Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0566

Регламент (ЕС) № 566/2012 на Съвета от 18 юни 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 975/98 относно купюрния строеж и техническите спецификации на разменните евромонети

OJ L 169, 29.6.2012, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 003 P. 329 - 331

No longer in force, Date of end of validity: 21/07/2014; отменен от 32014R0729

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/566/oj

29.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 169/8


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 566/2012 НА СЪВЕТА

от 18 юни 2012 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 975/98 относно купюрния строеж и техническите спецификации на разменните евромонети

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 128, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на Европейската комисия,

като взе предвид становището на Европейския парламент (1),

като взе предвид становището на Европейската централна банка (2),

като има предвид, че:

(1)

С Препоръка 2009/23/ЕО на Комисията от 19 декември 2008 г. относно общи насоки за националните страни и емитирането на разменни евромонети (3), получила подкрепата на Съвета в заключенията му от 10 февруари 2009 г., се определят общи принципи за изображенията върху националните страни на разменните евромонети и се установяват процедури, при които държавите-членки се информират взаимно относно проектите за изображения и относно одобрението на тези изображения.

(2)

Тъй като евромонетите циркулират в цялата еврозона, характеристиките на националните им изображения са въпрос от общ интерес. С оглед на свободното им обращение и в интерес на правната сигурност и прозрачност е целесъобразно правилата в Препоръка 2009/23/ЕО, които засягат купюрния строеж и техническите спецификации на разменните евромонети, да добият правно обвързваща форма, като бъдат включени в съществуващия Регламент (ЕО) № 975/98 (4).

(3)

Евромонетите имат обща европейска страна и отличителна национална страна. Върху общата европейска страна на евромонетите са посочени както наименованието на единната парична единица, така и номиналът на монетата. Върху националната страна не се повтаря нито наименованието на единната парична единица, нито номиналът на монетата.

(4)

На националната страна на монетата следва ясно да се обозначава името на емитиращата държава-членка, за да могат заинтересованите потребители на монети лесно да разпознават тази държава.

(5)

Гуртът на евромонетите следва да е част от националната страна и следва да не повтаря номинала, с изключение на монетите с номинал от 2 EUR, и при условие че се използва единствено цифрата 2 или думата „euro“ на съответната азбука, или и двете.

(6)

Изображенията върху националната страна на монетите се определят от всяка „държава-членка, чиято парична единица е еврото“ и следва да отчитат факта, че евромонетите циркулират в цялата еврозона, а не само в издаващата държава-членка. С оглед гарантиране на бързо разпознаване на националната страна на монетите като евромонети, изображението следва да е изцяло обградено от дванадесетте звезди на знамето на Съюза.

(7)

За улесненото разпознаване на монетите в обращение и за осигуряване на съответна приемственост в отсичането държавите-членки следва да имат правото да променят изображенията върху националните страни на разменните монети в обращение само веднъж на петнадесет години, освен ако настъпи промяна в посочения върху монетите държавен глава. Това обаче не следва да засяга промените, необходими, за да се предотврати фалшифицирането на паричната единица. Решенията за промени в изображението на общата европейска страна на монетите в обращение следва да се вземат от Съвета, като право на глас имат само държавите-членки, чиято парична единица е еврото.

(8)

Отделните държави-членки следва да имат право да емитират възпоменателни монети, посветени на теми с голяма значимост на национално или европейско равнище, докато възпоменателните монети, едновременно емитирани от всички държави-членки, чиято парична единица е еврото, следва да са посветени единствено на събития с най-висока европейска значимост. Монетата с номинал от 2 EUR e най-подходяща за тази цел основно поради големия диаметър на монетата и нейните технически характеристики, осигуряващи необходимата защита срещу фалшифициране.

(9)

Като се има предвид, че евромонетите циркулират в цялата еврозона, и с цел да се предотврати използването на неподходящи изображения, емитиращите държави-членки следва да се информират взаимно, както и да информират Комисията за новите проекти за националната страна на евромонетите в достатъчен срок преди планираната дата на емисията. Комисията следва да провери съответствието на изображенията с техническите изисквания на настоящия регламент. Представянето на проекти за изображения на Комисията следва да се осъществява в достатъчен срок преди планираната дата на емисията, за да може емитиращите държави-членки да променят изображението при необходимост.

(10)

Освен това следва да се определят еднакви условия за одобряване на изображенията на националните страни на евромонетите, за да се избегне изборът на изображения, които в някои държави-членки биха могли да се считат за неподходящи. Предвид факта, че компетентността по един толкова чувствителен въпрос като изображението на националната страна на евромонетите принадлежи на емитиращите държави-членки, изпълнителните правомощия следва да бъдат предоставени на Съвета. Решенията за изпълнение, взети на тази основа от Съвета, са тясно свързани с актовете, приети от Съвета въз основа на член 128, параграф 2 от Договора; следователно спирането на правото на глас на членовете на Съвета, представляващи държави-членки, чиято парична единица не е еврото, при приемането от Съвета на тези решения, следва да се прилага съгласно член 139, параграф 4 от Договора. Процедурата следва да позволява на емитиращите държави-членки да променят своевременно своите изображения при необходимост.

(11)

Регламент (ЕО) № 975/98 следва да бъде съответно изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Изменение на Регламент (ЕО) № 975/98

В Регламент (ЕО) № 975/98 се вмъкват следните членове:

„Член 1а

За целите на настоящия регламент се прилагат следните определения:

1)

„монети в обращение“ означава евромонети, предназначени за обращение, чиито купюрен строеж и технически спецификации са определени в член 1;

2)

„разменни монети“ означава монети в обращение, с изключение на възпоменателните монети;

3)

„възпоменателни монети“ означава монети в обращение, посветени на конкретна тема, както е посочено в член 1з.

