EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0840

Регламент за изпълнение (ЕС) № 840/2012 на Комисията от 18 септември 2012 година за разрешаване на 6-фитазата (EC 3.1.3.26), получена от Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233), като фуражна добавка за всички видове птици за угояване без пилета за угояване, пуйки за угояване и патици за угояване и за всички видове птици носачки, различни от кокошки носачки (притежател на разрешителното: Danisco Animal Nutrition) текст от значение за ЕИП

OJ L 252, 19.9.2012, p. 14–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 038 P. 282 - 284

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 30/03/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/840/oj

19.9.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 252/14


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 840/2012 НА КОМИСИЯТА

от 18 септември 2012 година

за разрешаване на 6-фитазата (EC 3.1.3.26), получена от Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233), като фуражна добавка за всички видове птици за угояване без пилета за угояване, пуйки за угояване и патици за угояване и за всички видове птици носачки, различни от кокошки носачки (притежател на разрешителното: Danisco Animal Nutrition)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 се предвижда, че добавките за използване при храненето на животните подлежат на разрешаване, и се уреждат основанията и процедурите за издаване на разрешително.

(2)

В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 беше подадено заявление за разрешаване на 6-фитазата (EC 3.1.3.26), получена от Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233). Заявлението беше придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

Заявлението се отнася до разрешаването на 6-фитазата (EC 3.1.3.26), получена от Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233), като фуражна добавка за всички видове птици за угояване без пилета за угояване, пуйки за угояване и патици за угояване и за всички видове птици носачки, различни от кокошки носачки, като фуражната добавка трябва да се включи в категорията „зоотехнически добавки“.

(4)

С Регламент (ЕО) № 785/2007 на Комисията (2) и Регламент (ЕО) № 379/2009 на Комисията (3) беше разрешена употребата на препарати от 6-фитаза (EC 3.1.3.26) за десетгодишен период за пилета за угояване, пуйки за угояване, кокошки носачки, прасенца (отбити), патици за угояване, свине за угояване и свине майки.

(5)

Бяха представени нови данни в подкрепа на заявлението за разрешаването на 6-фитазата (EC 3.1.3.26), получена от Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233), за употреба като фуражна добавка за всички видове птици за угояване без пилета за угояване, пуйки за угояване и патици за угояване и за всички видове птици носачки, различни от кокошки носачки. В становището си от 7 март 2012 г. (4) Европейският орган за безопасност на храните („Органът“) заключи, че при предложените условия на употреба 6-фитазата (EC 3.1.3.26), получена от Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233), не оказва неблагоприятно въздействие върху здравето на животните и хората или върху околната среда и че употребата ѝ може да подобри усвояването на фосфора при всички целеви видове. Органът не счита, че са необходими специфични изисквания за мониторинг след пускането на пазара. Също така той провери доклада относно метода за анализ на фуражната добавка във фуражите, който представи референтната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(6)

При оценката на 6-фитазата (EC 3.1.3.26), получена от Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233), се установи, че са изпълнени условията за разрешителното, предвидени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003. Поради това употребата на посочения препарат следва да бъде разрешена съгласно указаното в приложението към настоящия регламент.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Разрешава се посоченият в приложението препарат, принадлежащ към категорията „зоотехнически добавки“ и функционалната група „подобрители, увеличаващи смилаемостта на храната“, като добавка при храненето на животните при спазване на определените в същото приложение условия.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 18 септември 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  ОВ L 175, 5.7.2007 г., стр. 5.

(3)  ОВ L 116, 9.5.2009 г., стр. 6.

(4)  EFSA Journal (Бюлетин на ЕОБХ), 2012 г.; 10(3):2619.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Наименование на притежателя на разрешителното

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория животни

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешителното

Единици за активност/kg пълноценен фураж със съдържание на влага от 12 %

Категория: зоотехнически добавки. Функционална група: подобрители, увеличаващи смилаемостта на храната

4a1640

Danisco Animal Nutrition (правен субект Danisco (UK) Limited)

6-фитаза EC 3.1.3.26

 

Състав на добавката

препарат от 6-фитаза (EC 3.1.3.26), получена от Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233), с минимална активност

(в течна и твърда форма): 5 000 FTU (1)/g.

 

Характеристика на активното вещество

6-фитаза (EC 3.1.3.26), получена от Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233).

 

Метод за анализ  (2)

 

определяне на 6-фитазата (EC 3.1.3.26) във фуражната добавка: колориметричен метод на основата на количественото определяне на неорганичния фосфат, отделен от ензима от натриевия фитат;

 

определяне на 6-фитазата (EC 3.1.3.26) във фуражните премикси и фуражите: EN ISO 30024: колориметричен метод на основата на количественото определяне на неорганичния фосфат, отделен от ензима от натриевия фитат (след разреждане с топлинно обработено пълнозърнесто брашно).

Всички видове птици за угояване без пилета за угояване, пуйки за угояване и патици за угояване

250 FT U

 

1.

В упътването за употреба на добавката и премикса да се посочат температурата на съхранение, срокът на съхранение и устойчивостта при гранулиране.

2.

Да се използва в комбинирани фуражи, съдържащи повече от 0,23 % фосфор под формата на фитин.

3.

Максимална препоръчителна доза: 1 000 FTU/kg пълноценен фураж.

4.

Мерки за безопасност: да се използват средства за дихателна защита, очила и ръкавици по време на работа.

9 октомври 2022 г.

Всички видове птици носачки, различни от кокошки носачки

150 FTU


(1)  1 FTU е количеството ензим, което освобождава 1 микромол неорганичен фосафат за 1 минута от субстрат на натриев фитат при pH 5,5 и температура от 37 °C.

(2)  Подробна информация за методите за анализ може да бъде намерена на следния адрес на референтната лаборатория: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx.


Top