EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012O0013

2012/473/ЕС: Насоки на Европейската централна банка от 18 юли 2012 година относно TARGET2-Securities (ЕЦБ/2012/13)

OJ L 215, 11.8.2012, p. 19–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 156 - 166

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 20/06/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2012/473/oj

11.8.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 215/19


НАСОКИ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 18 юли 2012 година

относно TARGET2-Securities

(преработен текст)

(ЕЦБ/2012/13)

(2012/473/ЕС)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 127, параграф 2, първо тире от него,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално членове 3.1, 12.1, 17, 18 и 22 от него,

като има предвид, че:

(1)

Редица промени са направени на Насоки ЕЦБ/2010/2 от 21 април 2010 г. относно TARGET2-Securities (1). От съображения за яснота тези насоки следва да бъдат преработени.

(2)

На 6 юли 2006 г. Управителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ) реши да проучи, в сътрудничество с централните депозитари за ценни книжа (ЦДЦК) и други участници на пазара, възможността за създаване на нова услуга на Евросистемата за сетълмент на ценни книжа с пари на централна банка, която да се нарича TARGET2-Securities (T2S). Като част от задачите на Евросистемата в съответствие с членове 17, 18 и 22 от Устава на ЕСЦБ, Т2S е насочена към улесняване интеграцията на услугите след сключване на сделки с ценни книжа, като предлага основен, неутрален и безграничен общоевропейски сетълмент — паричен и на ценни книжа, с пари на централна банка, така че ЦДЦК да могат да предоставят на клиентите си хармонизирани и стандартизирани сетълмент услуги — „доставка срещу плащане“, в интегрирана техническа среда с трансгранични възможности. Тъй като осигуряването на пари на централна банка е основна задача на Евросистемата, T2S е публична услуга. Националните централни банки (НЦБ) от еврозоната ще предоставят в T2S услуги, свързани с управление на обезпечения и сетълмент с пари на централна банка.

(3)

Член 22 от Устава на ЕСЦБ възлага на Евросистемата да гарантира „ефикасни и стабилни клирингови и платежни системи в рамките на Съюза“. Освен това сетълментът с пари на централна банка избягва ликвидните рискове и поради това е от съществено значение за надеждността на услугите след сключване на сделки с ценни книжа и за финансовите пазари като цяло.

(4)

На 17 юли 2008 г. Управителният съвет реши да стартира проекта Т2S и да предоставя необходимите ресурси до неговото завършване. Въз основа на предложението, направено от Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France и Banca d’Italia (наричани по-долу „четирите ЦБ“), Управителният съвет реши също, че Т2S ще бъде разработена и управлявана от четирите ЦБ.

(5)

Управителният съвет прие Решение ЕЦБ/2012/6 от 29 март 2012 г. относно създаването на Съвет за TARGET2-Securities и за отмяна на Решение ЕЦБ/2009/6 (2). Съветът за T2S е ръководен орган на Евросистемата с опростена структура, който изготвя предложения за Управителния съвет относно основни стратегически въпроси и изпълнява задачи от чисто техническо естество. Мандатът на Съвета за T2S, включен в приложение I към Решение ЕЦБ/2012/6, представлява един от ключовите аспекти на управлението на T2S. В същото време централните банки от Евросистемата възложиха на Съвета за Т2S определени изпълнителни задачи, така че той да може да бъде напълно оперативен и да действа от името на цялата Евросистема.

(6)

Настоящите насоки установяват по-конкретно основите на T2S във фазите ѝ на спецификация и развитие, и в оперативната фаза. В хода на по-нататъшното развитие на Т2S те се допълват от други правни актове и договорни споразумения, за които Управителният съвет носи окончателна отговорност.

Вътрешното управление на T2S е изградено на три нива. На първото ниво на управление окончателното вземане на решения по отношение на T2S е предоставено на Управителния съвет, който носи цялата отговорност за T2S и който — съгласно член 8 от Устава на ЕСЦБ — е органът, който взема решения за цялата Евросистема. На второто ниво на управление беше създаден Съвет за T2S, който да подпомага органите за вземане на решения на ЕЦБ при осигуряване на успешното и навременно приключване на програмата Т2S. Накрая, третото ниво на управление се предоставя от четирите ЦБ.

(7)

Тъй като услугите на T2S се предлагат на ЦДЦК, НЦБ извън еврозоната и други централни банки въз основа на договорни споразумения, важно е взаимоотношенията с тях през периода на развитието, миграцията и последващата работа на T2S да бъдат организирани. За тази цел са създадени ръководна група на ЦДЦК и ръководна група на валути извън еврозоната. Националните групи на потребителите са форум за комуникация и взаимодействие с доставчиците и потребителите на услуги по сетълмент на ценни книжа в рамките на техния национален пазар. Консултативната група за T2S е форум за комуникация и взаимодействие между Евросистемата и външните заинтересовани страни по T2S.

(8)

T2S не е търговско предприятие и не е предназначено да се конкурира с ЦДЦК или други участници на пазара. Поради това, макар финансовият режим на T2S да има за цел пълно възстановяване на разходите, услугите на T2S не се предоставят с цел печалба. С вътрешно решение се определи общата инвестиция на Евросистемата в T2S, а решението относно ценообразуването на услугите на Т2S цели пълно възстановяване на разходите. Освен това Евросистемата следва да прилага стриктно принципа за недискриминация на ЦДЦК и да се стреми да осигури условия на равнопоставеност между ЦДЦК, които аутсорсват на T2S платформата си за сетълмент.

(9)

Т2S е техническо средство, което няма да осигурява единствено сетълмент в евро, а ще бъде също отворено за НЦБ извън еврозоната и за други централни банки, които биха желали да участват, като предоставят тяхната валута за сетълмент в T2S с пари на централна банка, съгласно разпоредбите на настоящите насоки,

ПРИЕ НАСТОЯЩИТЕ НАСОКИ:

РАЗДЕЛ I

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Предмет и приложно поле

1.   Т2S е базирана на единна техническа платформа, интегрирана със системите за брутен сетълмент в реално време на централните банки. Т2S е услуга, предоставяна от Евросистемата на ЦДЦК, позволяваща основен, неутрален и безграничен сетълмент на транзакции с ценни книжа на база „доставка срещу плащане“ с пари на централна банка.

