Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0232

Регламент (ЕС) № 232/2012 на Комисията от 16 март 2012 година за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на условията за употреба и нивата на употреба на Хинолиново жълто (E 104), Сънсет жълто FCF/Жълто-оранжев S (E 110) и Понсо 4R, Кохинил червено A (E 124) текст от значение за ЕИП

OJ L 78, 17.3.2012, p. 1–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 051 P. 242 - 253

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/232/oj

17.3.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 78/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 232/2012 НА КОМИСИЯТА

от 16 март 2012 година

за изменение на приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на условията за употреба и нивата на употреба на Хинолиново жълто (E 104), Сънсет жълто FCF/Жълто-оранжев S (E 110) и Понсо 4R, Кохинил червено A (E 124)

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1333/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2008 г. относно добавките в храните (1), и по-специално член 10, параграф 3 от него,

като има предвид, че:

(1)

С приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 се установяват списък на Съюза на добавките в храни, одобрени за използване в храните, и условията за тяхната употреба.

(2)

Хинолиново жълто (E 104), Сънсет жълто FCF/Жълто-оранжев S (E 110) и Понсо 4R, Кохинил червено A (E 124) са оцветители в храни, понастоящем одобрени за употреба и посочени в приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008. При настоящото одобряване се взема предвид допустимата дневна доза (ДДД), определена от Научния комитет по храните (НКХ) през 1983 г. (2)

(3)

Европейският орган по безопасността на храните (наричан по-долу „Органът“) излезе със становище на 23 септември 2009 г. (3) във връзка с повторната оценка на безопасността на Хинолиново жълто (E 104) като добавка в храните. В посоченото становище Органът препоръчва да се намали ДДД на този оцветител в храни от 10 mg/kg тт/ден на 0,5 mg/kg тт/ден. Освен това Органът счита, че данните от прецизираната оценка на експозицията (нива 2 и 3) като цяло са значително по-високи от актуализираната ДДД от 0,5 mg/kg тт/ден.Затова е целесъобразно да бъдат изменени условията за употреба и нивата на употреба за Хинолиново жълто (E 104), за да се гарантира, че няма да бъде надвишена препоръчаната от Органа нова ДДД.

(4)

На 27 септември 2009 г. Органът излезе със становище (4) във връзка с повторната оценка на безопасността на Сънсет жълто FCF/Жълто-оранжев S (E 110) като добавка в храните. В посоченото становище Органът препоръчва да се намали ДДД на Сънсет жълто FCF/Жълто-оранжев S (E 110) от 2,5 на 1 mg/kg тт/ден. Освен това Органът счита, че данните от прецизираната оценка на експозицията (ниво 3) като цяло са значително по-високи от актуализираната временна ДДД от 1 mg/kg тт/ден при високо потребление от деца. Затова е целесъобразно условията за употреба и нивата на употреба за Сънсет жълто FCF/Жълто-оранжев S (E 110) да бъдат изменени, за да се гарантира, че няма да бъде надвишена препоръчаната от Органа нова ДДД.

(5)

На 23 септември 2009 г. Органът излезе със становище (5) във връзка с повторната оценка на безопасността на Понсо 4R, Кохинил червено A (E 124) като добавка в храните. В посоченото становище Органът препоръчва да се намали ДДД от 4 mg/kg тт/ден на 0,7 mg/kg тт/ден. Освен това Органът счита, че данните от прецизираната оценка на експозицията (ниво 3) като цяло са значително по-високи от актуализираната ДДД от 0,7 mg/kg тт/ден при високо потребление от деца. Затова е целесъобразно условията за употреба и нивата на употреба за Понсо 4R, Кохинил червено A (E 124) да бъдат изменени, за да се гарантира, че няма да бъде надвишена препоръчаната от Органа нова ДДД.

(6)

Необходимо е тези вещества да бъдат заличени от група III, посочена в приложение II, част В, точка 3. Следва обаче да бъдат запазени комбинираните максимални количества, когато веществата се използват заедно с останалите вещества от група III.

