EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012O0027

2013/47/ЕС: Насоки на Европейската централна банка от 5 декември 2012 година относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2) (ЕЦБ/2012/27)

OJ L 30, 30.1.2013, p. 1–93 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 10 Volume 007 P. 174 - 266

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 17/11/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2013/47/oj

30.1.2013   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 30/1


НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 5 декември 2012 година

относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2)

(преработен текст)

(ЕЦБ/2012/27)

(2013/47/ЕС)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 127, параграф 2, първо и четвърто тире от него,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 3.1 и членове 17, 18 и 22 от него,

като има предвид, че:

(1)

Насоки ЕЦБ/2007/2 от 26 април 2007 г. относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2) (1) са изменяни няколко пъти. Предвид необходимостта от извършване на изменения понастоящем, за да се инкорпорират материали, които по-рано бяха вътрешни за Евросистемата, и да се добавят необходимите определения, както и разпоредби по отношение на неприложимостта на санкции към банки извън Съюза, обмена на информация във връзка с временното спиране или прекратяване на достъп до операции на паричната политика, както и последиците от такова временно спиране или прекратяване, насоките следва да се преработят от съображения за яснота и прозрачност.

(2)

TARGET2 има децентрализирана структура, свързваща националните системи за брутен сетълмент в реално време (БСРВ) и платежния механизъм на ЕЦБ.

(3)

TARGET2 се характеризира с единна техническа платформа, наречена единна съвместна платформа (ЕСП). От правна гледна точка TARGET2 е структурирана като множество от платежни системи, при което системните компоненти на TARGET2 са хармонизирани във възможно най-голяма степен, с някои дерогации при наличие на национални ограничения от правно естество.

(4)

Съществуват три отделни нива на управление на TARGET2. Ниво 1 (Управителен съвет) има върховна компетентност по отношение на TARGET2 и гарантира нейната публична функция. Ниво 2 (централни банки на Евросистемата) има субсидиарна компетентност по отношение на TARGET2, докато ниво 3 (НЦБ, предоставящи ЕСП) изгражда и поддържа ЕСП в полза на Евросистемата.

(5)

Европейската централна банка (ЕЦБ) сключва от името на Евросистемата рамково споразумение, както и споразумение за конфиденциалност и неразкриване на информация, с доставчика на мрежови услуги, определен от Управителния съвет, с което се уреждат основните параметри за доставка на мрежови услуги на участниците, включително цената.

(6)

TARGET2 е от съществено значение за осъществяването на някои от основните задачи на Евросистемата, а именно — провеждането на паричната политика на Съюза и насърчаването на нормалното функциониране на платежните системи,

ПРИЕ НАСТОЯЩИТЕ НАСОКИ:

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет и обхват

1.   TARGET2 предоставя БСРВ за плащания в евро със сетълмент в пари на централна банка. Тя е създадена и работи на базата на ЕСП, чрез която се подават и обработват всички платежни нареждания и чрез която в крайна сметка се получават плащанията по един и същи технически начин.

2.   От правна гледна точка TARGET2 е изградена като множество от системи за БСРВ.

Член 2

Определения

За целите на настоящите насоки:

(1)

„единна съвместна платформа (ЕСП)“ (Single Shared Platform (SSP)) е инфраструктурата на единната техническа платформа, осигурена от НЦБ, предоставящи ЕСП;

(2)

„системен компонент на TARGET2“ (TARGET2 component system) е всяка система за БСРВ на ЦБ от Евросистемата, която е част от TARGET2;

(3)

„централна банка (ЦБ)“ (central bank (CB)) означава ЦБ от Евросистемата и/или свързана НЦБ;

(4)

„НЦБ, предоставящи ЕСП“ (SSP-providing NCBs) са Deutsche Bundesbank, Banque de France и Banca d’Italia в качеството им на ЦБ, изграждащи и управляващи ЕСП в полза на Евросистемата;

(5)

„доставчик на мрежови услуги“ (network service provider) е доставчик на компютъризирани мрежови връзки с цел предаване на платежни съобщения в TARGET2;

(6)

„участник“ (participant) или „директен участник“ (direct participant) е лице, което има поне една сметка в платежния модул при ЦБ от Евросистемата;

(7)

„ЦБ от Евросистемата“ (Eurosystem CB) е ЕЦБ или НЦБ от еврозоната;

(8)

„платежен модул“ (Payments Module (PM)) е модул на ЕСП, в който се извършва сетълмент на плащания по сметки в платежния модул на участниците в TARGET2;

(9)

„сметка в платежния модул“ (PM account) е сметка на участник в TARGET2 в платежния модул при ЦБ от Евросистемата, която е необходима на такъв участник в TARGET2, за да:

а)

подава платежни нареждания или получава плащания чрез TARGET2; и

б)

извършва сетълмент на такива плащания при тази ЦБ от Евросистемата;

(10)

„НЦБ от еврозоната“ (euro area NCB) е националната централна банка (НЦБ) на държава-членка, чиято парична единица е еврото;

(11)

„бизнес идентификационен код (BIC)“ (Business Identifier Code (BIC)) е код, определен в стандарт ISO № 9362;

(12)

„адресат с BIC“ (addressable BIC holder) е лице, което:

а)

има BIC;

б)

не е разпознато като индиректен участник;

в)

е кореспондент или клиент на директен участник или на клон на директен или индиректен участник и може да подава платежни нареждания и да получава плащания от системен компонент на ТАRGЕТ2 чрез този директен участник;

(13)

„индиректен участник“ (indirect participant) е кредитна институция, установена в Европейското икономическо пространство (ЕИП), която е сключила споразумение с директен участник да подава платежни нареждания и да получава плащания през сметката в платежния модул на този директен участник, и която бива разпознавана от системния компонент на TARGET2 като индиректен участник;

(14)

„клон“ (branch) е клон по смисъла на член 4, параграф 3 от Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно предприемането и осъществяването на дейност от кредитните институции (2), както е въведен в националното законодателство;

(15)

„работен ден“ (business day) е всеки ден, в който TARGET2 е отворена за сетълмент на платежни нареждания, както е предвидено в допълнение V към приложение II;

(16)

„сертифициращи органи“ (certification authorities) са една или повече НЦБ, определени като такива от Управителния съвет да действат от името на Евросистемата за издаване, управление, анулиране и подновяване на електронни сертификати;

(17)

„електронни сертификати“ (electronic certificates) или „сертификати“ (certificates) са електронни файлове, издадени от сертифициращите органи, които свързват публичен ключ със самоличност и които се използват за следните цели: потвърждаване на принадлежността на даден публичен ключ на определено лице, установяване на идентичността на притежателя, проверяване на подписа от такова лице или криптиране на съобщение, адресирано до това лице. Сертификатите се съхраняват на физическо устройство като смарт карта или USB устройство, като посочването на сертификатите включва тези физически устройства. Сертификатите играят роля в процеса на идентифициране на участниците при достъпа им до TARGET2 през интернет и при подаването на платежни съобщения или контролни съобщения;

(18)

„притежател на сертификат“ (certificate holder) е посочено по име физическо лице, идентифицирано и определено от участник в TARGET2 като упълномощено да има интернет базиран достъп до сметката на участника в TARGET2. Неговото заявление за сертификат се проверява от НЦБ на участника и се предава на сертифициращите органи, които на свой ред предоставят сертификати, свързващи публичния ключ с данните, които идентифицират участника;

(19)

„свързана НЦБ“ (connected NCB) е НЦБ, различна от НЦБ от еврозоната, която е свързана с TARGET2 по силата на специално споразумение;

(20)

„AL-група“ (AL group) е група, съставена от членове на група за агрегирана ликвидност (AL), които използват AL-режима;

(21)

„член на AL-група“ (AL group member) е участник в TARGET2, който отговаря на критериите за използване на AL-режима и който е сключил AL-споразумение;

(22)

„AL-споразумение“ (AL agreement) е многостранно споразумение за агрегиране на ликвидност, сключено от членовете на AL-групата и съответните им AL-НЦБ за целите на AL-режима;

(23)

„AL-НЦБ“ (AL NCB) е НЦБ от еврозоната, която е страна по AL-споразумение и действа като контрагент на членовете на AL-групата, които участват в нейния системен компонент на TARGET2;

(24)

„AL-режим“ (AL mode) е агрегирането на наличната ликвидност по сметки в платежния модул;

(25)

„налична ликвидност“ (available liquidity) е кредитно салдо по сметка в платежния модул на участник в TARGET2 и, ако е приложимо, всяка кредитна линия в рамките на деня, предоставена от съответната ЦБ от Евросистемата във връзка с такава сметка;

(26)

„кредит в рамките на деня“ (intraday credit) е кредит, отпуснат за срок, по-кратък от един работен ден;

(27)

„мениджър на AL-група“ (AL group manager) е член на AL-група, назначен от останалите членове на AL-групата да управлява наличната ликвидност в AL-групата през работния ден;

(28)

„пределен лихвен процент на кредитиране“ (marginal lending rate) е лихвеният процент, приложим към пределното кредитно улеснение;

(29)

„пределно кредитно улеснение“ (marginal lending facility) е ликвидно улеснение с постоянен достъп на Евросистемата, което може да бъде използвано от контрагенти, за да получават овърнайт кредит от НЦБ по предварително определен пределен лихвен процент на кредитиране;

(30)

„банка по сетълмента“ (settlement bank) е участник, чиято сметка в платежния модул или подсметка се използва за сетълмент на платежни инструкции, подадени от спомагателна система през ИСС;

(31)

„спомагателна система“ (ancillary system) е система, управлявана от лице, което e установено в ЕИП, което е под надзора и/или контрола на компетентен орган и което отговаря на надзорните изисквания по отношение на местонахождението на инфраструктури, предлагащи услуги в евро, както са съответно изменени и публикувани на уебсайта на ЕЦБ (3), в която се извършва обмен и/или клиринг на плащания и/или финансови инструменти, докато сетълментът на възникващите в резултат на това парични задължения се извършва в TARGET2 в съответствие с настоящите насоки и двустранна договореност между спомагателната система и съответната ЦБ от Евросистемата;

(32)

„интерфейс на спомагателна система (ИСС)“ (Ancillary System Interface (ASI)) е техническо съоръжение, което позволява на спомагателна система да използва определен кръг специални, предварително определени услуги за подаване и сетълмент на платежни инструкции в спомагателната система; то също така може да бъде използвано от НЦБ от еврозоната за сетълмент на касови операции, възникващи от парични депозити и тегления;

(33)

„платец“ (payer) е участник в TARGET2, чиято сметка в платежния модул се дебитира в резултат на сетълмент на платежно нареждане;

(34)

„получател на плащане“ (payee) е участник в TARGET2, чиято сметка в платежния модул се кредитира в резултат на сетълмент на платежно нареждане;

(35)

„Хармонизирани условия“ (Harmonised Conditions) са условията, които са предвидени в приложения II и V;

(36)

„основни услуги на TARGET2“ (core TARGET2 services) са обработването на платежни нареждания в системните компоненти на TARGET2, сетълмент на транзакции, свързани със спомагателните системи, и функции по обединяване на ликвидност;

(37)

„вътрешна сметка“ (Home Account) е сметка, открита извън платежния модул от НЦБ от еврозоната за лице, което е допустимо да стане индиректен участник;

(38)

„преходен период“ (transition period) по отношение на всяка ЦБ от Евросистемата е периодът от четири години, започващ от момента, в който ЦБ от Евросистемата мигрира към ЕСП, освен ако Управителният съвет не реши друго по отношение на определени функции или услуги във всеки конкретен случай;

(39)

„управляваща НЦБ“ (managing NCB) е AL-НЦБ от системния компонент на TARGET2, в който участва мениджърът на AL-групата;

(40)

„изпълнително събитие“ (enforcement event) по отношение на член на AL-групата е всяко едно от следните събития:

а)

неизпълнение, посочено в член 34, параграф 1 от приложение II;

б)

всяко друго неизпълнение или събитие, посочено в член 34, параграф 2 от приложение II, по отношение на което ЦБ е решила, вземайки предвид сериозността на неизпълнението или на събитието, че е необходимо изпълнение върху заложеното имущество в съответствие с член 25б от това приложение, изпълнение върху обезпечение в съответствие с член 25в от това приложение или прихващане на вземания в съответствие с член 26 от това приложение;

в)

решение за временно спиране или прекратяване на достъпа до кредит в рамките на деня;

(41)

„интерфейс на участник“ (Participant Interface (PI)) е техническо съоръжение, което позволява на директния участник да подава и да извършва сетълмент на платежни нареждания чрез услугите, предлагани в платежния модул;

(42)

„интернет базиран достъп“ (Internet-based access) означава, че участникът е избрал сметка в платежния модул, която е достъпна само през интернет, като участникът подава платежни съобщения или контролни съобщения до TARGET2 посредством интернет;

(43)

„производство по несъстоятелност“ (insolvency proceedings) е производството по несъстоятелност по смисъла на член 2, буква й) от Директива 98/26/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 1998 г. относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа (4);

(44)

„модул за информация и контрол“ (Information and Control Module (ICM)) е модул на ЕСП, който позволява на участниците да получават онлайн информация и им дава възможност да изпращат нареждания за прехвърляне на ликвидност, да управляват ликвидност и да инициират резервни платежни нареждания при извънредни ситуации;

(45)

„координатор на TARGET2“ (TARGET2 coordinator) е лице, назначено от ЕЦБ, което да осигурява ежедневното оперативно управление на TARGET2, да управлява и координира дейността в случай на настъпване на необичайна ситуация и да координира разпространяването на информация до участниците;

(46)

„мениджър по сетълмент на TARGET2“ (TARGET2 settlement manager) е лице, назначено от ЦБ от Евросистемата, което да наблюдава функционирането на неговия системен компонент на TARGET2;

(47)

„мениджър при кризи на TARGET2“ (TARGET2 crisis manager) е лице, назначено от ЦБ от Евросистемата, което да се справя от името на тази ЦБ от Евросистемата с повредите на ЕСП и/или с необичайни външни събития;

(48)

„техническа неизправност на TARGET2“ (technical malfunction of TARGET2) е всяка трудност, дефект или повреда в техническата инфраструктура и/или компютърните системи на ЕСП или мрежовите връзки, отнасящи се до ЕСП, или всяко друго събитие, което прави невъзможно изпълнението и завършването в рамките на същия ден на обработката на плащания в съответния системен компонент на TARGET2.

(49)

„неизпълнено платежно нареждане“ (non-settled payment order) е платежно нареждане, чийто сетълмент не е извършен в работния ден на приемането му;

(50)

„междусистемен сетълмент“ (cross-system settlement) е сетълмент в реално време на дебитни инструкции, при който се извършват плащания от банка по сетълмента на една спомагателна система, използваща процедура за сетълмент 6, към банка по сетълмента на друга спомагателна система, използваща процедура за сетълмент 6, съгласно посоченото в приложение IV;

(51)

„паричен сетълмент“ (cash settlement) е сетълмент на банкноти и монети.

Член 3

Системни компоненти на TARGET2

1.   Всяка ЦБ от Евросистемата използва свой системен компонент в TARGET2.

2.   Всеки системен компонент на TARGET2 е система, определена като такава по съответното национално законодателство в изпълнение на Директива 98/26/ЕО.

3.   Имената на системните компоненти на TARGET2 включват единствено „TARGET2“ и името или съкращението на съответната ЦБ от Евросистемата или държавата-членка на такава ЦБ от Евросистемата. Системният компонент на ЕЦБ в TARGET2 се нарича TARGET2-ЕЦБ.

Член 4

Свързване на НЦБ на държави-членки, чиято парична единица не е еврото

НЦБ на държави-членки, чиято парична единица не е еврото, могат да се свързват с TARGET2 само ако сключат споразумение с ЦБ от Евросистемата. Такова споразумение предвижда свързаните НЦБ да спазват настоящите насоки при условията на взаимно договорени подходящи спецификации и изменения.

Член 5

Транзакции в рамките на ЕСЦБ

Транзакциите в рамките на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) се обработват чрез TARGET2, с изключение на плащания, за които ЦБ се договорят двустранно или многостранно да се обработват чрез кореспондентски сметки, когато е приложимо.

Член 6

Сетълмент в рамките на Евросистемата

1.   Сетълментите на плащания между участници в различни системни компоненти на TARGET2 автоматично пораждат задължение в рамките на Евросистемата на ЦБ от Евросистемата на платеца към ЦБ от Евросистемата на получателя на плащането.

2.   Задълженията в рамките на Евросистемата, породени съгласно параграф 1, се агрегират автоматично и стават част от единно задължение по отношение на всяка ЦБ от Евросистемата. Всеки път, когато се извършва сетълмент на плащания между участници в различни системни компоненти на TARGET2, единното задължение на съответната ЦБ от Евросистемата се коригира съответно. В края на работния ден всяко такова единно задължение е предмет на процедура за многостранно нетиране, водеща до задължение или вземане на всяка НЦБ от еврозоната спрямо ЕЦБ, съгласно посоченото в споразумение между ЦБ от Евросистемата.

3.   Всяка НЦБ от еврозоната поддържа сметка за вписване на своето задължение или вземане спрямо ЕЦБ, породено от сетълмента на плащания между системни компоненти на TARGET2.

4.   ЕЦБ открива по своите счетоводни книги сметка за всяка НЦБ от еврозоната, за да отразява в края на деня такова задължение или вземане на НЦБ от еврозоната спрямо ЕЦБ.

РАЗДЕЛ II

УПРАВЛЕНИЕ

Член 7

Нива на управление

1.   Без да се засягат разпоредбите на член 8 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка (наричан по-долу „Устава на ЕСЦБ“), управлението на TARGET2 е изградено на три нива. В приложение I се уреждат задачите, възложени на Управителния съвет (ниво 1), на ЦБ от Евросистемата (ниво 2) и на НЦБ, предоставящи ЕСП (ниво 3).

2.   Управителният съвет отговаря за общото развитие, управлението и контрола върху TARGET2. Задачите, възложени на ниво 1, попадат в изключителната компетентност на Управителния съвет. Комитетът за платежни и сетълмент системи на ЕСЦБ подпомага Управителния съвет като консултативен орган по всички въпроси, свързани с TARGET2.

3.   В съответствие с член 12.1, трети параграф от Устава на ЕСЦБ, ЦБ от Евросистемата отговарят за всички задачи, възложени на ниво 2, в общата рамка, определена от Управителния съвет. Освен консултативната си роля, Комитетът за платежни и сетълмент системи изпълнява задачите, възложени на ниво 2. Свързаните НЦБ участват без право на глас при вземане на решения, отнасящи се до ниво 2. НЦБ на държави-членки, които не са нито ЦБ от Евросистемата, нито свързани НЦБ, имат само статут на наблюдатели на ниво 2.

4.   ЦБ от Евросистемата могат да се организират, като сключват подходящи споразумения. Решенията във връзка с такива споразумения се вземат с обикновено мнозинство и всяка ЦБ от Евросистемата има един глас.

5.   В съответствие с член 12.1, трети параграф от Устава на ЕСЦБ, НЦБ, предоставящи ЕСП, отговарят за всички задачи, възложени на ниво 3, в общата рамка, определена от Управителния съвет.

6.   НЦБ, предоставящи ЕСП, сключват споразумение с ЦБ от Евросистемата, което урежда услугите, предоставяни от тях на ЦБ от Евросистемата. Ако е необходимо, страни по споразумението са и свързаните НЦБ.

РАЗДЕЛ III

ФУНКЦИОНИРАНЕ НА TARGET2

Член 8

Хармонизирани условия за участие в TARGET2

1.   Всяка НЦБ от еврозоната приема мерки в изпълнение на Хармонизираните условия. Тези мерки уреждат единствено отношенията между съответната НЦБ от еврозоната и нейните участници по отношение на обработката на плащанията в платежния модул. Достъпът до сметка в платежния модул може да бъде осъществен или чрез използване на интернет базиран достъп, или чрез доставчика на мрежови услуги. Тези два метода за достъп до сметка в платежния модул се изключват взаимно, въпреки че един участник може да избере да има една или повече сметки в платежния модул, всяка от които да бъде достъпна или през интернет, или чрез доставчика на мрежови услуги.

2.   ЕЦБ приема условията за TARGET2-ЕЦБ в изпълнение на приложение II, с изключение на това, че TARGET2-ЕЦБ преåдоставя услуги единствено на организации за клиринг и сетълмент, включително и на лица, установени извън ЕИП, ако те са под надзора на компетентен орган и достъпът им до TARGET2-ЕЦБ е одобрен от Управителния съвет.

3.   Приетите от ЦБ от Евросистемата мерки в изпълнение на Хармонизираните условия следва да бъдат публично достъпни.

4.   ЦБ от Евросистемата могат да поискат дерогация от Хармонизираните условия въз основа на национални ограничения от правно естество. Управителният съвет разглежда такива искания според конкретния случай и разрешава дерогация, ако това е подходящо.

5.   При спазване на съответното парично споразумение, ЕЦБ може да определи подходящи условия за участие в TARGET2 на лицата, посочени в член 4, параграф 2, буква д) от приложение II.

6.   ЦБ от Евросистемата не позволяват на лице да стане индиректен участник или да се регистрира като адресат с BIC в нейния системен компонент на TARGET2, ако лицето действа чрез директен участник, който е НЦБ на държава-членка, но не е ЦБ от Евросистемата или свързана НЦБ.

Член 9

Цени

1.   ЦБ от Евросистемата осигуряват, че:

а)

таксите за основните услуги на TARGET2, предоставяни на техните индиректни участници и техните адресати с BIC, които са допустими да участват в TARGET2 като индиректни участници, са по-високи от таксите за директни участници, посочени в параграф 1, буква а) от допълнение VI към приложение II;

б)

таксите за плащания между кредитни институции, установени в ЕИП, чийто сетълмент се извършва по вътрешни сметки, са по-високи от таксите за директни участници, посочени в параграф 1, буква а) от допълнение VI към приложение II;

в)

плащания във връзка с операциите на открития пазар, чийто сетълмент се извършва по вътрешни сметки, се таксуват в съответствие с допълнение VI към приложение II;

г)

цените за всяка от следните операции и транзакции са извън обхвата на таблицата за таксите, посочена в допълнение VI към приложение II:

i)

прехвърляне на ликвидност, инициирано от вътрешните сметки и обработено в техните рамките;

ii)

операции, отнасящи се до управлението на минимални резерви и ликвидните улеснения с постоянен достъп;

iii)

касови операции, чийто сетълмент се извършва по вътрешните сметки.

2.   За транзакции, свързани със спомагателните системи, чийто сетълмент се извършва по вътрешните сметки през преходния период се начисляват следните такси: фиксирана такса I, фиксирана такса II и такса за транзакция, по-висока от таксата за транзакция, свързана със спомагателните системи, посочена в параграф 18, точка 1 от приложение IV. ЦБ от Евросистемата могат да прилагат други ценови схеми за транзакции, свързани със спомагателните системи, чийто сетълмент се извършва по вътрешните сметки през преходния период, при условие че приходите са същите като приходите, които биха били получени, ако ЦБ от Евросистемата прилага схемата, посочена в първото изречение от настоящия параграф, или са по-високи от тях.

Член 10

Мерки за обединяване на ликвидност

1.   AL-НЦБ обменят цялата информация, която е необходима за изпълнението на техните задължения съгласно AL-споразумението. AL-НЦБ уведомяват незабавно управляващата НЦБ за всяко изпълнително събитие, за което са узнали, отнасящо се до AL-групата или до членовете на AL-групата, включително главното управление и неговите клонове.

2.   Когато е уведомена, че е настъпило изпълнително събитие, управляващата НЦБ, имайки предвид AL-споразумението, инструктира съответните AL-НЦБ относно изпълнителното действие, което следва да се предприеме по отношение на AL-групата или на съответния член на AL-групата. AL-НЦБ са отговорни за упражняване на правата си съгласно AL-споразумението и мерките за изпълнение на приложение II. Управляващата НЦБ отговаря за изчисляването и даването на инструкции във връзка с разпределянето на вземанията.

3.   Ако при настъпването на изпълнително събитие кредитът в рамките на деня, предоставен на член на AL-групата, не е напълно върнат, AL-НЦБ при получаване на инструкции от управляващата НЦБ упражнява правата, които има по отношение на нейните съответни членове на AL-групата, включително правата, произтичащи от съответния залог, прихващане, приключващо нетиране или всяка друга съответна разпоредба от мерките за изпълнение на приложение II, за да получи пълно и навременно погасяване на вземанията, които тази AL-НЦБ може да има срещу нейните съответни членове на AL-групата съгласно AL-споразумението. Тези вземания се изпълняват преди изпълнението на другите вземания на съответната AL-НЦБ по отношение на нейните съответни членове на AL-групата.

4.   Плащанията, получени при погасяване на вземане съгласно AL-споразумението след изпълнителното действие, се препращат до всички AL-НЦБ, които са отпуснали кредит в рамките на деня на съответните членове на AL-групата. Тези плащания се разпределят на всички AL-НЦБ пропорционално на размера на кредита в рамките на деня, който не е върнат от членовете на AL-групата на техните съответни AL-НЦБ.

5.   AL-НЦБ, която желае да претендира, че е претърпяла загуби, които трябва да се понесат от всички AL-НЦБ, подава искане до управляващата НЦБ, посочвайки неговите основания. Управляващата НЦБ препраща това искане до съответната AL-НЦБ и изчислява обезщетението, дължимо от всяка AL-НЦБ поравно.

Член 11

Сметки в гаранционния фонд и олихвяване

1.   Доколкото централният контрагент (ЦК) е задължен по регламент, включително на надзорни основания, да има сметка в гаранционния фонд, средствата, държани по такава сметка на ЦК, се олихвяват с лихвения процент по основните операции по рефинансиране минус 15 базисни точки.

2.   Средства, кредитирани на друго основание по сметка в гаранционния фонд на ЦК, се олихвяват с лихвения процент по депозити.

Член 12

Кредит в рамките на деня

1.   НЦБ от еврозоната могат да отпускат кредит в рамките на деня, ако това се прави в съответствие с мерките за изпълнение на правилата за предоставяне на кредит в рамките на деня, предвидени в приложение III. Не се предоставя кредит в рамките на деня на участник, чиято допустимост като контрагент за операции на паричната политика на Евросистемата е временно спряна или прекратена.

2.   Критериите за допустимост за кредит в рамките на деня на ЕЦБ са определени в Решение ЕЦБ/2007/7 от 24 юли 2007 г. относно условията на TARGET2—ЕЦБ (5). Отпуснатият от ЕЦБ кредит в рамките на деня е ограничен до съответния ден, без възможност за трансформиране в овърнайт кредит.

Член 13

Спомагателни системи

1.   ЦБ от Евросистемата предоставят услуги по прехвърляне на средства в пари на централна банка на спомагателните системи в платежния модул, достъпен чрез доставчика на мрежови услуги, или, през преходния период и, ако е приложимо, по вътрешни сметки. Такива услуги се уреждат с двустранни споразумения между ЦБ от Евросистемата и съответните спомагателни системи.

2.   Двустранните споразумения със спомагателните системи, които използват ИСС, следва да са в съответствие с приложение IV. Освен това ЦБ от Евросистемата следва да осигури, че в такива двустранни споразумения се прилагат mutatis mutandis следните разпоредби от приложение II:

член 8, параграф 1 (технически и правни изисквания);

член 8, параграфи 2—5 (процедура по прилагане), освен ако вместо да изпълнява изискването за критериите за достъп по член 4, от спомагателната система се изисква да изпълни критериите за достъп от определението за „спомагателни системи“ по член 1 от приложение II;

работният график съгласно допълнение V;

член 11 (изисквания за сътрудничество и обмен на информация), с изключение на параграф 8;

членове 27 и 28 (непрекъсваемост на бизнес процесите и процедури при извънредни ситуации, и изисквания за сигурност);

член 31 (режим на отговорност);

член 32 (правила за доказване);

членове 33 и 34 (продължителност, прекратяване и временно спиране на участието), с изключение на член 34, параграф 1, буква б);

член 35, когато е приложимо (закриване на сметки в платежния модул);

член 38 (правила за поверителност);

член 39 (изисквания на Съюза за защита на данни, предотвратяване изпирането на пари и свързани с това въпроси);

член 40 (изисквания за уведомленията);

член 41 (договорни отношения с доставчика на мрежови услуги);

член 44 (правила за приложимо право, подсъдност и място на изпълнение).

3.   Двустранните споразумения със спомагателните системи, които използват интерфейса на участник, следва да се в съответствие с:

а)

приложение II, с изключение на дял V и допълнения VI и VII; и

б)

член 18 от приложение IV.

4.   Чрез дерогация от параграф 3, двустранните споразумения със спомагателни системи, които използват интерфейса на участник, но извършват само сетълмент на плащания в полза на техни клиенти, следва да са в съответствие с:

а)

приложение II, с изключение на дял V, член 36 и допълнения VI и VII; и

б)

член 18 от приложение IV.

Член 14

Финансиране и методология за определяне на разходите

1.   Управителният съвет определя правилата, които се прилагат за финансирането на ЕСП. Всеки излишък или дефицит, възникнал в резултат на функционирането на ЕСП, се разпределя между НЦБ от еврозоната в съответствие с алгоритъма за записване на капитала на ЕЦБ съгласно член 29 от Устава на ЕСЦБ.

2.   Управителният съвет определя обща методология за определяне на разходите и ценова структура за основните услуги на TARGET2.

Член 15

Разпоредби за сигурност

1.   Управителният съвет определя политиката за сигурност, както и изискванията за сигурност и контрол за ЕСП, а през преходния период — за техническата инфраструктура на вътрешната сметка. Управителният съвет също така определя и принципите, приложими по отношение на сигурността на сертификатите, използвани за интернет базиран достъп.

2.   ЦБ от Евросистемата изпълняват и гарантират, че ЕСП изпълнява посочените в параграф 1 мерки.

Член 16

Правила за одит

Одиторските оценки се изготвят в съответствие с принципите и мерките, съдържащи се в Одиторската политика на ЕСЦБ, приета от Управителния съвет.

Член 17

Задължения в случай на временно спиране или прекратяване

1.   ЦБ от Евросистемата прекратяват незабавно без предизвестие или спират временно участието на участник в съответния системен компонент на TARGET2, ако:

а)

по отношение на участника е открита процедура по несъстоятелност; или

б)

участникът не отговаря вече на критериите за достъп до участие в съответния системен компонент на TARGET2.

2.   Ако временно спре или прекрати участието на участник в TARGET2 в съответствие с параграф 1 или от съображения за пруденциалност в съответствие с член 19, ЦБ от Евросистемата уведомява незабавно за това всички други ЦБ от Евросистемата, предоставяйки всички посочени по-долу данни:

а)

името на участника, кода на парично-финансовата институция и BIC;

б)

информацията, на която НЦБ от еврозоната основава своето решение, включително информация или становище, получени от съответния надзорен орган;

в)

предприетата мярка и предложената времева рамка за нейното прилагане.

Ако това е поискано от друга ЦБ от Евросистемата, всяка ЦБ от Евросистемата обменя информация по отношение на този участник, включително информация по отношение на адресирани до него плащания.

3.   ЦБ от Евросистемата, която е прекратила или спряла временно участието на участник в нейния системен компонент на TARGET2 в съответствие с параграф 1, поема отговорност по отношение на другите ЦБ от Евросистемата, ако:

а)

впоследствие оторизира сетълмента на платежни нареждания, адресирани до участници, чието участие е спряла временно или прекратила; или

б)

не изпълнява задълженията по параграфи 1 и 2.

