Help Print this page 

Document 32012R0328

Title and reference
Регламент (ЕС) № 328/2012 на Комисията от 17 април 2012 година за изменение на Регламент (ЕО) № 62/2006 относно техническата спецификация за оперативната съвместимост на подсистемата „Телематични приложения за превоз на товари“ на Трансевропейската конвенционална железопътна система текст от значение за ЕИП
  • No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014; отменен от 32014R1305
OJ L 106, 18.4.2012, p. 14–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 060 P. 143 - 148

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/328/oj
Multilingual display
Text

18.4.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 106/14


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 328/2012 НА КОМИСИЯТА

от 17 април 2012 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 62/2006 относно техническата спецификация за оперативната съвместимост на подсистемата „Телематични приложения за превоз на товари“ на Трансевропейската конвенционална железопътна система

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността (1), и по-специално член 6, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Комисията получи препоръка ERA/REC/06-2011/INT на Европейската железопътна агенция от 12 май 2011 г.

(2)

Във всяка техническа спецификация за оперативна съвместимост (ТСОС) следва да се посочва стратегията за прилагане на ТСОС и етапите, през които да се премине, за да се направи постепенен преход от съществуващата ситуация до окончателната ситуация, при която съобразяването с ТСОС ще е правило. Стратегията за прилагане на ТСОС на телематичните приложения за превоз на товари (ТППТ) следва да се основава не само на съответствието на подсистемите с ТСОС, но и на координираното прилагане.

(3)

Регламент (ЕО) № 62/2006 на Комисията от 23 декември 2005 г. относно техническата спецификация за оперативната съвместимост на подсистемата „Телематични приложения за превоз на товари“ на Трансевропейската конвенционална железопътна система (2) следва да бъде приведен в съответствие с глава 7 от Регламент (ЕС) № 454/2011 на Комисията от 5 май 2011 г. относно техническата спецификация за оперативна съвместимост на подсистемата „Телематични приложения за пътнически услуги“ на трансевропейската железопътна система (3), когато е приложимо.

(4)

В съответствие с член 3 от Регламент (ЕО) № 62/2006 представителните органи на европейския железопътен сектор изпратиха на Европейската комисия стратегически европейски план за развитие (SEDP) за прилагането на подсистемата „Телематични приложения за превоз на товари“. Извършената в тази връзка работа следва да се вземе под внимание, като се измени приложение A към приложението. Приложение A се отнася до подробните спецификации, които са основа за разработването на системата ТППТ. Необходимо е тези документи да преминат през процедура за управление на промените. Чрез тази процедура Агенцията следва да актуализира тези документи, за да изясни каква е основната линия за прилагането.

(5)

Индивидуалните графици за SEDP, представени през 2007 г., вече не са актуални. Следователно железопътните предприятия, управителите на инфраструктури и стопанисващите возилата следва да представят на Комисията, чрез управителния комитет, своите подробни графици с посочване на междинните етапи, резултатите и датите за въвеждане на отделните функции на ТСОС на ТППТ. Всяко отклонение от графиците на SEDP следва да бъде надлежно обосновано с предприетите мерки за смекчаване на последиците с цел да се ограничи по-нататъшното забавяне. Тази работа следва да се основава на предположението, че заявките за промени, обработвани в съответствие с раздел 7.2.2 от приложението, ще бъдат валидирани.

(6)

Необходимо е да бъдат информирани всички адресати за техните задължения по настоящия регламент, по-специално дребните оператори на товарни превози, които не са членове на представителните органи на европейския железопътен сектор.

(7)

Поради това Регламент (ЕО) № 62/2006 следва да бъде съответно изменен.

(8)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, създаден съгласно член 29, параграф 1 от Директива 2008/57/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В Регламент (ЕО) № 62/2006 се вмъкват следните членове 4а, 4б и 4в:

„Член 4а

1.   Железопътните предприятия, управителите на инфраструктури и стопанисващите возилата разработват и внедряват компютризираната система в съответствие с разпоредбите на глава 7 от приложението към настоящия регламент, и по-специално в съответствие със спецификациите на функционалните изисквания и с генералния план, посочени в раздел 7.1.2.