(7)

За да бъде намалена експозицията до стойности под препоръчителната ДДД, следва да бъдат преразгледани максималните количества. По-специално те следва да бъдат намалени със същия коефициент, с който е намалена търсената дневна доза По изключение следва да бъдат позволени по-високи нива за някои традиционни продукти, които нямат съществен принос за експозицията. Някои разпоредби също така бяха заличени.

(8)

Поради това приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 следва да бъде съответно изменено.

(9)

За да се предостави необходимото време на хранително-вкусовата промишленост да адаптира производството си към новите условия за употреба и нива на употреба, установени с настоящия регламент, е целесъобразно да се предвиди преходен режим.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по хранителната верига и здравето на животните и нито Европейският парламент, нито Съветът възразиха срещу тях,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 се изменя в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент се прилагат от 1 юни 2013 г.

Храни, съдържащи Хинолиново жълто (E 104), Сънсет жълто FCF/Жълто-оранжев S (E 110) и Понсо 4R, Кохинил червено A (E 124), които са били законно пуснати на пазара преди 1 юни 2013 г., но не съответстват на разпоредбите на настоящия регламент, може да продължат да се предлагат на пазара до изчерпване на наличностите.

Член 3

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко в държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 16 март 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 354, 31.12.2008 г., стр. 16.

(2)  Доклади на Научния комитет по храните, 14-а серия, 1983 г.

(3)  Научно становище по искане на Комисията, предоставено от Експертната група по добавките в храните и източниците на хранителни вещества, добавени към храните (ANS), във връзка с повторната оценка на безопасността на Хинолиново жълто (E 104) при употреба като добавка в храните, Бюлетин на ЕОБХ (The ЕFSA Journal) 2009 г.; 7(11):1329.

(4)  Научно становище по искане на Комисията, предоставено от Експертната група по добавките в храните и източниците на хранителни вещества, добавени към храните (ANS), във връзка с повторната оценка на безопасността на Сънсет жълто (E 110) като добавка в храните, Бюлетин на ЕОБХ (The ЕFSA Journal) 2009 г.; 7(11):1330.

(5)  Научно становище по искане на Комисията, предоставено от Експертната група по добавките в храните и източниците на хранителни вещества, добавени към храните (ANS), във връзка с повторната оценка на безопасността на Понсо 4R като добавка в храните, Бюлетин на ЕОБХ (The ЕFSA Journal) 2009 г.; 7(11):1328.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Приложение II към Регламент (ЕО) № 1333/2008 се изменя, както следва:

1)

В част В, точка 3 се заличават следните вписвания:

„E 104

Хинолиново жълто“

„E 110

Сънсет жълто FCF/Жълто-оранжев S“

„E 124

Понсо 4R, Кохинил червено А“

2)

Част Д се изменя, както следва:

а)

в категориите 03, 05.2, 05.3, 05.4, 07.2 и 14.1.4 бележка под линия 25 се заменя със следното:

„(25):

Количествата от всеки от оцветителите E 122 и E 155 не може да превишават 50 mg/kg или mg/l“;

б)

в категория 1.7.5 бележка под линия 33 се заменя със следното:

„(33):

Максимум поединично или в комбинация с E 100, E 102, E 120, E 122, E 160e и E 161b.“;

в)

в категориите 04.2.1, 04.2.2, 04.2.3 и 04.2.4.1 бележка под линия 34 се заменя със следното:

„(34):

Максимум поединично или в комбинация с E 120, E 122, E 129, E 131 и E 133“;

г)

в категориите 04.2.5.2 и 04.2.5.3 бележка под линия 31 се заменя със следното:

„(31):

Максимум поединично или в комбинация с E 120, E 142, E 160d и E 161b“;

д)

в категорията 9.2 бележките под линия 35, 36 и 37 се заменят със следното:

„(35):

Максимум поединично или в комбинация с E 102, E 120, E 122, E 142, E 151, E 160e, E 161b“

„(36):

Максимум поединично или в комбинация с E 102, E 120, E 122, E 129, E 142, E 151, E 160e, E 161b“