2.   Настоящите насоки определят правилата за вътрешно управление на T2S. Те установяват също и основните характеристики на T2S, като определят съответните роли и отговорности на Съвета за T2S и на четирите ЦБ, както и взаимоотношенията между тях по време на фазите на спецификация и развитие, и оперативната фаза. Насоките посочват и основните решения, които се вземат от Управителния съвет по отношение на T2S. Освен това настоящите насоки уреждат основните принципи по всеки от следните въпроси, свързани с T2S: а) финансов режим, права и гаранции; б) как се уреждат достъпът до T2S на ЦДЦК и договорните отношения с ЦДЦК; в) условия за допускане на валути, различни от евро, за използване в T2S; г) развитие на T2S.

Член 2

Определения

За целите на настоящите насоки:

1)

„централен депозитар за ценни книжа — ЦДЦК“ (central securities depository — CSD) е лице, което: а) осигурява създаването и сетълмента на ценни книжа по безналичен начин, и/или поддържа и управлява ценни книжа от името на други чрез предоставянето или поддържането на сметки за ценни книжа; б) оперира или предоставя система за сетълмент на ценни книжа в съответствие с член 2, буква а) от Директива 98/26/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 май 1998 г. относно окончателността на сетълмента в платежните системи и в системите за сетълмент на ценни книжа (3) или за лица, които не са разположени в Европейското икономическо пространство (ЕИП), в съответствие със съответното национално законодателство, съответстващо на Директива 98/26/ЕО, и/или е регулирано от централна банка; и в) е признато като ЦДЦК от националните регламенти и/или законодателство, и/или е оправомощено или регулирано като такова от компетентен орган;

2)

„доставка срещу плащане“ (delivery-versus-payment) е механизъм за сетълмент на ценни книжа, който свързва прехвърлянето на ценни книжа с прехвърлянето на парични средства по начин, гарантиращ, че доставката се извършва само ако е извършено съответното плащане;

3)

„НЦБ от еврозоната“ (euro area NCB) е НЦБ на държава-членка, чиято парична единица е еврото;

4)

„централна банка от Евросистемата“ (Eurosystem central bank) е или НЦБ от еврозоната, или ЕЦБ, в зависимост от конкретния случай;

5)

„рамково споразумение“ (Framework Agreement) е договорната рамка, подписана от ЦДЦК и Евросистемата, за фазата на развитие и за оперативната фаза;

6)

„общи функционални спецификации“ (general functional specifications — GFS) са общо функционално описание на бизнес приложението на Т2S, което подлежи на развитие с цел спазване на изискванията на потребителите на T2S. То включва елементи, като функционалната структура (функционални области, модули и взаимодействие), концептуалните модели, моделите за данни или обработката на потока от данни;

7)

„споразумение между ниво 2 и ниво 3“ (Level 2-Level 3 agreement) е споразумението за доставка и обслужване, което е договорено между Съвета за Т2S и четирите ЦБ, одобрено от Управителния съвет и впоследствие подписано от централните банки от Евросистемата и четирите ЦБ, изменено при необходимост. То съдържа допълнителните подробности относно задачите и отговорностите на четирите ЦБ, Съвета за T2S и централните банки от Евросистемата;

8)

„НЦБ извън еврозоната“ (non-euro area NCB) е НЦБ на държава-членка, чиято валута не е еврото;

9)

„оперативна фаза“ (operational phase) е времевият период, започващ, след като първият ЦДЦК е мигрирал към T2S;

10)

„друга централна банка“ (other central bank) е централната банка на страна извън Съюза;

11)

„график за плащане“ (payment schedule) е графикът, указващ последователността за плащане на вноските за възстановяване на разходите на четирите ЦБ;

12)

„споразумение за нивото на обслужване“ (service level agreement) е както споразумението, определящо нивото на услугите, които се предоставят на Евросистемата от четирите ЦБ, така и споразумението, определящо нивото на услугите, които се предоставят на ЦДЦК от Евросистемата, във връзка с T2S;

13)

„фаза на спецификация и разработване“ (specification and development phase) е времевият период, започващ с одобряването от Управителния съвет на документа за потребителските изисквания и завършващ с началото на оперативната фаза;

14)

„бизнес приложение на Т2S“ (T2S business application) е софтуерът, който се разработва и управлява от четирите ЦБ от името на Евросистемата, за да може Евросистемата да предоставя услугите на T2S чрез платформата на T2S;

15)

„процедура за управление на измененията и новите версии на Т2S“ (T2S Change and Release Management Procedure) e набор от правила и процедури, който се прилага при иницииране на промяна на услугите на Т2S;

16)

„платформа на T2S“ (T2S platform) означава хардуера и всички софтуерни компоненти, т.е. всичкия използван софтуер с изключение на бизнес приложението на T2S, необходими за работата и управлението на бизнес приложението на T2S;

17)

„програма Т2S“ (T2S Programme) e съвкупността от съответните дейности и услуги, необходими за развитието на Т2S до цялостната миграция на всички ЦДЦК, които са подписали рамковото споразумение, и всички централни банки от Евросистемата, НЦБ извън еврозоната и други централни банки;

18)

„Съвет за Т2S“ (T2S Board) е ръководният орган на Евросистемата, създаден съгласно Решение ЕЦБ/2012/6, който има задачата да изготвя предложения за Управителния съвет по основни стратегически въпроси и да изпълнява задачи от чисто техническо естество във връзка с Т2S;

19)

„сметка на проекта T2S“ (T2S project account) е сметката на T2S, използвана за събиране и разпределяне на вноски, възстановявания на разходи и такси. Сметката на проекта може да има подсметки за разграничаване на различните видове парични потоци. Тя не е с бюджетен характер;

20)

„услуги на T2S“ (T2S services) са услугите, които се предоставят от Евросистемата на ЦДЦК и централни банки въз основа на договорните споразумения, сключени между Евросистемата и ЦДЦК, НЦБ извън еврозоната или други централни банки;

21)

„потребители на T2S“ (T2S users) са участващи ЦДЦК, юридически лица или физически лица, които имат договорни отношения с ЦДЦК за обработка на техните дейности, свързани със сетълмент на ценни книжа в T2S, или членове на централна банка, чиято валута е налична за обработка, свързана със сетълмент в T2S, имащи договорни отношения с централната банка за обработването на техните дейности в T2S по обработка на пари в брой, свързани с ценни книжа;

22)

„подробни функционални спецификации за потребителите“ (User Detailed Functional Specifications — UDFS) са подробно описание на функциите, управляващи външните потоци от данни на Т2S, от приложение към приложение. Тук се включва необходимата информация за потребителите за настройване или развитие на тяхната вътрешна информационна система за свързването ѝ с Т2S;

23)

„наръчник на потребителите“ (User Handbook) е документът, който описва начина, по който потребителите на Т2S могат да използват редица софтуерни функции на Т2S, които са достъпни в режим потребител — приложение (user to application) (на дисплей);

24)

„документ за потребителските изисквания“ (User Requirements Document — URD) е документът, установяващ изискванията на потребителите за Т2S, публикуван от ЕЦБ на 3 юли 2008 г. и последващо изменян чрез процедурата за управление на измененията и новите версии на T2S.

