EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0119

2012/119/ЕС: Решение за изпълнение на Комисията от 10 февруари 2012 година за формулиране на правила в Ръководство относно събирането на данни и съставянето на референтни документи за най-добрите налични техники (НДНТ), както и за осигуряването на тяхното качество, съгласно изискванията на Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно емисиите от промишлеността (нотифицирано под номер C(2012) 613) текст от значение за ЕИП

OJ L 63, 2.3.2012, p. 1–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 012 P. 273 - 311

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 02/03/2012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/119/oj

2.3.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 63/1


РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КОМИСИЯТА

от 10 февруари 2012 година

за формулиране на правила в Ръководство относно събирането на данни и съставянето на референтни документи за най-добрите налични техники (НДНТ), както и за осигуряването на тяхното качество, съгласно изискванията на Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета относно емисиите от промишлеността

(нотифицирано под номер C(2012) 613)

(текст от значение за ЕИП)

(2012/119/ЕС)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2010/75/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 г. относно емисиите от промишлеността (за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването) (1), и по-специално член 13, параграф 3 от нея,

като има предвид, че:

(1)

В член 13, параграф 1 от Директива 2010/75/ЕС се изисква Комисията да организира обмен на информация относно емисиите от промишлеността между себе си, държавите-членки, съответните промишлени отрасли и екологични неправителствени организации с цел да се улесни формулирането на референтни документи за най-добрите налични техники (НДНТ) съгласно съответното определение в член 3, параграф 11 от цитираната директива.

(2)

В съответствие с посоченото в член 13, параграф 2 от Директива 2010/75/ЕС обменът на информация следва да включва, наред с други неща, данни за екологичните показатели на инсталациите и техниките, както и за съответния мониторинг, най-добри налични техники и новопоявяващи се техники.

(3)

С Решение на Комисията от 16 май 2011 г. за създаване на форум за обмен на информация в съответствие с член 13 от Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността (2) бе създаден такъв форум, състоящ се от представители на държавите-членки, съответните промишлени отрасли и екологични неправителствени организации.

(4)

В съответствие с член 13, параграф 3 от Директива 2010/75/ЕС на 13 септември 2011 г. Комисията получи становището (3) на този форум относно Ръководството за събиране на данни и съставяне на референтни документи за НДНТ и за осигуряването на тяхното качество, включително на подходящо съдържание и формат, като това становище е общественодостъпно.

(5)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в съответствие със становището на Комитета, създаден съгласно член 75, параграф 1 от Директива 2010/75/ЕС,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Ръководството за събиране на данни и съставяне на референтни документи за НДНТ, както и за осигуряване на тяхното качество, включително на подходящо съдържание и формат, предвидено в член 13, параграф 3, букви в) и г) от Директива 2010/75/ЕС, е формулирано в приложението към настоящото решение.

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Съставено в Брюксел на 10 февруари 2012 година.

За Комисията

Janez POTOČNIK

Член на Комисията


(1)  ОВ L 334, 17.12.2010 г., стр. 17.

(2)  ОВ C 146, 17.5.2011 г., стр. 3.

(3)  http://circa.europa.eu/Public/irc/env/ied/library?l=/ied_art_13_forum/opinions_article


ПРИЛОЖЕНИЕ

РЪКОВОДСТВО

за практическата уредба на обмена на информация съгласно член 13, параграф 3, букви в) и г) от Директива 2010/75/ЕС, включително относно събирането на данни, изготвянето на референтни документи за най-добрите налични техники (НДНТ) и осигуряването на качеството им

ГЛАВА 1: ЦЕЛ И ОБЩА ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗГОТВЯНЕ И ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕ НА РЕФЕРЕНТЕН ДОКУМЕНТ (BREF) ЗА НАЙ-ДОБРИТЕ НАЛИЧНИ ТЕХНИКИ (НДНТ)

1.1.

Контекст

1.1.1.

Какво представлява референтният документ (BREF) и какви са неговите цели

1.1.2.

„Хоризонтални“ и „вертикални“ BREF

1.2.

Процедура за изготвяне и преразглеждане на BREF

1.2.1.

Обща процедура за изготвяне на нов BREF

1.2.2.

Обща процедура за преразглеждане на BREF

1.2.3.

Цел на преразглеждането на BREF

1.2.4.

Типичен работен процес при изготвянето и преразглеждането на BREF

1.3.

Становище на форума, създаден съгласно член 13 от Директива 2010/75/ЕС

1.4.

Приемане на заключения за НДНТ и публикуване на BREF

ГЛАВА 2: СЪДЪРЖАНИЕ И ОБХВАТ НА BREF

2.1.

Въведение

2.2.

Структура на BREF

2.3.

Съдържание на BREF

2.3.1.

Обща информация относно съдържанието на BREF

2.3.2.

Предговор

2.3.3.

Обхват

2.3.4.

Обща информация за съответния сектор

2.3.5.

Прилагани процеси и техники

2.3.6.

Текущи стойности на нивата на емисии и консумация

2.3.7.

Техники, подходящи да бъдат взети предвид при определянето на НДНТ

2.3.7.1.

Обща информация относно техниките, подходящи да бъдат взети предвид при определянето на НДНТ

2.3.7.2.

Информация, която следва да присъства за всяка от описваните техники

2.3.7.2.1.

Описание

2.3.7.2.2.

Техническо описание

2.3.7.2.3.

Ползи за околната среда

2.3.7.2.4.

Екологична ефективност и експлоатационни данни

2.3.7.2.5.

Сумарни въздействия върху компонентите на околната среда

2.3.7.2.6.

Технически съображения, имащи значение за приложимостта

2.3.7.2.7.

Икономически показатели

2.3.7.2.8.

Движеща сила за реализация

2.3.7.2.9.

Примерни инсталации

2.3.7.2.10.

Референтна литература

2.3.8.

Заключения за най-добрите налични техники (НДНТ)

2.3.9.

Новопоявяващи се техники

2.3.10.

Заключителни бележки и препоръки за бъдеща работа

2.3.11.

Референтна литература

2.3.12.

Речник на термините и съкращенията

2.3.13.

Приложения

ГЛАВА 3: ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЗА НДНТ

3.1.

Въведение

3.2.

Елементи на отделните заключения за НДНТ

3.2.1.

Обща информация

3.2.2.

Описание на техниките

3.2.3.

Информация за оценка на приложимостта на техниките

3.3.

Заключения за конкретни НДНТ и свързаните с тях нива на екологична ефективност

3.3.1.

Заключения за конкретни НДНТ и съответните нива на емисии

3.3.2.

Заключения за конкретни НДНТ и съответните нива на екологична ефективност, различни от нивата на емисии

3.4.

Заключения за конкретни НДНТ без съответни нива на екологична ефективност

ГЛАВА 4: ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБМЕНА НА ИНФОРМАЦИЯ

4.1.

Въведение

4.2.

Роля на комитета, създаден съгласно член 75 от Директива 2010/75/ЕС

4.3.

Роля на форума, създаден съгласно член 13 от Директива 2010/75/ЕС

4.4.

Роля на техническите работни групи (ТРГ)

4.4.1.

Създаване на ТРГ

4.4.2.

Отговорности и задачи на ТРГ

4.4.3.

Подгрупи на ТРГ

4.4.4.

Посещения на място

4.4.5.

Участие на доставчици на оборудване в обмена на информация

4.5.

Роля на Европейското бюро за КПКЗ

4.6.

Основни елементи на обмена на информация

4.6.1.

