Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0579

Регламент за изпълнение (ЕС) № 579/2012 на Комисията от 29 юни 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 607/2009 за определяне на някои подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета по отношение на защитените наименования за произход и защитените географски указания, традиционните наименования, етикетирането и представянето на определени лозаро-винарски продукти

OJ L 171, 30.6.2012, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 024 P. 100 - 103

No longer in force, Date of end of validity: 13/01/2019; заключение отменено от 32019R0033

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/579/oj

30.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 171/4


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 579/2012 НА КОМИСИЯТА

от 29 юни 2012 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 607/2009 за определяне на някои подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета по отношение на защитените наименования за произход и защитените географски указания, традиционните наименования, етикетирането и представянето на определени лозаро-винарски продукти

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти (Общ регламент за ООП) (1), и по-специално член 121, първа алинея, буква м) във връзка с член 4 от него,

като взе предвид Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 20 март 2000 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно етикетирането, представянето и рекламата на храните (2), и по-специално член 6, параграф 3а, втора алинея, буква а) от нея,

като има предвид, че:

(1)

В член 6, параграф 3а, първа алинея от Директива 2000/13/ЕО е предвидено задължение върху етикетите на напитките, съдържащи повече от 1,2 об. % алкохол, да бъде обозначена всяка съставка по смисъла на параграф 4, буква а) от същия член, посочена в приложение IIIa към същата директива.

(2)

Дерогацията от това задължение по отношение на вината по приложение XIб към Регламент (ЕО) № 1234/2007, пуснати на пазара или етикетирани преди 30 юни 2012 г. до изчерпване на запасите, както е предвидена в Директива 2007/68/ЕО на Комисията (3), изменена с Регламент (ЕС) № 1266/2010 (4), не се прилага, считано от 30 юни 2012 г.

(3)

Поради това следва да се определят правилата за етикетиране на посочените напитки с обозначаване на веществата, посочени в приложение IIIа към Директива 2000/13/ЕО и използвани при производството, в случай че тяхното наличие може да бъде установено в крайния продукт в съответствие с методите на анализ по член 120ж от Регламент (ЕО) № 1234/2007 и които поради това следва да бъдат смятани за съставки по смисъла на член 6, параграф 4, буква а) от Директива 2000/13/ЕО.

(4)

В многоезичен контекст етикетирането на продуктите чрез използване на пиктограми може да послужи за по-успешното предаване на информацията на потребителите и за осигуряване на повече гаранции за потребителите. Следователно е целесъобразно да се предостави възможност на операторите да добавят към текстовете пиктограми.

(5)

Поради това Регламент (ЕО) № 607/2009 на Комисията (5) следва да бъде съответно изменен.

(6)

С оглед на това новите правила да не засегнат отрицателно предлагането на вече етикетираните продукти на пазара, следва да се предвиди тези правила да се прилагат по отношение на вината, произведени изцяло или частично от грозде от реколта от 2012 г. и следващите години и етикетирани след 30 юни 2012 г.

(7)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 607/2009 се изменя, както следва:

1)

Член 51 се заменя със следния текст:

„Член 51

Прилагане на определени хоризонтални правила

1.   За целите на обозначаването на съставките, предвидено в член 6, параграф 3а от Директива 2000/13/ЕО, текстовете, които следва да бъдат използвани по отношение на сулфитите, на млякото и млечните продукти и на яйцата и яйчните продукти, са посочени в приложение X, част А.

2.   Посочените в параграф 1 текстове могат да бъдат придружени, според случая, от една от пиктограмите от приложение X, част Б.“

2)

Приложение X се заменя с текста на приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага за вината от приложение XIб към Регламент (ЕО) № 1234/2007, произведени изцяло или частично от грозде от реколта от 2012 г. и следващите години и етикетирани след 30 юни 2012 г., по отношение на текстовете за млякото, млечните продукти, яйцата и яйчните продукти, посочени в член 51, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 607/2009, изменен с настоящия регламент.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Брюксел на 29 юни 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 109, 6.5.2000 г., стр. 29.

(3)  ОВ L 310, 28.11.2007 г., стр. 11.

(4)  ОВ L 347, 31.12.2010 г., стр. 27.

(5)  ОВ L 193, 24.7.2009 г., стр. 60.


ПРИЛОЖЕНИЕ

„ПРИЛОЖЕНИЕ X

ЧАСТ А

Текстове, посочени в член 51, параграф 1

Език

Текстове по отношение на сулфитите

Текстове по отношение на яйцата и яйчните продукти

Текстове по отношение на млякото и млечните продукти

на български

„сулфити“ или „серен диоксид“

„яйце“, „яйчен протеин“, „яйчен продукт“, „яйчен лизозим“ или „яйчен албумин“

„мляко“, „млечни продукти“, „млечен казеин“ или „млечен протеин“

на испански

«sulfitos» или «dióxido de azufre»

«huevo», «proteína de huevo», «ovoproducto», «lisozima de huevo» или «ovoalbúmina»

«leche», «productos lácteos», «caseína de leche» или «proteína de leche»

на чешки

„siřičitany“ или „oxid siřičitý“

„vejce“, „vaječná bílkovina“, „výrobky z vajec“, „vaječný lysozym“ или „vaječný albumin“

„mléko“, „výrobky z mléka“, „mléčný kasein“ или „mléčná bílkovina“

на датски

»sulfitter« или »svovldioxid«.

