 2008 70 61 до 2008 70 98

Ч

2008 20 19

Ананаси, приготвени или консервирани по друг начин, с прибавка на алкохол, неупоменати, нито включени другаде

НЧ

2008 20 39

21

ех глава 21

Разни видове хранителни продукти, с изключение на продуктите от подпозиции 2101 20 и 2102 20 19, и с изключение на продуктите от подпозиции 2106 10, 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 и 2106 90 59

Ч

2101 20

Екстракти, есенции и концентрати от чай или мате и препарати, приготвени на базата на тези екстракти, есенции или концентрати, или на базата на чай или на мате

НЧ

2102 20 19

Други неактивни маи

НЧ

22

ех глава 22

Безалкохолни и алкохолни напитки и видове оцет, с изключение на продуктите от позиция 2207, подпозиции от 2204 10 11 до 2204 30 10 и подпозиция 2208 40

Ч

23

2302 50 00

Остатъци и други видове отпадъци, дори агломерирани под формата на гранули, получени при смилане или друг вид обработка на бобови растения

Ч

2307 00 19

Други винени утайки

Ч

2308 00 19

Други джибри от грозде

Ч

2308 00 90

Други растителни материали и отпадъци, растителни остатъци и субпродукти, дори агломерирани под формата на гранули от видовете, използвани за храна на животни, неупоменати, нито включени другаде

НЧ

2309 10 90

Други храни за кучета и котки, пригодени за продажба на дребно, различни от съдържащите скорбяла или нишесте, глюкоза или сироп от глюкоза, малтодекстрин или сироп от малтодекстрин от подпозиции: от 1702 30 50 до 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 и 2106 90 55, или млечни продукти

Ч

2309 90 10

Продукти от риби или морски бозайници, наречени „разтворими“, от видовете, използвани за храна на животни

НЧ

2309 90 91

Резенки от цвекло с прибавка на меласа, от видовете, използвани за храна на животни

Ч

2309 90 96

Други препарати от видовете, използвани за храна на животни, с тегловно съдържание на холин хлорид 49 % или повече, върху органичен или неорганичен носител

Ч

Р-4в

24

ех глава 24

Тютюн и обработени заместители на тютюна, с изключение на продуктите по подпозиция 2401 10 60

Ч

2401 10 60

„Слънчево сушени“ тютюни, тип ориенталски, неочистени от твърдите жилки

НЧ

Р-5

25

2519 90 10

Магнезиев оксид, различен от калцинирания магнезиев карбонат (магнезит)

НЧ

2522

Вар, негасена, гасена или хидратна, с изключение на калциевия оксид и калциевия хидроксид от позиция 2825

НЧ

2523

Видове хидравличен цимент (включително несмлян цимент, наречен „клинкер“), дори оцветени

НЧ

27

Глава 27

Минерални горива, минерални масла и продукти от тяхната дестилация; битуминозни материали; минерални восъци

НЧ

Р-6а

28

2801

Флуор, хлор, бром и йод

НЧ

2802 00 00

Сяра, сублимирана или утаена; колоидна сяра

НЧ

ex 2804

Водород, благородни газове и други неметални елементи, с изключение на продуктите от подпозиция 2804 69 00

НЧ

2805 19

Алкални или алкалоземни метали, различни от натрий и калций

НЧ

2805 30

Редкоземни метали, скандий и итрий, дори смесени или сплавени помежду си

НЧ

2806

Хлороводород (солна киселина); хлорсулфонова киселина

НЧ

2807 00

Сярна киселина; олеум

НЧ

2808 00 00

Азотна киселина; смеси от азотна и сярна киселина

НЧ

2809

Дифосфорен пентаоксид; фосфорна киселина; полифосфорни киселини с определен или неопределен химичен състав

НЧ

2810 00 90

Борни оксиди, различни от диборен триоксид; борни киселини

НЧ

2811

Други неорганични киселини и други неорганични кислородни съединения на неметалните елементи

НЧ

2812

Халогениди и оксихалогениди на неметалните елементи

НЧ

2813

Сулфиди на неметалните елементи; технически фосфорен трисулфид

НЧ

2814

Амоняк, безводен или във воден разтвор

Ч

2815

Натриев хидроксид (сода каустик); калиев хидроксид (поташ); натриев или калиев пероксид

Ч

2816

Хидроксид и пероксид на магнезия; оксиди, хидроксиди и пероксиди на стронция или бария

НЧ

2817 00 00

Цинков оксид; цинков пероксид

Ч

2818 10

Изкуствен корунд с определен или неопределен химичен състав

Ч

2818 20

Алуминиев оксид, различен от изкуствения корунд

НЧ

2819

Хромови оксиди и хидроксиди

Ч

2820

Манганови оксиди

Ч

2821

Железни оксиди и хидроксиди; багрилна пръст, съдържаща тегловно 70 % или повече свързано желязо, изчислено като дижелезен триоксид Fe2O3

НЧ

2822 00 00

Кобалтови оксиди и хидроксиди; технически кобалтови оксиди

НЧ

2823 00 00

Титанови оксиди

Ч

2824

Оловни оксиди; миний и оранжев миний

НЧ

ex 2825

Хидразин и хидроксиламин и техните неорганични соли; други неорганични основи; други оксиди, хидроксиди и пероксиди на металите, с изключение на продуктите от подпозиции 2825 10 00 и 2825 80 00

НЧ

2825 10 00

Хидразин и хидроксиламин и техните неорганични соли

Ч

2825 80 00

Антимонови оксиди

Ч

2826

Флуориди; флуоросиликати, флуороалуминати и други комплексни флуорни соли

НЧ

ex 2827

Хлориди, оксихлориди и хидроксихлориди, с изключение на продуктите от подпозиции 2827 10 00 и 2827 32 00; бромиди и оксибромиди; йодиди и оксийодиди

НЧ

2827 10 00

Амониев хлорид

Ч

2827 32 00

Алуминиев хлорид

Ч

2828

Хипохлорити; технически калциев хипохлорит; хлорити; хипобромити

НЧ

2829

Хлорати и перхлорати; бромати и пербромати; йодати и перйодати

НЧ

ex 2830

Сулфиди, с изключение на продуктите от подпозиция 2830 10 00; полисулфиди, с определен или неопределен химичен състав

НЧ

2830 10 00

Натриеви сулфиди

Ч

2831

Дитионити и сулфоксилати

НЧ

2832

Сулфити; тиосулфати

НЧ

2833

Сулфати; стипци; пероксосулфати (персулфати)

НЧ

2834 10 00

Нитрити

Ч

2834 21 00

Нитрати

НЧ

2834 29

2835

Фосфинати (хипофосфити); фосфонати (фосфити) и фосфати; полифосфати, с определен или неопределен химичен състав

Ч

ex 2836

Карбонати, с изключение на продуктите от подпозиции 2836 20 00, 2836 40 00 и 2836 60 00; пероксокарбонати (перкарбонати); технически амониев карбонат, съдържащ амониев карбамат

НЧ

2836 20 00

Динатриев карбонат (калцинирана сода)

Ч

2836 40 00

Калиеви карбонати

Ч

2836 60 00

Бариев карбонат

Ч

2837

Цианиди, оксицианиди и комплексни цианиди

НЧ

2839

Силикати; технически силикати на алкалните метали

НЧ

2840

Борати; пероксоборати (перборати)

НЧ

ex 2841

Соли на оксометалните или пероксометалните киселини, с изключение на продуктите от подпозиция 2841 61 00

НЧ

2841 61 00

Калиев перманганат

Ч

2842

Други соли на неорганичните киселини или пероксокиселините (включително алуминосиликати, с определен или неопределен химичен състав), различни от азидите

НЧ

2843

Благородни метали в колоидно състояние; неорганични или органични съединения на благородните метали с определен или неопределен химичен състав; амалгами на благородни метали

НЧ

ex 2844 30 11

Металокерамики, съдържащи уран, обеднен на U 235 или съединения на този продукт, различни от необработен

НЧ

ex 2844 30 51

Металокерамики, съдържащи торий или съединения на този продукт, различни от необработен

НЧ

2845 90 90

Изотопи, различни от посочените в позиция 2844, и техните неорганични или органични съединения, с определен или неопределен химичен състав, различни от деутерий и деутериеви съединения, водород и неговите съединения, обогатени с деутерий; смеси и разтвори, съдържащи тези продукти

НЧ

2846

Неорганични или органични съединения на редкоземните метали, на итрия или на скандия или на техните смеси

НЧ

2847 00 00

Водороден пероксид (кислородна вода), дори втвърден с карбамид

НЧ

2848 00 00

Фосфиди с определен или неопределен химичен състав, с изключение на ферофосфорите

НЧ

ex 2849

Карбиди с определен или неопределен химичен състав, с изключение на продуктите от подпозиции 2849 20 00 и 2849 90 30

НЧ

2849 20 00

Силициев карбид с определен или неопределен химичен състав

Ч

2849 90 30

Волфрамови карбиди с определен или неопределен химичен състав

Ч

ex 2850 00

Хидриди, нитриди, азиди и бориди с определен или неопределен химичен състав, различни от карбидите от позиция 2849

НЧ

ex 2850 00 60

Силициди с определен или неопределен химичен състав

Ч

2852 00 00

Съединения на живака, органични или неорганични, с изключение на амалгамите

НЧ

2853 00

Други неорганични съединения (включително дестилирани води, проводими води или води със същата степен на чистота); втечнен въздух (включително втечнения въздух с отстранени благородни газове); сгъстен въздух; амалгами, без тези на благородните метали

НЧ

29

2903

Халогенопроизводни на въглеводородите

Ч

ex 2904

Сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни на въглеводородите, дори халогенирани, с изключение на продуктите от подпозиция 2904 20 00

