EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0874

Делегиран регламент (ЕС) № 874/2012 на Комисията от 12 юли 2012 година за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на електрически лампи и осветители текст от значение за ЕИП

OJ L 258, 26.9.2012, p. 1–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 054 P. 284 - 303

In force. Latest consolidated version: 09/08/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2012/874/oj

26.9.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 258/1


ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 874/2012 НА КОМИСИЯТА

от 12 юли 2012 година

за допълване на Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета по отношение на енергийното етикетиране на електрически лампи и осветители

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2010/30/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 2010 г. относно посочването на консумацията на енергия и на други ресурси от продукти, свързани с енергопотреблението, върху етикети и в стандартна информация за продуктите (1), и по-специално член 10 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно Директива 2010/30/ЕС от Комисията се изисква да приема делегирани актове по отношение на етикетирането на продукти, свързани с енергопотреблението, които притежават значителен потенциал за икономии на енергия и големи различия в работните показатели при еквивалентни функционални възможности.

(2)

Разпоредби за енергийното етикетиране на лампи за бита бяха въведени с Директива 98/11/ЕО на Комисията (2).

(3)

Електроенергията, консумирана от електрически лампи, представлява значителна част от общото потребление на електроенергия в Съюза. В допълнение към вече постигнатите подобрения на енергийната ефективност, възможностите за допълнително намаляване на консумацията на енергия от електрически лампи са значителни.

(4)

Директива 98/11/ЕО следва да бъде отменена и в настоящия регламент да бъдат формулирани нови разпоредби с цел да се гарантира, че енергийният етикет осигурява динамични стимули за доставчиците да подобряват допълнително енергийната ефективност на електрическите лампи и да ускорят преминаването на пазара към енергийноефективни технологии. Обхватът на Директива 98/11/ЕО е ограничен до определени технологии в рамките на категорията на лампите за бита. С цел етикетът да се използва за подобряване на енергийната ефективност на други технологии за лампи, включително за професионално осветление, настоящият регламент следва да обхваща също така насочените лампи, лампите за свръхниско напрежение, светодиодите и лампите, използвани предимно за професионално осветление (например газоразрядните лампи с висок интензитет).

(5)

Осветителите често се продават с вградени или съпътстващи лампи. Настоящият регламент следва да гарантира, че потребителите са информирани за съвместимостта на осветителя с енергоспестяващи лампи и за енергийната ефективност на лампите, поставени в осветителя. В същото време настоящият регламент не следва да налага непропорционална административна тежест върху производителите на осветители и търговците на дребно и не следва да разграничава осветителите по отношение на задължението за предоставяне на информация на потребителите относно енергийната ефективност.

(6)

Информацията, предоставена върху етикета, трябва да е получена чрез надеждни, точни и възпроизводими методики на измерване, които са съобразени с общопризнатото съвременно техническо равнище на измервателните методи, включително, когато е необходимо, с хармонизираните стандарти, приети от европейските органи за стандартизация, посочени в приложение I към Директива 98/34/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3).

(7)

Настоящият регламент следва да определи единно оформление и съдържание на етикета за електрически лампи и осветители.

(8)

В допълнение настоящият регламент следва да определи изисквания за техническата документация за електрически лампи и осветители, както и за фиша на електрическите лампи.

(9)

Освен това настоящият регламент следва да определи изисквания за информацията, която трябва да се предоставя при всяка форма на продажба от разстояние, реклама и технически рекламни материали за електрически лампи и осветители.

(10)

Целесъобразно е да се предвиди преразглеждане на разпоредбите на настоящия регламент, като бъде взет предвид техническият напредък.

(11)

С цел да бъде улеснен преходът от Директива 98/11/ЕО към настоящия регламент, лампите за бита, етикетирани в съответствие с настоящия регламент, следва да бъдат считани за съобразени с Директива 98/11/ЕО.

(12)

Във връзка с това Директива 98/11/ЕО следва да бъде отменена,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет и обхват

1.   С настоящия регламент се въвеждат изисквания за етикетиране и предоставяне на допълнителна продуктова информация за електрически лампи като:

а)

лампи с нажежаема жичка;

б)

луминесцентни лампи;

в)

газоразрядни лампи с висок интензитет;

г)

светодиодни лампи и светодиодни модули.

Настоящият регламент установява също така изискванията за етикетиране на осветители, предназначени да работят с такива лампи и продавани на крайни потребители, включително когато осветителите са вградени в други изделия, които не са зависими от захранване с енергия при изпълняване на основното си предназначение при употреба (например мебели).

2.   От обхвата на настоящия регламент се изключват следните продукти:

а)

лампи и светодиодни модули със светлинен поток под 30 лумена;

б)

лампи и светодиодни модули, продавани за работа с батерии;

в)

лампи и светодиодни модули, продавани за приложения, чието основно предназначение не е осветление, като:

i)

излъчване на светлина като агент в химични или биологични процеси (като например полимеризация, фотодинамична терапия, растениевъдство, грижи за домашни животни, продукти против насекоми);

ii)

получаване и прожектиране на изображение (например светкавици на фотоапарати, фотокопирни машини, видеопроектори);

iii)

отопление (например инфрачервени лампи);

iv)

сигнализация (например лампи за писти за излитане и кацане).