2.   Не по-късно от 13 май 2012 г. железопътните предприятия, управителите на инфраструктури и стопанисващите возилата представят на Комисията, чрез управителния комитет, посочен в раздел 7.1.4 от приложението, генералния план, посочен в раздел 7.1.2, въз основа на подробните си графици с посочване на междинните етапи, резултатите и датите за въвеждане на отделните функции на ТСОС на ТППТ.

3.   Чрез управителния комитет, посочен в раздел 7.1.4 от приложението, железопътните предприятия, управителите на инфраструктури и стопанисващите возилата докладват на Комисията относно своя напредък съгласно разпоредбите на глава 7 от приложението към настоящия регламент.

Член 4б

1.   Агенцията публикува посочения в раздел 7.1.2 генерален план и го актуализира редовно.

2.   Агенцията актуализира посочените в приложение A документи въз основа на заявките за промени, валидирани преди 13 май 2012 г. в съответствие с процедурата за управление на промените, описана в раздел 7.2.2. Най-късно до 13 октомври 2012 г. Агенцията представя на Комисията препоръка относно актуализацията на приложение A, в която се определя основната линия за прилагането.

3.   Агенцията оценява прилагането на ТППТ с оглед да определи дали са постигнати поставените цели и срокове.

Член 4в

Държавите-членки гарантират информирането на всички железопътни предприятия, управители на инфраструктури и стопанисващи возила, които са установени на тяхна територия, за настоящия регламент и определят национален център за контакт за проследяване на неговото прилагане.“

Член 2

Приложението към Регламент (ЕО) № 62/2006 се изменя, както следва:

1)

Раздели 7.1, 7.2 и 7.3 се заменят с текста на приложение I към настоящия регламент.

2)

Приложение A се заменя с текста на приложение II към настоящия регламент.

3)

В раздел 2.3.1, в параграфа, който започва с „Някои доставчици на услуги…“, се заличава текстът „(виж също така приложение А, индекс 6)“.

4)

В раздели 4.2, 4.2.3.1, 4.2.4.1 и 4.2.8.1 препратката към „индекс 1“ се заменя с препратка към „допълнение Е“.

5)

В раздел 4.2.1.1 изречението:

„Всички тези сведения са изброени в таблицата към приложение А, индекс 3, която в колона „Данни от документите по проследяване“ указва дали те са опционални или задължителни и дали трябва да бъдат предоставени от изпращача, или да бъдат добавени от ГЖПП.“

се заменя със:

„Тези данни, в това число допълнителните данни (за описание на данните виж приложение A — допълнения А, Б и Е и приложение 1 към допълнение Б) са изброени в таблицата в приложение А — приложение 1 към допълнение Б, която в колона „Данни от документите по проследяване“ указва дали те са задължителни или незадължителни и дали трябва да бъдат предоставени от изпращача, или да бъдат добавени от ГЖПП.“

6)

В раздел 4.2.1.2 изреченията:

„Информацията, която трябва да фигурира в заявките за предоставяне на вагони в зависимост от ролята на ЖПП, е обяснена подробно в приложение А, индекс 3, като там се указва също така дали тя е задължителна или опционална. Точните формати на тези съобщения са определени в приложение А, индекс 1.“

се заменят със:

„Информацията, която трябва да фигурира в заявките за предоставяне на вагони в зависимост от ролята на ЖПП, е обяснена подробно в приложение А — допълнения A и Б и приложение 1 към допълнение Б, като там се указва също така дали тя е задължителна или незадължителна. Точните формати на тези съобщения са определени в приложение А, допълнение Е.“

7)

В раздел 4.2.2.1 „индекс 4“ се заменя с „допълнение Е“ и „индекс 1“ се заменя с „допълнение Е“.

8)

В раздел 4.2.11.2 „индекс 2“ се заменя с „допълнения Г и Е“.

