EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0504

2012/504/ЕС: Решение на Комисията от 17 септември 2012 година относно Евростат

OJ L 251, 18.9.2012, p. 49–52 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 015 P. 282 - 304

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/504/oj

18.9.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 251/49


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 17 септември 2012 година

относно Евростат

(2012/504/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно европейската статистика (1) се създава основната правна уредба на европейската статистика. В същия регламент се посочва, че Комисията (Евростат) е статистическият орган на Съюза, който отговаря за разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика.

(2)

Европейската статистика се разработва, изготвя и разпространява от Евростат в съответствие със статистическите принципи, установени в Договора за функционирането на Европейския съюз и в Регламент (ЕО) № 223/2009 и подробно уредени в Кодекса на европейската статистическа практика, преразгледан и актуализиран от Комитета на Европейската статистическа система на 28 септември 2011 г.

(3)

В Регламент (ЕО) № 223/2009 се предвижда също така защита на поверителните данни, които следва да се използват изключително за статистически цели.

(4)

Комисията е поела ангажимент да засили управлението на статистиката в Съюза и да спазва посочените по-горе статистически принципи (2). Този ангажимент беше потвърден и доразвит в Съобщението на Комисията от 15 април 2011 г. до Европейския парламент и Съвета „Към стабилно управление на качеството на европейската статистика“ (3). Настоящото решение следва да се разглежда като подновяване на ангажимента на Комисията относно доверието в европейската статистика, която се разработва, изготвя и разпространява от Евростат.

(5)

Последните събития във връзка с рамката за икономическо управление на Съюза оказаха влияние върху областта на статистиката и следва да бъдат взети предвид. Това се отнася по-специално за принципа на статистическа независимост, установен в Регламент (ЕС) № 1175/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 ноември 2011 г. за изменение на Регламент (ЕО) № 1466/97 на Съвета за засилване на надзора върху състоянието на бюджета и на надзора и координацията на икономическите политики (4).

(6)

Във връзка с това правомощията на Комисията като орган по назначаването при наемането на длъжност, прехвърлянето на друга длъжност и освобождаването на генералния директор на Евростат следва да се упражняват в съответствие с Правилника за длъжностните лица, като се отчита необходимостта да се гарантират неговата независимост, обективност и ефективност при упражняване на задълженията му и като се спазва прозрачна процедура, основана единствено на професионални критерии.

(7)

На Евростат допълнително бяха възложени специални задачи с Регламент (ЕО) № 479/2009 на Съвета от 25 май 2009 г. за прилагане на Протокола относно процедурата при прекомерен дефицит, приложен към Договора за създаване на Европейската общност (5).

(8)

Освен това, както е посочено в Съобщението на Комисията до Европейския парламент и Съвета за метода за изготвяне на статистическата информация на ЕС: визия за следващото десетилетие (6), Евростат трябва да предоставя висококачествени статистически услуги и чрез задълбочаване на отношенията със структурите на Съюза, за да предвижда статистическите потребности и да подобрява използването на съществуващата статистическа информация. Това също така предполага изграждане на по-тесни отношения с другите служби на Комисията.

(9)

По отношение на понятието „статистика“ се прилага определението в Регламент (ЕО) № 223/2009. За целите на настоящото решение следва също така да се прави разлика между европейска статистика и друга статистика.

(10)

Набелязването на политически цели и на необходимата информация за тяхното постигане е задача на отговорните политически фактори. Поради това тези дейности следва да попадат в обхвата на правомощията и компетентността на съответните служби на Комисията, а Евростат следва да осигурява програмирането на дейностите, свързани с европейската статистика, като се отчитат потребностите на ползвателите, съответните промени в политиката и ресурсните ограничения.

(11)

Дейностите на Комисията, свързани с друга статистика, подлежат на планиране и координиране с цел да се гарантира консолидирана информация за тези дейности. Този процес следва да се направлява от Евростат, като обхватът му следва да бъде ограничен до области, съгласувани между съответните служби на Комисията и Евростат.

(12)

Европейската статистика се определя в Европейската статистическа програма и съответната годишна работна програма.

