Help Print this page 

Document 32012L0045

Title and reference
Директива 2012/45/ЕС на Комисията от 3 декември 2012 година за привеждане за втори път в съответствие с научно-техническия прогрес на приложенията към Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния превоз на опасни товари текст от значение за ЕИП
  • In force
OJ L 332, 4.12.2012, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 023 P. 164 - 165

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/45/oj
Multilingual display
Text

4.12.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 332/18


ДИРЕКТИВА 2012/45/ЕС НА КОМИСИЯТА

от 3 декември 2012 година

за привеждане за втори път в съответствие с научно-техническия прогрес на приложенията към Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно вътрешния превоз на опасни товари

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2008/68/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно вътрешния превоз на опасни товари (1), и по-специално член 8, параграф 1 от нея,

като има предвид, че:

(1)

Приложение I, раздел I.1, приложение II, раздел II.1 и приложение III, раздел III.1. към Директива 2008/68/ЕО се отнасят до разпоредбите, утвърдени в международните споразумения относно вътрешния превоз на опасни товари по шосе, чрез железопътен транспорт и по вътрешни водни пътища, посочени в член 2 от въпросната директива.

(2)

Разпоредбите на тези международни споразумения се актуализират на всеки две години. Следователно последно изменените версии на тези споразумения се прилагат от 1 януари 2013 г. с преходен период до 30 юни 2013 г.

(3)

Следователно приложение I, раздел I.1, приложение II, раздел II.1 и приложение III, раздел III.1 към Директива 2008/68/ЕО следва да бъдат съответно изменени.

(4)

Мерките, предвидени в настоящата директива, са в съответствие със становището на Комитета по превоза на опасни товари,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Изменения на Директива 2008/68/ЕО

Директива 2008/68/ЕО се изменя, както следва:

1)

В приложение I раздел I.1 се заменя със следния текст:

„I.1.   ADR

Приложения A и Б към ADR, приложими от 1 януари 2013 г., като се разбира, че където е уместно „договаряща страна“ се заменя с „държава членка“.“

2)

В приложение II раздел II.1 се заменя със следното:

„II.1.   RID

Приложение към RID, съдържащо се в допълнение В към COTIF, приложимо от 1 януари 2013 г., като се разбира, че където е уместно „RID договаряща държава“ се заменя с „държава членка“.“

3)

В приложение III раздел III.1 се заменя със следния текст:

„III.1.   ADN

Приложените регламенти към ADN, приложими от 1 януари 2013 г., както и член 3, букви е) и з) и член 8, параграфи 1 и 3 от ADN, като се разбира, че където е уместно „договаряща страна“ се заменя с „държава членка“.“

Член 2

Транспониране

1.   Държавите членки въвеждат в сила законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с настоящата директива, не по-късно от 30 юни 2013 г. Те незабавно съобщават на Комисията текста на тези разпоредби.

Когато държавите членки приемат тези разпоредби, в тях се съдържа позоваване на настоящата директива или то се извършва при официалното им публикуване. Условията и редът на позоваване се определят от държавите членки.

2.   Държавите членки съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, които те приемат в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Влизане в сила

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 3 декември 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 260, 30.9.2008 г., стр. 13.


Top