„(37):

Максимум поединично или в комбинация с E 102, E 120, E 151, E 160e“;

е)

добавят следните вписвания за E 104, E 110 и E 124 по ред на номерата в посочените категории храни:

Номер на категорията

Е-номер

Наименование

Максимално ниво

(mg/l или mg/kg, както е целесъобразно)

Бележки под линия

Ограничения/изключения

01.4

Ароматизирани ферментирали млечни продукти, включително продукти, преминали топлинна обработка

E 104

Хинолиново жълто

10

(61)

 

E 110

Сънсет жълто FCF/Жълто-оранжев S

5

(61)

 

E 124

Понсо 4R, Кохинил червено А

5

(61)

 

(61):

Общото количество E 104, E 110, E 124 и оцветителите в група III не трябва да надхвърлят максимума, предвиден за група III

01.6.3

Други сметани

E 104

Хинолиново жълто

10

(61)

Само ароматизирани сметани

E 110

Сънсет жълто FCF/Жълто-оранжев S

5

(61)

Само ароматизирани сметани

E 124

Понсо 4R, Кохинил червено А

5

(61)

Само ароматизирани сметани

(61):

Общото количество E 104, E 110, E 124 и оцветителите в група III не трябва да надхвърлят максимума, предвиден за група III

01.7.3

Ядлива кора на сирене

E 104

Хинолиново жълто

10

(62)

 

(62):

Общото количество E 104 и оцветителите в група III не трябва да надхвърлят максимума, предвиден за група III

04.2.4.1

Продукти от плодове и зеленчуци, с изключение на компоти

E 104

Хинолиново жълто

30

(61)

Само mostarda di frutta

E 110

Сънсет жълто FCF/Жълто-оранжев S

35

(61)

Само mostarda di frutta

E 124

Понсо 4R, Кохинил червено А

20

(61)

Само mostarda di frutta

(61):

Общото количество E 104, E 110, E 124 и оцветителите в група III не трябва да надхвърлят максимума, предвиден за група III

05.2

Други сладкарски изделия, включително сладки дражета за освежаване на дъха

E 104

Хинолиново жълто

30

(61)

с изключение на захаросани плодове и зеленчуци; традиционни сладкарски изделия на основата на захаросани ядки или какао, в бадемова или овална форма, които обикновено са по-дълги от 2 cm и се консумират на празнични поводи: сватби, кръщенета и т.н.

E 110

Сънсет жълто FCF/Жълто-оранжев S

35

(61)

с изключение на захаросани плодове и зеленчуци; традиционни сладкарски изделия на основата на захаросани ядки или какао, в бадемова или овална форма, които обикновено са по-дълги от 2 cm и се консумират на празнични поводи: сватби, кръщенета и т.н.

E 124

Понсо 4R, Кохинил червено А

20

(61)

с изключение на захаросани плодове и зеленчуци; традиционни сладкарски изделия на основата на захаросани ядки или какао, в бадемова или овална форма, които обикновено са по-дълги от 2 cm и се консумират на празнични поводи: сватби, кръщенета и т.н.

E 104

Хинолиново жълто

30

(61)

само захаросани плодове и зеленчуци

E 110

Сънсет жълто FCF/Жълто-оранжев S

10

(61)

само захаросани плодове и зеленчуци

E 124

Понсо 4R, Кохинил червено А

10

(61)

само захаросани плодове и зеленчуци

E 104

Хинолиново жълто

300

(61)

само традиционни сладкарски изделия на основата на захаросани ядки или какао, в бадемова или овална форма, които обикновено са по-дълги от 2 cm и се консумират на празнични поводи: сватби, кръщенета и т.н.

E 110

Сънсет жълто FCF/Жълто-оранжев S

50

(61)

само традиционни сладкарски изделия на основата на захаросани ядки или какао, в бадемова или овална форма, които обикновено са по-дълги от 2 cm и се консумират на празнични поводи: сватби, кръщенета и т.н.