(13)

С цел да се гарантира обществено доверие в европейската статистика и да се насърчи разработването, изготвянето и разпространението на висококачествени статистически данни от Евростат, следва да се разработи и прилага процедура за използване на знак за качество на европейската статистика.

(14)

Разработването, изготвянето и разпространението на висококачествена европейска статистика следва да се гарантира от генералния директор на Евростат, който е главният статистик. Освен това задачите му следва да включват координиране на статистическите дейности на Комисията с цел да се гарантира качеството и да се сведе до минимум отчетната тежест. Поради това с главния статистик следва да се провеждат консултации и при разработването и изготвянето на друга статистика.

(15)

Тясното сътрудничество между Евростат и другите служби на Комисията по отношение на статистическите дейности, както и подходящата координация на тези дейности от главния статистик следва да гарантират съгласуваност и съпоставимост на европейската статистика, както и по-добър отговор при бъдещи предизвикателства, по-специално необходимостта да се сведат до минимум тежестта за респондентите и административната тежест. За същите цели следва да се предоставя достъп до източниците на административни данни в рамките на Комисията, доколкото това е необходимо и гарантира разходна ефективност за разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика.

(16)

Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2000 г. относно защитата на лицата по отношение на обработката на лични данни от институции и органи на Общността и за свободното движение на такива данни (7) се прилага, доколкото Евростат обработва лични данни. Освен това, когато е целесъобразно, европейската статистика, изготвена въз основа на лични данни, следва да бъде разделена по пол.

(17)

Поради това е необходимо допълнително да се определят и уточнят ролята и отговорностите на Евростат в рамките на Комисията.

(18)

Решение 97/281/ЕО на Комисията от 21 април 1997 г. относно ролята на Евростат по отношение на производството на статистическа информация на Общността (8) следва да бъде отменено,

РЕШИ:

Член 1

Предмет

С настоящото решение се определят ролята и отговорностите на Евростат в рамките на вътрешната организация на Комисията по отношение на разработването, изготвянето и разпространението на статистика.

Член 2

Определения

За целите на настоящото решение се прилагат следните определения:

1.

„Статистика“ е статистика съгласно определението в член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 223/2009. Тя може да бъде европейска статистика или друга статистика.

2.

„Европейска статистика“ е статистиката по смисъла на член 1 от Регламент (ЕО) № 223/2009 и установеното в годишната работна програма относно европейската статистика.

3.

„Друга статистика“ е статистика, която не е европейска статистика и е установена в процеса на планиране и координиране, посочен в член 5, параграф 2.

Член 3

Евростат

Евростат е статистическият орган на Съюза по смисъла на член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 223/2009. Евростат е служба на Комисията и се ръководи от генерален директор.

Член 4

Статистически принципи

Евростат разработва, изготвя и разпространява европейска статистика в съответствие със статистическите принципи на професионална независимост, безпристрастност, обективност, надеждност, статистическа поверителност и разходна ефективност съгласно определенията в член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 223/2009 и съгласно подробната им уредба в Кодекса на европейската статистическа практика.

Член 5

Планиране и програмиране

1.   Дейностите, свързани с европейска статистика, се определят в Европейската статистическа програма по член 13 от Регламент (ЕО) № 223/2009 и в годишната работна програма по член 17 от същия регламент.

2.   Дейностите, свързани с друга статистика, подлежат на планиране и координиране и се установяват в рамките на този процес, който се направлява от Евростат. Обхватът на този процес е ограничен до области, съгласувани между съответните служби на Комисията и Евростат.

3.   За целите на тези дейности, включително дейности, свързани с административни записи, могат да бъдат установени специални вътрешни договорености между Евростат и други служби на Комисията.

Член 6

Задачи на Евростат

1.   Евростат отговаря за разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика.