НЧ

2904 20 00

Производни, съдържащи само нитро- или само с нитрозогрупи

Ч

ex 2905

Ациклени алкохоли и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни, с изключение на продукта от подпозиция 2905 45 00, и с изключение на продуктите от подпозиции 2905 43 00 и 2905 44

Ч

2905 45 00

Глицерол

НЧ

2906

Циклени алкохоли и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

НЧ

ex 2907

Феноли, с изключение на продуктите от подпозиции 2907 15 90 и ex 2907 22 00; фенолни алкохоли

НЧ

2907 15 90

Нафтоли и техните соли, различни от 1-нафтол

Ч

ex 2907 22 00

Хидрохинон (хинол)

Ч

2908

Халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни на фенолите или на фенолните алкохоли

НЧ

2909

Етери, етер-алкохоли, етер-феноли, етер-алкохол-феноли, алкохолни пероксиди, етерни пероксиди, кетонни пероксиди (с определен или с неопределен химичен състав) и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

Ч

2910

Епоксиди, епокси-алкохоли, епокси-феноли и епокси-етери с три атома в пръстена, и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

НЧ

2911 00 00

Ацетали и полуацетали, дори съдържащи други кислородни функционални групи, и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

НЧ

ex 2912

Алдехиди, дори съдържащи други кислородни функционални групи; циклени полимери на алдехидите; параформалдехид, с изключение на продукта от подпозиция 2912 41 00

НЧ

2912 41 00

Ванилин (4-хидрокси-3-метоксибензалдехид)

Ч

2913 00 00

Халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни на продуктите от позиция 2912

НЧ

ex 2914

Кетони и хинони, дори съдържащи други кислородни функционални групи, и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни, с изключение на продуктите от подпозиции 2914 11 00, ex 2914 29 и 2914 22 00

НЧ

2914 11 00

Ацетон

Ч

ex 2914 29

Камфор

Ч

2914 22 00

Циклохексанон и метилциклохексанони

Ч

2915

Наситени ациклени монокарбоксилни киселини и техните анхидриди, халогениди, пероксиди и пероксикиселини; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

Ч

ex 2916

Ненаситени ациклени монокарбоксилни киселини и циклени монокарбоксилни киселини,техните анихриди, халогениди, пероксиди и пероксикиселини, техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни, с изключение на продуктите от подпозиции ex 2916 11 00, 2916 12 и 2916 14

НЧ

ex 2916 11 00

Акрилова киселина

Ч

2916 12

Естери на акриловата киселина

Ч

2916 14

Естери на метакриловата киселина

Ч

ex 2917

Поликарбоксилни киселини, техните анхидриди, халогениди, пероксиди и пероксикиселини; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни, с изключение на продуктите от подпозиции 2917 11 00, ex 2917 12 00, 2917 14 00, 2917 32 00, 2917 35 00 и 2917 36 00

НЧ

2917 11 00

Оксалова киселина, нейните соли и естери

Ч

ex 2917 12 00

Адипинова киселина и нейните соли

Ч

2917 14 00

Малеинов анхидрид

Ч

2917 32 00

Диоктилортофталати

Ч

2917 35 00

Фталов анхидрид

Ч

2917 36 00

Терефталова киселина и нейните соли

Ч

ex 2918

Карбоксилни киселини, съдържащи допълнителни кислородни функционални групи и техните анхидриди, халогениди, пероксиди и пероксикиселини; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни, с изключение на продуктите от подпозиции 2918 14 00, 2918 15 00, 2918 21 00, 2918 22 00 и ex 2918 29 00

НЧ

2918 14 00

Лимонена киселина

Ч

2918 15 00

Соли и естери на лимонената киселина

Ч

2918 21 00

Салицилова киселина и нейните соли

Ч

2918 22 00

о-ацетилсалицилова киселина, нейните соли и естери

Ч

ex 2918 29 00

Сулфосалицилови киселини, хидроксинафтоени киселини, техните соли и естери

Ч

2919

Естери на фосфорната киселина и техните соли, включително лактофосфатите; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

НЧ

2920

Естери на другите неорганични киселини на неметалните елементи (с изключение на естерите на халогеноводородите) и техните соли; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

НЧ

2921

Съединения с аминна функционална група

Ч

2922

Аминосъединения с кислородни функционални групи

Ч

2923

Кватернерни амониеви соли и хидроксиди; лецитини и други фосфоаминолипиди, с определен или неопределен химичен състав

НЧ

ex 2924

Съединения с карбоксиамидна функционална група; съединения на въглеродната киселина с амидна функционална група, с изключение на продуктите от подпозиция 2924 23 00

Ч

2924 23 00

2-ацетамидобензоена киселина (N-ацетилантранилова киселина) и нейните соли

НЧ

2925

Съединения с карбоксилимидна функционална група (включително захарин и неговите соли) или с иминна функционална група

НЧ

ex 2926

Съединения с нитрилна функционална група, с изключение на продукта от подпозиция 2926 10 00

НЧ

2926 10 00

Акрилонитрил

Ч

2927 00 00

Диазосъединения, азосъединения или азоксисъединения

Ч

2928 00 90

Други органични производни на хидразина или на хидроксиламина

НЧ

2929 10

Изоцианати

Ч

2929 90 00

Други съединения с други азотни функционални групи

НЧ

2930 20 00

Тиокарбамати и дитиокарбамати, и тиурам моно-, ди- или тетрасулфиди; дитиокарбонати (xanthates)

НЧ

2930 30 00

ex 2930 90 99

2930 40 90

Метионин, каптафол (ISO), метамидофос (ISO) и други органични тиосъединения, различни от дитиокарбонатите (xanthates)

Ч

2930 50 00

2930 90 13

2930 90 16

2930 90 20

2930 90 60

ex 2930 90 99

2931 00

Други органоминерални съединения

НЧ

ex 2932

Хетероциклени съединения, съдържащи само кислородни хетероатоми, с изключение на продуктите от подпозиции 2932 12 00, 2932 13 00 и ex 2932 20 90

НЧ

2932 12 00

2-фуралдехид (фурфуралдехид)

Ч

2932 13 00

Фурфурилов алкохол и тетрахидрофурфурилов алкохол

Ч

ex 2932 20 90

Кумарин, метилкумарини и етилкумарини

Ч

ex 2933

Хетероциклени съединения, съдържащи само азотни хетероатоми, с изключение на продукта от подпозиция 2933 61 00

НЧ

2933 61 00

Меламин

Ч

2934

Нуклеинови киселини и техните соли, с определен или неопределен химичен състав; други хетероциклени съединения

НЧ

2935 00 90

Други сулфонамиди

Ч

2938

Гликозиди, естествени или възпроизведени чрез синтез, техните соли, етери, естери и други производни

НЧ

ex 2940 00 00

Химически чисти захари, с изключение на захарозата, лактозата, малтозата, глюкозата и фруктозата (левулозата); и с изключение на рамноза, рафиноза и маноза; захарни етери, ацетали и естери и техните соли, различни от продуктите от позиция 2937, 2938 или 2939

Ч

ex 2940 00 00

Рамноза, рафиноза и маноза

НЧ

2941 20 30

Дихидрострептомицин, неговите соли, естери и хидрати

НЧ

2942 00 00

Други органични съединения

НЧ

Р-6б

31

3102 21

Амониев сулфат

НЧ

3102 40

Смеси от амониев нитрат и калциев карбонат или други неорганични материали без подхранващи свойства

НЧ

3102 50

Натриев нитрат

НЧ

3102 60

Двойни соли и смеси от калциев нитрат и амониев нитрат

НЧ

3103 10

Суперфосфати

Ч

3105

Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий; други торове; продукти от глава 31, представени под формата на таблетки или други подобни форми, или в опаковки с брутно тегло, непревишаващо 10 kg

Ч

32

ех глава 32

Дъбилни или багрилни екстракти; танини и техните производни; пигменти и други багрилни вещества; бои и лакове; китове; мастила; с изключение на продуктите от позиции 3204 и 3206, и с изключение на продуктите от подпозиции 3201 90 20, ex 3201 90 90 (дъбилни екстракти от евкалипт), ex 3201 90 90 (дъбилни екстракти, получени от гамбир и плодове от миробалан) и ex 3201 90 90 (други дъбилни екстракти с растителен произход)

НЧ

3201 20 00

Екстракт от мимоза

НЧ

3204

Синтетични органични багрилни вещества, дори с определен химичен състав; препарати, посочени в забележка 3 от глава 32 на базата на синтетични органични багрилни вещества; синтетични органични продукти от видовете, използвани като средства за флуоресценция или като луминофори, дори с определен химичен състав

Ч

3206

Други багрилни вещества; препарати, посочени в забележка 3 от глава 32, различни от тези в позиция 3203, 3204 или 3205; неорганични продукти от видовете, използвани като луминофори, дори с определен химичен състав

Ч

33

Глава 33

Етерични масла и резиноиди; готови парфюмерийни или тоалетни продукти и козметични препарати

НЧ

34

Глава 34

Сапуни, повърхностноактивни органични продукти, препарати за пране, смазочни препарати, изкуствени восъци, восъчни препарати, препарати за лъскане или почистване, свещи и подобни артикули, пасти за моделиране, „зъболекарски восъци“ и състави за зъболекарството на базата на гипс

НЧ

35

3501

Казеини, казеинати и други казеинови производни; казеинови лепила

Ч

3502 90 90

Албуминати и други производни на албумините

НЧ

3503 00

Желатини (включително представените под формата на изрязани квадратни или правоъгълни листа, дори с обработена повърхност или оцветени) и техните производни; ихтиокол; други лепила от животински произход, с изключение на казеиновите лепила от позиция 3501

НЧ

3504 00 00

Пептони и техните производни; други протеинови вещества и техните производни, неупоменати, нито включени другаде; стрити на прах кожи, обработени или не с хром