9)

В раздел 4.2.11.3 „индекс 2“ се заменя с „допълнения А, Б и Е и приложение 1 към допълнение Б“.

10)

В раздел 6.2 „индекс 1“ се заменя с „допълнения Д и Е“.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 17 април 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 191, 18.7.2008 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 13, 18.1.2006 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 123, 12.5.2011 г., стр. 11.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

7.1.   Изисквания относно прилагането на настоящата ТСОС

7.1.1.   Въведение

Настоящата ТСОС се отнася до подсистемата „Телематични приложения за превоз на товари“. Съгласно приложение II към Директива 2008/57/ЕО тази подсистема е с функционален характер. Следователно прилагането на настоящата ТСОС не се основава на концепция за нова, обновена или модернизирана подсистема, както е обичайно за техническите спецификации за оперативна съвместимост относно структурни подсистеми, освен когато това е посочено в ТСОС.

Настоящата ТСОС се въвежда поетапно:

—   първи етап: подробни ИТ спецификации и генерален план,

—   втори етап: разработване,

—   трети етап: внедряване.

7.1.2.   Първи етап — подробни ИТ спецификации и генерален план

Спецификациите на функционалните изисквания, които се използват за основа на горепосочената техническа архитектура по време на разработването и внедряването на компютризираната система, са дадени в допълнения A—Е към приложение A.

Задължителният генерален план от концепцията до предаването на компютризираната система, който се основава на стратегическия европейски план за развитие (SEDP), подготвен от железопътния сектор, включва компонентите на базовата архитектура на системата и установяването на основните дейности, които следва да бъдат изпълнени.

7.1.3.   Фази 2 и 3 — Разработване и внедряване

Железопътните предприятия, управителите на инфраструктури и стопанисващите возилата разработват и внедряват компютризираната система на ТППТ в съответствие с разпоредбите на глава 7.

7.1.4.   Управление, роли и отговорности

Разработването и внедряването се поставят под управлението на структура за управление със следните участници.

Управителен комитет

Управителният комитет има следните роли и отговорности:

1.

Управителният комитет осигурява структурата за стратегическо управление с цел ефикасно да се управлява и координира работата по прилагането на ТСОС на ТППТ. Това включва определяне на политиката, стратегическата посока и приоритетите. В този процес управителният комитет отчита също интересите на малките предприятия, новите участници и железопътните предприятия, предоставящи специализирани услуги.

2.

Управителният комитет наблюдава напредъка на прилагането. Той докладва редовно на Европейската комисия, най-малко четири пъти годишно, относно постигнатия напредък по отношение на генералния план. Управителният комитет предприема необходимите действия за коригиране на горното разработване в случай на отклонение от генералния план.

3.

Управителният комитет се състои от:

определените в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 881/2004 представителни органи от железопътния сектор на европейско ниво („представителни органи от железопътния сектор“),

Европейската железопътна агенция, и

Комисията.

4.

Този управителен комитет се председателства съвместно от а) Комисията и б) лице, предложено от представителните органи от железопътния сектор. Комисията, подпомогната от членовете на управителния комитет, изготвя правилник за дейността на този управителен комитет, който трябва да бъде приет от управителния комитет.

5.

Членовете на управителния комитет могат да предлагат на управителния комитет включването на други организации като наблюдатели, когато съществуват сериозни технически и организационни причини за това.

Заинтересовани страни

Железопътните предприятия, управителите на инфраструктури и стопанисващите возилата създават ефективна структура за управление на проекта, която дава възможност за ефективно разработване и внедряване на системата ТППТ.