Тези лампи и светодиодни модули не се изключват от обхвата на регламента, когато се продават за осветление;

г)

лампи и светодиодни модули, продавани като част от осветител, които не са предвидени да бъдат махани от крайния потребител, освен когато се предлагат за продажба, под наем или на изплащане, или се представят отделно на крайния потребител, например като резервни части.

д)

лампи и светодиодни модули, продавани като част от продукт, чието основно предназначение не е осветление. Ако обаче те се предлагат за продажба, под наем или на изплащане, или ако се представят отделно, например като резервни части, те попадат в обхвата на настоящия регламент.

е)

лампи и светодиодни модули, които не са в съответствие с изискванията, чието прилагане започва през 2013 г. и 2014 г. в съответствие с регламентите за прилагане на Директива 2009/125/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4);

ж)

осветители, които са проектирани да работят изключително с лампите и светодиодните модули, посочени в букви от а) до в).

Член 2

Определения

В допълнение към определенията, формулирани в член 2 от Директива 2010/30/ЕС, за целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1.

„Светлинен източник“ означава повърхност или обект, проектиран да излъчва главно видимо светлинно лъчение в резултат на преобразуване на енергия. Понятието „видимо“ се отнася за дължини на вълната в обхвата 380—780 nm.

2.

„Осветление“ означава осветяването със светлина на сцена, предмети или прилежащата им среда, така че да могат да бъдат виждани от хора.

3.

„Акцентиращо осветление“ означава форма на осветление, при която светлината е насочена така, че да се подчертава даден предмет или част от площ.

4.

„Лампа“ означава устройство, чиито характеристики могат да бъдат оценявани независимо и което се състои от един или повече светлинни източници. То може да включва допълнителни компоненти, необходими за пускането, захранването или стабилната му работа или за разпределяне, филтриране или преобразуване на светлинното излъчване в случаите, в които посочените компоненти не могат да бъдат отстранени без непоправимо повреждане на устройството.

5.

„Лампов цокъл“ означава тази част на лампата, която осигурява връзка с електрическото захранване посредством фасунга или съединител и може да служи и за закрепване на лампата към фасунгата.

6.

„Лампова фасунга“ или само „фасунга“ означава приспособление за поддържане на лампата в определено положение, обикновено чрез вкарване на цокъла във фасунгата, в който случай тя осигурява и връзката на лампата с електрическото захранване.

7.

„Насочена лампа“ означава лампа, за която поне 80 % от светлинния поток е в пространствен ъгъл π sr (което съответства на конус с ъгъл при върха 120°).

8.

„Ненасочена лампа“ означава лампа, която не е насочена.

9.

„Лампа с нажежаема жичка“ означава лампа, в която се излъчва светлина посредством нишковиден проводник, който се нагрява до нажежаване чрез пропускане на електрически ток през него. Лампата може да съдържа газове, които влияят на процеса на нажежаване.

10.

„Нажежаема лампа“ означава лампа с нажежаема жичка, в която жичката работи в евакуирана колба или е в среда на инертен газ.

11.

„Нажежаема халогенна лампа“ означава лампа с нажежаема жичка, в която жичката е направена от волфрам и е в среда на газ, съдържащ халогенни елементи или съединения. Тя може да бъде захранвана от вградено захранване.

12.

„Газоразрядна лампа“ означава лампа, в която светлината се излъчва, пряко или непряко, от електрически разряд в газ, метални пари или смес от няколко газа и пари.

13.

„Луминесцентна лампа“ означава газоразрядна лампа от вида с живачни пари с ниско налягане, в която по-голямата част от светлината се излъчва от един или повече слоя луминофори, възбуждани от ултравиолетовото лъчение от разряда. Луминесцентните лампи могат да бъдат доставяни с вграден баласт.

14.

„Луминесцентна лампа без вграден баласт“ означава едно- или двуцокълна луминесцентна лампа без вграден баласт.

15.

„Газоразрядна лампа с висок интензитет“ означава електрическа газоразрядна лампа, в която дъговият разряд, излъчващ светлината, се стабилизира чрез температурата на стените, като той осигурява натоварване на стените на колбата над 3 W на квадратен сантиметър.

16.

„Светодиод“ означава светлинен източник, който се състои от полупроводников елемент, съдържащ p-n преход. Преходът излъчва видима светлина при възбуждане с електрически ток.

17.

„Светодиоден пакет“ означава сглобка от един или повече светодиоди. Сглобката може да включва оптичен елемент и топлинен, механичен и електрически интерфейси.

18.

„Светодиоден модул“ означава сглобка без цокъл, включваща един или повече светодиодни пакети върху печатна платка. Сглобката може да бъде с електрически, оптични, механични и топлинни компоненти, интерфейси, както и с пусково-регулираща апаратура.

19.

„Светодиодна лампа“ означава лампа, съдържаща един или повече светодиодни модула. Лампата може да има цокъл.

20.