НЧ

3505 10 50

Естерифицирани или етерифицирани скорбяла и нишесте

НЧ

3506

Готови лепила, неупоменати, нито включени другаде; всякакви продукти, употребявани за лепене, пригодени за продажба на дребно като лепила с нетно тегло, непревишаващо 1 kg

НЧ

3507

Ензими; ензимни препарати, неупоменати, нито включени другаде

Ч

36

Глава 36

Барути и експлозиви; пиротехнически артикули; кибрити; пирофорни сплави; възпламенителни материали

НЧ

37

Глава 37

Фотографски или кинематографски продукти

НЧ

38

ех глава 38

Различни видове продукти на химическата промишленост, с изключение на продуктите от позиции 3802 и 3817 00, подпозиции 3823 12 00 и 3823 70 00, и позиция 3825, и с изключение на продуктите от подпозиции 3809 10 и 3824 60

НЧ

3802

Активен въглен; естествени активирани минерални материали; животински въглен, включително обеднен животински въглен

Ч

3817 00

Алкилбензенови и алкилнафталенови смеси, различни от посочените в позиция 2707 или 2902

Ч

3823 12 00

Олеинова киселина

Ч

3823 70 00

Промишлени мастни алкохоли

Ч

3825

Отпадъчни продукти от химическата или свързани с нея промишлености, неупоменати нито включени другаде; битови отпадъци; утайки от отпадъчни води; други отпадъци, упоменати в забележка 6 към глава 38

Ч

Р-7а

39

ех глава 39

Пластмаси и пластмасови изделия, с изключение на продуктите от позиции 3901, 3902, 3903 и 3904, подпозиции 3906 10 00, 3907 10 00, 3907 60 и 3907 99, позиции 3908 и 3920, и подпозиции ex 3921 90 10 и 3923 21 00

НЧ

3901

Полимери на етилена в първични форми

Ч

3902

Полимери на пропилена или на други олефини в първични форми

Ч

3903

Полимери на стирена в първични форми

Ч

3904

Полимери на винилхлорида или на други халогенирани олефини в първични форми

Ч

3906 10 00

Поли(метилметакрилат)

Ч

3907 10 00

Полиацетали

Ч

3907 60

Поли(етилентерефталат), с изключение на продуктите от подпозиция 3907 60 20

Ч

3907 60 20

Поли(етилентерефталат) в първични форми с вискозитетен индекс 78 ml/g или повече

НЧ

3907 99

Други полиестери, различни от ненаситени

Ч

3908

Полиамиди в първични форми

Ч

3920

Други плочи, листове, фолио, ленти и пластини от непорести пластмаси, неподсилени, ненаслоени, без подложка, нито по друг начин съчетани с други материали

Ч

ex 3921 90 10

Други пластмасови плочи, листове, фолио, ленти и пластини от полиестери, различни от порести продукти и от вълнообразни листове и плочи

Ч

3923 21 00

Торби, торбички, пликчета и фунийки от полимери на етилена

Ч

Р-7б

40

ех глава 40

Каучук и каучукови изделия, с изключение на продуктите от позиция 4010

НЧ

4010

Транспортни ленти или трансмисионни ремъци от вулканизиран каучук

Ч

Р-8а

41

ex 4104

Дъбени или „crust“ кожи от едър рогат добитък (включително биволските) и от еднокопитни, обезкосмени, дори цепени, но необработени по друг начин, с изключение на продукти от подпозиции 4104 41 19 и 4104 49 19

Ч

ex 4106 31 00

Дъбени или „crust“ кожи от домашни свине, обезкосмени, в мокро състояние (включително wet-blue), дори цепени, но необработени по друг начин, или в сухо състояние (crust), дори цепени, но необработени по друг начин

НЧ

4106 32 00

4107

Дъбени или „crust“ кожи, допълнително обработени, включително пергаментирани кожи, от едър рогат добитък (включително биволските) и от еднокопитни, обезкосмени, дори цепени, различни от тези от позиция 4114

Ч

4112 00 00

Дъбени или „crust“ овчи кожи, допълнително обработени, включително пергаментирани кожи, обезкосмени, дори цепени, различни от тези от позиция 4114

Ч

ex 4113

Дъбени или „crust“ кожи от други животни, допълнително обработени, включително пергаментирани кожи, обезкосмени, дори цепени, различни от тези от позиция 4114, с изключение на продуктите от подпозиция 4113 10 00

НЧ

4113 10 00

От кози

Ч

4114

Замшеви кожи — гюдерии (включително комбинирано маслено-формалиново дъбени кожи); кожи с лаково или друго покритие; метализирани кожи

Ч

4115 10 00

Възстановена кожа на базата на кожа или кожени влакна, на плочи, листове или ленти, дори навити на рула

Ч

Р-8б

42

ех глава 42

Кожени изделия; седларски или сарашки артикули; пътнически артикули, ръчни чанти и други подобни; изделия от черва; с изключение на продуктите от позиции 4202 и 4203

НЧ

4202

Куфари, куфарчета, включително тоалетните куфарчета и куфарчета за документи, папки, ученически чанти, калъфи за очила, за бинокли, за фотоапарати, за камери, за музикални инструменти или за оръжия и други подобни; пътни чанти, изолиращи чанти за храни и напитки, тоалетни чантички, раници, ръчни чанти, пазарски чанти, портфейли, портмонета, калъфи за карти за игра, калъфи за цигари, кесии за тютюн, кутии за инструменти, чанти за спортни артикули, кутии за флакони или бижута, пудриери, кутии за златарски изделия и други подобни, от естествена или възстановена кожа, от пластмасови листове, от текстилни материали, от вулканфибър или от картон, или покрити изцяло или в по-голямата си част с тези материали или с хартия

Ч

4203

Облекла и допълнения към облеклото, от естествена или възстановена кожа

Ч

43

Глава 43

Кожухарски кожи и облекла от тях; изкуствени кожухарски кожи

НЧ

Р-9а

44

ех глава 44

Дървен материал и изделия от дървен материал, с изключение на продуктите от позиции 4410, 4411, 4412, подпозиции 4418 10, 4418 20 10, 4418 71 00, 4420 10 11, 4420 90 10 и 4420 90 91; дървени въглища

НЧ

4410

Плочи от дървесни частици, плочи, наречени „oriented strand board“ (OSB) и подобни плочи (например „waferboards“) от дървен материал или от други дървесинни материали, дори агломерирани със смоли или с други органични свързващи вещества

Ч

4411

Плочи от дървесни влакна или от влакна от други дървесинни материали, агломерирани със смоли или други органични свързващи вещества или неагломерирани

Ч

4412

Шперплат, фурнировани плоскости и подобен слоест дървен материал

Ч

4418 10

Прозорци, френски прозорци и техните каси, от дърво

Ч

4418 20 10

Врати и техните каси и прагове, от тропическите дървесни видове, посочени в допълнителна забележка 2 в глава 44

Ч

4418 71 00

Сглобени плочи за подови покрития за мозаечен под, от дърво

Ч

4420 10 11

Статуетки и други изделия за украса от тропическите дървесни видове, посочени в допълнителна забележка 2 в глава 44; мозайки върху дърво и инкрустиран дървен материал; ковчежета, кутии и калъфи за бижута или за златарски изделия и други подобни, от дървен материал; артикули за вътрешно обзавеждане от дървен материал, невключени в глава 94, от тропическите дървесни видове, посочени в допълнителна забележка 2 в глава 44

Ч

4420 90 10

4420 90 91

Р-9б

45

ех глава 45

Корк и коркови изделия, с изключение на продуктите от позиция 4503

НЧ

4503

Изделия от естествен корк

Ч

46

Глава 46

Тръстикови или кошничарски изделия

Ч

Р-11а

50

Глава 50

Естествена коприна

Ч

51

ех глава 51

Вълна, фини и груби животински косми, с изключение на продуктите от позиция 5105; прежди и тъкани от конски косми

Ч

52

Глава 52

Памук

Ч

53

Глава 53

Други растителни текстилни влакна; хартиена прежда и тъкани от хартиена прежда

Ч

54

Глава 54

Синтетични или изкуствени нишки; ленти и подобни форми от синтетични или изкуствени текстилни материали

Ч

55

Глава 55

Щапелни синтетични или изкуствени влакна

Ч

56

Глава 56

Вати, филцове и нетъкани текстилни материали; специални прежди; канапи, въжета и дебели въжета; артикули на въжарството

Ч

57

Глава 57

Килими и други подови настилки от текстилни материали

Ч

58

Глава 58

Специални тъкани; тъфтинг изделия; дантели; гоблени; пасмантерия; бродерии

Ч

59

Глава 59

Импрегнирани, промазани, покрити или ламинирани тъкани; технически артикули от текстилни материали

Ч

60

Глава 60

Трикотажни платове

Ч

Р-11б

61

Глава 61

Облекла и допълнения за облекла, трикотажни или плетени

Ч

62

Глава 62

Облекла и допълнения за облекла, различни от трикотажните или плетените

Ч

63

Глава 63

Други конфекционирани текстилни артикули; асортименти; парцали и употребявани облекла и текстилни артикули

Ч

Р-12а

64

Глава 64

Обувки, гети и подобни артикули; части за тях

Ч

Р-12б

65

Глава 65

Шапки и части за шапки

НЧ

66

Глава 66

Чадъри, сенници, слънчобрани, бастуни, бастуни столове, камшици, бичове и техните части

Ч

67

Глава 67

Апретирани пера и пух и артикули от пера и пух; изкуствени цветя; изделия от човешки коси

