Help Print this page 

Document 32012R0665

Title and reference
Регламент (ЕС) № 665/2012 на Комисията от 20 юли 2012 година за изменение на Регламент (ЕС) № 454/2011 относно техническата спецификация за оперативна съвместимост на подсистемата „Телематични приложения за пътнически услуги“ на трансевропейската железопътна система текст от значение за ЕИП
  • In force
OJ L 194, 21.7.2012, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 055 P. 309 - 310

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/665/oj
Multilingual display
Text

21.7.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 194/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 665/2012 НА КОМИСИЯТА

от 20 юли 2012 година

за изменение на Регламент (ЕС) № 454/2011 относно техническата спецификация за оперативна съвместимост на подсистемата „Телематични приложения за пътнически услуги“ на трансевропейската железопътна система

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността (1), и по-специално член 6, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

в съответствие с член 3, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 454/2011 на Комисията от 5 май 2011 г. относно техническата спецификация за оперативна съвместимост на подсистемата „Телематични приложения за пътнически услуги“ на трансевропейската железопътна система (2) Европейската железопътна агенция въведе процес на управление на промените в техническите документи, посочени в приложение III към същия регламент. В резултат на това Европейската железопътна агенция представи на 20 декември 2011 г. препоръка приложение III към Регламент (ЕС) № 454/2011 да бъде актуализирано, така че в него да се посочват техническите документи, които са изменени в съответствие с процеса на управление на промените.

(2)

Поради това Регламент (ЕС) № 454/2011 следва да бъде съответно изменен.

(3)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 29, параграф 1 от Директива 2008/57/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение III към Регламент (ЕС) № 454/2011 на Комисията се заменя с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 20 юли 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 191, 18.7.2008 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 123, 12.5.2011 г., стр. 11.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ III

Списък на техническите документи, посочени в настоящата ТСОС

Означение

Заглавие

B.1. (V1.1.1)

Компютризирано изготвяне и обмен на тарифни данни, предназначени за международни или чуждестранни продажби — билети без включена резервация (NRT)

B.2. (V1.1)

Компютризирано изготвяне и обмен на тарифни данни, предназначени за международни или чуждестранни продажби — билети с включена резервация (IRT)

B.3. (V1.1)

Компютризирано изготвяне и обмен на тарифни данни, предназначени за международни или чуждестранни продажби — специални оферти

B.4. (V1.1.1)

Ръководство за прилагане на съобщения EDIFACT относно обмена на данни за разписанията

B.5. (V1.1)

Електронна резервация на места/легла и електронно изготвяне на документи за пътуване — обмен на съобщения

B.6. (V1.1)

Електронна резервация на места/легла и електронно изготвяне на документи за пътуване (стандарти RCT2)

B.7. (V1.1.1)

Международен железопътен билет за отпечатване у дома

B.8. (V1.1)

Стандартно цифрово кодиране за железопътни предприятия, управители на инфраструктура и други дружества, участващи във вериги за железопътен транспорт

B.9. (V1.1)

Стандартно цифрово кодиране за местонахождения

B.10 (V1.1)

Електронна резервация на помощ за лица с намалена подвижност — обмен на съобщения

B.30. (V1.1)

Схема — каталог на съобщения/набори от данни, необходими за комуникацията ЖПП/УИ съгласно ТСОС ТППУ“


Top