4.   Задълженията на ЦБ от Евросистемата по параграфи 1—3 също така се прилагат в случай на временно спиране или прекратяване на използването на интерфейса на спомагателна система от спомагателни системи.

Член 18

Процедури за отхвърляне на молба за участие в TARGET2 от съображения за пруденциалност

Когато съгласно член 8, параграф 4, буква в) от приложение II ЦБ от Евросистемата отхвърля молба за участие в TARGET2 от съображения за пруденциалност, тази ЦБ от Евросистемата уведомява незабавно ЕЦБ за това отхвърляне.

Член 19

Процедури за временно спиране, ограничаване или прекратяване от съображения за пруденциалност на участие в TARGET2 и на достъпа до кредит в рамките на деня

1.   Когато от съображения за пруденциалност НЦБ от еврозоната спира временно, ограничава или прекратява достъпа на участник до кредит в рамките на деня съгласно параграф 12, буква г) от приложение III или когато ЦБ от Евросистемата спира временно или прекратява участието на участник в TARGET2 съгласно член 34, параграф 2, буква д) от приложение II, решението влиза в сила, доколкото това е възможно, по едно и също време във всички системни компоненти на TARGET2.

2.   НЦБ от еврозоната предоставя информацията по член 17, параграф 2 незабавно на съответните надзорни органи в държавата-членка на НЦБ от еврозоната с искането надзорните органи да споделят информацията с надзорните органи на другите държави-членки, в които участникът има дъщерно дружество или клон. Като вземат предвид решението съгласно параграф 1, другите НЦБ от еврозоната предприемат подходящи действия и предоставят информация за това незабавно на ЕЦБ.

3.   Изпълнителният съвет на ЕЦБ може да предложи на Управителния съвет да приеме решения, за да осигури еднакво прилагане на мерките, предприети съгласно параграфи 1 и 2.

4.   НЦБ от еврозоната на държавите-членки, в които ще се прилага решението, уведомяват участника относно решението и предприемат всички необходими мерки за прилагане.

Член 20

Процедури за сътрудничество на ЦБ от Евросистемата във връзка с административни или ограничителни мерки

Във връзка с прилагането на член 39, параграф 3 от приложение II:

а)

всяка ЦБ от Евросистемата незабавно споделя с всички потенциално засегнати ЦБ цялата информация, която получава във връзка с предложено нареждане за кредитен превод;

б)

всяка ЦБ от Евросистемата, която получава от участник доказателство за извършено уведомяване на компетентен орган или за получено съгласие от такъв орган, незабавно изпраща това доказателство до всяка друга ЦБ, действаща като доставчик на платежни услуги на платеца или на получателя на плащането по целесъобразност;

в)

ЦБ от Евросистемата, действаща като доставчик на платежни услуги на платеца, незабавно уведомява платеца, че може да въведе нареждане за кредитен превод в TARGET2.

Член 21

Непрекъсваемост на бизнес процесите

1.   Ако събитията, посочени в член 27 от приложение II, засягат функционирането на модули на ЕСП, различни от платежния модул и модула за информация и контрол, засегнатата ЦБ от Евросистемата наблюдава и управлява тези събития, за да предотврати ефектите от разпростирането им върху нормалното функциониране на ЕСП.

2.   В случай че настъпи събитие, засягащо нормалното функциониране на платежния модул и/или модула за информация и контрол, засегнатата ЦБ от Евросистемата незабавно уведомява координатора на TARGET2, който взема решение заедно с управителя по сетълмент на засегнатата ЦБ от Евросистемата относно предприемането на по-нататъшни мерки. Управителите по сетълмент на TARGET2 постигат съгласие относно информацията, която следва да бъде съобщена на участниците в TARGET2.

3.   ЦБ от Евросистемата докладва на координатора на TARGET2 повредата, свързана с участник, ако тази повреда би могла да засегне сетълмента в спомагателните системи или да породи системен риск. Приключването на работа на ЕСП по принцип не се забавя поради повреда, свързана с участник.

4.   Повреда, засягаща спомагателна система, се докладва от ЦБ от Евросистемата на координатора на TARGET2 с информационна цел. Координаторът на TARGET2 инициира телеконференция на управителите по сетълмент на TARGET2, в случай че съществуват неизбежни системни последици, по-специално, когато същите имат трансграничен характер.

5.   При изключителни обстоятелства приключването на работа на ЕСП може да бъде забавено, ако съществува повреда, засягаща спомагателна система. Искането за забавяне на приключването на работа на ЕСП се съобщава от ЦБ от Евросистемата на управителите при кризи на TARGET2.

Член 22

Третиране на искания по схемата за обезщетение на TARGET2

1.   Освен ако не е решено друго от Управителния съвет, процедурата за обезщетение, установена в допълнение II към приложение II, се управлява в съответствие с настоящия член.

2.   ЦБ на участника, подал искане за обезщетение, извършва първоначална оценка на искането за обезщетение и се свързва с участника във връзка с тази оценка. Когато е необходимо за оценката на исканията, тази ЦБ се подпомага от други заинтересовани ЦБ. Съответната ЦБ уведомява ЕЦБ и всички други заинтересовани ЦБ веднага щом узнае за висящите искания.

3.   В срок до девет седмици след възникване на техническата неизправност на TARGET2 ЦБ на участника, подал искането:

а)

изготвя предварителен доклад за оценка, съдържащ оценката на ЦБ на получените искания; и

б)

предава предварителния доклад за оценка на ЕЦБ и на всички други заинтересовани ЦБ.

4.   В срок до пет седмици след получаване на предварителния доклад за оценка Управителният съвет извършва окончателно разглеждане на всички постъпили искания и решава дали да се направи предложение за обезщетение на засегнатите участници. В срок до пет работни дни след извършването на окончателното разглеждане ЕЦБ съобщава на засегнатата ЦБ резултата от него. Тези ЦБ уведомяват незабавно техните участници за резултата от окончателното разглеждане и, когато е приложимо, подробности относно предложението за обезщетение, заедно с формуляра, съставляващ писмото за приемане.

5.   В срок до две седмици след изтичане на периода, посочен в последното изречение на член 4, буква г) от допълнение II към приложение II, ЦБ уведомява ЕЦБ и всички други заинтересовани ЦБ относно това кои предложения за обезщетение са приети и кои предложения за обезщетение са отхвърлени.

6.   ЦБ уведомяват ЕЦБ за всички искания, подадени от техни участници до тези ЦБ извън обхвата на схемата за обезщетение на TARGET2, но отнасящи се до техническа неизправност на TARGET2.

Член 23

Третиране на загуби, причинени от техническа неизправност на TARGET2

1.   В случай на техническа неизправност на TARGET2:

а)

от страна на платеца, всяка ЦБ, в която платецът е открил депозит, се ползва от определени финансови печалби, които са в размер на разликата между лихвения процент по основните рефинансиращи операции на Евросистемата и лихвения процент по депозитите, приложена към пределното увеличение при използването на депозитното улеснение на Евросистемата за периода на техническа неизправност на TARGET2 и до размера на неизпълнените платежни нареждания. Когато платецът остава с неолихвени излишъци от средства, финансовите печалби са в размер на лихвения процент по основните рефинансиращи операции на Евросистемата, приложен към размера на неолихвяваните излишъци от средства за периода на техническа неизправност на TARGET2 и до размера на неизпълнените платежни нареждания.

б)

от страна на получателя на плащането, ЦБ, от която получателят на плащането е получил заем чрез използване на пределното кредитно улеснение, се ползва от определени финансови печалби, които са в размер на разликата между лихвения процент по пределното кредитно улеснение и лихвения процент по основните рефинансиращи операции на Евросистемата, приложена към пределното увеличение при използването на пределното кредитно улеснение за периода на техническа неизправност на TARGET2 и до размера на неизпълнените платежни нареждания.

2.   Финансовите печалби на ЕЦБ са в размер на:

а)

печалбата по отношение на свързаните НЦБ, произтичаща от различното олихвяване на салдото в края на деня на тези свързани НЦБ по отношение на ЕЦБ; и

б)

стойността на наказателната лихва, която ЕЦБ получава от свързаните НЦБ всеки път, когато някоя от тези свързани НЦБ налага санкция на участник за това, че не е върнал навреме кредит в рамките на деня, съгласно уреденото в споразумение между ЦБ от Евросистемата и свързаните НЦБ.

3.   Финансовите печалби, посочени в параграфи 1 и 2, се обединяват от ЦБ и получената обединена сума се използва за възстановяване на разходите на онези ЦБ, които са извършени за обезщетяване на техни участници. Всички оставащи финансови печалби или разходи, извършени от ЦБ за обезщетяване на техни участници, се разпределят между ЦБ от Евросистемата в съответствие с алгоритъма за записване на капитала на ЕЦБ.

Член 24

Право на обезпечение по отношение на средства по подсметки и гаранция в рамките на Евросистемата

1.   За целите на сетълмента на платежни инструкции, свързани със спомагателни системи, всяка ЦБ от Евросистемата, която е открила подсметки за своите участници, гарантира, че салдата по подсметките (включително увеличенията или намаленията на блокираното салдо, произтичащи от кредитиране или дебитиране на плащания по междусистемен сетълмент към или от подсметката или от кредитиране на прехвърляне на ликвидност към подсметката), които са блокирани по време на цикъла за обработка на спомагателна система, могат да бъдат използвани за сетълмента на платежни инструкции, свързани със спомагателни системи. Това е независимо от процедури по несъстоятелност по отношение на съответния участник и независимо от индивидуалните мерки за изпълнение, отнасящи се до подсметката на този участник.

2.   Всеки път, когато към подсметка на участник се прехвърля ликвидност и когато ЦБ от Евросистемата не е ЦБ на спомагателната система, тази ЦБ от Евросистемата потвърждава, при съобщаване от спомагателната система (чрез съобщение „начало на цикъла“), блокирането на салдата по подсметката на съответната спомагателна система и, извършвайки това, гарантира на ЦБ на спомагателната система плащане до размера на това определено салдо. Потвърждаването на блокирането на спомагателната система също така води до правно обвързваща декларация от ЦБ на спомагателната система, че последната гарантира на спомагателната система плащане до размера на блокираното салдо. Чрез потвърждаване на увеличаването или намаляването на блокираното салдо при кредитиране или дебитиране на плащания по междусистемен сетълмент към или от подсметката или при кредитиране на прехвърлянe на ликвидност към подсметката, ЦБ от Евросистемата, която не е ЦБ на спомагателната система, и ЦБ на спомагателната система декларират увеличаване или намаляване на гаранцията с размера на плащането. И двете гаранции са неотменими, безусловни и платими при първо поискване. Двете гаранции и блокирането на салдата изтичат при съобщаване от спомагателната система, че сетълментът е завършил (чрез съобщение „край на цикъла“).

РАЗДЕЛ IV

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 25

Решаване на спорове и приложимо право

1.   При спор между ЦБ от Евросистемата във връзка с настоящите насоки засегнатите страни уреждат спора в съответствие с Меморандума за разбирателство относно процедурата за вътрешно решаване на споровете в ЕСЦБ.

2.   Ако спорът, отнасящ се до разпределянето на задачи между ниво 2 и ниво 3, не може да се реши чрез споразумение между засегнатите страни, чрез дерогация от параграф 1 той се решава от Управителния съвет.

3.   При спор от вида, посочен в параграф 1, съответните права и задължения на страните се уреждат предимно от правилата и процедурите, предвидени в настоящите насоки. При спорове относно плащания между системните компоненти на TARGET2 правото на държавата-членка по седалището на ЦБ на получателя на плащането се прилага субсидиарно, ако то не противоречи на настоящите насоки.

Член 26

Влизане в сила и прилагане

1.   Настоящите насоки влизат в сила на 7 декември 2012 г. Те се прилагат от 1 януари 2013 г. при спазване на преходните разпоредби, предвидени в член 27.

2.   Насоки ЕЦБ/2007/2 се отменят, считано от 1 януари 2013 г.

3.   Препращанията към отменените насоки се тълкуват като препращания към настоящите насоки и се четат в съответствие с таблицата на съответствията, установена в приложение VII.

Член 27

Допълнителни и преходни разпоредби

1.   Сметките, открити от НЦБ от еврозоната извън платежния модул, за кредитни институции и спомагателни системи, се уреждат от правилата на такава НЦБ от еврозоната при спазване на разпоредбите на настоящите насоки относно вътрешните сметки и другите решения на Управителния съвет. Сметки, открити от НЦБ от еврозоната извън платежния модул, за лица, различни от кредитни институции и спомогателни системи, се уреждат от правилата на такава НЦБ от еврозоната.

2.   През преходния си период всяка ЦБ от Евросистемата може да продължи да извършва сетълмент на плащания и други транзакции по нейните вътрешни сметки, включително на:

а)

плащания между кредитни институции;

б)

плащания между кредитни институции и спомагателни системи; и

в)

плащания във връзка с операциите на отворения пазар на Евросистемата.

3.   С изтичането на преходния период се прекратява:

а)

регистрацията като адресат с BIC от ЦБ от Евросистемата, в случай на лица, посочени в член 4, параграф 1, буква а) и буква б) от приложение II;

б)

индиректното участие при ЦБ от Евросистемата; и

в)

сетълментът по вътрешните сметки на всички плащания, посочени в параграф 2, букви а)—в).

Член 28

Адресати, мерки за изпълнение и годишни отчети

1.   Настоящите насоки се прилагат към всички ЦБ от Евросистемата.

2.   НЦБ от еврозоната изпращат на ЕЦБ до 20 декември 2012 г. мерките, чрез които те възнамеряват да изпълнят член 39 от приложение II, допълнение VI към приложение II, параграф 9, буква а), параграф 12, буква а), точка v) и параграф 13 от приложение III, параграф 18(1), буква в), подточка ii) от приложение IV и допълнение IIA към приложение V към настоящите насоки.

3.   ЕЦБ изготвя годишни отчети за общото функциониране на TARGET2, които се разглеждат от Управителният съвет.

Съставено във Франкфурт на Майн на 5 декември 2012 година.

За Управителния съвет на ЕЦБ

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  ОВ L 237, 8.9.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 177, 30.6.2006 г., стр. 1.

(3)  Настоящата политика на Евросистемата по отношение на местонахождението на инфраструктурите е изложена в следните документи, които са достъпни на уебсайта на ЕЦБ www.ecb.europa.eu: а) „Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area“ от 3 ноември 1998 г.; б) „The Eurosystem’s policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing“ от 27 септември 2001 г.; в) „The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions“ от 19 юли 2007 г.; г) „The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of ‘legally and operationally located in the euro area’ “ от 20 ноември 2008 г.; д) „The Eurosystem oversight policy framework“ от юли 2011 г.

(4)  ОВ L 166, 11.6.1998 г., стр. 45.

(5)  ОВ L 237, 8.9.2007 г., стр. 71.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

СИСТЕМА НА УПРАВЛЕНИЕТО НА TARGET2

Ниво 1 — Управителен съвет

Ниво 2 — ЦБ от Евросистемата

Ниво 3 — ЦБ, предоставящи ЕСП

0.   Общи разпоредби

Ниво 1 има върховна компетентност по отношение на свързани с TARGET2 въпроси с вътрешен и презграничен характер и гарантира публичната функция на TARGET2.

Ниво 2 има субсидирана компетентност по отношение на въпроси, които ниво 1 му е предоставило за решаване.

Ниво 3 взема решения относно ежедневното функциониране на Единната съвместна платформа (ЕСП) въз основа на набор от услуги, определени в споразумението, посочено в член 7, параграф 6 от настоящите насоки.

1.   Политика за разходи и цени

Взема решения относно общата методология за определяне на разходите

Взема решения за единна структура на цените

Взема решения за цените на допълнителни услуги и/или модули

(Не се прилага)

2.   Набор от услуги

Взема решения относно основните услуги

Взема решения относно допълнителни услуги и/или модули

Оказва съдействие съобразно нуждите на ниво 1/ниво 2

3.   Управление на риска

Взема решения относно общата рамка за управление на риска и приемане на оставащите рискове

Осъществява фактическото управление на риска

Извършва анализ на риска и последващи услуги

Предоставя необходимата информация за анализ на риска съгласно исканията на ниво 1/ниво 2

4.   Управление и финансиране

Определя правилата за собствеността, вземането на решения и финансирането на ЕСП

Създава и осигурява адекватно прилагане на правната рамка за TARGET2 на Европейската система на централните банки

Изготвя правилата за управление и финансиране, решени на ниво 1

Изготвя бюджета, неговото одобрение и изпълнение

Има право на собственост и/или контрол върху приложението

Събира средства и възнаграждения за услуги

Дава на ниво 2 данни относно разходите за предоставяните услуги

5.   Развитие

Консултира ниво 2 относно местонахождението на ЕСП

Одобрява цялостния план на проекта

Взема решения за първоначалния проект и развитие на ЕСП

Взема решения дали да се изгради изцяло нова ЕСП или ЕСП да се изгради на базата на съществуваща платформа

Взема решения за избора на оператор на ЕСП

Създава със съгласието на ниво 3 набора от услуги на ЕСП

Взема решения за местонахождението на ЕСП след консултация с ниво 1

Одобрява методологията на спецификационния процес и „доставките“ от ниво 3, които се считат за подходящи за определяне, а впоследствие и за тестване и приемане на продукта (по-конкретно, общи и подробни спецификации за потребители)

Създава план на проекта с най-важните събития

Извършва оценка и приема доставките

Създава сценарии за проверка

Координира проверката на централните банки и на потребителите в тясно сътрудничество с ниво 3

Предлага първоначалния проект за ЕСП

Предлага дали да се изгради изцяло нова ЕСП или ЕСП да се изгради на базата на съществуваща платформа

Предлага местонахождението на ЕСП

Разработва общи и подробни функционални спецификации (подробни вътрешни функционални спецификации и подробни функционални спецификации за потребители)

Изготвя подробни технически спецификации

Оказва първоначално и текущо сътрудничество за планиране на важните събития по проекта и за контрола

Техническо и оперативно съдействие за проверки (проверки на ЕСП, сътрудничество при свързаните с ЕСП сценарии за проверка, съдействие на ЦБ от Евросистемата при техните дейности по проверка на ЕСП)

6.   Изпълнение и миграция

Взема решения за стратегията за миграция

Подготвя и координира миграцията към ЕСП в тясно сътрудничество с ниво 3

Оказва съдействие по въпроси, свързани с миграцията, според искания на ниво 2

Извършва дейности, свързани с миграцията към ЕСП; съдейства допълнително на присъединяващи се НЦБ

7.   Функциониране

Управление при тежки кризисни ситуации

Разрешава създаването и функционирането на Симулатор на TARGET2

Назначава сертифициращи органи за интернет базиран достъп

Определя свързаните със сигурността политики, изисквания и контрол за ЕСП

Определя принципите, приложими за сигурността на сертификатите, използвани за интернет базиран достъп

Управление, свързано с отговорностите като собственик на системата

Поддържа контакти с потребители на европейско равнище (при условията на изключителна отговорност на ЦБ от Евросистемата за деловите отношения с техните клиенти) и наблюдава ежедневната дейност на потребителите от бизнес гледна точка (задача на ЦБ от Евросистемата)

Наблюдава бизнес процесите

Извършва задачи, свързани с бюджета, финансирането, фактурирането (задача на ЦБ от Евросистемата) и други административни задачи

Управлява системата въз основа на споразумението, посочено в член 7, параграф 6 от настоящите насоки


ПРИЛОЖИНИЕ II

ХАРМОНИЗИРАНИ УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ В TARGET2

ДЯЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Определения

За целите на настоящите Хармонизирани условия (наричани по-долу „условията“) се прилагат следните определения:

„AL-група“ (AL group) е група, съставена от членове на AL-група, които използват AL-режима;

„AL-НЦБ“ (AL NCB) е НЦБ от еврозоната, която е страна по AL-споразумение и действа като контрагент на членовете на AL-групата, които участват в нейния системен компонент на TARGET2;

„AL-режим“ (AL mode) е агрегирането на наличната ликвидност по сметки в платежния модул;

„AL-споразумение“ (AL agreement) е многостранно споразумение за агрегиране на ликвидност, сключено от членовете на AL-групата и съответните им AL-НЦБ за целите на AL-режима;

„CAI-група“ (CAI group) е група, съставена от участници в TARGET2, които използват CAI-режим;

„CAI-режим“ (CAI mode) е предоставянето на консолидирана информация относно сметки в платежния модул посредством модула за информация и контрол;

„TARGET2-[посочете ЦБ/държава]“ е системният компонент на TARGET2 на [посочете име на ЦБ];

„TARGET2“ е съвкупността от всички системни компоненти на TARGET2 на ЦБ;

„адресат с BIC“ (addressable BIC holder) е лице, което: а) има бизнес идентификационен код (BIC); б) не е разпознато като индиректен участник; и в) е кореспондент или клиент на директен участник или на клон на директен или индиректен участник и може да подава платежни нареждания и да получава плащания от системен компонент на ТАRGЕТ2 чрез този директен участник;

„бизнес идентификационен код (BIC)“ (Business Identifier Code (BIC)) е код, определен в стандарт ISO № 9362;

„временно спиране“ (suspension) е временно блокиране на правата и задълженията на участник за период от време, определен от [посочете име на ЦБ];

„вътрешна сметка“ (Home Account) е сметка, открита и управлявана извън платежния модул от ЦБ за лице, което е допустимо да стане индиректен участник;

„група“ (group) е:

а)

съвкупност от кредитни институции, които са включени в консолидирания финансов отчет на дружество майка, в случаите, когато дружеството майка е задължено да представи консолидиран финансов отчет по Международен счетоводен стандарт 27 (МСС 27), приет съгласно Регламент (ЕО) № 2238/2004 на Комисията (1), и която се състои от: i) дружество майка и едно или повече дъщерни дружества; или ii) две или повече дъщерни дружества на дружеството майка, или

б)

съвкупност от кредитни институции по смисъла на буква а), подточка i) или подточка ii), за които дружеството майка не представя консолидиран финансов отчет в съответствие с МСС 27, но би могло да изпълни определените в МСС 27 критерии за включване в консолидиран финансов отчет, при проверка от страна от ЦБ на директен участник, или в случай на AL-група — от управляваща НЦБ;

в)

двустранна или многостранна мрежа от кредитни институции, която: i) е уредена от правна рамка, определяща принадлежността на кредитните институции към такава мрежа; или ii) се характеризира със самоорганизационни механизми за сътрудничество (насърчаване, подкрепа, представителство на деловите интереси на членовете ѝ) и/или с икономическа солидарност, надвишаваща обичайното сътрудничество, характерно за кредитни институции, където това сътрудничество и солидарност се разрешават от вътрешните правила или учредителните актове на кредитните институции или са установени по силата на допълнителни споразумения;

и във всеки от посочените в буква в) случаи Управителният съвет на ЕЦБ е одобрил заявление такава мрежа да се счита за група;

„доставчик на мрежови услуги“ (network service provider) е предприятие, назначено от Управителния съвет на ЕЦБ да доставя компютъризирани мрежови връзки с цел подаване на платежни съобщения в TARGET2;

„единна съвместна платформа (ЕСП)“ (Single Shared Platform (SSP)) е инфраструктурата на единната техническа платформа, осигурена от НЦБ, предоставящи ЕСП;

„затворена потребителска група на TARGET2“ (TARGET2 CUG) е подгрупа от клиенти на доставчика на мрежови услуги, групирани според целта, с която използват съответните услуги и продукти на доставчика на мрежови услуги при достъпа им до платежния модул;

„изпълнително събитие“ (enforcement event) по отношение на член на AL-групата е: а) всеки случай на неизпълнение, посочен в член 34, параграф 1; б) всяко друго неизпълнение или събитие, посочено в член 34, параграф 2, по отношение на което [посочете име на ЦБ] е решила, вземайки предвид сериозността на неизпълнението или на събитието, че е необходимо [посочете ако е приложимо: [изпълнение върху заложеното имущество в съответствие с член 25б] [изпълнение върху обезпечение в съответствие с член 25в] и] прихващане на вземания в съответствие с член 26; или в) решение за временно спиране или прекратяване на достъпа до кредит в рамките на деня;

„инвестиционен посредник“ (investment firm) е инвестиционен посредник по смисъла на [посочете разпоредбите от националното законодателство за прилагане на член 4, параграф 1, точка 1 от Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно пазарите на финансови инструменти, за изменение на Директиви 85/611/ЕИО и 93/6/ЕИО на Съвета и Директива 2000/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 93/22/ЕИО на Съвета (2)], с изключение на институциите, посочени в [посочете разпоредбите от националното законодателство за прилагане на член 2, параграф 1 от Директива 2004/39/ЕО], при условие че въпросният инвестиционен посредник:

а)

притежава лиценз и подлежи на надзор от признат компетентен орган, който е определен като такъв в съответствие с Директива 2004/39/ЕО; и

б)

има право да извършва дейностите, посочени в [посочете разпоредбите от националното законодателство за прилагане на точки 2, 3, 6 и 7 от раздел А от приложение I към Директива 2004/39/ЕО];

„индиректен участник“ (indirect participant) е кредитна институция, установена в ЕИП, която е сключила споразумение с директен участник да подава платежни нареждания и да получава плащания през сметката в платежния модул на този директен участник, и която бива разпознавана от системния компонент на TARGET2 като индиректен участник;

„клон“ (branch) е клон по смисъла на [посочете разпоредбите от националното законодателство за прилагане на член 4, параграф 3 от Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно предприемането и осъществяването на дейност от кредитните институции (3)];

„кредит в рамките на деня“ (intraday credit) е кредит, отпуснат за срок, по-кратък от един работен ден;

„кредитна институция“ (credit institution) означава: а) кредитна институция по смисъла на [посочете разпоредбите от националното законодателство за изпълнение на член 4, параграф 1, буква а) и, ако е приложимо, на член 2 от Директива 2006/48/ЕО], която подлежи на надзор от компетентен орган; или б) друга кредитна институция по смисъла на член 123, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, която подлежи на проверка със сравним стандарт с надзора от страна на компетентен орган;

„мениджър на AL-група“ (AL group manager) е член на AL-група, назначен от останалите членове на AL-групата да управлява наличната ликвидност в AL-групата през работния ден;

„мениджър на CAI-група“ (CAI group manager) е член на CAI-група, назначен от останалите членове на CAI-групата да наблюдава и разпределя наличната ликвидност в рамките на CAI-групата през работния ден;

„многоадресен достъп“ (multi-addressee ассess) е възможност, посредством която клонове или кредитни институции, установени в ЕИП, могат да имат достъп до съответния системен компонент на TARGET2, като подават платежни нареждания и/или получават плащания директно към/от системния компонент на TARGET2; тази възможност оправомощава тези лица да подават платежните си нареждания чрез сметката в платежния модул на директния участник без намесата на този участник;

„модул за извънредни ситуации“ (Contingency Module) е модулът на ЕСП, който позволява обработката на критични и много критични плащания при извънредни ситуации;

„модул за информация и контрол“ (Information and Control Module (ICM)) е модул на ЕСП, който позволява на участниците да получават онлайн информация и им дава възможност да изпращат нареждания за прехвърляне на ликвидност, да управляват ликвидност и да инициират резервни платежни нареждания при извънредни ситуации;

„налична ликвидност“ (available liquidity) или „ликвидност“ (liquidity) е кредитно салдо по сметка в платежния модул на участник в TARGET2 и, ако е приложимо, всяка кредитна линия в рамките на деня, предоставена от съответната ЦБ във връзка с такава сметка;

„нареждане за директен дебит“ (direct debit instruction) е инструкция от страна на получателя на плащането до неговата ЦБ, съгласно която ЦБ на платеца дебитира сметката на платеца до размера, посочен в инструкцията, на основание съгласието за директен дебит;

„нареждане за кредитен превод“ (credit transfer order) е инструкция от платец за предоставяне на средства на разположение на получател на плащането чрез заверяване на сметка в платежния модул;

„нареждане за прехвърляне на ликвидност“ (liquidity transfer order) е платежно нареждане, което има за основна цел да прехвърли ликвидност между различни сметки на един и същ участник или в рамките на CAI-група или AL-група;

„нареждащ участник“ (instructing participant) е участник в TARGET2, който е инициирал платежно нареждане;

„неизпълнено платежно нареждане“ (non-settled payment order) е платежно нареждане, чийто сетълмент не е извършен в работния ден на приемането му;

„НЦБ от еврозоната“ (euro area NCB) е националната централна банка (НЦБ) на държава-членка, чиято парична единица е еврото;

„НЦБ, предоставящи ЕСП“ (SSP-providing NCBs) са Deutsche Bundesbank, Banque de France и Banca d’Italia в качеството им на ЦБ, изграждащи и управляващи ЕСП в полза на Евросистемата;

„обработка на плащането незабавно след неговото приемане“ (entry disposition) е фаза от обработката на плащането, през която TARGET2-[посочете ЦБ/държава] се опитва да извърши сетълмент на платежно нареждане, което е било прието в съответствие с член 14, чрез специфични процедури, описани в член 20;

„орган от публичния сектор“ (public sector body) е организация от публичния сектор, определена в член 3 от Регламент (ЕО) № 3603/93 на Съвета от 13 декември 1993 г. относно установяването на определения за прилагането на забраните, посочени в членове 104 и 104б, параграф 1 от Договора (4),

„платежен модул“ (Payments Module (PM)) е модул на ЕСП, в който се извършва сетълмент на плащания по сметки в платежния модул на участниците в TARGET2;

„платежно нареждане“ (payment order) е нареждане за кредитен превод, нареждане за прехвърляне на ликвидност или нареждане за директен дебит;

„платец“ (payer), освен когато е използвано в член 39 от настоящото приложение, е участник в TARGET2, чиято сметка в платежния модул се дебитира в резултат на сетълмент на платежно нареждане;

„Подробни функционални спецификации за потребителите“ (User Detailed Functional Specifications (UDFS)) e най-актуалната версия на Подробните функционални спецификации за потребителите, които представляват техническата документация, описваща подробно начина, по който участник взаимодейства с TARGET2.