За тази цел Евростат по-специално:

а)

събира и обобщава статистическата информация, необходима за съставяне на европейска статистика;

б)

разработва и насърчава използването на статистически стандарти, методи и процедури;

в)

направлява дейността на Европейската статистическа система, укрепва сътрудничеството между партньорите в нея и гарантира водещата ѝ роля в официалната статистика в световен мащаб;

г)

сътрудничи с международни организации и с трети държави с цел да се улесни съпоставимостта на европейската статистика със статистиката, изготвена в други статистически системи, и когато е целесъобразно, подпомага трети държави за усъвършенстване на статистическата им система.

2.   Евростат гарантира, че европейската статистика е достъпна за всички ползватели в съответствие със статистическите принципи, по-специално принципите на професионална независимост, безпристрастност и статистическа поверителност.

Във връзка с това Евростат предоставя необходимите технически обяснения и подкрепа за използването на европейска статистика и може да използва целесъобразни канали за комуникация за оповестяване на статистически бюлетини.

3.   Евростат осигурява сътрудничество и редовен конструктивен диалог с другите служби на Комисията и при необходимост — с други доставчици на данни, с цел да се вземат предвид потребностите на ползвателите, съответните промени в политиката и други инициативи. За целта службите на Комисията, които са потенциални ползватели на специална европейска статистика, се информират и се включват на ранен етап в разработването на нова или променена статистика, включително с цел да се разберат потенциалните последици за политиката от въвеждането на нови или променени статистически методи, стандарти и определения.

4.   Евростат координира разработването и изготвянето на друга статистика. За тази цел Евростат:

а)

оптимизира използването на съществуващата информация, която може да бъде използвана за статистически цели, с оглед да се гарантира качеството и да се сведе до минимум тежестта за респондентите; приканва всяка служба на Комисията, която има отношение към тази дейност, да допринесе за постигането на тази цел;

б)

получава информация от всички служби на Комисията за обхвата и качествените характеристики на изготвяната от тях статистика, за значителни промени в методологията за изготвяне на статистика и за планираното събиране на нови данни;

в)

предоставя необходимите насоки, подходящо обучение и експертни услуги на другите служби на Комисията за разработване и изготвяне на друга статистика в зависимост от наличните ресурси.

Член 7

Генерален директор на Евростат

1.   Генералният директор на Евростат носи еднолична отговорност за вземането на решения относно процесите, статистическите методи, стандартите и процедурите по отношение на европейската статистика и относно съдържанието и момента на оповестяване на статистически бюлетини в съответствие с Европейската статистическа програма и годишната работна програма. При изпълнението на тези статистически задачи генералният директор на Евростат е независим в действията си и нито търси, нито приема указания от институции или органи на Съюза, от правителство на държава членка или от друга институция, орган, служба или организация.

2.   Генералният директор на Евростат действа като разпоредител с бюджетни кредити при усвояването на разпределените за Евростат бюджетни кредити.

Член 8

Главен статистик

1.   Генералният директор на Евростат се смята за главен статистик.

2.   Главният статистик:

а)

отговаря за разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика в рамките на Комисията;

б)

отговаря за координацията на разработването и изготвянето на друга статистика по реда на член 5, параграф 2 и член 6, параграф 4;

в)

представлява Комисията на международни статистически форуми, по-специално за целите на координирането на статистическите дейности на институциите и органите на Съюза съгласно член 6, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 223/2009;

г)

председателства Комитета на Европейската статистическа система по член 7 от Регламент (ЕО) № 223/2009;

д)

изготвя програмите по член 5, параграф 1 от настоящото решение, като тясно ги съгласува с другите служби на Комисията и взема предвид, доколкото е възможно, потребностите на ползвателите и други тенденции в тази област;

е)

осъществява връзка между Европейската статистическа система (ЕСС) и Европейския консултативен съвет за статистическо управление по всички въпроси, свързани с прилагането на Кодекса на европейската статистическа практика в рамките на ЕСС като цяло.

3.   Всяка служба, която възнамерява да предприеме дейности, включващи изготвянето на статистика, се консултира с главния статистик на ранен етап от подготовката на съответните дейности. Главният статистик може да даде препоръки по този въпрос. Инициативи, които не са свързани с разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика, по-конкретно в рамките на специални вътрешни договорености между отделните служби, са изцяло от компетентността на съответната служба.