НЧ

Р-13

68

Глава 68

Изделия от камъни, гипс, цимент, азбест, слюда или аналогични материали

НЧ

69

Глава 69

Керамични продукти

Ч

70

Глава 70

Стъкло и изделия от стъкло

Ч

Р-14

71

ех глава 71

Естествени или култивирани перли, скъпоценни или полускъпоценни камъни, благородни метали, плакета или дублета от благородни метали, и изделия от тези материали; бижутерийна имитация; монети; с изключение на продуктите от позиция 7117

НЧ

7117

Бижутерийна имитация

Ч

Р-15а

72

7202

Феросплави

Ч

73

Глава 73

Изделия от чугун, желязо или стомана

НЧ

Р-15б

74

Глава 74

Мед и изделия от мед

Ч

75

7505 12 00

Пръти, профили и телове, от никелови сплави

НЧ

7505 22 00

Телове, от никелови сплави

НЧ

7506 20 00

Ламарини, ленти, листове и фолио, от никелови сплави

НЧ

7507 20 00

Принадлежности за тръбопроводи, от никел

НЧ

76

ех глава 76

Алуминий и изделия от алуминий, с изключение на продуктите от позиция 7601

Ч

78

ех глава 78

Олово и изделия от олово, с изключение на продуктите от позиция 7801

Ч

7801 99

Необработено олово, различно от рафинираното и различно от съдържащото антимон като друг преобладаващ тегловно елемент

НЧ

79

ех глава 79

Цинк и изделия от цинк, с изключение на продуктите от позиции 7901 и 7903

Ч

81

ех глава 81

Други неблагородни метали; металокерамики; изделия от тези материали, с изключение на продуктите от подпозиции 8101 10 00, 8102 10 00, 8102 94 00, 8109 20 00, 8110 10 00, 8112 21 90, 8112 51 00, 8112 59 00, 8112 92 и 8113 00 20, освен за продуктите от подпозиции 8101 94 00, 8104 11 00, 8104 19 00, 8107 20 00, 8108 20 00 и 8108 30 00

Ч

8101 94 00

Необработен волфрам, включително пръти, получени само чрез синтероване

НЧ

8104 11 00

Необработен магнезий, съдържащ тегловно най-малко 99,8 % магнезий

НЧ

8104 19 00

Необработен магнезий, различен от този от подпозиция 8104 11 00

НЧ

8107 20 00

Необработен кадмий; прахове

НЧ

8108 20 00

Необработен титан; прахове

НЧ

8108 30 00

Отпадъци и скрап от титан

НЧ

82

Глава 82

Инструменти и сечива, ножарски артикули и прибори за хранене от неблагородни метали; части за тези артикули от неблагородни метали

Ч

83

Глава 83

Различни изделия от неблагородни метали

Ч

Р-16

84

ех глава 84

Ядрени реактори, котли, машини, апарати и механизми; части за тези машини или апарати, с изключение на продуктите от подпозиции 8401 10 00 и 8407 21 10

НЧ

8401 10 00

Ядрени реактори

Ч

8407 21 10

Извънбордови двигатели за придвижване на кораби, с работен обем, непревишаващ 325 cm3

Ч

85

ех глава 85

Електрически машини и апарати, електроматериали и техните части; апарати за записване или възпроизвеждане на звук, апарати за записване или възпроизвеждане на телевизионен образ и звук и части и принадлежности за тези апарати, с изключение на продуктите от подпозиции 8516 50 00, 8517 69 39, 8517 70 15, 8517 70 19, 8519 20, 8519 30, от 8519 81 11 до 8519 81 45, 8519 81 85, от 8519 89 11 до 8519 89 19, позиции 8521, 8525 и 8527, подпозиции 8528 49, 8528 59 и от 8528 69 до 8528 72, позиция 8529 и подпозиции 8540 11 и 8540 12

НЧ

8516 50 00

Микровълнови фурни

Ч

8517 69 39

Приемателни апарати за радиотелефония или радиотелеграфия, различни от портативни приемници за системите за повикване, оповестяване или издирване на хора

Ч

8517 70 15

Антени и антенни отражатели от всички видове, различни от антени за радиотелефония или радиотелеграфия; части, предназначени да бъдат използвани съвместно с тези артикули

Ч

8517 70 19

8519 20

Апарати, функциониращи чрез вкарването на монети, банкноти, банкови карти, жетони или чрез други разплащателни средства; грамофони-дек

Ч

8519 30

8519 81 11 до 8519 81 45

Апарати за възпроизвеждане на звук (включително касетофоните), без вградени устройства за записване на звук

Ч

8519 81 85

Други апарати за записване на звук върху магнитни ленти, с вградено устройство за възпроизвеждане на звука, различни от вида с касети

Ч

8519 89 11 до 8519 89 19

Други апарати за възпроизвеждане на звук, без вградени устройства за записване на звук

Ч

ex 8521

Апарати за записване или възпроизвеждане на образ и звук, дори с вграден приемател на образ и звук (видеотунер), с изключение на продуктите от подпозиция 8521 90 00

Ч

8521 90 00

Апарати за записване или възпроизвеждане на образ и звук (с изключение на тези с магнитни ленти); апарати за записване или възпроизвеждане на образ и звук, дори с вграден приемател на образ и звук (видеотунер) (с изключение на тези с магнитни ленти и записващи видеокамери)

НЧ

8525

Предавателни апарати за радиоразпръскване или телевизия, дори с вграден приемателен апарат или апарат за записване или възпроизвеждане на звук,; телевизионни камери; цифрови фотоапарати и записващи видеокамери

Ч

8527

Приемателни апарати за радиоразпръскване, дори комбинирани в една кутия с апарат за записване или възпроизвеждане на звук или с часовниково устройство

Ч

8528 49

Монитори и прожекционни апарати, без вграден приемателен телевизионен апарат, различни от видовете изключително или главно предназначени за автоматичните машини за обработка на информация от позиция 8471; приемателни телевизионни апарати, дори с вграден приемателен апарат за радиоразпръскване или апарат за записване или възпроизвеждане на звук или образи

Ч

8528 59

8528 69 до 8528 72

8529

Части, изключително или главно предназначени за апаратите от позиции от 8525 до 8528

Ч

8540 11

Катодни електроннолъчеви тръби за телевизионни приемници, включително катодни електроннолъчеви тръби за видеомонитори, цветни, черно-бели или други монохромни

Ч

8540 12 00

Р-17а

86

Глава 86

Превозни средства и оборудване за железопътни или подобни линии и техните части; неподвижни съоръжения за железопътни или подобни линии и техните части; механични сигнализационни устройства (включително електромеханичните) за комуникационни пътища

НЧ

Р-17б

87

ех глава 87

Автомобилни превозни средства, трактори, мотоциклети и велосипеди и други сухопътни превозни средства, техните части и принадлежности, с изключение на продуктите от позиции 8702, 8703, 8704, 8705, 8706 00, 8707, 8708, 8709, 8711, 8712 00 и 8714

НЧ

8702

Автомобилни превозни средства за транспорт на десет или повече човека, включително шофьора

Ч

8703

Пътнически автомобили и други автомобилни превозни средства, предназначени за транспорт на хора (различни от тези в позиция 8702), включително товаропътническите и състезателните автомобили

Ч

8704

Автомобилни превозни средства за транспорт на стоки

Ч

8705

Автомобилни превозни средства за специални цели, различни от тези, които са предназначени главно за транспорт на хора или стоки (например коли за пътна помощ, камиони кранове, пожарни коли, камиони бетонобъркачки, коли за почистване на улиците, коли разпръсквачки, коли ателиета, коли флуорографи)

Ч

8706 00

Шасита за автомобилни превозни средства от позиции от 8701 до 8705, оборудвани с техния двигател

Ч

8707

Каросерии за автомобилни превозни средства от позиции от 8701 до 8705, включително кабините

Ч

8708

Части и принадлежности за автомобилни превозни средства от позиции от 8701 до 8705

Ч

8709

Кари, неснабдени с устройства за повдигане, от видовете, използвани в заводите, складовете, пристанищата или летищата, за транспорт на стоки на къси разстояния; кари влекачи от видовете, използвани в гарите; техните части

Ч

8711

Мотоциклети (включително мотопедите) и велосипеди със спомагателен двигател, със или без кош; кошове

Ч

8712 00

Велосипеди (включително и велосипеди на три колела за пренасяне на товари), без двигател

Ч

8714

Части и принадлежности за превозните средства от позиции от 8711 до 8713

Ч

88

Глава 88

Въздухоплаване и космонавтика

НЧ

89

Глава 89

Морско или речно корабоплаване

НЧ

Р-18

90

Глава 90

Оптични, фотографски или кинематографски, измерителни, контролиращи или прецизиращи инструменти и апарати; медико-хирургически инструменти и апарати; техните части и принадлежности

Ч

91

Глава 91

Часовникарски изделия

Ч

92

Глава 92

Музикални инструменти; части и принадлежности за тези инструменти

НЧ

Р-20

94

ех глава 94

Мебели; медицинска и хирургическа мебелировка; спални артикули и други подобни; осветителни тела, неупоменати, нито включени другаде; рекламни лампи, светлинни надписи, светлинни указателни табели и подобни артикули; сглобяеми конструкции, с изключение на продуктите от позиция 9405

НЧ

9405

Осветителни тела (включително прожекторите) и техните части, неупоменати, нито включени другаде; рекламни лампи, светлинни надписи, светлинни указателни табели и подобни артикули, притежаващи постоянно фиксиран светлинен източник, и техните части, неупоменати, нито включени другаде

Ч

95

ех глава 95

Играчки, игри, артикули за забавление или за спорт; техните части и принадлежности; с изключение на продуктите от подпозиции от 9503 00 35 до 9503 00 99

НЧ

9503 00 35 до 9503 00 99

Други играчки; умалени модели и подобни модели за забавление, със или без механизъм; пъзели (картинни мозайки) от всякакъв вид

Ч

96

Глава 96

Разни видове изделия

НЧ

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Ред и условия за прилагане на член 8

1.