„получател на плащане“ (payee), освен когато е използвано в член 39 от настоящото приложение, е участник в TARGET2, чиято сметка в платежния модул се кредитира в резултат на сетълмент на платежно нареждане;

„пределен лихвен процент на кредитиране“ (marginal lending rate) е лихвеният процент, приложим към пределното кредитно улеснение;

„пределно кредитно улеснение“ (marginal lending facility) е ликвидно улеснение с постоянен достъп на Евросистемата, което може да бъде използвано от контрагенти, за да получават овърнайт кредит от ЦБ от Евросистемата по предварително определен пределен лихвен процент на кредитиране;

„производство по несъстоятелност“ (insolvency proceedings) е производството по несъстоятелност по смисъла на член 2, буква й) от Директива 98/26/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 1998 г. относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа (5);

„работен ден“ (business day) е всеки ден, в който TARGET2 е отворена за сетълмент на платежни нареждания, както е предвидено в допълнение V;

„свързана НЦБ“ (connected NCB) е национална централна банка (НЦБ), различна от ЦБ от Евросистемата, която е свързана с TARGET2 по силата на специално споразумение;

„системен компонент на TARGET2“ (TARGET2 component system) е всяка система за брутен сетълмент в реално време (БСРВ) на ЦБ, които са част от TARGET2;

„случай на неизпълнение“ (event of default) e предстоящо или съществуващо събитие, чието настъпване може да застраши изпълнението на задълженията на участник съгласно настоящите условия или други правила, приложими към отношенията между този участник и [посочете име на ЦБ] или всяка друга ЦБ, включително:

а)

когато участникът престане да отговаря на критериите за достъп, предвидени в член 4, или на изискванията, предвидени в член 8, параграф 1, буква а), подточка i);

б)

при откриване на производство по несъстоятелност срещу участника;

в)

при подаването на молба, свързана с производството, посочено в буква б);

г)

при изготвяне на писмена декларация от страна на участник за невъзможността му да изплати всички или част от задълженията си или да изпълни задълженията си във връзка с кредит в рамките на деня;

д)

при сключване на доброволно общо споразумение или договореност между участника и неговите кредитори;

е)

когато участникът е или когато неговата ЦБ счита, че е неплатежоспособен или не може да плати дълговете си;

ж)

когато кредитното салдо по сметката на участника в платежния модул или всички, или значителна част от неговите активи са предмет на заповед за блокиране, запориране, конфискуване или на друго производство, предназначено да защити обществения интерес или правата на кредиторите на участника;

з)

когато участието на участник в друг системен компонент на TARGET2 и/или в спомагателна система е спряно временно или прекратено;

и)

когато някое формално заявление или преддоговорно изявление, които са направени от участника, или за които се счита, че са направени от участника, са неправилни или неверни съгласно приложимото право;

й)

при прехвърляне на всички или на значителна част от активите на участника;

„сметка в платежния модул“ (PM account) е сметка на участник в TARGET2 в платежния модул при ЦБ, която е необходима на такъв участник, за да:

а)

подава платежни нареждания или получава плащания чрез TARGET2; и

б)

извършва сетълмент на такива плащания при тази ЦБ;

„спомагателна система“ (ancillary system) е система, управлявана от лице, което e установено в Европейското икономическо пространство (ЕИП), което е под надзора и/или контрола на компетентен орган и което отговаря на надзорните изисквания по отношение на местонахождението на инфраструктури, предлагащи услуги в евро, както са съответно изменени и публикувани на уебсайта на ЕЦБ (6), в която се извършва обмен и/или клиринг на плащания и/или финансови инструменти, докато сетълментът на възникващите в резултат на това парични задължения се извършва в TARGET2 в съответствие с Насоки ЕЦБ/2012/27 относно Трансевропейската автоматизирана система за брутен сетълмент на експресни преводи в реално време (TARGET2) (7) и двустранна договореност между спомагателната система и съответната ЦБ от Евросистемата;

„становище за правоспособност“ (capacity opinion) е становище относно конкретен участник, което съдържа оценка на правоспособността на участника да поема и изпълнява задължения по настоящите условия;

„съгласие за директен дебит“ (direct debit authorisation) е обща инструкция от платеца до неговата ЦБ, с което тази ЦБ се оправомощава и задължава да дебитира сметката на платеца при нареждане за директен дебит от страна на получателя на плащането;

„съобщение, излъчено от модула за информация и контрол“ (ICM broadcast message) е информация, която е едновременно достъпна за всички или за избрана група участници в TARGET2 чрез модула за информация и контрол;

„техническа неизправност на TARGET2“ (technical malfunction of TARGET2) е всяка трудност, дефект или повреда в техническата инфраструктура и/или компютърните системи, използвани от TARGET2-[посочете ЦБ/държава], или всяко друго събитие, което прави невъзможно изпълнението и завършването в рамките на същия ден на обработката на плащания в TARGET2-[посочете ЦБ/държава].

„управляваща НЦБ“ (managing NCB) е AL-НЦБ от системния компонент на TARGET2, в който участва мениджърът на AL-групата;

„участник в TARGET2“ (TARGET2 participant) е всеки участник във всеки системен компонент на TARGET2;

„участник“ (participant) или „директен участник“ (direct participant) е лице, което има поне една сметка в платежния модул при [посочете име на ЦБ];

„формуляр за събиране на статични данни“ (static data collection form) е формуляр, изготвен от [посочете име на ЦБ] за регистриране на заявители на услугите на TARGET2-[посочете ЦБ/държава] и за регистриране на всяко изменение по отношение на предоставянето на такива услуги;

„ЦБ от Евросистемата“ (Eurosystem CB) е ЕЦБ или НЦБ от еврозоната;

„централни банки (ЦБ)“ (central banks (CBs)) означава ЦБ от Евросистемата и свързаните НЦБ;

„член на AL-група“ (AL group member) е участник в TARGET2, който е сключил AL-споразумение;

Член 2

Допълнения

1.   Следните допълнения представляват неразделна част от настоящите условия:

 

Допълнение I: Технически спецификации за обработка на платежни нареждания

 

Допълнение II: Схема за обезщетение на TARGET2

 

Допълнение III: Образци на становища относно правоспособността и относно държавата

 

Допълнение IV: Непрекъсваемост на бизнес процесите и процедури при извънредни ситуации

 

Допълнение V: Работен график

 

Допълнение VI: Таблица за таксите и фактуриране

 

Допълнение VII: Споразумение за агрегиране на ликвидност

2.   В случай на противоречие или несъгласуваност между съдържанието на допълненията и съдържанието на разпоредбите в настоящите условия последните имат предимство.

Член 3

Общо описание на TARGET2-[посочете ЦБ/държава] и TARGET2

1.   TARGET2 предоставя брутен сетълмент в реално време за плащания в евро със сетълмент в пари на централна банка.

2.   Следните платежни нареждания се обработват в TARGET2-[посочете ЦБ/държава]:

а)

платежни нареждания, възникващи директно от операциите на паричната политика на Евросистемата, или направени във връзка с тях;

б)

сетълмент на рамото в евро на валутни операции на Евросистемата;

в)

сетълмент на трансфери в евро, възникващи в резултат на транзакции в трансгранични нетиращи системи за големи плащания;

г)

сетълмент на трансфери в евро, възникващи в резултат на транзакции в системи за малки плащания в евро, които са със системно значение; и

д)

всички други платежни нареждания в евро, отправени до участници в TARGET2.

3.   TARGET2 е създадена и функционира на базата на ЕСП. Евросистемата определя техническата конфигурация и характеристиките на ЕСП. Услугите на ЕСП се предоставят от ЦБ, предоставящи ЕСП, в полза на ЦБ от Евросистемата, съгласно отделни споразумения.

4.   Съгласно настоящите условия [посочете име на ЦБ] е доставчикът на услуги. Всяко действие или бездействие на ЦБ, предоставящи ЕСП, се счита за действие или бездействие на [посочете име на ЦБ], за което тя носи отговорност в съответствие с член 31 по-долу. Участието по смисъла на настоящите условия не създава договорно отношение между участниците и НЦБ, предоставящи ЕСП, когато последните действат в това им качество. Инструкции, съобщения или информация, получени от или подадени до ЕСП от участник във връзка с услугите, предоставяни съгласно настоящите условия, се считат за получени от или подадени до [посочете име на ЦБ].

5.   От правна гледна точка TARGET2 е изградена като множество от платежни системи, състоящи се от всички системни компоненти на TARGET2, определени като „системи“ съгласно националното право за прилагане на Директива 98/26/ЕО. TARGET2-[посочете ЦБ/държава] е определена като „система“ съгласно [посочете съответните законови разпоредби за прилагане на Директива 98/26/ЕО].

6.   Участието в TARGET2 се извършва посредством участие в системния компонент на TARGET2. Настоящите условия описват взаимните права и задължения на участниците в TARGET2-[посочете ЦБ/държава] и [посочете име на ЦБ]. Правилата за обработка на платежни нареждания (дял IV) се отнасят до всички подадени платежни нареждания или получени плащания от участник в TARGET2.

ДЯЛ II

УЧАСТИЕ

Член 4

Критерии за достъп

1.   Следните видове лица са допустими за директно участие в TARGET2-[посочете ЦБ/държава]:

а)

кредитни институции, установени в ЕИП, включително когато извършват дейност чрез клон, установен в ЕИП;

б)

кредитни институции, установени извън територията на ЕИП, при условие че те извършват дейност чрез клон, установен в ЕИП;

в)

НЦБ на държавите-членки и ЕЦБ;

при условие че лицата, посочени в букви а) и б), не подлежат на ограничителни мерки, приети от Съвета на Европейския съюз или държавите-членки съгласно член 65, параграф 1, буква б), член 75 или член 215 от Договора, чието прилагане, според [ЦБ/държава] след уведомяване на ЕЦБ, е несъвместимо с гладкото функциониране на TARGET2.

2.   [Посочете име на ЦБ] може по своя преценка да допусне и следните лица като директни участници:

а)

трезорни отдели на централни или регионални правителства на държавите-членки, активни на паричните пазари;

б)

органи на публичния сектор на държавите-членки, оправомощени да държат сметки на клиенти;

в)

инвестиционни посредници, установени на територията на ЕИП;

г)

лица, управляващи спомагателни системи и действащи в това качество;

д)

кредитни институции или други лица от вида, посочен в букви от а) до г), и в двата случая, когато са установени в държава, с която Съюзът е сключил парично споразумение, разрешаващо достъп на такива лица до платежните системи в Съюза при условията, определени в паричното споразумение, и ако съответният правен режим, прилаган в страната, е еквивалентен на съответното законодателство на Съюза.

3.   Институции за електронни пари по смисъла на [посочете разпоредбите на националното законодателство за прилагане на член 2, параграф 1 от Директива 2009/110/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно предприемането, упражняването и пруденциалния надзор на дейността на институциите за електронни пари и за изменение на директиви 2005/60/ЕО и 2006/48/ЕО, и за отмяна на Директива 2000/46/ЕО (8)] нямат право да участват в TARGET2-[посочете ЦБ/държава].

Член 5

Директни участници

1.   Директните участници в TARGET2-[посочете ЦБ/държава] са задължени да се съобразяват с изискванията на член 8, параграфи 1 и 2. Те имат поне една сметка в платежния модул при [посочете име на ЦБ].

2.   Директните участници могат да определят адресати с BIC, независимо от тяхното място на установяване.

3.   Директните участници могат да определят лица за индиректни участници, ако са спазени условията на член 6.

4.   Многоадресен достъп чрез клонове може да се предостави, както следва:

а)

Кредитна институция по смисъла на член 4, параграф 1, буква а) или б), която е допусната като директен участник, може да даде достъп до сметка си в платежния модул на един или повече от клоновете си, установени на територията на ЕИП, за да подават платежни нареждания и/или да получават плащания директно, при условие че [посочете име на ЦБ] е била съответно информирана.

б)

Ако клон на кредитна институция е бил допуснат за директен участник, останалите клонове на същото юридическо лице и/или главното му управление, ако и в двата случая са установени на територията на ЕИП, могат да получат достъп до сметката в платежния модул на клона, при условие че клонът е уведомил [посочете име на ЦБ].

Член 6

Индиректни участници

1.   Кредитни институции, установени в ЕИП, могат да сключат договор с един директен участник, който е кредитна институция по смисъла на член 4, параграф 1, буква а) или б), или ЦБ, за да подават платежни нареждания и/или получават плащания и да извършват сетълмент по тях през сметката в платежния модул на този директен участник. ТARGET2-[посочете ЦБ/държава] разпознава индиректни участници по регистрацията на такова индиректно участие в директория на TARGET2, описана в член 9.

2.   Ако директен участник, който е кредитна институция по смисъла на член 4, параграф 1, буква а) или б), и индиректен участник принадлежат към една и съща група, директният участник може изрично да упълномощи индиректния участник да използва сметката му в платежния модул, за да подава директно платежни нареждания и/или да получава плащания чрез свързания с групата многоадресен достъп.

Член 7

Отговорност на директния участник

1.   За да бъде избегнато всяко съмнение, платежните нареждания, подадени от индиректни участници, или плащанията, получени от тях, съгласно член 6, и от клоновете съгласно член 5, параграф 4, се считат за извършени или получени от самия директен участник.

2.   Директният участник е обвързан от такива платежни нареждания, независимо от съдържанието или неизпълнението на договорните или другите споразумения между този участник и лицата, посочени в параграф 1.

Член 8

Процедура за кандидатстване

1.   За да се присъединят към TARGET2-[посочете ЦБ/държава], кандидатите за участници трябва:

а)

да изпълнят следните технически изисквания:

i)

да инсталират, управляват, експлоатират, наблюдават и гарантират сигурността на необходимата ИТ-инфраструктура за свързване с TARGET2-[посочете ЦБ/държава] и да подават платежни нареждания до системата. При извършване на тези дейности кандидатите за участници могат да ангажират трети страни, но продължават да носят отговорност самостоятелно. По-специално, кандидатите за участници сключват договор с доставчика на мрежови услуги, за да получат необходимата връзка и достъп в съответствие с техническите спецификации в допълнение I; и

ii)

да са преминали тестовете, изисквани от [посочете име на ЦБ]; и

б)

да изпълнят следните правни изисквания:

i)

да предоставят становище за правоспособност във формата, определена в допълнение III, освен ако информацията и изявленията, които следва да се представят в такова становище за правоспособността, вече са получени от [посочете име на ЦБ] по друг повод; и

ii)

за лицата, посочени в член 4, параграф 1, буква б), да предоставят становище относно държавата във формата, посочена в допълнение III, освен ако информацията и изявленията, които следва да се представят в такова становище относно държавата, вече са получени от [посочете име на ЦБ] по друг повод.

2.   Кандидатите изпращат писмено заявление до [посочете име на ЦБ], предоставяйки най-малко следните изискуеми документи/информация:

а)

попълнени формуляри за събиране на статични данни, както е предвидено от [посочете име на ЦБ];

б)

становището за правоспособност, ако бъде поискано от [посочете име на ЦБ]; и

в)

становището относно държавата, ако бъде поискано от [посочете име на ЦБ].

3.   [Посочете име на ЦБ] може също да изиска всякаква допълнителна информация, която счита за необходима за вземане на решение по заявлението за участие.

4.   [Посочете име на ЦБ] отхвърля заявлението за участие, ако:

а)

критериите за достъп, посочени в член 4, не са изпълнени;

б)

един или повече от критериите за участие, посочени в параграф 1, не са изпълнени; и/или

в)

съгласно преценката на [посочете име на ЦБ], такова участие би застрашило цялостната стабилност, надеждност и сигурност на TARGET2-[посочете ЦБ/държава] или на някой от системните компоненти на TARGET2, или би застрашило изпълнението от [посочете име на ЦБ] на задачите ѝ, описани в [посочете съответното национално право] и в Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, или поражда рискове от гледна точка на съображенията за пруденциалност.

5.   В срок до един месец след получаването от [посочете име на ЦБ] на заявлението за участие [посочете име на ЦБ] уведомява заявителя за решението си по заявлението. Когато [посочете име на ЦБ] изиска допълнителна информация съгласно параграф 3, решението се съобщава в срок до един месец след получаването от страна на [посочете име на ЦБ] на информацията от заявителя. Всяко решение за отхвърляне задължително съдържа мотивите за това.

Член 9

Директория на TARGET2

1.   Директорията на TARGET2 е база данни за BIC, използвани за рутиране на платежни нареждания, отправени до:

а)

участниците в TARGET2 и техните клонове с многоадресен достъп;

б)

индиректните участници в TARGET2, включително тези с многоадресен достъп; и

в)

адресатите с BIC в TARGET2.

Директорията се актуализира всяка седмица.

2.   Освен ако участникът не е поискал друго, неговите BIC се публикуват в директорията на TARGET2.

3.   Участниците могат да предоставят директорията на TARGET2 единствено на своите клонове и на лицата с многоадресен достъп.

4.   Лицата, посочени в параграф 1, букви б) и в), използват своя BIC единствено по отношение на един директен участник.

5.   Участниците потвърждават, че [посочете име на ЦБ] и други ЦБ могат да публикуват имената и BIC на участниците. Освен това имената и BIC на регистрираните от участници индиректни участници могат да се публикуват и участниците осигуряват, че индиректните участници са се съгласили с това публикуване.

ДЯЛ III

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Член 10

Задължения на [посочете име на ЦБ] и на участниците

1.   [Посочете име на ЦБ] предоставя услугите, описани в дял IV. Ако в настоящите условия или в закон не е предвидено друго, [посочете име на ЦБ] прави всичко необходимо в рамките на правомощията си, за да изпълни задълженията си съгласно настоящите условия, без да гарантира резултат.

2.   Участниците плащат на [посочете име на ЦБ] таксите, посочени в допълнение VI.

3.   Участниците гарантират, че са свързани с TARGET2-[посочете ЦБ/държава] през работните дни в съответствие с работния график, посочен в допълнение V.

4.   Участникът декларира и гарантира пред [посочете име на ЦБ], че изпълнението на неговите задължения по настоящите условия не нарушава действащите законови или подзаконови актове или споразумения, от които той е обвързан.

Член 11

Сътрудничество и обмен на информация

1.   При изпълнение на задълженията и упражняването на правата им съгласно настоящите условия [посочете име на ЦБ] и участниците си сътрудничат тясно, за да гарантират стабилността, надеждността и сигурността на TARGET2-[посочете ЦБ/държава]. Те си предоставят взаимно информация или документи от значение за изпълнението на съответните им задължения и упражняването на съответните права съгласно настоящите условия, без да се засяга задължението за спазване на банкова тайна.

2.   [Посочете име на ЦБ] създава и поддържа отдел за помощ във връзка със системата, за да оказва съдействие на участниците при трудности, възникващи във връзка със системни операции.

3.   Актуализираната информация относно оперативния статус на ЕСП се намира в Информационната система на TARGET2 (T2IS). T2IS може да бъде използвана за получаване на информация относно всеки случай, засягащ нормалното функциониране на TARGET2.

4.   [Посочете име на ЦБ] може да разпространява съобщения до участниците посредством съобщение, излъчено от модула за информация и контрол, или чрез други средства за връзка.

5.   Участниците са отговорни за навременното актуализиране на наличните формуляри за статични данни и предоставянето на нови формуляри за статични данни на [посочете име на ЦБ]. Участниците са отговорни за проверката на точността на информацията, отнасяща се до тях, която е въведена в TARGET2-[посочете ЦБ/държава] от [посочете име на ЦБ].

6.   [Посочете име на ЦБ] се счита за упълномощена да предаде на НЦБ, предоставящи ЕСП, всякаква свързана с участниците информация, която може да им е необходима в качеството им на администратори на услуги в съответствие с договора, сключен с доставчика на мрежови услуги.

7.   Участниците информират [посочете име на ЦБ] за всяка промяна в тяхната правоспособност и за съответните законови изменения, засягащи въпроси от свързаното с тях становище относно държавата.

8.   Участниците информират [посочете име на ЦБ] за:

а)

всеки нов индиректен участник, адресат с BIC или лице с многоадресен достъп, който те регистрират; и

б)

всяка промяна относно лицата, изброени в буква а).

9.   Участниците уведомяват незабавно [посочете име на ЦБ] за всеки случай на неизпълнение, който ги засяга.

ДЯЛ IV

УПРАВЛЕНИЕ НА СМЕТКИ В ПЛАТЕЖНИЯ МОДУЛ И ОБРАБОТКА НА ПЛАТЕЖНИ НАРЕЖДАНИЯ

Член 12

Откриване и управление на сметки в платежния модул

1.   [Посочете име на ЦБ] открива и води поне една сметка в платежния модул за всеки участник. При поискване от участник, действащ като банка по сетълмента, [посочете име на ЦБ] открива една или повече подсметки в TARGET2-[посочете ЦБ/държава], които да се използват за заделяне на ликвидност.

2.   [Посочете ако е приложимо: Дебитно салдо е недопустимо по сметки в платежния модул].

3.   [Посочете ако е приложимо: В началото и в края на работния ден салдото по сметките в платежния модул е нулево. Счита се, че участниците са дали нареждане на [посочете име на ЦБ] да преведе в края на работния ден всяко салдо по сметката, посочена от участника].

4.   [Посочете ако е приложимо: В началото на следващия работен ден такова салдо се превежда обратно по сметката на участника в платежния модул].

5.   По сметките в платежния модул и техните подсметки не се начислява лихва, освен ако те не се използват за поддържане на минимални резерви. В този случай изчисляването и плащането на лихва по минималните резерви се урежда от Регламент (ЕО) № 2531/98 на Съвета от 23 ноември 1998 г. относно прилагането на минимални резерви от страна на Европейската централна банка (9) и Регламент (ЕО) № 1745/2003 на Европейската централна банка от 12 септември 2003 г. за прилагане на изискването за минимални резерви (ЕЦБ/2003/9) (10).

6.   Освен за сетълмент на платежни нареждания в платежния модул, сметката в платежния модул може да се използва за сетълмент на платежни нареждания към и от вътрешни сметки, съгласно правилата, определени от [посочете име на ЦБ].

7.   Участниците използват модула за информация и контрол, за да получат информация относно тяхната ликвидна позиция. [Посочете име на ЦБ] предоставя ежедневно извлечение от сметките на участниците, които са поискали такава услуга.

Член 13

Видове платежни нареждания

За целите на TARGET2 като платежни нареждания се класифицират следните:

а)

нареждания за кредитен превод;

б)

инструкции за директен дебит, изпълнени в съответствие с дадено съгласие за директен дебит; и

в)

нареждания за прехвърляне на ликвидност.

Член 14

Приемане и отхвърляне на платежни нареждания

1.   Платежните нареждания, подадени от участник, се считат за приети от [посочете име на ЦБ], ако:

а)

платежното съобщение отговаря на правилата, установени от доставчика на мрежови услуги;

б)

платежното съобщение отговаря на правилата за форматиране и на условията на TARGET2-[посочете ЦБ/държава] и издържа проверката за двойно въвеждане, описана в допълнение I; и

в)

в случаите когато участието на платец или получател на плащане е временно спряно, е получено изричното съгласие на ЦБ на този участник.

2.   [Посочете име на ЦБ] отхвърля незабавно всяко платежно нареждане, което не отговаря на условията на параграф 1. [Посочете име на ЦБ] информира участника за всяко отхвърляне на платежно нареждане, както е посочено в допълнение I.

3.   ЕСП определя датата и часа на обработката на платежните нареждания въз основа на момента, в който получава и приема платежното нареждане.

Член 15

Правила за платежни нареждания, ползващи се с приоритет

1.   Нареждащите участници определят всяко платежно нареждане, както следва:

а)

нормално платежно нареждане (клас на приоритет 2);

б)

спешно платежно нареждане (клас на приоритет 1);

в)

много спешно платежно нареждане (клас на приоритет 0).

Ако не е посочен класът на приоритета на платежното нареждане, то се третира като нормално платежно нареждане.

2.   Много спешните платежни нареждания могат да се определят единствено от:

а)

ЦБ; и

б)

участниците — в случаи на плащания до и от CLS International Bank и прехвърляне на ликвидност в полза на спомагателни системи, използващи ИСС.

Всички платежни инструкции, подадени от спомагателна система чрез ИСС за дебитиране или кредитиране на сметките в платежния модул на участниците, се считат за много спешни платежни нареждания.

3.   Нарежданията за прехвърляне на ликвидност, направени през модула за информация и контрол, са спешни платежни нареждания.

4.   При спешни и нормални платежни нареждания платецът може да промени приоритета с незабавно действие през модула за информация и контрол. Приоритетът на много спешно платежно нареждане не може да се променя.

Член 16

Лимити на ликвидност

1.   Участник може да ограничи използването на наличната ликвидност за платежни нареждания във връзка с други участници в TARGET2, с изключение на ЦБ, като зададе двустранен или многостранен лимит. Такива лимити могат да бъдат задавани само във връзка с нормални платежни нареждания.

2.   Лимити могат да бъдат зададени само от или по отношение на цялата AL-група. Лимити не могат да се задават по отношение на една сметка в платежния модул на член на AL-група или от членове на AL-група в отношенията им един спрямо друг.

3.   Като задава двустранен лимит, участникът инструктира [посочете име на ЦБ] да не извършва сетълмент на прието платежно нареждане, ако сумата от неговите изходящи нормални платежни нареждания в полза на друга сметка в платежния модул на участник в TARGET2, намалена със сумата на всички входящи спешни и нормални плащания от такава сметка в платежния модул на участник в TARGET2, би превишила този двустранен лимит.

4.   Участник може да зададе многостранен лимит за всяко отношение, което не е предмет на двустранен лимит. Многостранен лимит може да бъде зададен само ако участникът е задал поне един двустранен лимит. Ако участник зададе многостранен лимит, той инструктира [посочете име на ЦБ] да не извършва сетълмент на прието платежно нареждане, ако сумата от неговите изходящи нормални платежни нареждания към всички сметки в платежния модул на участници в TARGET2, спрямо които не е зададен двустранен лимит, намалена със сумата на всички входящи спешни и нормални плащания от такива сметки в платежния модул, би превишила този многостранен лимит.

5.   Минималната сума за всеки лимит е в размер на 1 милион евро. Двустранен или многостранен лимит с нулева стойност се третира като незададен. Лимити между нула и 1 милион евро са недопустими.

6.   Лимитите могат да бъдат променяни през модула за информация и контрол в реално време с незабавно действие или с действие от следващия работен ден. Когато лимитът е променен на нулев, той не може да бъде променян отново в рамките на същия работен ден. Задаването на нов двустранен или многостранен лимит има действие само от следващия работен ден.

Член 17

Резервиране на ликвидност

1.   Участниците могат да резервират ликвидност за много спешни или спешни платежни нареждания през модула за информация и контрол.

2.   Мениджърът на AL-група може да резервира ликвидност единствено за цялата AL-група. Ликвидност не може да се резервира за отделни сметки в AL-група.

3.   Чрез искането за резервиране на определен размер на ликвидност за много спешни платежни нареждания участникът инструктира [посочете име на ЦБ] да извърши сетълмент на спешни и нормални платежни нареждания само ако има ликвидност, след като е приспаднат резервираният размер за много спешни платежни нареждания.

4.   Чрез искането за резервиране на определен размер на ликвидност за спешни платежни нареждания участникът инструктира [посочете име на ЦБ] да извърши сетълмент на нормални платежни нареждания само ако има ликвидност, след като е приспаднат резервираният размер за спешни и много спешни платежни нареждания.

5.   След получаване на искането за резервиране на ликвидност [посочете име на ЦБ] проверява дали размерът на ликвидността по сметката в платежния модул на участник е достатъчен за резервирането на ликвидност. Ако не e достатъчен, резервира се единствено ликвидността, налична по сметката в платежния модул. Остатъкът от изисканата за резервиране ликвидност се резервира при наличието на допълнителна ликвидност.

6.   Нивото на резервираната ликвидност може да бъде променяно. Участниците могат да направят искане чрез модула за информация и контрол за резервиране на нови размери на ликвидност с незабавно действие или от следващия работен ден.

Член 17а

Постоянни инструкции за резервиране и заделяне на ликвидност

1.   Участниците могат предварително да определят стандартния размер на ликвидността, резервиран за много спешни и спешни платежни нареждания през модула за информация и контрол. Такава постоянна инструкция или изменението на такава инструкция поражда действие от следващия работен ден.

2.   Участниците могат предварително да определят през модула за информация и контрол стандартния размер на ликвидността, заделен за сетълмент на спомагателна система. Такава постоянна инструкция или изменението на такава инструкция поражда действие от следващия работен ден. Счита се, че участниците са инструктирали [посочете име на ЦБ] да заделя ликвидност от тяхно име, ако съответната спомагателна система поиска това.

Член 18

Предварително определен момент на сетълмент

1.   Инструктиращите участници могат да определят предварително момента на сетълмент на платежни нареждания в рамките на работния ден, като използват индикатор за най-ранния момент за извършване на дебит (Earliest Debit Time Indicator) или индикатор за най-късния момент за извършване на дебит (Latest Debit Time Indicator).

2.   Когато се използва индикаторът за най-ранен момент за извършване на дебит, приетото платежно нареждане се запазва и се въвежда за обработка незабавно след неговото приемане единствено в посочения момент.

3.   Когато се използва индикаторът за най-късен момент за извършване на дебит, приетото платежно нареждане се връща като неизпълнено, ако към посочения момент на дебит не може да се извърши сетълмент. На инструктиращия участник се изпраща автоматично уведомление през модула за информация и контрол 15 минути преди определения момент на дебит. Инструктиращият участник може също да използва индикатора за най-късен момент за извършване на дебит единствено като предупреждаващ индикатор. В тези случаи съответното платежно нареждане не се връща.

4.   Инструктиращите участници могат да променят индикатора за най-ранен момент за извършване на дебит и индикатора за най-късен момент за извършване на дебит през модула за информация и контрол.

5.   Повече технически подробности се съдържат в допълнение I.

Член 19

Предварително подадени платежни нареждания

1.   Платежните нареждания могат да бъдат подавани до пет работни дни преди определената дата на сетълмент (платежни нареждания „на съхранение“).

2.   Платежни нареждания „на съхранение“ се приемат и въвеждат за обработка незабавно след приемането им на датата, определена от инструктиращия участник, в началото на обработката през деня, както е посочено в допълнение V. Те се нареждат преди платежните нареждания със същия приоритет.

3.   Член 15, параграф 3, член 22, параграф 2 и член 29, параграф 1, буква а) се прилагат mutatis mutandis към платежните нареждания „на съхранение“.

Член 20

Сетълмент на платежни нареждания, въведени за обработка незабавно след приемането им

1.   Ако инструктиращите участници не са посочили момента на сетълмента по начина, описан в член 18, сетълментът на приетите платежни нареждания се извършва незабавно или най-късно до края на работния ден, в който те са били приети, при условие че са налице достатъчно средства по сметката на платеца в платежния модул, имайки предвид лимитите на ликвидност и резервираната ликвидност, посочени в членове 16 и 17.

2.   Сетълментът може да се извършва със средства от:

а)

наличната ликвидност по сметка в платежния модул; или

б)

входящи плащания от други участници в TARGET2, подлежащи на приложимите процедури за оптимизация.

3.   За много спешни платежни нареждания се прилага принципът FIFO (first in, first out). Това означава, че сетълментът на много спешни платежни нареждания се извършва в хронологичен ред. Сетълментът на спешни или нормални платежни нареждания не се извършва, докато на опашката чакат много спешни платежни нареждания.

4.   Принципът FIFO се прилага също и за спешни платежни нареждания. Сетълментът на нормални платежни нареждания не се извършва, ако на опашката чакат спешни или много спешни платежни нареждания.

5.   Чрез дерогация от параграфи 3 и 4, сетълмент на платежни нареждания с по-нисък приоритет (или със същия приоритет, но приети по-късно) може да се извърши преди сетълмента на платежни нареждания с по-висок приоритет (или със същия приоритет, но приети по-рано), ако платежните нареждания с по-нисък приоритет могат да се нетират с плащания, които ще бъдат получени и в резултат на това ще се увеличи ликвидността на платеца.

6.   Сетълментът на нормални платежни нареждания се извършва при заобикаляне на принципа FIFO. Това означава, че спрямо тях незабавно може да бъде извършен сетълмент (независимо от други нормални плащания на опашка, приети в по-ранен момент) и поради това може да се наруши принципът FIFO, при условие че са налице достатъчно средства.

7.   Повече подробности относно сетълмента на платежни нареждания, въведени за обработка незабавно след приемането им, се съдържат в допълнение I.

Член 21

Сетълмент и връщане на платежни нареждания, чакащи на опашка

1.   Платежните нареждания, които не са въведени за обработка незабавно след приемането им, се нареждат на опашката в съответствие с приоритета, определен от съответния участник, както е посочено в член 15.

2.   За да се оптимизира сетълментът на чакащите платежни нареждания, [посочете име на ЦБ] може да използва процедурите за оптимизация, описани в допълнение I.

3.   С изключение на много спешните платежни нареждания, платецът може да променя чрез модула за информация и контрол поредността на платежните нареждания, чакащи на дадена опашка (т.е. да ги пренареди). Платежните нареждания могат да бъдат премествани с незабавно действие в началото или в края на съответната опашка по всяко време през обработката през деня, както е посочено в допълнение V.