Горепосочените заинтересовани страни:

осигуряват необходимите усилия и ресурси за прилагането на настоящия регламент,

спазват принципите за достъп до общите компоненти на ТСОС на ТППТ, които се предоставят на разположение на всички пазарни участници при унифицирана, прозрачна и с възможно най-ниска стойност на услугите структура,

гарантират, че всички пазарни участници имат достъп до всички обменяни данни, необходими за изпълнение на правните им задължения и за осъществяване на функциите им в съответствие с функционалните изисквания за ТСОС на ТППТ,

защитават поверителността на отношенията с клиентите,

създават механизъм, който ще даде възможност на дошлите по-късно участници да се присъединят към разработването на ТППТ и да се възползват от постигнатите разработки на ТППТ, свързани с общите компоненти, по начин, удовлетворяващ едновременно горепосочените заинтересовани страни и новодошлите участници, по-специално с оглед на справедливото поделяне на разходите,

докладват на управителния комитет за ТППТ относно постигнатия напредък във връзка с плановете за прилагане. Това докладване включва, когато е приложимо, и отклоненията от генералния план.

Представителни органи

Представителните органи от железопътния сектор на европейско ниво, определени в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 881/2004, имат следните роли и отговорности:

представляват отделните заинтересовани страни, членуващи в тях, в управителния комитет за ТСОС на ТППТ,

повишават осведомеността на своите членове относно техните задължения във връзка с прилагането на настоящия регламент,

гарантират на всички горепосочени заинтересовани страни своевременен текущ и пълен достъп до информация за състоянието на работата на управителния комитет и всички други групи с цел да се защитят интересите на всеки представител при прилагането на ТСОС на ТППТ,

гарантират ефикасен информационен поток от отделните заинтересовани страни, членуващи в тях, към управителния комитет за ТППТ, за да бъде надлежно взет предвид интересът на заинтересованите страни при решенията, засягащи разработването и внедряването на ТППТ,

гарантират ефикасен информационен поток от управителния комитет за ТППТ към отделните заинтересовани страни, членуващи в тях, за да бъдат надлежно информирани заинтересованите страни относно решенията, засягащи разработването и внедряването на ТППТ.

7.2.   Управление на промените

7.2.1.   Процедура за управление на промените

Процедурите за управление на промените трябва да бъдат проектирани така, че да гарантират надлежен анализ на разходите и ползите от тези промени и контролираното им осъществяване. Тези процедури се определят, въвеждат, поддържат и управляват от Европейската железопътна агенция и включват:

идентификация на техническите ограничения, които са в основата на промените,

изявление кой носи отговорност за процедурите по осъществяване на промените,

процедура по валидиране на промените, които трябва да се осъществят,

политика за управление на промените, тяхното оповестяване, миграцията и внедряването,

разпределение на отговорностите за управление на подробните спецификации, както и за осигуряване на качеството им и управлението на конфигурирането.

Съветът за контрол на промените (CCB — Change Control Board) включва Европейската железопътна агенция, представителни органи от железопътния сектор и национални органи по безопасността. Това участие на страните гарантира общ поглед върху промените, които е необходимо да се направят, както и цялостна оценка на последиците от тях. Комисията може да добавя други страни към CCB, ако тяхното участие се преценява като необходимо. Впоследствие съветът за контрол на промените ще премине под егидата на Европейската железопътна агенция.

7.2.2.   Специфична процедура за управление на промените за документи, изброени в приложение A към настоящия регламент

Управлението на промените за документите, изброени в приложение A към настоящия регламент, се въвежда от Европейската железопътна агенция в съответствие със следните критерии:

1.

Заявките за промени в документите се представят или чрез националните органи по безопасността, или посредством представителните органи от железопътния сектор на европейско равнище, определени в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 881/2004, или чрез управителния комитет за ТСОС на ТППТ. Комисията може да добавя и други изразяващи мнение страни, ако тяхното мнение се преценява като необходимо.

2.

Европейската железопътна агенция събира и съхранява заявките за промени.

3.

Европейската железопътна агенция представя заявките за промени на специализираната работна група към нея, която ги оценява и подготвя предложение, придружавано при необходимост от икономическа оценка.

4.

След това Европейската железопътна агенция представя заявката за промяна и съответното предложение на съвета за контрол на промените, който валидира или отхвърля заявката за промяна, или отлага вземането на решение по нея.

5.