„Пусково-регулираща апаратура“ (ПРА) означава устройство, разположено между електрическото захранване и една или повече лампи, което осигурява функционални възможности, свързани с работата на лампата(ите), като например промяна на стойността на захранващото напрежение, ограничаване на тока на лампата(ите) до необходимата стойност, осигуряване на пусково напрежение и ток за подгряване, предотвратяване на студено пускане, подобряване на фактора на мощността или намаляване на радиосмущенията. Устройството може да бъде проектирано за свързване към друга пусково-регулираща апаратура за лампи, за да изпълнява тези функции. Терминът не включва:

регулиращи устройства,

електрически захранвания, преобразуващи мрежовото напрежение в друго захранващо напрежение, които са проектирани да захранват в една и съща уредба както продукти за осветление, така и продукти, чието основно предназначение не е осветление.

21.

„Регулиращо устройство“ означава електронно или механично устройство за управление или следене на светлинния поток на лампата по начин, различен от преобразуване на мощността, подавана на лампата, като например превключватели за време, датчици за присъствие, светлинни датчици и устройства за регулиране в зависимост от дневната светлина. Освен това импулснофазовите регулатори на светлинния поток също следва да се считат за регулиращи устройства.

22.

„Външна пусково-регулираща апаратура за лампи“ означава ПРА за лампи, проектирана за монтиране извън корпуса на лампата или осветителя или да бъде отстранявана от корпуса, без това да води до непоправима повреда на лампата или осветителя.

23.

„Баласт“ означава ПРА за лампи, добавена между захранването и една или повече газоразрядни лампи, която посредством индуктивност, капацитет или комбинация от индуктивност и капацитет служи главно за ограничаване на тока на лампата(ите) до необходимата стойност.

24.

„ПРА за халогенни лампи“ означава ПРА, която преобразува мрежовото напрежение в свръхниско напрежение за халогенни лампи.

25.

„Компактна луминесцентна лампа“ означава луминесцентна лампа, която включва всички компоненти, необходими за пускане и стабилна работа на лампата.

26.

„Осветител“ означава уред, който разпределя, филтрира или преобразува излъчваната светлина от една или повече лампи и който включва всички необходими части за носене, закрепване и защита на лампите и, когато е необходимо, спомагателните елементи за схемата заедно със средствата за свързването им към захранването.

27.

„Място на продажба“ означава физическо място, където продуктът се излага или предлага за продажба, даване под наем или се предлага на изплащане от крайния потребител.

28.

„Краен потребител“ означава физическо лице, което закупува или се очаква да закупи електрическа лампа или осветител за цели, които не са част от неговата търговска дейност, стопанска дейност, занаят или професия.

29.

„Краен собственик“ означава лицето или субектът, което/който притежава продукт по време на етапа на използване от жизнения му цикъл, или всяко лице или субект, което/който действа от името на това лице или субект.

Член 3

Отговорности на доставчиците

1.   Доставчиците на електрически лампи, предлагани на пазара като отделни продукти, гарантират, че:

а)

е осигурен продуктов фиш съгласно приложение II;

б)

на органите на държавите членки и на Комисията при поискване се предоставя техническата документация съгласно приложение III;

в)

във всяка реклама, официална ценова оферта или тръжно предложение, в които има информация за енергийните характеристики или цената на конкретна лампа, е обявен класът на енергийна ефективност;

г)

във всеки технически рекламен материал относно конкретна лампа, в който се описват нейните специфични технически параметри, е обявен класът на енергийна ефективност на въпросната лампа;

д)

ако лампата е предназначена да бъде предлагана на пазара чрез място на продажба, отвън на отделната опаковка е поставен, отпечатан или прикрепен етикет, изготвен във формата и с данните, посочени в приложение I.1, като върху опаковката, извън етикета, е показана номиналната мощност на лампата.

2.   Доставчиците на осветители, предназначени за пускане на пазара за крайни потребители, гарантират, че:

а)

на органите на държавите членки и на Комисията при поискване се предоставя техническата документация съгласно приложение III;

б)

информацията, поместена върху етикета съгласно точка 2 от приложение I, се предоставя в следните случаи:

i)

във всяка реклама, официална ценова оферта или тръжно предложение, в които има информация за енергийните характеристики или цената на конкретен осветител;

ii)

във всеки технически рекламен материал за конкретна лампа, в който се описват нейните специфични технически параметри.

В тези случаи информацията може да бъде предоставена във формати, различни от посочения в приложение I.2, например изцяло като текст;

в)

ако осветителят е предназначен да бъде предлаган на пазара чрез място на продажба, на търговците се предоставя безплатно етикет в електронен формат или на хартия, който е създаден във формата и със съдържанието, посочени в приложение I. Ако доставчикът предпочете система за доставяне, при която етикети се предоставят само при поискване от търговците, доставчикът е длъжен при поискване своевременно да достави етикети;

г)

ако осветителят се предлага на пазара в опаковка за крайни потребители, която включва електрически лампи, които крайният потребител може да сменя в осветителя, оригиналната опаковка на тези лампи е включена в опаковката на осветителя. Ако не, тогава отвън или вътре в опаковката на осветителя трябва под някаква друга форма да присъства информацията от оригиналната опаковка на лампите, изисквана съгласно настоящия регламент и регламентите на Комисията, определящи изискванията за екопроектиране на лампи съгласно Директива 2009/125/ЕО.

