Help Print this page 

Document 32012D0696

Title and reference
2012/696/ЕС: Решение на Комисията от 6 ноември 2012 година за изменение на Решение 2012/88/ЕС относно техническата спецификация за оперативна съвместимост на подсистемите за контрол, управление и сигнализация на трансевропейската железопътна система (нотифицирано под номер C(2012) 7325) текст от значение за ЕИП
  • No longer in force, Date of end of validity: 04/07/2016; заключение отменено от 32016R0919
OJ L 311, 10.11.2012, p. 3–13 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 062 P. 256 - 266

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/696/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

10.11.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 311/3


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 6 ноември 2012 година

за изменение на Решение 2012/88/ЕС относно техническата спецификация за оперативна съвместимост на подсистемите за контрол, управление и сигнализация на трансевропейската железопътна система

(нотифицирано под номер C(2012) 7325)

(текст от значение за ЕИП)

(2012/696/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2008/57/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно оперативната съвместимост на железопътната система в рамките на Общността (1), и по-специално член 6, параграф 1, втора алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

На 16 април 2012 г. Европейската железопътна агенция издаде своята препоръка ERA/REC/03-2012/ERTMS. Настоящото решение се основава на посочената препоръка.

(2)

От сектора беше поискано разработване на допълнителни функционални възможности за Европейската система за управление на железопътното движение/Европейската система за управление на влаковете (ERTMS/ETCS) с оглед улесняване на бързото внедряване на ETCS на съществуващите конвенционални линии и то беше дефинирано в Меморандума за разбирателство, подписан през юли 2008 г. от Европейската комисия и отрасловите сдружения. Настоящото решение следва да включва тези допълнителни функционални възможности в нова базова линия на спецификациите, наречена „базова линия 3“, която кандидатите могат да прилагат изцяло вместо спецификациите за ERTMS/ETCS, изложени в Решение 2012/88/ЕС на Комисията от 25 януари 2012 г. относно техническата спецификация за оперативна съвместимост на подсистемите за контрол, управление и сигнализация на трансевропейската железопътна система (2) (последно издание на базова линия 2, известна също като 2.3.0г). Главна особеност на базова линия 3 е, че влакове, оборудвани със системи ERTMS/ETCS, съобразени с базова линия 3, трябва да могат да се движат по линии с ERTMS/ETCS, съобразени с базова линия 2, без никакви допълнителни технически или експлоатационни ограничения, дължащи се на ERTMS/ETCS. Трябва също така да бъде възможно по линиите базова линия 3 да бъде конфигурирана за осигуряване на съвместимост с влакове, оборудвани с ERTMS/ETCS в съответствие с базова линия 2 (използване само на функции от версия 2.3.0г). С базова линия 3 също така се затварят открити въпроси във връзка със системите ERTMS/ETCS, като например спирачните криви и ергономичните аспекти на интерфейса „машинист-локомотив“.

(3)

Спецификациите на базова линия 2 са признати за стабилни след приемането на Решение 2008/386/ЕО на Комисията от 23 април 2008 г. за изменение на приложение А към Решение 2006/679/ЕО относно техническата спецификация за оперативна съвместимост, свързана с подсистемата „Контрол, управление и сигнализация“ на трансевропейската конвенционална железопътна система, и на приложение А към Решение 2006/860/ЕО относно техническата спецификация за оперативна съвместимост, свързана с подсистемата „Контрол, управление и сигнализация“ на трансевропейската железопътна система за високоскоростни влакове (3). Ето защо следва да бъде възможно използването им да продължи. За ERTMS/ETCS на борда на влака обаче се прилагат преразгледаните изпитвателни спецификации (посочени в поредни номера 37 б) и 37 в) от таблица А2 от приложение А). Освен това, тъй като с базова линия 3 се затварят множество открити въпроси, прилагането на базова линия 2 за тези въпроси следва да се основава на съответните спецификации на базова линия 3, посочени в приложение А.