Ако заявката за промяна не бъде валидирана, Европейската железопътна агенция съобщава на заявителя причината за отхвърлянето или поисква от него допълнителна информация относно заявката за промяна.

6.

Измененията в документа се правят въз основа на валидираните заявки за промяна.

7.

Европейската железопътна агенция представя на Комисията препоръка за актуализация на приложение A, заедно с проект на новия текст на документа, заявките за промяна и тяхната икономическа оценка.

8.

Европейската железопътна агенция публикува на своя уебсайт проекта на новия текст на документа и валидираните заявки за промяна.

9.

След публикуване на актуализацията на приложение A в Официален вестник на Европейския съюз Европейската железопътна агенция публикува на своя уебсайт новия текст на документа.

Когато управлението на промените засяга елементи, които се използват съвместно с ТСОС „Телематични приложения за пътнически услуги“ (TAP TSI), промените трябва да са съобразени в максималната възможна степен с тази вече прилагана ТСОС, за да се постигнат оптимални полезни взаимодействия.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

„ПРИЛОЖЕНИЕ A

СПИСЪК НА ПРИДРУЖАВАЩИТЕ ДОКУМЕНТИ

Списък на задължителните спецификации

Индекс №

Означение

Наименование на документа

Версия

5

ERA_FRS_TAF_A_Index_5.doc

ТСОС НА ТППТ — ПРИЛОЖЕНИЕ A.5: ИЛЮСТРАЦИИ И СЕКВЕНЦИАЛНИ ДИАГРАМИ ОТНОСНО СЪОБЩЕНИЯТА НА ТСОС „ТЕЛЕМАТИЧНИ ПРИЛОЖЕНИЯ ЗА ПРЕВОЗ НА ТОВАРИ“

1.0


Допълнение

Означение

Наименование на документа

Версия

A

ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_A.doc

ТСОС НА ТППТ — ПРИЛОЖЕНИЕ Г.2: ДОПЪЛНЕНИЕ A (ПЛАН ЗА ПЪТУВАНЕ НА ВАГОНИ/ИНТЕРМОДАЛНИ ТОВАРНИ ЕДИНИЦИ (ИТЕ)

1.0

Б

ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_B.doc

ТСОС НА ТППТ — ПРИЛОЖЕНИЕ Г.2: ДОПЪЛНЕНИЕ Б — ОПЕРАТИВНА БАЗА ДАННИ ЗА ВАГОНИ И ИНТЕРМОДАЛНИ ЕДИНИЦИ (WIMO)

1.0

Б - приложение 1

ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_B_Annex_1.doc

ТСОС НА ТППТ — ПРИЛОЖЕНИЕ Г.2: ДОПЪЛНЕНИЕ Б — ОПЕРАТИВНА БАЗА ДАННИ ЗА ВАГОНИ И ИНТЕРМОДАЛНИ ЕДИНИЦИ (WIMO) — ПРИЛОЖЕНИЕ 1: ДАННИ ОТ WIMO

1.0

В

ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_C.doc

ТСОС НА ТППТ — ПРИЛОЖЕНИЕ Г.2: ДОПЪЛНЕНИЕ В — СПРАВОЧНИ ФАЙЛОВЕ

1.0

Г

ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_D.doc

ТСОС НА ТППТ — ПРИЛОЖЕНИЕ Г.2: ДОПЪЛНЕНИЕ Г — ДАННИ С ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОГРАНИЧЕНИЯТА ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИНФРАСТРУКТУРАТА

1.0

Д

ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_E.doc

ТСОС НА ТППТ — ПРИЛОЖЕНИЕ Г.2: ДОПЪЛНЕНИЕ Д — ОБЩ ИНТЕРФЕЙС

1.0

Е

ERA_FRS_TAF_D_2_Appendix_F.doc

ТСОС НА ТППТ — ПРИЛОЖЕНИЕ Г.2: ДОПЪЛНЕНИЕ Е — МОДЕЛ НА ДАННИ И СЪОБЩЕНИЯ В ТСОС НА ТППТ

1.0“


Top