Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0503

Решение 2012/503/ОВППС на Съвета от 13 септември 2012 година за изменение на Решение 2010/452/ОВППС относно Мисията за наблюдение на Европейския съюз в Грузия, EUMM Georgia

OJ L 249, 14.9.2012, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 012 P. 258 - 259

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/503/oj

14.9.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 249/13


РЕШЕНИЕ 2012/503/ОВППС НА СЪВЕТА

от 13 септември 2012 година

за изменение на Решение 2010/452/ОВППС относно Мисията за наблюдение на Европейския съюз в Грузия, EUMM Georgia

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 28, член 42, параграф 4 и член 43, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 12 август 2010 г. Съветът прие Решение 2010/452/ОВППС (1), с което срокът на Мисията за наблюдение на Европейския съюз в Грузия (наричана по-долу „EUMM Georgia“ или „мисията“), създадена на 15 септември 2008 г., бе удължен. Срокът на действие на това решение изтича на 14 септември 2012 г.

(2)

На 15 май 2012 г. Комитетът по политика и сигурност (КПС) одобри препоръки относно прегледа на стратегическо равнище на бъдещето на EUMM Georgia.

(3)

Срокът на EUMM Georgia следва да бъде удължен с нови 12 месеца въз основа на настоящия ѝ мандат.

(4)

Мисията ще се провежда в обстановка, която може да се влоши и да възпрепятства постигането на целите на външната дейност на Съюза, установени в член 21 от Договора.

(5)

Поради това Решение 2010/452/ОВППС следва да бъде съответно изменено,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2010/452/ОВППС се изменя, както следва:

1)

Член 7, параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Целият персонал съблюдава специфичните за мисията минимални оперативни стандарти за сигурност и плана за сигурност на мисията, подкрепящ политиката на Съюза за сигурност на мястото на операциите. По отношение на защитата на класифицирана информация на ЕС, поверена на персонала в рамките на задълженията му, целият персонал спазва принципите и минималните стандарти за сигурност, установени с Решение 2011/292/ЕС на Съвета от 31 март 2011 г. относно правилата за сигурност за защита на класифицирана информация на ЕС (2).

2)

Член 12 се заменя със следното:

„Член 12

Сигурност

1.   Командващият гражданските операции ръководи планирането на мерките за сигурност от страна на ръководителя на мисията и осигурява тяхното правилно и ефективно изпълнение по отношение на EUMM Georgia съгласно членове 5 и 9.

2.   Ръководителят на мисията отговаря за сигурността на мисията и за гарантиране спазването на минималните изисквания за сигурност, приложими към мисията, в съответствие с политиката на Съюза относно сигурността на персонала, разположен извън Съюза за оперативни нужди съгласно дял V от Договора и свързаните с него правни инструменти.

3.   Ръководителят на мисията се подпомага от старши служител по въпросите на сигурността на мисията (СССМ), който докладва на ръководителя на мисията и поддържа тесни служебни отношения с Европейската служба за външна дейност (ЕСВД).

4.   Преди да поеме функциите си, персоналът на EUMM Georgia преминава задължително обучение за сигурност в съответствие с OPLAN. Той преминава и редовно опреснително обучение на място, организирано от СССМ.

5.   Ръководителят на мисията осигурява защитата на класифицираната информация на ЕС в съответствие с Решение 2011/292/ЕС.“

3)

В член 14, параграф 1 се добавя следната алинея:

„Референтната сума, предвидена за покриване на свързаните с мисията разходи за периода от 15 септември 2012 г. до 14 септември 2013 г., е 20 900 000 EUR.“

4)

Член 16 се заменя със следното:

„Член 16

Предоставяне на класифицирана информация

1.   ВП се оправомощава да предоставя на третите държави, асоциирани към настоящото решение, ако е уместно и в съответствие с нуждите на мисията, класифицирана информация и документи на ЕС до ниво на класификация „CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL“, изготвени за целите на мисията, в съответствие с Решение 2011/292/ЕС.

2.   Върховният представител също така се оправомощава в съответствие с оперативните нужди на мисията да предоставя на ООН и на ОССЕ класифицирана информация и документи на ЕС, изготвени за целите на мисията, до ниво „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“, в съответствие с Решение 2011/292/ЕС. За тази цел се изготвят договорености между ВП и компетентните органи на ООН и ОССЕ.

3.   В случай на конкретна и непосредствена оперативна нужда ВП се оправомощава също така да предоставя на приемащата държава класифицирана информация и документи на ЕС, изготвени за целите на мисията, до ниво „RESTREINT UE/EU RESTRICTED“, в съответствие с Решение 2011/292/ЕС. За тази цел се изготвят договорености между ВП и компетентните органи на приемащата държава.

4.   ВП се оправомощава да предоставя на третите държави, асоциирани към настоящото решение, некласифицирани документи на ЕС, свързани с разискванията на Съвета относно мисията, към които се прилага задължението за служебна тайна съгласно член 6, параграф 1 от Процедурния правилник на Съвета (3).

5.   ВП може да делегира правомощията по параграфи 1—4, както и възможността за сключване на договореностите, посочени в параграфи 2 и 3, на лица, които са под негово ръководство, на командващия гражданските операции и/или на ръководителя на мисията.

5)

Член 17 се заменя със следното:

„Член 17

Преглед на мисията

На всеки шест месеца пред КПС се представя преглед на мисията въз основа на доклад от ръководителя на мисията и ЕСВД.“

6)

В член 18 втората алинея се заменя със следното:

„Срокът му на действие изтича на 14 септември 2013 г.“

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Брюксел на 13 септември 2012 година.

За Съвета

Председател

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  ОВ L 213, 13.8.2010 г., стр. 43.

(2)  ОВ L 141, 27.5.2011 г., стр. 17.“

(3)  Решение 2009/937/ЕС на Съвета от 1 декември 2009 г. за приемане на Процедурен правилник на Съвета (ОВ L 325, 11.12.2009 г., стр. 35).“


Top