EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0384

2012/384/ЕС: Решение за изпълнение на Комисията от 12 юли 2012 година за изменение на Решение 2009/11/ЕО за даване на разрешение за методи за класификация на кланични трупове на свине в Испания (нотифицирано под номер C(2012) 4711)

OJ L 186, 14.7.2012, p. 32–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/384/oj

14.7.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 186/32


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 12 юли 2012 година

за изменение на Решение 2009/11/ЕО за даване на разрешение за методи за класификация на кланични трупове на свине в Испания

(нотифицирано под номер C(2012) 4711)

(само текстът на испански език е автентичен)

(2012/384/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета от 22 октомври 2007 г. за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) (1), и по-специално член 43, буква м) във връзка с член 4 от него,

като има предвид, че:

(1)

С Решение 2009/11/ЕО на Комисията (2) беше разрешено в Испания да се използват четири метода за класификация на кланичните трупове на свине.

(2)

Испания заяви, че поради технологическия прогрес и разработването на нови версии на две изделия, които са разрешени в Испания, е необходимо да се калибрират тези нови изделия, за да се изведат новите формули за използването им в Испания.

(3)

В значителна група кланици в Испания броят на закланите свине на седмица не надхвърля 500 средно на година. Поради това е необходим метод за класификация на кланичните трупове на свине, който да е подходящ за капацитета на кланиците.

(4)

Испания отправи искане пред Комисията да разреши три нови метода за класификация на кланичните трупове на свине на територията ѝ и представи подробно описание на пробната дисекция, указвайки принципите, на които се основават тези методи, резултатите от пробната дисекция и уравненията, използвани за изчисляване на процента постно месо, в протокола по член 23, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1249/2008 на Комисията от 10 декември 2008 г. за установяване на подробни правила за прилагане на скàлите на Общността за класификация на кланични трупове на говеда, свине и овце и за отчитане на цените, свързани с тях (3).

(5)

След разглеждане на посоченото искане беше установено, че са изпълнени условията за разрешаване на тези методи за класификация. По тази причина те следва да бъдат разрешени в Испания.

(6)

Поради това Решение 2009/11/ЕО следва да бъде съответно изменено.

(7)

Не следва да се разрешават изменения на уредите или методите за класификация, освен ако са изрично разрешени с решение за изпълнение на Комисията.

(8)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Управителния комитет за общата организация на селскостопанските пазари,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Решение 2009/11/ЕО се изменя, както следва:

1)

Член 1 се заменя със следното:

„Член 1

Съгласно точка 1, раздел Б.IV от приложение V към Регламент (ЕО) № 1234/2007 на Съвета (4) се разрешава използването на следните методи за класификация на кланичните трупове на свине в Испания:

а)

уредът „Fat-O-Meat’er (FOM)“ и съответните методи за оценка, като подробности за тях са представени в част 1 от приложението;

б)

уредът „Fully automatic ultrasonic carcase grading (Autofom)“ и съответните методи за оценка, като подробности за тях са представени в част 2 от приложението;

в)

уредът „Ultrafom 300“ и съответните методи за оценка, като подробности за тях са представени в част 3 от приложението;

г)

уредът „Automatic vision system (VCS2000)“ и съответните методи за оценка, като подробности за тях са представени в част 4 от приложението;

д)

уредът „Fat-O-Meat’er II (FOM II)“ и съответните методи за оценка, като подробности за тях са представени в част 5 от приложението;

е)

уредът „AutoFOM III“ и съответните методи за оценка, като подробности за тях са представени в част 6 от приложението;

ж)

„ръчен метод (ZP)“ с линия и съответните методи за оценка, като подробности за тях са представени в част 7 от приложението.

Ръчният метод (ZP) с линия, който е посочен в буква ж) от първа алинея, се разрешава само за кланици:

а)

където броят на закланите свине на седмица не надхвърля 500 средно на година, и

б)

които имат кланична линия с максимален капацитет от 40 свине на час.

2)

Приложението се изменя в съответствие с приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресат на настоящото решение е Кралство Испания.

Съставено в Брюксел на 12 юли 2012 година.

За Комисията

Dacian CIOLOȘ

Член на Комисията


(1)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 6, 10.1.2009 г., стр. 79.

(3)  ОВ L 337, 16.12.2008 г., стр. 3.

