Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0480

Регламент за изпълнение (ЕС) № 480/2012 на Комисията от 7 юни 2012 година относно откриването и управлението на тарифни квоти за натрошен ориз по код по КН 10064000 за производство на хранителни изделия по код по КН 19011000

OJ L 148, 8.6.2012, p. 1–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 021 P. 245 - 252

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/480/oj

8.6.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 148/1


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 480/2012 НА КОМИСИЯТА

от 7 юни 2012 година

относно откриването и управлението на тарифни квоти за натрошен ориз по код по КН 1006 40 00 за производство на хранителни изделия по код по КН 1901 10 00

(кодифициран текст)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския Съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1095/96 на Съвета от 18 юни 1996 г. относно прилагането на споразуменията, посочени в Списък CXL, изготвен след приключването на преговорите по член ХХIV.6 от ГАТТ (1), и по-специално член 1 от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 2058/96 на Комисията от 28 октомври 1996 г. относно откриването и управлението на тарифни квоти за натрошен ориз по код по КН 1006 40 00 за производство на хранителни изделия по код по КН 1901 10 (2) е бил неколкократно и съществено изменян (3). С оглед постигане на яснота и рационалност посоченият регламент следва да бъде кодифициран.

(2)

Сред облекченията се съдържа отпускане на годишна квота от 1 000 тона при нулеви мита за натрошен ориз по код по КН 1006 40 00 за производство на хранителни изделия по код по КН 1901 10 00.

(3)

Следва да се подчертае, че Регламент (ЕО) № 1342/2003 на Комисията от 28 юли 2003 г. относно определяне на специални подробни правила за прилагане на режима на вносни и износни лицензии в сектора на зърнените култури и в сектора на ориза (4) се прилага и за внос по реда на настоящия регламент.

(4)

Регламент (ЕО) № 1301/2006 на Комисията от 31 август 2006 г. за определяне на общи правила за управление на тарифните квоти за внос на земеделски продукти, които се управляват чрез система на лицензии за внос (5) определя по-специално подробни правила за заявления за лицензии за внос, статута на заявителя и издаването на лицензии. Той ограничава периода на валидност на лицензии за внос до последния ден на периода на тарифна квота и се прилага, без да накърнява допълнителните условия или дерогации, определени със секторните регламенти.

(5)

В интерес на подобрено управление на тарифнатa квотa, откритa с настоящия регламент, е необходимо да продължи да се разрешава на операторите да подават повече от едно заявление за лицензия на квотен период и следователно да се дерогира от член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1301/2006. Освен това, за да се подобри контролът на тази квота и да се хармонизира и опрости управлението ѝ, е уместно да се предвиди подаването на заявления за лицензии за внос да става седмично.

(6)

За осигуряване нормалното управление на квотата е необходимо приемане на правила за подаване на заявления и издаване на лицензии. Тези правила отчасти допълват, а отчасти отменят разпоредбите на Регламент (ЕО) № 376/2008 на Комисията от 23 април 2008 година за определяне на общи подробни правила за прилагане на режима на лицензии за внос и износ и сертификати за предварително фиксиране за селскостопанските продукти (6).

(7)

Налага се приемане на специални разпоредби, осигуряващи предписаното приложение на натрошен ориз. В такъв случай освобождаването от мита подлежи на условието вносителят да представи ангажимент за специфичното приложение на ориза и да учреди обезпечение равно на сумата на неизплатените митни сборове. За нормалното управление на квотата се налагат разумни срокове за обработка на документацията. Съгласно Регламент (ЕИО) № 2454/93 на Комисията от 2 юли 1993 г. за определяне на разпоредби за прилагане на Регламент (ЕИО) № 2913/92 на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Общността (7), последно предаването на стоките по квотата изисква издаване на контролно копие от формуляр Т5 в държавата-членка на влизане в свободно обращение, като адекватно средство за доказателство за употребата на въпросните стоки. Когато преработката на тарифната стока се извършва в държавата-членка на вноса доказателството за употреба може да се представи и със съответния национален документ.

(8)

Независимо от целта на обезпечението да гарантира плащане по възникнало в бъдеще митническо задължение, се налага правна гъвкавост по отношение на освобождаването на обезпечението.

(9)

Обезпечение от 25 EUR/t срещу лицензия за внос следва да е достатъчно за управлението на квотата.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В съответствие с разпоредбите на настоящия регламент се отпуска годишна квота от 1 000 t при нулеви мита за натрошен ориз по код по КН 1006 40 00 за производство на хранителни изделия по код по КН 1901 10 00.