Член 8 се прилага, когато процентният дял, посочен в параграф 1 от същия член, надвиши 17,5 %.

2.

Член 8 се прилага за всеки от разделите по ОСП Р-11а и Р-11б, когато процентният дял, посочен в параграф 1 от същия член, надвиши 14,5 %.

ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Ред и условия за прилагане на глава III от настоящия регламент

1.

За целите на глава III „уязвима държава“ означава държава:

а)

за която, в обемно изражение, седемте най-големи раздела по ОСП от нейния внос в Съюза на продукти, изброени в приложение IX, представляват повече от тавана от 75 % като стойност от нейния общ внос на продукти, изброени в същото приложение, като средна стойност през последните три последователни години;

и

б)

за която вносът на продукти, изброени в приложение IX, в Съюза, представлява по-малко от тавана от 2 % като стойност от общия внос в Съюза на продукти, изброени в същото приложение, с произход от държавите, изброени в приложение II, като средна стойност през последните три последователни години.

2.

За целите на член 9, параграф 1, буква а) данните, които трябва да се използват при прилагане на точка 1 от настоящото приложение, са данните, налични към 1 септември в годината, предхождаща годината на искането, посочено в член 10, параграф 1.

3.

За целите на член 11 данните, които трябва да се използват при прилагане на точка 1 от настоящото приложение, са данните, налични към 1 септември в годината, предхождаща годината на приемане на делегирания акт, посочен в член 11, параграф 2.

ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

Конвенции, посочени в член 9

ЧАСТ А

Основни конвенции на ООН/МОТ в областта на правата на човека и трудовите права

1.

Конвенция за предотвратяване и наказване на престъплението геноцид (1948 г.)

2.

Международна конвенция за ликвидиране на всички форми на расова дискриминация (1965 г.)

3.

Международен пакт за граждански и политически права (1966 г.)

4.

Международен пакт за икономически, социални и културни права (1966 г.)

5.

Конвенция за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените (1979 г.)

6.

Конвенция против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание (1984 г.)

7.

Конвенция за правата на детето (1989 г.)

8.

Конвенция № 29 относно принудителния или задължителния труд (1930 г.)

9.

Конвенция № 87 относно синдикалната свобода и закрилата на правото на синдикално организиране (1948 г.)

10.

Конвенция № 98 за правото на организиране и на колективно договаряне (1949 г.)

11.

Конвенция № 100 за равенството в заплащането (1951 г.)

12.

Конвенция № 105 относно премахването на принудителния труд (1957 г.)

13.

Конвенция № 111 относно дискриминацията в областта на труда и професиите (1958 г.)

14.

Конвенция № 138 относно минималната възраст за приемане на работа (1973 г.)

15.

Конвенция № 182 относно най-тежките форми на детския труд (1999 г.)

ЧАСТ Б

Конвенции, свързани с околната среда и с принципите на управление

16.

Конвенция по международната търговия със застрашени видове от дивата флора и фауна (1973 г.)

17.

Монреалски протокол за веществата, които нарушават озоновия слой (1987 г.)

18.

Базелска конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане (1989 г.)

19.

Конвенция за биологичното разнообразие (1992 г.)

20.

Рамкова конвенция на ООН по изменение на климата (1992 г.)

21.

Протокол от Картахена по биологична безопасност (2000 г.)

22.

Стокхолмска конвенция за устойчивите органични замърсители (2001 г.)

23.

Протокол от Киото към Рамковата конвенция на Обединените нации по изменение на климата (1998 г.)

24.

Единна конвенция на ООН по упойващите вещества (1961 г.)

25.

Конвенция на ООН за психотропните вещества (1971 г.)

26.

Конвенция на Организацията на обединените нации за борба срещу незаконния трафик на упойващи и психотропни вещества (1988 г.)

27.

Конвенция на Организацията на обединените нации срещу корупцията (2004 г.)

ПРИЛОЖЕНИЕ IX

Списък на продуктите, включени в специалния насърчителен режим за устойчиво развитие и добро управление, посочен в член 1, параграф 2, буква б)

Независимо от правилата за тълкуване на Комбинираната номенклатура, описанието на продуктите следва да служи само за справка, като тарифните преференции се определят от кодовете по КН. Ако са посочени „ex“ кодове по КН, тарифните преференции се определят съгласно кода по КН и описанието, взети заедно.

Включването на продукти с код по КН, отбелязан със звездичка (*), зависи от спазването на условията, определени в съответното право на Съюза.

В колона „Раздел“ са изброени разделите по ОСП (член 2, буква з).

В колона „Глава“ са изброени главите от КН, обхванати в раздел по ОСП (член 2, буква и).

С цел опростяване продуктите са изброени по групи. В тези групи може да са включени продукти, за които митата по Общата митническа тарифа са оттеглени или суспендирани.

Раздел

Глава

Код по КН

Описание

 

Р-1а

01

0101 29 90

Живи коне, различни от расови за разплод, различни от тези, предназначени за клане

 

0101 30 00

Живи магарета

 

0101 90 00

Живи мулета и катъри

 

0104 20 10*

Живи расови кози за разплод

 

0106 14 10

Живи домашни зайци

 

0106 39 10

Живи гълъби

 

02

0205 00

Меса от животни от рода на конете, магаретата, мулетата или катърите, пресни, охладени или замразени

 

0206 80 91

Карантии, годни за консумация, от коне, магарета, мулета или катъри, пресни или охладени, непредназначени за производство на фармацевтични препарати

 

0206 90 91

Карантии, годни за консумация, от коне, магарета, мулета или катъри, замразени, непредназначени за производство на фармацевтични препарати

 

0207 14 91

Черен дроб, замразен, от петли и кокошки от вида Gallus domesticus

 

0207 27 91

Черен дроб, замразен, от пуйки

 

0207 45 95

0207 55 95

0207 60 91

Черен дроб, замразен, от патици, гъски или токачки, различен от тлъст черен дроб от патици или гъски

 

ex 0208

Други меса и карантии, годни за консумация, пресни, охладени или замразени, с изключение на продуктите от подпозиция 0208 40 20

 

0210 99 10

Меса от коне, осолени или в саламура или изсушени

 

0210 99 59

Карантии от животни от рода на едрия рогат добитък, осолени или в саламура, сушени или пушени, различни от диафрагма

 

ex 0210 99 85

Карантии от овце или кози, осолени или в саламура, сушени или пушени

 

ex 0210 99 85

Карантии, осолени или в саламура, сушени или пушени, различни от черен дроб на домашни птици, различни от тези от домашни свине, от животни от рода на едрия рогат добитък или от овце или кози

 

04

0403 10 51

Кисело мляко, ароматизирано или с прибавка на плодове или какао

 

0403 10 53

0403 10 59

0403 10 91

0403 10 93

0403 10 99

0403 90 71

Мътеница, заквасени млека и сметана, кефир и други ферментирали или подкиселени млека и сметана, ароматизирани или с прибавка на плодове или какао

 

0403 90 73

0403 90 79

0403 90 91

0403 90 93

0403 90 99

0405 20 10

Млечни пасти за намазване, с тегловно съдържание на мазнини, равно или по-голямо от 39 %, но непревишаващо 75 %

 

0405 20 30

0407 19 90

0407 29 90

0407 90 90

Птичи яйца с черупки, пресни, консервирани или варени, различни от яйца от домашни птици

 

0409 00 00

Естествен мед

 

0410 00 00

Продукти от животински произход, годни за консумация, неупоменати, нито включени другаде

 

05

0511 99 39

Естествени сюнгери от животински произход, различни от необработени

 

Р-1б

03

Глава 3 (1)

Риби и ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни

 

Р-2а

06

Глава 6

Живи растения и цветарски продукти

 

Р-2б

07

0701

Картофи, пресни или охладени

 

0703 10

Лук и шалот, пресни или охладени

 

0703 90 00

Праз и други лукови зеленчуци, пресни или охладени

 

0704

Зеле, карфиол, къдраво зеле, алабаш и подобни, годни за консумация зеленчуци от рода Brassica, пресни или охладени

 

0705

Марули (Lactuca sativa) и цикория (Cichorium spp.), пресни или охладени

 

0706

Моркови, репи, салатно цвекло, козя брада, целина с едри глави, репички и подобни кореноплодни, годни за консумация, пресни или охладени

 

ex 0707 00 05

Краставици, пресни или охладени, в периода от 16 май до 31 октомври

 

0708

Бобови зеленчуци, със или без шушулките, пресни или охладени

 

0709 20 00

Аспержи, пресни или охладени

 

0709 30 00

Патладжани, пресни или охладени

 

0709 40 00

Целина, различна от целината с едри глави, прясна или охладена

 

0709 51 00

Гъби, пресни или охладени, с изключение на продуктите от подпозиция 0709 59 50

 

ex 0709 59

0709 60 10

Сладки пиперки, пресни или охладени

 

0709 60 99

Пиперки от вида Capsicum или от вида Pimenta, пресни или охладени, различни от сладките пиперки, различни от тези, предназначени за производство на капсаицин или на алкохолосъдържащи олеорезини, и различни от тези, предназначени за промишлено производство на етерични масла или на резиноиди

 

0709 70 00

Спанак, новозеландски спанак и лобода, пресни или охладени

 

0709 92 10*

Маслини, пресни или охладени, предназначени за употреба, различна от производството на маслиново масло

 

0709 99 10

Салати, пресни или охладени, различни от марули (Lactuca sativa) и цикория (Cichorium spp.)