(4)

Европейската железопътна агенция е преразгледала спецификациите на ERTMS за Глобалната система за мобилни комуникации — железопътни мрежи (GSM-R) (посочени в поредни номера 32, 33, 34 и 65 от таблица А2 от приложение А). Преразгледаните спецификации не променят изискванията, а осигуряват ясна и недвусмислена класификация на съществуващите задължителни изисквания от документите на Европейската интегрирана усъвършенствана мрежа за железопътна радиовръзка (EIRENE), като по този начин улесняват сертифицирането, съответствието и процесите на проверка.

(5)

Във връзка със спецификациите, отбелязани с „подлежи на уточняване“ в таблица А2 от приложение А, Меморандумът за разбирателство между Европейската комисия, Европейската железопътна агенция и сдруженията в европейския железопътен сектор относно засилването на сътрудничеството за управлението на ERTMS, подписан на 16 април 2012 г., съдържа разпоредби, включително определяне на график от Европейската железопътна агенция, за да се гарантира, че спецификациите за изпитванията са утвърдени и въпросните „подлежащи на уточняване“ спецификации се предоставят в срок.

(6)

Решение 2012/88/ЕС следва да бъде съответно изменено.

(7)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета, създаден съгласно член 29, параграф 1 от Директива 2008/57/ЕО,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2012/88/ЕС се изменя, както следва:

1.

Член 6 се заличава.

2.

Вмъква се следният член:

„Член 6а

При прилагането на ТСОС, дадена в приложение III към настоящото решение, се прилага един от двата набора спецификации, изброени в таблица A-2 от приложение А. Спецификациите на базова линия следва да продължават да бъдат валидни с цел да се гарантира, че влаковете, оборудвани със системи ERTMS/ETCS, съобразени с базова линия 3, могат да се движат по линии с ERTMS/ETCS, съобразени с базова линия 2, без никакви допълнителни технически или експлоатационни ограничения.“

3.

Приложение А се заменя с приложение I към настоящото решение.

4.

Приложение Ж се заменя с приложение II към настоящото решение.

Член 2

Настоящото решение се прилага от 1 януари 2013 г.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 6 ноември 2012 година.

За Комисията

Siim KALLAS

Заместник-председател


(1)  ОВ L 191, 18.7.2008 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 51, 23.2.2012 г., стр. 1.

(3)  ОВ L 136, 24.5.2008 г., стр. 11.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

„ПРИЛОЖЕНИЕ А

Позовавания

За всяко позоваване в основните параметри (глава 4 от настоящата ТСОС) в следната таблица са дадени съответните задължителни спецификации чрез поредния номер в таблица А-2.

Таблица А 1

Позоваване в глава 4

Пореден номер (виж таблица А 2)

4.1

4.1 а)

1, 4

4.1 б)

32

4.1 в)

3

 

 

4.2.1

4.2.1 а)

27, 78

4.2.1 б)

28

 

 

4.2.2

4.2.2.а)

14

4.2.2.б)

1, 4, 13, 15, 60

4.2.2. в)

31, 37 б), в), г)

4.2.2. г)

18, 20

4.2.2. д)

6

4.2.2. е)

7

 

 

4.2.3

4.2.3 а)

14

4.2.3 б)

1, 4, 13, 15, 60

4.2.3 в)

31, 37 б), в), г)

4.2.3 г)

18, 21

 

 

4.2.4

4.2.4 а)

64, 65

4.2.4 б)

66

4.2.4 в)

67

4.2.4 г)

68

4.2.4 д)

73, 74

4.2.4 е)

32, 33

4.2.4 ж)

48

4.2.4 з)

69, 70

4.2.4 й)

71, 72

4.2.4 к)

75, 76

 

 

4.2.5

4.2.5 а)

64, 65

4.2.5 б)

10, 39, 40

4.2.5 в)

19, 20

4.2.5 г)

9, 43

4.2.5 д)

16, 50

 

 

4.2.6

4.2.6 а)

8, 25, 26, 36 в), 49, 52

4.2.6 б)

29, 45

4.2.6 в)

46

4.2.6 г)

34

4.2.6 д)

20

4.2.6 е)

44

 

 

4.2.7

4.2.7 а)

12

4.2.7 б)

62, 63

4.2.7 в)

34

4.2.7 г)

9

4.2.7 д)

16

 

 

4.2.8

4.2.8 а)

11, 79

 

 

4.2.9

4.2.9 а)

23

 

 

4.2.10

4.2.10 а)

77 (раздел 3.1)

 

 

4.2.11

4.2.11 а)

77 (раздел 3.2)

 

 

4.2.12

4.2.12 а)

6, 51

 

 

4.2.13

4.2.13 а)

32, 33, 51, 80

 

 

4.2.14

4.2.14 а)

5

 

 

4.2.15

4.2.15 а)

38

Спецификации

Прилага се един от двата набора от спецификации, изброени в таблица A-2 от настоящото приложение.