Счита се, че доставчиците на осветители, предназначени за предлагане на пазара чрез място на продажба, които предоставят информация по настоящия регламент, са изпълнили своите задължения на разпространители по отношение на изискванията към продуктовата информация за осветители, предвидени в регламентите на Комисията, определящи изискванията за екопроектиране на лампи съгласно Директива 2009/125/ЕО.

Член 4

Отговорности на търговците

1.   Търговците на електрически лампи гарантират, че:

а)

всеки модел, предлаган за продажба, под наем или на изплащане по такъв начин, че не може да се очаква крайният собственик да види изложения продукт, се предлага на пазара с информацията, която доставчиците предоставят в съответствие с приложение IV;

б)

във всяка реклама, официална ценова оферта или тръжно предложение, в които има информация за енергийните характеристики или цената на конкретен модел, се обявява класът на енергийна ефективност;

в)

във всеки технически рекламен материал относно конкретен модел, в който се описват конкретните технически параметри на модела, се посочва класът на енергийна ефективност на този модел.

2.   Търговците на осветители, предлагани на крайни потребители, гарантират, че:

а)

информацията, поместена върху етикета в съответствие с точка 2 от приложение I, се предоставя в следните случаи:

i)

във всяка реклама, официална ценова оферта или тръжно предложение, в които има информация за енергийните характеристики или цената на конкретен осветител;

ii)

във всеки технически рекламен материал относно конкретен осветител, в който се описват нейните специфични технически параметри.

В тези случаи информацията може да бъде предоставяна във формати, различни от посочения в точка 2 от приложение I, например изцяло като текст;

б)

всеки модел, представян на място за продажба, се придружава от етикета съгласно приложение I.2. Етикетът се показва по един или и по двата от следните начини:

i)

в близост до излагания осветител, така че да е ясно видим и разпознаваем като етикета, съответстващ на модела, без да се налага върху етикета да се чете наименованието на марката и номерът на модела;

ii)

придружава по явен начин най-пряко видимата информация за излагания (като например ценова или техническа информация) в мястото на продажба осветител;

в)

ако осветителят се продава в опаковка за крайни потребители, включваща електрически лампи, които крайният потребител може да сменя в осветителя, оригиналните опаковки на тези лампи се включват в опаковката на осветителя. Ако не, тогава отвън или вътре в опаковката на осветителя трябва под някаква друга форма да присъства информацията от оригиналната опаковка на лампите, изисквана съгласно настоящия регламент и регламентите на Комисията, определящи изискванията за екопроектиране на лампи съгласно Директива 2009/125/ЕО.

Член 5

Методи на измерване

Информацията, която трябва да бъде предоставена съгласно членове 3 и 4, трябва да бъде получена чрез надеждни, точни и възпроизводими методики на измерване, които са съобразени с общопризнатото съвременно техническо равнище на измервателните методи съгласно приложение V.

Член 6

Процедура за проверка с цел надзор върху пазара

Държавите членки прилагат процедурата, определена в приложение V, когато оценяват съответствието с обявения клас на енергийна ефективност и с консумацията на енергия.

Член 7

Изменение

С оглед на техническия напредък Комисията ще преразгледа настоящия регламент не по-късно от три години след неговото влизане в сила. При преразглеждането трябва да бъдат оценени по-специално посочените в приложение V контролни допустими отклонения.

Член 8

Отмяна

Директива 98/11/ЕО се отменя считано от 1 септември 2013 г.

Позоваванията на Директива 98/11/ЕО се считат за позовавания на настоящия регламент. Позоваванията на приложение IV към Директива 98/11/ЕО се считат за позовавания на приложение VI към настоящия регламент.

Член 9

Преходни разпоредби

1.   Член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2 не се прилагат за осветители преди 1 март 2014 г.

2.   Член 3, параграф 1, букви в) и г) и член 4, параграф 1, букви от а) до в) не се прилагат за печатни рекламни материали и печатни рекламни материали с технически характер, публикувани преди 1 март 2014 г.

3.   Лампите, посочени в член 1, параграфи 1 и 2 от Директива 98/11/ЕО, пуснати на пазара преди 1 септември 2013 г., трябва да бъдат в съответствие с разпоредбите, формулирани в Директива 98/11/ЕО.

4.   За лампите, посочени в член 1, параграфи 1 и 2 от Директива 98/11/ЕО, които са в съответствие с разпоредбите на настоящия регламент и които са пуснати на пазара или се предлагат за продажба, даване под наем или на изплащане преди 1 септември 2013 г., се счита, че са в съответствие с изискванията на Директива 98/11/ЕО.

Член 10

Влизане в сила и прилагане

1.   Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

2.   Той се прилага от 1 септември 2013 г. освен в случаите, изброени в член 9.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 12 юли 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 153, 18.6.2010 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 71, 10.3.1998 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 204, 21.7.1998 г., стр. 37.

(4)  ОВ L 285, 31.10.2009 г., стр. 10.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Етикет

1.   ЕТИКЕТ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЛАМПИ, ПРЕДСТАВЯНИ НА МЯСТО ЗА ПРОДАЖБА

1)

Ако не е отпечатан върху опаковката, етикетът следва да бъде в съответствие със следната илюстрация:

Image

2)

Етикетът трябва да съдържа следната информация:

I.

име или търговска марка на доставчика;

II.