 

0709 99 20

Листно цвекло (или бяло цвекло) и артишок (Cynara cardunculus), пресни или охладени

 

0709 93 10

Тиквички, пресни или охладени

 

0709 99 40

Каперси (Carparidacees), пресни или охладени

 

0709 99 50

Копър от вида Foeniculum vulgare, пресен или охладен

 

ex 0709 91 00

Артишок (ангинарии), пресен или охладен, в периода от 1 юли до 31 октомври

 

0709 93 90

0709 99 90

Други зеленчуци, пресни или охладени

 

0710

Зеленчуци, неварени или варени на пара или във вода, замразени

 

ex 0711

Зеленчуци, временно консервирани (например посредством серен диоксид или във вода — солена, сулфурирана или с прибавка на други вещества, подсигуряващи временното им консервиране), но негодни за консумация в това състояние, с изключение на продуктите от подпозиция 0711 20 90

 

ex 0712

Зеленчуци, сушени, цели, нарязани на парчета или резенки, смлени или на прах, но необработени по друг начин, с изключение на маслини и продуктите от подпозиция 0712 90 19

 

0713

Бобови зеленчуци, сушени, без шушулките, дори с обелени люспи или начупени

 

0714 20 10*

Сладки патати, пресни, цели, предназначени за консумация от човека

 

0714 20 90

Сладки патати, пресни, охладени, замразени или сушени, дори нарязани на парчета или агломерирани под формата на гранули, различни от пресни и цели и предназначени за консумация от човека

 

0714 90 90

Земни ябълки и подобни корени и грудки с високо съдържание на инулин, пресни, охладени, замразени или сушени, дори нарязани на парчета или агломерирани под формата на гранули; сърцевина на сагово дърво

 

08

0802 11 90

Бадеми, пресни или сушени, със или без черупки, различни от горчиви

 

0802 12 90

0802 21 00

Лешници (Corylus spp.), пресни или сушени, със или без черупки

 

0802 22 00

0802 31 00

Обикновени орехи, пресни или сушени, със или без черупки

 

0802 32 00

0802 41 00

0802 42 00

Кестени (Castanea spp.), пресни или сушени, със или без черупки или белени

 

0802 51 00

0802 52 00

Шамфъстък, пресен или сушен, със или без черупки или белен

 

0802 61 00

0802 62 00

Орехи „макадамия“, пресни или сушени, със или без черупки или белени

 

0802 90 50

Семена от пиния, пресни или сушени, със или без черупки или белени

 

0802 90 85

Други черупкови плодове, пресни или сушени, със или без черупки или белени

 

0803 10 10

Хлебни банани, пресни

 

0803 10 90

0803 90 90

Банани, включително хлебните, сушени

 

0804 10 00

Фурми, пресни или сушени

 

0804 20 10

Смокини, пресни или сушени

 

0804 20 90

0804 30 00

Ананаси, пресни или сушени

 

0804 40 00

Авокадо, прясно или сушено

 

ex 0805 20

Мандарини (включително тангерини и сатсумаси), клементинки, wilkings и подобни цитрусови хибриди, пресни или сушени, в периода от 1 март до 31 октомври

 

0805 40 00

Грейпфрути, включително „pomelos“, пресни или сушени

 

0805 50 90

Сладки лимони (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia), пресни или сушени

 

0805 90 00

Други цитрусови плодове, пресни или сушени

 

ex 0806 10 10

Трапезно грозде, прясно, в периода от 1 януари до 20 юли и от 21 ноември до 31 декември, с изключение на грозде от сорт Император (Vitis vinifera cv.) в периода от 1 до 31 декември

 

0806 10 90

Друго грозде, прясно

 

ex 0806 20

Грозде, сушено, с изключение на продуктите от подпозиция ex 0806 20 30, в директни контейнери с нетна вместимост, превишаваща 2 kg

 

0807 11 00

Пъпеши (в това число и дините), пресни

 

0807 19 00

0808 10 10

Ябълки, пресни, предназначени за промишлени цели, в насипно състояние, в периода от 16 септември до 15 декември

 

0808 30 10

Круши, пресни, предназначени за промишлени цели, в насипно състояние, в периода от 1 август до 31 декември

 

ex 0808 30 90

Други круши, пресни, в периода от 1 май до 30 юни

 

0808 40 00

Дюли, пресни

 

ex 0809 10 00

Кайсии, пресни, в периода от 1 януари до 31 май и от 1 август до 31 декември

 

0809 21 00

Вишни (Prunus cerasus), пресни

 

ex 0809 29

Череши, пресни, в периода от 1 януари до 20 май и от 11 август до 31 декември, различни от вишни (Prunus cerasus)

 

ex 0809 30

Праскови, включително праскови без мъх, пресни, в периода от 1 януари до 10 юни и от 1 октомври до 31 декември

 

ex 0809 40 05

Сливи, пресни, в периода от 1 януари до 10 юни и от 1 октомври до 31 декември

 

0809 40 90

Трънки, пресни

 

ex 0810 10 00

Ягоди, пресни, в периода от 1 януари до 30 април и от 1 август до 31 декември

 

0810 20

Малини, къпини или черници, кръстоска на малина и къпина, пресни

 

0810 30 00

Френско грозде, включително касис и цариградско грозде, прясно

 

0810 40 30

Боровинки от вида Vaccinium myrtillus, пресни

 

0810 40 50

Плодове от висока боровинка (от видовете Vaccinium macrocarpon и Vaccinium corymbosum), пресни

 

0810 40 90

Други боровинки от рода Vaccinium, пресни

 

0810 50 00

Киви, пресни

 

0810 60 00

Дуриани, пресни

 

0810 70 00

Райски ябълки

 

0810 90 75

Други плодове, пресни

0811

Плодове, неварени или варени във вода или на пара, замразени, дори с добавка на захар или други подсладители

 

0812

Плодове, временно консервирани (например посредством серен диоксид или във вода — солена, сулфурирана или с прибавка на други вещества, подсигуряващи временното им консервиране), но негодни за консумация в това състояние

 

0813 10 00

Кайсии, сушени

 

0813 20 00

Сливи

 

0813 30 00

Ябълки, сушени

 

0813 40 10

Праскови, включително брюнони и нектарини, сушени

 

0813 40 30

Круши, сушени

 

0813 40 50

Папая, сушена

 

0813 40 95

Други плодове, сушени, различни от тези от позиции от 0801 до 0806

 

0813 50 12

Смеси от сушени плодове (различни от тези от позиции от 0801 до 0806) от папая, тамарини, ябълки от кашу, личи, плодове от хлебно дърво, саподила, пасион фрут, карамбол и питайя, но несъдържащи сливи

 

0813 50 15

Други смеси от сушени плодове (различни от тези от позиции от 0801 до 0806), но несъдържащи сливи

 

0813 50 19

Смеси от сушени плодове (различни от тези от позиции от 0801 до 0806), съдържащи сливи

 

0813 50 31

Смеси изключително от черупкови тропически плодове от позиции 0801 и 0802

 

0813 50 39

Смеси изключително от черупкови плодове от позиции 0801 и 0802, различни от черупкови тропически плодове

 

0813 50 91

Други смеси от черупкови плодове и сушени плодове от глава 8, несъдържащи сливи или смокини

 

0813 50 99

Други смеси от черупкови плодове и сушени плодове от глава 8

 

0814 00 00

Кори от цитрусови плодове или от пъпеши и дини, пресни, замразени, поставени във вода — солена, сулфурирана или с прибавка на други вещества, подсигуряващи временното им консервиране, или сушени

 

Р-2в

09

Глава 9

Кафе, чай, мате и подправки

 

Р-2г

10

1008 50 00

Киноа (Chenopodium quinoa)

 

11

1104 29 17

Олющени зърна от житни растения, с изключение на ечемик, овес, царевица, ориз и пшеница

 

1105

Брашно, грис, прах, люспи, гранули и агломерати под формата на гранули, от картофи

 

1106 10 00

Брашна, грис и прах от сухи бобови зеленчуци от позиция 0713

 

1106 30

Брашно, грис и прах от продуктите от глава 8

 

1108 20 00

Инулин

 

12

ех глава 12

Маслодайни семена и плодове; разни видове семена, семена за посев и плодове; индустриални или медицински растения; слама и фуражи с изключение на продуктите от позиция 1210 и подпозиции 1212 91 и 1212 93 00

 

13

Глава 13

Естествени лакове; клейове, смоли и други растителни сокове и екстракти

 

Р-3

15

1501 90 00

Мазнини от домашни птици, различни от тези от позиция 0209 или 1503

 

1502 10 90

1502 90 90

Мазнини от животни от рода на едрия рогат добитък, овцете или козите, различни от тези в позиция 1503 и непредназначени за промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация

 

1503 00 19

Стеарин от свинска мас и олеостеарин, непредназначени за промишлени цели

 

1503 00 90

Масло от свинска мас, олеомаргарин и масло от лой, неемулгирани, нито смесени, нито обработени по друг начин, различни от масло от лой, предназначено за промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация

 

1504

Мазнини и масла и техните фракции, от риби или морски бозайници, дори рафинирани, но не химически променени

 

1505 00 10

Мазнина от вълна (серей), необработена

 

1507

Соево масло и неговите фракции, дори рафинирани, но не химически променени

 

1508

Фъстъчено масло и неговите фракции, дори рафинирани, но не химически променени

 

1511 10 90

Палмово масло, сурово, непредназначено за технически или промишлени цели, различни от производството на хранителни продукти за човешка консумация

 

1511 90

Палмово масло и неговите фракции, дори рафинирани, но не химически променени, различно от сурово масло

 

1512

Слънчогледово, шафраново или памучно масло и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени

 

1513

Кокосово масло (масло от копра), палмистово масло или масло от бабасу и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени

 

1514

Рапично, репично или синапено масло и техните фракции, дори рафинирани, но не химически променени

 