Съставяне на „списъка на желания“

4.6.2.

Заседания на ТРГ

4.6.2.1.

Обща информация

4.6.2.2.

Първоначално заседание

4.6.2.3.

Окончателно заседание на ТРГ

4.6.2.3.1.

Обща информация

4.6.2.3.2.

Особени мнения

4.6.3.

Първи кръг на събиране на данни след първоначалното заседание

4.6.4.

Искания за допълнителна информация (RAI)

4.6.5.

Работни документи и официални проекти за BREF

4.6.5.1.

Официални проектодокументи

4.6.5.2.

Работни проектодокументи

4.6.6.

Формулиране на коментари относно официалните проекти на BREF

4.7.

Инструменти за обмен на информация

4.7.1.

Информационна система за НДНТ (BATIS)

4.7.2.

Уебсайт на Европейското бюро за КПКЗ

4.8.

Сигурност на личните данни

ГЛАВА 5: СЪБИРАНЕ И ПОДАВАНЕ НА ДАННИ

5.1.

Въведение

5.2.

Общи принципи за събиране и предоставяне на данни за изготвянето и преразглеждането на BREF

5.2.1.

Вид на данните

5.2.2.

Формат на данните

5.2.3.

Качество на данните

5.3.

Въпроси, свързани с поверителността

5.4.

Данни за екологичната ефективност и експлоатационни данни, необходими за главите от BREF, озаглавени „Техники, подходящи да бъдат взети предвид при определянето на НДНТ“ и „Заключения за най-добрите налични техники (НДНТ)“

5.4.1.

Обща информация относно данните за екологичната ефективност и експлоатационните данни

5.4.2.

Консумация

5.4.2.1.

Обща информация относно консумацията

5.4.2.2.

Консумация на суровини и спомагателни материали

5.4.2.3.

Използване на вода

5.4.2.4.

Използване на енергия

5.4.3.

Емисии във водата

5.4.4.

Емисии във въздуха

5.4.5.

Остатъци/отпадъци

5.4.6.

Друга информация

5.4.7.

Референтна информация, която трябва да придружава данните за емисиите

5.4.7.1.

Обща информация

5.4.7.2.

Мониторинг

5.4.7.3.

Средни стойности, интервали и разпределение на стойностите на емисиите

5.5.

Специфични въпроси, попадащи в кръга на компетенциите на всяка техническа работна група

ГЛАВА 6: ОСИГУРЯВАНЕ НА КАЧЕСТВОТО ПРИ ИЗГОТВЯНЕТО И ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕТО НА BREF

ДОПЪЛНЕНИЕ 1: СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ДАННИТЕ

ДОПЪЛНЕНИЕ 2: ТИПИЧЕН ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРОЦЕС ЗА ИЗГОТВЯНЕТО И ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕТО НА BREF

ГЛАВА 1

Цел и обща процедура за изготвяне и преразглеждане на референтен документ (BREF) за най-добрите налични техники (НДНТ)

1.1.   Контекст

1.1.1.   Какво представлява референтният документ (BREF) и какви са неговите цели

Съгласно член 13, параграф 1 от Директива 2010/75/ЕС от Комисията се изисква да организира обмен на информация между себе си и държавите-членки, съответните промишлени отрасли и неправителствените организации, съдействащи за опазването на околната среда, с цел изготвяне, преразглеждане и при необходимост актуализиране на референтните документи (наричани по-долу „BREF“) за най-добрите налични техники (НДНТ).

В член 13, параграф 2 от Директива 2010/75/ЕС се изисква също този обмен на информация да включва по-специално:

а)

работните показатели на инсталациите и на техниките за намаление на емисиите, изразяващи се в краткосрочни и дългосрочни средни стойности, в случаите, при които това е подходящо, и съответните референтни условия, консумацията и естеството на суровините, консумацията на вода, използването на енергия и генерирането на отпадъци;

б)

използваните техники, свързания с тях мониторинг, сумарните въздействия върху компонентите на околната среда (cross-media effects), икономическата и техническата жизнеспособност, както и новостите в тях;

в)

най-добрите налични техники и новопоявяващите се техники, определени след разглеждане на въпросите, посочени в букви а) и б).

Определение за референтен документ (BREF) за най-добрите налични техники (НДНТ), който е резултат от обмена на информация, е дадено в член 3, параграф 11 от Директива 2010/75/ЕС. Това е документ, изготвен за определени дейности, описващ по-специално прилаганите техники, сегашните количества на емисиите и консумацията, разглежданите техники за определяне на НДНТ, както и заключенията за НДНТ и всякакви новопоявяващи се техники, в който се отделя специално внимание на критериите, посочени в приложение III към Директива 2010/75/ЕС. Поради това по определение BREF представлява описателен документ, който не предписва използването на определена техника или специална технология, нито пък представлява тълкуване на Директива 2010/75/ЕС.

Определение за най-добрите налични техники (НДНТ) е дадено в член 3, параграф 10 от Директива 2010/75/ЕС; те са дефинирани като най-ефективния и най-напредналия етап в разработването на дейностите и методите за тяхното осъществяване, показващ практическата пригодност на конкретни техники да служат като база за определяне на съответните норми за допустими емисии и други условия съгласно разрешителното, имащи за цел предотвратяването, а в случаите, когато това е практически невъзможно, намаляването на емисиите и въздействието им върху околната среда като цяло:

а)

„Техники“ включва както използваната технология, така и начина на проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация и извеждане от експлоатация на инсталацията.

б)

„Налични техники“ означава техники, разработени в мащаб, който позволява прилагането им в съответния промишлен отрасъл, при условия на икономическа и техническа жизнеспособност и с отчитане на свързаните с тях разходи и предимства, независимо от това дали тези техники се използват или създават в съответната държава-членка, при условие че са достъпни в разумна степен за оператора.

в)

„Най-добри“ означава най-ефективни с оглед постигането на висока степен на опазване на околната среда като цяло.

Освен това съгласно член 3, параграф 12 от Директива 2010/75/ЕС се изисква в референтния документ за най-добрите налични техники (BREF) да присъства раздел „заключения за НДНТ“, в който да са посочени заключенията за НДНТ и да е дадено описание на НДНТ, информация за оценка на тяхната приложимост, размерът на емисиите при прилагане на НДНТ, съответният мониторинг, размерът на консумацията и, когато е уместно — съответните мерки за възстановяване на замърсени зони. Заключенията за НДНТ следва да бъдат приемани посредством процедурата, посочена в член 75, параграф 2 от Директива 2010/75/ЕС. Те служат за отправна точка при определяне на условията съгласно разрешителното за инсталациите, попадащи в приложното поле на Директива 2010/75/ЕС.

Предназначението на BREF е да се определят НДНТ и да се ограничат различията в ЕС по отношение на нивата на емисиите от промишлените дейности. Референтните документи за най-добри налични техники (BREF) следва да осигуряват информация на компетентните органи на държавите-членки, индустриалните оператори, Комисията и обществеността като цяло за това какво представляват НДНТ и новопоявяващите се техники при дейностите, попадащи в обхвата на Директива 2010/75/ЕС. Процесът на определяне на НДНТ и новопоявяващите се техники трябва да бъде прозрачен и обективен и да се основава на солидна техническа и икономическа информация. Освен това BREF трябва да служи като стимул за подобряване на екологичната ефективност в ЕС.