„идентификатор на модела“ на доставчика, т.е. кодът, който обикновено е буквено-цифров и разграничава конкретна лампа от други модели със същата търговска марка или име на доставчик;

III.

клас на енергийна ефективност, определен в съответствие с приложение VI; върхът на стрелката, която съдържа класа на енергийна ефективност на лампата, трябва да бъде разположен на същата височина както върха на стрелката за съответния клас на енергийна ефективност;

IV.

среднопретеглената годишна консумация на енергия (ЕС) в kWh за 1 000 часа, изчислена и закръглена до най-близкото цяло число в съответствие с приложение VII.

3)

Ако етикетът е отпечатан върху опаковката и информацията, посочена в подточки 2.I, 2.II и 2.IV, е включена на друго място върху опаковката, тази информация може да не присъства върху етикета. В този случай етикетът трябва да бъде избран измежду следните илюстрации:

Image

Image

Image

Image

4)

Оформлението на етикета трябва да бъде, както следва:

Image

където:

а)

Спецификациите за размерите, дадени на фигурата по-горе и в буква г), важат за етикет на лампа, който е широк 36 mm и висок 75 mm. Ако етикетът е отпечатан в различен формат, неговото съдържание трябва въпреки това да остава съразмерно със спецификациите по-горе.

Версията на етикета, посочена в подточки 1 и 2, трябва да бъде с широчина най-малко 36 mm и височина 75 mm, а версиите, посочени в подточка 3, трябва да бъдат съответно поне с широчина 36 mm и височина 68 mm и поне с широчина 36 mm и височина 62 mm. Ако никоя страна на опаковката не е достатъчно голяма, за да побере етикета и неговото очертание или ако същият би покривал повече от 50 % от площта на най-голямата страна, етикетът и очертанието могат да бъдат намалени, но с не повече от нужното за удовлетворяване на тези две условия. В никакъв случай обаче етикетът не може да бъде намаляван до по-малко от 40 % (по височината) от неговия стандартен размер. Ако опаковката е твърде малка, за да побере дори и умален етикет, към лампата или опаковката трябва да бъде прикрепен етикет с широчина 36 mm и височина 75 mm.

б)

Както за многоцветния вариант, така и за едноцветния вариант на етикета фонът трябва да бъде бял.

в)

За многоцветния вариант на етикета цветовете са CMYK — синьозелен, пурпурен, жълт и черен, съгласно следния пример: 00-70-X-00: 0 % синьозелен, 70 % пурпурен, 100 % жълт, 0 % черен.

г)

Етикетът следва да отговаря на всички изброени по-долу изисквания (номерацията съответства на фигурата по-горе); спецификациите за цвета се отнасят само за многоцветния вариант на етикета):

Image

Очертание: 2 пункта; цвят: синьозелено 100 %; ъгли със закръгление: 1 mm.

Image

Лого на ЕС — цветове: X-80-00-00 и 00-00-X-00.

Image

Енергийно лого: цвят: X-00-00-00. Пиктограма, както е изобразена: комбинация от логото на ЕС и енергийното лого: широчина: 30 mm, височина: 9 mm.

Image

Разделителна линия под логотипите: 1 пункт; цвят: синьозелено 100 %; дължина: 30 mm.

Image

Скала от A++ до E

Стрелка: височина: 5 mm; отстояние: 0,8 mm; цветове:

Най-висок клас: X-00-X-00,

Втори клас: 70-00-X-00,

Трети клас: 30-00-X-00,

Четвърти клас: 00-00-X-00,

Пети клас: 00-30-X-00,

Шести клас: 00-70-X-00,

Най-нисък клас: 00-X-X-00.

Текст: получер шрифт Calibri, 15 пункта, главни букви, бял цвят; символи „+“: получер шрифт Calibri, 15 пункта, в горен индекс, бял цвят, подравнен на един ред.

Image

Клас на енергийна ефективност

Стрелка: широчина: 11,2 mm; височина: 7 mm; 100 % черно;

Текст: получер шрифт Calibri, 20 пункта, главни букви, бял цвят; символи „+“: получер шрифт Calibri, 20 пункта, в горен индекс, бял цвят, подравнен на един ред.

Image

Среднопретеглена консумация на енергия

Стойност: получер шрифт Calibri 16 пункта, 100 %, черен; и нормален шрифт Calibri, 9 пункта, 100 % черен.

Image

Име или търговска марка на доставчика

Image

Идентификатор на модела на доставчика

Името или търговската марка на доставчика и идентификаторът на модела трябва да се побират в поле 30 х 7 mm.

Отпечатването или прикачването на каквото и да е върху индивидуалната опаковка не трябва да закрива или да намалява видимостта на етикета.

Чрез дерогация, когато на даден модел е присъдена екомаркировката на ЕС съгласно Регламент (ЕО) № 66/2010 на Европейския парламент и на Съвета (1), може да бъде добавено изображение на екомаркировката.

2.   ЕТИКЕТ ЗА ОСВЕТИТЕЛИ, ПРЕДСТАВЯНИ НА МЯСТО ЗА ПРОДАЖБА

1)

Етикетът трябва да отговаря на съответната езикова версия и да бъде като показания на следната илюстрация или като вариантите, определени в подточки 2 и 3.