1515

Други растителни мазнини и масла (включително маслото от жожоба) и техните фракции, нелетливи, дори рафинирани, но не химически променени

 

1516

Мазнини и масла от животински или растителен произход и техните фракции, частично или напълно хидрогенирани, интерестерифицирани, преестерифицирани или елайдинирани, дори рафинирани, но необработени по друг начин

 

1517

Маргарин; хранителни смеси или препарати от животински или растителни мазнини или масла или от фракции от различни мазнини или масла от глава 15, различни от хранителните мазнини и масла и техните фракции от позиция 1516

 

1518 00

Животински или растителни мазнини и масла и техните фракции, обработени чрез загряване, окислени, обезводнени, сулфурирани, продухани, полимеризирани чрез загряване във вакуум или в инертен газ или по друг начин химически модифицирани, с изключение на тези от позиция 1516; негодни за консумация смеси или препарати от животински или растителни мазнини или масла или от фракции от различни мазнини или масла от глава 15, неупоменати, нито включени другаде

 

1521 90 99

Восък от пчели или от други насекоми, дори рафиниран или оцветен, различен от суров восък

 

1522 00 10

Дегра

 

1522 00 91

Маслени утайки; неутрализационни утайки (soap-stоскs), различни от съдържащи масло, имащо характеристиките на маслиново масло

 

Р-4а

16

1601 00 10

Колбаси и подобни продукти от черен дроб и приготвени храни на база на черен дроб

 

1602 20 10

Черен дроб от гъски или патици, приготвен или консервиран

 

1602 41 90

Бутове и разфасовки от тях, приготвени или консервирани, от свине, различни от домашни свине

 

1602 42 90

Плешки и разфасовки от тях, приготвени или консервирани, от свине, различни от домашни свине

 

1602 49 90

Други приготвени храни или консерви от месо или карантии, включително смеси, от свине, различни от домашни свине

 

1602 50 31,

1602 50 95

Други приготвени храни или консерви от месо или карантии, топлинно обработени, от едър рогат добитък, дори в херметически затворени опаковки

 

1602 90 31

Други приготвени храни или консерви от месо или карантии, от дивеч или от зайци

 

1602 90 69

Други приготвени храни или консерви от месо или карантии, от овце или от кози или други животни, несъдържащи необработено топлинно месо или карантии от едър рогат добитък, и несъдържащи месо или карантии от домашни свине

 

1602 90 91

1602 90 95

1602 90 99

1602 90 78

1603 00 10

Екстракти и сокове от месо, риби или ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни, в директни опаковки с нетно съдържание, непревишаващо 1 kg

 

1604

Приготвени храни и консерви от риби; хайвер и неговите заместители, приготвени на основата на яйца от риби

 

1605

Ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни, приготвени или консервирани

 

Р-4б

17

1702 50 00

Фруктоза, химически чиста

 

1702 90 10

Химически чиста малтоза

 

1704 (2)

Захарни изделия без какао (включително белия шоколад)

 

18

Глава 18

Какао и продукти от какао

 

19

Глава 19

Хранителни продукти, приготвени на базата на житни растения, брашна, скорбяла, нишесте или мляко; тестени сладкарски изделия

 

20

Глава 20

Хранителни продукти от зеленчуци, плодове или други части от растения

 

21

ех глава 21

Разни видове хранителни продукти с изключение на продуктите от подпозиции 2106 10, 2106 90 30, 2106 90 51, 2106 90 55 и 2106 90 59

 

22

ех глава 22

Безалкохолни и алкохолни напитки и видове оцет, с изключение на продуктите от подпозиции от 2204 10 11 до 2204 30 10 и подпозиция 2208 40

 

23

2302 50 00

Остатъци и други видове отпадъци, дори агломерирани под формата на гранули, получени при смилане или друг вид обработка на бобови растения

 

2307 00 19

Други винени утайки

 

2308 00 19

Други джибри от грозде

 

2308 00 90

Други растителни материали и отпадъци, растителни остатъци и субпродукти, дори агломерирани под формата на гранули от видовете, използвани за храна на животни, неупоменати, нито включени другаде

 

2309 10 90

Други храни за кучета и котки, пригодени за продажба на дребно, различни от съдържащите скорбяла или нишесте, глюкоза или сироп от глюкоза, малтодекстрин или сироп от малтодекстрин от подпозиции: от 1702 30 50 до 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 и 2106 90 55, или млечни продукти

 

2309 90 10

Продукти от риби или морски бозайници, наречени „разтворими“, от видовете, използвани за храна на животни

 

2309 90 91

Резенки от цвекло с прибавка на меласа, от видовете, използвани за храна на животни

 

2309 90 96

Други препарати от видовете, използвани за храна на животни, с тегловно съдържание на холин хлорид 49 % или повече, върху органичен или неорганичен носител

 

Р-4в

24

Глава 24

Тютюн и обработени заместители на тютюна

 

Р-5

25

2519 90 10

Магнезиев оксид, различен от калцинирания магнезиев карбонат (магнезит)

 

2522

Вар, негасена, гасена или хидратна, с изключение на калциевия оксид и калциевия хидроксид от позиция 2825

 

2523

Видове хидравличен цимент (включително несмлян цимент, наречен „клинкер“), дори оцветени

 

27

Глава 27

Минерални горива, минерални масла и продукти от тяхната дестилация; битуминозни материали; минерални восъци

 

Р-6а

28

2801

Флуор, хлор, бром и йод

 

2802 00 00

Сяра, сублимирана или утаена; колоидна сяра

 

ex 2804

Водород, благородни газове и други неметални елементи, с изключение на продуктите от подпозиция 2804 69 00

 

2805 19

Алкални или алкалоземни метали, различни от натрий и калций

 

2805 30

Редкоземни метали, скандий и итрий, дори смесени или сплавени помежду си

 

2806

Хлороводород (солна киселина); хлорсулфонова киселина

 

2807 00

Сярна киселина; олеум

 

2808 00 00

Азотна киселина; смеси от азотна и сярна киселина

 

2809

Дифосфорен пентаоксид; фосфорна киселина; полифосфорни киселини с определен или неопределен химичен състав

 

2810 00 90

Борни оксиди, различни от диборен триоксид; борни киселини

 

2811

Други неорганични киселини и други неорганични кислородни съединения на неметалните елементи

 

2812

Халогениди и оксихалогениди на неметалните елементи

 

2813

Сулфиди на неметалните елементи; технически фосфорен трисулфид

 

2814

Амоняк, безводен или във воден разтвор

 

2815

Натриев хидроксид (сода каустик); калиев хидроксид (поташ); натриев или калиев пероксид

 

2816

Хидроксид и пероксид на магнезия; оксиди, хидроксиди и пероксиди на стронция или бария

 

2817 00 00

Цинков оксид; цинков пероксид

 

2818 10

Изкуствен корунд с определен или неопределен химичен състав

 

2818 20

Алуминиев оксид с изключение на изкуствения корунд

 

2819

Хромови оксиди и хидроксиди

 

2820

Манганови оксиди

 

2821

Железни оксиди и хидроксиди; багрилна пръст, съдържаща тегловно 70 % или повече свързано желязо, изчислено като дижелезен триоксид Fe2O3

 

2822 00 00

Кобалтови оксиди и хидроксиди; технически кобалтови оксиди

 

2823 00 00

Титанови оксиди

 

2824

Оловни оксиди; миний и оранжев миний

 

2825

Хидразин и хидроксиламин и техните неорганични соли; други неорганични основи; други оксиди, хидроксиди и пероксиди на металите

 

2826

Флуориди; флуоросиликати, флуороалуминати и други комплексни флуорни соли

 

2827

Хлориди, оксихлориди и хидроксихлориди; бромиди и оксибромиди; йодиди и оксийодиди

 

2828

Хипохлорити; технически калциев хипохлорит; хлорити; хипобромити

 

2829

Хлорати и перхлорати; бромати и пербромати; йодати и перйодати

 

2830

Сулфиди; полисулфиди, с определен или неопределен химичен състав

 

2831

Дитионити и сулфоксилати

 

2832

Сулфити; тиосулфати

 

2833

Сулфати; стипци; пероксосулфати (персулфати)

 

2834 10 00

Нитрити

 

2834 21 00

Нитрати

 

2834 29

2835

Фосфинати (хипофосфити); фосфонати (фосфити) и фосфати; полифосфати, с определен или неопределен химичен състав

 

2836

Карбонати; пероксокарбонати (перкарбонати); технически амониев карбонат, съдържащ амониев карбамат

 

2837

Цианиди, оксицианиди и комплексни цианиди

 

2839

Силикати; технически силикати на алкалните метали

 

2840

Борати; пероксоборати (перборати)

 

2841

Соли на оксометалните или пероксометалните киселини

 

2842

Други соли на неорганичните киселини или пероксокиселините (включително алуминосиликати, с определен или неопределен химичен състав), различни от азидите

 

2843

Благородни метали в колоидно състояние; неорганични или органични съединения на благородните метали с определен или неопределен химичен състав; амалгами на благородни метали

 

ex 2844 30 11

Металокерамики, съдържащи уран, обеднен на U-235 или съединения на този продукт, различни от необработен

 

ex 2844 30 51

Металокерамики, съдържащи торий или съединения на този продукт, различни от необработен

 

2845 90 90

Изотопи, различни от посочените в позиция 2844, и техните неорганични или органични съединения, с определен или неопределен химичен състав, различни от деутерий и деутериеви съединения, водород и неговите съединения, обогатени с деутерий; смеси и разтвори, съдържащи тези продукти

 

2846

Неорганични или органични съединения на редкоземните метали, на итрия или на скандия или на техните смеси

 

2847 00 00

Водороден пероксид (кислородна вода), дори втвърден с карбамид

 