РАЗДЕЛ II

УПРАВЛЕНИЕ НА T2S

Член 3

Нива на вътрешно управление

Вътрешното управление на T2S е изградено на три нива. Ниво 1 се състои от Управителния съвет, ниво 2 — от Съвета за T2S, а ниво 3 — от четирите ЦБ.

Член 4

Управителен съвет

1.   Управителният съвет отговаря за ръководството, цялостното управление и контрола на T2S. Той отговаря също така за окончателното вземане на решения по отношение на T2S и решава относно разпределението на задачите, които не са изрично отредени за нива 2 и 3.

2.   По-конкретно Управителният съвет има следните правомощия:

а)

отговаря за управлението на T2S посредством всяка от следните дейности:

i)

вземане на решения относно въпросите, свързани с управлението на T2S; поемане на отговорност за целия Т2S и, поради това, правомощие да взема окончателно решение в случай на възникване на спор;

ii)

вземане на решения ad hoc относно задачи, които са възложени на Съвета за Т2S или на четирите ЦБ;

iii)

разпределяне изпълнението на последващи или допълнителни конкретни задачи, свързани с T2S, между Съвета за T2S и/или четирите ЦБ, като определя решенията по кои от тях да се запазят за самия Управителен съвет;

iv)

приемане на решения относно организацията на Съвета за T2S;

б)

разглежда искания от членове на консултативната група за T2S, ръководната група на валути извън еврозоната или ръководната група на ЦДЦК, представени в съответствие с правилата на съответната група;

в)

взема решения относно основния финансов режим на T2S, а именно:

i)

ценовата политика за услугите на Т2S;

ii)

методологията за изчисляване на разходите за T2S;

iii)

финансовите споразумения съгласно член 12;

г)

взема решения относно критериите за достъп на ЦДЦК;

д)

утвърждава и приема обобщения план на T2S; наблюдава напредъка на програмата T2S и взема решения относно мерките за ограничаване на забавяне при въвеждането на T2S;

е)

взема решения относно основните оперативни аспекти на T2S, а именно:

i)

оперативната рамка на T2S, включително стратегията за управление на инциденти и кризи;

ii)

рамката за информационна сигурност на T2S;

iii)

процедурата за управление на измененията и новите версии на Т2S;

iv)

стратегията за тестване на T2S;

v)

миграционната стратегия на Т2S;

vi)

рамката за управление на рискове на T2S;

ж)

одобрява основната договорна рамка, а именно:

i)

споразуменията между ниво 2 и ниво 3;

ii)

споразуменията за ниво на обслужване, договорени между Съвета за T2S и ЦДЦК и централните банки от Евросистемата, както и с четирите ЦБ;

iii)

договорите с ЦДЦК, които са договорени от Съвета за Т2S съвместно с централните банки от Евросистемата и ЦДЦК;

iv)

договорите с НЦБ извън еврозоната, други централни банки или други компетентни парични органи, включително съответните споразумения за ниво на обслужване;

з)

носи отговорност за вземането на подходящи мерки за осигуряване на прилагането на надзорните правила и принципи;

и)

взема решения относно датата за започване на първата миграция на ЦДЦК към T2S.

Член 5

Съвет за T2S

Съставът и мандатът на Съвета за T2S са установени в Решение ЕЦБ/2012/6. Съветът за T2S отговаря за задачите, разпределени на ниво 2 в границите на общата рамка, определена от Управителния съвет.

Член 6

Четирите централни банки

1.   Четирите ЦБ разработват и управляват T2S и предоставят информация на Съвета за T2S относно тяхната вътрешна организация и разпределението на работа.

По-специално четирите ЦБ изпълняват следните задачи:

а)

подготвят, въз основа на документа за потребителските изисквания и на ръководството на Съвета за T2S, общите функционални спецификации, подробните функционални спецификации за потребителите и наръчниците на потребителите в съответствие с обобщения план на T2S;

б)

разработват и изграждат T2S от името на Евросистемата и предоставят техническите компоненти на T2S в съответствие с обобщения план на T2S, документа за потребителски изисквания, общите функционални спецификации и подробните функционални спецификации за потребителите, както и с други спецификации и нива на обслужване;

в)

предоставят T2S на разположение на Съвета за T2S в съответствие с одобрените срокове, спецификации и нива на обслужване;

г)

за целите на финансовите условия по член 12 предоставят на Съвета за T2S следните документи:

i)

разчет за разходите, които ще извършат при разработването и функционирането на T2S, във форма, подлежаща на оценка и/или одит от съответните комитети на Европейската система на централните банки (ЕСЦБ) или Евросистемата, и/или външни одитори;

ii)

финансова оферта, включваща вида на офертата, графика за плащане и обхванатия времеви период;

д)

набавят всички лицензи, които са необходими за изграждането и работата на T2S и които дават възможност на Евросистемата да предоставя на ЦДЦК услуги на Т2S;

е)

извършват промени в T2S в съответствие с процедурата за управление на измененията и новите версии на Т2S;

ж)

дават отговори в сферата им на компетентност на запитвания, формулирани от Управителния съвет или от Съвета за T2S;

з)

извършват обучение, техническа и оперативна поддръжка при тестове и миграция, координирани от Съвета за T2S;

и)

договарят със Съвета за T2S изменения на споразумението между ниво 2 и ниво 3.