E 124

Понсо 4R, Кохинил червено А

50

(61)

само традиционни сладкарски изделия на основата на захаросани ядки или какао, в бадемова или овална форма, които обикновено са по-дълги от 2 cm и се консумират на празнични поводи: сватби, кръщенета и т.н.

(61):

Общото количество E 104, E 110, E 124 и оцветителите в група III не трябва да надхвърлят максимума, предвиден за група III

05.3

Дъвки

E 104

Хинолиново жълто

30

(61)

 

E 110

Сънсет жълто FCF/Жълто-оранжев S

10

(61)

 

E 124

Понсо 4R, Кохинил червено А

10

(61)

 

(61):

Общото количество E 104, E 110, E 124 и оцветителите в група III не трябва да надхвърлят максимума, предвиден за група III

05.4

Декорации, глазури и пълнежи, с изключение на пълнежите на основата на плодове, обхванати от категория 4.2.4

E 104

Хинолиново жълто

50

(61)

само декорации, глазури и сосове, с изключение на пълнежи

E 110

Сънсет жълто FCF/Жълто-оранжев S

35

(61)

само декорации, глазури и сосове, с изключение на пълнежи

E 124

Понсо 4R, Кохинил червено А

55

(61)

само декорации, глазури и сосове, с изключение на пълнежи

E 104

Хинолиново жълто

50

(61)

само пълнежи

E 110

Сънсет жълто FCF/Жълто-оранжев S

35

(61)

само пълнежи

E 124

Понсо 4R, Кохинил червено А

55

(61)

само пълнежи

(61):

Общото количество E 104, E 110, E 124 и оцветителите в група III не трябва да надхвърлят максимума, предвиден за група III

06.6

Течливи теста

E 104

Хинолиново жълто

50

(61)

 

E 110

Сънсет жълто FCF/Жълто-оранжев S

35

(61)

 

E 124

Понсо 4R, Кохинил червено А

55

(61)

 

(61):

Общото количество E 104, E 110, E 124 и оцветителите в група III не трябва да надхвърлят максимума, предвиден за група III

08.2.3

Обвивки, покрития и декорации за меса

E 104

Хинолиново жълто

50

(61)

само декорации и покрития, с изключение на ядливи покрития на пастърми

E 110

Сънсет жълто FCF/Жълто-оранжев S

35

(61)

само декорации и покрития, с изключение на ядливи покрития на пастърми

E 124

Понсо 4R, Кохинил червено А

55

(61)

само декорации и покрития, с изключение на ядливи покрития на пастърми

E 104

Хинолиново жълто

10

(62)

само ядливи обвивки

(61):

Общото количество E 104, E 110, E 124 и оцветителите в група III не трябва да надхвърлят максимума, предвиден за група III

(62):

Общото количество E 104 и оцветителите в група III не трябва да надхвърлят максимума, предвиден за група III

09.2

Преработена риба и преработени продукти от рибарството, включително мекотели и ракообразни

E 110

Сънсет жълто FCF/Жълто-оранжев S

200

(63)

само в заместители на сьомга на основата на Theragra chalcogramma и Pollachius virens

E 124

Понсо 4R, Кохинил червено А

200

(63)

само в заместители на сьомга на основата на Theragra chalcogramma и Pollachius virens

(63):

Общото количество E 110, E 124 и оцветителите в група III не трябва да надхвърлят максимума, предвиден за група III

09.3

Рибен хайвер

E 104

Хинолиново жълто

200

(61)

с изключение на хайвер от есетрови риби (черен хайвер)

E 110

Сънсет жълто FCF/Жълто-оранжев S

200

(61)

с изключение на хайвер от есетрови риби (черен хайвер)

E 124

Понсо 4R, Кохинил червено А

200

(61)

с изключение на хайвер от есетрови риби (черен хайвер)

(61):

Общото количество E 104, E 110, E 124 и оцветителите в група III не трябва да надхвърлят максимума, предвиден за група III

12.2.2

Смеси за подправяне и продукти за подправяне

E 104

Хинолиново жълто

10

(62)