Член 1б

Монетите в обращение имат обща европейска страна и отличителна национална страна.

Член 1в

1.   Националната страна на монетите в обращение не посочва, отчасти или изцяло, номинала на монетата. Тя не повтаря наименованието на единната парична единица или на нейното деление, освен ако обозначението е продиктувано от използването на различна азбука.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 върху гурта на монетата с номинал от 2 EUR може обаче да се обозначи номиналът, при условие че се използва единствено цифрата 2 или думата „евро“ на съответната азбука, или и двете.

Член 1г

Националната страна на всички купюри на монетите в обращение носи обозначение на емитиращата държава-членка — името на държавата-членка или негово съкращение.

Член 1д

1.   Върху националната страна на монетите в обращение е изобразен кръг от 12 звезди, който обгражда изцяло националното изображение, включително годината и обозначението на името на емитиращата държава-членка. Това не пречи някои елементи на изображението да са вписани в кръга от звезди, при условие че всички звезди се виждат ясно и изцяло. Дванадесетте звезди се изобразяват както върху знамето на Съюза.

2.   Изображенията върху националната страна на монетите в обращение се избират, като се взема предвид фактът, че евромонетите са в обращение във всички държави-членки, чиято парична единица е еврото.

Член 1е

1.   Промените в изображенията върху националните страни на разменните монети могат да се правят само веднъж на петнадесет години, без да се засягат промените, необходими, за да се предотврати фалшифициране на паричната единица.

2.   Без да се засяга параграф 1 промени в изображенията върху националните страни на разменните монети могат да се правят при промяна на посочения върху тях държавен глава. При все това временното овакантяване на поста държавен глава или преходното му заемане не дава никакво допълнително право за такава промяна.

Член 1ж

Емитиращите държави-членки актуализират своите национални страни на разменните монети, за да ги приведат в пълно съответствие с настоящия регламент до 20 юни 2062 г.

Член 1з

1.   Възпоменателните монети имат национално изображение, различно от това на разменните монети, и са посветени единствено на теми с голяма значимост на национално или европейско равнище. Възпоменателните монети, емитирани едновременно от всички държави-членки, чиято парична единица е еврото, са посветени единствено на теми с най-висока европейска значимост и тяхното изображение не засяга евентуалните конституционни изисквания на тези държави-членки.

2.   Гуртът на възпоменателните монети е същият, както на разменните монети.

3.   Възпоменателните монети могат да имат единствено номинал от 2 EUR.

Член 1и

1.   Преди формалното одобряване на изображенията държавите-членки се информират взаимно относно проектите за изображения на новите национални страни на монетите в обращение, включително за гуртовете им, и във връзка с възпоменателните монети — относно прогнозирания обем на емисията.

2.   Правомощията за одобряване на изображенията за новите или променени национални страни на монетите в обращение се възлагат на Съвета, който действа с квалифицирано мнозинство в съответствие с процедурата, изложена в параграфи 3—7.

При вземането на решенията, посочени в настоящия член, в гласуването не участват държавите-членки, чиято парична единица не е еврото.

3.   За целите на параграф 1 новите проекти за изображения на монети в обращение се изпращат от емитиращата държава-членка на Съвета, на Комисията и на другите държави-членки, чиято парична единица е еврото, по принцип най-малко три месеца преди планираната дата на емисията.

4.   В рамките на седем дни след изпращането, посочено в параграф 3, всяка държава-членка, чиято парична единици е еврото, в адресирано до Съвета и Комисията обосновано становище може да повдигне възражение срещу проекта за изображение, предложен от емитиращата държава-членка, ако има вероятност този проект за изображение да предизвика неблагоприятни реакции сред нейните граждани.

5.   Ако Комисията счете, че проектът за изображение не зачита установените с настоящия регламент технически изисквания, в рамките на седем дни след изпращането, посочено в параграф 3, тя представя на Съвета отрицателна оценка.

6.   Ако в рамките на сроковете, посочени съответно в параграфи 4 и 5, на Съвета не е представено обосновано становище или отрицателна оценка, решението за одобрение на изображението се счита за прието от Съвета в деня след изтичането на срока, посочен в параграф 5.

7.   Във всички останали случаи Съветът незабавно взема решение относно одобряването на проекта за изображение, освен ако в рамките на седем дни след изпращането на обосновано становище или на отрицателна оценка емитиращата държава-членка оттегли изпратения проект и информира Съвета за намерението си да представи нов проект за изображение.

8.   Цялата необходима информация относно новите национални изображения на монетите в обращение се публикува от Комисията в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 1й

Членове 1в, 1г и 1д, както и член 1з, параграф 2:

а)

не се прилагат спрямо монети в обращение, емитирани или произведени преди 19 юни 2012 г.;

б)

не се прилагат за преходен период, завършващ на 20 юни 2062 г., спрямо законно използвани изображения върху монетите в обращение на 19 юни 2012 г. Монетите в обращение, емитирани или произведени през преходния период, могат да останат законно платежно средство за неограничено време.“

Член 2

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите-членки в съответствие с Договорите.

Съставено в Люксембург на 18 юни 2012 година.

За Съвета

Председател

M. GJERSKOV


(1)  Становище на Европейския парламент от 22 май 2012 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  ОВ C 273, 16.9.2011 г., стр. 2.

(3)  ОВ L 9, 14.1.2009 г., стр. 52.

(4)  ОВ L 139, 11.5.1998 г., стр. 6.


Top