С оглед да изпълнява основното си предназначение и да е удобно за ползване, съдържанието на BREF трябва да се ограничава до съответната информация, необходима за определянето на НДНТ и нивата на екологична ефективност, както е описано в глава 3 (1), както и на новопоявяващите се техники в контекста на изпълнение на Директива 2010/75/ЕС. BREF няма за цел да бъде учебник за техниките за предотвратяване и контрол на замърсяването. Съществува обширна литература по темата, която при необходимост може да бъде посочена в BREF със съответни позовавания. При все това от съществено значение е BREF да включва информация относно основните техники, разгледани от техническите работни групи (ТРГ, вж. раздел (2) 4.4) при определянето на НДНТ и относно основанията за заключенията за НДНТ, формулирани от ТРГ.

1.1.2.   „Хоризонтални“ и „вертикални“ BREF

Съдържанието на BREF може да включва или само въпроси, свързани с конкретни промишлени дейности („вертикални“ BREF), или да е насочено към многосекторни въпроси („хоризонтални“ BREF (3)).

„Хоризонталните“ и „вертикалните“ BREF трябва да се разработват като допълващи се документи с цел определяне на разрешителните условия за инсталации, попадащи в обхвата на Директива 2010/75/ЕС. „Вертикалните“ BREF могат да включват информация относно техниките, които могат да помогнат на ТРГ при определянето на НДНТ за други сектори. „Хоризонталните“ BREF включват информация от общ характер, която може да бъде използвана по отношение на много дейности, попадащи в обхвата на Директива 2010/75/ЕС. В „хоризонталните“ BREF следва да бъде включена информация, която да допълва информацията, съдържаща се във „вертикалните“ BREF относно аспекти, които засягат няколко промишлени сектора. Това не бива да води до противоречия между заключенията на „вертикалните“ и „хоризонталните“ BREF. С цел да се улесни използването както на „вертикалните“, така и на „хоризонталните“ BREF посредством допълване помежду им, е необходимо в отнасящия се за определена област BREF да се съдържат подходящи препратки към други приложими „вертикални“ и „хоризонтални“ BREF.

1.2.   Процедура за изготвяне и преразглеждане на BREF

Комисията организира и координира обмена на информацията чрез съдействието на Европейскотo бюро за КПКЗ (EIPPCB) към ГД „Съвместен изследователски център“ и на ГД „Околна среда“. Заинтересованите страни, участващи в обмена на информация, както е предвидено в член 13, параграф 1 от Директива 2010/75/ЕС (държави-членки, промишлени отрасли, екологични неправителствени организации — НПО и Комисията), ръководят процеса чрез форума, създаден съгласно член 13, параграф 3 от Директива 2010/75/ЕС. Те имат принос за изготвянето и преразглеждането на BREF, като вземат участие в ТРГ. Повече информация относно ролята на заинтересованите страни и функционирането на форума и на ТРГ е дадена в глава 4.

Комисията взема решение за изготвяне на BREF или за преразглеждане на BREF. В съответствие с член 13, параграф 3, буква б) Комисията отчита мнението на Форума относно работната програма за обмен на информация.

1.2.1.   Обща процедура за изготвяне на нов BREF

Тъй като в приложение I към Директива 2010/75/ЕС са включени някои дейности, които не попадат в обхвата на приложение I към Директива 2008/1/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4), е необходимо да бъдат разработени нови BREF.

Работният процес по изготвянето на нов BREF има много сходства с работния процес при преразглеждане на BREF, описан в раздел 1.2.4. Основните различия се състоят в това, че при новоизготвяните BREF може да не се изискват „пожелания“ (вж. раздел 4.6), че е необходимо събирането на повече информация, както и в това, че като цяло се очакват два официални проекта на BREF преди провеждане на окончателното заседание на ТРГ.

1.2.2.   Обща процедура за преразглеждане на BREF

Преразглеждането на BREF е продължителен процес поради динамичния характер на НДНТ. Например могат да се появят нови мерки и техники, науката и технологиите се развиват непрекъснато и в промишлеността се въвеждат успешно нови или новопоявяващи се процеси. С цел отразяване на такива промени и на последиците от тях по отношение на НДНТ, необходимо е BREF периодично да се преглеждат и при необходимост да се актуализират по съответния начин. Този въпрос е разгледан изрично в съображение 13 от Директива 2010/75/ЕС, в което се посочва, че Комисията следва да има за цел актуализациите на BREF да се правят не по-късно от осем години след публикуването на съответната предходна версия.

При приемане на решението за преразглеждане на BREF трябва да се вземе предвид информацията в главата на съответния BREF, озаглавена „Новопоявяващи се техники“, както и в раздела на този BREF, озаглавен „Заключителни бележки и препоръки за бъдеща работа“ (вж. раздел 2.2), наред с други фактори, като например признаци, че може да са налични нови техники, необходимостта от разширяване на обхвата на BREF и необходимостта в обхвата да бъдат включени продукти/вещества или процеси, които все още не са включени в него.

1.2.3.   Цел на преразглеждането на BREF

Целта на преразглеждането на BREF е да се установи какви развития има в съответните НДНТ. Това се постига главно чрез разглеждане на частите на BREF, в които се съдържат заключенията относно НДНТ, и чрез преразглеждане или актуализиране на тези заключения, когато е налична нова информация, позволяваща извършването на това.

Поради това не се очаква преразглеждането на BREF да включва пълна промяна или изменение на целия BREF. При все това следва да се отбележи, че в някои случаи първите преразглеждания на BREF могат да включват значително по-голям брой изменения в сравнение с последващи преразглеждания.

Несъмнено най-значимата нова информация, която трябва да бъде идентифицирана, събрана и предоставена в рамките на обмена на информация за преразглеждане на BREF, е тази, която може да доведе до преразглеждане или актуализиране на заключенията за НДНТ. За тази цел е от решаващо значение данните да бъдат събирани въз основа на указанията, дадени в глава 5.

Също така, преразглеждането на BREF следва да включва:

1.

Актуализиране и допълване на стара обща информация на основата на по-нови данни.

2.

Отстраняване на остаряла и неактуална информация.

3.

Поправяне на грешки и премахване на всички несъответствия с други BREF.

Преразглеждането на BREF следва да бъде насочено най-вече към неговите глави, озаглавени „Техники, подходящи да бъдат взети предвид при определянето на НДНТ“, „Заключения за най-добрите налични техники (НДНТ)“ и „Новопоявяващи се техники“, и в по-малка степен към главите, озаглавени „Прилагани процеси и техники“ (в случай на важни промени в главата) и „Текущи стойности на нивата на емисии и консумация“. Преразглеждането на другите глави на BREF следва да има по-нисък приоритет.

Като цяло е необходимо да се осигури по отношение на всичката оставаща в BREF информация да е във възможно разумно постижима степен най-актуална, съгласувана и точна.

1.2.4.   Типичен работен процес при изготвянето и преразглеждането на BREF

Типичният работен процес за изготвянето и преразглеждането на BREF (вж. допълнение 2) включва следните основни възлови моменти: първоначално заседание, изготвяне на един или два официални проектодокумента и окончателно заседание на ТРГ (вж. раздел 4.6.2.3). В зависимост от вида на процеса (изготвяне или преразглеждане на BREF) съществуват следните варианти на работен процес:

1.

За изготвяне на нов BREF или за преразглеждане на BREF със съществено разширяване на обхвата като цяло се считат за необходими два официални проектодокумента; цялостният процес в тези случай трябва да отнеме между 31 и 39 месеца.

2.