2.   Четирите ЦБ са солидарно и разделно отговорни пред Евросистемата за изпълнението на техните задачи. Отговорността обхваща измама, умишлено нарушение и груба небрежност. Режимът на отговорност се урежда допълнително в споразумението между ниво 2 и ниво 3.

3.   Аутсорсването или възлагането на подизпълнение на горепосочените задачи от четирите ЦБ на външни доставчици не засяга отговорността на четирите ЦБ спрямо Евросистемата и други заинтересовани страни и се осъществява прозрачно спрямо Съвета за T2S.

Член 7

Отношения с външни заинтересовани страни

1.   Консултативната група за T2S е форум за комуникация и взаимодействие между Евросистемата и външните заинтересовани страни по отношение на T2S. Консултативната група за T2S предоставя съвети на Съвета за T2S и може, в изключителни случаи, да отнесе въпроси на вниманието на Управителния съвет.

2.   Консултативната група за T2S се председателства от председателя на Съвета за T2S. Съставът и мандатът на консултативната група за T2S са установени в приложението.

3.   Консултативната група за T2S извършва своята дейност съгласно процедурен правилник, който се подготвя от консултативната група за T2S и се одобрява от Съвета за T2S.

4.   Ръководната група на ЦДЦК е управителен орган на T2S, който приема резолюции и предоставя становища по въпроси, определени в рамковото споразумение, от името на ЦДЦК, подписали рамковото споразумение. Мандатът на ръководната група на ЦДЦК е приложен към рамковото споразумение.

5.   Ръководната група на валути извън еврозоната е управителен орган на T2S, който приема резолюции и предоставя становища по въпроси, определени в споразумението за участие със собствена валута, от името на национални централни банки извън еврозоната и други централни банки, подписали споразумението за участие със собствена валута. Мандатът на ръководната група на валути извън еврозоната е приложен към споразумението за участие със собствена валута.

6.   Националните групи на потребителите са форум за комуникация и взаимодействие с доставчиците и потребителите на услуги за сетълмент на ценни книжа в рамките на техния национален пазар, който има за цел да подкрепи развитието и въвеждането на T2S и да оценява влиянието на T2S върху националните пазари. По правило националните групи на потребителите се председателстват от съответните НЦБ. Съставът и мандатът на Националните групи на потребителите са установени в приложението.

Член 8

Добро управление

1.   За да се избегне конфликт на интереси между предоставянето на услуги на T2S от Евросистемата и регулаторните функции на Евросистемата, централните банки от Евросистемата осигуряват, че:

а)

членовете на Съвета за T2S няма да бъдат пряко включени в надзора на T2S или на ЦДЦК, които възлагат сетълмент операции на T2S. Те не могат да са част от комитет на Евросистемата/ЕСЦБ, който разполага с някои от тези надзорни отговорности. Те не могат да са част от Ръководния комитет за информационни технологии на Евросистемата или от Комитета на вътрешните одитори; и

б)

съществува разделение между надзора на T2S и оперативните дейности на T2S.

2.   Съветът за T2S има задължения за докладване и подлежи на контрол и одит съгласно настоящите насоки. Одитите, свързани с разработването, функционирането и разходите на T2S, се инициират и провеждат въз основа на принципите и разпоредбите, предвидени в приетата от Управителния съвет одиторска политика на ЕСЦБ, която е в сила към момента на извършване на съответния одит.

Член 9

Сътрудничество и обмен на информация

1.   Четирите ЦБ и Съветът за T2S си сътрудничат, обменят информация и си оказват техническа и друга помощ по време на разработването и работата на T2S.

2.   Четирите ЦБ, другите централни банки от Евросистемата и Съветът за T2S се информират взаимно незабавно по въпроси, които биха засегнали съществено разработването или изграждането и работата на T2S, и полагат усилия за свеждане до минимум на свързаните с това рискове.

3.   Съветът за T2S докладва редовно пред Управителния съвет относно разработването на програмата T2S и работата на T2S. Тези доклади се изпращат на Ръководния комитет за информационни технологии на Евросистемата, който може да съветва органите за вземане на решения на ЕЦБ. Комитетът за платежни и сетълмент системи получава докладите за информационни цели.

4.   Съветът за Т2S предоставя на членовете на Комитета за платежни и сетълмент системи дневния ред, резюметата и съответните документи от заседанията си, за да даде възможност за коментар на тези членове при необходимост.

5.   Съветът за T2S при необходимост може да консултира и да бъде консултиран от компетентните комитети на ЕСЦБ.

6.   Четирите ЦБ предоставят на Съвета за T2S редовни доклади относно програмата T2S и относно работата на T2S.

7.   Съдържанието и подробната процедура относно задълженията за докладване на Съвета за T2S и на четирите ЦБ се посочват в споразумението между ниво 2 и ниво 3.

РАЗДЕЛ III

ФИНАНСОВ РЕЖИМ

Член 10

Ценова политика

Ценовата политика за T2S се ръководи от основните принципи на извършване на дейност без формиране на печалба, пълно възстановяване на разходите и недискриминация спрямо ЦДЦК.

Член 11

Методология за определяне на разходите и счетоводна отчетност

1.   Към T2S се прилагат общата методология на Евросистемата за определяне на разходите и Насоки ЕЦБ/2010/20 от 11 ноември 2010 г. относно правната рамка за счетоводна и финансова отчетност в Европейската система на централните банки (4), освен ако Управителният съвет не реши друго.

2.   Съветът за T2S включва на съвсем ранен етап съответните комитети на ЕСЦБ/Евросистемата в оценката на правилното прилагане на:

а)

общата методология на Евросистемата за определяне на разходите във връзка с разчетите за разходите на T2S и изчисляването на годишните разходи за T2S; и

б)

Насоки ЕЦБ/2010/20 от ЕЦБ и четирите ЦБ във връзка с признаването на разходите и активите на T2S.

Член 12

Финансови условия

1.   Съветът за T2S представя на Управителния съвет предложения за корекция на финансовия режим на T2S, което включва разходите за T2S, т.е разходите на четирите ЦБ и ЕЦБ за разработване, поддръжка и функциониране на T2S.

2.   Предложението включва още:

а)

вида оферта;

б)

графика за плащане;

в)

обхванатия времеви период;

г)

механизма за взаимно поемане на разходите;

д)

капиталовите разходи.

3.   Управителният съвет взема решение относно финансовите условия.