Поредният номер на квотата е 09.4079.

Прилагат се регламенти (ЕО) № 1342/2003, (ЕО) № 1301/2006 и ЕО № 376/2008, освен ако в настоящия регламент не е предвидено друго.

Член 2

1.   Заявлението за лицензия за внос се отнася за количество, не по-малко от 5 тона и не по-голямо от 500 тона.

Във всяко заявление за лицензия се посочва количество в килограми, без десетични знаци.

Заявленията за лицензии за внос се подават пред компетентните органи на държавите-членки най-късно всеки петък, 13.00 часа, брюкселско време.

2.   Чрез дерогация от член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1301/2006 заявители могат да подават повече от едно заявление за лицензия на квотен период. Заявителят може обаче да подава само едно заявление за лицензия на седмица.

3.   Клетка 7 на заявлението за лицензия и на лицензията за внос посочва страната на износ и думата „да“ се отмята с кръст.

4.   Заявленията за лицензия и лицензиите съдържат следните текстове:

а)

в клетка 20, един от текстовете, изброени в приложение I;

б)

в клетка 24, един от текстовете, изброени в приложение II.

5.   Чрез дерогация от разпоредбите на член 12 от Регламент (ЕО) № 1342/2003 се определя обезпечение от 25 EUR /t за лицензия за внос, отпусната по реда на настоящия регламент.

Член 3

1.   Когато количествата, заявени в рамките на една седмица, превишават наличните количества по тарифната квота, Комисията определя съгласно член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1301/2006, най-късно до четвъртия работен ден след последния ден за подаване на заявления, посочен в член 2, параграф 1, трета алинея от настоящия регламент, коефициента на разпределение на заявените количества през изминалата седмица и прекратява подаването на нови заявления за лицензии за внос до края на периода на квотата.

Заявленията, подадени за текущата седмица, не се приемат.

Държавите-членки позволяват на операторите да оттеглят, в рамките на два работни дни от датата на публикуването на регламента за изпълнение, определящ коефициента на разпределение, заявленията за лицензии, за които количеството, за което следва да се издаде лицензията, е по-малко от 20 тона.

2.   Лицензията за внос се издава на осмия работен ден след последния ден за подаване на заявления.

Член 4

Държавите-членки изпращат по електронен път на Комисията:

а)

най-късно до понеделника след крайния срок за подаването на заявленията за лицензии, 18.00 часа, брюкселско време, информацията за заявленията за лицензии за внос, посочена в член 11, параграф 1, буква а) от Регламент (ЕО) № 1301/2006, с общите количества, предмет на тези заявления;

б)

най-късно на втория работен ден след издаването на лицензиите за внос информацията за издадените лицензии, посочена в член 11, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕО) № 1301/2006, с общите количества, за които са издадени лицензиите за внос, както и количествата, за които заявленията за лицензии са били оттеглени съгласно член 3, параграф 1, трета алинея от настоящия регламент;

в)

не по-късно от последния ден на всеки месец, данни за общите количества, които реално са пуснати в свободно обращение в изпълнение на въпросната тарифна квота през месеца, предхождащ предишния месец. Ако през съответния месец не е имало пускане на количества в свободно обращение, се изпраща съобщение за липса на такива количества. Това съобщение обаче не се изисква от третия месец след последния ден на валидност на лицензиите.

Член 5

1.   Освобождаване от мита се извършва при изпълнение на следните условия:

а)

в момента на вноса вносителят представя писмено задължение, деклариращо, че внесените стоки се преработват по начина, посочен в клетка 20 на лицензията в срок от шест месеца от дата на приемане на декларацията за пускане в свободно обращение;

б)

в момента на пускането в свободно обращение вносителят депозира обезпечение равно на сумата на мита за натрошен ориз, определен в член 140 от Регламент (ЕО) № 1234/2007 (8).

2.   В момента на пускането в свободно обращение вносителят посочва като място на преработка на внесените стоки или фирма за конкретната употреба на ориза и държава-членка, където се намира, или пък не повече от пет различни завода за преработка. Съгласно Регламент (ЕИО) № 2454/93, предаването на стоките по квотата изисква издаване на контролно копие от формуляр Т5 в държавата-членка на внос като адекватно средство за доказателство за употребата на въпросните стоки.

Въпреки това, когато преработката на тарифната стока се извършва в държавата-членка на внос, доказателството за употреба може да се представи и със съответния национален документ.