За първото преразглеждане на BREF без съществено разширяване на обхвата могат да бъдат необходими два официални проектодокумента, въпреки че като общо правило се очаква да бъде достатъчен един официален проектодокумент; следователно процесът като цяло ще отнеме между 24 и 29 месеца (в случай че се изготви един официален проектодокумент) или между 29 и 39 месеца (в случай че се изготвят два официални проектодокумента).

3.

За последващи преразглеждания на BREF без съществено разширяване на обхвата се очаква да бъде достатъчен един официален проектодокумент и процесът следва да отнеме между 24 и 29 месеца.

Тези варианти на работен процес са референтни постановки за ТРГ. Те могат да бъдат адаптирани от Европейското бюро за КПКЗ, след консултация с ТРГ, във връзка със специфичните характеристики на конкретния BREF, като също така се отчита натрупаният от изготвянето и преразглеждането опит с други BREF. Основните етапи на изготвяне и преразглеждане на BREF и сроковете за тяхното изпълнение са описани подробно в таблица 1.

Тези етапи са съобразени с целта, определена в съображение 13 от Директива 2010/75/ЕС, че BREF следва да бъдат актуализирани не по-късно от осем години след публикуването на предходната им версия.

Посочените по-горе срокове следва да се разглеждат като характерни за един типичен „вертикален“ BREF (вж. раздел 1.1.2).

Точните етапи и срокове на работата за всеки BREF зависят от редица фактори, включително от обхвата на BREF (и възможното разширяване на обхвата в случай на преразглеждания на BREF), броя и сложността на темите, които трябва да бъдат разгледани, от ресурсите на Европейското бюро за КПКЗ (като се има предвид неговата централна роля в процеса на обмен на информация), и по-специално от степента на активно и ефективно участие на ТРГ. Гъвкавостта, която съществува по отношение на адаптирането на работния процес към специфичните характеристики на конкретния BREF, се прилага, без да се засяга общата цел за завършване на работата в сроковете, посочени по-горе.

Като цяло се очаква да бъдат провеждани по две пленарни заседания на ТРГ по време на преразглеждането на BREF (първоначалното заседание и окончателното заседание, вж. раздел 4.6.2). При все това в определени изключителни случаи (например когато е била предоставена много нова информация или когато определянето на НДНТ е особено противоречиво) може да бъде проведено допълнително пленарно заседание на ТРГ. В допълнение към тези пленарни заседания на ТРГ могат да бъдат организирани заседания на подгрупи за улесняване на работата (вж. раздел 4.4.3).

Освен това по принцип се очаква да бъде публикуван един официален проектодокумент преди окончателното пленарно заседание на ТРГ (вж. раздел 4.6.2.3), освен в случаите на изготвяне на нов BREF или при особено сложно преразглеждане, включително например преразглеждане със съществено разширяване на обхвата, когато е необходим втори официален проектодокумент. В допълнение към този официален проектодокумент (тези официални проектодокументи) с цел улесняване на работата могат да бъдат разпространявани и работни проектодокументи (вж. раздел 4.6.5).

С оглед постигане на най-ефективно използване на ресурсите на всички участници в изготвянето и преразглеждането на BREF е необходимо да има краен срок за предоставяне на по-голямата част от информацията, обещана или посочена в заключенията на първоначалното заседание (вж. раздел 4.6.2.2). Представената след този краен срок информация ще бъде приемана само при изключителни обстоятелства, след консултация с ТРГ, и ще бъде вземана предвид само от Европейското бюро за КПКЗ в случаите, при които то взема значително участие в определянето или актуализирането на заключения относно НДНТ.

При необходимост Европейското бюро за КПКЗ може да отправя искания за допълнителна информация (RAI) към ТРГ с цел събиране на всякаква важна липсваща информация, която се счита за необходима, по-конкретно във връзка с определянето на заключения за НДНТ в съответствие с указанията, посочени в глави 3 и 5 от настоящия документ (вж. раздел 4.6.4).

Таблица 1

Основни етапи на изготвяне и преразглеждане на BREF

Етап №

Етап от преразглеждането на BREF

Очаквано време за изпълнение на етапа

(месеци)

Време от началото на работите с натрупване

(месеци)

Коментари

0

Подготовка за преразглеждането

 

 

След окончателното изготвяне на BREF Европейското бюро за КПКЗ поддържа форума на Информационната система за НДНТ (BATIS) по този BREF (вж. раздел 4.7.1), по-специално по отношение на последващи действия във връзка с препоръките за бъдеща работа, направени в BREF (вж. раздел 2.3.10), и с оглед на бъдещото преразглеждане на BREF. BATIS следва да служи като форум за дискусия и обмен на информация, които да послужат при следващия процес на преразглеждане.

1

(Ре)активиране на ТРГ и призоваване за изразяване на желания

2

2

Европейското бюро за КПКЗ свиква (или отново свиква) ТРГ (като призовава за потвърждаване на членството и на данните за влизане в контакт). В случай на извършване на преразглеждане на BREF Европейското бюро за КПКЗ иска от членовете на ТРГ да представят своите желания по отношение на информацията, която биха искали да се разгледа по време на процеса на преразглеждане или във връзка с изменения/корекции, които биха искали да се внесат в съществуващия текст (вж. раздел 4.6.1).

2

Първоначално заседание

3

5

В случай на извършване на преразглеждане на BREF Европейското бюро за КПКЗ структурира и определя консолидиран списък на желания и при необходимост разработва стандартни формуляри по всеки въпрос, свързан със списъка на желанията, с оглед ТРГ да предостави информация по структуриран, ефективен и пряко използваем начин.

Европейското бюро за КПКЗ свиква заседание (вж. раздел 4.6.2.2) на ТРГ с цел изясняване на процеса, обсъждане на списъка на желания (в случай на извършване на преразглеждане на BREF), постигане на споразумение относно обхвата на преразглеждането и постигане на споразумение относно данните, които следва да бъдат събрани, и техния формат въз основа на указанията за събиране на данни, дадени в глава 5.

ТРГ се споразумява за процедура, основаваща се на общи указания на Европейското бюро за КПКЗ за разглеждане на въпроси, като поверителна бизнес информация, чувствителна информация по законодателството за защита на конкуренцията, конфликт на интереси и други съответни въпроси.

3

Нова информация (краен срок)

6

11

ТРГ събира и предоставя информацията, обещана или посочена в заключенията на първоначалното заседание. Леснодостъпната информация се предоставя на Европейското бюро за КПКЗ незабавно, така че изготвянето на проектодокументи да може да започне във възможно най-кратък срок след първоначалното заседание.

По време на този период Европейското бюро за КПКЗ може да:

участва в посещения на място, които могат да бъдат уговорени по време на или след първоначалното заседание (вж. раздел 4.6.2.2),

проучва информация,

започне да изготвя проектодокумент, като използва наличната информация, предоставена в по-ранен период.

Информацията, предоставена от членовете на ТРГ и събрана от Европейското бюро за КПКЗ, се споделя с членовете на ТРГ в реално време чрез BATIS съгласно раздели 4.7.1 и 5.3. Членовете на ТРГ могат да представят коментарите си по предоставената информация и да споделят коментарите чрез BATIS.

4

Изготвяне на първия официален проектодокумент

4—6

15—17

Европейското бюро за КПКЗ изготвя първи официален проект на BREF (или на преразгледаните части от BREF в случай на преразглеждане на BREF) за официална консултация с ТРГ (вж. глава 1 и раздели 4.6.5.1 и 4.6.6).