4.   По искане на платец [посочете име на ЦБ] или в случая на AL-група, ЦБ на мениджъра на AL-групата, може да реши да промени поредността в опашката на много спешно платежно нареждане (с изключение на много спешни платежни нареждания в рамките на процедури за сетълмент 5 и 6), при условие че тази промяна не засяга нормалното извършване на сетълмент на спомагателни системи в TARGET2 или не води по друг начин до системен риск.

5.   Нареждания за прехвърляне на ликвидност, инициирани в модула за информация и контрол, се връщат незабавно като неизпълнени, ако няма достатъчно ликвидност. Другите платежни нареждания се връщат като неизпълнени, ако сетълментът по тях не може да бъде извършен към крайния срок за приемане на съответния вид съобщение, както е посочено в допълнение V.

Член 22

Въвеждане на платежни нареждания в системата и тяхната неотменимост

1.   По смисъла на член 3, параграф 1, първо изречение от Директива 98/26/ЕО [посочете разпоредбите от националното законодателство за прилагане на горепосочения член от Директива 98/26/ЕО] платежните нареждания се считат за въведени в TARGET2–[посочете ЦБ/държава] в момента на дебитиране на сметката на съответния участник в платежния модул.

2.   Платежните нареждания могат да бъдат отменяни, преди да бъдат въведени в TARGET2-[посочете ЦБ/държава] в съответствие с параграф 1. Платежните нареждания, включени в алгоритъма, посочен в допълнение I, не могат да бъдат отменяни през периода на действие на алгоритъма.

ДЯЛ V

ОБЕДИНЯВАНЕ НА ЛИКВИДНОСТ

Член 23

Режим за обединяване на ликвидност

[Посочете име на ЦБ] предлага режим за консолидирана информация за сметка (CAI) и режим за агрегирана ликвидност (AL-режим).

Член 24

Режим за консолидирана информация за сметка

1.   Следните лица могат да използват CAI-режим:

а)

кредитна институция и/или нейните клонове, независимо дали такива лица участват или не в същия системен компонент на TARGET2, при условие че съответните лица имат няколко сметки в платежния модул, идентифицирани чрез различни BIC; или

б)

две или повече кредитни институции, които принадлежат към една и съща група и/или техни клонове, всеки един от които има една или повече сметки в платежния модул, идентифицирани чрез различни BIC.

2.

а)

Съгласно CAI-режима, на всеки член на определена CAI-група и на техните съответни ЦБ се предоставя списък от сметки в платежния модул на членовете на групата и следната допълнителна информация, консолидирана на нивото на CAI-групата:

i)

кредитни линии в рамките на деня (ако е приложимо);

ii)

салда, включително салда по подсметки;

iii)

оборот;

iv)

плащания, по които е извършен сетълмент;

v)

чакащи на опашка платежни нареждания.

б)

Мениджърът на CAI-групата и неговата ЦБ имат достъп до информация по всяка от горепосочените точки по отношение на всички сметки в платежния модул на CAI-групата.

в)

Посочената в настоящия параграф информация се предоставя чрез модула за информация и контрол.

3.   Мениджърът на CAI-група има право да инициира прехвърляне на ликвидност през модула за информация и контрол между сметки в платежния модул, включително техни подсметки, които представляват част от същата CAI-група.

4.   CAI-групата може също да включва сметки в платежния модул, които са включени в АL-група. В този случай всички сметки в платежния модул на AL-групата представляват част от CAI-групата.

5.   Когато две или повече сметки в платежния модул са част от AL-група и същевременно са част от CAI-група (обхващаща допълнителни сметки в платежния модул), приложимите към AL-групата правила се прилагат с предимство към отношенията в рамките на АL-групата.

6.   CAI-група, която включва сметки в платежния модул на АL-група, може да назначи мениджър на CAI-група, който е различен от мениджъра на АL-групата.

7.   Процедурата за получаване на разрешение за използване на AL-режима, установена в член 25, параграфи 4 и 5, се прилага mutatis mutandis към процедурата за получаване на разрешение за използване на CAI-режима. Мениджърът на CAI-групата не изпраща на управляващата НЦБ сключеното споразумение за CAI-режим.

Член 25

Режим за агрегирана ликвидност

1.   Следните лица могат да използват AL-режим:

а)

кредитна институция и/или нейните клонове, независимо дали такива лица участват или не в същия системен компонент на TARGET2, при условие че съответните лица са установени в еврозоната и имат няколко сметки в платежния модул, идентифицирани чрез различни BIC;

б)

клонове, установени в еврозоната, независимо дали тези клонове участват или не в същия системен компонент на TARGET2, на кредитна институция, установена извън еврозоната, при условие че такива клонове имат няколко сметки в платежния модул, идентифицирани чрез различни BIC; или

в)

две или повече кредитни институции, посочени в буква а), и/или клонове, посочени в буква б), които принадлежат към същата група.

Във всеки от случаите, посочени в букви от а) до в), се изисква съответните лица да са сключили договорености за кредит в рамките на деня със съответната участваща НЦБ.

2.   По AL-режима, с цел да се провери дали едно платежно нареждане има достатъчно покритие, наличната ликвидност по всички сметки на членовете на АL-групата в платежния модул се агрегира. Въпреки това двустранното отношение във връзка със сметка в платежния модул между член на АL-групата и неговата АL-НЦБ продължава да се урежда от договореностите на съответния системен компонент на TARGET2 в съответствие с измененията, съдържащи се в AL-споразумението. Кредитът в рамките на деня, отпуснат на член на АL-група по неговата сметка в платежния модул, може да се покрие от наличната ликвидност по други сметки в платежния модул, държани от такъв член на АL-група, или по сметките в платежния модул, държани от другите членове на АL-група в същата или друга АL-НЦБ.

3.   За да използва AL-режима, един или повече участници в TARGET2, които отговарят на критериите по параграф 1, сключват АL-споразумение с [посочете име на ЦБ] и, ако е приложимо, с други ЦБ от системния компонент на TARGET2, в които участват другите членове на AL-групата. Участник в TARGET2 може да сключи само едно AL-споразумение във връзка с конкретна сметка в платежния модул. АL-споразумението трябва да отговаря на съответния образец в допълнение VII.

4.   Всяка АL-група определя мениджър на АL-групата. В случай че тази АL-група се състои само от един участник, този участник действа като мениджър на АL-групата. Мениджърът на АL-група изпраща до управляващата НЦБ писмено искане за използване на АL-режим (съдържащо формуляри за събиране на статични данни, както се изисква от [посочете име на ЦБ]), заедно с подписаното АL-споразумение въз основа на образеца, предоставен от управляващата НЦБ. Останалите членове на АL-групата изпращат техните писмени искания (съдържащи формуляри за събиране на статични данни, както се изисква от [посочете име на ЦБ]) до техните съответни АL-НЦБ. Управляващата НЦБ може да изиска всякаква допълнителна информация или документи, които счита за необходими за вземане на решение по искането. Освен това управляващата НЦБ, със съгласието на другите АL-НЦБ, може да изиска въвеждането на допълнителни разпоредби в АL-споразумението, които счита за необходими, за да осигури точното и навременно изпълнение на всяко съществуващо и/или бъдещо задължение на всички членове на АL-група спрямо някоя АL-НЦБ.

5.   Управляващата НЦБ проверява дали заявителите изпълняват изискванията за създаване на АL-група и дали АL-споразумението е надлежно подписано. За тази цел управляващата НЦБ може да установи контакт с другите АL-НЦБ. Решението на управляващата НЦБ се изпраща от нея в писмена форма до мениджъра на АL-групата в срок до един месец след получаването на искането по параграф 4 или, ако управляващата НЦБ поиска допълнителна информация, в срок до един месец след получаването на тази информация. Всяко решение за отхвърляне задължително съдържа мотивите за това.

6.   Членовете на АL-група получават автоматично достъп до CAI-режим.

7.   Предоставянето на информация и всички интерактивни мерки за контрол в АL-групата са достъпни през модула за информация и контрол.

[Посочете ако е приложимо:

Член 25а

Залог/изпълнение

1.   Настоящите и бъдещите вземания на [посочете име на ЦБ], възникващи от правоотношението между член на AL-група и [посочете име на ЦБ], обезпечени със [добавете приложимия термин: залог/плаващо обезпечение (floating charge)] по член 36, параграфи 1 и 2 от настоящите условия, включват вземанията на [посочете име на ЦБ] към членове на AL-групата, възникващи в резултат на AL-споразумението, по което и двамата са страни.

2.   [Посочете, ако се изисква съгласно законодателството на съответната държава: Без да се засяга AL-споразумението, залогът не може да пречи на участника да използва своя паричен депозит по негови сметки в платежния модул през работния ден.]

3.   [Посочете, ако се изисква съгласно законодателството на съответната държава: Специална разпределителна клауза: Членът на AL-групата разпределя парите, депозирани по неговата сметка в платежния модул, за изпълнение на всички негови задължения, възникнали от [посочете мерките за изпълнение на Хармонизираните условия].]

[Ако е приложимо и се изисква съгласно законодателството на съответната държава:

Член 25б

Изпълнение върху заложеното имущество

При настъпване на изпълнително събитие [посочете име на ЦБ] има неограничено право да се удовлетвори от залога без предварително уведомление. [Посочете, ако се счита за необходимо съгласно законодателството на съответната държава: в съответствие с [посочете съответните разпоредби от националното законодателство, уреждащи изпълнението върху залога].]

[Ако е приложимо и се изисква съгласно законодателството на съответната държава:

Член 25в

Изпълнение върху обезпечение

При настъпване на изпълнителното събитие [посочете име на ЦБ] има право да се удовлетвори от обезпечението по член 36.]

Член 26

Прихващане на вземания по член 36, параграфи 4 и 5

При настъпването на изпълнително събитие всяко вземане на [посочете име на ЦБ] към такъв член на AL-група става изискуемо автоматично и незабавно и спрямо него се прилагат член 36, параграфи 4 и 5 от настоящите условия.

ДЯЛ VI

ИЗИСКВАНИЯ ЗА СИГУРНОСТ И ВЪПРОСИ, СВЪРЗАНИ С ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ

Член 27

Непрекъсваемост на бизнес процесите и процедури при извънредни ситуации

В случай на необичайно външно събитие или друго събитие, което засяга дейността на ЕСП, се прилагат процедурите за непрекъсваемост на работата и извънредни ситуации, описани в допълнение IV.

Член 28

Изисквания за сигурност

1.   Участниците осъществяват адекватен контрол за сигурност, за да защитят системите си срещу неразрешен достъп и използване. Участниците носят изключителна отговорност за адекватната защита на поверителността, целостта и наличността на техните системи.

2.   Участниците информират [посочете име на ЦБ] за свързаните със сигурността инциденти в тяхната техническа инфраструктура и, когато е приложимо, за свързаните със сигурността инциденти, които настъпват в техническата инфраструктура на трети лица доставчици. [Посочете име на ЦБ] може да изиска допълнителна информация за инцидента и, ако е необходимо, да изиска от участника да вземе подходящи мерки, за да предотврати повторното настъпване на такова събитие.

3.   [Посочете име на ЦБ] може да наложи допълнителни изисквания за сигурност спрямо всички участници и/или спрямо участниците, които се считат за критични от [посочете име на ЦБ].

ДЯЛ VII

МОДУЛ ЗА ИНФОРМАЦИЯ И КОНТРОЛ

Член 29

Използване на модула за информация и контрол

1.   Модулът за информация и контрол:

а)

позволява на участниците да имат достъп до информация, свързана с техните сметки, и да управляват ликвидността;

б)

може да се използва за иницииране на нареждания за прехвърляне на ликвидност; и

в)

позволява на участниците да инициират резервни плащания за преразпределяне на ликвидност и резервни плащания при извънредни ситуации в случай на проблем, свързан с платежната инфраструктура на участника.

2.   Повече технически подробности във връзка с модула за информация и контрол се съдържат в допълнение I.

ДЯЛ VIII

ОБЕЗЩЕТЕНИЕ, РЕЖИМ НА ОТГОВОРНОСТ И ДОКАЗАТЕЛСТВА

Член 30

Схема за обезщетение

Ако сетълментът на дадено платежно нареждане не може да бъде извършен в същия ден, в който то е прието, поради техническа неизправност на TARGET2, [посочете име на ЦБ] предлага обезщетение на съответните директни участници в съответствие със специалната процедура, предвидена в допълнение II.

Член 31

Режим на отговорност

1.   При изпълнение на задълженията си по настоящите условия [посочете име на ЦБ] и участниците трябва да изпълняват с разумна грижа задълженията си един спрямо друг.

2.   [Посочете име на ЦБ] носи отговорност пред своите участници в случаи на измама (включително, но не само умишлено нарушение) или груба небрежност за всяка загуба, възникваща от дейността на TARGET2-[посочете ЦБ/държава]. В случаите на обикновена небрежност отговорността на [посочете ЦБ] се ограничава до пряката загуба на участника, т.е. до сумата на въпросната транзакция и/или загубата на лихви върху нея, като се изключва всяка последваща загуба.

3.   [Посочете име на ЦБ] не носи отговорност за загуби, възникнали от неизправности или повреди на техническата инфраструктура (включително, но не само компютърната инфраструктура на [посочете име на ЦБ], програми, данни, приложения или мрежи), ако неизправността или повредата са възникнали, въпреки че [посочете име на ЦБ] е взела съответните необходими мерки, за защита на такава инфраструктура срещу неизправност или повреда и за разрешаване на последиците от тази неизправност или повреда (последното включва, но не е ограничено до започването и завършването на непрекъсваемост на бизнес процесите и процедурите за извънредни ситуации, посочени в допълнение IV).

4.   [Посочете име на ЦБ] не носи отговорност:

а)

за размера на загубата, причинена от участника; или

б)

ако загубата е възникнала от външни събития, извън разумния контрол на [посочете име на ЦБ] (форсмажорно събитие).

5.   Независимо от [посочете разпоредбите от националното законодателство за прилагане на Директива 2007/64/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 г. относно платежните услуги във вътрешния пазар, за изменение на директиви 97/7/ЕО, 2002/65/ЕО, 2005/60/ЕО и 2006/48/ЕО и за отмяна на Директива 97/5/ЕО (11)], параграфи 1—4 се прилагат, доколкото може да се изключи отговорността на [посочете име на ЦБ].

6.   [Посочете име на ЦБ] и участниците предприемат всички разумни и осъществими мерки, за да ограничат вредите и загубите, посочени в настоящия член.

7.   При изпълнение на някои или на всички свои задължения по настоящите условия [посочете име на ЦБ] може да упълномощи трети лица, по-конкретно телекомуникационни или други мрежови доставчици или други лица, да извършват действия от нейно име, ако това е необходимо за изпълнение на задълженията на [посочете име на ЦБ] или е стандартна пазарна практика. Задълженията на [посочете име на ЦБ] се ограничават до надлежния избор и упълномощаване на такива трети лица и отговорността на [посочете име на ЦБ] се ограничава в съответствие с това. По смисъла на настоящия параграф НЦБ, предоставящи ЕСП, не се считат за трети лица.

Член 32

Доказване

1.   Освен ако в настоящите условия не е предвидено друго, всички плащания и съобщения, свързани с обработка на плащане във връзка с TARGET2, като например потвърждения за дебит или кредит, или извлечения от сметки, между [посочете име на ЦБ] и участниците, се извършват чрез доставчика на мрежови услуги.

2.   Електронните или писмените записи на съобщенията, съхранявани от [посочете име на ЦБ] или от доставчика на мрежови услуги, се приемат като доказателствено средство за обработените плащания чрез [посочете име на ЦБ]. Запазената или разпечатана форма на оригиналното съобщение на доставчика на мрежови услуги се приема като доказателствено средство, независимо от формата на оригиналното съобщение.

3.   Ако връзката между участника и доставчика на мрежови услуги се разпадне, участникът използва алтернативните средства за предаване на съобщения, уредени в допълнение IV. В тези случаи запазената или разпечатана форма на съобщението, изготвено от [посочете име на ЦБ], има същата доказателствена сила като оригиналното съобщение, независимо от неговата форма.

4.   [Посочете име на ЦБ] пази цялата информация за платежните нареждания, подадени от участниците, и плащанията, получени от тях, за срок от [посочете срока, предвиден в съответното национално законодателство] от момента, в който такива платежни нареждания са подадени и плащанията са получени, при условие че цялата тази информация обхваща най-малко пет години за всеки участник в TARGET2, който е обект на постоянно наблюдение съгласно ограничителни мерки, приети от Съвета на Европейския съюз или държавите-членки, или по-дълъг период, ако се изисква от специфични разпоредби.

5.   Книгите и регистрите (независимо дали се съхраняват в печатна форма или на микрофилм, микрофиш, електронен или магнитен запис, във всяка друга форма, възпроизведима по механичен път, или по друг начин) на [посочете име на ЦБ] се приемат като доказателствено средство за задълженията на участниците и за всички факти и събития, на които страните се позовават.

ДЯЛ IX

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА УЧАСТИЕТО И ЗАКРИВАНЕ НА СМЕТКИ

Член 33

Продължителност и обикновено прекратяване на участие

1.   Без да се засяга член 34, участието в TARGET2-[посочете ЦБ/държава] е за неопределен период от време.

2.   Участник може да прекрати участието си в TARGET2-[посочете ЦБ/държава] по всяко време с предизвестие от 14 работни дни, освен ако не договори по-кратък срок на предизвестие с [посочете име на ЦБ].

3.   [Посочете име на ЦБ] може да прекрати участието на участник в TARGET2-[посочете ЦБ/държава] по всяко време с тримесечно предизвестие, освен ако не договори различен срок на предизвестие с този участник.

4.   При прекратяване на участието задълженията за поверителност, предвидени в член 38, остават в сила за срок от пет години, който започва да тече от датата на прекратяването.

5.   При прекратяване на участието сметките в платежния модул на съответния участник се закриват в съответствие с член 35.

Член 34

Временно спиране и извънредно прекратяване на участие

1.   Участието на участник в TARGET2-[посочете ЦБ/държава] се прекратява незабавно без предизвестие или се спира временно, ако настъпи един от следните случаи на неизпълнение:

а)

откриване на производство по несъстоятелност; и/или

б)

участникът не отговаря вече на критериите за достъп, установени в член 4.

2.   [Посочете име на ЦБ] може да прекрати без предизвестие или да спре временно участието на участник в TARGET2-[посочете ЦБ/държава], ако:

а)

настъпят един или повече случаи на неизпълнение (различни от посочените в параграф 1);

б)

участникът е извършил съществено нарушение на настоящите условия;

в)

участникът не е изпълнил свое съществено задължение към [посочете име на ЦБ];

г)

участникът е изключен от или преустановява по друг начин членството си в затворената потребителска група на TARGET2;

д)

настъпи друго свързано с участника събитие, което, съгласно преценката на [посочете името на ЦБ], би застрашило цялостната стабилност, надеждност и сигурност на TARGET2-[посочете ЦБ/държава] или на някой от системните компоненти на TARGET2, или което би застрашило изпълнението от [посочете името на ЦБ] на задачите ѝ, описани в [посочете съответното национално право] и в Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, или поражда рискове от гледна точка на съображенията за пруденциалност; и/или

е)

НЦБ временно спре или прекрати достъпа на участник до кредит в рамките на деня съгласно параграф 12 от приложение III.

3.   При извършване на преценката си по параграф 2 [посочете име на ЦБ] взима предвид, inter alia, сериозността на неизпълнението или събитията, посочени в букви от а) до в).

4.

а)

В случай че [посочете име на ЦБ] временно спре или прекрати участието на участник в TARGET2-[посочете ЦБ/държава], съгласно параграфи 1 или 2, [посочете име на ЦБ] уведомява незабавно този участник, другите ЦБ и останалите участници относно временното спиране или прекратяване, чрез съобщение, излъчено от модула за информация и контрол.

б)

В случай че [посочете име на ЦБ] е уведомена от друга ЦБ за временно спиране или прекратяване на участието на участник в друг системен компонент на TARGET2, [посочете име на ЦБ] уведомява незабавно своите участници за такова временното спиране или прекратяване чрез съобщение, излъчено от модула за информация и контрол.

в)

След като съобщение, излъчено от модула за информация и контрол, е получено от участниците, последните се считат за уведомени относно прекратяването/временното спиране на участието на участника в TARGET2-[посочете ЦБ/държава] или друг системен компонент на TARGET2. Участниците понасят загубите, възникнали от подаването на платежно нареждане до участници, чието участие е било временно спряно или прекратено, ако платежното нареждане е въведено в TARGET2-[посочете ЦБ/държава] след получаването на съобщението, излъчено от модула за информация и контрол.

5.   След прекратяването на участието на участник TARGET2-[посочете ЦБ/държава] не приема нови платежни нареждания от такъв участник. Платежните нареждания, чакащи на опашката, платежните нареждания „на съхранение“ и новите платежни нареждания в полза на този участник се връщат.

6.   Ако участието на участник в TARGET2-[посочете ЦБ/държава] е временно спряно, всички негови входящи плащания и изходящи платежни нареждания се запазват и се въвеждат за обработка незабавно след приемане само след като са изрично приети от ЦБ на този участник.

Член 35

Закриване на сметки в платежния модул

1.   Участниците могат да закрият своите сметки в платежния модул по всяко време, при условие че дадат на [посочете име на ЦБ] предизвестие от 14 работни дни.

2.   При прекратяване на участието съгласно член 33 или член 34 [посочете име на ЦБ] закрива сметките в платежния модул на съответния участник, след като:

а)

е извършила сетълмент или е върнала платежните нареждания чакащи на опашката; и

б)

е упражнила правата си на залог или прихващане по член 36.

ДЯЛ Х

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 36

Права на [посочете име на ЦБ] на залог и прихващане

1.   [Посочете ако е приложимо: [Посочете име на ЦБ] има право на залог върху настоящите и бъдещи кредитни салда на участника по неговите сметки в платежния модул, с което се обезпечава всяко настоящо или бъдещо вземане, възникващо от правоотношението между страните.]

1а.   [Посочете ако е приложимо: Настоящите и бъдещите вземания на участник към [посочете име на ЦБ], възникващи от кредитно салдо по сметка в платежния модул, се прехвърлят на [посочете име на ЦБ] като обезпечение (тоест фидуциарно прехвърляне) за настоящите или бъдещи вземания на [посочете име на ЦБ] към участника, възникващи от [посочете споразумението за прилагане на настоящите условия]. Такова обезпечение се учредява чрез факта на кредитиране на средствата по сметката на участника в платежния модул.]

1б.   [Посочете ако е приложимо: [Посочете име на ЦБ] има право на плаващо обезпечение (floating charge) върху настоящите и бъдещи кредитни салда на участника по неговата сметка в платежния модул, с което се обезпечава всяко настоящо или бъдещо вземане, възникващо от правоотношението между страните.]

2.   [Посочете ако е приложимо: [Посочете име на ЦБ] има правото, посочено в параграф 1, дори ако вземанията ѝ са само под условие или не са възникнали.]

3.   [Посочете ако е приложимо: Участникът, действащ в качеството си на титуляр на сметка в платежния модул, потвърждава с настоящото учредяването на залог в полза на [посочете име на ЦБ], в която е открита тази сметка; това потвърждение се изразява в предоставянето на заложеното имущество на [посочете име на ЦБ] по [прилагателно, обозначаващо съответна националност] право. Суми, платени по сметката в платежния модул, върху чието салдо е учреден залог, се залагат неотменимо със самия факт на плащане, без каквото и да е ограничение, като обезпечение за пълното изпълнение на гарантираните задължения.]

4.   В случай на:

а)

неизпълнение, посочено в член 34, параграф 1; или

б)

всяко друго неизпълнение или събитие, посочено в член 34, параграф 2, което е довело до прекратяване или временно спиране на участието на участника, въпреки започването на производство по несъстоятелност срещу участник и въпреки всяко прехвърляне, съдебно или друго запориране или друго разпореждане със или във връзка с правата на участника, всички задължения на участника стават изискуеми автоматично и незабавно, без предизвестие и без да е необходимо предварително одобрение от който и да е било орган, все едно че са дължими незабавно. Освен това взаимните задължения на участника и на [посочете име ЦБ] автоматично се прихващат едно с друго, и страната, дължаща по-голямата сума, изплаща на другата разликата.

5.   [Посочете име на ЦБ] уведомява своевременно участника за всяко прихващане, съгласно параграф 4, след като това прихващане е извършено.

6.   [Посочете име на ЦБ] може без предварително известие да дебитира сметката на участник в платежния модул с всяка сума, която участникът дължи на [посочете име на ЦБ], възникваща от правоотношението между участника и [посочете име на ЦБ].

Член 37

Право на обезпечение по отношение на средства по подсметки

1.   [Посочете име на ЦБ] има [посочете метода за обезпечение по приложимото право] върху салдото по подсметка на участник, открита за извършване на сетълмент на платежни инструкции, свързани със спомагателни системи, съгласно договореностите между съответната спомагателната система и нейната ЦБ. Такова салдо обезпечава задължението на участника по параграф 7 спрямо [посочете име на ЦБ] във връзка с такъв сетълмент.

2.   [Посочете име на ЦБ] блокира салдото на подсметката на участника при съобщаване от спомагателната система (чрез съобщение „начало на цикъла“). Ако е приложимо, [посочете име на ЦБ] увеличава или намалява след това блокираното салдо, като кредитира или дебитира плащания по междусистемен сетълмент към или от подсметката или като кредитира прехвърляния на ликвидност по подсметката. Такова блокиране се отменя при съобщаване от спомагателната система (чрез съобщение „край на цикъла“).

3.   Чрез потвърждаването на блокирането на салдото на подсметката на участника [посочете име на ЦБ] гарантира на спомагателната система плащане до размера на това конкретно салдо. Чрез потвърждаване, ако е приложимо, на увеличаването или намаляването на блокираното салдо при кредитиране или дебитиране на плащания по междусистемен сетълмент към или от подсметката или при кредитиране на прехвърляния на ликвидност към подсметката, гаранцията се увеличава или намалява автоматично с размера на плащането. Гаранцията е неотменима, безусловна и платима при първо поискване без да се засяга горепосоченото ѝ увеличаване или намаляване. Ако [посочете име на ЦБ] не е ЦБ на спомагателна система, [посочете име на ЦБ] се счита за инструктирана да издаде горепосочената гаранцията до ЦБ на спомагателната система.

4.   Ако спрямо участника няма открито производство по несъстоятелност, платежните инструкции, свързани със спомагателни системи за погасяване на задълженията по сетълмента на участника, се уреждат без да се прибягва до гаранцията и правото на обезпечение спрямо салдото на подсметката на участника.

5.   В случай на несъстоятелност на участника платежната инструкция, свързана със спомагателната система, за погасяване на задълженията по сетълмента на участника, е първо поискване за плащане по гаранцията; дебитирането на сумата по инструкцията от подсметката на участника (и кредитирането на техническата сметка на спомагателната система) затова включва еднакво изпълнението на задължението по гаранцията от [посочете име на ЦБ] и осъществяването на правото ѝ на обезпечение върху салдото на подсметката на участника.

6.   Гаранцията се погасява при съобщаване от спомагателната система, че сетълментът е извършен (съобщение „край на цикъла“).

7.   Участникът възстановява на [посочете име на ЦБ] всички разходи, направени от нея във връзка с такава гаранция.

Член 38

Поверителност

1.   [Посочете име на ЦБ] е задължена да пази поверителността на всяка чувствителна или секретна информация, включително такава информация, която се отнася до плащане, техническа или организационна информация, свързана с участника или клиентите на участника, освен ако участникът или неговият клиент е дал писмено съгласието си за разкриване [допълнете със следващата фраза, ако е приложимо, съгласно националното право: или това разкриване е допустимо или необходимо по [прилагателно, обозначаващо държава] право].

2.   Чрез дерогация от параграф 1, участникът се съгласява, че [посочете име на ЦБ] може да разкрие платежна, техническа или организационна информация по отношение на участника или клиентите на участника, получена при осъществяване на дейността на TARGET2-[посочете ЦБ/държава], на други ЦБ или трети лица, които са включени в дейността на TARGET2-[посочете ЦБ/държава], доколкото е необходима за ефективното функциониране на TARGET2, или на надзорните и контролни органи на държавите-членки и Съюза, доколкото това е необходимо за изпълнението на техните публични задачи и при условие че във всички тези случаи разкриването не противоречи на приложимото право. [Посочете име на ЦБ] не носи отговорност за финансовите и търговските последици от такова разкриване.

3.   Чрез дерогация от параграф 1 и при условие че това не прави възможно, независимо дали пряко или косвено, идентифицирането на участника или клиентите на участника, [посочете име на ЦБ] може да използва, разкрива или публикува информация за плащане относно участник или клиенти на участник за статистически, исторически, научни или други цели при упражняването на нейните публични функции или на функциите на други субекти на публичното право, на които е била разкрита информацията.

4.   Информация, свързана с дейността на TARGET2-[посочете ЦБ/държава], до която участниците са имали достъп, може да се използва единствено за целите, установени в настоящите условия. Участниците са длъжни до пазят поверителността на такава информация, освен ако [посочете име на ЦБ] е дала изрично своето писмено съгласие за разкриване. Участниците гарантират, че трети лица, на които те аутсорсват, делегират или възлагат подизпълнението на задачи, които оказват или могат да окажат въздействие върху изпълнението на техните задължения по настоящите условия, са обвързани с изискванията за поверителност по настоящия член.

5.   [Посочете име на ЦБ] е оправомощена да извършва сетълмент на платежно нареждане, да обработва и предоставя необходимите данни на доставчика на мрежови услуги.

Член 39

Защита на данни, предотвратяване изпирането на пари, административни или ограничителни мерки и свързани с това въпроси

1.   Счита се, че участниците са запознати и са длъжни да спазват всички свои задължения, свързани със законодателството за защита на данните, предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризъм, чувствителни по отношение на разпространението ядрени дейности и разработването на системи носители на ядрени оръжия, и по-конкретно, във връзка с изпълнението на съответните мерки относно всяко плащане, което е дебитирано или кредитирано по техните сметки в платежния модул. Участниците са длъжни също така да се запознаят с политиката за обработка на данни на доставчика на мрежови услуги, преди да влязат в договорни отношения с него.

2.   Счита се, че участниците са упълномощили [посочете име на ЦБ] да получава всякаква отнасяща се до тях информация от всеки финансов, надзорен или търговски орган, независимо дали е национален или чуждестранен, ако тази информация е необходима за участието им в TARGET2-[посочете ЦБ/държава].

3.   Когато действат като доставчик на платежни услуги на платеца или на получателя на плащането, участниците изпълняват всички изисквания, произтичащи от административни или ограничителни мерки, наложени съгласно членове 75 или 215 от Договора, които се прилагат към тях, включително по отношение на уведомяването и/или получаването на съгласие от компетентен орган във връзка с обработването на транзакции. Освен това:

а)

когато [посочете име на ЦБ] е доставчик на платежни услуги на участник, който е платец:

i)

участникът извършва изискуемото уведомяване или получава съгласие от името на централната банка, която поначало е задължена да извърши уведомяването или да получи съгласието, като предоставя на [посочете име на ЦБ] доказателство за извършено уведомяване или получено съгласие;

ii)

участникът не може да въвежда нареждане за кредитен превод в TARGET2, докато не получи потвърждение от [посочете име на ЦБ], че изискуемото уведомяване е извършено или че е получено съгласието от или от името на доставчика на платежни услуги на получателя на плащането;

б)

когато [посочете име на ЦБ] е доставчик на платежни услуги на участник, който е получател на плащането, участникът извършва изискуемото уведомяване или получава съгласие от името на централната банка, която поначало е задължена да извърши уведомяването или да получи съгласието, като предоставя на [посочете име на ЦБ] доказателство за извършено уведомяване или получено съгласие;

За целите на настоящия параграф, термините „доставчик на платежни услуги“, „платец“ и „получател на плащането“ имат значението, което им е приписано в приложимите административни или ограничителни мерки.