Image

2)

Етикетът трябва да съдържа следната информация:

I.

име или търговска марка на доставчика;

II.

„идентификатор на модела“ на доставчика, т.е. кодът, който обикновено е буквено-цифров и разграничава конкретен модел осветител/осветително тяло от други модели със същата търговска марка или име на доставчика;

III.

изречението е показано в примера в точка 1 или в една от алтернативите му от примерите в точка 3 по-долу, според случая. Вместо думата „осветител“ може да бъде използван по-точен термин, описващ конкретния тип осветител или продукта, в който е вграден осветителят (например мебел), при условие че остава ясно, че терминът се отнася за продавания продукт, работещ със светлинните източници;

IV.

обхвата от класове на енергийна ефективност в съответствие с част 1 от настоящото приложение, придружаван от следните елементи, според случая:

а)

пиктограма за „крушка“, указваща класовете лампи, сменяеми от потребителя, с които според актуалните изисквания за съвместимост осветителят е съвместим;

б)

зачертаващ кръст върху класовете лампи, с които според актуалните изисквания за съвместимост осветителят не е съвместим;

в)

буквите „LED“, разположени вертикално по протежение на класовете от А до А++ ако осветителят съдържа светодиодни модули, които не са предвидени да бъдат махани от крайния потребител. Ако такъв осветител не съдържа фасунги за лампи, които потребителят може да сменя, класовете от B до E следва да за зачертани с кръст;

V.

един от следните варианти, според случая:

а)

ако осветителят работи с лампи, които крайният потребител може да сменя, и такива лампи са включени в опаковката на осветителя — изречението, както е дадено в примера в точка 1, съдържащ съответните енергийни класове. При необходимост изречението може да бъде коригирано, за да се отнася за една лампа или няколко лампи, като могат да бъдат изброени няколко енергийни класа;

б)

ако осветителят съдържа само светодиодни модули, които не е предвидено да бъдат махани от крайния потребител — изречението, както е дадено в примера в точка 3, буква б);

в)

ако осветителят съдържа както светодиодни модули, които не е предвидено да бъдат махани от крайния потребител, така и фасунги за сменяеми лампи, и такива лампи не са поставени в осветителя — изречението, както е дадено в примера в точка 3, буква г);

г)

ако осветителят работи само с лампи, които крайният потребител може да сменя, и такива лампи не са поставени в осветителя, мястото се оставя празно, както е показано в примера в точка 3, буква а).

3)

На следните илюстрации са дадени примери за типични етикети на осветители в допълнение към илюстрацията от точка 1, без да са показани всички възможни комбинации.

а)

осветител (осветително тяло) без монтирани в него лампи, работещ(о) с лампи, които потребителят може да сменя и които са съвместими с лампите от всички енергийни класове:

Image

б)

осветител (осветително тяло), съдържащ(о) само несменяеми светодиодни модули:

Image

в)

осветител (осветително тяло) с монтирани в него лампи, съдържащ(о) както несменяеми светодиодни модули, така и фасунги за лампи, които потребителят може да сменя:

Image

г)

осветител (осветително тяло) без монтирани в него лампи, съдържащ(о) както несменяеми светодиодни модули, така и фасунги за лампи, които потребителят може да сменя:

Image

4)

Оформлението на етикета следва да бъде съгласно фигурите по-долу:

Image

а)

Вариантът на етикета следва да бъде най-малко 50 mm широк и 100 mm висок.

б)

Фонът е бял или прозрачен, но буквите на енергийните класове са винаги бели. Когато фонът е прозрачен, търговецът трябва да осигури поставяне на етикета върху повърхност, която е бяла или в светъл нюанс на сивото, което запазва четливостта на всички елементи на етикета.

в)

Цветовете са CMYK — синьозелен, пурпурен, жълт и черен, съгласно следния пример: 00-70-X-00: 0 % синьозелен, 70 % пурпурен, 100 % жълт, 0 % черен.

г)

Етикетът трябва да отговаря на всички изброени по-долу изисквания (номерацията съответства на фигурата по-горе):

Image

Очертание: 2 пункта; цвят: синьозелено 100 %; ъгли със закръгление: 1 mm.

Image

Разделителна линия под логотипите: 1 пункт; цвят: синьозелено 100 %; дължина: 43 mm.

Image

Символ за осветител: линия: 1 пункт; цвят: синьозелено 100 %; размери: 13 x 13 mm, ъгли със закръгление: 1 mm. Пиктограмата — както е изобразена, или собствената пиктограма или снимка на доставчика, ако описва по-добре осветителя, съответстващ на етикета.

Image

Текст: нормален шрифт Calibri, 9 пункта или повече, 100 % черно

Image

Скала от A++ до E

Стрелка: височина: 5 mm; отстояние: 0,8 mm; цветове:

Най-висок клас: X-00-X-00,

Втори клас: 70-00-X-00,

Трети клас: 30-00-X-00,

Четвърти клас: 00-00-X-00,

Пети клас: 00-30-X-00,

Шести клас: 00-70-X-00,

Най-нисък клас: 00-X-X-00.

Текст: получер шрифт Calibri, 14 пункта, главни букви, бял цвят; символи „+“: получер шрифт Calibri, 14 пункта, в горен индекс, бял цвят, подравнен на един ред.