Очаква се, че информацията, предоставена по време на периода на консултация, обикновено ще е достатъчна за изясняване на общата картина, необходима за постигане на висока степен на консенсус във връзка с главите на съответния BREF, озаглавени „Текущи стойности на нивата на емисии и консумация“ (вж. раздел 2.3.6) и „Техники, подходящи да бъдат взети предвид при определянето на НДНТ“ (вж. раздел 2.3.7), докато главата на съответния BREF, озаглавена „Заключения за НДНТ“ (вж. раздел 2.3.8), ще бъде включена в първия официален проект за преразглеждане на BREF.

5

Коментари на ТРГ

2—3

17—20

Коментарите на ТРГ относно проектодокумента следва да бъдат получени в срок от два месеца. Когато се предвижда консултация през лятото или празниците в края на годината, периодът на консултацията може да бъде удължен до максимум три месеца.

6

Изготвяне на втория официален проектодокумент

(по избор)

3—7

[20—27]

Европейското бюро за КПКЗ взима предвид всички документи и предоставената информация. Европейското бюро за КПКЗ изготвя информационен документ, включващ оценка на основните получени коментари, и изготвя втори официален проектодокумент, който съдържа една най-малкото актуализирана версия на главата на съответния BREF, озаглавена „Заключения за НДНТ“, и най-новата версия на главите на съответния BREF, озаглавени „Текущи стойности на нивата на емисии и консумация“ (вж. раздел 2.3.6) и „Техники, подходящи да бъдат взети предвид при определянето на НДНТ“ (вж. раздел 2.3.7).

7

Коментари на ТРГ

(по избор)

2—3

[22—30]

Вторият официален проектодокумент се изготвя с цел извършване на официална консултация чрез коментари на ТРГ, които следва да бъдат получени в срок от два месеца. Когато се предвижда консултация през лятото или празниците в края на годината, периодът на консултацията може да бъде удължен до максимум три месеца.

8

Окончателно заседание

3—5

20—25

[25—35]

Европейското бюро за КПКЗ анализира всички коментари и подготвя окончателно заседание на ТРГ. Европейското бюро за КПКЗ изготвя информационен документ, включващ като минимум оценка на основните получени коментари (вж. раздел 4.6.6) и съдържащ като минимум най-новата версия на главите на съответния BREF, озаглавени „Текущи стойности на нивата на емисии и консумация“ (вж. раздел 2.3.6), „Техники, подходящи да бъдат взети предвид при определянето на НДНТ“ (вж. раздел 2.3.7) и „Заключения за най-добрите налични техники (НДНТ)“ (вж. раздел 2.3.8).

Целта на това окончателно заседание на ТРГ е постигането на консенсус за окончателен проектодокумент (вж. раздел 4.6.2.3).

9

Окончателен проектодокумент

3

24—29

[29—39]

Окончателният проектодокумент се изготвя за кратко представяне на коментари от ТРГ, които следва да са насочени към промените, направени в резултат на заключенията на окончателното заседание. Европейското бюро за КПКЗ следва да осигури подаването на обратна информация към ТРГ за това как са били взети предвид тези коментари.

Актуализираният окончателен проектодокумент и оценката на получените окончателни коментари се предоставят на Форума поне осем седмици преди заседанието на Форума.

10

Представяне на заседание на Форума

 

 

Актуализираният окончателен проектодокумент се представя на Форума, от който се изисква да изрази своето становище относно проектодокумента (вж. раздел 1.3).

Комисията оповестява публично становището на Форума.

Забележка: Периодите, посочени в квадратни скоби, се отнасят за случаи, при които се разпространяват два официални проектодокумента.

С цел повишаване на ефективността при подготовката за различните дейности Европейското бюро за КПКЗ следва предварително да уведомява Форума (вж. раздел 4.3), в рамките на разумно допустим срок, за датите/периодите, в рамките на които се очаква ТРГ да бъдат повторно свикани или създадени. По същия начин Европейското бюро за КПКЗ следва да уведомява членовете на ТРГ за следващите стъпки и възможните крайни срокове.

1.3.   Становище на Форума, създаден съгласно член 13 от Директива 2010/75/ЕС

След приключване на дейностите в рамките на ТРГ окончателният актуализиран проектодокумент на BREF се изпраща на Форума, създаден съгласно член 13 от Директива 2010/75/ЕС (вж. раздел 4.3), от който ще бъде поискано да предостави своето становище относно проектодокумента. Проектодокументът се обсъжда по време на заседанието на Форума. От членовете на Форума се изисква да представят всички свои мнения относно окончателната версия на проектодокумента за BREF в писмен вид преди провеждане на заседанието.

Форумът може да разгледа inter alia:

1.

Въпроси, повдигнати в ТРГ, във връзка с които особените мнения на съответните членове на ТРГ не са отразени точно в текста на окончателния проектодокумент.

2.

Мотивирани предложения на членовете на Форума за отстраняване или изменение на изразените особени мнения от техния представител в ТРГ.

3.

Изясняване на текст, който е неясен поради неумела употреба на английски език в окончателния проектодокумент.

4.

Преразглеждания на текста, които отразяват по-точно заключението, до което е достигнала ТРГ.

5.

Корекции на печатни грешки в окончателния проектодокумент.

6.

Предложения за включване на важни въпроси, за които вече е било докладвано в основната част на BREF, в раздел „Заключителни бележки и препоръки за бъдеща работа“ (вж. раздел 2.3.10).

В съответствие с член 13, параграф 4 от Директива 2010/75/ЕС Комисията оповестява публично мнението на Форума относно предложеното съдържание на BREF и го взема предвид при процедурите за приемане на решения относно заключенията за НДНТ, както и в окончателно публикувания BREF.

1.4.   Приемане на заключения за НДНТ и публикуване на BREF

Проекторешението относно заключенията за НДНТ (вж. раздел 2.3.8 и глава 3) се изпраща от Комисията до комитета, създаден съгласно член 75 от Директива 2010/75/ЕС, във връзка с предоставянето на неговото становище в съответствие с процедурата, посочена в член 75, параграф 2 от Директива 2010/75/ЕС (вж. раздел 4.1).

След приемането на решението относно „заключенията за НДНТ“ при необходимост Европейското бюро за КПКЗ следва да измени BREF в съответствие с приетото решение относно заключенията за НДНТ и незабавно да оповести публично версията на английски език на окончателния BREF. Решението относно заключенията за НДНТ се публикува в Официален вестник на Европейския съюз на всички официални езици на ЕС.

ГЛАВА 2

Съдържание и обхват на bref

2.1.   Въведение

BREF представлява технически документ с фактологична техническа и икономическа информация, който отразява резултата от обмена на информация съгласно член 13 от Директива 2010/75/ЕС и съдържа необходимите елементи, водещи до заключенията за НДНТ във връзка със съответните дейности.

В случай че ТРГ повдигне въпроси, попадащи извън обхвата на BREF или Директива 2010/75/ЕС, тези въпроси не следва да бъдат включвани в съдържанието на BREF.

Ако това би могло да послужи на читателя специално при намиране на допълнителна информация по даден въпрос, в BREF могат да бъдат посочени имената на дружества (т.е. инсталации или доставчици), търговски наименования, участници или членове на ТРГ, освен ако такова посочване е в разрез със законодателството за конкуренцията.