За документи, посочени в спецификация от таблица A-2, се счита, че са само информативни, освен ако не е указано друго в таблица А-2.

Забележка:

спецификациите, отбелязани с „подлежи на уточняване“ в таблица A-2, са поместени като „открити въпроси“ в приложение Ж, когато за затварянето на съответните открити въпроси е необходимо националните правила да бъдат съобщавани. Документите, подлежащи на уточняване, които не са поместени като открити въпроси, са предвидени като подобрения на системата.

Таблица А 2

Списък на задължителните спецификации

Пореден номер

Набор от спецификации 1

(базова линия 2 на ETCS и базова линия 0 на GSM-R)

Набор от спецификации 2

(базова линия 3 на ETCS и базова линия 0 на GSM-R)

позоваване

наименование на спецификацията

версия

забележки

позоваване

наименование на спецификацията

версия

забележки

1

ERA/ERTMS/003204

Спецификация за ERTMS/ETCS – изисквания за функциите

5.0

 

Заличено е умишлено

 

 

 

2

Заличено е умишлено

 

 

 

Заличено е умишлено

 

 

 

3

UNISIG SUBSET-023

Речник на термините и съкращенията

2.0.0

 

UNISIG SUBSET-023

Речник на термините и съкращенията

3.0.0

 

4

UNISIG SUBSET-026

Спецификация на изискванията към системата

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-026

Спецификация на изискванията към системата

3.3.0

 

5

UNISIG SUBSET-027

Спецификация FFFIS за инструмента за изтегляне на информация от записващото устройство за правни цели

2.3.0

Забележка 1

UNISIG SUBSET-027

FIS за записа за правни цели

3.0.0

 

6

UNISIG SUBSET-033

Спецификация FIS за интерфейса човек—машина

2.0.0

 

ERA_ERTMS_015560

Интерфейс „машинист—локомотив“ на ETCS

3.3.0

 

7

UNISIG SUBSET-034

FIS за влаковия интерфейс

2.0.0

 

UNISIG SUBSET-034

FIS за влаковия интерфейс

3.0.0

 

8

UNISIG SUBSET-035

FFFIS за специфичния предавателен модул

2.1.1

 

UNISIG SUBSET-035

FFFIS за специфичния предавателен модул

3.0.0

 

9

UNISIG SUBSET-036

FFFIS за евробализите

2.4.1

 

UNISIG SUBSET-036

FFFIS за евробализите

3.0.0

 

10

UNISIG SUBSET-037

FIS за ЕвроРадио

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-037

FIS за ЕвроРадио

3.0.0

 

11

UNISIG SUBSET-038

FIS за ръчно управление на ключовете

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-038

FIS за ръчно управление на ключовете

3.0.0

 

12

UNISIG SUBSET-039

FIS за превключване RBC/RBC

2.3.0

 

Подлежи на уточняване

UNISIG SUBSET-039

FIS за превключване RBC/RBC

 

 

13

UNISIG SUBSET-040

Правила за оразмеряване и проектиране

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-040

Правила за оразмеряване и проектиране

3.2.0

 

14

UNISIG SUBSET-041

Изисквания към показателите с цел оперативна съвместимост

2.1.0

 

UNISIG SUBSET-041

Изисквания към показателите с цел оперативна съвместимост

3.1.0

 

15

ERA SUBSET-108

Обединяване на документи от приложение А към ТСОС, свързано с оперативната съвместимост

1.2.0

 

Заличено е умишлено

 

 

 

16

UNISIG SUBSET-044

FFFIS за Euroloop

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-044

FFFIS за Euroloop

2.4.0

 

