Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0741

Регламент (ЕС, Евратом) № 741/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 11 август 2012 година за изменение на Протокола относно Статута на Съда на Европейския съюз и приложение I към него

OJ L 228, 23.8.2012, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
OJ L 47, 24.2.2016, p. 20–22 (HR)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/741/oj

23.8.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 228/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС, ЕВРАТОМ) № 741/2012 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 11 август 2012 година

за изменение на Протокола относно Статута на Съда на Европейския съюз и приложение I към него

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 257, първа и втора алинея и член 281, втора алинея от него,

като взеха предвид Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, и по-специално член 106а, параграф 1 от него,

като взеха предвид искането на Съда,

като взеха предвид становището на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (1),

като имат предвид, че:

(1)

За да се позволи по-голямо участие на всички съдии в решенията на големия състав на Съда, следва да се увеличи броят на тези от тях, които могат да участват в него, и да се премахне автоматичното участие на всички председатели на състави от петима съдии.

(2)

Кворумите на големия състав и на пленума на Съда следва съответно да се адаптират.

(3)

Увеличаването на задачите на председателя на Съда и на председателя на Общия съд налага във всяко от тези съдилища да се създаде длъжност заместник-председател, натоварен да подпомага председателя при изпълнение на задачите му.

(4)

Вследствие на постепенното разширяване на компетентността на Общия съд от създаването му насам понастоящем броят на делата, с които той е сезиран, непрестанно се увеличава.

(5)

Броят на образуваните дела в Общия съд надвишава броя на приключваните ежегодно, което води до значително увеличаване на броя на висящите дела пред този съд и на продължителността на производствата.

(6)

Налице е трайна необходимост от преодоляване на забавянията, произтичащи от голямото натоварване на Общия съд, и поради това е целесъобразно да се работи за въвеждането на подходящи мерки преди датата на частичното обновяване на състава на този съд през 2013 г.

(7)

С оглед на частичното обновяване на състава на Съда на 7 октомври 2012 г. и в съответствие с писмото на председателя на Съда на Европейския съюз от 8 май 2012 г. като първа стъпка следва да се приемат само изменения на Статута във връзка с организацията на Съда и на Общия съд. Искането на Съда в частта му относно състава на Общия съд следва да бъде разгледано на по-късен етап.

(8)

С оглед на неотложната нужда от намиране на решение, което да гарантира доброто функциониране на Съда на публичната служба, измененията, които се отнасят до този съд, следва да бъдат приети заедно с измененията, които се отнасят до Съда.

(9)

За да се запази удовлетворителното функциониране на специализираните съдилища при отсъствие на съдия, който, без състоянието му да се счита за пълна инвалидност, е възпрепятстван да участва в разглеждането на делата през продължителен период от време, следва да се предвиди възможност за зачисляване на заместващи съдии към тези съдилища.

(10)

Поради това Протокол № 3 относно Статута на Съда на Европейския съюз и приложение I към него следва да бъдат съответно изменени,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Протокол № 3 относно Статута на Съда на Европейския съюз се изменя, както следва:

1)

вмъква се следният член:

„Член 9a

Съдиите избират помежду си председател и заместник-председател на Съда за срок от три години. Техният мандат може да бъде подновяван.

Заместник-председателят подпомага председателя в съответствие с условията, предвидени в Процедурния правилник. Той го замества, когато председателят е възпрепятстван да присъства или длъжността председател е свободна.“;

2)

в член 16 втора алинея се заменя със следното:

„Големият състав се състои от петнадесет съдии. Той се председателства от председателя на Съда. Заместник-председателят на Съда и — в съответствие с условията, предвидени в Процедурния правилник — трима председатели на състави от петима съдии и други съдии също са част от големия състав.“;

3)

в член 17 трета и четвърта алинея се заменят със следното:

„Решенията на големия състав са валидни само ако заседават единадесет съдии.

Решенията на пленума са валидни само ако заседават седемнадесет съдии.“;

4)

в член 20 четвърта алинея се заменя със следното:

„Устното производство се състои от изслушване от Съда на представителите, съветниците и адвокатите и на заключението на генералния адвокат, както и от изслушване на свидетелите и експертите, ако има такива.“;

5)

в член 39 втора алинея се заменя със следните две алинеи:

„При условията, предвидени в Процедурния правилник, заместник-председателят на Съда може да упражнява правомощията, посочени в първа алинея.

Ако председателят и заместник-председателят са възпрепятствани да присъстват, друг съдия заема тяхното място при условията, предвидени в Процедурния правилник.“;

6)

в член 47 първа алинея се заменя със следното:

„Член 9, първа алинея, членове 9а, 14, 15, член 17, първа, втора, четвърта и пета алинея и член 18 се прилагат по отношение на Общия съд и неговите членове.“;

7)

в член 62в се добавя следната алинея:

„Европейският парламент и Съветът, като действат в съответствие с член 257 от Договора за функционирането на Европейския съюз, могат да зачислят заместващи съдии към специализираните съдилища за изпълнение на функциите на отсъстващите съдии, които, без състоянието им да се счита за пълна инвалидност, са възпрепятствани да участват в разглеждането на делата през продължителен период от време. В този случай Европейският парламент и Съветът определят условията за назначаване на заместващите съдии, техните права и задължения, подробните правила относно упражняването на функциите им и обстоятелствата, при които тези функции се прекратяват.“

Член 2

В член 2 от приложение I към Протокол № 3 относно Статута на Съда на Европейския съюз, чийто настоящ текст става параграф 1, се добавя следният параграф:

„2.   Освен съдиите, посочени в параграф 1, първа алинея, се назначават заместващи съдии за изпълнение на функциите на съдии, които, без състоянието им да се счита за пълна инвалидност, са възпрепятствани да участват в разглеждането на делата за продължителен период от време.“

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на първия ден от месеца след месеца на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Точки 1, 2, 3, 5 и 6 от член 1 се прилагат, считано от първото частично обновяване на състава на съдиите по член 9, първа алинея от Протокол № 3 относно Статута на Съда на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 11 август 2012 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  Позиция на Европейския парламент от 5 юли 2012 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 24 юли 2012 г.


Top