Член 13

Плащания

1.   При ЕЦБ се поддържа сметка на проекта T2S от името на Евросистемата. Сметката на проекта Т2S не е с бюджетен характер, а се използва за събиране и разпределяне на всички предварителни плащания, свързани с разходи по T2S, на вноски и възстановявания на разходи, както и на такси за използване на T2S.

2.   Съветът за T2S управлява сметката на проекта Т2S от името на Евросистемата. Съветът за T2S одобрява плащането на вноски за четирите ЦБ в съответствие с графика на плащане, одобрен от Управителния съвет и установен в споразумението между ниво 2 и ниво 3, при условие че услугите от четирите ЦБ са потвърдени и приети.

Член 14

Права на Евросистемата по отношение на T2S

1.   Бизнес приложението на T2S е изцяло собственост на Евросистемата.

2.   За тази цел четирите ЦБ дават на Евросистемата лицензи за правата върху интелектуална собственост, необходими на Евросистемата да предоставя на ЦДЦК пълния обхват от услуги на T2S, съгласно приложимите правила и общите нива на обслужване, при условия на равнопоставеност. Четирите ЦБ обезщетяват Евросистемата за всеки иск, предявен от трети лица, във връзка с тези права върху интелектуална собственост.

3.   Подробностите, свързани с правата на Евросистемата по отношение на T2S, се договарят между четирите ЦБ и Съвета за T2S в споразумението между ниво 2 и ниво 3. Правата на органите, подписали споразумение за участие със собствена валута съгласно член 18, се уреждат в това споразумение.

РАЗДЕЛ IV

ЦЕНТРАЛНИ ДЕПОЗИТАРИ ЗА ЦЕННИ КНИЖА

Член 15

Критерии за достъп на ЦДЦК

1.   ЦДЦК имат право на достъп до услуги на T2S, при условие че:

а)

са нотифицирани в съответствие с член 10 от Директива 98/26/ЕО или, в случай че ЦДЦК са под юрисдикцията на държава извън ЕИП, те извършват дейност съгласно правна и регулаторна рамка, еквивалентна на рамката, която е в сила в Съюза;

б)

съгласно оценка на компетентните органи отговарят на Препоръките на Европейския комитет на регулаторите на ценни книжа/ЕСЦБ за системите за сетълмент на ценни книжа;

в)

при поискване предоставят на разположение на други ЦДЦК в T2S всяка ценна книга/ISIN, за която те са емитиращ ЦДЦК (или технически емитиращ ЦДЦК);

г)

се ангажират да предлагат на други ЦДЦК в T2S основни попечителски услуги на недискриминационна основа;

д)

се ангажират спрямо други ЦДЦК в T2S да извършват техния сетълмент в пари на централна банка в T2S, ако валутата е налична в T2S.

2.   Правилата относно критериите за достъп на ЦДЦК са посочени в Решение ЕЦБ/2011/20 от 16 ноември 2011 г. за определяне на подробни правила и процедури за прилагане на критериите за допустимост за централни депозитари за ценни книжа за достъп до услуги на TARGET2-Securities (5) и се въвеждат с договорните споразумения между централните банки от Евросистемата и ЦДЦК.

3.   ЕЦБ поддържа на своя уебсайт списък с ЦДЦК, допуснати да извършват сетълмент в Т2S.

Член 16

Договорни отношения с ЦДЦК

1.   Договорите между централните банки от Евросистемата и ЦДЦК, включително споразуменията за ниво на обслужване, се хармонизират изцяло.

2.   Съветът за T2S, съвместно с централните банки от Евросистемата, води преговорите с ЦДЦК за изменения на договорите.

3.   Договорите с ЦДЦК и съответните изменения в тях се одобряват от Управителния съвет и впоследствие се подписват от централната банка от Евросистемата на държавата, в която се намира седалището на ЦДЦК, или от ЕЦБ — за ЦДЦК, намиращи се извън еврозоната, като и в двата случая те действат от името и за сметка на всички централни банки от Евросистемата. По отношение на Ирландия договорът се подписва от централната банка от Евросистемата на държавата-членка, която е нотифицирала системата за сетълмент на ценни книжа в съответствие с член 10 от Директива 98/26/ЕО.

Член 17

Спазване на регулаторните изисквания

1.   Съветът за T2S има за цел да подкрепя непрекъснатото спазване на съответните правни, регулаторни и надзорни изисквания от страна на ЦДЦК.

2.   Съветът за T2S обсъжда дали ЕЦБ да издаде препоръки, за да насърчи законодателни промени с цел осигуряване на равни права на достъп на ЦДЦК до услугите на T2S, и изготвя предложения за това до Управителния съвет.

РАЗДЕЛ V

ВАЛУТИ, РАЗЛИЧНИ ОТ ЕВРОТО

Член 18

Условия за включване в T2S

1.   Валута от ЕИП, различна от евро, е допустима за използване в T2S, при условие че НЦБ извън еврозоната, друга централна банка или друг орган, отговарящ за тази валута, сключи с Евросистемата съответно споразумение за участие със собствена валута и че Управителният съвет е одобрил допустимостта на тази валута.

2.   Валута, различна от валута от ЕИП, е допустима за използване в T2S, при условие че Управителният съвет е одобрил допустимостта на тази валута, ако:

а)

правната, регулаторна и надзорна рамка, която се прилага за сетълмента в тази валута, предвижда по същество същата или по-висока степен на правна сигурност спрямо тази, която е в сила в Съюза;

б)

включването на тази валута в T2S би имало положително влияние върху приноса на T2S за пазара на сетълмент на ценни книжа в Съюза;

в)

другата централна банка или другият орган, отговарящ за тази валута, сключи с Евросистемата взаимно удовлетворяващо споразумение за участие със собствена валута.

3.   В съответствие с мандата на Съвета за T2S НЦБ извън еврозоната и други централни банки могат да бъдат представлявани в Съвета за T2S.

РАЗДЕЛ VI

РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОГРАМАТА T2S

Член 19

Обобщен план на T2S

1.   Въз основа на направените от Съвета за T2S предложения Управителният съвет оценява, утвърждава и приема изменения на обобщения план на T2S.

2.   Съветът за T2S изготвя оперативен план въз основа на обобщения план на T2S. Оперативният план и неговите актуализации се публикуват и съобщават на съответните заинтересовани страни по T2S.

