Help Print this page 

Document 32012R0919

Title and reference
Делегиран регламент (ЕС) № 919/2012 на Комисията от 5 юли 2012 година за допълване на Регламент (ЕС) № 236/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение по отношение на регулаторните технически стандарти за метода на изчисляване на спада на стойността на ликвидни акции и други финансови инструменти текст от значение за ЕИП
  • In force
OJ L 274, 9.10.2012, p. 16–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 006 P. 60 - 61

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2012/919/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

9.10.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 274/16


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 919/2012 НА КОМИСИЯТА

от 5 юли 2012 година

за допълване на Регламент (ЕС) № 236/2012 на Европейския парламент и на Съвета относно късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение по отношение на регулаторните технически стандарти за метода на изчисляване на спада на стойността на ликвидни акции и други финансови инструменти

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 236/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 14 март 2012 г. относно късите продажби и някои аспекти на суапите за кредитно неизпълнение (1), и по-специално член 23, параграф 8 от него,

като има предвид, че:

(1)

Методът на изчисляване на значителния спад на стойността на финансовите инструменти, посочени в раздел В от приложение I към Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно пазарите на финансови инструменти (2), следва да бъде адаптиран към различните начини, по които този спад е отразен в зависимост от вида на съответния финансов инструмент. Този метод може да се състои в действителен спад в цената на финансовия инструмент, в увеличаване на доходността на дългов инструмент, емитиран от корпоративен емитент, или в покачване на цялата крива на доходността за дългови инструменти, емитирани от емитенти на държавни дългови инструменти.

(2)

Настоящият регламент следва да се чете във връзка с Делегиран регламент (ЕС) № 918/2012 на Комисията (3), в който се определят пределните стойности за значителния спад на стойността на неликвидни акции, дългови инструменти, емитирани от държавни и корпоративни емитенти, фондове, търгувани на организирани пазари, инструменти на паричния пазар и деривати, чийто единствен базов финансов инструмент е допуснат за търговия на места за търгуване. Поради това настоящият регламент следва да се ограничи до определянето на метода на изчисляване на значителния спад на стойността на тези инструменти.

(3)

С оглед осигуряване на съгласуваност и правна сигурност за участниците на пазара и компетентните органи, датата на прилагане на настоящия регламент следва да съвпада с тази на Регламент (ЕС) № 236/2012 и на Делегиран регламент (ЕС) № 918/2012.

(4)

Необходимо е настоящият регламент да влезе в сила в деня след публикуването му, тъй като в Регламент (ЕС) № 236/2012 се отбелязва, че задължителните технически стандарти следва да се приемат преди същият регламент да може да се прилага ефективно, и тъй като е изключително важно преди 1 ноември 2012 г. да се определят изискваните несъществени елементи, които ще спомогнат за спазването на същия регламент от участниците на пазара и осигуряването на неговото прилагане от компетентните органи.

(5)

Настоящият регламент е изготвен въз основа на проектите на регулаторните технически стандарти, предадени на Комисията от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП).

(6)

ЕОЦКП проведе открити обществени консултации по проектите на регулаторни технически стандарти, въз основа на които е изготвен настоящият регламент, анализира потенциалните разходи и ползи и поиска становище от Групата на участниците от сектора на ценните книжа и пазарите, създадена съгласно член 37 от Регламент (ЕС) № 1095/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за ценни книжа и пазари) (4),

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

1.   С настоящия регламент се определя методът на изчисляване на спада от 10 % в стойността на ликвидните акции, търгувани на място за търговия, както е посочено в член 23, параграф 5 от Регламент (ЕС) № 236/2012.

2.   С настоящия регламент се определя методът на изчисляване на спада в стойността за следните финансови инструменти, търгувани на място за търговия, както е посочено в Делегиран регламент (ЕС) № 918/2012, приет в съответствие с член 23, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 236/2012:

а)

неликвидни акции;

б)

следните недериватни финансови инструменти:

i)

дългови инструменти, емитирани от държавни и корпоративни емитенти;

ii)

фондове, търгувани на организирани пазари;

iii)

инструменти на паричния пазар;

в)

деривати, чийто единствен базов финансов инструмент се търгува на място за търговия.

Член 2

Метод на изчисляване на значителен спад в стойността на ликвидни и неликвидни акции

1.   За акция, търгувана на място за търговия, спадът на стойността се изчислява от официалната цена на затваряне в предходния ден за търговия на това място, определена съгласно приложимите на това място за търговия правила.

2.   Този метод на изчисляване изключва всякакво движение надолу в цената, произтичащо изключително от разделяне или каквото и да било корпоративно действие или подобни мерки, приети от емитента относно емитирания от него акционерен капитал, които могат да доведат до коригиране на цената от съответното място за търговия.

Член 3

Метод на изчисляване на значителен спад в стойността на други недериватни финансови инструменти

1.   Значителният спад в стойността на финансови инструменти, които са различни от акции и не попадат в категорията на дериватите, изброени в приложение I, раздел В, точки 4—10 от Директива 2004/39/ЕО, се изчислява в съответствие с метода в параграфи 2, 3 и 4.

2.   За финансов инструмент, за който посоченият в член 23, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 236/2012 значителен спад в стойността се измерва спрямо цената на съответното място за търговия, спадът се изчислява считано от официалната цена на затваряне на съответното място за търговия, определена съгласно приложимите правила на това място за търговия.

3.   За дългов финансов инструмент на емитент на държавни дългови инструменти, за който значителният спад в стойността, посочен в член 23, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 236/2012, се измерва спрямо крива на доходност, същият се изчислява като увеличение за цялата крива на доходността в сравнение с кривата на доходността на емитента на държавни дългови инструменти при приключването на търговията в предходния ден за търговия, изчислена въз основа на данните, с които това място за търговия разполага за въпросния емитент.

4.   За финансов инструмент, за който значителният спад в стойността, посочен в член 23, параграф 7 от Регламент (ЕС) № 236/2012, се измерва спрямо изменение в доходността, спадът се изчислява като увеличение на настоящата доходност в сравнение с доходността на този инструмент при приключването на търговията на предходния ден за търговия, изчислена въз основа на данните, с които това място за търговия разполага за въпросния инструмент.

Член 4

Метод на изчисляване на значителен спад в стойността на деривативи

Значителен спад в стойността на финансови инструменти, попадащи в категориите деривативи, изброени в приложение I, раздел В, точки 4—10 от Директива 2004/39/ЕО, и които имат единствен базов финансов инструмент, който се търгува на място за търговия и за който в съответствие с член 2 или член 3 е бил обявен значителен спад в стойността, се изчислява спрямо значителния спад в стойността на базовия финансов инструмент.

Член 5

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 ноември 2012 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 5 юли 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 86, 24.3.2012 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 145, 30.4.2004 г., стр. 1.

(3)  Вж. страница 1 от настоящия брой на Официален вестник.

(4)  ОВ L 331, 15.12.2010 г., стр. 84.


Top