само смеси за подправяне, например къри на прах, тандури

(62):

Общото количество E 104 и оцветителите в група III не трябва да надхвърлят максимума, предвиден за група III

12.4

Горчица

E 104

Хинолиново жълто

10

(61)

 

E 110

Сънсет жълто FCF/Жълто-оранжев S

50

(61)

 

E 124

Понсо 4R, Кохинил червено А

35

(61)

 

(61):

Общото количество E 104, E 110, E 124 и оцветителите в група III не трябва да надхвърлят максимума, предвиден за група III

12.6

Сосове

E 104

Хинолиново жълто

20

(64)

включително туршии, разядки, chutney и picalilli; с изключение на доматени сосове

E 110

Сънсет жълто FCF/Жълто-оранжев S

30

(64)

само в туршии и picalilli

(64):

Общото количество E 104, E 110 и оцветителите в група III не трябва да надхвърлят максимума, предвиден за група III

12.9

Протеинови продукти, с изключение на продуктите, обхванати от категория 1.8

E 104

Хинолиново жълто

10

(61)

само аналози на месо и риба на основата на растителни протеини

E 110

Сънсет жълто FCF/Жълто-оранжев S

20

(61)

само аналози на месо и риба на основата на растителни протеини

E 124

Понсо 4R, Кохинил червено А

10

(61)

само аналози на месо и риба на основата на растителни протеини

(61):

Общото количество E 104, E 110, E 124 и оцветителите в група III не трябва да надхвърлят максимума, предвиден за група III

13.2

Диетични храни за специални медицински цели съгласно определението в Директива 1999/21/ЕО (с изключение на продуктите от категория 13.1.5)

E 104

Хинолиново жълто

10

(61)

 

E 110

Сънсет жълто FCF/Жълто-оранжев S

10

(61)

 

E 124

Понсо 4R, Кохинил червено А

10

(61)

 

(61):

Общото количество E 104, E 110, E 124 и оцветителите в група III не трябва да надхвърлят максимума, предвиден за група III

13.3

Диетични храни за хранителни режими за регулиране на телесното тегло, предназначени да заместят целия целодневен хранителен прием или единично хранене (целия дневен порцион или част от него)

E 104

Хинолиново жълто

10

(61)

 

E 110

Сънсет жълто FCF/Жълто-оранжев S

10

(61)

 

E 124

Понсо 4R, Кохинил червено А

10

(61)

 

(61):

Общото количество E 104, E 110, E 124 и оцветителите в група III не трябва да надхвърлят максимума, предвиден за група III

14.1.4

Ароматизирани напитки

E 104

Хинолиново жълто

10

(61)

с изключение на шоколадово мляко и малцови продукти

E 110

Сънсет жълто FCF/Жълто-оранжев S

20

(61)

с изключение на шоколадово мляко и малцови продукти

E 124

Понсо 4R, Кохинил червено А

10

(61)

с изключение на шоколадово мляко и малцови продукти

(61):

Общото количество E 104, E 110, E 124 и оцветителите в група III не трябва да надхвърлят максимума, предвиден за група III

14.2.3

Ябълково и крушово вино

E 104

Хинолиново жълто

25

(64)

с изключение на cidre bouché

E 110

Сънсет жълто FCF/Жълто-оранжев S

10

(64)

с изключение на cidre bouché

(64):

Общото количество E 104, E 110 и оцветителите в група III не трябва да надхвърлят максимума, предвиден за група III

14.2.4

Плодови вина и made wine

E 104

Хинолиново жълто

20

(61)

 

E 110

Сънсет жълто FCF/Жълто-оранжев S

10

(61)

 

E 124

Понсо 4R, Кохинил червено А

1

(61)

 

(61):

Общото количество E 104, E 110, E 124 и оцветителите в група III не трябва да надхвърлят максимума, предвиден за група III

14.2.7.1

Ароматизирани вина

E 104

Хинолиново жълто

50

(61)

с изключение на americano, bitter vino

E 110

Сънсет жълто FCF/Жълто-оранжев S

50

(61)