Член 40

Уведомления

1.   Освен когато в настоящите условия е предвидено друго, всички уведомления, които се изискват или допускат съгласно настоящите условия, се изпращат чрез препоръчана поща, факсимиле или по друг начин в писмена форма или с достоверно съобщение чрез доставчика на мрежови услуги. Уведомленията до [посочете име на ЦБ] се изпращат до ръководителя на [посочете отдела за платежни системи или съответното звено на ЦБ] на [посочете име на ЦБ], [посочете съответния адрес на ЦБ] или на [добавете BIC адреса на ЦБ]. Уведомления до участника се изпращат на адреса му, по факса или на BIC адреса му, които участникът съобщава периодично на [посочете име на ЦБ].

2.   За да се докаже, че уведомлението е изпратено, е достатъчно да се докаже, че уведомлението е доставено на съответния адрес или че пликът, съдържащ това уведомление, е бил правилно адресиран и изпратен по пощата.

3.   Всички уведомления се правят на [посочете съответния национален език и/или „английски език“].

4.   Участниците са обвързани от всички формуляри и документи на [посочете име на ЦБ], които участниците са попълнили и/или подписали, включително, но не само, формулярите за събиране на статични данни, посочени в член 8, параграф 2, буква а), и информацията, предоставена съгласно член 11, параграф 5, които са предоставени в съответствие с параграфи 1 и 2 и които [посочете име на ЦБ] основателно счита, че е получила от участниците, техни служители или представители.

Член 41

Договорни отношения с доставчика на мрежови услуги

1.   По смисъла на настоящите условия доставчикът на мрежови услуги е SWIFT. Всеки участник сключва отделно споразумение със SWIFT относно услугите, които се предоставят от SWIFT във връзка с използването от участника на TARGET2-[посочете ЦБ/държава]. Правоотношението между даден участник и SWIFT се урежда изключително съгласно условията на SWIFT.

2.   Всеки участник участва също и в затворената потребителска група на TARGET2, както е определено от НЦБ, предоставящи ЕСП, действащи като администратор на услугите на SWIFT за ЕСП. Приемането на участник в затворената потребителска група на TARGET2 и изключването на такъв от нея имат действие от момента на съобщаването им на SWIFT от администратора на услуги на SWIFT.

3.   Участниците отговарят на изискванията на TARGET2 SWIFT Service Profile, който се предоставя от [посочете име на ЦБ].

4.   Услугите, предоставяни от SWIFT, не са част от услугите, извършвани от [посочете име на ЦБ] във връзка с TARGET2.

5.   [Посочете име на ЦБ] не носи отговорност за действия, грешки или бездействия на SWIFT (включително на неговите директори, персонал или подизпълнители) като доставчик на услуги на SWIFT, или за действия, грешки или бездействия на мрежови доставчици, избрани от участниците, за да получат достъп до мрежата на SWIFТ.

Член 42

Процедура за изменение

[Посочете име на ЦБ] може по всяко време да измени едностранно настоящите условия, включително техните допълнения. Измененията на настоящите условия, включително на техните допълнения, се оповестяват посредством [посочете съответните средства за оповестяване]. Счита се, че измененията са приети, освен ако участникът изрично не възрази в срок до 14 дни след уведомяването му за тези изменения. Ако даден участник възрази срещу изменението, [посочете име на ЦБ] има право да прекрати незабавно участието на този участник в TARGET2-[посочете ЦБ/държава] и да закрие неговите сметки в платежния модул.

Член 43

Права на трети лица

1.   Правата, интересите, задълженията, отговорностите и вземанията, възникващи от настоящите условия или свързани с тях, не могат да се прехвърлят или залагат от участниците на трети лица без писменото съгласие на [посочете име на ЦБ].

2.   Настоящите условия не създават права в полза на лица, които са различни от [посочете име на ЦБ] и участниците в TARGET2-[посочете ЦБ/държава], или задължения спрямо такива лица.

Член 44

Приложимо право, подсъдност и място на изпълнение

1.   Двустранните отношения между [посочете име на ЦБ] и участниците в TARGET2-[посочете ЦБ/държава] се уреждат съгласно [посочете прилагателно, обозначаващо държава] право.

2.   Без да се засягат компетенциите на Съда на Европейския съюз, всеки спор, възникнал по въпрос, свързан с отношенията, посочени в параграф 1, е от изключителната подсъдност на компетентния съд на [посочете мястото по седалището на ЦБ].

3.   Мястото на изпълнение във връзка с правоотношенията между [посочете ЦБ] и участниците е [посочете мястото по седалището на ЦБ].

Член 45

Разделност

Ако някоя от разпоредбите в настоящите условия е невалидна или стане такава, това не засяга приложимостта на останалите разпоредби от настоящите условия.

Член 46

Влизане в сила и обвързващо действие

1.   Настоящите условия влизат в сила от [посочете съответна дата].

2.   [Посочете, ако е приложимо съгласно националното законодателство: Чрез участието си в TARGET2-[посочете ЦБ/държава] участниците приемат автоматично настоящите условия да уреждат отношенията помежду им и във връзка с [посочете име на ЦБ].


(1)  Регламент (ЕО) № 2238/2004 на Комисията от 29 декември 2004 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1725/2003 г. относно приемането на някои международни счетоводни стандарти в съответствие с Регламент (ЕО) № 1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета относно МСС, МСФО 1, МСС № от 1 до 10, от 12 до 17, от 19 до 24, от 27 до 38, 40 и 41 и ПКР № от 1 до 7, от 11 до 14, от 18 до 27 и от 30 до 33 (ОВ L 394, 31.12.2004 г., стр. 1).

(2)  ОВ L 145, 30.4.2004 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 177, 30.6.2006 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 332, 31.12.1993 г., стр. 1.

(5)  ОВ L 166, 11.6.1998 г., стр. 45.

(6)  Настоящата политика на Евросистемата по отношение на местонахождението на инфраструктурите е изложена в следните документи, които са достъпни на уебсайта на ЕЦБ www.ecb.europa.eu: а) „Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area“ от 3 ноември 1998 г.; б) „The Eurosystem’s policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing“ от 27 септември 2001 г.; в) „The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions“ от 19 юли 2007 г.; и г) „The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of legally and operationally located in the euro area“ от 20 ноември 2008 г.; д) „The Eurosystem oversight policy framework“ от юли 2011 г.

(7)  ОВ L 30, 30.1.2013 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 267, 10.10.2009 г., стр. 7.

(9)  ОВ L 318, 27.11.1998 г., стр. 1.

(10)  ОВ L 250, 2.10.2003 г., стр. 10.

(11)  ОВ L 319, 5.2.2007 г., стр. 1.

Допълнение I

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ ЗА ОБРАБОТКАТА НА ПЛАТЕЖНИ НАРЕЖДАНИЯ

В допълнение към Хармонизираните условия при обработката на платежни нареждания се прилагат следните правила:

1.   Технически изисквания за участие в TARGET2-[посочете ЦБ/държава] относно инфраструктурата, мрежата и форматите

(1)

TARGET2 използва услугите на SWIFT за обмен на съобщения. Поради това е необходимо всеки участник да се свърже със защитената IP-мрежа на SWIFT (SWIFT’s Secure IP Network). Всяка сметка в платежния модул на участник се идентифицира чрез осем- или единадесетцифрен SWIFT BIC. Освен това всеки участник трябва да премине успешно поредица от тестове за доказване на неговата техническа и оперативна компетентност, преди да може да участва в TARGET2-[посочете ЦБ/държава].

(2)

За подаване на платежни нареждания и обмен на платежни съобщения в платежния модул се използва услугата SWIFTNet FIN Y-copy. За тази цел се създава специална затворена потребителска група (CUG) на SWIFT. Платежните нареждания в тази затворена потребителска група на TARGET2 се адресират директно до получаващия участник в TARGET2, чрез въвеждане на неговия BIC в заглавния блок на съобщението SWIFTNet FIN.

(3)

Като услуги за информация и контрол могат да се използват следните SWIFTNet-услуги:

а)

SWIFTNet InterAct;

б)

SWIFTNet FileAct; и/или

в)

SWIFTNet Browse.

(4)

Сигурността на обмена на съобщения между участниците се базира изключително на услугата Public Key Infrastructure (PKI) на SWIFT. Информация относно услугата PKI се намира в документацията, предоставена от SWIFT.

(5)

Услугата „управление на двустранните отношения“, предоставяна от Relationship Management Application (RMA) на SWIFT, се използва само между BIC, предназначени за централизирана адресация в ЕСП, а не за платежни съобщения между участници в TARGET2.

2.   Типове платежни съобщения

(1)

Обработват се следните типове SWIFTNet FIN/SWIFT системни съобщения:

Тип съобщение

Начин на употреба

Описание

МТ 103

Задължителна

Клиентско плащане

МТ 103+

Задължителна

Клиентско плащане (обработка от край до край)

МТ 202

Задължителна

Плащане от тип банка-банка

MT 202COV

Задължителна

Покриващи плащания

МТ 204

Опционално

Плащане по директен дебит

МТ 011

Опционално

Уведомление за успешно изпълнение

МТ 012

Опционално

Уведомление до изпращача

MT 019

Задължителна

Уведомление за неуспешен сетълмент

МТ 900

Опционално

Потвърждение за извършен дебит/Промяна на кредитна линия

МТ 910

Опционално

Потвърждение за извършен кредит/Промяна на кредитна линия

МТ 940/950

Опционално

Извлечение по (клиентска) сметка

МТ 011, МТ 012, МТ 019 са системни съобщения на SWIFT.

(2)

Когато се регистрират в TARGET2-[посочете ЦБ/държава], директните участници заявяват кой тип опционално съобщение ще използват, с изключение на съобщения МТ 011 и МТ 012, за които директните участници решават периодично дали да ги получават или не по отношение на конкретни съобщения.

(3)

Участниците се съобразяват със структурата на SWIFT съобщението и спецификациите за полето, както са определени в документацията на SWIFT и съгласно ограниченията на TARGET2, описани в глава 9.1.2.2 от Подробните функционални спецификации за потребителите (User Detailed Functional Specifications (UDFS)), книга 1.

(4)

Съдържанието на полетата се валидира на ниво TARGET2-[посочете държава/ЦБ] в съответствие с изискванията на Подробните функционални спецификации за потребителите. Участниците могат да се споразумеят помежду си за определени правила относно съдържанието на полетата. В TARGET2-[посочете държава/ЦБ] обаче не се извършват специални проверки във връзка с това дали участниците спазват тези правила.

(5)

Съобщения от типа MT 202COV се използват за извършване на покриващи плащания, т.е. плащания, извършени от кореспондентски банки за сетълмент (покриване) на съобщения за кредитен превод, които се изпращат до банка на клиент с други по-директни средства. Съдържащите се в съобщение MT 202COV данни за клиента не се показват в модула за информация и контрол.

3.   Проверка за двойно въвеждане

(1)

Всички платежни нареждания подлежат на проверка за двойно въвеждане, която има за цел да отхвърли платежни нареждания, които са били подадени по погрешка повече от веднъж.

(2)

Проверяват се следните полета на типовете SWIFT-съобщения:

Информация

Част от SWIFT-съобщението

Поле

Изпращач

Основен заглавен блок

LT адрес

Тип съобщение

Заглавен блок на приложението

Тип съобщение

Получател

Заглавен блок на приложението

Адрес на получателя

Референтен номер на транзакцията (TRN)

Текст блок

:20

Свързана референция

Текст блок

:21

Вальор

Текст блок

:32

Сума

Текст блок

:32

(3)

Когато всички полета, описани в точка 2 във връзка с новоподадено платежно нареждане, са идентични с тези, отнасящи се до платежно нареждане, което вече е прието, подаденото ново платежно нареждане се връща.

4.   Кодове за грешка

Ако платежно нареждане е отхвърлено, инструктиращият участник получава уведомление за неуспешен сетълмент (МТ 019), указващо причината за отхвърлянето чрез използване на кодове за грешка. Кодовете за грешки са определени в глава 9.4.2 от Подробните функционални спецификации за потребителите.

5.   Предварително определен момент на сетълмент

(1)

За платежни нареждания, използващи индикатора за най-ранен момент на дебит (Еaliest Debt Time Indicator), се прилага кодовата дума „/FROTIME/“.

(2)

За платежни нареждания, използващи индикатора за най-късен момент на дебит (Latest Debt Time Indicator), съществуват две възможности:

а)

Кодова дума „/REJTIME/“: ако платежното нареждане не може да бъде извършено до посочения момент на дебит, платежното нареждане се връща.

б)

Кодова дума „/TILTIME/“: ако платежното нареждане не може да бъде извършено до посочения момент на дебит, платежното нареждане не се връща, а се нарежда на съответната опашка.

И при двете възможности се изпраща автоматично съобщение от модула за информация и контрол, при условие че платежното нареждане с индикатор за най-късен момент на дебит не бъде извършено 15 минути преди времето, посочено в него.

(3)

Ако се използва кодова дума „/CLSTIME/“, плащането се третира по същия начин, както платежното нареждане, посочено в точка 2, буква б).

6.   Сетълмент на платежни нареждания, въведени за обработка незабавно след приемането им

(1)

Проверки за прихващане и, ако е уместно, разширени проверки за прихващане (двата термина са определени в параграфи 2 и 3) се извършват спрямо платежни нареждания, въведени за обработка незабавно след приемането им, за да се осигури бърз и спестяващ ликвидност брутен сетълмент на платежните нареждания.

(2)

Проверката за прихващане установява дали платежните нареждания на получателя на плащането, които са най-отпред на опашката за много спешни или, ако е неприложимо, на опашката за спешни плащания, могат да се прихванат с платежното нареждане на платеца (наричани по-долу „платежни нареждания за прихващане“). Ако дадено платежното нареждане за прихващане не предоставя достатъчно средства за съответното платежно нареждане на платеца, въведено за обработка незабавно след приемането му, се установява дали има достатъчно налична ликвидност по сметката на платеца в платежния модул.

(3)

Ако проверката за прихващане е неуспешна, [посочете име на ЦБ] може да извърши разширена проверка за прихващане. Разширената проверка за прихващане установява дали съществуват платежни нареждания за прихващане на опашките на получателя на плащането, независимо кога са се присъединили към опашката. Ако обаче на опашката на получателя на плащането има платежни нареждания с по-висок приоритет, адресирани до други участници в TARGET2, принципът FIFO може да се наруши, само ако извършването на такова прихващане би довело до увеличаване на ликвидността на получателя на плащането.

7.   Сетълмент на платежни нареждания, чакащи на опашка

(1)

Обработката на платежни нареждания, чакащи на опашките, зависи от класа приоритет, към който те са причислени от инструктиращия участник.

(2)

Сетълментът на платежни нареждания, чакащи на опашките, за много спешни и спешни плащания се извършва, като се прилага проверката за прихващане, описана в параграф 6, като се започне с платежното нареждане отпред на опашката, в случаите, когато е налице увеличаване на ликвидността или когато има намеса на ниво опашка (промяна на поредността в опашката, момента на сетълмент или приоритета или анулиране на платежното нареждане).

(3)

Сетълментът на платежни нареждания, чакащи на опашката за нормални плащания, включително и всички много спешни и спешни платежни нареждания, чийто сетълмент все още не е извършен, се извършва непрекъснато. Използват се различни механизми за оптимизация (алгоритми). Ако алгоритъмът е успешен, то сетълментът на включените платежни нареждания ще бъде извършен. Ако алгоритъмът е неуспешен, включените платежни нареждания ще останат на опашката. За прихващане на платежни потоци се прилагат три алгоритъма (от 1 до 3). Чрез алгоритъм 4 се прилага процедура за сетълмент 5 (както е предвидено в глава 2.8.1 от Подробните функционални спецификации за потребителите) за сетълмент на платежни инструкции от спомагателни системи. За да се оптимизира сетълментът на много спешни транзакции на спомагателна система по подсметка на участник, се използва специален алгоритъм (алгоритъм 5).

а)

Съгласно алгоритъм 1 („всичко или нищо“) [посочете име на ЦБ] и в двата случая — както спрямо всяко взаимоотношение, за което е установен двустранен лимит, така и спрямо общия брой от взаимоотношения, за които е установен многостранен лимит:

i)

изчислява цялостната ликвидна позиция на сметката в платежния модул на всеки един участник в TARGET2, като установява дали общата сума на всички изходящи и входящи платежни нареждания, чакащи на опашката, е отрицателна или положителна и ако е отрицателна, проверява дали тя превишава наличната ликвидност на този участник (цялостната ликвидна позиция представлява „общата ликвидна позиция“); и

ii)

проверява дали се спазват лимитите и резервираната ликвидност, зададени от всеки участник в TARGET2 във връзка с всяка съответна сметка в платежния модул;

Ако резултатът от тези изчисления и проверки е положителен за всяка съответна сметка в платежния модул, [посочете име на ЦБ] и другите включени в операцията ЦБ извършват сетълмент на всички плащания едновременно по сметките в платежния модул на съответните участници в TARGET2.

б)

Съгласно алгоритъм 2 („частично“) [посочете име на ЦБ]:

i)

изчислява и проверява ликвидната позиция, лимитите на ликвидност и резервираната ликвидност на всяка съответна сметка в платежния модул, както е предвидено в алгоритъм 1; и

ii)

ако общата ликвидна позиция на една или повече съответни сметки в платежния модул е отрицателна, извлича самостоятелни платежни нареждания, докато общата ликвидна позиция на всеки участник в TARGET2 стане положителна.

След това [посочете име на ЦБ] и другите участващи ЦБ, при условие че са налице достатъчно средства, извършват сетълмент на всички останали плащания (с изключение на извлечените платежни нареждания) едновременно по сметките на съответните участници в TARGET2 в платежния модул.

Когато извлича платежни нареждания, [посочете име на ЦБ] започва от сметката в платежния модул на участника в TARGET2 с най-голяма отрицателна обща ликвидна позиция и от платежното нареждане в края на опашката с най-нисък приоритет. Процесът на избор се прилага само за кратък период, определен от [посочете име на ЦБ] по нейна собствена преценка.

в)

Съгласно алгоритъм 3 („многосъставен“) [посочете име на ЦБ]:

i)

сравнява двойките от сметки в платежния модул на участниците в TARGET2, за да установи дали може да се извърши сетълмент на наредените платежни нареждания в рамките на наличната ликвидност на съответните две сметки в платежния модул на участниците в TARGET2 и при зададените от тях лимити (като започва от двойката сметки в платежния модул с най-малка разлика между платежните нареждания, адресирани един към друг), а ЦБ, които участват, вписват едновременно тези плащания по двете сметки в платежния модул на участниците в TARGET2; и

ii)

ако по отношение на двойката сметки в платежния модул, описани в подточка i), ликвидността не е достатъчна, за да осигури двустранната позиция, извлича самостоятелни платежни нареждания, докато не се набави достатъчна ликвидност. В този случай участващите ЦБ извършват сетълмент на останалите плащания, с изключение на извлечените, едновременно по сметките на двамата участници в TARGET2 в платежния модул.

След извършване на проверката, посочена в подточки i)—ii), [посочете име на ЦБ] извършва проверка на многостранните позиции за сетълмент (между сметка в платежния модул на участник и сметки в платежния модул на други участници в TARGET2, относно които е зададен многостранен лимит). За тази цел процедурата, описана в подточки i)—ii), се прилага mutatis mutandis.

г)

Съгласно алгоритъм 4 („частичен сетълмент и сетълмент на спомагателни системи“) [посочете име на ЦБ] следва същата процедура, както при алгоритъм 2, но без да извлича платежни нареждания във връзка със сетълмента на спомагателна система (която извършва сетълмент на едновременна и многостранна основа).

д)

Съгласно алгоритъм 5 („сетълмент на спомагателни системи през подсметки“) [посочете име на ЦБ] следва същата процедура, както при алгоритъм 1, с тази разлика, че [посочете име на ЦБ] стартира алгоритъм 5 през ASI и проверява единствено дали има достатъчно средства по подсметките на участниците. Освен това не се вземат предвид никакви лимити и резервирана ликвидност. Алгоритъм 5 се прилага също и за сетълмент през нощта.

(4)

Платежни нареждания, въведени за обработка веднага след приемането им след стартирането на алгоритми от 1—4, могат все пак да се изпълнят веднага след приемането им, ако позициите и лимитите на съответните сметки в платежния модул на участниците в TARGET2 отговарят както на сетълмента на тези платежни нареждания, така и на сетълмента на платежните нареждания в настоящата процедура за оптимизация. Два алгоритъма обаче не могат да се прилагат едновременно.

(5)

При обработката през деня алгоритмите се прилагат в определена последователност. Ако няма едновременен многостранен сетълмент на спомагателна система, чакащ на опашка, последователността е следната:

а)

алгоритъм 1;

б)

ако алгоритъм 1 е неуспешен, се прилага алгоритъм 2;

в)

ако алгоритъм 2 е неуспешен, се прилага алгоритъм 3, или ако алгоритъм 2 е успешен, се повтаря алгоритъм 1.

Когато едновременен многостранен сетълмент („процедура 5“) във връзка със спомагателна система е чакащ на опашка, се прилага алгоритъм 4.

(6)

Алгоритмите се прилагат гъвкаво чрез задаване на предварително определен период между прилагането на различните алгоритми, за да се гарантира минимален интервал между прилагането на два алгоритъма. Последователността във времето се контролира автоматично. Възможна е и ръчна намеса.

(7)

Докато се обработва от алгоритъм, платежното нареждане не може да се преподреди (промяна на реда на опашката) или анулира. Исканията за промяна на поредността или анулиране на платежно нареждане изчакват на опашката, докато алгоритъмът завърши. Ако съответното платежно нареждане е изпълнено, докато алгоритъмът е в ход, всяко искане за промяна на поредността или анулиране се отхвърля. Ако платежното нареждане не е изпълнено, исканията на участника се приемат незабавно.

8.   Използване на модула за информация и контрол

(1)

Модулът за информация и контрол може да се използва за получаване на информация и управление на ликвидност. Secure IP Network (SIPN) на SWIFT, е основната техническа и комуникационна мрежа за обмен на информация и осъществяване на контролни мерки.

(2)

С изключение на платежните нареждания „на съхранение“ и информацията за статични данни, през модула за информация и контрол са достъпни единствено данни относно текущия работен ден. Информацията на екраните е само на английски език.

(3)

Информацията се предоставя в режим „пул“ (pull), което означава, че всеки участник трябва да поиска да му бъде предоставена информация.

(4)

За използването на модула за информация и контрол са възможни следните режими:

а)

Режим приложение-към-приложение (A2A)

В А2А се пренася информация и съобщения между платежния модул и вътрешното приложение на участника. Затова участникът трябва да осигури наличието на подходящо приложение за обмен на XML-съобщения (запитвания и отговори) с модула за информация и контрол през стандартизиран интерфейс. Допълнителни подробности се съдържат в Наръчника за потребителите на модула за информация и контрол (ICM User Handbook) и в книга 4 от Подробните функционални спецификации за потребителите.

б)

Режим „потребител към приложение“ (U2A)

U2A допуска пряка връзка между участник и модула за информация и контрол. Информацията се показва в браузер, работещ на базата на PC система (SWIFT Alliance WebStation или друг интерфейс, според изискванията на SWIFT). За достъп от типа U2A ИТ-инфраструктурата трябва да може да поддържа cookies и JavaScript. Допълнителни подробности се съдържат в Наръчника за потребителите на модула за информация и контрол.

(5)

Всеки участник разполага с поне един интерфейс SWIFT Alliance WebStation или друг интерфейс, според изискванията на SWIFT, за да има достъп до модула за информация и контрол през U2A.

(6)

Право на достъп до модула за информация и контрол се предоставя чрез използване на Контрол на достъп съгласно ролята на потребителя (Role Based Access Control) на SWIFT. Услугата за невъзможност за отказ за предаване (Non Repudiation оf Еmission, NRE) на SWIFT, която може да се използва от участниците, позволява на получателя на XML-съобщение да докаже, че това съобщение не е било променяно.

(7)

Ако участник има технически проблеми и не може да подаде платежно нареждане, той може да генерира предварително форматирани резервни плащания за преразпределяне на ликвидност и резервни плащания при извънредни ситуации, като използва модула за информация и контрол. [Посочете име на ЦБ] открива такава функционалност по искане на участника.

(8)

Участниците могат също да използват модула за информация и контрол за прехвърляне на ликвидност:

а)

[посочете, ако е приложимо] от тяхна сметка в платежния модул към тяхна сметка, извън платежния модул;

б)

между сметката в платежния модул и подсметките на участника; и

в)

от сметката в платежния модул към огледалната сметка, управлявана от спомагателна система.

9.   Подробните функционални спецификации за потребителите и Наръчника за потребителите на модула за информация и контрол

Допълнителни подробности и примери, разясняващи горните правила, се съдържат в Подробните функционални спецификации за потребителите и в Наръчника за потребителите на модула за информация и контрол, със съответните изменения, публикувани на уебсайта на [посочете име на ЦБ] и на уебсайта на ЕЦБ на английски език.

Допълнение II

СХЕМА ЗА ОБЕЗЩЕТЕНИЕ НА TARGET2

1.   Общи принципи

а)

Ако възникне техническа неизправност на TARGET2, директните участници могат да подават исканията си за обезщетение в съответствие със схемата за обезщетение на TARGET2, уредена в настоящото допълнение.

б)

Освен ако не е решено друго от Управителния съвет на ЕЦБ, схемата за обезщетение на TARGET2 не се прилага, когато техническата неизправност на TAREGT2 е причинена от събития извън разумния контрол на съответните ЦБ или е резултат от действия или бездействия на трети лица.

в)

Обезщетението по схемата за обезщетение на TARGET2 е единствената процедура с тази цел, предлагана в случай на техническа неизправност на TARGET2. Участниците могат обаче да използват други правни средства, за да претендират за обезщетение за загуби. Ако участник приеме предложение за обезщетение съгласно схемата за обезщетение на TARGET2, това представлява неотменимо съгласие на участника, че се отказва от всички претенции във връзка с платежните нареждания, от които получава обезщетение (включително всякакви претенции за обезщетение за косвени загуби), които може да има срещу ЦБ, и че получаваното от него обезщетение напълно и окончателно удовлетворява всички такива претенции. Участникът обезщетява съответните ЦБ със сума, максималният размер на която е сумата, получена по схемата за обезщетение на TARGET2, по отношение на други претенции, направени от друг участник или трето лице във връзка със същото платежно нареждане или плащане.

г)

Отправянето на предложение за обезщетение не представлява признаване на отговорност от страна на [посочете име на ЦБ] или на друга ЦБ във връзка с техническа неизправност на TARGET2.

2.   Условия за предложения за обезщетение

а)

Платецът може да претендира административна такса и обезщетение за лихва, ако поради техническа неизправност на TARGET2 платежното нареждане не е било изпълнено в рамките на работния ден, в който е било прието.

б)

Получателят на плащане може да претендира административна такса, ако поради техническа неизправност на TARGET2 не е получил плащането, което е очаквал да получи в определен работен ден. Получателят на плащането може също да претендира обезщетение за лихва, ако е спазено някое от следните условия:

i)

по отношение на участници, които имат достъп до пределно кредитно улеснение: получателят на плащане е използвал пределното кредитно улеснение поради техническа неизправност на TARGET2; и/или

ii)

по отношение на всички участници: било е технически невъзможно да се използва паричният пазар или такова рефинансиране е било невъзможно поради други обективно оправдани причини.

3.   Изчисляване на обезщетението

а)

По отношение на предложението за обезщетение на платец:

i)

административната такса е в размер на 50 EUR за първото платежно нареждане, чийто сетълмент не е извършен, 25 EUR за всяко от следващите четири такива платежни нареждания и 12,50 EUR за всяко следващо такова платежно нареждане. Административната такса се изчислява поотделно за всеки получател на плащане;

ii)

обезщетението за лихва се определя чрез прилагане на референтна лихва, която се определя за съответния ден. Референтната лихва е по-ниската измежду лихвата ЕОНИА (EONIA, Euro Overnight Index Average) и пределния лихвен процент за кредитиране. Референтната лихва се прилага по отношение на сумата на платежното нареждане, чийто сетълмент не е извършен поради техническа неизправност на TARGET2, за всеки ден през периода от датата на фактическото подаване или, в случая на платежни нареждания по параграф 2, буква б), подточка ii), планираното подаване на платежното нареждане до датата, на която е или е могло да бъде успешно извършен сетълментът на платежното нареждане. Постъпленията, получени от депозиране в евросистемата на средства от платежни нареждания, чийто сетълмент не е извършен, се приспадат от сумата на обезщетението; и

iii)

обезщетение за лихва не се изплаща, ако и само доколкото средствата от платежни нареждания, чийто сетълмент не е извършен, са вложени на пазара или са използвани за изпълнение на изискванията за задължителни минимални резерви.

б)

По отношение на предложението за обезщетение на получател на плащане:

i)

административната такса е в размер на 50 EUR за първото платежно нареждане, чийто сетълмент не е извършен, 25 EUR за всяко от следващите четири такива платежни нареждания и 12,50 EUR за всяко следващо такова платежно нареждане. Административната такса се изчислява поотделно за всеки платец;

ii)

методът, предвиден в буква а), подточка ii) за изчисляване на обезщетение за лихва, се прилага, освен ако обезщетението за лихва се заплаща в размер, равен на разликата между пределния лихвен процент за кредитиране и референтната лихва, и се изчислява върху размера на използваното в резултат на техническа неизправност на TARGET2 пределно кредитно улеснение.

4.   Процедурни правила

а)

Искането за обезщетение се подава чрез формуляра за искане, достъпен на уебсайта на [посочете име на ЦБ] на английски език (вижте [посочете уебсайта на ЦБ]). Платците подават отделен формуляр за искане за всеки получател на плащане, а получателите на плащане подават отделен формуляр за искане за всеки платец. В подкрепа на информацията, посочена във формуляра за искане, се предоставят достатъчно допълнителна информация и документи. По отношение на едно определено плащане или платежно нареждане се подава само едно искане.

б)

В срок до четири седмици след техническата неизправност на TARGET2, участниците подават техните формуляри за искане до [посочете име на ЦБ]. Всякаква допълнителна информация и доказателства, изискани от [посочете име на ЦБ], се предоставят в срок до две седмици след предявяването на такива искания.

в)

[Посочете име на ЦБ] преглежда заявленията и ги препраща на ЕЦБ. Освен ако не е решено друго от Управителния съвет на ЕЦБ и съобщено на участниците, всички получени искания се разглеждат не по-късно от 14 седмици след настъпването на техническа неизправност на TARGET2.

г)

[Посочете име на ЦБ] съобщава на съответните участници резултата от решението по буква в). Ако решението е за предложение за обезщетение, съответните участници в срок до четири седмици след съобщаването на това предложение го приемат или отхвърлят по отношение на всяко плащане или платежно нареждане, съдържащо се във всяко искане, чрез подписване на стандартно писмо за приемане (във формата, достъпна на уебсайта на [посочете име на ЦБ] (виж [добавете интернет адреса на уебсайта на ЦБ]). Ако такова писмо не е получено от [посочете име на ЦБ] в срок до четири седмици, се счита, че съответните участници са отхвърлили предложението за обезщетение.

д)

[Посочете име на ЦБ] изплаща обезщетение след получаване на писмото за приемане на обезщетението от участника. Не се дължи лихва по плащане за обезщетение.