2848 00 00

Фосфиди с определен или неопределен химичен състав, с изключение на ферофосфорите

 

2849

Карбиди с определен или неопределен химичен състав

 

2850 00

Хидриди, нитриди, азиди, силициди и бориди с определен или неопределен химичен състав, различни от карбидите от позиция 2849

 

2852 00 00

Съединения на живака, органични или неорганични, с изключение на амалгамите

 

2853 00

Други неорганични съединения (включително дестилирани води, проводими води или води със същата степен на чистота); втечнен въздух (включително втечнения въздух с отстранени благородни газове); сгъстен въздух; амалгами, без тези на благородните метали

 

29

2903

Халогенопроизводни на въглеводородите

 

2904

Сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни на въглеводородите, дори халогенирани

 

ex 2905

Ациклени алкохоли и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни, с изключение на продуктите от подпозиции 2905 43 00 и 2905 44

 

2906

Циклени алкохоли и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

 

2907

Феноли; фенолни алкохоли

 

2908

Халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни на фенолите или на фенолните алкохоли

 

2909

Етери, етер-алкохоли, етер-феноли, етер-алкохол-феноли, алкохолни пероксиди, етерни пероксиди, кетонни пероксиди (с определен или с неопределен химичен състав) и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

 

2910

Епоксиди, епокси-алкохоли, епокси-феноли и епокси-етери с три атома в пръстена, и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

 

2911 00 00

Ацетали и полуацетали, дори съдържащи други кислородни функционални групи, и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

 

2912

Алдехиди, дори съдържащи други кислородни функционални групи; циклени полимери на алдехидите; параформалдехид

 

2913 00 00

Халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни на продуктите от позиция 2912

 

2914

Кетони и хинони, дори съдържащи други кислородни функционални групи, и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

 

2915

Наситени ациклени монокарбоксилни киселини и техните анхидриди, халогениди, пероксиди и пероксикиселини; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

 

2916

Ненаситени ациклени монокарбоксилни киселини и циклени монокарбоксилни киселини, техните анхидриди, халогениди, пероксиди и пероксикиселини; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

 

2917

Поликарбоксилни киселини, техните анхидриди, халогениди, пероксиди и пероксикиселини; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

 

2918

Карбоксилни киселини, съдържащи допълнителни кислородни функционални групи и техните анхидриди, халогениди, пероксиди и пероксикиселини; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

 

2919

Естери на фосфорната киселина и техните соли, включително лактофосфатите; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

 

2920

Естери на другите неорганични киселини на неметалните елементи (с изключение на естерите на халогеноводородите) и техните соли; техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни

 

2921

Съединения с аминна функционална група

 

2922

Аминосъединения с кислородни функционални групи

 

2923

Кватернерни амониеви соли и хидроксиди; лецитини и други фосфоаминолипиди, с определен или неопределен химичен състав

 

2924

Съединения с карбоксиамидна функционална група и съединения на въглеродната киселина с амидна функционална група

 

2925

Съединения с карбоксилимидна функционална група (включително захарин и неговите соли) или с иминна функционална група

 

2926

Съединения с нитрилна функционална група

 

2927 00 00

Диазосъединения, азосъединения или азоксисъединения

 

2928 00 90

Други органични производни на хидразина или на хидроксиламина

 

2929 10

Изоцианати

 

2929 90 00

Други съединения с други азотни функционални групи

 

2930 20 00

Тиокарбамати и дитиокарбамати, и тиурам моно-, ди- или тетрасулфиди; дитиокарбонати (xanthates)

 

2930 30 00

ex 2930 90 99

2930 40 90

Метионин, каптафол (ISO), метамидофос (ISO) и други органични тиосъединения, различни от дитиокарбонатите (xanthates)

 

2930 50 00

2930 90 13

2930 90 16

2930 90 20

2930 90 60

ex 2930 90 99

2931 00

Други органоминерални съединения

 

2932

Хетероциклени съединения, съдържащи само кислородни хетероатоми

 

2933

Хетероциклени съединения, съдържащи само азотни хетероатоми

 

2934

Нуклеинови киселини и техните соли, с определен или неопределен химичен състав; други хетероциклени съединения

 

2935 00 90

Други сулфонамиди

 

2938

Гликозиди, естествени или възпроизведени чрез синтез, техните соли, етери, естери и други производни

 

2940 00 00

Химически чисти захари, с изключение на захарозата, лактозата, малтозата, глюкозата и фруктозата (левулозата); захарни етери, ацетали и естери и техните соли, различни от продуктите от позиция 2937, 2938 или 2939

Поправено в съответствие с описанието по КН

2941 20 30

Дихидрострептомицин, неговите соли, естери и хидрати

 

2942 00 00

Други органични съединения

 

Р-6б

31

3102

Минерални или химични азотни торове

 

3103 10

Суперфосфати

 

3105

Минерални или химични торове, съдържащи два или три от подхранващите елементи: азот, фосфор и калий; други торове; продукти от глава 31, представени под формата на таблетки или други подобни форми, или в опаковки с брутно тегло, непревишаващо 10 kg

 

32

ех глава 32

Дъбилни или багрилни екстракти; танини и техните производни; пигменти и други багрилни вещества; бои и лакове; китове; мастила; с изключение на продуктите от подпозиции 3201 20 00, 3201 90 20, ex 3201 90 90 (дъбилни екстракти от евкалипт), ex 3201 90 90 (дъбилни екстракти, получени от гамбир и плодове от миробалан) и ex 3201 90 90 (други дъбилни екстракти с растителен произход)

 

33

Глава 33

Етерични масла и резиноиди; готови парфюмерийни или тоалетни продукти и козметични препарати

 

34

Глава 34

Сапуни, повърхностноактивни органични продукти, препарати за пране, смазочни препарати, изкуствени восъци, восъчни препарати, препарати за лъскане или почистване, свещи и подобни артикули, пасти за моделиране, „зъболекарски восъци“ и състави за зъболекарството на базата на гипс

 

35

3501

Казеини, казеинати и други казеинови производни; казеинови лепила

 

3502 90 90

Албуминати и други производни на албумините

 

3503 00

Желатини (включително представените под формата на изрязани квадратни или правоъгълни листа, дори с обработена повърхност или оцветени) и техните производни; ихтиокол; други лепила от животински произход, с изключение на казеиновите лепила от позиция 3501

 

3504 00 00

Пептони и техните производни; други протеинови вещества и техните производни, неупоменати, нито включени другаде; стрити на прах кожи, обработени или не с хром

 

3505 10 50

Естерифицирани или етерифицирани скорбяла и нишесте

 

3506

Готови лепила, неупоменати, нито включени другаде; всякакви продукти, употребявани за лепене, пригодени за продажба на дребно като лепила с нетно тегло, непревишаващо 1 kg

 

3507

Ензими; ензимни препарати, неупоменати, нито включени другаде

 

36

Глава 36

Барути и експлозиви; пиротехнически артикули; кибрити; пирофорни сплави; възпламенителни материали

 

37

Глава 37

Фотографски или кинематографски продукти

 

38

ех глава 38

Различни видове продукти на химическата промишленост с изключение на продуктите от подпозиции 3809 10 и 3824 60

 

Р-7а

39

Глава 39

Пластмаси и пластмасови изделия

 

Р-7б

40

Глава 40

Каучук и каучукови изделия

 

Р-8а

41

ex 4104

Дъбени или „crust“ кожи от едър рогат добитък (включително биволските) и от еднокопитни, обезкосмени, дори цепени, но необработени по друг начин, с изключение на продукти от подпозиции 4104 41 19 и 4104 49 19

 

ex 4106 31 00

Дъбени или „crust“ кожи от домашни свине, обезкосмени, в мокро състояние (включително wet-blue), дори цепени, но необработени по друг начин, или в сухо състояние (crust), дори цепени, но не обработени по друг начин

 

4106 32 00

4107

Дъбени или „crust“ кожи, допълнително обработени, включително пергаментирани кожи, от едър рогат добитък (включително биволските) и от еднокопитни, обезкосмени, дори цепени, различни от тези от позиция 4114

 

4112 00 00

Дъбени или „crust“ овчи кожи, допълнително обработени, включително пергаментирани кожи, обезкосмени, дори цепени, различни от тези от позиция 4114

 

4113

Дъбени или „crust“ кожи от други животни, допълнително обработени, включително пергаментирани кожи, обезкосмени, дори цепени, различни от тези от позиция 4114

 

4114

Замшеви кожи — гюдерии (включително комбинирано маслено-формалиново дъбени кожи); кожи с лаково или друго покритие; метализирани кожи

 

4115 10 00

Възстановена кожа на базата на кожа или кожени влакна, на плочи, листове или ленти, дори навити на рула

 

Р-8б

42

Глава 42

Кожени изделия; седларски или сарашки артикули; пътнически артикули, ръчни чанти и други подобни; изделия от черва

 

43

Глава 43

Кожухарски кожи и облекла от тях; изкуствени кожухарски кожи

 

Р-2а

44

Глава 44

Дървен материал и изделия от дървен материал; дървени въглища

 

Р-9б

45

Глава 45

Корк и коркови изделия

 

46

Глава 46

Тръстикови или кошничарски изделия

 

Р-11а

50

Глава 50

Естествена коприна

 

51

ех глава 51

Вълна, фини и груби животински косми, с изключение на продуктите от позиция 5105; прежди и тъкани от конски косми

 

52

Глава 52

Памук

 

53

Глава 53

Други растителни текстилни влакна; хартиена прежда и тъкани от хартиена прежда

 

54

Глава 54

Синтетични или изкуствени нишки; ленти и подобни форми от синтетични или изкуствени текстилни материали

 

55

Глава 55

Щапелни синтетични или изкуствени влакна

 

56

Глава 56

Вати, филцове и нетък