Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0350

Регламент за изпълнение (ЕС) № 350/2012 на Съвета от 23 април 2012 година за изпълнение на Регламент (ЕС) № 267/2012 относно ограничителни мерки срещу Иран

OJ L 110, 24.4.2012, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 009 P. 258 - 258

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/350/oj

24.4.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 110/17


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 350/2012 НА СЪВЕТА

от 23 април 2012 година

за изпълнение на Регламент (ЕС) № 267/2012 относно ограничителни мерки срещу Иран

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕС) № 267/2012 от 23 март 2012 г. относно ограничителни мерки срещу Иран (1), и по-специално член 46, параграф 2 от него,

като има предвид, че:

(1)

На 23 март 2012 г. Съветът прие Регламент (ЕС) № 267/2012.

(2)

Съветът счита, че за едно лице и две образувания са отпаднали основанията да продължават да фигурират в съдържащия се в приложение IX към Регламент (ЕС) № 267/2012 списък на физическите и юридическите лица, образуванията и органите, спрямо които се прилагат ограничителни мерки.

(3)

Следователно списъкът в приложение IX към Регламент (ЕС) № 267/2012 следва да бъде изменен,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Лицето и образуванията, изброени в приложението към настоящия регламент, се заличават от списъка в приложение IX към Регламент (ЕС) № 267/2012.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави членки.

Съставено в Люксембург на 23 април 2012 година.

За Съвета

Председател

C. ASHTON


(1)  ОВ L 88, 24.3.2012 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ

ЛИЦЕ И ОБРАЗУВАНИЯ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 1

A Sedghi

Walship SA

Morison Menon Chartered Accountant


Top