3.   Ако съществува сериозен риск, че даден основен етап от обобщения план на T2S няма да бъде постигнат, Съветът за T2S уведомява своевременно Управителния съвет за това и предлага мерки за намаляване на забавянето при изпълнението на T2S.

РАЗДЕЛ VII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 20

Споразумение между ниво 2 и ниво 3

1.   При условията на настоящите насоки споразумението между ниво 2 и ниво 3 урежда допълнителните подробности за задачите и отговорностите на четирите ЦБ, Съвета за T2S и централните банки от Евросистемата.

2.   Споразумението между ниво 2 и ниво 3 и проектите на изменения в него се представят за одобрение от Управителния съвет и след това се подписват от Евросистемата и четирите ЦБ.

Член 21

Решаване на спорове

1.   Ако спор, свързан с въпрос, който се урежда от настоящите насоки, не може да бъде уреден чрез споразумение между засегнатите страни, всяка от тях може да отнесе въпроса за решаване до Управителния съвет.

2.   Споразумението между ниво 2 и ниво 3 следва да предвижда, че Съветът за T2S или четирите ЦБ могат да отнесат до Управителния съвет всеки спор, възникнал от споразумението между ниво 2 и ниво 3.

Член 22

Отмяна

1.   Насоки ЕЦБ/2010/2 се отменят.

2.   Препращанията към отменените насоки се тълкуват като препращания към настоящите насоки.

Член 23

Влизане в сила

Настоящите насоки влизат в сила два дни след приемането им.

Член 24

Адресати и мерки за прилагане

Адресати на настоящите насоки са всички централни банки от Евросистемата.

Съставено във Франкфурт на Майн на 18 юли 2012 година.

За Управителния съвет на ЕЦБ

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  ОВ L 118, 12.5.2010 г., стр. 65.

(2)  ОВ L 117, 1.5.2012 г., стр. 13.

(3)  ОВ L 166, 11.6.1998 г., стр. 45.

(4)  ОВ L 35, 9.2.2011 г., стр. 31.

(5)  ОВ L 319, 2.12.2011 г., стр. 117.


ПРИЛОЖЕНИЕ

КОНСУЛТАТИВНА ГРУПА ЗА T2S

МАНДАТ

1.   Преамбюл и цели

В съответствие с Договора за функционирането на Европейския съюз и Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка Евросистемата цели да предложи услугите си на TARGET2-Securities (T2S) на централните депозитари за ценни книжа (ЦДЦК) и централните банки в Европа. Услугите на T2S позволяват основен, неутрален и безграничен сетълмент на транзакции с ценни книжа на база „доставка срещу плащане“ с пари на централна банка. Това се извършва на единна техническа платформа, интегрирана със системите за брутен сетълмент в реално време на централните банки, за всички участващи валути.

С оглед на предоставянето на услуги на T2S, Управителният съвет на Европейската централна банка (ЕЦБ), като най-висш орган за вземане на решения в Евросистемата, създаде консултативната група за T2S, за да осигури, че T2S продължава да отговаря на нуждите на пазара. Консултативната група за T2S поддържа своята роля на консултативен орган на Евросистемата за всички въпроси, свързани с T2S. Тя може също да консултира ръководната група на ЦДЦК и ръководната група на валути извън еврозоната.

2.   Отговорности и задачи

Консултативната група за T2S отговаря за:

подпомагане съгласуваността на комплекта от документи за определяне на обхвата на T2S, по-специално тяхното пълно съответствие с документа за потребителските изисквания,

подпомагане прегледа от Евросистемата и приоритизиране на заявки за промяна на комплекта от документи за определяне на обхвата на T2S в съответствие с приложимите процедури, посочени в графиците на рамковото споразумение в „Управление“ и „Управление на изменения и нови версии“,

подпомагане на Евросистемата при всяка корекция на рамката за ценообразуване,

продължаване на насърчаване на работата по хармонизацията в областта на сетълмента на ценни книжа, касаеща T2S, и подпомагане усилията по прилагане в рамките на пазара,

предоставяне на съвети относно решения, приемани от Управителния съвет, Съвета за T2S, ръководната група на ЦДЦК и ръководната група на валути извън еврозоната, които по мнение на Съвета за T2S имат последици за потребителите на T2S,

предоставяне на съвети за практиките и политиките, които допринасят за ефективно и разходно ефикасно прилагане на T2S след сключване на сделки с ценни книжа в T2S среда,

предоставяне на съвети по оперативни въпроси,

предоставяне на съвети при възникване на спорове между Евросистемата и един или повече ЦДЦК и/или между Евросистемата и една или повече национални централни банки (НЦБ) извън еврозоната, в съответствие с процедурите за решаване на спорове в рамковото споразумение и споразумението за участие със собствена валута.

Всеки отделен пълноправен член на консултативната група може:

да предлага съвет по въпроси, свързани с T2S,

да инициира заявка за промяна в съответствие с процедурата в графика на рамковото споразумение относно „Управление на изменения и нови версии“.

3.   Състав и срок

Консултативната група се състои от председател, секретар, пълноправни членове и наблюдатели.

Консултативната група се председателства от председателя на Съвета за T2S. Секретарят на консултативната група е член на персонала на ЕЦБ с голям опит и се назначава от председателя. ЕЦБ предоставя на секретаря на консултативната група оперативна подкрепа и секретарски услуги. Председателят на консултативната група може да определи лице, което да замества секретаря на консултативната група при изключителни обстоятелства.

