Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012L0011

Директива 2012/11/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 19 април 2012 година за изменение на Директива 2004/40/ЕО относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рискове, дължащи се на физически агенти (електромагнитни полета) (18-та специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 на Директива 89/391/ЕИО)

OJ L 110, 24.4.2012, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 05 Volume 007 P. 280 - 281

No longer in force, Date of end of validity: 28/06/2013; отменен от 32013L0035

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2012/11/oj

24.4.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 110/1


ДИРЕКТИВА 2012/11/ЕС НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 19 април 2012 година

за изменение на Директива 2004/40/ЕО относно минималните изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рискове, дължащи се на физически агенти (електромагнитни полета) (18-та специална директива по смисъла на член 16, параграф 1 на Директива 89/391/ЕИО)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 153, параграф 2 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

като взеха предвид становището на Европейския икономически и социален комитет (1),

след консултация с Комитета на регионите,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (2),

като имат предвид, че:

(1)

След влизането в сила на Директива 2004/40/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (3) заинтересованите страни, и по-специално тези от медицинската общност, изразиха сериозна загриженост във връзка с въздействието, което прилагането на посочената директива би могло да има върху използването на медицински процедури, основаващи се на медицинската образна диагностика, както и във връзка с въздействието върху някои промишлени дейности.

(2)

Комисията разгледа доводите, изтъкнати от заинтересованите страни, и реши да преразгледа някои разпоредби на Директива 2004/40/ЕО въз основа на новите научни доказателства.

(3)

Крайният срок за транспониране на Директива 2004/40/ЕО бе отложен с Директива 2008/46/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4) до 30 април 2012 г., за се позволи приемането преди тази дата на нова директива, основана на най-новите доказателства.

(4)

На 14 юни 2011 г. Комисията прие предложение за нова директива, която да замени Директива 2004/40/ЕО. Целта на новата директива е да се гарантират едновременно висока степен на защита на здравето и безопасността на работниците, както и запазването и развитието на медицинските и някои промишлени дейности, използващи електромагнитни полета. Вследствие на това, в очакване на приемането на новата директива до 30 април 2012 г., по-голямата част от държавите-членки не са транспонирали Директива 2004/40/ЕО.

(5)

Предвид техническата сложност на предмета обаче е малко вероятно новата директива да бъде приета до 30 април 2012 г.

(6)

Следователно крайният срок — 30 април 2012 г. следва да бъде удължен. Поради това е необходимо настоящата директива да влезе в сила в деня на публикуването ѝ,

ПРИЕХА НАСТОЯЩАТА ДИРЕКТИВА:

Член 1

В член 13, параграф 1 от Директива 2004/40/ЕО датата „30 април 2012 г.“ се заменя с „31 октомври 2013 г.“

Член 2

Настоящата директива влиза в сила в деня на публикуването ѝ в Официален вестник на Европейския съюз.

Член 3

Адресати на настоящата директива са държавите-членки.

Съставено в Страсбург на 19 април 2012 година.

За Европейския парламент

Председател

M. SCHULZ

За Съвета

Председател

M. BØDSKOV


(1)  Становище от 22 февруари 2012 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

(2)  Позиция на Европейския парламент от 29 март 2012 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 11 април 2012 г.

(3)  ОВ L 159, 30.4.2004 г., стр. 1.

(4)  ОВ L 114, 26.4.2008 г., стр. 88.


Top