17

Заличено е умишлено

 

 

 

Заличено е умишлено

 

 

 

18

UNISIG SUBSET-046

FFFS за радиопредаване на допълнителна информация (infill)

2.0.0

 

Заличено е умишлено

 

 

 

19

UNISIG SUBSET-047

FIS за борда на влака и трасето, относно радиопредаване на допълнителна информация

2.0.0

 

UNISIG SUBSET-047

FIS за борда на влака и трасето, относно радиопредаване на допълнителна информация

3.0.0

 

20

UNISIG SUBSET-048

FFFIS за борда на влака, относно радиопредаване на допълнителна информация

2.0.0

 

UNISIG SUBSET-048

FFFIS за борда на влака, относно радиопредаване на допълнителна информация

3.0.0

 

21

UNISIG SUBSET-049

FIS за радиопредаването на допълнителна информация от LEU/блокировка

2.0.0

 

Заличено е умишлено

 

 

 

22

Заличено е умишлено

 

 

 

Заличено е умишлено

 

 

 

23

UNISIG SUBSET-054

Отговорности и правила за присвояване на стойности на променливи на ETCS

2.1.0

 

UNISIG SUBSET-054

Отговорности и правила за присвояване на стойности на променливи на ETCS

3.0.0

 

24

Заличено е умишлено

 

 

 

Заличено е умишлено

 

 

 

25

UNISIG SUBSET-056

FFFIS за специфичния предавателен модул (STM), относно времевия слой за безопасност

2.2.0

 

UNISIG SUBSET-056

FFFIS за специфичния предавателен модул (STM), относно времевия слой за безопасност

3.0.0

 

26

UNISIG SUBSET-057

FFFIS за специфичния предавателен модул (STM), относно слоя за безопасна връзка

2.2.0

 

UNISIG SUBSET-057

FFFIS за специфичния предавателен модул (STM), относно слоя за безопасна връзка

3.0.0

 

27

UNISIG SUBSET-091

Изисквания за безопасност за техническа оперативна съвместимост на ETCS на нива 1 и 2

2.5.0

 

UNISIG SUBSET-091

Изисквания за безопасност за техническа оперативна съвместимост на ETCS на нива 1 и 2

3.2.0

 

28

Подлежи на уточняване

Надеждност — изисквания за работоспособност

 

 

Подлежи на уточняване

Надеждност — изисквания за работоспособност

 

 

29

UNISIG SUBSET-102

Спецификация за изпитване на интерфейс „K“

1.0.0

 

UNISIG SUBSET-102

Спецификация за изпитване на интерфейс „K“

2.0.0

 

30

Заличено е умишлено

 

 

 

Заличено е умишлено

 

 

 

31

UNISIG SUBSET-094

Функционални изисквания за съоръжение за еталонно изпитване на борда на влака

2.0.2

 

Подлежи на уточняване

UNISIG SUBSET-094

Функционални изисквания за съоръжение за еталонно изпитване на борда на влака

 

 

32

EIRENE FRS

Спецификация на функционалните изисквания към GSM-R

7.3.0

 

EIRENE FRS

Спецификация на функционалните изисквания към GSM-R

7.3.0

 

33

EIRENE SRS

Спецификация на системните изисквания към GSM-R

15.3.0

 

EIRENE SRS

Спецификация на системните изисквания към GSM-R

15.3.0

 

34

A11T6001

(MORANE) FFFIS за радиопредаването от вида ЕвроРадио

12.4

 

A11T6001

(MORANE) FFFIS за радиопредаването от вида ЕвроРадио

12.4

 

35

Заличено е умишлено

 

 

 

Заличено е умишлено

 

 

 

36 а)

Заличено е умишлено

 

 

 

Заличено е умишлено

 

 

 

36 б)

Заличено е умишлено

 

 

 

Заличено е умишлено

 

 

 

36 в)

UNISIG SUBSET-074-2

FFIS за специфичните предавателни модули, документ за отделните изпитвания

1.0.0

 

Подлежи на уточняване

UNISIG SUBSET-074-2

FFIS за специфичните предавателни модули, документ за отделните изпитвания

 

 

37 а)

Заличено е умишлено

 

 

 

Заличено е умишлено

 

 

 

37 б)

UNISIG SUBSET-076-5-2

Отделни изпитвания, свързани с характеристиките

2.3.3

 

Подлежи на уточняване

UNISIG SUBSET-076-5-2

Отделни изпитвания, свързани с характеристиките

 

 

37 в)

UNISIG SUBSET-076-6-3

Последователности на изпитване

2.3.3

 

Подлежи на уточняване

UNISIG SUBSET-076-6-3

Последователности на изпитване

 

 

37 г.)