Допълнение III

ОБРАЗЦИ НА СТАНОВИЩА ОТНОСНО ПРАВОСПОСОБНОСТТА И ОТНОСНО ДЪРЖАВАТА

[Име на ЦБ]

[адрес]

Участие в [наименование на системата]

[място]

[дата]

Уважаема госпожо/уважаеми господине,

В качеството ни на [юрисконсулти или външни правни консултанти] на [посочете името на участника или на клона на участника] ни беше възложено да представим настоящото становище относно проблеми, възникващи съгласно законодателството на [държавата, където е установен участникът; наричана по-долу „държавата“] във връзка с участието на [посочете името на участника] (наричан по-долу „участника“) в [наименование на системния компонент на TARGET2] (наричан по-долу „системата“).

Настоящото становище се ограничава до [прилагателно, обозначаващо държава] право, действащо към датата на настоящото становище. За целите на настоящото становище ние не сме проучвали правото на някоя друга държава и не изразяваме и не включваме каквото и да е становище в това отношение. Представените по-долу твърдения и мнения се отнасят до [прилагателно, обозначаващо държава] право с еднаква точност и валидност, независимо от това дали при подаването на платежните нареждания и при получаването на плащания участникът действа чрез главното си управление или чрез един или няколко клона, учредени във или извън [държавата].

I.   РАЗГЛЕДАНИ ДОКУМЕНТИ

За целите на настоящото становище разгледахме:

(1)

заверено копие на [посочете съответния/те документ/и за учредяване] на участника, които са валидни към настоящата дата;

(2)

[ако е приложимо] извлечение от [посочете съответния фирмен регистър] и [ако е приложимо] [регистъра на кредитните институции или друг подобен регистър];

(3)

[доколкото е приложимо] копие от лиценза на участника или друг документ, удостоверяващ, че той има разрешение за извършване на банкови или инвестиционни услуги, услуги по прехвърляне на средства или други финансови услуги в [държава];

(4)

[доколкото е приложимо] копие от решение, прието от съвета на директорите или от съответния управителен орган на участника, на [посочете дата], [посочете година], удостоверяващи, че участникът е съгласен да спазва определените по-долу документи на системата (System Documents); и

(5)

[посочете всички пълномощни и други документи, от които произтичат или които удостоверяват правомощията на лицето или лицата, които подписват съответните документите на системата (както са определени по-долу) от името на участника];

и всички други документи, отнасящи се до учредяването, правомощията и разрешенията на участника, които са необходими или подходящи за представянето на настоящото становище (наричани по-долу „документи на участника“).

За целите на настоящото становище също така разгледахме:

(1)

[посочете мерки за изпълнение на Хармонизираните условия за участие в TARGET2] за системата от [посочете дата] (наричани по-долу „правилата“); и

(2)

[…].

Правилата и […] се наричат по-долу „документи на системата“ (а заедно с документите на участника, се наричат „документите“).

II.   ДОПУСКАНИЯ

За целите на настоящото становище приехме по отношение на документите, че:

(1)

документите на системата, които ни бяха предоставени, са оригинали или верни копия;

(2)

разпоредбите на документите на системата и възникващите от тях права и задължения са валидни и правно обвързващи по [прилагателно, обозначаващо държавата-членка на системата] право, за което се посочва, че ги урежда, и изборът на [прилагателно, обозначаващо държавата-членка на системата] право да урежда документите на системата е признат по [прилагателно, обозначаващо държавата-членка на системата] право.

(3)

документите на участника съответстват на правоспособността и правомощията на съответните страни и са надлежно одобрени, приети и подписани, а ако е необходимо и предоставени от съответните страни; и

(4)

документите на участника обвързват страните, до които са отправени, и определените в тях условия не са нарушени.

III.   СТАНОВИЩА ОТНОСНО УЧАСТНИКА

А.

Участникът е дружество, надлежно създадено и регистрирано или по друг начин надлежно учредено или организирано по [прилагателно, обозначаващо държава] право.

Б.

Участникът има всички необходими правомощия като дружество, за да се ползва от правата си и да изпълнява задълженията си по документите на системата, по които е страна.

В.

Приемането или изпълнението от участника на правата и задълженията по документите на системата, по които е страна, по никакъв начин няма да нарушават разпоредбите на законов или подзаконов акт от [прилагателно, обозначаващо държава] право, приложимо към участника или към документите на участника.

Г.

Във връзка с приемането, валидността или привеждането в изпълнение на документите на системата или на упражняването на правата и изпълнението на задълженията, възникващи от тях, от участника не се изискват допълнителни разрешения, одобрения, съгласия, вписвания, регистрации, нотариални заверки или други удостоверения от който и да е съд или правителствен, съдебен или публичен орган, който е компетентен в [държава].

Д.

Участникът е предприел всички необходими корпоративни действия и е предприел други мерки, необходими по [прилагателно, обозначаващо държава] право, за да се гарантира, че задълженията му по документите на системата са законосъобразни, валидни и обвързващи.

Настоящото становище е изложено към датата, посочена в него, и е адресирано единствено до [посочете името на ЦБ] и до [участника]. Трети лица не могат да се ползват от настоящото становище. Без нашето предварително писмено съгласие неговото съдържание не може да бъде разкривано пред лица, различни от неговите получатели и техните правни консултанти, с изключение на Европейската централна банка и националните централни банки от Европейската система на централните банки [и [националната централна банка/съответни регулаторни органи] на [държава]].

С уважение,

[подпис]

[Име на ЦБ]

[адрес]

[наименование на системата]

[място],

[дата]

Уважаема госпожо/уважаеми господине,

В качеството ни на [външни] правни консултанти на [посочете името на участника или на клона на участника] („участникът“) ни беше възложено по отношение на въпроси, възникващи по [прилагателно, обозначаващо държава, където е учреден участникът; наричано по-нататък „прилагателно, обозначаващо държава“] право, да представим настоящото становище относно [прилагателно, обозначаващо държава] право във връзка с участието на участника в система, която е компонент на TARGET2 (наричана по-долу „системата“). По смисъла на настоящото становище [прилагателно, обозначаващо държавата] право означава всички приложими разпоредби на [прилагателно, обозначаващо държава] право. Нашето становище се основава на [прилагателно, обозначаващо държавата] право, като се отделя особено внимание на участника, учреден извън [посочете държава-членка на системата] по отношение на правата и задълженията, възникващи от участието му в системата, в представените по-долу документи на системата.

Настоящото становище се ограничава до [прилагателно, обозначаващо държавата] право, в сила към датата на настоящото становище. За целите на настоящото становище ние не сме проучвали правото на някоя друга държава и не изразяваме и не включваме каквото и да е становище в това отношение. Приемаме, че настоящото становище няма да бъде повлияно от правото на друга държава.

1.   РАЗГЛЕДАНИ ДОКУМЕНТИ

При изготвянето на настоящото становище разгледахме изброените по-долу документи и други документи, за които считаме, че са необходими и подходящи:

(1)

[посочете мерки за изпълнение на Хармонизираните условия за участие в TARGET2] за системата от [посочете дата] (наричани по-долу „правилата“); и

(2)

всеки друг документ, уреждащ системата и/или отношенията между участника и други участници в системата, както и между участниците в системата и [добавете името на ЦБ].

Правилата и […] се наричат по-долу „документи на системата“.

2.   ДОПУСКАНИЯ

За целите на настоящото становище по отношение на документите на системата приехме, че:

(1)

документите на системата съответстват на правоспособността и правомощията на съответните страни и са надлежно одобрени, приети или подписани, а ако е необходимо и предоставени от съответните страни;

(2)

разпоредбите на документите на системата и произтичащите от тях права и задължения са валидни и правно обвързващи по [добавете прилагателно, обозначаващо държава-членка на системата] право, което е приложимо за тях и изборът на [добавете прилагателно, обозначаващо държава-членка на системата] право да урежда документите на системата е признато от [добавете прилагателно, обозначаващо държава-членка на системата] право;

(3)

участниците в системата, чрез които се подават платежни нареждания и се получават плащания или чрез които се упражняват правата и изпълняват задълженията по документите на системата, имат лиценз за предоставяне на услуги по прехвърляне на средства във всички съответни държави; и

(4)

документите, предоставени като копие или като образци, съответстват на оригиналите.

3.   СТАНОВИЩЕ

Въз основа на и при условията на изложеното по-горе и при условията на представените по-долу пунктове, нашето становище е:

3.1.   Специфични за държавата правни аспекти [доколкото са приложими]

Следните характеристики на [прилагателно, обозначаващо държавата] право са в съответствие с и не засягат по какъвто и да е начин задълженията на участника, възникващи от документите на системата: [списък на специфичните за държавата правни аспекти].

3.2.   Общи въпроси относно несъстоятелността

3.2.а.   Видове производства по несъстоятелност

Единствено следните видове производства по несъстоятелност (включително спогодба или оздравително производство), които за целите на настоящото становище включват всички производства във връзка с активите на участника или негов клон в [държава], се прилагат към участника: [списък на производствата на оригиналния език и в превод на английски] (наричани по-долу заедно „производство по несъстоятелност“).

Освен производството по несъстоятелност, към участника, неговите активи или клонове в [държава] се прилагат уредените по [прилагателно, обозначаващо държава] право: [посочете, на оригиналния език и в превод на английски, приложимите мораториуми, производства по принудително изпълнение или други производства, в резултат на които плащания към и/или от участника могат временно да се спрат или ограничат, както и други подобни производства – избройте ги на оригиналния език и в превод на английски] (наричани общо „производства“).

3.2.б.   Международни договори относно несъстоятелността

[Държава] или определени териториални политически единици в [държава] е/са страна/и по следните международни договори относно несъстоятелността: [посочете, ако е приложимо, международни договори, които засягат или могат да засегнат настоящото становище].

3.3.   Правно действие на документите на системата

При условията на представените по-долу пунктове, всички разпоредби на документите на системата по [прилагателно, обозначаващо държава] право са обвързващи и изпълними, особено в случаите на откриване на производство по несъстоятелност или други производства срещу участника.

В частност, нашето становище е:

3.3.а.   Обработка на платежни нареждания

Разпоредбите за обработка на платежни нареждания от [списък на разделите] от правилата са валидни и изпълними. В частност, всички платежни нареждания, обработвани съгласно тези раздели, са валидни, обвързващи и изпълними по [прилагателно, обозначаващо държава] право. Разпоредбата от правилата, определяща точния момент, в който платежното нареждане, подадено от участник в системата, става изпълнимо и неотменимо ([посочете раздела от правилата]), е валидна, обвързваща и изпълнима по [прилагателно, обозначаващо държава] право.

3.3.б.   Правомощия на [посочете името на ЦБ] да изпълнява функциите си

Откриването на производство по несъстоятелност или друго производство срещу участника не засяга правомощията на [посочете името на ЦБ], възникващи по силата на документите на системата. [Отбележете [доколкото е приложимо]: Същото становище се отнася и за друго лице, което предоставя на участника услуги, непосредствено необходими за участие в системата (например доставчик на мрежови услуги)].

3.3.в.   Средства за правна защита в случай на неизпълнение

[Ако е приложимо към участника, разпоредбите в [списък на разделите] от правилата относно предсрочно събиране на вземания, чийто падеж не е настъпил, прихващане на вземания с депозити на участника, изпълнение върху заложено имущество, временно спиране или прекратяване на участие, вземания по лихва за забава, прекратяване на споразумения и сделки ([посочете други релевантни клаузи от правилата или документите на системата]) са валидни и изпълними по [прилагателно, обозначаващо държава] право.]

3.3.г.   Временно спиране или прекратяване

Ако е приложимо към участника, разпоредбите на [списък на разделите] от правилата (по отношение на временното спиране или прекратяване на участието на участника в системата при откриване на производство по несъстоятелност или друго производство, или други случаи на неизпълнение по смисъла на документите на системата, или ако участникът представлява системен риск или има сериозни оперативни проблеми) са валидни и изпълними по [прилагателно, обозначаващо държава] право.

3.3.д.   Санкции

Ако е приложимо към участника, разпоредбите на [списък на разделите] от правилата по отношение на санкциите, наложени на участник, който не е могъл да върне навреме кредит в рамките на деня или овърнайт кредит, са валидни и изпълними по [прилагателно, обозначаващо държава] право.

3.3.е.   Прехвърляне на права и задължения

Без предварителното писмено съгласие на [посочете ЦБ] правата и задълженията на участника не могат да бъдат прехвърляни, изменяни или по друг начин преотстъпвани от участника на трети лица.

3.3.ж.   Избор на приложимо право и подсъдност

Разпоредбите на [посочете разделите] от правилата и особено тези, отнасящи се до приложимото право, решаването на спорове, компетентните съдилища и исковите молби, са валидни и изпълними по [прилагателно, обозначаващо държава] право.

3.4.   Относителна недействителност

Считаме, че нито задълженията, произтичащи от документите на системата, нито тяхното изпълнение или спазване преди откриване на производството по несъстоятелност или други производства по отношение на участника, могат да бъдат отменени в такова производство на основание на относителна недействителност, унищожаема сделка или на друго основание съгласно [прилагателно, обозначаващо държавата] право.

По-конкретно и без ограничение на предходното, поддържаме настоящото становище във връзка с всички платежни нареждания, подадени от участниците в системата. В частност, считаме, че разпоредбите на [посочете разделите] от правилата, установяващи правното действие и неотменяемостта на платежните нареждания, са валидни и изпълними, и платежните нареждания, подадени от участник и обработени съгласно [посочете разделите] от правилата, не могат да бъдат отменени в производство по несъстоятелност или в други производства на основание на относителна недействителност, унищожаема сделка или на друго основание съгласно [прилагателно, обозначаващо държавата] право.

3.5.   Запор

Ако кредитор на участника иска налагане на запор (включително заповед за блокиране на средства, заповед за изземване или всяка друга частно- или публичноправна процедура за защита на обществения интерес или на правата на кредиторите на участника) – наричани по-долу „запор“ – по [прилагателно, обозначаващо държава] право от съд или от правителствен, съдебен или друг [прилагателно, обозначаващо държава] публичен компетентен орган, ние считаме, че [добавете анализи и обяснения]:

3.6.   Обезпечение [ако е приложимо]

3.6.а.   Прехвърляне на права или депозирани активи с цел обезпечение, по договор за залог и/или репо-сделка

Прехвърляне с цел обезпечение е валидно и изпълнимо по [прилагателно, обозначаващо държава] право. В частност, учредяването на и изпълнението върху залог или репо-сделка по [посочете съответните договорености с ЦБ] са валидни и изпълними по [прилагателно, обозначаващо държава] право.

3.6.б.   Предимство на приобретателите, залогополучателите или купувачите по репо-сделки пред тези на други кредитори

В случай на производство по несъстоятелност или други производства по отношение на участника, правата или активите, прехвърлени с цел обезпечение, или заложени от участника в полза на [посочете ЦБ] или други участници в системата, имат предимство пред вземанията на всички други кредитори на участника; другите кредитори не могат да се удовлетворят от тях предпочтително.

3.6.в.   Удовлетворяване на претенции от обезпечения

В случай на производство по несъстоятелност или други производства по отношение на участника, другите участници в системата и [посочете името на ЦБ] в качеството си на [според случая, приобретатели, залогополучатели или купувачи по репо-сделки] могат да се удовлетворят от правата и активите на участника чрез действия на [посочете името на ЦБ] съгласно правилата.

3.6.г.   Форма и изисквания за регистрация

Няма изисквания за формата на прехвърлянето на права или активи на участника с цел обезпечение, или за учредяването на и изпълнението върху залог или репо-сделка с оглед на такива права или активи, и не е необходимо [прехвърляне с цел обезпечение, залог или репо-сделка, според случая], или някакви особености на такива [прехвърляния, залог или репо-сделка, според случая] да бъдат регистрирани или вписани в съд или в правителствен, съдебен или публичен орган, компетентен в [държава].

3.7.   Клонове [доколкото е приложимо]

3.7.а.   Становището се отнася и за действия, извършвани чрез клонове

Представените по-горе твърдения и мнения за участника се отнасят съгласно [прилагателно, обозначаващо държава] право с еднаква точност и валидност за случаите, когато участникът действа чрез свой клон, учреден извън [държавата].

3.7.б.   Спазване на правото

Упражняването на правата и изпълнението на задълженията по документите на системата и подаването, предаването или получаването на платежни нареждания от клон на участник не нарушават [прилагателно, обозначаващо държава] право.

3.7.в.   Необходимо упълномощаване

За упражняването на правата и изпълнението на задълженията по документите на системата и подаването, предаването или получаването на платежни нареждания от клон на участник, не са необходими допълнителни разрешения, одобрения, съгласия, вписвания, регистрации, нотариални заверки или други удостоверения от съд или от правителствен, съдебен или публичен орган, компетентен в [държава].

Настоящото становище е изложено към датата, посочена в него, и е адресирано единствено до [посочете името на ЦБ] и до [участник]. Трети лица не могат да се ползват от настоящото становище. Без нашето предварително писмено съгласие неговото съдържание не може да бъде разкривано пред лица, различни от неговите получатели и техните правни консултанти, с изключение на Европейската централна банка и националните централни банки от Европейската система на централните банки [и [националната централна банка/съответни регулаторни органи] на [държава]].

С уважение,

[подпис]

Допълнение IV

ПРОЦЕДУРИ ЗА НЕПРЕКЪСВАЕМОСТ НА БИЗНЕС ПРОЦЕСИТЕ И ИЗВЪНРЕДНИ СИТУАЦИИ

1.   Общи разпоредби

а)

Настоящото допълнение установява договореностите между [посочете име на ЦБ] и участниците или спомагателните системи, ако един или повече елементи на ЕСП или телекомуникационната мрежа се повредят или бъдат засегнати от необичайно външно събитие, или ако повредата засегне някой участник или спомагателна система.

б)

Всяко посочване на определено време в настоящото допълнение е местното време по седалището на ЕЦБ, т.е. централноевропейско време (ЦЕВ (1)).

2.   Мерки за непрекъсваемост на бизнес процесите и обработка при извънредни ситуации

а)

В случай че настъпи необичайно външно събитие и/или има повреда на ЕСП или на телекомуникационната мрежа, които засягат нормалното функциониране на TARGET2, [посочете име на ЦБ] има право да вземе мерки за непрекъсваемост на бизнес процесите и обработка при извънредни ситуации.

б)

TARGET2 разполага със следните основни мерки за непрекъсваемост на бизнес процесите и обработката при извънредни ситуации:

i)

преместване на дейността на ЕСП на друго място;

ii)

промяна на работното време на ЕСП; и

iii)

започване на обработката при извънредни ситуации на много критични и критични плащания, както е предвидено съответно в параграф 6, букви в) и г).

в)

Във връзка с мерките за непрекъсваемост на бизнес процесите и обработка при извънредни ситуации [посочете име на ЦБ] разполага с пълна свобода на преценка, дали и какви мерки да предприеме, за да извърши сетълмент на платежните нареждания.

3.   Съобщаване на инциденти

а)

Информацията за повреда на ЕСП и/или за необичайно външно събитие се съобщава на участниците чрез вътрешните канали за комуникация, модула за информация и контрол и T2IS. По-конкретно, съобщенията до участниците съдържат следната информация:

i)

описание на събитието;

ii)

очакваното забавяне на обработката (ако е известно);

iii)

информация за взетите вече мерки; и

iv)

указание към участниците.

б)

Освен това [посочете име на ЦБ] може да уведоми участниците за друго съществуващо или очаквано събитие, което е в състояние да засегне нормалното функциониране на TARGET2.

4.   Преместване на дейността на ЕСП на друго място

а)

В случай че настъпи някое от събитията, посочени в параграф 2, буква а), дейността на ЕСП може да бъде преместена на друго място в същия или в различен регион.

б)

В случай че дейността на ЕСП е преместена в различен регион, участниците полагат максимални усилия, за да възстановят позициите си, съществуващи към момента на повредата или настъпването на необичайното външно събитие, и предоставят на [посочете име на ЦБ] цялата съответна информация в тази връзка.

5.   Промяна на работното време

а)

Обработката през деня на TARGET2 може да бъде удължена или началото на нов работен ден за TARGET2 може да бъде отложено. През удълженото работно време на TARGET2 платежните нареждания се обработват в съответствие с [посочете мерките за изпълнение на Хармонизираните условия] при условията на измененията, съдържащи се в настоящото допълнение.

б)

Обработката през деня може да бъде удължена и по този начин да се отложи краят на работното време, ако повредата на ЕСП е настъпила през деня, но е била отстранена преди 18,00 ч. Отлагането на края на работното време при обичайни обстоятелства не може да превишава два часа и се съобщава на участниците възможно най-рано. Ако за такова отлагане е съобщено преди 16,50 ч., минималният период от един час между крайния срок за приемане на клиентски платежни нареждания и крайния срок за приемане на междубанкови платежни нареждания остава в сила. След като е било обявено, такова отлагане вече не може да бъде отменено.

в)

Краят на работното време се удължава в случаите, когато повредата на ЕСП е настъпила преди 18,00 ч. и не е била отстранена до 18,00 ч. [Посочете име на ЦБ] уведомява участниците незабавно за удължаването на работното време.

г)

При възстановяване на ЕСП се извършват следните действия:

i)

[Попълнете име на ЦБ] се стреми да извърши сетълмент на всички чакащи плащания в срок до един час; този срок се намалява до 30 минути, в случай че повредата на ЕСП е настъпила в 17,30 ч. или по-късно (в случаите, когато повредата на ЕСП все още съществува в 18,00 ч.).

ii)

Крайните салда на участниците се установяват в срок до един час; този срок се намалява до 30 минути, в случай че повредата на ЕСП е настъпила в 17,30 ч. или по-късно, в случаите, когато повредата на ЕСП все още съществува в 18,00 ч.

iii)

В крайния срок за приемане на междубанкови плащания се извършва обработката в края на деня, включително използване на ликвидните улеснения на Евросистемата с постоянен достъп.

д)

Спомагателните системи, които изискват ликвидност рано сутринта, трябва да разполагат със средства, за да се справят със случаите, когато обработката през деня не може да започне навреме поради повреда на ЕСП от предишния ден.

6.   Обработка при извънредни ситуации

а)

Ако счете за необходимо, [посочете име на ЦБ] инициира обработката на платежни нареждания при извънредни ситуации в модула за извънредни ситуации на ЕСП. В такива случаи на участниците се предоставя само минимален набор от услуги. [Посочете име на ЦБ] информира своите участници чрез всички възможни средства за комуникация за началото на обработката при извънредни ситуации.

б)

При обработката при извънредни ситуации платежните нареждания се обработват ръчно от [посочете име на ЦБ].

в)

Следните плащания се считат за „много критични“ и [посочете име на ЦБ] полага максимални усилия, за да ги обработи при извънредни ситуации:

i)

плащания, свързани със CLS Bank International;

ii)

сетълмент на EURO1 в края на деня;

iii)

искане за предоставяне на допълнително обезпечение на централен контрагент.

г)

Следните видове плащания се считат за „критични“ и [посочете име на ЦБ] може да реши да инициира тяхната обработка при извънредни ситуации:

i)

плащания във връзка със сетълмент в реално време на свързани системи за сетълмент на ценни книжа; и

ii)

допълнителни плащания, ако са необходими за избягване на системен риск.

д)

Участниците подават платежни нареждания за обработка при извънредни ситуации, като информацията за получателя на плащането се предоставя чрез [посочете средствата за комуникация]. Информация относно салдото по сметка, дебитни и кредитни операции може да се получи чрез [посочете име на ЦБ].

е)

Платежни нареждания, които вече са подадени до TARGET2-[посочете ЦБ/държава], но са наредени на опашка, могат също да са предмет на обработка при извънредни ситуации. В тези случаи [посочете име на ЦБ] полага усилия да избегне двойна обработка на платежни нареждания. Участниците носят риска от двойната обработка, ако е извършена такава.

ж)

При обработката на платежни нареждания при извънредни ситуации участникът предоставя допълнителни обезпечения. По време на обработка при извънредни ситуации входящите плащания при извънредни ситуации могат да се използват за финансиране на изходящите плащания при извънредни ситуации. За целите на обработката при извънредни ситуации наличната ликвидност на участниците може и да не се вземе предвид от [посочете име на ЦБ].

7.   Повреди, свързани с участници или със спомагателни системи

а)

В случай че участник има проблем, който го възпрепятства да извърши сетълмент на плащания в TARGET2, той е отговорен за разрешаването на проблема. По-конкретно, участникът може да използва собствени решения или функционалността на модула за информация и контрол, т.е. резервни плащания за преразпределяне на ликвидност и резервни плащания при извънредни ситуации (CLS, EURO1, STEP2 pre-fund).

б)

Ако участник реши да използва функционалността на модула за информация и контрол за извършване на резервни плащания за преразпределяне на ликвидност, [посочете име на ЦБ] предоставя тази функционалност през модула за информация и контрол, ако участникът поиска това. Ако участникът поиска, [посочете име на ЦБ] изпраща съобщение, излъчено от модула за информация и контрол, за да уведоми другите участници относно използваните от участника резервни плащания за преразпределяне на ликвидност. Участникът е отговорен за изпращането на такива резервни плащания за преразпределяне на ликвидност единствено спрямо други участници, с които той е договорил на двустранна основа използването на такива плащания, както и за всички други действия във връзка с такива плащания.

в)

Ако посочените в буква а) мерки са изчерпани или са неефективни, участникът може да поиска помощ от [посочете име на ЦБ].

г)

В случай че повредата засяга спомагателна система, тази спомагателна система е отговорна за отстраняването на повредата. Ако спомагателната система поиска, [посочете име на ЦБ] може да реши да действа от нейно име. [Посочете име на ЦБ] решава по собствено усмотрение каква помощ да окаже на спомагателната система, включително и при сетълмент през нощта на спомагателната система. При извънредни ситуации могат да се вземат следните мерки:

i)

спомагателната система инициира чисти плащания (т.е. плащания, които не са свързани с основната транзакция) през интерфейса на участника;

ii)

[посочете име на ЦБ] създава и/или обработва XML-указания/файлове от името на спомагателната система; и/или

iii)

[посочете име на ЦБ] извършва чисти плащания от името на спомагателната система.

д)

Двустранните споразумения между [посочете име на ЦБ] и съответната спомагателна система съдържат в по-големи подробности мерки при извънредни ситуации във връзка със спомагателните системи.

8.   Други разпоредби

а)

В случай че определени данни не са на разположение поради настъпване на някое от събитията, посочени в параграф 3, буква а), [посочете име на ЦБ] може да започне или да продължи обработката на платежни нареждания и/или да оперира TAREGT2-[посочете ЦБ/държава] въз основа на последните налични данни, както е определено от [посочете име на ЦБ]. Ако е поискано от [посочете име на ЦБ], участниците и спомагателните системи изпращат отново техните FileAct/Interact–съобщения или извършват всяко друго действие, считано за подходящо от [посочете име на ЦБ].

б)

В случай на повреда в [посочете име на ЦБ], някои или всички технически действия във връзка с TARGET2-[посочете ЦБ/държава] могат да се извършат от друга ЦБ от Евросистемата.

в)

[Посочете име на ЦБ] може да поиска от участниците да участват в редовни или извънредни проверки на мерките за непрекъсваемост на бизнес процесите и обработката при извънредни ситуации, обучение или други превантивни договорености, считани за необходими от [посочете име на ЦБ]. Всички разходи, понесени от участниците в резултат на тези проверки или други мерки, са за сметка единствено на участниците.


(1)  ЦЕВ включва преминаването към централноевропейско лятно време.

Допълнение V

РАБОТЕН ГРАФИК

1.

TARGET2 е отворена през всички дни с изключение на съботите, неделите, Нова година, Велики петък и Велики понеделник (съгласно календара, който се прилага по седалището на ЕЦБ), 1 май, Коледа и 26 декември.

2.

Референтното време за системата е местното време по седалището на ЕЦБ, т.е. ЦЕВ.

3.

Текущият работен ден започва вечерта на предишния работен ден и има следния график:

Време

Описание

6,45 ч. — 7,00 ч.

Бизнес прозорец за подготовка на дневните операции (1)

7,00 ч. — 18,00 ч.

Обработка през деня

17,00 ч.

Момент на преустановяване на приемане на клиентски плащания (т.е. плащания, при които наредителят и/или получателят на плащане не е директен или индиректен участник; те се идентифицират в системата чрез използването на съобщение МТ 103 или МТ 103+)

18,00 ч.

Момент на преустановяване на приемане на междубанкови плащания (т.е. плащания, различни от клиентските)

18,00 ч. — 18,45 ч. (2)

Обработка в края на деня

18,15 ч. (2)

Общо преустановяване на използването на ликвидни улеснения с постоянен достъп

(Малко след) 18,30 ч. (3)

Данните за актуализиране на счетоводните системи са достъпни за ЦБ

18,45 ч. — 19,30 ч. (3)

Начало на обработката за деня (нов работен ден)

19,00 ч. (3) — 19,30 ч. (2)

Предоставяне на ликвидност по сметка в платежния модул

19,30 ч. (3)

Съобщение „начало на процедурата“ и сетълмент на постоянни нареждания за прехвърляне на ликвидност от сметки в платежния модул към подсметки/огледални сметки (сетълмент, свързан със спомагателна система)

19,30 ч. (3) — 22,00 ч.

Извършване на прехвърляне на допълнителна ликвидност през модула за информация и контрол преди спомагателната система да изпрати съобщение „начало на цикъла“; период на сетълмент на операции на спомагателни системи, извършвани през нощта, (само за процедура за сетълмент 6 на спомагателните системи)

22,00 ч. — 1,00 ч.

Период на техническа поддръжка

1,00 ч. — 7,00 ч.

Процедура за сетълмент на операции на спомагателни системи, извършвани през нощта, (само за процедура за сетълмент 6 на спомагателните системи)

4.

Модулът за информация и контрол може да бъде използван за прехвърляне на ликвидност от 19,30 ч. (4) до 18,00 ч. на следващия ден, с изключение на периода за техническа поддръжка от 22,00 ч. до 1,00 ч.

5.

Работното време може да бъде изменено, в случай че се приемат мерки за непрекъсваемост на бизнес процесите в съответствие с параграф 5 от допълнение IV.


(1)  Операции през деня означава обработка през деня и обработка в края на деня.

(2)  Приключва 15 минути по-късно през последния ден от периода на поддържане на резерви на Евросистемата.

(3)  Започва 15 минути по-късно през последния ден от периода на поддържане на резерви на Евросистемата.

(4)  Започва 15 минути по-късно през последния ден от периода на поддържане на резерви на Евросистемата.

Допълнение VI

ТАБЛИЦА ЗА ТАКСИТЕ И ФАКТУРИРАНЕ

Такси за директни участници

1.

Месечната такса за обработката на платежни нареждания в TARGET2-[посочете ЦБ/държава] за директни участници в зависимост от избраната от директния участник възможност е:

а)

150 EUR за всяка сметка в платежния модул и фиксирана такса в размер на 0,80 EUR за всяка транзакция (дебитна операция); или

б)

1 875 EUR за всяка сметка в платежния модул и такса за всяка транзакция (дебитна операция), определена на основата на обема на транзакциите (брой на обработените единици) за месец:

Диапазон

От

До

Цена (EUR)

1

1

10 000

0,60

2

10 001

25 000

0,50

3

25 001

50 000

0,40

4

50 001

100 000

0,20

5

Над 100 000

0,125

Няма такса при прехвърляне на ликвидност между сметка в платежния модул на участник и негови подсметки.

2.