с изключение на americano, bitter vino

E 124

Понсо 4R, Кохинил червено А

50

(61)

с изключение на americano, bitter vino

(61):

Общото количество E 104, E 110, E 124 и оцветителите в група III не трябва да надхвърлят максимума, предвиден за група III

14.2.7.2

Ароматизирани напитки на винена основа

E 104

Хинолиново жълто

50

(61)

с изключение на bitter soda, sangria, claria, zurra

E 110

Сънсет жълто FCF/Жълто-оранжев S

50

(61)

с изключение на bitter soda, sangria, claria, zurra

E 124

Понсо 4R, Кохинил червено А

50

(61)

с изключение на bitter soda, sangria, claria, zurra

(61):

Общото количество E 104, E 110, E 124 и оцветителите в група III не трябва да надхвърлят максимума, предвиден за група III

14.2.7.3

Ароматизирани коктейли от лозаро-винарски продукти

E 104

Хинолиново жълто

50

(61)

 

E 110

Сънсет жълто FCF/Жълто-оранжев S

50

(61)

 

E 124

Понсо 4R, Кохинил червено А

50

(61)

 

(61):

Общото количество E 104, E 110, E 124 и оцветителите в група III не трябва да надхвърлят максимума, предвиден за група III

14.2.8

Други алкохолни напитки, включително смеси от алкохолни напитки и безалкохолни напитки и спиртни напитки с алкохолно съдържание, по-малко от 15 %

E 104

Хинолиново жълто

180

(61)

само алкохолни напитки с алкохолно съдържание под 15 %

E 110

Сънсет жълто FCF/Жълто-оранжев S

100

(61)

само алкохолни напитки с алкохолно съдържание под 15 %

E 124

Понсо 4R, Кохинил червено А

170

(61)

само алкохолни напитки с алкохолно съдържание под 15 %

(61):

Общото количество E 104, E 110, E 124 и оцветителите в група III не трябва да надхвърлят максимума, предвиден за група III

16.

Десерти, с изключение на продуктите, обхванати в категории 1, 3 и 4

E 104

Хинолиново жълто

10

(61)

 

E 110

Сънсет жълто FCF/Жълто-оранжев S

5

(61)

 

E 124

Понсо 4R, Кохинил червено А

10

(61)

 

(61):

Общото количество E 104, E 110, E 124 и оцветителите в група III не трябва да надхвърлят максимума, предвиден за група III

17.1

Хранителни добавки, предлагани в твърдо състояние, включително ампули, таблетки и подобни форми, с изключение на формите за дъвчене

E 104

Хинолиново жълто

35

(61)

 

E 110

Сънсет жълто FCF/Жълто-оранжев S

10

(61)

 

E 124

Понсо 4R, Кохинил червено А

35

(61)

 

(61):

Общото количество E 104, E 110, E 124 и оцветителите в група III не трябва да надхвърлят максимума, предвиден за група III

17.2

Хранителни добавки, предлагани в течно състояние

E 104

Хинолиново жълто

10

(61)

 

E 110

Сънсет жълто FCF/Жълто-оранжев S

10

(61)

 

E 124

Понсо 4R, Кохинил червено А

10

(61)

 

(61):

Общото количество E 104, E 110, E 124 и оцветителите в група III не трябва да надхвърлят максимума, предвиден за група III

17.3

Хранителни добавки, предлагани под формата на сироп или форма, подходяща за дъвчене

E 104

Хинолиново жълто

10

(61)

 

E 110

Сънсет жълто FCF/Жълто-оранжев S

10

(61)

 

E 124

Понсо 4R, Кохинил червено А

10

(61)

 

(61):

Общото количество E 104, E 110, E 124 и оцветителите в група III не трябва да надхвърлят максимума, предвиден за група III“

ж)

категория 08.2.1 се изменя, както следва:

i)

вписването за E 110 се заменя със следното:

 

„E 110

Сънсет жълто FCF/Жълто-оранжев S

15

 