Image

Текст „LED“: нормален шрифт Calibri, 15 пункта, 100 % черно

Image

Кръст: цвят: 13-X-X-04, линия: 3 пункта

Image

Символ „електрическа крушка“: пиктограмата — както е изобразена

Image

Текст: нормален шрифт Calibri, 10 пункта или повече, 100 % черно

Image

Номер на регламента: получер шрифт Calibri 10 пункта, 100 % черно.

Image

Лого на ЕС: цветове: X-80-00-00 и 00-00-X-00.

Image

Име или търговска марка на доставчика.

Image

Идентификатор на модела на доставчика:

Името или търговската марка на доставчика и идентификаторът на модела трябва да се побират в поле 43 х 10 mm.

Image

Стрелка за енергиен клас

Стрелка: височина: 3,9 mm, широчина: както е показана на илюстрацията в точка 4, но намалена пропорционално на височината, цвят: цветът, определен в точкаImage, според случая.

Текст: получер шрифт Calibri, 10,5 пункта, главни букви, бял цвят; символи „+“: получер шрифт Calibri, 10,5 пункта, в горен индекс, бял цвят, подравнен на един ред.

Ако няма достатъчно място за показване на стрелките за енергиен клас в рамките на площта на изречението, посочено в точка 2, подточка V, буква а), за тази цел може да бъде използвана площта между номера на регламента и логотипа на ЕС.

д)

Етикетът може да бъде показан и ориентиран хоризонтално, в който случай той трябва да бъде широк най-малко 100 mm и висок най-малко 50 mm. Компонентите на етикета трябва да бъдат, както е описано в букви от б) до г), и да се разположат в съответствие с примерите по-долу, според случая. Ако няма достатъчно място за показване на стрелките за енергиен клас в текстовото поле отляво на скалата от А++ до E, текстовото поле може да бъде уголемено вертикално колкото е необходимо.

Image Image Image

(1)  ОВ L 27, 30.1.2010 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Продуктов фиш за електрически лампи

Фишът съдържа информацията, определена за етикета. Когато към продукта не се предлагат брошури, етикетът, предоставян с продукта, също може да се счита за фиш.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Техническа документация

Техническата документация, посочена в член 3, параграф 1, буква б) и параграф 2, буква а), включва:

а)

името и адреса на доставчика;

б)

общо описание на модела, което да е достатъчно за лесното му и еднозначно идентифициране;

в)

когато е целесъобразно, позоваванията на прилаганите хармонизирани стандарти;

г)

когато е целесъобразно, другите технически стандарти и спецификации, които са използвани;

д)

данни за самоличността и подпис на лицето, упълномощено да задължи производителя;

е)

техническите параметри за определяне на консумацията на енергия и енергийната ефективност в случай на електрически лампи, както и на съвместимостта с лампи, в случай на осветители, като се посочва поне една реална комбинация от настройки на продукта и условия, при които продуктът да бъде изпитан;

ж)

за електрически лампи — резултатите от изчисленията, извършени в съответствие с приложение VII.

Информацията, съдържаща се в тази техническа документация, може да се обедини с техническата документация, предоставяна в съответствие с мерките съгласно Директива 2009/125/ЕО.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Информация, която трябва да бъде предоставена в случаите, в които не може да се очаква крайният собственик да види продукта изложен

1.

Информацията, посочена в член 4, параграф 1, буква а), се предоставя в следната последователност:

а)

класът на енергийна ефективност съгласно приложение VI;

б)

когато това се изисква съгласно приложение I, среднопретеглената консумация на енергия в kWh на 1 000 часа, закръглена до най-близкото цяло число и изчислена в съответствие с част 2 от приложение VII.

2.

Когато се предоставя и друга информация от продуктовия фиш, тя е под формата и в последователността, указани в приложение II.

3.

Цялата информация, посочена в настоящото приложение, трябва да бъде отпечатана или представена четливо, с подходящ по вид и размер шрифт.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Процедура за проверка с цел надзор върху пазара

При извършването на проверки с цел надзор върху пазара, органите за надзор върху пазара информират другите държави членки и Комисията за резултатите от тези проверки.

Органите на държавите членки трябва да използват надеждни, точни и възпроизводими методики на измерване, които да са съобразени с общопризнати измервателни методи на съвременно техническо равнище, включително методи, изложени в документи, чиито обозначителни номера са публикувани за тази цел в Официален вестник на Европейския съюз.

1.   ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕРКА ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЛАМПИ И СВЕТОДИОДНИ МОДУЛИ, ПРЕДЛАГАНИ НА ПАЗАРА КАТО ОТДЕЛНИ ПРОДУКТИ

За целите на проверката на съответствието с изискванията, формулирани в членове 3 и 4, органите на държавите членки изпитват партида от минимум двадесет лампи от един и същи модел на един и същи производител, по възможност получени в равни части от четири произволно избрани източника, като вземат предвид техническите параметри, зададени в техническата документация в съответствие с буква е) от приложение III.

Моделът се счита за съответстващ на изискванията, формулирани в членове 3 и 4, ако индексът за енергийна ефективност на модула съответства на обявения за него клас на енергийна ефективност и ако средният резултат за партидата не се отклонява с повече от 10 % от граничните, праговите или обявените стойности (включително индексът за енергийна ефективност).