2.2.   Структура на BREF

В определението за BREF, дадено в член 3, параграф 11 от Директива 2010/75/ЕС, е посочено, че BREF следва да описва по-специално прилаганите техники, сегашните стойности на нивата на емисии и консумация, разглежданите методи за определяне на най-добрите налични техники, както и заключенията за НДНТ и евентуални новопоявяващи се техники.

Като цяло BREF трябва да съдържа частите, посочени в следната таблица:

 

Предговор

 

Обхват

 

Глава: Обща информация за съответния сектор

 

Глава: Прилагани процеси и техники

 

Глава: Текущи стойности на нивата на емисии и консумация

 

Глава: Техники, подходящи да бъдат взети предвид при определянето на най-добрите налични техники (НДНТ)

 

Глава: Заключения за най-добрите налични техники (НДНТ)

 

Глава: Новопоявяващи се техники

 

Заключителни бележки и препоръки за бъдеща работа

 

Справочна литература

 

Речник на термините и съкращенията

 

Приложения (в зависимост от значимостта за сектора и достъпа до информация)

Структурата на всички BREF трябва да следва описаните в настоящия раздел общи принципи. При все това посочената тук поредица от глави е примерна и всеки BREF може да бъде структуриран различно, в случай че това е по-подходящо във връзка с неговия предмет. Структурата на „хоризонталните“ BREF (вж. раздел 1.1.2) може да се различава съществено от посочената тук структура, а някои глави може изобщо да не са подходящи. Но и при „хоризонталните“ BREF е необходимо ТРГ да постигне съгласие относно заключения за НДНТ, доколкото такива заключения са релевантни в разглеждания случай и са възможни.

Ако BREF обхваща различни подсектори или по-ясно разграничени технологични етапи в даден сектор, би могло да е по-подходящо да се изготвят отделни глави за всеки от тези раздели или етапи от процеса и гореспоменатата структура да се приложи към всяка от тези глави (от „Обща информация“ до „Новопоявяващи се техники“).

2.3.   Съдържание на BREF

2.3.1.   Обща информация относно съдържанието на BREF

Целта на изготвянето и преразглеждането на BREF е издаване на документи с концентрирана информация, с насоченост към заключенията за НДНТ и възможно най-кратки описателни части. С цел свеждане до минимум на дублирането на информация може да бъдат включвани позовавания на други BREF (или на текстове в съответния документ).

2.3.2.   Предговор

В краткия стандартен раздел на BREF, озаглавен „Предговор“, се описва структурата на документа, накратко се излага правният контекст (без тълкуване на Директива 2010/75/ЕС) и начинът, по който документът е бил изготвен (например как е била събирана и оценявана информацията). Текстът се оформя по такъв начин, че да отразява конкретната структура на съответния BREF.

2.3.3.   Обхват

В обичайно краткия раздел на BREF, озаглавен „Обхват“, се описва възможно най-точно кои дейности попадат в обхвата на документа.

Това следва като минимум да включва позоваване на описанията на съответните дейности в приложение I към Директива 2010/75/ЕС. Когато е необходимо, следва да бъдат включени допълнителни данни относно производствените процеси и подпроцеси, попадащи в обхвата на документа.

Освен това в този раздел следва да бъдат посочени дейности/процеси, които съзнателно са изключени от обхвата на BREF, като се обяснят причините за това изключване. Също така, следва да бъдат посочени основните „пряко свързани“ дейности, включени в документа, дори когато това не са дейности по приложение I.

Ако е необходимо, следва да се посочи релевантността на други BREF, посредством препратки към тези съответни BREF (или към конкретни текстове в тези документи).

Следва да бъде ясно посочено в кои случаи обхватът на BREF е по-голям или по-малък в сравнение с обхвата на съответната дейност (съответните дейности), посочени в приложение I към Директива 2010/75/ЕС. Определянето на обхвата на BREF не представлява правно тълкуване на описанията на дейностите в приложение I към Директива 2010/75/ЕС.

Що се отнася до „хоризонталните“ BREF, следва да бъдат посочени засегнатите въпроси, както и тяхната приложимост във връзка с дейностите, посочено в приложение I към Директива 2010/75/ЕС.

2.3.4.   Обща информация за съответния сектор

В кратката уводна глава на BREF, озаглавена „Обща информация за съответния сектор“ се дава актуална обща информация за промишлените отрасли, разгледани в BREF, включваща броя и размера на инсталациите, географското разпределение, производствения капацитет и икономическите показатели. Ако е възможно, се посочват основните екологични проблеми за сектора, както и данни за общите количества на емисиите и потреблението (с насоченост към основните екологични проблеми) като контекстуална информация.

Тази уводна глава не би трябвало да е основният обект на внимание при изготвянето или преразглеждането на BREF.

2.3.5.   Прилагани процеси и техники

В главата на BREF, озаглавена „Прилагани процеси и техники“ се описват накратко прилаганите понастоящем производствени процеси в промишления отрасъл (промишлените отрасли), обхванат(и) от BREF, и се посочват използваните техники за предотвратяване и намаляване на емисиите.

Обхванатите дейности следва да включват дейностите, описани в приложение I към директивата, и съответните „пряко свързани дейности“, като се отбележи значението и на други BREF във връзка с определени аспекти на някои „свързани дейности“. Включват се описания на варианти на процесите, на тенденциите за развитие и на алтернативни процеси, доколкото те са приложими и имат значение за определянето на НДНТ. С оглед постигане на краткост, в описанието могат да бъдат включвани диаграми или блок-схеми.

В тази глава следва да бъдат отразени последователните етапи в една типична производствена инсталация. Разглеждат се някои или всички от следните въпроси (евентуално уточнени с цел да съответстват на особеностите на конкретен вид производствени инсталации или земеделски стопанства), тъй като тези въпроси могат да бъдат от значение за определянето на НДНТ:

използвани суровини (включително вторични/рециклирани) и консумативи, включително вода и енергия,

използвани помощни вещества/материали,

подготовка на суровините (включително складиране и боравене с тях),

преработка на материалите,

производство на продукти,

довършителни дейности по производството на продукти,

техники за предотвратяване и намаляване на емисиите,

съхранение и обработка на междинни и крайни продукти,

обработка и по-нататъшен жизнен цикъл на странични продукти и остатъци/отпадъци.

Следва да бъдат описани реалните или възможните отношения и връзки между отделните етапи на дейностите/процесите, по-конкретно в случаите, когато те могат да окажат въздействие върху цялостните резултати по отношение на околната среда (например когато странични продукти или остатъци/отпадъци от дадена дейност могат да бъдат употребени като захранващи материали за друга дейност).

2.3.6.   Текущи стойности на нивата на емисии и консумация

В главата на BREF, озаглавена „Текущи стойности на нивата на емисии и консумация“, се изяснява какъв е диапазонът на наблюдаваните понастоящем стойности на нивата на емисии и консумация във връзка с цялостния процес (или процеси) и неговите(техните) подпроцеси, като се посочват използваните техники. За тази цел може да бъде използвана информацията, съдържаща се в масивите от данни съгласно раздел 5.2. С цел да се даде представа за относителната екологична ефективност на съпоставими дейности е необходимо да се включи информация за производителността, за да могат да се изразят стойностите на нивата на емисии и консумация, отнесени към единица продукция.