(4)  ОВ L 299, 16.11.2007 г., стр. 1.“


ПРИЛОЖЕНИЕ

В приложението към Решение 2009/11/ЕО се добавят следните части 5, 6 и 7:

Част 5

FAT-O-MEAT’ER (FOM II)

1.

Правилата в тази част се прилагат, когато класификацията на кланичните трупове на свине се извършва с уреда „Fat-O-Meat’er (FOM II)“.

2.

Уредът е нова версия на системата за измерване „Fat-O-Meat’er“. FOM II се състои от оптична сонда с нож, устройство за измерване на дебелината с оперативно разстояние между 0 и 125 mm и табло за събиране и анализ на данни — компютър Carometec Touch Panel i15 (защита срещу проникване IP69K). Резултатите от измерванията се преобразуват в съдържание на постно месо от самия уред FOM II.

3.

Съдържанието на постно месо в кланичния труп се изчислява по следната формула:

Ŷ = 64,53 – 0,876 × X1 + 0,181 × X2

където:

Ŷ

=

установеният процент на постно месо в кланичния труп,

X1

=

дебелината на гръбната сланина (включително кожата) в милиметри, измерена перпендикулярно на гърба на кланичния труп на 6 cm от линията на разреза между 3-то и 4-то последни ребра,

X2

=

дебелината на гръбния мускул в милиметри, измерена по същото време, място и начин като X1.

Тази формула се отнася за кланичните трупове с тегло между 60 и 120 килограма (топло тегло).

Част 6

AUTOFOM III

1.

Правилата в тази част се прилагат, когато класификацията на кланичните трупове на свине се извършва с уреда „AutoFOM III“.

2.

Уредът е снабден с шестнадесет ултразвукови датчика (Carometec A/S), работещи на честота 2 MHz, с оперативно разстояние между датчиците от 25 mm. Ултразвуковите данни включват измервания на дебелината на гръбната сланина и мускула и измервания на свързаните параметри. Резултатите от измерванията се преобразуват в процент на постно месо с помощта на компютър.

3.

Съдържанието на постно месо в кланичния труп се изчислява по следната формула:

Ŷ = 68,44293415 – (0,35254288 × R2P10) – (0,31514342 × R2P15) – (0,19383319 × R2P16) + (0,02067879 × R3P3) + (0,03303812 × R3P5) + (0,02479771 × R3P6) + (0,02710736 × R3P7) + (0,02310621 × R3P9) – (0,07075210 × R4P10)

където:

Ŷ

=

установеният процент на постно месо в кланичния труп,

R2P10, R2P15, R2P16,R3P3, R3P5, R3P6, R3P7, R3P9 и R4P10 са променливите, измервани с AutoFOM III.

4.

Описанието на точките, в които се извършват измерванията, е дадено в част II от протокола, който Испания представи на Комисията в съответствие с член 23, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1249/2008 (1).

Тази формула се отнася за кланичните трупове с тегло между 60 и 120 килограма (топло тегло).

Част 7

РЪЧЕН МЕТОД (ZP)

1.

Правилата в тази част се прилагат, когато класификацията на кланичните трупове на свине се извършва по ръчния метод (ZP) чрез измерване с линия.

2.

При този метод може да се използва линия, като класификацията се извършва въз основа на уравнението за прогнозиране на съдържанието на постно месо. Методът се основава на ръчно измерване на дебелината на сланината и мускула в средната линия на разреза на кланичния труп.

3.

Съдържанието на постно месо в кланичните трупове се изчислява по следната формула:

Ŷ = 59,89 – 0,821 × F + 0,157 × M

където:

Ŷ

=

установеният процент на постно месо в кланичния труп,

F

=

минималната дебелина на сланината (включително кожата) в милиметри, която е видима в средната линия на разреза на кланичния труп и която покрива M. gluteus medius,

M

=

дебелината на поясния мускул в милиметри, която е видима в средната линия на разреза на кланичния труп и която е измерена като най-късото разстояние между предната (краниалната) част на M. gluteus medius и горния (гръбния) край на гръбначномозъчния канал.

Тази формула се отнася за кланичните трупове с тегло между 60 и 120 килограма (топло тегло).


(1)  ОВ L 337, 16.12.2008 г., стр. 3.“


Top