EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0838

Регламент за изпълнение (ЕС) № 838/2012 на Комисията от 18 септември 2012 година за разрешаване на Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) като фуражна добавка за всички видове животни текст от значение за ЕИП

OJ L 252, 19.9.2012, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 037 P. 295 - 296

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/838/oj

19.9.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 252/9


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 838/2012 НА КОМИСИЯТА

от 18 септември 2012 година

за разрешаване на Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) като фуражна добавка за всички видове животни

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1831/2003 на Европейския парламент и на Съвета от 22 септември 2003 г. относно добавки за използване при храненето на животните (1), и по-специално член 9, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

В Регламент (ЕО) № 1831/2003 е предвидено, че добавките за използване при храненето на животните подлежат на разрешаване и са уредени основанията и процедурите за издаване на разрешително.

(2)

В съответствие с член 7 от Регламент (ЕО) № 1831/2003 беше подадено заявление за разрешително за Lactobacillus brevis (DSMZ 21982). Заявлението беше придружено от данните и документите, изисквани съгласно член 7, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(3)

Заявлението се отнася до разрешаването на Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) като фуражна добавка за всички видове животни, която следва да бъде класифицирана в категорията „технологични добавки“.

(4)

В становището си от 6 март 2012 г. (2) Европейският орган за безопасност на храните (наричан по-долу„Органът“) заключи, че при предложените условия на употреба препаратът Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) не се отразява неблагоприятно върху здравето на животните, човешкото здраве или околната среда и че употребата му може да подобри производството на силаж, увеличавайки производството на оцетна киселина, в резултат на което се подобрява аеробната стабилност на третирания фураж. Органът не смята, че са необходими специфични изисквания за мониторинг след пускането на пазара. Той провери и доклада относно метода за анализ на фуражната добавка във фуражите, представен от референтната лаборатория, определена с Регламент (ЕО) № 1831/2003.

(5)

Оценката на Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) показва, че са изпълнени условията за разрешаване, определени в член 5 от Регламент (ЕО) № 1831/2003. Поради това употребата на посочения препарат следва да бъде разрешена съгласно посоченото в приложението към настоящия регламент.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Посоченият в приложението препарат, който спада към категорията „технологични добавки“ и към функционалната група „добавки за силаж “, се разрешава като добавка при храненето на животни при спазване на определените в същото приложение условия.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 18 септември 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 268, 18.10.2003 г., стр. 29.

(2)  Бюлетин на ЕОБХ, 2012 г.(EFSA Journal 2012); 10(3):2617.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Идентификационен номер на добавката

Наименование на притежателя на разрешителното

Добавка

Състав, химична формула, описание, метод за анализ

Вид или категория животни

Максимална възраст

Минимално съдържание

Максимално съдържание

Други разпоредби

Срок на валидност на разрешителното

CFU/kg пресен материал

Категория „технологични добавки“ Функционална група „добавки за силаж“

1k20715

Lactobacillus brevis

(DSMZ 21982)

 

Състав на добавката

Препарат от Lactobacillus brevis (DSMZ 21982) с минимално съдържание от 8 × 1010 CFU/g добавка

 

Характеристика на активното вещество

Lactobacillus brevis (DSMZ 21982)

 

Метод за анализ  (1)

 

Изброяване във фуражната добавка: метод чрез разстилане върху пластина (EN 15787)

 

Идентификация: пулсова гел електрофореза (PFGE)

Всички животински видове

1.

В упътването за употреба на добавката и премикса се посочват температурата и срокът на съхранение.

2.

Минимална доза на добавката, когато не се използва в комбинация с други микроорганизми като добавка за силаж: 1 × 108 CFU/kg пресен материал.

3.

Мерки за безопасност: препоръчва използването на средства за дихателна защита и ръкавици по време на работа.

9.10.2022 г.


(1)  Подробна информация за методите на анализ може да бъде намерена на интернет адреса на референтната лаборатория: http://irmm.jrc.ec.europa.eu/EURLs/EURL_feed_additives/Pages/index.aspx


Top