Член 9

Достъп до административни записи

1.   С цел да се намали тежестта за респондентите Евростат има право на достъп до административни данни в рамките на службите на Комисията при спазване на правилата за поверителност, установени в законодателството на Съюза, и има право да включи тези административни данни в статистиката, доколкото те са от значение за разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика.

2.   С Евростат се провеждат консултации и той може да участва в първоначалното проектиране, последващото разработване и прекратяването на вписванията в административни регистри и бази данни, които се създават и поддържат от други служби на Комисията, с цел впоследствие да се улесни използването на данните от тези регистри и бази данни за целите на европейската статистика. За тази цел Евростат има право да предлага дейности за стандартизация на административни записи, които са от значение за изготвянето на европейска статистика.

3.   За по-ефикасно прилагане на разпоредбите на настоящия член всяка служба на Комисията гарантира, че при поискване на Евростат се предоставя достъп до административни данни, доколкото това е необходимо за разработването, изготвянето и разпространението на европейска статистика, в съответствие с приложимите разпоредби за поверителност на данните, установени в законодателството на Съюза.

Член 10

Кодекс на европейската статистическа практика

1.   Съгласно член 11 от Регламент (ЕО) № 223/2009 европейска статистика се разработва, изготвя и разпространява от Евростат в съответствие с Кодекса на европейската статистическа практика, преразгледан и актуализиран от Комитета на Европейската статистическа система.

2.   Евростат включва Европейския консултативен съвет за статистическо управление във всички действия, свързани с Кодекса на европейската статистическа практика, в съответствие с мандата на този съвет.

3.   Евростат следи за ефикасното прилагане на Кодекса на европейската статистическа практика от националните статистически органи.

Член 11

Осигуряване на качеството и знак за качество

1.   Евростат осигурява управление на качеството на европейската статистика. За целта и въз основа на установените критерии за качество, с оглед да задоволи потребностите на ползвателите от статистика с различно качество, Евростат:

а)

наблюдава и оценява качеството на данните, които събира или получава, и докладва за качеството на европейската статистика, която разпространява;

б)

популяризира и прилага процедура за използване на знак за качество на европейската статистика;

в)

проверява данните, за които носи отговорност във връзка с по-доброто икономическо управление на Съюза, и прилага всички правомощия, които са му изрично предоставени в хода на съответните процедури.

2.   Евростат създава рамка за осигуряване на качеството, отразяваща мерките, които са в сила или ще бъдат предприети с цел да се гарантира правилното прилагане на Кодекса на европейската статистическа практика.

Член 12

Използване на поверителни данни

1.   Генералният директор на Евростат предприема всички необходими мерки, за да гарантира спазването на статистическа поверителност.

2.   Достъп до данни, които се смятат за поверителни по смисъла на член 3, параграф 7 от Регламент (ЕО) № 223/2009, в съответствие с разпоредбите на глава V от същия регламент имат само длъжностни лица и други служители на Евростат, както и други физически лица, работещи по договор за Евростат, доколкото тези данни са необходими за изготвянето на европейска статистика в рамките на конкретната им работа.

3.   Генералният директор на Евростат предприема също така всички необходими мерки за защита на данни, чието разкриване би могло да навреди на интересите на Съюза или на интересите на държава членка, за която се отнасят данните.

Член 13

Отмяна

Решение 97/281/ЕО се отменя.

Позоваванията на отмененото решение се считат за позовавания на настоящото решение.

Съставено в Брюксел на 17 септември 2012 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 164.

(2)  Съобщение на Комисията до Европейския парламент и Съвета относно независимостта, безпристрастността и отчетността на националните и общностните статистически органи, COM(2005) 217 окончателен.

(3)  COM(2011) 211 окончателен.

(4)  ОВ L 306, 23.11.2011 г., стр. 12.

(5)  ОВ L 145, 10.6.2009 г., стр. 1.

(6)  COM(2009) 404 окончателен.

(7)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

(8)  ОВ L 112, 29.4.1997 г., стр. 56.


Top