EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0257

2012/257/ЕС: Решение на Комисията от 11 май 2012 година относно невключването на веществото налед за продуктов тип 18 в приложение I, IА или IБ към Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди (нотифицирано под номер C(2012) 3050) текст от значение за ЕИП

OJ L 126, 15.5.2012, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 050 P. 136 - 136

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/257/oj

15.5.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 126/12


РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 11 май 2012 година

относно невключването на веществото налед за продуктов тип 18 в приложение I, IА или IБ към Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди

(нотифицирано под номер C(2012) 3050)

(текст от значение за ЕИП)

(2012/257/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно пускането на пазара на биоциди (1), и по-специално член 16, параграф 2, втора алинея от нея,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 1451/2007 на Комисията от 4 декември 2007 г. относно втората фаза на 10-годишната работна програма, посочена в член 16, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно пускането на пазара на биоциди (2) се определя списък на активни вещества, подлежащи на оценка с оглед на евентуалното им включване в приложение I, IА или IБ към Директива 98/8/ЕО. Този списък включва веществото налед.

(2)

Съгласно Регламент (ЕО) № 1451/2007 на веществото налед (CAS № 300-76-5; ЕО № 206-098-3) е направена оценка в съответствие с член 11, параграф 2 от Директива 98/8/ЕО за употреба в продуктов тип 18, инсектициди, акарициди и продукти за борба срещу други артроподи, както е определен в приложение V към посочената директива.

(3)

За докладваща държава-членка бе определена Франция, която на 17 февруари 2010 г. представи на Комисията доклада на компетентния орган, придружен от препоръка, в съответствие с член 14, параграфи 4 и 6 от Регламент (ЕО) № 1451/2007.

(4)

Докладът на компетентния орган беше разгледан от държавите-членки и Комисията. В съответствие с член 15, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1451/2007 на заседанието на Постоянния комитет по биоцидите на 9 декември 2011 г. констатациите от прегледа бяха включени в доклад за оценка.

(5)

Оценката показа, че за биоцидите, използвани като инсектициди, акарициди и продукти за борба срещу други артроподи и съдържащи налед, не може да се очаква да отговарят на изискванията, определени в член 5 от Директива 98/8/ЕО. Сценариите, разгледани в оценката на риска за човешкото здраве, както и в оценката на риска за околната среда, показват потенциален и неприемлив риск. Освен това при оценката не е доказана достатъчна ефикасност. Следователно не е целесъобразно веществото налед да бъде включено за употреба в продуктов тип 18 в приложение I, IА или IБ към Директива 98/8/ЕО.

(6)

В интерес на правната сигурност датата, от която биоцидите от продуктов тип 18, съдържащи налед, повече не следва да бъдат пускани на пазара, следва да се определи, като се вземат предвид както неприемливите ефекти на тези продукти, така и законните очаквания на производителите им.

(7)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Постоянния комитет по биоцидите,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Веществото налед не се включва в приложение I, IА или IБ към Директива 98/8/ЕО за продуктов тип 18.

Член 2

За целите на член 4, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1451/2007, считано от 1 ноември 2012 г. биоциди за продуктов тип 18, съдържащи налед (CAS № 300-76-5; ЕО № 206-098-3), повече не се пускат на пазара.

Член 3

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 11 май 2012 година.

За Комисията

Janez POTOČNIK

Член на Комисията


(1)  ОВ L 123, 24.4.1998 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 325, 11.12.2007 г., стр. 3.


Top