UNISIG SUBSET-076-7

Обхват на спецификациите за изпитване

1.0.2

 

Подлежи на уточняване

UNISIG SUBSET-076-7

Обхват на спецификациите за изпитване

 

 

37 д)

Заличено е умишлено

 

 

 

Заличено е умишлено

 

 

 

38

06E068

Определение за сигнална табела за ETCS

2.0

 

06E068

Определение за сигнална табела за ETCS

2.0

 

39

UNISIG SUBSET-092-1

Изисквания за съответствие за ЕвроРадио (ERTMS)

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-092-1

Изисквания за съответствие за ЕвроРадио (ERTMS)

3.0.0

 

40

UNISIG SUBSET-092-2

Отделни изпитвания на слоя за сигурност на ЕвроРадио (ERTMS)

2.3.0

 

UNISIG SUBSET-092-2

Отделни изпитвания на слоя за сигурност на ЕвроРадио (ERTMS)

3.0.0

 

41

Заличено е умишлено

 

 

 

Заличено е умишлено

 

 

 

42

Заличено е умишлено

 

 

 

Заличено е умишлено

 

 

 

43

UNISIG SUBSET 085

Спецификация FFFIS за изпитване на комуникацията с евробализи

2.2.2

 

UNISIG SUBSET 085

Спецификация FFFIS за изпитване на комуникацията с евробализи

3.0.0

 

44

Подлежи на уточняване

FIS за измерване на изминатия път

 

 

Подлежи на уточняване

FIS за измерване на изминатия път

 

 

45

UNISIG SUBSET-101

Спецификация на интерфейса „K“

1.0.0

 

UNISIG SUBSET-101

Спецификация на интерфейса „K“

2.0.0

 

46

UNISIG SUBSET-100

Спецификация на интерфейса „G“

1.0.1

 

UNISIG SUBSET-100

Спецификация на интерфейса „G“

2.0.0

 

47

Заличено е умишлено

 

 

 

Заличено е умишлено

 

 

 

48

Подлежи на уточняване

Спецификация за изпитване на мобилно оборудване GSM-R

 

 

Подлежи на уточняване

Спецификация за изпитване на мобилно оборудване GSM-R

 

 

49

UNISIG SUBSET-059

Изисквания към показателите на специфичните предавателни модули (STM)

2.1.1

 

UNISIG SUBSET-059

Изисквания към показателите на специфичните предавателни модули (STM)

3.0.0.

 

50

UNISIG SUBSET-103

Спецификация за изпитване на Euroloop

1.0.0

 

UNISIG SUBSET-103

Спецификация за изпитване на Euroloop

1.1.0

 

51

Подлежи на уточняване

Ергономични аспекти на интерфейса „машинист—локомотив“

 

 

Заличено е умишлено

 

 

 

52

UNISIG SUBSET-058

FFFIS за приложния слой на специфичните предавателни модули (STM)

2.1.1

 

UNISIG SUBSET-058

FFFIS за приложния слой на специфичните предавателни модули (STM)

3.0.0

 

53

Заличено е умишлено

 

 

 

Заличено е умишлено

 

 

 

54

Заличено е умишлено

 

 

 

Заличено е умишлено

 

 

 

55

Заличено е умишлено

 

 

 

Заличено е умишлено

 

 

 

56

Заличено е умишлено

 

 

 

Заличено е умишлено

 

 

 

57

Заличено е умишлено

 

 

 

Заличено е умишлено

 

 

 

58

Заличено е умишлено

 

 

 

Заличено е умишлено

 