»æg«, »ægprotein«, »ægprodukt«, »æglysozym« или »ægalbumin«

»mælk«, »mælkeprodukt«, »mælkecasein« или »mælkeprotein«,

на немски

„Sulfite“ или „Schwefeldioxid“

„Ei“, „Eiprotein“, „Eiprodukt“, „Lysozym aus Ei“ или „Albumin aus Ei“

„Milch“, „Milcherzeugnis“, „Kasein aus Milch“ или „Milchprotein“

на естонски

„sulfitid” или „vääveldioksiid”

„muna”, „munaproteiin”, „munatooted”, „munalüsosüüm” или „munaalbumiin”…

„piim”, „piimatooted”, „piimakaseiin” или „piimaproteiin”

на гръцки

«θειώδη», «διοξείδιο του θείου» или «ανυδρίτης του θειώδους οξέος»

«αυγό», «πρωτεΐνη αυγού», «προϊόν αυγού», «λυσοζύμη αυγού» или «αλβουμίνη αυγού»

«γάλα», «προϊόντα γάλακτος», «καζεΐνη γάλακτος» или «πρωτεΐνη γάλακτος»

на английски

‘sulphites’, ‘sulfites’, ‘sulphur dioxide’ или ‘sulfur dioxide’

‘egg’, ‘egg protein’, ‘egg product’, ‘egg lysozyme’ или ‘egg albumin’

‘milk’, ‘milk products’, ‘milk casein’ или ‘milk protein’

на френски

«sulfites» или «anhydride sulfureux»

«œuf», «protéine de l'œuf», «produit de l'œuf», «lysozyme de l'œuf» или «albumine de l'œuf»

«lait», «produits du lait», «caséine du lait» или «protéine du lait»

на италиански

«solfiti», или «anidride solforosa»

«uovo», «proteina dell’uovo», «derivati dell’uovo», «lisozima da uovo» или «ovoalbumina»

«latte», «derivati del latte», «caseina del latte» или «proteina del latte»

на латвийски

“sulfīti” или “sēra dioksīds”

“olas”, “olu olbaltumviela”, “olu produkts”, “olu lizocīms” или “olu albumīns”

“piens”, “piena produkts”, “piena kazeīns” или “piena olbaltumviela”

на литовски

„sulfitai“ или „sieros dioksidas“

„kiaušiniai“, „kiaušinių baltymai“, „kiaušinių produktai“, „kiaušinių lizocimas“ или „kiaušinių albuminas“

„pienas“, „pieno produktai“, „pieno kazeinas“ или „pieno baltymai“

на унгарски

„szulfitok” или „kén-dioxid”

„tojás”, „tojásból származó fehérje”, „tojástermék”, „tojásból származó lizozim” или „tojásból származó albumin”

„tej”, „tejtermékek”, „tejkazein” или „tejfehérje”

на малтийски

“sulfiti” или “diossidu tal-kubrit”

“bajd”, “proteina tal-bajd”, “prodott tal-bajd”, “liżożima tal-bajd” или “albumina tal-bajd”

“ħalib”, “prodotti tal-ħalib”, “kaseina tal-ħalib” или “proteina tal-ħalib”

на нидерландски

„sulfieten” или „zwaveldioxide”

„ei”, „eiproteïne”, „eiderivaat”, „eilysozym” или „eialbumine”

„melk”, „melkderivaat”, „melkcaseïne” или „melkproteïnen”

на полски

„siarczyny”, „dwutlenek siarki” или „ditlenek siarki”

„jajo”, „białko jaja”, „produkty z jaj”, „lizozym z jaja” или „albuminę z jaja”

„mleko”, „produkty mleczne”, „kazeinę z mleka” или „białko mleka”

на португалски

«sulfitos» или «dióxido de enxofre»

«ovo», «proteína de ovo», «produto de ovo», «lisozima de ovo» или «albumina de ovo»

«leite», «produtos de leite», «caseína de leite» или «proteína de leite»

на румънски

„sulfiți” или „dioxid de sulf”

„ouă”, „proteine din ouă”, „produse din ouă”, „lizozimă din ouă” или „albumină din ouă”

„lapte”, „produse din lapte”, „cazeină din lapte” или „proteine din lapte”

на словашки

„siričitany“ или „oxid siričitý“

„vajce“, „vaječná bielkovina“, „výrobok z vajec“, „vaječný lyzozým“ или „vaječný albumín“

„mlieko“, „výrobky z mlieka“, „mliečne výrobky“, „mliečny kazeín“ или „mliečna bielkovina“

на словенски

„sulfiti“ или „žveplov dioksid“

„jajce“, „jajčne beljakovine“, „proizvod iz jajc“, „jajčni lizocim“ или „jajčni albumin“

„mleko“, „proizvod iz mleka“, „mlečni kazein“ или „mlečne beljakovine“

на фински

”sulfiittia”, ”sulfiitteja” или ”rikkidioksidia”

”kananmunaa”, ”kananmunaproteiinia”, ”kananmunatuotetta”, ”lysotsyymiä (kananmunasta)” или ”kananmuna-albumiinia”

”maitoa”, ”maitotuotteita”, ”kaseiinia (maidosta)” или ”maitoproteiinia”

на шведски

”sulfiter” или ”svaveldioxid”

”ägg”, ”äggprotein”, ”äggprodukt”, ”ägglysozym” или ”äggalbumin”

”mjölk”, ”mjölkprodukter”, ”mjölkkasein” или ”mjölkprotein”

ЧАСТ Б

Пиктограми, посочени в член 51, параграф 2

Image

Image

Image

Image


Top