Представител на всяка от следните групи може да бъде пълноправен член на консултативната група:

а)

централни банки:

ЕЦБ и всяка от НЦБ на държави-членки, чиято парична единица е еврото, се представляват от един пълноправен член. Когато държава-членка приеме еврото, нейната НЦБ ще участва като пълноправен член в консултативната група от датата на приемане на еврото. Централна банка извън еврозоната, която е подписала споразумението за участие със собствена валута и участва с незабавно действие в T2S, също ще се представлява от един пълноправен член от датата на подписването. Представителят на централната банка се номинира от управителя или председателя на съответната централна банка в съответствие с приложимия нормативен акт за централната банка;

б)

ЦДЦК:

Всички пълноправни членове на ръководната група на ЦДЦК са пълноправни членове на консултативната група. По изключение и отразявайки техния дял от обема на сетълмента, Euroclear Group има четирима членове, Clearstream Group има четирима и Monte Titoli има двама (1). Този състав е фиксиран за една година от началото на работа на T2S, след което Управителният съвет ще преразгледа допълнителните членове, за да отрази текущия обем на сетълмента в T2S;

в)

потребители:

Групата на заинтересованите потребители и групата на ЦДЦК имат еднакъв брой членове в консултативната група, така че групите на заинтересованите пазарни участници в T2S са еднакво представени. Управителният съвет номинира представители на потребителите на основание на предложение от Съвета за T2S. Предложението на Съвета за T2S е основано на заявления, получени от Европейската банкова федерация (European Banking Federation), Групата на европейските спестовни банки (European Savings Bank Group), Европейската асоциация на кооперативните банки (European Association of Co-operative Banks), Асоциацията за финансови пазари в Европа (Association for Financial Markets in Europe) и Европейската асоциация на клиринговите къщи (European Association of Clearing Houses) с оглед да се балансират различните потребителски интереси в T2S, включително малки и големи институции и пазари, вътрешни и международни играчи и различен обхват от услуги, предоставяни от потребители, фокусиране на потребители, които имат значителен бизнес с ценни книжа в T2S, в евро или други валути, които са допустими за сетълмент в T2S, независимо от тяхното място на учредяване. От всяка от тези институции се избира поне един от нейните заявители. В допълнение се прилагат следните параметри:

i)

най-малко единадесет пълноправни членове представляват големи търговски банки;

ii)

най-малко двама пълноправни членове представляват международни инвестиционни банки;

iii)

най-малко двама пълноправни членове представляват банки, които извършват активна дейност в отрасъла на сетълмент на ценни книжа и които обслужват местните си клиенти;

iv)

най-малко един пълноправен член представлява централен контрагент.

Всеки от ръководителите на следните институции и организации има право да номинира един наблюдател в консултативната група:

Асоциацията за финансови пазари в Европа (Association for Financial Markets in Europe),

Европейската асоциация на кооперативните банки (European Association of Co-operative Banks),

Европейската банкова федерация (European Banking Federation),

Европейската асоциация на клиринговите къщи (European Association of Clearing Houses),

Групата на европейските спестовни банки (European Savings Bank Group),

Федерацията на европейските фондови борси (Federation of European Securities Exchanges),

Европейския орган за ценни книжа и пазари,

Европейската комисия,

надзорната функция на Евросистемата,

един представител на всяка от четирите ЦБ (тези представители изразяват обща съгласувана позиция пред консултативната група).

В допълнение членовете на Съвета за T2S са поканени на заседанията на консултативната група като наблюдатели.

Всяко номинирано лице следва да притежава подходящо ниво на старшинство и съответен технически опит. Номиниращите лица следва да осигурят на номинираното лице достатъчно време на разположение за активно участие в работата на консултативната група.

За да се ограничи размерът на консултативната група, не повече от двама пълноправни членове или наблюдатели, които са от една централна банка, могат да участват в консултативната група по едно и също време. Председателят на консултативната група е освободен от това правило, за да се позволи достатъчна неутралност.

Пълноправните членове и наблюдателите се номинират за подновяем мандат от две години. Заместници на членове — потребители, които напуснат по време на редовния мандат, могат да бъдат номинирани от Съвета за T2S въз основа на заявленията, получени от съответната организация на потребителите. Мандатът на консултативната група започва през юли 2012 г., заменяйки мандата и процедурния правилник на консултативната група, първоначално съставен за фазата на спецификация и удължен до влизането в сила на рамковото споразумение. Новият мандат изтича със замяната на рамковото споразумение и споразумението за участие със собствена валута с ново споразумение и/или с прекратяването на рамковото споразумение и споразумението за участие със собствена валута от подписалите го страни.

4.   Докладване

Консултативната група предоставя съвети на Съвета за T2S. При поискване консултативната група може също да предоставя съвети на ръководната група на ЦДЦК или ръководната група на валути извън еврозоната. В изключителни случаи консултативната група може да предостави съвети пряко на Управителния съвет, ако консултативната група счита, че общите принципи на T2S или други ключови елементи на T2S са изложени на риск.

Управителният съвет и Съветът за T2S (за въпроси, делегирани от Управителния съвет на Съвета за T2S) могат да оказват общо ръководство на консултативната група по своя инициатива или при поискване.

5.   Работни процедури

Пълноправните членове имат право да участват при вземането на решения от консултативната група. В заседания на консултативната група могат да присъстват наблюдатели, но без право на участие в процеса ѝ на вземане на решения.

Решенията на консултативната група са под формата на съвет или на резолюции, касаещи организацията на работа на консултативната група или работата на подгрупите. Съветите на консултативната група се изпращат директно, според случая, на Съвета за T2S, Управителния съвет, ръководната група на ЦДЦК или ръководната група на валути извън еврозоната. Съветите и резолюциите на консултативната група следва да се приемат единодушно. Ако не може да се постигне единодушие, председателят на консултативната група може да реши да оцени степента на подкрепа за определено решение, в който случай съветите или резолюциите на консултативната група се приемат с обикновено мнозинство от пълноправните членове на консултативната група. Председателят на консултативната група и секретарят нямат право да участват в приемането на съвети или резолюции.

Консултативната група може да създава подструктури за подпомагане на своята дейност, ако прецени за необходимо. Тя координира със Съвета за T2S, който организира работата, така че всички съответни управителни органи са включени по подходящ начин, без да се дублират подструктури по сходни въпроси.

По правило консултативната група заседава най-малко два пъти годишно. Председателят на консултативната група може да свиква извънредни заседания, чиито дати се съобщават на консултативната група предварително, като се дава достатъчен срок. По принцип заседанията се провеждат в помещенията на ЕЦБ. В допълнение председателят на консултативната група може да покани консултативната група да предостави съветите си чрез други средства, като например писмени процедури.

Консултативната група работи по открит и прозрачен начин, а документацията на консултативната група се публикува на уебсайта на T2S. Подробни работни процедури се посочват в процедурния правилник, подготвен от консултативната група и одобрен от Съвета за T2S.