Също така следва да бъде включена информация относно наблюдаваното понастоящем потребление на енергия, вода и суровини. Данните следва да съдържат и стойностите на емисиите на основни замърсители във въздуха и водата, на генерирането на остатъци/отпадъци, получени при извършване на дейностите, както и информация за емисиите на шум и миризми в съответните случаи. Доколкото има налична информация, следва да бъдат посочени суровините и продуктите при отделните подпроцеси и по този начин да се откроят подпроцесите, имащи голямо въздействие върху околната среда, и да бъдат разгледани вариантите за рециклиране и повторна употреба на материалите в рамките на целия процес или извън него. Информацията и данните в тази глава следва да осигуряват основата за оценка на ключовите сумарни въздействия върху компонентите на околната среда (key cross-media effects) и взаимни зависимости.

Представените в тази глава на BREF данни за емисиите и консумацията следва да бъдат характеризирани, доколкото е възможно, с подробни данни за експлоатационните условия (например за натоварването като процент от пълния капацитет, наличие или отсъствие на различни от нормалните експлоатационни условия, референтни условия), за вземането на проби и за прилаганите методи за анализ. За целта може да бъде използвано статистическо изразяване (например показване на усреднени, максимални, минимални стойности, интервали).

2.3.7.   Техники, подходящи да бъдат взети предвид при определянето на НДНТ

2.3.7.1.   Обща информация относно техниките, подходящи да бъдат взети предвид при определянето на НДНТ

Главата на BREF, озаглавена „Техники, подходящи да бъдат взети предвид при определянето на НДНТ“, е от съществено значение за разработването на заключения за НДНТ. В нея следва да се съдържа каталог на техниките и съответния мониторинг, използвани за:

предотвратяване на емисиите във въздуха, водите (включително в подпочвените води) и почвата, или, когато това е практически невъзможно — за намаляване на емисиите,

предотвратяване или намаляване на генерирането на отпадъци.

В тази глава на BREF следва да бъдат описани техниките, считани за най-подходящи с оглед определянето на НДНТ за съответните дейности. Описанията следва да включват както използваната технология, така и начина по който инсталациите се проектират, изграждат, ремонтират, експлоатират и извеждат от експлоатация.

Следва да се описват такива техники, които водят до намаляване на използването на ресурси, вода и енергия, съответните мерки, използвани за предотвратяване или ограничаване на последиците за околната среда, дължащи се на аварии и инциденти, както и мерките за възстановяване на замърсени зони. Освен това следва да бъдат включени и мерките, предприемани за предотвратяване или намаляване на замърсяването при условия, различни от нормалните експлоатационни условия (при пускане и спиране, поява на течове, повреди, моментни прекъсвания и окончателно спиране на работа).

Сред описваните техники не трябва да има морално остарели техники.

Тъй като BREF не са предназначени да бъдат учебници по техники за контрол и предотвратяване на замърсяването, описанията в тази глава следва да бъдат кратки.

Ако някоя техника вече е описана по подходящ начин в друг BREF, може да бъде направено позоваване на този BREF. Когато съществуват варианти за конкретни сектори, те следва да бъдат изложени в раздела „Техническо описание“ на актуализиращия се BREF. Освен това BREF следва да включва информация за конкретни сектори в разделите „Екологична ефективност и експлоатационни данни“, „Приложимост“ и „Примерни инсталации“.

Този набор от възможни техники следва да обхваща мерки както за предотвратяване, така също и за контрол на замърсяването, като бъде изтъкнато, че предотвратяването на емисиите (когато е осъществимо) е за предпочитане пред намаляването на емисиите. Следва да бъдат разгледани добри експлоатационни практики и да се отдели внимание на системи за (превантивни) ремонти, методи за технологичен контрол и указания за действия при извънредни обстоятелства. При съответните случаи следва да бъдат включвани техники, които са нови за съответния сектор, но се използват широко в други сектори.

Тази глава на BREF е предназначена да включва информацията, необходима, за да се прецени дали съответната техника може да се класифицира, самостоятелно или в комбинация с други техники, като НДНТ за съответния сектор, както и да се оцени нейната приложимост в сектора. Но от друга страна, всяка от тези техники следва да се разглежда в тази глава, без да се предопределя още на този етап дали тя отговаря на всички критерии за НДНТ (вж. член 3, параграф 10 и приложение III към Директива 2010/75/ЕС).

Необходимо е също така да бъде посочено дали представените техники са приложими към съществуващи инсталации, само към нови инсталации или както към нови, така и към съществуващи инсталации. Описанията могат да включват техники както с ниски, така и с високи разходи за реализация.

2.3.7.2.   Информация, която следва да присъства за всяка от описваните техники

Желателно е информацията относно всяка техника да включва всички елементи, посочени в следната таблица:

 

Описание

 

Техническо описание

 

Реализирани ползи за околната среда

 

Екологична ефективност и експлоатационни данни

 

Сумарни въздействия върху компонентите на околната среда (cross-media effects)

 

Технически съображения, имащи значение за приложимостта

 

Икономически показатели

 

Движеща сила за реализация

 

Примерни инсталации

 

Референтна литература

Общите принципи за събиране на данни, включително на горепосочената информация, са изложени в глава 5.

2.3.7.2.1.   Описание

Прави се кратко описание на техниката с оглед то да бъде използвано за заключенията за НДНТ (вж. раздел 3.2).

2.3.7.2.2.   Техническо описание

Това e по-подробно, но все пак кратко техническо описание, при което по целесъобразност се използват химични или други уравнения, снимки, диаграми и блок-схеми.

2.3.7.2.3.   Ползи за околната среда

Докладват се основните потенциални екологични ползи, които могат да бъдат постигнати при прилагането на техниката (включително намалено потребление на енергия; намалени емисии във въздуха, водата и земята; икономии на суровини; както и увеличаване на производителността, намаляване на отпадъците и т.н.).

2.3.7.2.4.   Екологична ефективност и експлоатационни данни

Посочват се действителни работни показатели на конкретни инсталации (5) (включително стойности на нивата на емисии (6), нивата на консумация — на ресурси, вода, енергия — и за количеството на генерирани остатъци/отпадъци) от инсталации с добри екологични показатели (по отношение на околната среда като цяло), прилагащи съответната техника, заедно с подходяща контекстуална информация, както е описано в раздел 5.4.

Може да бъде включена и всякаква друга полезна информация по следните въпроси:

как съответната техника да се проектира, експлоатира, ремонтира, контролира и извежда от експлоатация (вж. също раздел 5.4),

въпроси по мониторинга на емисиите, свързани с използването на техниката (вж. също раздел 5.4.7),

чувствителност и издръжливост на техниката,

въпроси по отношение на предотвратяването на екологични аварии.

Следва да бъдат изтъкнати връзките между характеристиките на входящите материали (например естеството и количеството суровини, горива, енергия, вода) и получените резултати (емисии, остатъци/отпадъци, продукти), особено когато те са от значение за по-добро разбиране на различни въздействия върху околната среда и взаимодействието помежду им, например когато се правят някои компромиси между различни резултати от производството, при което определени екологични показатели не могат да бъдат постигнати едновременно.

Данните за емисиите и консумацията следва да бъдат характеризирани, доколкото това е възможно, с подробна информация за съответните работни условия (например за натоварването като процент от пълния капацитет, състава на горивото, случаите на байпасиране на (пречиствателната) техника, включването или изключването на различни от нормалните работни условия, референтните условия), за вземането на проби и методите за анализ, както и статистическо представяне (например с краткосрочни и дългосрочни усреднени стойности, максимални стойности, интервали и разпределения, вж. по-конкретно раздел 5.4.7).

