EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R0057

Регламент за изпълнение (ЕС) № 57/2012 на Комисията от 23 януари 2012 година за преустановяване на тръжната процедура, открита с Регламент (ЕС) № 1239/2011

OJ L 19, 24.1.2012, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/57/oj

24.1.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 19/12


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 57/2012 НА КОМИСИЯТА

от 23 януари 2012 година

за преустановяване на тръжната процедура, открита с Регламент (ЕС) № 1239/2011

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 187 във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент за изпълнение (ЕС) № 1239/2011 на Комисията (2) се откри постоянна тръжна процедура за внос на захар с код по КН 1701 с намалено мито за пазарната 2011/2012 година.

(2)

Предлагането на пазара за захар на Съюза се подобри, поради което не е необходимо допълнително намаляване на митото и подаването на тръжни оферти следва да се преустанови.

(3)

С цел да се подаде бърз сигнал към пазара и да се гарантира ефективното управление на мярката, настоящият регламент следва да влезе в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

(4)

Управителният комитет за общата организация на селскостопанските пазари не е представил становище в указания от неговия председател срок,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

В съответствие с член 2, параграф 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 1239/2011 се преустановява подаването на тръжни оферти за частичните покани за участие в търг с краен срок 25 януари 2012 г., 1 февруари 2012 г. и 15 февруари 2012 г.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 23 януари 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 318, 1.12.2011 г., стр. 4.


Top