 

 

59

Заличено е умишлено

 

 

 

Заличено е умишлено

 

 

 

60

Заличено е умишлено

 

 

 

UNISIG SUBSET-104

Управление на версията на системата ETCS

3.1.0

 

61

Заличено е умишлено

 

 

 

Заличено е умишлено

 

 

 

62

Подлежи на уточняване

Спецификация за изпитване на комуникационния интерфейс за безопасност RBC-RBC

 

 

Заличено е умишлено

 

 

 

63

UNISIG SUBSET-098

Комуникационен интерфейс за безопасност RBC-RBC

1.0.0

 

UNISIG SUBSET-098

Комуникационен интерфейс за безопасност RBC-RBC

3.0.0

 

64

EN 301 515

Глобална система за мобилна комуникация (GSM);

изисквания за работа на GSM в железниците

2.3.0

Забележка 2

EN 301 515

Глобална система за мобилна комуникация (GSM);

изисквания за работа на GSM в железниците

2.3.0

Забележка 2

65

TS 102 281

Подробни изисквания за работата на GSM в железниците

2.2.0

Забележка 3

TS 102 281

Подробни изисквания за работата на GSM в железниците

2.2.0

Забележка 3

66

(MORANE) A 01 T 0004 1

ASCI варианти за оперативна съвместимост

1

 

(MORANE) A 01 T 0004 1

ASCI варианти за оперативна съвместимост

1

 

67

(MORANE) P 38 T 9001

FFFIS за SIM карти GSM-R

4.1

 

(MORANE) P 38 T 9001

FFFIS за SIM карти GSM-R

4.1

 

68

ETSI TS 102 610

Железопътни далекосъобщения; GSM;

Използване на информационния елемент „потребител-потребител“ (UUIE) за работата на GSM в железниците

1.1.0

 

ETSI TS 102 610

Железопътни далекосъобщения; GSM;

Използване на информационния елемент „потребител-потребител“ (UUIE) за работата на GSM в железниците

1.1.0

 

69

(MORANE) F 10 T 6002

FFFS за потвърждаване на повиквания с висок приоритет

4

 

(MORANE) F 10 T 6002

FFFS за потвърждаване на повиквания с висок приоритет

4

 

70

(MORANE) F 12 T 6002

FIS за потвърждаване на повиквания с висок приоритет

4

 

(MORANE) F 12 T 6002

FIS за потвърждаване на повиквания с висок приоритет

4

 

71

(MORANE) E 10 T 6001

FFFS за адресиране по функции

4

 

(MORANE) E 10 T 6001

FFFS за адресиране по функции

4

 

72

(MORANE) E 12 T 6001

FIS за адресиране по функции

5.1

 

(MORANE) E 12 T 6001

FIS за адресиране по функции

5.1

 

73

(MORANE) F 10 T6001

FFFS за адресиране според местоположението

4

 

(MORANE) F 10 T6001

FFFS за адресиране според местоположението

4

 

74

(MORANE) F 12 T6001

FIS за адресиране според местоположението

3

 

(MORANE) F 12 T6001

FIS за адресиране според местоположението

3

 

75

(MORANE) F 10 T 6003

FFFS за представяне на номерата на функциите на повикваните и повикващите

4

 

(MORANE) F 10 T 6003

FFFS за представяне на номерата на функциите на повикваните и повикващите

4

 

76

(MORANE) F 12 T 6003

FIS за представяне на номерата на функциите на повикваните и повикващите

4

 

(MORANE) F 12 T 6003

FIS за представяне на номерата на функциите на повикваните и повикващите

4

 

77

ERA/ERTMS/033281

Интерфейси между подсистемата „Контрол, управление и сигнализация от страната на трасето“ и други подсистеми

1.0

 

ERA/ERTMS/033281

Интерфейси между подсистемата „Контрол, управление и сигнализация от страната на трасето“ и други подсистеми

1.0

 

78

Подлежи на уточняване

Изисквания за безопасност към функциите на интерфейса „машинист-локомотив“ на ETCS

 

 

Подлежи на уточняване

Изисквания за безопасност към функциите на интерфейса „машинист-локомотив“ на ETCS

 

 

79

Не е приложимо

Не е приложимо

 

 

UNISIG SUBSET-114

FIS за ръчно управление на ключовете между център за управление на ключовете (KMC) и обект ETCS

1.0.0

 

80

Не е приложимо

Не е приложимо

 

 

Подлежи на уточняване

Интерфейс „машинист—локомотив“ на GSM-R

 

 

Забележка 1:

задължително е само функционалното описание на информацията, която трябва да се записва, а не техническите характеристики на интерфейса.