3.   Контролното копие от формуляр Т5 съдържа следното:

а)

в клетка 104, един от текстовете, изброени в приложение III;

б)

в клетка 107, един от текстовете, изброени в приложение IV.

4.   С изключение на случаите на непреодолима сила, обезпечението, депозирано по реда на параграф 1, буква б), се освобождава незабавно щом вносителят представи доказателство пред компетентните органи на държавата-членка на вноса, че всичкият внесен ориз е преработен по начина, посочен в лицензията за внос. Преработката се счита за изпълнена, когато в рамките на срока, определен в параграф 1, буква а), продуктът е бил обработен в една или повече преработвателни предприятия, собственост на предприятието, посочено в параграф 2 и разположена в държавата-членка, посочена в него, или в преработвателното предприятие или едно от преработвателните предприятия, посочени в този параграф.

За стоките, пуснати в свободно обращение, които не са били преработени в рамките на посочения срок, освободеното обезпечение се намалява с 2 % за всеки един ден просрочка на въпросния срок.

5.   Доказателството за извършената преработка се представя на компетентните органи в срок от шест месеца от датата на изтичане на срока за преработка.

Когато доказателството не е представено в рамките на срока, определен в настоящия параграф, обезпечението по параграф 1, буква б), евентуално намалено процента, предвиден в параграф 4, втора алинея, се намалява с 2 % за всеки ден просрочка.

Размерът на обезпечението, което няма да бъде освободено, се усвоява като митни сборове.

Член 6

Чрез дерогация от член 7, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 376/2008, внесеното количество не може да надвишава посоченото в клетки 17 и 18 от лицензията за внос. За целта в клетка 19 на лицензията се вписва цифрата „0“.

Член 7

Регламент (ЕО) № 2058/96 се отменя.

Позоваванията на отменения регламент се считат за позовавания на настоящия регламент и се четат съгласно таблицата на съответствието в приложение VI.

Член 8

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 7 юни 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 146, 20.6.1996 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 276, 29.10.1996 г., стр. 7.

(3)  Вж. приложение V.

(4)  ОВ L 189, 29.7.2003 г., стр. 12.

(5)  ОВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13.

(6)  ОВ L 114, 26.4.2008 г., стр. 3.

(7)  ОВ L 253, 11.10.1993 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

Вписвания, посочени в член 2, параграф 4, буква а)

:

на български език

:

Натрошен ориз с код по КН 1006 40 00, предназначен за производство на хранителни заготовки с код по КН 1901 10 00

:

на испански език

:

Partidos de arroz, del código NC 1006 40 00, destinados a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10 00

:

на чешки език

:

Zlomková rýže kódu KN 1006 40 00 pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10 00

:

на датски език

:

Brudris, henhørende under KN-kode 1006 40 00, bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10 00

:

на немски език

:

Bruchreis des KN-Codes 1006 40 00, bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10 00

:

на естонски език

:

CN-koodi 1006 40 00 alla kuuluv purustatud riis CN-koodi 1901 10 00 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks

:

на гръцки език

:

Θραύσματα ρυζιού υπαγόμενα στον κωδικό ΣΟ 1006 40 00, που προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10 00

:

на английски език

:

Broken rice of CN code 1006 40 00 for production of food preparations of CN code 1901 10 00

:

на френски език

:

Brisures de riz, relevant du code NC 1006 40 00, destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10 00

:

на италиански език

:

Rotture di riso, di cui al codice NC 1006 40 00, destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 00

:

на латвийски език

:

Šķeltie rīsi, uz kuriem attiecas KN kods 1006 40 00, kas paredzēti to pārtikas produktu ražošanai, uz kuriem attiecas KN kods 1901 10 00

:

на литовски език

:

KN kodu 1006 40 00 klasifikuojami skaldyti ryžiai, skirti KN kodu 1901 10 00 klasifikuojamų maisto produktų gamybai

:

на унгарски език

:

A 1901 10 00 KN-kód alá tartozó élelmiszer-készítmények előállítására szánt, a 1006 40 00 KN-kód alá tartozó törmelékrizs

:

на малтийски език

:

Ross miksur tal-kodiċi NK 1006 40 00 għall-produzzjoni ta’ preparazzjonijiet alimentari tal-kodiċi NK 1901 10 00

:

на нидерландски език

:

Breukrijst van GN-code 1006 40 00, voor de productie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10 00

:

на полски език

:

Ryż łamany objęty kodem CN 1006 40 00 do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem CN 1901 10 00

:

на португалски език

:

Trincas de arroz do código NC 1006 40 00, destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10 00

:

на румънски език

:

brizuri de orez având codul NC 1006 40 00 destinate producției de preparate alimentare având codul NC 1901 10 00

:

на словашки език

:

Zlomková ryža spadajúca pod číselný znak KN 1006 40 00 na výrobu potravinových prípravkov spadajúcich pod číselný znak KN 1901 10 00

:

на словенски език

:

Lomljen riž z oznako KN 1006 40 00 za proizvodnjo živilskih izdelkov z oznako KN 1901 10 00

:

на фински език

:

CN-koodiin 1006 40 00 kuuluvat rikkoutuneet riisinjyvät CN-koodiin 1901 10 00 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistamiseksi

:

на шведски език

:

Brutet ris som omfattas av KN-nummer 1006 40 00, avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10 00.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

Вписвания, посочени в член 2, параграф 4, буква б)

:

на български език

:

Освободено от мито (Регламент за изпълнение (ЕC) № 480/2012)

:

на испански език

:

Exención del derecho de aduana [Reglamento de Ejecución (UE) no 480/2012]

:

на чешки език

:

Osvobozeno od cla (prováděcí nařízení (EU) č. 480/2012)

:

на датски език

:

Toldfri (gennemførelsesforordning (EU) nr. 480/2012)

:

на немски език

:

Zollfrei (Durchführungsverordnung (EU) Nr. 480/2012)

:

на естонски език

:

Tollimaksuvaba (rakendusmäärus (EL) nr 480/2012)

:

на гръцки език

:

Απαλλαγή του δασμού [εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 480/2012]

:

на английски език

:

Free of customs duty (Implementing Regulation (EU) No 480/2012)

:

на френски език

:

Exemption du droit de douane [règlement d’exécution (UE) no 480/2012]

:

на италиански език

:

Esenzione dal dazio doganale [regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012]

:

на латвийски език

:

Atbrīvots no muitas nodokļa (Īstenošanas regula (ES) Nr. 480/2012)

:

на литовски език

:

Muitas netaikomas (įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 480/2012)

:

на унгарски език

:

Vámmentes (480/2012/EU végrehajtási rendelet)

:

на малтийски език

:

Eżenti mid-dazju doganali (Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 480/2012)

:

на нидерландски език

:

Vrijgesteld van douanerecht (Uitvoeringsverordening (EU) nr. 480/2012)

:

на полски език

:

Wolne od opłat celnych (rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 480/2012)

:

на португалски език

:

Isenção de direito aduaneiro (Regulamento de Execução (UE) n.o 480/2012)

:

на румънски език

:

Scutit de drepturi vamale [Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 480/2012]

:

на словашки език

:

Oslobodené od cla (vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 480/2012)

:

на словенски език

:

Carine prosto (Izvedbena uredba (EU) št. 480/2012)

:

на фински език

:

Tullivapaa (täytäntöönpanoasetus (EU) N:o 480/2012)

:

на шведски език

:

Tullfri (genomförandeförordning (EU) nr 480/2012).


ПРИЛОЖЕНИЕ III

Вписвания, посочени в член 5, параграф 3, буква а)

:

на български език

:

Предназначени за производство на хранителни заготовки с код по КН 1901 10 00

:

на испански език

:

Destinadas a la producción de preparaciones alimenticias del código NC 1901 10 00

:

на чешки език

:

Pro výrobu potravinových přípravků kódu KN 1901 10 00

:

на датски език

:

Bestemt til fremstilling af tilberedte næringsmidler, henhørende under KN-kode 1901 10 00

:

на немски език

:

Bestimmt zur Herstellung von Lebensmittelzubereitungen des KN-Codes 1901 10 00

:

на естонски език

:

CN-koodi 1901 10 00 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks

:

на гръцки език

:

Προορίζονται για την παραγωγή παρασκευασμάτων διατροφής του κωδικού ΣΟ 1901 10 00

:

на английски език

:

For production of food preparations of CN code 1901 10 00

:

на френски език

:

Destinées à la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10 00

:

на италиански език

:

Destinate alla produzione di preparazioni alimentari del codice NC 1901 10 00

:

на латвийски език

:

Paredzēti to pārtikas produktu ražošanai, uz kuriem attiecas KN kods 1901 10 00

:

на литовски език

:

Skirti KN kodu 1901 10 00 klasifikuojamų maisto produktų gamybai

:

на унгарски език

:

A 1901 10 00 KN-kód alá tartozó élelmiszer-készítmények előállítására szánt

:

на малтийски език

:

Għall-produzzjoni ta’ preparazzjonijiet alimentari tal-kodiċi KN 1901 10 00

:

на нидерландски език

:

Bestemd voor de productie van voor voeding bestemde bereidingen van GN-code 1901 10 00

:

на полски език

:

Do produkcji przetworów spożywczych objętych kodem CN 1901 10 00

:

на португалски език

:

Destinadas à produção de preparações alimentares do código NC 1901 10 00

:

на румънски език

:

Destinate producției de preparate alimentare având codul NC 1901 10 00

:

на словашки език

:

Na výrobu potravinových prípravkov spadajúcich pod číselný znak KN 1901 10 00

:

на словенски език

:

Za proizvodnjo živilskih izdelkov z oznako KN 1901 10 00

:

на фински език

:

Tarkoitettu CN-koodiin 1901 10 00 kuuluvien elintarvikevalmisteiden valmistukseen

:

на шведски език

:

Avsett för produktion av livsmedelsberedningar som omfattas av KN-nummer 1901 10 00.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

Вписвания, посочени в член 5, параграф 3, буква б)

:

на български език

:

Член 4 от Регламент за изпълнение (ЕC) № 480/2012

:

на испански език

:

Reglamento de Ejecución (UE) no 480/2012 — artículo 4

:

на чешки език

:

Článek 4 prováděcího nařízení (EU) č. 480/2012

:

на датски език

:

Gennemførelsesforordning (EU) nr. 480/2012 — artikel 4

:

на немски език

:

Durchführungsverordnung (EU) Nr. 480/2012 — Artikel 4

:

на естонски език

:

Rakendusmääruse (EL) nr 480/2012 artikkel 4

:

на гръцки език

:

Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 480/2012 — άρθρο 4

:

на английски език

:

Article 4 of Implementing Regulation (EU) No 480/2012

:

на френски език

:

Règlement d’exécution (UE) no 480/2012 — article 4

:

на италиански език

:

Regolamento di esecuzione (UE) n. 480/2012 — articolo 4

:

на латвийски език

:

Īstenošanas regulas (ES) Nr. 480/2012 4. pants

:

на литовски език

:

Įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 480/2012 4 straipsnis

:

на унгарски език

:

A 480/2012/EU végrehajtási rendelet – 4. cikk

:

на малтийски език

:

Artikolu 4 tar-Regolament ta’ Implimentazzjoni (UE) Nru 480/2012

:

на нидерландски език

:

Uitvoeringsverordening (EU) nr. 480/2012, artikel 4

:

на полски език

:

Art. 4 rozporządzenia wykonawczego (UE) nr 480/2012

:

на португалски език

:

Regulamento de Execução (UE) n.o 480/2012 — artigo 4.o

:

на румънски език

:

Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 480/2012, articolul 4

:

на словашки език

:

Článok 4 vykonávacieho nariadenia (EÚ) č. 480/2012

:

на словенски език

:

Člen 4 Izvedbene uredbe (EU) št. 480/2012

:

на фински език

:

Täytäntöönpanoasetuksen (EU) N:o 480/2012 4 artikla

:

на шведски език

:

Genomförandeförordning (EU) nr 480/2012 – artikel 4.


ПРИЛОЖЕНИЕ V

Отмененият регламент и списък на неговите последователни изменения

Регламент (ЕО) № 2058/96 на Комисията

(ОВ L 276, 29.10.1996 г., стр. 7).

 

Регламент (ЕО) № 1950/2005 на Комисията

(ОВ L 312, 29.11.2005 г., стр. 18).

Единствено член 5 и приложениe IV

Регламент (ЕО) № 1996/2006 на Комисията

(ОВ L 398, 30.12.2006 г., стр. 1).

Единствено член 7 и приложениe VI

Регламент (ЕО) № 2019/2006 на Комисията

(ОВ L 384, 29.12.2006 г., стр. 48).

Единствено член 1

Регламент (ЕО) № 1456/2007 на Комисията

(ОВ L 325, 11.12.2007 г., стр. 76).

Единствено член 1


ПРИЛОЖЕНИE VI

Таблица на съответствието

Регламент (ЕО) № 2058/96

Настоящият регламент

Членове 1 до 5

Членове 1 до 5

Член 6, параграф 1

Член 6

Член 7

Член 7

Член 8

Приложения от I до IV

Приложения от I до IV

Приложениe V

Приложениe VI


Top