Месечната такса за многоадресен достъп е 80 EUR за всеки 8-цифрен BIC-адрес, различен от BIC на сметката на директния участник.

3.

Директни участници, които не желаят BIC на тяхната сметка да бъде публикуван в директорията на TARGET2, заплащат допълнителна месечна такса в размер на 30 EUR за сметка.

4.

Месечната такса за всяка регистрация на индиректен участник от директен участник в директорията на TARGET2 е в размер на 20 EUR.

5.

Еднократната такса за всяка регистрация в директорията на TARGET2 на адресат с BIC, за клонове на директни и индиректни участници, клонове на кореспонденти и адресати с BIC, които са членове от същата група, съгласно определеното в член 1, е в размер на 5 EUR.

6.

Месечната такса за всяка регистрация в директорията на TARGET2 на адресат с BIC за кореспондент е в размер на 5 EUR.

Такси за обединяване на ликвидност

7.

При CAI-режим месечната такса е в размер на 100 EUR за всяка сметка, включена в групата.

8.

При АL-режим месечната такса е в размер на 200 EUR за всяка сметка, включена в АL-групата. Ако АL-групата използва CAI-режим, за сметки, които не са включени в АL-режим, се заплаща месечна такса в размер на 100 EUR за сметка.

9.

При АL- и CAI-режим за всички плащания на участниците в групата се прилагат намаляващите такси, посочена в таблицата по параграф 1, буква б), все едно че тези плащания са изпратени от една сметка.

10.

Месечната такса в размер на 1 875 EUR, посочена в параграф 1, буква б), се плаща от мениджъра на съответната група, а месечна такса в размер на 150 EUR, посочена в параграф 1, буква а), се плаща от всички останали членове на групата. Ако АL-група е част от CAI-група и ако мениджърът на АL-групата и мениджърът на CAI-групата са едно и също лице, се заплаща еднократно месечната такса в размер на 1 875 EUR. Ако АL-групата е част от CAI-група и мениджърът на СAI-групата е различен от мениджъра на АL-групата, мениджърът на CAI-групата плаща допълнителна месечна такса в размер на 1 875 EUR. В този случай общата фактура за всички такси в CAI-групата (включително сметките на АL-групата) се изпращат на мениджъра на CAI-групата.

Фактуриране

11.

За директните участници се прилагат следните правила за фактуриране. Директният участник (мениджърът на АL- или на CAI-групата, в случай че се използва AL- или CAI-режим) получава не по-късно от петия работен ден на следващия месец фактурата за предишния месец, посочваща дължимите такси. Плащането се извършва най-късно на десетия работен ден от този месец по сметка, посочена от [посочете името на ЦБ], и се дебитира от тази сметката в платежния модул на участника.

Допълнение VII

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА АГРЕГИРАНЕ НА ЛИКВИДНОСТ – ВАРИАНТ А

Образец за използване на AL-режим от една или повече кредитни институции

Между, от една страна,

[участник], титуляр на сметки в платежния модул № […], при [посочете ЦБ] представляван от […], действащ като […],

[участник], титуляр на сметки в платежния модул № […], при [посочете ЦБ] представляван от […], действащ като […],

[участник], титуляр на сметки в платежния модул № […], при [посочете ЦБ] представляван от […], действащ като […],

(по-долу „членовете на AL-група“) и от друга страна, [посочете име на AL-НЦБ], [посочете име на AL-НЦБ], [посочете име на AL-НЦБ], (наричани по-долу „AL-НЦБ“)

(членовете на AL-групата и AL-НЦБ, по-нататък наричани заедно „страни“)

като имат предвид, че:

(1)

От правна гледна точка TARGET2 е изградена като множество от платежни системи, определени като такива по съответното национално законодателство в изпълнение на Директива 98/26/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 1998 г. относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа (1).

(2)

Участниците в един или повече системни компоненти на TARGET2 могат при определени обстоятелства, установени в съответните условия за участие в системните компоненти на TARGET2, да създадат AL-група, посредством която се агрегира ликвидност по сметките в платежния модул на членовете на AL-групата.

(3)

Агрегирането на ликвидност позволява на членовете на AL-групата да извършват сетълмент на платежни нареждания за сума, надвишаваща наличната ликвидност по техните съответни сметки в платежния модул, при условие че общата стойност на всички тези платежни нареждания никога не надвишава общия размер на наличната ликвидност по всички такива сметки в платежния модул. Възникналата дебитна позиция по една или повече от тези сметки в платежния модул представлява кредит в рамките на деня, чието предоставяне се урежда съгласно съответните национални договорености, при условията на измененията, описани в настоящото споразумение; и по-конкретно, такава дебитна позиция е обезпечена с наличната ликвидност по сметките в платежния модул на другите членове на AL-групата.

(4)

Действието на настоящия механизъм няма за цел да обедини различните сметки в платежния модул, които съгласно ограниченията, описани в настоящото споразумение, продължават да се държат изключително от техните съответни титуляри.

(5)

Настоящият механизъм има за цел да избегне фрагментирането на ликвидност в различните системни компоненти на TARGET2 и да опрости управлението на ликвидността в рамките на една група от кредитни институции.

(6)

Настоящият механизъм подобрява цялостната ефективност на сетълмента на плащанията в TARGET2.

(7)

[Участник], [участник] и [участник] са свързани съответно с TARGET2-[посочете ЦБ/държава], TARGET2-[посочете ЦБ/държава] и TARGET2-[посочете ЦБ/държава] и са обвързани от [посочете мерките за изпълнение на Хармонизираните условия] от [посочете съответните дати],

понастоящем страните се споразумяха за следното:

Член 1

Влизане в сила на настоящото споразумение

Настоящото споразумение и измененията към него влизат в сила единствено когато управляващата НЦБ, след като е получила считаните от нея за необходими информация и документи, потвърди писмено, че настоящото споразумение или измененията към него съответстват на изискванията, установени в съответните условия за участие в системните компоненти на TARGET2.

Член 2

Взаимен интерес на членовете на AL-групата и на AL-НЦБ

1.   Членовете на AL-групата декларират и потвърждават изрично, че сключването на настоящото споразумение е в техен взаимен икономически, социален и финансов интерес, тъй като сетълментът на платежните нареждания на всички членове на AL-групата може да се извърши в техния съответен системен компонент на TARGET2 до сума, съответстваща на наличната ликвидност по всички сметки в платежния модул на членовете на AL-групата, като по този начин се увеличава наличната ликвидност в други системни компоненти на TARGET2.

2.   AL-НЦБ имат взаимен интерес да предоставят кредит в рамките на деня на членовете на AL-групата, тъй като това повишава цялостната ефективност на сетълмента на плащанията в TARGET2. Кредитът в рамките на деня е обезпечен в съответствие с член 18 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, тъй като дебитното салдо, възникващо от изпълнението на платежното нареждане, е покрито с наличната ликвидност по сметките в платежния модул, държани от другите членове на AL-групата при техните съответни AL-НЦБ, които са обезпечени за изпълнение на задълженията, дължими от всеки член на AL-групата към AL-НЦБ.

Член 3

Права и задължения на членовете на AL-група

1.   Членовете на дадена AL-група са солидарно отговорни спрямо всички AL-НЦБ за всички вземания, възникващи от сетълмента в техния съответен системен компонент на TARGET2 на платежното нареждане на даден член на AL-групата. Членовете на AL-групата нямат право да се позовават на вътрешногруповите договорености за разпределяне на задължения с цел избягване на отговорност спрямо AL-НЦБ във връзка с обединяването на всички гореспоменати задължения.

2.   Общата стойност на всички платежни нареждания, изпълнени от членовете на AL-групата по техни сметки в платежния модул, никога не може да превишава общия размер на цялата налична ликвидност по всички тези сметки в платежния модул.

3.   Членовете на AL-група са оправомощени да използват CAI-режим, както е посочено в [посочете мерките за изпълнение на Хармонизираните условия].

4.   Членовете на AL-групата сключват вътрешно споразумение помежду си, което съдържа inter alia:

а)

правилата за вътрешна организация на AL-групата;

б)

условията, съгласно които мениджърът на AL-групата е длъжен да се отчита пред членовете на AL-групата;

в)

разходите за AL-режима (включително тяхното разпределение между членовете на AL-групата); и

г)

дължимото възнаграждение на членовете на AL-групата за услугите, които те си предоставят взаимно по AL-споразумението, и правилата за изчисляване на финансовата престация.

С изключение на буква г), членовете на AL-групата могат да решат дали да разкрият или не вътрешното споразумение или части от него пред AL-НЦБ. Членовете на AL-групата са задължени да разкрият пред AL-НЦБ информацията, посочена в буква г).

Член 4

Права и задължения на AL-НЦБ

1.   Ако член на AL-група подаде платежно нареждане до неговия съответен системен компонент на TARGET2 за сума, надвишаваща наличната ликвидност по сметката в платежния модул на този член на AL-групата, неговата съответна AL-НЦБ отпуска кредит в рамките на деня, който е обезпечен с наличната ликвидност по други сметки в платежния модул, държани от този член на AL-групата при неговата съответна AL-НЦБ, или по сметките в платежния модул, държани от другите членове на AL-групата при техните съответни AL-НЦБ. Този кредит в рамките на деня се урежда от правилата, приложими за предоставянето на кредит в рамките на деня от такава AL-НЦБ.

2.   Платежни нареждания, подадени от член на AL-групата, които водят до превишаване на наличната ликвидност по всички сметки в платежния модул на членовете на AL-групата, се нареждат на опашка, докато се натрупа достатъчно ликвидност.

3.   С изключение на случаите на образуване на производство по несъстоятелност срещу един или повече от членовете на AL-групата, AL-НЦБ може да поиска от всеки от членовете на AL-групата пълното изпълнение на всички задължения, възникващи от сетълмента на платежни нареждания на член на AL-групата в неговия системен компонент на TARGET2.

Член 5

Назначаване и функции на мениджъра на AL-група

1.   С настоящото членовете на AL-групата назначават [посочете участника, назначен за мениджър на AL-групата] за мениджър на AL-групата, който е контактна точка по всички административни въпроси, свързани с AL-групата.

2.   Всички членове на дадена AL-група предоставят на съответната си AL-НЦБ и на мениджъра на AL-групата всяка информация, която може да засегне валидността, влизането в сила и изпълнението на настоящото споразумение, включително, но не само всяко изменение и прекратяване на връзките между членовете на AL-групата, необходими за да отговарят на определението за група, установено в [посочете съответните разпоредби в мерките за изпълнение на Хармонизираните условия], настъпването на неизпълнение по смисъла на [посочете мерките за изпълнение на Хармонизираните условия] или всяко събитие, което може да засегне валидността и/или изпълнението на [посочете разпоредбите за залог, приключващо нетиране или други съответни разпоредби от мерките за изпълнение на Хармонизираните условия].

3.   Мениджърът на AL-групата предоставя незабавно на управляващата НЦБ всяка информация, описана в параграф 2, отнасяща се до него или до всеки друг член на AL-групата.

4.   Мениджърът на AL-групата отговоря за наблюдението в рамките на деня върху наличната ликвидност в рамките на AL-групата.

5.   Мениджърът на AL-групата има пълномощно за сметките в платежния модул на членовете на AL-групата и, по-конкретно, действа като представител на членовете на AL-групата във връзка със следните дейности:

а)

всички операции на модула за информация и контрол във връзка със сметките на членовете на AL-групата в платежния модул, включително, но не само всяка промяна на приоритета на платежно нареждане, отмяна, промяна на момента на сетълмент, прехвърляне на ликвидност (включително от и към подсметки), промяна на реда на чакащи на опашката транзакции, запазване на ликвидност във връзка с AL-групата и задаване и променяне на лимити по отношение на AL-групата;

б)

всички ликвидни операции по приключване в края на деня между сметките в платежния модул на членовете на AL-групата, гарантиращи, че всички салда по сметките в платежния модул на членовете на AL-групата са изравнени, така че никоя от тези сметки да няма дебитно салдо в края на деня или, ако е приложимо, да нямат дебитен баланс, който не е обезпечен по подходящ начин (по-нататък такава процедура се нарича „изравняване“);

в)

общи указания, съгласно които се извършва автоматично изравняване, т.е. определяне на последователността на сметките в платежния модул на членовете на AL-групата, по които има ликвидност, за дебитиране в рамките на изравняването;

г)

при липсата на изрични инструкции от мениджъра на AL-групата съгласно букви б) и в) се извършва автоматично изравняване, като се започва от сметката в платежния модул с най-голямото кредитно салдо и се насочва към сметката с най-голямото дебитно салдо.

Същите критерии, определени в букви в) и г), се използват, ако настъпи изпълнително събитие, както е посочено в [посочете съответните разпоредби от мерките за изпълнение на Хармонизираните условия].

6.   Членовете на AL-групата се отказват изрично от всички права спрямо мениджъра на AL-групата съгласно [посочете, ако е приложимо, съответните разпоредби от националното законодателство], възникващи от съвместяването на качеството на този мениджър като титуляр на сметка в платежния модул и член на AL-група с качеството на управител на AL-групата.

Член 6

Роля на управляващата НЦБ

1.   Управляващата НЦБ е контактната точка по всички административни въпроси, свързани с AL-групата.

2.   Всички AL-НЦБ предоставят незабавно на управляващата НЦБ всяка информация, която е свързана със съответните им членове на AL-групата, която може да засегне валидността, влизането в сила и изпълнението на настоящото споразумение, включително, но не само всяко изменение или прекратяване на връзките между членовете на AL-групата, необходими за да отговарят на определението за група, настъпването на неизпълнение по смисъла на [посочете мерките за изпълнение на Хармонизираните условия] или всяко събитие, което може да засегне валидността и/или изпълнението на [посочете залога, разпоредбите за приключващо нетиране или всяка друга съответна разпоредба от мерките за изпълнение на Хармонизираните условия].

3.   Управляващата НЦБ има достъп до всяка значима информация във връзка с всички сметки в платежния модул на членовете на AL-групата, включително, но не само информация във връзка с всички кредитни линии, салда, общи обороти, извършени плащания, чакащи в опашката плащания, както и информация относно лимитите и запазването на ликвидност на членовете на AL-групата.

Член 7

Срок и прекратяване на настоящото споразумение

1.   Настоящото споразумение е безсрочно.

2.   Всеки член на AL-групата може да прекрати едностранно участието си в настоящото споразумение с писмено предизвестие от 14 работни дни до AL-НЦБ, в чиито системен компонент на TARGET2 участва, и до управляващата НЦБ. Управляващата НЦБ потвърждава на този член на AL-групата датата на прекратяване на неговото участие в AL-споразумението и съобщава тази дата на всички AL-НЦБ, които съответно информират техните членове на AL-групата. Ако този член на AL-групата е нейният мениджър, останалите членове на AL-групата назначават незабавно нов мениджър на AL-групата.

3.   Настоящото споразумение или участието на член на AL-групата в настоящото споразумение, според случая, се прекратява автоматично без предизвестие и с незабавно действие, ако настъпи някое от следните събития:

а)

изменение или прекратяване на връзките между всички членовете на AL-групата, необходими, за да отговарят на определението за група, посочено в [посочете мерките за изпълнение на Хармонизираните условия], или засягащо един или повече членове на AL-групата; и/или

б)

всички членове на AL-групата или един или повече от членовете на AL-групата, вече не отговаря/т на някое от изискванията за използване на AL-режима, описани в [посочете мерките за изпълнение на Хармонизираните условия].

4.   Въпреки настъпването на някое от събитията, описани в параграф 3, платежното нареждане, което вече е подадено от участник в AL-група в съответния системен компонент на TARGET2, остава валидно и изпълнимо по отношение на всички членове на AL-групата и AL-НЦБ. [Посочете, ако е приложимо: Освен това [посочете договореностите за залог и/или приключващо нетиране или друго съответно обезпечение] остават валидни след прекратяването на настоящото споразумение, докато всички дебитни позиции по сметките в платежния модул, чиято ликвидност е агрегирана, са изпълнени изцяло от членовете на AL-групата].

5.   Без да се засяга параграф 3, управляващата НЦБ, съгласувано със съответната AL-НЦБ, може да прекрати по всяко време, без предизвестие и с незабавно действие, участието в настоящото споразумение на всеки член на AL-групата, ако този член на AL-групата нарушава някоя от настоящите разпоредби. Такова решение се отправя в писмена форма до всички членове на AL-групата, като се посочват мотивите за решението. Ако участието е прекратено на това основание, членовете на AL-групата, чието участие в настоящото споразумение не е прекратено, имат право да прекратят участието си в настоящото споразумение, при условие че дадат на управляващата НЦБ и на съответната AL-НЦБ писмено предизвестие от пет работни дни за това. Ако участието на мениджъра на AL-групата е прекратено, останалите членове на AL-групата незабавно назначават нов мениджър на AL-групата.

6.   Управляващата НЦБ, съгласувано с останалите AL-НЦБ, може да прекрати настоящото споразумение без предизвестие и с незабавно действие, ако неговото спазване застрашава цялостната стабилност и сигурност на TARGET2 или излага на риск изпълнението от AL-НЦБ на задачите им съгласно Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка. Всяко такова решение се изпраща писмено до членовете на AL-групата и съдържа мотивите на решението.

7.   Настоящото споразумение е валидно, докато има поне двама участници в AL-групата.

Член 8

Процедура за изменение

Всяко изменение на настоящото споразумение, включително приемането на други участници в AL-групата, е валидно и изпълнимо единствено ако всички страни са изразили съгласието си изрично и в писмена форма.

Член 9

Приложимо право

Настоящото споразумение се урежда, тълкува и изпълнява в съответствие с [посочете правото, приложимо към сметката в платежния модул на управителя на AL-групата, държана при управляващата НЦБ]. Това не засяга:

а)

отношенията между даден член на AL-група и неговата съответна AL-НЦБ, уредени от правото на съответната AL-НЦБ, и

б)

правата и задълженията между AL-НЦБ, уредени от правото на AL-НЦБ, която поддържа сметката в платежния модул на члена на AL-групата, чиято налична ликвидност се използва като обезпечение.

Член 10

Прилагане на [посочете мерките за изпълнение на Хармонизираните условия]

1.   По отношение на всеки от членовете на AL-групата и техните съответни AL-НЦБ, разпоредбите на [посочете мерките за изпълнение на Хармонизираните условия] уреждат всеки въпрос, който не е изрично уреден от настоящото споразумение.

2.   [Посочете мерките за изпълнение Хармонизираните условия] и настоящото споразумение се считат за част от едно и също договорно отношение.

Съставено в толкова копия, колкото са страните, на […дата…].

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА АГРЕГИРАНЕ НА ЛИКВИДНОСТ – ВАРИАНТ Б

Образец за използване на AL–режим от една кредитна институция

Между, от една страна, [име и адрес на кредитна институция], представлявана от […], действаща като

[участник], титуляр на сметки в платежния модул № […], при [посочете име на ЦБ],

[участник], титуляр на сметки в платежния модул № […], при [посочете име на ЦБ],

[участник], титуляр на сметки в платежния модул № […], при [посочете име на ЦБ],

(участниците се наричат по-долу „членове на AL-група“),

и от друга страна, [посочете име на AL-НЦБ], [посочете име на AL-НЦБ], [посочете име на AL-НЦБ], (наричани по-долу „AL-НЦБ“)

(членовете на AL-групата и AL-НЦБ, по-нататък наричани заедно „страни“)

като имат предвид, че:

(1)

От правна гледна точка TARGET2 е изградена като множество от платежни системи, определени като такива по съответното национално законодателство в изпълнение на Директива 98/26/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 1998 г. относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа (2).

(2)

Кредитна институция с няколко сметки в платежния модул в един или повече системни компоненти на TARGET2 може при определени обстоятелства, установени в съответните условия за участие в системните компоненти на TARGET2, да създаде AL-група, посредством която се агрегира ликвидността по такива сметки в платежния модул на членовете на AL-групата.

(3)

Агрегирането на ликвидност позволява на членовете на AL-групата да извършват сетълмент на платежни нареждания за сума, надвишаваща наличната ликвидност по една сметка в платежния модул, при условие че общата стойност на всички тези платежни нареждания никога не надвишава общия размер на наличната ликвидност по всички сметки в платежния модул на членовете на AL-групата. Възникналата дебитна позиция по една или повече от тези сметки в платежния модул представлява кредит в рамките на деня, чието предоставяне се урежда съгласно съответните национални договорености, при условията на измененията, описани в настоящото споразумение; и по-конкретно, такава дебитна позиция е обезпечена с наличната ликвидност по сметките в платежния модул на членовете на AL-групата.

(4)

Действието на настоящия механизъм няма за цел да обедини различните сметки в платежния модул, които съгласно ограниченията, описани в настоящото споразумение, продължават да се държат отделно от членовете на AL-групата.

(5)

Настоящият механизъм има за цел да избегне фрагментирането на ликвидност в различните системни компоненти на TARGET2 и да опрости управлението на ликвидност на членовете на AL-групата.

(6)

Настоящият механизъм подобрява цялостната ефективност на сетълмента на плащанията в TARGET2.

(7)

[Участник], [участник] и [участник] са свързани съответно с TARGET2-[посочете ЦБ/държава], TARGET2-[посочете ЦБ/държава] и TARGET2-[посочете ЦБ/държава] и са обвързани от [посочете мерките за изпълнение на Хармонизираните условия] от [посочете съответните дати],

понастоящем страните се споразумяха за следното:

Член 1

Влизане в сила на настоящото споразумение

Настоящото споразумение и измененията към него влизат в сила единствено когато управляващата НЦБ, след като е получила считаните от нея за необходими информация и документи, потвърди писмено, че настоящото споразумение или измененията към него съответстват на изискванията, установени в съответните условия за участие в системните компоненти на TARGET2.

Член 2

Взаимен интерес на AL-НЦБ

AL-НЦБ имат взаимен интерес да предоставят кредит в рамките на деня на членовете на AL-групата, тъй като това повишава цялостната ефективност на сетълмента на плащанията в TARGET2. Кредитът в рамките на деня е обезпечен в съответствие с член 18 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, тъй като дебитното салдо, възникващо от изпълнението на платежно нареждане, е покрито с наличната ликвидност по сметките в платежния модул, държани от членовете на AL-групата при техните съответни AL-НЦБ, които са обезпечени за изпълнението на задълженията, дължими от членовете на AL-групата на AL-НЦБ.

Член 3

Права и задължения на членовете на AL-група

1.   Членовете на AL-групата носят отговорност спрямо всички AL-НЦБ за всички вземания, възникващи от сетълмента в техните съответни системни компоненти на TARGET2 на платежните нареждания на даден член на AL-групата.

2.   Общата стойност на всички платежни нареждания, изпълнени от членовете на AL-групата по техните сметки в платежния модул, не може никога да превишава общия размер на наличната ликвидност по всички тези сметки в платежния модул.

3.   Членовете на AL-групата са оправомощени да използват CAI-режима, както е посочено в [посочете мерките за изпълнение на Хармонизираните условия].

Член 4

Права и задължения на AL-НЦБ

1.   Ако член на AL-група подаде платежно нареждане до системен компонент на TARGET2 за сума, надвишаваща наличната ликвидност по сметката в платежния модул на този член на AL-групата, съответната AL-НЦБ отпуска кредит в рамките на деня, който е обезпечен с наличната ликвидност по други сметки в платежния модул, държани от този член на AL-групата при неговата съответна AL-НЦБ или по сметки в платежния модул, държани от други членове на AL-групата при техните съответни AL-НЦБ. Този кредит в рамките на деня се урежда от правилата, приложими за предоставянето на кредит в рамките на деня от такива AL-НЦБ.

2.   Платежни нареждания, подадени от членовете на AL-групата, които водят до превишаване на наличната ликвидност по всички сметки в платежния модул на членовете на AL-група, се нареждат на опашка, докато се натрупа достатъчно ликвидност.

3.   Всяка AL-НЦБ може да поиска от членовете на AL-групата пълното изпълнение на всички задължения, възникващи от сетълмента на платежните нареждания на членовете на AL-групата в системните компоненти на TARGET2, в които те държат сметки в платежния модул.

Член 5

Назначаване и функции на мениджъра на AL-група

1.   С настоящото членовете на AL-групата назначават [посочете участника, назначен за мениджър на AL-групата] за мениджър на AL-групата, който е контактна точка по всички административни въпроси, свързани с AL-групата.

2.   Членовете на AL-групата предоставят на съответните AL-НЦБ всяка информация, която може да засегне валидността, влизането в сила и изпълнението на настоящото споразумение, включително, но не само настъпването на неизпълнение по смисъла на [посочете съответните разпоредби от мерките за изпълнение на Хармонизираните условия] или всяко събитие, което може да засегне валидността и/или изпълнението на [посочете разпоредбите за залог, приключващо нетиране или други съответни разпоредби от мерките за изпълнение на Хармонизираните условия].

3.   Мениджърът на AL-групата предоставя незабавно на управляващата НЦБ всяка информация, описана в параграф 2.

4.   Мениджърът на AL-групата отговоря за наблюдението в рамките на деня върху наличната ликвидност в рамките на AL-групата.

5.   Мениджърът на AL-групата има пълномощно за всички сметки в платежния модул на членовете на AL-групата и по-конкретно извършва следните дейности:

а)

всички операции на модула за информация и контрол във връзка със сметките на членовете на AL-групата в платежния модул, включително, но не само всяка промяна на приоритета на платежно нареждане, отмяна, промяна на момента на сетълмент, прехвърляне на ликвидност (включително от и към подсметки), промяна на реда на чакащи на опашката транзакции, запазване на ликвидност във връзка с AL-групата и задаване и променяне на лимити по отношение на AL-групата;

б)

всички ликвидни операции по приключване в края на деня между сметките в платежния модул на членовете на AL-групата, гарантиращи, че всички салда по сметките в платежния модул на членовете на AL-групата са изравнени, така че никоя от тези сметки да няма дебитно салдо в края на деня или, ако е приложимо, да нямат дебитен баланс, който не е обезпечен по подходящ начин (по-нататък такава процедура се нарича „изравняване“);

в)

общи указания, съгласно които се извършва автоматично изравняване, т.е. определяне на последователността на сметките в платежния модул на членовете на AL-групата, по които има ликвидност, за дебитиране в рамките на изравняването;

г)

при липсата на изрични инструкции от мениджъра на AL-групата съгласно букви б) и в) се извършва автоматично изравняване, като се започва от сметката в платежния модул с най-голямото кредитно салдо и се насочва към сметката с най-голямото дебитно салдо.

Същите критерии, определени в букви в) и г), се използват, ако настъпи изпълнително събитие, както е посочено в [посочете съответните разпоредби от мерките за изпълнение на Хармонизираните условия].

Член 6

Роля на управляващата НЦБ

1.   Управляващата НЦБ е контактната точка по всички административни въпроси, свързани с AL-групата.

2.   Всичките AL-НЦБ предоставят незабавно на управляващата НЦБ всяка информация, свързана с член на AL-групата, която може да засегне валидността, влизането в сила и изпълнението на настоящото споразумение, включително, но не само настъпването на неизпълнение по смисъла на [посочете съответните разпоредби от мерките за изпълнение на Хармонизираните условия] или събития, които могат да засегнат валидността и/или изпълнението на [посочете разпоредбите за залог, приключващо нетиране или всяка друга съответна разпоредба от мерките за изпълнение на Хармонизираните условия].

3.   Управляващата НЦБ има достъп до всяка значима информация във връзка с всички сметки в платежния модул на членовете на AL-групата, включително, но не само информация във връзка с всички кредитни линии, салда, общи обороти, извършени плащания, чакащи в опашката плащания, както и информация относно лимитите и запазването на ликвидност на членовете на AL-групата.

Член 7

Срок и прекратяване на настоящото споразумение

1.   Настоящото споразумение е безсрочно.

2.   Всеки член на AL-групата може да прекрати едностранно участието си в настоящото споразумение с писмено предизвестие от 14 работни дни до AL-НЦБ, в чиито системен компонент на TARGET2 участва, и до управляващата НЦБ. Управляващата НЦБ потвърждава на този член на AL-групата датата на прекратяване на неговото участие в AL-споразумението и съобщава тази дата на всички AL-НЦБ, които съответно информират техните членове на AL-групата. Ако този член на AL-групата е нейният мениджър, останалите членове на AL-групата назначават незабавно нов мениджър на AL-групата.

3.   Настоящото споразумение се прекратява автоматично, без предизвестие и с незабавно действие, ако изискванията за използване на AL-режима, описани в [посочете мерките за изпълнение на Хармонизираните условия], престанат да бъдат изпълнявани.

4.   Въпреки настъпването на някое от събитията, описани в параграф 3, платежното нареждане, което вече е подадено от участник в AL-групата в съответния системен компонент на TARGET2, остава валидно и изпълнимо по отношение на всички членове на AL-групата и AL-НЦБ. [Посочете, ако е приложимо: Освен това [посочете договореностите за залог и/или приключващо нетиране или друго съответно обезпечение] остават валидни след прекратяването на настоящото споразумение, докато всички дебитни позиции по сметките в платежния модул, чиято ликвидност е агрегирана, са изпълнени изцяло от членовете на AL-групата].

5.   Без да се засяга параграф 3, управляващата НЦБ, съгласувано с AL-НЦБ, може да прекрати по всяко време настоящото споразумение, ако член на AL-групата е нарушил настоящите разпоредби. Такова решение се отправя в писмена форма до всички членове на AL-групата, като се посочват мотивите за решението.

6.   Управляващата НЦБ, съгласувано с останалите AL-НЦБ, може да прекрати настоящото споразумение, ако неговото спазване застрашава цялостната стабилност и сигурност на TARGET2 или излага на риск изпълнението от AL-НЦБ на задачите им съгласно Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка. Всяко решение за прекратяване на настоящото споразумение се изпраща писмено до членовете на AL-групата и съдържа мотивите за решението.

Член 8

Процедура за изменение

Всяко изменение на настоящото споразумение, включително приемането на други участници в AL-групата, е валидно и изпълнимо единствено ако всички страни са изразили съгласието си изрично и в писмена форма.

Член 9

Приложимо право

Настоящото споразумение се урежда, тълкува и изпълнява в съответствие с [посочете правото, приложимо към сметката в платежния модул на мениджъра на AL-групата]. Това не засяга:

а)

отношенията между членовете на AL-група и техните съответни AL-НЦБ, уредени от правото на съответната AL-НЦБ, и

б)

правата и задълженията между AL-НЦБ, уредени от правото на AL-НЦБ, която поддържа сметката в платежния модул, чиято налична ликвидност се използва като обезпечение.

Член 10

Прилагане на [посочете мерките за изпълнение на Хармонизираните условия]

1.   По отношение на всяка от сметките в платежния модул на членовете на AL-групата, разпоредбите на [посочете мерките за изпълнение на Хармонизираните условия] уреждат всеки въпрос, който не е изрично уреден от настоящото споразумение.

2.   [Посочете мерките за изпълнение Хармонизираните условия] и настоящото споразумение се считат за част от едно и също договорно отношение.

Съставено в толкова копия, колкото са страните, на […дата…].


(1)  ОВ L 166, 11.6.1998 г., стр. 45.

