Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012L0040

Директива 2012/40/ЕС на Комисията от 26 ноември 2012 година за поправяне на приложение I към Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди текст от значение за ЕИП

OJ L 327, 27.11.2012, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 050 P. 222 - 223

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2013; заключение отменено от 32012R0528

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/40/oj

27.11.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 327/26


ДИРЕКТИВА 2012/40/ЕС НА КОМИСИЯТА

от 26 ноември 2012 година

за поправяне на приложение I към Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди (1), и по-специално член 16, параграф 2, алинея втора от нея,

като има предвид, че:

(1)

В Директива 2009/91/ЕО на Комисията от 31 юли 2009 г. за изменение на Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета за включване в приложение I към нея на динатриевия тетраборат като активно вещество (2), динатриевият тетраборат е определен с три CAS номера, съответстващи на три различни форми на веществото. Тези CAS номера се основават на доклад, подаден в Комисията от Нидерландия на 7 юли 2006 г. и утвърден от Постоянния комитет по биоцидите на 20 февруари 2009 г.

(2)

Нидерландия е информирала Комисията, че посоченият в първоначалния доклад CAS номер на пентахидратната форма е неверен и е подала в Комисията ревизиран доклад, в който е посочено, че верният CAS номер за тази форма е 12179-04-3. Ревизираният доклад бе утвърден от Постоянния комитет по биоцидите на 25 май 2012 г.

(3)

По тази причина приложение I към Директива 98/8/ЕО следва да бъде съответно поправено.

(4)

Мерките, предвидени в настоящата Директива, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидите,

ПРИЕ НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

Приложение I към Директива 98/8/ЕО се изменя в съответствие с приложението към настоящата директива.

Член 2

1.   Държавите членки следва не по-късно от 31 март 2013 г. да въведат в действие съответни законови, подзаконови и административни разпоредби, необходими за постигане на съответствие с настоящата директива. Те следва незабавно да съобщят на Комисията текста на тези разпоредби.

При приемането им от държавите членки, тези разпоредби следва да съдържат позоваване на настоящата директива или да са съпроводени от такова позоваване при официалното им публикуване. Начинът на позоваване се определя от държавите членки.

2.   Държавите членки следва да съобщават на Комисията текста на основните разпоредби от националното законодателство, приемани от тях в областта, уредена с настоящата директива.

Член 3

Настоящата директива влиза в сила на двадесетия ден след публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 4

Адресати на настоящата директива са държавите членки.

Съставено в Брюксел на 26 ноември 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 201, 1.8.2009 г., стр. 39.


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложение I към Директива 98/8/ЕО третата колона на вписването с № 24 се заменя със следното:

Наименование по IUPAC

Идентификационни номера

„динатриев тетраборат

ЕО №: 215-540-4

CAS № (безводна форма): 1330-43-4

CAS № (пентахидрат): 12179-04-3

CAS № (декахидрат): 1303-96-4“


Top