НАЦИОНАЛНИ ГРУПИ НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

МАНДАТ

1.   Цели

Националните групи на потребителите обединяват доставчиците и потребителите на услуги за сетълмент на ценни книжа в рамките на техните национални пазари с цел подпомагане на разработването, изпълнението и работата на TARGET2-Securities (T2S). Те създават форуми за включване на участниците на национални пазари в работата на консултативната група за Т2S и установяват формална връзка между консултативната група и националните пазари. Те действат като форум за обсъждане на идеите на Службата за програмата T2S и предоставят коментари на консултативната група за Т2S по всички въпроси, обсъждани от нея. В това си качество те могат също да предложат на консултативната група въпроси за разглеждане.

Националните групи на потребителите могат да участват в процеса на управление на изменения и нови версии и могат да играят важна роля при оценката на такива искания във връзка с функционирането на националните пазари. Националните групи на потребителите следва да възприемат принципа на Т2S за избягване на въвеждането на национални специфики в Т2S и следва активно да насърчават хармонизацията.

2.   Отговорности и задачи

На пазарите, участващи в T2S, националните групи на потребителите са отговорни за:

оценяване влиянието на функционалността на T2S, и по-специално на промените в изискванията на потребителите на Т2S върху техния национален пазар; при оценката се отделя дължимо внимание на концепцията за „стандартизирана T2S“, имаща за цел избягване на национални специфики и насърчаване на хармонизацията,

участие в задачите за наблюдение и прилагане, свързани с дейностите за хармонизация на T2S, подкрепяни от консултативната група,

информиране на консултативната група за съществени опасения на националния пазар,

повишаване осведомеността за T2S във всички области на националния сектор на ценни книжа,

подпомагане членовете на консултативната група, представляващи националната общност.

При изпълнение на своите отговорности националните групи на потребителите се придържат към високите стандарти за прозрачност, които са ключов елемент на T2S.

Въпреки че фокусът на този мандат е върху пазарите, участващи в T2S, пазарите, които все още не участват в T2S, също така са добре дошли да създадат национални групи на потребителите. Ако такъв пазар реши да създаде национална група на потребителите, той следва подобен мандат с цел да подготви пазара си за участие в T2S.

3.   Състав и срок

Националните групи на потребителите се състоят от председател, секретар и членове.

За предпочитане е председателят на националната група на потребителите да бъде пълноправен член или наблюдател в консултативната група. Тази роля по правило се изпълнява от старши служител на съответната национална централна банка. В случаите, когато съответната национална централна банка не излъчва или не определя председател на националната група на потребителите, председателят се номинира от председателя на консултативната група, който се стреми да постигне единодушие между главните участници на съответния пазар. Ако председателят не е член на консултативната група, член на консултативната група извършва координация между консултативната група и председателя на националната група на потребителите, за да се осигури тясна връзка между консултативната група и националната група на потребителите. Ако никой член на националната група на потребителите не е представен в консултативната група, националната група на потребителите ще търси сътрудничество със секретаря на консултативната група, за да бъде информирана за развитието на T2S.

В страните от еврозоната секретарят на националната група на потребителите се излъчва от съответната национална централна банка. В другите страни секретарят се назначава от председателя на националната група на потребителите и в най-добрия случай се предлага от съответната национална централна банка. Очаква се секретарят да присъства на редовните информационни срещи за секретарите на националните групи на потребителите, организирани от Службата за програмата T2S чрез експертната мрежа на националната група на потребителите. Секретарите на националните групи на потребителите от пазари, които не участват в T2S, могат да участват като гости в експертната мрежа на националната група на потребителите.

Членовете на националната група на потребителите са съответните членове на и наблюдатели в консултативната група (или номинирани техни старши представители, приети от председателя на националната група на потребителите) и други лица със знание и репутация да представляват до голяма степен всички категории потребители и доставчици на националния пазар, включително експерти по парични въпроси. По този начин членове на националната група на потребителите могат да бъдат ЦДЦК, брокери, банки, инвестиционни банки, попечители, емитенти и/или техни агенти, централни контрагенти, борси, многостранни системи за търговия, съответните национални централни банки, регулаторни органи и съответните банкови асоциации.

Мандатът на националните групи на потребителите изтича в същото време като мандата на консултативната група, т.е. със заместването на рамковото споразумение и споразумението за участие със собствена валута с нов договор и/или с прекратяването на рамковото споразумение и споразумението за участие със собствена валута с всички подписали ЦДЦК и централни банки извън еврозоната.

4.   Работни процедури

Националните групи на потребителите се занимават единствено с въпроси, свързани с Т2S. Те се приканват да търсят активно информация от Службата за програмата Т2S по актуални въпроси и да представят своевременно националната позиция по въпроси, поставени от секретаря на консултативната група или повдигнати от националната група на потребителите. Службата за програмата T2S редовно предоставя информация на националните групи на потребителите за пазари, участващи в T2S, и организира срещи с такива секретари на национални групи на потребителите чрез експертната мрежа на националната група на потребителите за насърчаване на взаимодействието между националните групи на потребителите и Службата за програмата T2S.

Националните групи на потребителите полагат усилия да провеждат регулярни заседания в съответствие с графика на заседанията на консултативната група, за да могат да съветват националните членове на консултативната група. Членовете на консултативната група обаче не са обвързани от тези съвети. Националните групи на потребителите могат също да отправят писмено искане до консултативната група чрез нейния секретар и да поканят даден член на консултативната група да изрази мнението си.

Секретарят на националната група на потребителите се стреми да изпраща дневния ред и съответните документи, които ще се обсъждат, най-малко пет работни дни преди заседанието на националната група на потребителите. Резюме от заседанията на националната група на потребителите се публикува на уебсайта на T2S и, ако е уместно, на уебсайта на съответната НЦБ. Публикацията следва в най-добрия случай да бъде направена на английски език и, ако се изисква, на съответния национален език, в рамките на три седмици след всяко заседание на национална група на потребителите.

Членовете на националните групи на потребителите се публикуват на уебсайта на T2S. Националните групи на потребителите публикуват също на уебсайта на Т2S адреса на електронната поща за връзка с националната група на потребителите, така че участниците на националните пазари да знаят с кого да се свържат, за да изразят мнението си.


(1)  Този състав е определен съгласно допускането, че Euroclear Group участва с Euroclear Belgium, Euroclear Finland, Euroclear France и Euroclear Netherland, а Clearstream Group участва с Clearstream Banking Frankfurt и с LuxCSD в T2S.


Top