Забележка 2:

спецификациите, поместени в раздел 2.1 от EN 301 515, са задължителни.

Забележка 3:

Заявките за промени, поместени в таблици 1 и 2 от TR 102 281, са задължителни.

Таблица А 3

Списък на задължителните стандарти

Стандартите, изброени в тази таблица, се прилагат в процеса на сертифициране, без да се засягат глава 4 и глава 6 от настоящата ТСОС.

Позоваване

Наименование на документа и забележки

Версия

A1

EN 50126

Железопътна техника. Определяне и доказване на надеждност, работоспособност, ремонтопригодност и безопасност (RAMS)

1999 г.

A2

EN 50128

Железопътна техника. Системи за съобщения, сигнализация и обработка на данни. Софтуер за системи за контрол и защита

2001 г.

A3

EN 50129

Железопътна техника. Системи за съобщения, сигнализация и обработка на данни. Безопасност, свързана с електронните системи за сигнализация

2003 г.

A4

EN 50159-1

Железопътна техника. Системи за съобщения, сигнализация и обработка на данни. Част 1: Сигурност на съобщенията в затворени предавателни системи

2001 г.

A5

EN 50159-2

Железопътна техника. Системи за съобщения, сигнализация и обработка на данни. Част 2: Сигурност на съобщенията в отворени предавателни системи

2001 г.“


ПРИЛОЖЕНИЕ II

„ПРИЛОЖЕНИЕ Ж

ОТКРИТИ ВЪПРОСИ

Открит въпрос

Забележки

Аспекти на спирането

Важи само за ERTMS/ETCS по базова линия 2 (виж приложение А, таблица А2, пореден номер 15).

Решено за системи ERTMS/ETCS, съобразени с базова линия 3 (виж приложение А, таблица А 2, поредни номера 4 и 13).

Пореден номер 28 — Надеждност/изисквания за работоспособност

Честото възникване на ситуации с влошени условия, причинени от откази на оборудване за контрол, управление и сигнализация, ще намалят безопасността на системата.

Минимален диаметър на колелото за скорости над 350 km/h

Виж приложение А, таблица А 2, пореден номер 77

Минимално разстояние между осите за скорости над 350 km/h

Виж приложение А, таблица А 2, пореден номер 77

Свободно пространство за метални и индуктивни компоненти между колелата

Виж приложение А, таблица А 2, пореден номер 77

За товарни вагони това не е открит въпрос

Характеристики на пясъка, подаван върху релсите

Виж приложение A, таблица А 2, пореден номер 77

Метална маса на возилото

Виж приложение А, таблица А 2, пореден номер 77

Комбинация от характеристики на подвижния състав, които влияят на шунтиращия импеданс

Виж приложение A, таблица А 2, пореден номер 77

Електромагнитни смущения (тягов ток)

Виж приложение А, таблица А 2, пореден номер 77

Електромагнитни смущения (електромагнитни полета)

Виж приложение А, таблица А 2, пореден номер 77

За системи за захранване, различни от тези за постоянен ток, това не е открит въпрос

Импеданс на возилото

Виж приложение А, таблица А 2, пореден номер 77

Постоянна и нискочестотни съставки на тяговия ток

Виж приложение А, таблица А 2, пореден номер 77

Използване на магнитни спирачки/спирачки с вихрови токове

Виж приложение А, таблица А 2, пореден номер 77

Пореден номер 78 — Изисквания за безопасност към функциите на интерфейса „машинист—локомотив“ на ETCS

Този открит въпрос касае интерфейса между ETCS на борда и машиниста, т.е. грешки при извеждането на информация и при въвеждането на данни и команди.“


Top