(2)  ОВ L 166, 11.6.1998 г., стр. 45.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КРЕДИТ В РАМКИТЕ НА ДЕНЯ

Определения

По смисъла на настоящото приложение:

(1)

„кредитна институция“ (credit institution) означава: а) кредитна институция по смисъла на член 2 и член 4, параграф 1, буква а) от Директива 2006/48/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2006 г. относно предприемането и осъществяването на дейност от кредитните институции (1), както са въведени в националното законодателство, която подлежи на надзор от компетентен орган; или б) друга кредитна институция по смисъла на член 123, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, която подлежи на проверка със сравним стандарт с надзора от страна на компетентен орган;

(2)

„пределно кредитно улеснение“ (marginal lending facility) е ликвидно улеснение с постоянен достъп на Евросистемата, което може да бъде използвано от контрагенти, за да получават овърнайт кредит от НЦБ по предварително определен пределен лихвен процент на кредитиране;

(3)

„пределен лихвен процент на кредитиране“ (marginal lending rate) е лихвеният процент, приложим към пределното кредитно улеснение;

(4)

„клон“ (branch) е клон по смисъла на член 4, параграф 3 от Директива 2006/48/ЕО, както е въведен в националното законодателство;

(5)

„орган от публичния сектор“ (public sector body) е организация от публичния сектор, определена в член 3 от Регламент (ЕО) № 3603/93 на Съвета от 13 декември 1993 г. относно установяването на определения за прилагането на забраните, посочени в членове 104 и 104б, параграф 1 от Договора (2);

(6)

„инвестиционен посредник“ (investment firm) е инвестиционен посредник по смисъла на член 4, параграф 1, точка 1 от Директива 2004/39/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. относно пазарите на финансови инструменти, за изменение на Директиви 85/611/ЕИО и 93/6/ЕИО на Съвета и Директива 2000/12/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на Директива 93/22/ЕИО на Съвета (3), с изключение на институциите, посочени в член 2, параграф 1 от Директива 2004/39/ЕО, при условие че въпросният инвестиционен посредник: а) притежава лиценз и подлежи на надзор от признат компетентен орган, който е определен като такъв в съответствие с Директива 2004/39/ЕО; и б) има право да извършва дейностите, посочени в точки 2, 3, 6 и 7 от раздел А от приложение I към от Директива 2004/39/ЕО;

(7)

„тесни връзки“ (close links) са тесни връзки по смисъла на глава 6 от приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14 от 20 септември 2011 г. относно инструментите и процедурите на паричната политика на Евросистемата (4);

(8)

„производство по несъстоятелност“ (insolvency proceedings) е производството по несъстоятелност по смисъла на член 2, буква й) от Директива 98/26/ЕО;

(9)

„случай на неизпълнение“ (event of defalut) e всяко предстоящо или съществуващо събитие, чието настъпване може да застраши изпълнението от страна на дадено лице на задълженията му по националните мерки за изпълнение на настоящите насоки или по правилата (включително посочените от Управителния съвет по отношение на операциите по паричната политика на Евросистемата), приложими към отношенията между това лице и всяка ЦБ от Евросистемата, включително:

а)

когато лицето престане да отговаря на критериите за достъп и/или на техническите изисквания, установени в приложение II, и, ако е приложимо, в приложение V или когато неговата допустимост като контрагент за операции на паричната политика на Евросистемата е временно спряна или прекратена;

б)

при откриване на производство по несъстоятелност срещу лицето;

в)

при подаването на молба, свързана с производството, посочено в буква б);

г)

при изготвяне на писмена декларация от страна на лицето за невъзможността му да изплати всички или част от задълженията си или да изпълни задълженията си във връзка с кредит в рамките на деня;

д)

при сключване на доброволно общо споразумение или договореност между лицето и неговите кредитори;

е)

когато лицето е или съответната НЦБ от еврозоната счита, че е неплатежоспособно или не може да плати дълговете си;

ж)

когато кредитното салдо по сметката на лицето в платежния модул или всички или значителна част от неговите активи са предмет на заповед за блокиране, запориране, конфискуване или на друго производство, предназначено да защити обществения интерес или правата на кредиторите на лицето;

з)

когато участието на лицето в друг системен компонент на TARGET2 и/или в спомагателна система е временно спряно или прекратено;

и)

когато някое формално заявление или преддоговорно изявление, които са направени от лицето, или за които се счита, че са направени от лицето съгласно приложимото право, са неправилни или неверни; или

й)

при прехвърляне на всички или на значителна част от активите на лицето.

Допустими лица

1.

Всяка НЦБ от еврозоната предоставя кредит в рамките на деня на посочените в параграф 2 лица, които имат сметка при съответната НЦБ от еврозоната, при условие че тези лица не подлежат на ограничителни мерки, приети от Съвета на Европейския съюз или държавите-членки съгласно член 65, параграф 1, буква б), член 75 или член 215 от Договора, [чието прилагане, според [ЦБ/държава] след уведомяване на ЕЦБ, е несъвместимо с гладкото функциониране на TARGET2]. Кредит в рамките на деня обаче не може да се отпуска на лице, което е установено в държава, различна от държавата-членка, в която се намира седалището на НЦБ от еврозоната, в която лицето има сметка.

2.

Кредит в рамките на деня може да се отпуска на следните лица:

а)

кредитни институции, установени в ЕИП, които са допустими контрагенти за операциите на паричната политика на Евросистемата и които имат достъп до пределните кредитни улеснения, включително когато тези кредитни институции действат чрез клон, установен в ЕИП и включително клонове, установени в ЕИП на кредитни институции, установени извън територията на ЕИП;

б)

кредитни институции, установени в ЕИП, които не са допустими контрагенти за операциите на паричната политика на Евросистемата и/или нямат достъп до пределните кредитни улеснения, включително когато те действат чрез клон, установен в ЕИП и включително клонове, установени в ЕИП на кредитни институции, установени извън територията на ЕИП;

в)

трезорни отдели на централни и регионални правителства на държавите-членки, които са активни на паричните пазари, и органи на публичния сектор на държавите-членки, оправомощени да държат сметки за клиенти;

г)

инвестиционни посредници, установени в ЕИП, ако са сключили споразумение с контрагент по операциите на паричната политика на Евросистемата, за да осигурят че всички остатъчни дебитни позиции в края на съответния ден са покрити; и

д)

лица, различни от тези по букви а) и б), които управляват спомагателни системи и действат в това качество, при условие че условията за отпускане на кредит в рамките на деня на такива лица са били предварително предоставени на Управителния съвет и одобрени от него.

3.

За лицата, посочени в параграф 2, букви б)—д), кредитът в рамките на деня се ограничава до въпросния ден и не е възможно удължаването му в овърнайт кредит.

Чрез дерогация Управителният съвет може да реши да освободи посредством мотивирано предварително решение определени допустими централни контрагенти (ЦК) от забраната за трансформиране в овърнайт кредит. Допустими ЦК са такива, които по всяко време:

а)

са допустими лица за целите на параграф 2, буква д), при условие също така че тези допустими лица са ЦК, получили разрешение в съответствие с приложимото законодателство на Съюза или национално законодателство;

б)

са установени в еврозоната;

в)

са предмет на надзор и/или контрол от компетентни органи;

г)

изпълняват надзорните изисквания по отношение на местонахождението на инфраструктури, предлагащи услуги в евро, както са съответно изменени и публикувани на уебсайта на ЕЦБ (5);

д)

имат сметки в платежния модул (ПМ) на TARGET2;

е)

имат достъп до кредит в рамките на деня.

Всички овърнайт кредити, предоставени на допустими ЦК, се подчиняват на условията на настоящото приложение (включително, за избягване на съмнения, разпоредбите по отношение на допустимото обезпечение).

За избягване на съмнения санкциите, предвидени в параграфи 10 и 11 от настоящото приложение, се прилагат в случаите на невръщане от страна на допустими ЦК на овърнайт кредит, който им е отпуснат от тяхната НЦБ.

Допустимо обезпечение

4.

Кредитът в рамките на деня се базира на допустимо обезпечение и се отпуска под формата на обезпечени овърдрафти в рамките на деня и/или репо-сделки в рамките на деня съгласно допълнителните минимални общи изисквания (включително изброените в тях случаи на неизпълнение и съответните последици), определяни от Управителния съвет по отношение на операциите по паричната политика на Евросистемата. Допустимите обезпечения включват същите активи и инструменти като допустимите активи за операциите по паричната политика на Евросистемата, и подлежат на същите правила за оценка и контрол на риска, като тези, предвидени в приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14.

5.

Дебитни инструменти, емитирани или гарантирани от лицето или от друго трето лице, с които лицето има тесни връзки, могат да бъдат приети като допустими обезпечения само в случаите, посочени в раздел 6.2 от приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14.

6.

Управителният съвет може по предложение на съответната участваща НЦБ да освободи посочените в параграф 2, буква в) трезорни отдели от изискванията за предоставяне на адекватни обезпечения преди получаването на кредит в рамките на деня.

Процедура за отпускане на кредит

7.

Достъп до кредит в рамките на деня се дава само през работни дни.

8.

Върху отпуснатия кредит в рамките на деня не се начисляват лихви.

9.

Ако лице, посочено в параграф 2, буква а), не върне кредита до края на деня, счита се, че такова лице е поискало да използва пределното кредитно улеснение.

10.

Ако лице, посочено в параграф 2, буква б), г) или д), не върне кредита до края на деня, независимо от причината, лицето подлежи на следните санкции:

а)

ако въпросното лице има дебитно салдо по сметката си в края на деня за първи път в рамките на който и да е дванадесетмесечен период, на лицето се налага наказателна лихва по дебитното салдо в размер на 5 процентни пункта над пределния лихвен процент;

б)

ако въпросното лице има дебитно салдо по сметката си в края на деня за най-малко втори път в рамките на същия дванадесетмесечен период, посочената в буква а) наказателна лихва се увеличава с 2,5 процентни пункта за всеки следващ път на дебитна позиция в рамките на този дванадесетмесечен период.

11.

Управителният съвет може да реши да отмени или намали санкциите по параграф 10, ако дебитното салдо в края на деня на въпросното лице се дължи на форсмажорно обстоятелство и/или техническа неизправност на TARGET2, както е определена в приложение II.

Временно спиране, ограничаване или прекратяване на достъп до кредит в рамките на деня

12.

а)

НЦБ от еврозоната временно спират или прекратяват достъпа до кредит в рамките на деня при настъпване на един от следните случаи на неизпълнение:

i)

сметката на лицето в НЦБ от еврозоната е блокирана или закрита;

ii)

въпросното лице вече не изпълнява някои от посочените в настоящото приложение изисквания за отпускане на кредит в рамките на деня;

iii)

взето е решение от компетентен съдебен или друг орган за откриване по отношение на лицето на процедура по ликвидация или за назначаване на ликвидатор или съответен служител, или на друга подобна процедура;

iv)

спрямо лицето се прилага блокиране на средства и/или други мерки, наложени от Съюза, ограничаващи възможността на лицето да използва своите средства;

v)

допустимостта на лицето като контрагент за операции на паричната политика на Евросистемата е временно спряна или прекратена.

б)

НЦБ от еврозоната могат временно да спрат или да прекратят достъпа до кредит в рамките на деня, ако НЦБ временно спре или прекрати участието на участник в TARGET2 съгласно член 34, параграф 2, букви б)—д) от приложение II, или ако са настъпили един или повече случаи на неизпълнение (различни от посочените в член 34, параграф 2, буква а).

в)

Ако Евросистемата реши временно да спре, ограничи или изключи достъпа на контрагенти до инструментите на паричната политика от съображения за пруденциалност или поради други съображения в съответствие с раздел 2.4 от приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14, НЦБ от еврозоната изпълняват това решение по отношение на достъпа до кредит в рамките на деня съгласно договорните или регулаторните разпоредби, прилагани от съответните НЦБ.

г)

НЦБ от еврозоната могат да решат временно да спрат, ограничат или прекратят достъпа на участник до кредит в рамките на деня, ако се счита, че участникът поражда рискове от гледна точка на съображенията за пруденциалност. В такива случаи НЦБ от еврозоната незабавно уведомява за това в писмена форма ЕЦБ, както и други НЦБ от еврозоната и свързани ЦБ. Ако е уместно, Управителният съвет взема решение относно еднаквото прилагане на предприетите мерките във всички системни компоненти на TARGET2.

13.

Когато НЦБ от еврозоната реши временно да спре, ограничи или прекрати достъпа до кредит в рамките на деня на контрагент по паричната политика на Евросистемата в съответствие с параграф 12, буква г) по-горе, такова решение не поражда действие, докато ЕЦБ не го одобри.

14.

Чрез дерогация от параграф 13, в спешни случаи НЦБ от еврозоната може да прекрати с незабавен ефект достъпа до кредит в рамките на деня на контрагента по паричната политика на Евросистемата. В такива случаи съответната НЦБ от еврозоната незабавно уведомява за това в писмена форма ЕЦБ. ЕЦБ има правомощия да обезсили действията на НЦБ от еврозоната. Ако обаче ЕЦБ не изпрати на НЦБ от еврозоната съобщение за обезсилването на действията в рамките на 10 работни дни след получаването от ЕЦБ на уведомлението, счита се, че ЕЦБ е одобрила действията на НЦБ от еврозоната.


(1)  ОВ L 177, 30.6.2006 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 332, 31.12.1993 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 145, 30.4.2004 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 331, 14.12.2011 г., стр. 1.

(5)  Настоящата политика на Евросистемата по отношение на местонахождението на инфраструктурите е изложена в следните документи, които са публикувани на уебсайта на ЕЦБ www.ecb.europa.eu: а) „Policy statement on euro payment and settlement systems located outside the euro area“ от 3 ноември 1998 г.; б) „The Eurosystem’s policy line with regard to consolidation in central counterparty clearing“ от 27 септември 2001 г.; в) „The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling in euro-denominated payment transactions“ от 19 юли 2007 г.; и г) „The Eurosystem policy principles on the location and operation of infrastructures settling euro-denominated payment transactions: specification of legally and operationally located in the euro area“ от 20 ноември 2008 г.; д) „The Eurosystem oversight policy framework“ от юли 2011 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

ПРОЦЕДУРИ ЗА СЕТЪЛМЕНТ ЗА СПОМАГАТЕЛНИ СИСТЕМИ

1.   Определения

По смисъла на настоящото приложение и в допълнение към определенията по член 2:

(1)

„кредитна инструкция“ (credit instruction) е платежна инструкция, подадена от спомагателната система и адресирана до ЦБ на спомагателна система за дебитиране на една от сметките, държани и/или управлявани от спомагателна система в платежния модул и за кредитиране със сумата, посочена в нея, на сметка в платежния модул на банка по сетълмента или на нейна подсметка;

(2)

„дебитна инструкция“ (debit instruction) е платежна инструкция, подадена от спомагателната система и адресирана до ЦБ по сетълмента за дебитиране с посочената в нея сума на сметка в платежния модул на банка по сетълмента или на нейна подсметка, въз основа на съгласие за дебит, и за кредитиране или на някоя от сметките на спомагателна система в платежния модул, или на сметка или подсметка на друга банка по сетълмента в платежния модул;

(3)

„платежна инструкция“ (payment instruction) или „платежна инструкция на спомагателната система“ (ancillary system payment instruction) означава кредитна инструкция или дебитна инструкция;

(4)

„централна банка на спомагателна система“ (ancillary system central bank (ASCB) е ЦБ от Евросистемата, с която съответната спомагателна система има двустранно споразумение за сетълмент на платежните инструкции на спомагателната система в платежния модул;

(5)

„централна банка по сетълмента“ (settlement central bank (SCB) е ЦБ от Евросистемата, държаща сметка на банка по сетълмента в платежния модул;

(6)

„банка по сетълмента“ (settlement bank) е участник, чиято сметка в платежния модул или подсметка се използва за сетълмент на платежна инструкция на спомагателна система;

(7)

„модул за информация и контрол“ (Information and Control Module (ICM)) e модулът на ЕСП, който позволява на участниците да получават онлайн информация и им дава възможността да дават нареждания за прехвърляне на ликвидност, да управляват ликвидността и да инициират платежни нареждания при извънредни ситуации;

(8)

„съобщение, излъчено от модула за информация и контрол“ (ICM broadcast message) е информация, която е едновременно достъпна за всички или за избрана група участници в TARGET2 чрез модула за информация и контрол;

(9)

„съгласие за дебит“ (debit mandate) е оправомощаване от банка по сетълмента във формата, предвидена във формулярите за статични данни на ЦБ от Евросистемата, което е адресирано до нейната спомагателна система и ЦБ по сетълмента, даващо право на спомагателната система да подава дебитни инструкции и инструктиращо ЦБ по сетълмента да дебитира сметката в платежния модул на банката по сетълмента или на нейна подсметка в резултат на дебитни инструкции;

(10)

„къса позиция“ (short) означава парично задължение пo време на сетълмента на платежна инструкция на спомагателна система;

(11)

„дълга позиция“ (long) означава право на парично вземане по време на сетълмента на платежна инструкция на спомагателна система;

(12)

„междусистемен сетълмент“ (cross-system settlement) означава сетълмент в реално време на дебитни инструкции, при който се извършват плащания от банка по сетълмента на една спомагателна система, използваща процедура за сетълмент 6, към банка по сетълмента на друга спомагателна система, използваща процедура за сетълмент 6;

(13)

„модул за (управление на) статични данни“ (Static Data (Management) Module) означава модул на ЕСП, в който се събират и записват статични данни.

2.   Функции на ЦБ по сетълмента

Всяка ЦБ от Евросистемата действа като ЦБ по сетълмента по отношение на която и да е банка по сетълмента, за която тя държи сметка в платежния модул.

3.   Управление на отношенията между ЦБ, спомагателните системи и банките по сетълмента

(1)

ЦБ на спомагателни системи гарантират, че спомагателните системи, с които имат двустранни договорености, предоставят списък с банките по сетълмента, съдържащ данни за сметките на банките по сетълмента в платежния модул, който ЦБ на спомагателната система съхранява в модула за (управление на) статични данни (Static Data (Management) Module) на ЕСП. Всяка спомагателна система може да получи достъп до списъка на нейните съответни банки по сетълмента през модула за информация и контрол.

(2)

ЦБ на спомагателни системи гарантират, че спомагателните системи, с които те имат двустранни договорености, ги информират незабавно за промените, свързани със списъка с банките по сетълмента. ЦБ на спомагателните системи информират съответната ЦБ по сетълмента за всички такива промени чрез съобщение, излъчено от модула за информация и контрол.

(3)

ЦБ на спомагателни системи осигуряват, че спомагателните системи, с които имат двустранни договорености, събират съгласията за дебит и другите съответни документи от техните банки по сетълмента и ги изпращат на ЦБ на спомагателните системи. Тези документи се предоставят на английски език и/или на националните езици на съответната ЦБ на спомагателните системи. Ако националните езици на ЦБ на спомагателната система не са идентични с националните езици на ЦБ по сетълмента, необходимите документи се предоставят единствено на английски език или на английски език и на съответните национални езици на ЦБ на спомагателните системи. Когато спомагателната система извършва сетълмент през TARGET2-ЕЦБ, документите се предоставят на английски език.

(4)

Ако банка по сетълмента е участник в съответния системен компонент на TARGET2 на ЦБ на спомагателна система, последната проверява валидността на съгласието за дебит, дадено от банката по сетълмента и извършва всички необходими вписвания в модула за (управление на) статични данни. Ако банка по сетълмента не е участник в съответния системен компонент на TARGET2 на ЦБ на спомагателна система, ЦБ на спомагателната система препраща съгласието за дебит (или електронно копие от него, ако ЦБ на спомагателната система и ЦБ по сетълмента са се споразумели за това) на съответните ЦБ по сетълмента за проверка на неговата валидност. ЦБ по сетълмента извършват такава проверка и информират съответната ЦБ на спомагателната система за резултата от проверката в срок до пет работни дни след получаването на такова искане. След проверката ЦБ на спомагателната система актуализира списъка на банките по сетълмента в модула за информация и контрол.

(5)

Извършената от ЦБ на спомагателната система проверка не засяга отговорността на спомагателната система да ограничи платежните инструкции до списъка на банките по сетълмента, посочени в точка 1.

(6)

ЦБ на спомагателните системи и ЦБ по сетълмента обменят информация относно всяко значимо събитие в процеса на сетълмент, освен ако те не са едно и също лице.

(7)

ЦБ на спомагателните системи осигуряват, че спомагателните системи, с които имат двустранни договорености, предоставят името и BIC на спомагателната система, с която възнамеряват да извършват междусистемен сетълмент, и датата, на която междусистемният сетълмент с дадена спомагателна система следва да започне или да приключи. Тази информация се записва в модула за (управление на) статични данни.

4.   Иницииране на платежни инструкции през интерфейс на спомагателна система

(1)

Всички платежни инструкции, подадени от спомагателна система през интерфейс на спомагателна система, са във формата на XML-съобщения.

(2)

Всички платежни инструкции, подадени от спомагателна система през интерфейс на спомагателна система, се считат за „много спешни“, като сетълментът по тях се извършва в съответствие с разпоредбите на приложение II.

(3)

Счита се, че платежната инструкция е приета, ако:

а)

платежната инструкция е съобразена с правилата, установени от доставчика на мрежови услуги;

б)

платежната инструкция отговаря на правилата и условията за форматиране на системния компонент на TARGET2 на ЦБ на спомагателната система;

в)

банката по сетълмента е включена в списъка с банките по сетълмент, посочен в параграф 3, точка 1;

г)

в случай на междусистемен сетълмент, съответната спомагателна система е включена в списъка със спомагателните системи, с които може да се извършва междусистемен сетълмент;

д)

в случай на временно спиране на участието в TARGET2 на банката по сетълмента, при изричното съгласие на съответната ЦБ по сетълмента.

5.   Въвеждане на платежни инструкции в системата и тяхната неотменимост

(1)

Кредитните инструкции се считат за въведени в съответния системен компонент на TAREGT2 към момента и неотменими от момента, в който са приети от ЦБ на спомагателна система. Дебитните инструкции се считат за въведени в съответния системен компонент на TARGET2 към момента и неотменими от момента, в който са приети от ЦБ по сетълмента.

(2)

Прилагането на точка 1 не засяга правилата на дадена спомагателна система, които определят момента на въвеждане в спомагателна система и/или неотменимост на преводно нареждане, подадено до тази спомагателна система, в момент, предхождащ момента на въвеждане на съответната платежна инструкция в съответния системен компонент на TARGET2.

6.   Процедури за сетълмент

(1)

Ако спомагателната система заяви използването на процедура за сетълмент, съответната ЦБ на спомагателната система предлага една или повече от посочените по-долу процедури за сетълмент:

а)

процедура за сетълмент 1

(прехвърляне на ликвидност);

б)

процедура за сетълмент 2

(сетълмент в реално време);

в)

процедура за сетълмент 3

(двустранен сетълмент);

г)

процедура за сетълмент 4

(стандартен многостранен сетълмент);

д)

процедура за сетълмент 5

(едновременен многостранен сетълмент);

е)

процедура за сетълмент 6

(заделена ликвидност и междусистемен сетълмент).

(2)

ЦБ по сетълмента извършват сетълмент на платежни инструкции на спомагателна система в съответствие с избора на процедури за сетълмент, посочени в точка 1 като, наред с другото, извършват сетълмент на платежни инструкции по сметките в платежния модул на банките по сетълмента или по техните подсметки.

(3)

Повече подробности, свързани с процедурите за сетълмент, посочени в точка 1, се съдържат в параграфи 9—14.

7.   Липса на задължение за откриване на сметка в платежния модул

Докато използват интерфейс на спомагателна система, спомагателните системи не са длъжни да станат директни участници в системен компонент на TARGET2 или да поддържат сметка в платежния модул.

8.   Сметки за поддържане на процедурите за сетълмент

(1)

Освен сметки в платежния модул, следните видове сметки могат да бъдат откривани в платежния модул и използвани от ЦБ на спомагателни системи, спомагателни системи и от банките по сетълмента за процедурите за сетълмент, посочени в параграф 6, точка 1:

а)

технически сметки;

б)

огледални сметки;

в)

сметки на гаранционния фонд;

г)

подсметки.

(2)

Когато ЦБ на спомагателна система предлага процедури за сетълмент 4, 5 или 6 за свързани модели, тя открива за съответната спомагателна система техническа сметка в своя системен компонент на TARGET2. Такива сметки могат да бъдат предложени от ЦБ на спомагателна система като възможност за процедурите за сетълмент 2 и 3. Самостоятелни технически сметки се откриват в съответствие с процедури за сетълмент 4 и 5. Салдото по техническите сметки трябва да бъде нулево или положително в края на съответния процес на сетълмент на спомагателната система, а салдото в края на деня трябва да е нулево. Технически сметки се идентифицират чрез съответния BIC на спомагателната система.

(3)

Когато предлага процедура за сетълмент 1 или 6 за интегрирани модели, ЦБ на спомагателна система трябва, а когато предлага процедура за сетълмент 3 или 6 за свързани модели ЦБ на спомагателна система — може, да открие огледални сметки в своя системен компонент на TARGET2. Огледалните сметки са специални сметки в платежния модул за спомагателна система, поддържани от ЦБ на спомагателна система в системния ѝ компонент на TARGET2. Огледалните сметки се идентифицират чрез съответния BIC на ЦБ на спомагателната система.

(4)

Когато предлага процедури за сетълмент 4 или 5, ЦБ на спомагателната система може да открие в полза на спомагателната система сметка на гаранционния фонд в своя системен компонент на TARGET2. Салдата по тези сметки се използват за извършване на сетълмент на платежните инструкции на спомагателната система, в случай че няма достатъчно ликвидност по сметката в платежния модул на банката по сетълмента. Титулярите на сметки на гаранционния фонд могат да бъдат ЦБ на спомагателните системи, спомагателни системи или обезпечители. Сметките на гаранционния фонд се идентифицират чрез съответния BIC на титуляра на сметката.

(5)

Когато ЦБ на спомагателна система предлага процедура за сетълмент 6 за свързани модели, ЦБ по сетълмента откриват в полза на банките по сетълмента една или повече подсметки в своите системни компоненти на TARGET2, които да се използват за заделяне на ликвидност и, ако е приложимо — за междусистемен сетълмент. Подсметките се идентифицират чрез BIC на сметката в платежния модул, за която се отнасят, в комбинация с номер на сметката, който е специфичен за съответната подсметка. Номерът на сметката се състои от кода на страната и до 32 символа (в зависимост от съответната национална структура на банкова сметка).

(6)

Сметките, посочени в точка 1, букви а)—г), не се публикуват в директорията на TARGET2. Ако бъдат поискани от участника, съответните извлечения от сметки (МТ 940 и МТ 950) за всички такива сметки могат да се предоставят на титуляра на сметката в края на всеки работен ден.

(7)

Подробните правила относно откриването на видовете сметки, посочени в настоящия параграф, и относно тяхното прилагане за поддържане на процедурите за сетълмент могат да се определят по-подробно в двустранни споразумения между спомагателните системи и ЦБ на спомагателни системи.

9.   Процедура за сетълмент 1 – прехвърляне на ликвидност

(1)

Когато предлагат процедура за сетълмент 1, ЦБ на спомагателни системи и ЦБ по сетълмента извършват прехвърлянето на ликвидност от огледална сметката в сметка на платежния модул на банката по сетълмента през интерфейса на спомагателната система. Прехвърляне на ликвидност може да се инициира от спомагателна система или от ЦБ на спомагателна система, която действа от името на спомагателната система.

(2)

Процедура за сетълмент 1 се използва единствено при интегрирания модел, където спомагателната система е задължена да използва огледална сметка, първо, за да събере необходимата ликвидност, която е заделена от нейната банка по сетълмента, и второ, за да прехвърли тази ликвидност обратно по сметката в платежния модул на банката по сетълмента.

(3)

ЦБ на спомагателните системи могат да предложат сетълмент на платежни инструкции в конкретни срокове, определени от спомагателната система, както е посочено в параграф 15, точки 2 и 3.

(4)

Банките по сетълмента и спомагателните системи имат достъп до информация през модула за информация и контрол. Спомагателните системи биват уведомявани за завършването или неизпълнението на сетълмента. Ако спомагателната система инициира прехвърляне на ликвидност от огледална сметка към сметка на банка по сетълмента в платежния модул, банките по сетълмента, осъществяващи достъп до TARGET2 чрез доставчика на мрежови услуги, биват уведомявани за кредитирането чрез съобщение на SWIFT МТ 202. Участниците, използващи интернет базиран достъп, биват уведомявани чрез съобщение през модула за информация и контрол.

10.   Процедура за сетълмент 2 – сетълмент в реално време

(1)

Когато предлагат процедура за сетълмент 2, ЦБ на спомагателните системи и ЦБ по сетълмента извършват сетълмента на паричното рамо по транзакции на спомагателната система, като изпълняват платежни инструкции, подадени от спомагателната система на индивидуална основа, а не групово. Ако платежна инструкция за дебитиране на сметка в платежния модул на банка по сетълмента с къса позиция е наредена на опашка в съответствие с приложение II, съответната ЦБ по сетълмента информира банката по сетълмента чрез съобщение, излъчено от модула за информация и контрол.

(2)

Процедурата за сетълмент 2 може също да бъде предложена на спомагателна система за целите на сетълмент на многостранни салда, като в тези случаи ЦБ на спомагателната система открива техническа сметка за такива спомагателни системи. Освен това ЦБ на спомагателна система не предлага на спомагателната система услугата на коректно управление на последователността на входящите и изходящите плащания, както може да се поиска за такъв многостранен сетълмент. Самата спомагателна система носи отговорност за необходимата последователност.

(3)

ЦБ на спомагателните системи могат да предложат сетълмент на платежни инструкции в конкретни срокове, определени от спомагателната система, както е посочено в параграф 15, точки 2 и 3;

(4)

Банките по сетълмента и спомагателните системи имат достъп до информация през модула за информация и контрол. Спомагателните системи биват уведомявани за завършването или неизпълнението на сетълмента чрез съобщение през модула за информация и контрол. Ако поискат, банките по сетълмента, осъществяващи достъп до TARGET2 чрез доставчика на мрежови услуги, биват уведомявани за успешен сетълмент чрез съобщение на SWIFT МТ 900 или МТ 910. Участниците, използващи интернет базиран достъп, биват уведомявани чрез съобщение през модула за информация и контрол.

11.   Процедура за сетълмент 3 – двустранен сетълмент

(1)

Когато предлагат процедура за сетълмент 3, ЦБ на спомагателните системи и ЦБ по сетълмента извършват сетълмента на паричното рамо по транзакции на спомагателните системи, като изпълняват платежни инструкции, подадени от спомагателните системи в групов режим. Ако платежна инструкция за дебитиране на сметка в платежния модул на банка по сетълмента с къса позиция е наредена на опашка в съответствие с приложение II, съответната ЦБ по сетълмента информира тази банка по сетълмента чрез съобщение, излъчено от модула за информация и контрол.

(2)

Процедура за сетълмент 3 може също да бъде предложена на спомагателната система за сетълмент на многостранни салда. Параграф 10, точка 2 се прилага mutatis mutandis, с тази разлика, че:

а)

платежните инструкции: i) за дебитиране на сметките в платежния модул на банки по сетълмента с къси позиции и кредитиране на техническата сметка на спомагателната система; и ii) за дебитиране на техническата сметка на спомагателната система и кредитиране на сметките в платежния модул на банките по сетълмента с дълги позиции, са подадени в отделни файлове; и

б)

сметките в платежния модул на банките по сетълмента с дълги позиции се кредитират само след като всички сметки в платежния модул на банките по сетълмента с къси позиции се дебитират.

(3)

Ако многостранният сетълмент е неуспешен (например, защото не всички вземания от сметки на банки по сетълмента с къси позиции са събрани), спомагателната система подава платежни инструкции за връщане на вече изпълнени дебитни транзакции.

(4)

ЦБ на спомагателна система може да предложи:

а)

сетълмент на платежни инструкции в конкретни срокове, определени от спомагателната система, както е посочено в параграф 15, точка 3; и/или

б)

функцията „информационен период“, както е посочено в параграф 15, точка 1.