В противен случай моделът се счита за несъответстващ на изискванията, формулирани в членове 3 и 4.

Допуските за отклонението, посочени по-горе, се отнасят само за проверката на измерените от органите на държавите членки параметри и не могат да бъдат използвани от доставчика като разрешен допуск за стойностите в техническата документация с цел постигане на по-ефективен енергиен клас.

Обявените стойности не трябва да бъдат по-благоприятни за доставчика от стойностите, съобщени в техническата документация.

2.   ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕРКА ЗА ОСВЕТИТЕЛИ, ПРЕДНАЗНАЧЕНИ ЗА ПРОДАЖБА ИЛИ ПРОДАВАНИ НА КРАЙНИЯ ПОТРЕБИТЕЛ

Осветителят се счита за съответстващ на изискванията, формулирани в членове 3 и 4, ако той е придружен от изискваната продуктова информация и ако бъде установено, че е съвместим с всички лампи, с които се твърди, че е съвместим в съответствие с точка 2.2.IV, букви а) и б) от приложение I, при прилагане на най-съвременни методи и критерии за оценка на съвместимостта.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Класове на енергийна ефективност

Класът на енергийната ефективност на лампите се определя въз основа на техния индекс за енергийна ефективност (EEI) съгласно таблица 1.

EEI на лампите се определя в съответствие с приложение VII.

Таблица 1

Класове на енергийна ефективност за лампи

Клас на енергийна ефективност

Индекс за енергийна ефективност (EEI) за ненасочени лампи

Индекс за енергийна ефективност (EEI) за насочени лампи

А++ (най-висока ефективност)

EEI ≤ 0,11

EEI ≤ 0,13

A+

0,11 < EEI ≤ 0,17

0,13 < EEI ≤ 0,18

A

0,17 < EEI ≤ 0,24

0,18 < EEI ≤ 0,40

B

0,24 < EEI ≤ 0,60

0,40 < EEI ≤ 0,95

C

0,60 < EEI ≤ 0,80

0,95 < EEI ≤ 1,20

D

0,80 < EEI ≤ 0,95

1,20 < EEI ≤ 1,75

E (най-ниска ефективност)

EEI > 0,95

EEI > 1,75


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

Метод за изчисляване на индекса за енергийна ефективност и консумацията на енергия

1.   ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ИНДЕКСА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

За изчисляването на индекса за енергийна ефективност (EEI) на даден модел, неговата мощност, поправена за всички загуби в ПРА, се сравнява с неговата изчислителна мощност. Изчислителната мощност се получава от полезния светлинен поток, който за ненасочени лампи е общият поток, а за насочени лампи е потокът в 90-градусов или 120-градусов конус.

EEI се изчислява, както следва, и се закръглява до втория знак след десетичната запетая:

EEI = Pcor/Pref

където:

Pcor е обявената мощност (Prated) за модели без външна ПРА и обявената мощност (Prated), поправена съгласно таблица 2, за модели с външна ПРА. Обявената мощност на лампите се измерва при номиналното им входно напрежение.

Таблица 2

Поправка за мощността, ако моделът изисква външна ПРА

Обхват на поправката

Мощност, поправена за загубите в ПРА (Pcor)

Лампи, работещи с външна ПРА за халогенни лампи

Prated × 1,06

Лампи, работещи с външна ПРА за светодиодни лампи

Prated × 1,10

Луминесцентни лампи с диаметър 16 mm (лампи Т5) и 4-щифтови едноцокълни луминесцентни лампи, работещи с външна ПРА за луминесцентни лампи

Prated × 1,10

Други лампи, работещи с външна ПРА за луминесцентни лампи

Formula

Лампи, работещи с външна ПРА за газоразрядни лампи с висок интензитет

Prated × 1,10

Лампи, работещи с външна ПРА за натриеви лампи с ниско налягане

Prated × 1,15

Pref е изчислителната мощност, получена от полезния светлинен поток на лампата (Φuse) по следните формули:

 

За модели с Φuse < 1 300 lm: Pref = 0,88 √Φuse + 0,049Φuse

 

За модели с Φuse ≥ 1 300 lm: Pref = 0,07341Φuse

Полезният светлинен поток (Φuse) се определя в съответствие с таблица 3.

Таблица 3

Определение за полезен светлинен поток

Модел

Полезен светлинен поток (Φuse)

Ненасочени лампи

Сумарен обявен светлинен поток (Φ)

Насочени лампи с ъгъл на светлинния сноп ≥ 90° (различни от лампите с нажежаема жичка), на чиито опаковки има текстово или графично предупреждение, че не са подходящи за акцентиращо осветление

Обявен светлинен поток в конус 120° (Φ120°)

Други насочени лампи

Обявен светлинен поток в конус 90° (Φ90°)

2.   ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА КОНСУМАЦИЯТА НА ЕНЕРГИЯ

Среднопретеглената консумация на енергия (Ec) се изчислява в kWh/1 000 часа, както следва, и се закръглява до втория знак след десетичната запетая:

Formula

където Pcor е мощността, поправена за всички загуби в ПРА съгласно част 1 по-горе.


Top