Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0391

Решение 2012/391/ОВППС на Съвета от 16 юли 2012 година за изменение на Решение 2010/279/ОВППС относно полицейската мисия на Европейския съюз в Афганистан (EUPOL AFGHANISTAN)

OJ L 187, 17.7.2012, p. 47–47 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/05/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/391/oj

17.7.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 187/47


РЕШЕНИЕ 2012/391/ОВППС НА СЪВЕТА

от 16 юли 2012 година

за изменение на Решение 2010/279/ОВППС относно полицейската мисия на Европейския съюз в Афганистан (EUPOL AFGHANISTAN)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за Европейския съюз, и по-специално член 28, член 42, параграф 4 и член 43, параграф 2 от него,

като взе предвид предложението на върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност,

като има предвид, че:

(1)

На 18 май 2010 г. Съветът прие Решение 2010/279/ОВППС (1), с което действието на EUPOL AFGHANISTAN се удължава до 31 май 2013 г.

(2)

Настоящата референтна сума обхваща периода до 31 юли 2012 г.

(3)

Решение 2010/279/ОВППС следва да бъде съответно изменено, за да се включи референтната сума за периода от 1 август 2012 г. до 31 май 2013 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Член 13 от Решение 2010/279/ОВППС се заменя със следното:

„Член 13

Финансови разпоредби

1.   Референтната сума, предназначена за покриване на разходите, свързани с EUPOL AFGHANISTAN, до 31 юли 2011 г., е в размер на 54 600 000 EUR.

Референтната сума, предназначена за покриване на разходите, свързани с EUPOL AFGHANISTAN, за периода от 1 август 2011 г. до 31 юли 2012 г., възлиза на 60 500 000 EUR.

Референтната сума, предназначена за покриване на свързаните с EUPOL AFGHANISTAN разходи за периода от 1 август 2012 г. до 31 май 2013 г., е в размер на 56 870 000 EUR.

2.   Всички разходи се управляват в съответствие с правилата и процедурите, приложими за общия бюджет на Европейския съюз.

3.   Ръководителят на мисията докладва изцяло пред Комисията, която осъществява надзор над него и над дейностите, предприети в рамките на договора му.

4.   На гражданите на трети държави се позволява да участват в тръжни процедури за сключване на договори. При условие че Комисията даде одобрението си, ръководителят на мисията може да сключва с регионални командвания/водещи нации в провинциалните екипи за възстановяване и с международни участници, разположени в Афганистан, споразумения по технически въпроси относно предоставянето на оборудване, услуги и помещения на мисията, особено когато изискванията за сигурност налагат това.

5.   Финансовите разпоредби са съобразени с оперативните изисквания на EUPOL AFGHANISTAN, включително по отношение на съвместимостта на оборудването и оперативната съвместимост на екипите, и вземат под внимание разполагането на персонал в регионални командвания и провинциалните екипи за възстановяване.".

Член 2

Настоящото решение влиза в сила от датата на приемането му.

Съставено в Брюксел на 16 юли 2012 година.

За Съвета

Председател

S. ALETRARIS


(1)  ОВ L 123, 19.5.2010 г., стр. 4.


Top