само sobrasada

ii)

вписването за E 124 се заменя със следното:

 

„E 124

Понсо 4R, Кохинил червено А

50

 

само chorizo /salchichon

з)

категория 14.2.7.1 се изменя, както следва:

i)

вписванията за E 104 и E 110 се заменят със следното:

 

„E 104

Хинолиново жълто

50

(26) (27)

само americano, bitter vino

 

E 110

Сънсет жълто FCF/Жълто-оранжев S

50

(27)

само bitter vino

ii)

вписването за E 124 се заменя със следното:

 

„E 124

Понсо 4R, Кохинил червено А

50

(26) (27)

само americano, bitter vino

и)

категория 14.2.7.2 се изменя, както следва:

i)

вписванията за E 104 и E 110 се заменят със следното:

 

„E 104

Хинолиново жълто

50

(28)

само bitter soda

 

E 110

Сънсет жълто FCF/Жълто-оранжев S

50

(28)

само bitter soda

ii)

вписването за E 124 се заменя със следното:

 

„E 124

Понсо 4R, Кохинил червено А

50

(28)

само bitter soda

й)

следните вписвания за E 104, E 110 и E 124 се заличават в категории храни, посочени във:

01.7.5

Топени сирена

E 104

Хинолиново жълто

100

(33)

само ароматизирани топени сирена

E 110

Сънсет жълто FCF/Жълто-оранжев S

100

(33)

само ароматизирани топени сирена

E 124

Понсо 4R, Кохинил червено А

100

(33)

само ароматизирани топени сирена

04.2.1

Сушени плодове и зеленчуци

E 124

Понсо 4R, Кохинил червено А

200

(34)

само консерви от червени плодове

04.2.2

Плодове и зеленчуци в оцет, мазнина или саламура

E 124

Понсо 4R, Кохинил червено А

200

(34)

само консерви от червени плодове

04.2.3

Плодове и зеленчуци, консервирани в консервени кутии или стъклен амбалаж

E 124

Понсо 4R, Кохинил червено А

200

(34)

само консерви от червени плодове

04.2.4.1

Продукти от плодове и зеленчуци, с изключение на компоти

E 124

Понсо 4R, Кохинил червено А

200

(34)

само консерви от червени плодове

04.2.5.2

Конфитюри, желета и мармалади и подсладено пюре от кестени съгласно определението от Директива 2001/113/ЕО

E 104

Хинолиново жълто

100

(31)

с изключение на пюре от кестени

E 110

Сънсет жълто FCF/Жълто-оранжев S

100

(31)

с изключение на пюре от кестени

E 124

Понсо 4R, Кохинил червено А

100

(31)

с изключение на пюре от кестени

04.2.5.3

Други сходни плодови или зеленчукови пасти за мазане

E 104

Хинолиново жълто

100

(31)

с изключение на crème de pruneaux

E 110

Сънсет жълто FCF/Жълто-оранжев S

100

(31)

с изключение на crème de pruneaux

E 124

Понсо 4R, Кохинил червено А

100

(31)

с изключение на crème de pruneaux

08.2.1

Преработено месо, непреминало термична обработка

E 124

Понсо 4R, Кохинил червено А

200

 

само sobrasada

09.2

Преработена риба и преработени продукти от рибарството, включително мекотели и ракообразни

E 104

Хинолиново жълто

100

(35)

само рибна паста и паста от ракообразни

E 110

Сънсет жълто FCF/Жълто-оранжев S

100

(35)

само рибна паста и паста от ракообразни

E 124

Понсо 4R, Кохинил червено А

100

(35)

само рибна паста и паста от ракообразни

E 110

Сънсет жълто FCF/Жълто-оранжев S

250

(36)

само предварително сварени ракообразни

E 124

Понсо 4R, Кохинил червено А

250

(36)

само предварително сварени ракообразни

E 110

Сънсет жълто FCF/Жълто-оранжев S

100

(37)

само пушена риба

E 124

Понсо 4R, Кохинил червено А

100

(37)

само пушена риба“


Top