Следва да бъде включена и евентуална информация относно условията/обстоятелствата, които възпрепятстват използването на (пречиствателни) техника при пълен капацитет и/или налагат цялостно или частично байпасиране на (пречиствателната) техника, както и относно мерките, предприети за възстановяване на пълния (пречиствателен) капацитет.

Информацията в тази част от съответния BREF е от ключово значение за определяне на стойностите на екологична ефективност, свързани с НДНТ (вж. раздел 3.3).

2.3.7.2.5.   Сумарни въздействия върху компонентите на околната среда

Необходимо е да бъдат посочени съответните отрицателни въздействия върху околната среда, произтичащи от прилагането на техниката, което да даде възможност за сравнение между техниките, с цел оценяване на въздействието върху околната среда като цяло. Това би могло да включва въпроси от рода на:

консумация и естество на суровините и водата,

консумация на енергия и въздействие за изменение на климата,

потенциал за намаляване на озона в стратосферата,

потенциал за фотохимично образуване на озон,

подкиселяване в резултат от емисии във въздуха,

прахови частици в атмосферния въздух (включително микрочастици и метали),

еутрофикация на земята и водите в резултат от емисии във въздуха или водата,

потенциал за намаляване на кислорода във водата,

устойчиви/токсични/бионатрупващи се компоненти (включително метали),

генериране на остатъци/отпадъци,

ограничаване на възможността за повторно използване или рециклиране на остатъци/отпадъци,

генериране на шум и/или миризма,

повишен риск от аварии.

Справочният документ относно икономическите показатели и сумарните въздействия върху компонентите на околната среда (ECM) представлява документ, който следва да бъде взет предвид, когато има значителни сумарни въздействия върху различни компоненти на околната среда.

2.3.7.2.6.   Технически съображения, имащи значение за приложимостта

Ако техниката може да бъде прилагана в целия промишлен отрасъл, попадащ в обхвата на съответния BREF (вж. раздел 2.3.3), това следва да бъде отбелязано. В противен случай следва да бъдат посочени основните общи технически ограничения за използването на техниката в отрасъла.

Основните ограничения за конкретния отрасъл, които се очаква да бъдат посочени, са:

указание за кои видове инсталации или процеси в отрасъла съответните техники не могат да се прилагат,

ограничения за реализацията в някои общовалидни случаи, като се отчитат например следните въпроси:

дали става въпрос за нова или съществуваща инсталация, като се вземат предвид факторите, имащи значение при реконструкция (например наличие на достатъчно място) и взаимодействията с вече въведени техники,

размер на инсталациите, капацитет (малък или голям) или коефициент на натоварване,

количество, вид или качество на производствения продукт,

вид на използваното гориво или суровина,

хуманното отношение към животните,

климатичните условия.

Тези ограничения следва да бъдат посочени заедно с причините за тях.

Информацията за тези ограничения не е предназначена да представлява списък на възможните местни условия, които могат да окажат влияние върху приложимостта на техниката в конкретни инсталации.

2.3.7.2.7.   Икономически показатели

Необходимо е да бъде включена информация относно разходите за съответните техники (капиталовложения/инвестиции, експлоатационни и ремонтни разходи, включително подробни данни за това как са изчислени/оценени тези разходи) и всякакви възможни икономии, произтичащи от прилагането на съответните техники (например намаляване на потреблението на суровини или енергия, такси за отпадъци, по-малък срок на откупуване в сравнение с други техники), приходи или други ползи, включително подробности как са били изчислени/оценени.

За предпочитане е данните за разходите да бъдат посочени в евро (EUR). Ако се прави преобразуване от друга валута, следва да бъдат посочени данните в оригиналната валута и годината на събиране на данните. Това е важно, тъй като валутните курсове варират с течение на времето. Заедно с цените/разходите за оборудването или услугата следва да бъде отбелязана и годината на закупуване.

За предпочитане е данните за разходите да се дават под формата на пределни разходи (marginal costs), за да се даде възможност за промяна в оценката на общите разходи.

В случаите, когато е необходимо разходите за съответната техника да бъдат поставени в определен контекст, следва да бъде дадена и пазарна информация за разглеждания сектор.

Необходимо е да бъде включена информация по отношение както на изграждането на нови, така и на реконструирането на съществуващи инсталации. Това би следвало да послужи, когато е възможно, за оценяване на икономическата жизнеспособност на техниката за съответния сектор и евентуалните икономически ограничения във връзка с нейната приложимост.

Следва да бъде докладвана информация относно ефективността на разходите за техниката (изразена например в евро за единица намалена маса на замърсителя), където е уместно, с цел да се позволи оценка на икономическата жизнеспособност в съответствие с член 3, параграф 10, буква б) от Директива 2010/75/ЕС.

Необходимо е да се вземат предвид справочният документ относно икономическите показатели и сумарните въздействия върху компонентите на околната среда (ECM) и справочният документ относно общите принципи на мониторинг (MON) — по отношение съответно на икономическите аспекти и на разходите за мониторинг.

При възникване на въпроси, свързани с поверителност на информацията, те следва да бъдат третирани в съответствие с посоченото в раздел 5.3.

2.3.7.2.8.   Движеща сила за реализация

В случаите, при които това е от значение, следва да бъдат разгледани специфичните местни условия, изисквания (например законодателство, мерки за безопасност) или предпоставки, които не са свързани с околната среда (например увеличение на производителността, подобряване на качеството на продукта, икономически стимули — например субсидии, данъчни облекчения), които са довели до или стимулирали реализацията на техниката към настоящия момент.

Тази част от съответния BREF следва да бъде много кратка, с използване на структурирани изброявания (bullet point lists).

Примери за информация, която следва да бъде представена в този контекст:

информация за вида/качеството на приемните води (например температура, соленост),

информация за стандартите за качество на околната среда,

информация за увеличаването на производството или производителността.

2.3.7.2.9.   Примерни инсталации

Посочва се инсталация (инсталации), където е била приложена техниката и от която(които) е била събрана информацията, използвана при изготвянето на раздела от съответния BREF, отнасящ се за въпросната техника, включително с данни за степента на използване на техниката в ЕС или в целия свят.

Цитирането на наименования на инсталации в този раздел от BREF се счита за изключително полезно и като цяло не следва да създава затруднения по отношение на въпросите, свързани с поверителност на информацията (вж. раздел 5.3).

2.3.7.2.10.   Референтна литература

Посочват се литературни или други референтни материали (например книги, доклади, проучвания), които са използвани при изготвянето на раздела и съдържат по-подробна информация относно съответната техника. Когато референтният материал е обемен, при позоваването следва да се посочи съответната страница (съответните страници) или раздел(и).

В случаите, при които това е възможно, референтната литература следва да бъде предоставена на разположение чрез системата BATIS.

2.3.8.   Заключения за най-добрите налични техники (НДНТ)

Въз основа на обмена на информация, отразен в предходните глави, и при отчитане на определението за „най-добри налични техники“, дадено в член 3, параграф 10, заедно с критериите, изложени в приложение III към Директива 2010/75/ЕС, в главата на съответния BREF, озаглавена „Заключения за най-добрите налични техники (НДНТ)“, се формулират заключенията по въпроса кои са НДНТ в сектора. При определянето на тези заключения за НДНТ в съответния промишлен сектор следва да бъдат отчетени генералните критерии за екологичната ефективност на техниките, включително по отношение на сумарните въздействия върху компонентите на околната среда, както и разходите за съответните техники.

Тази глава следва да бъде изготвена по такъв начин, че да не е необходимо внасянето на каквито и да било съществени промени към нея с оглед на включването ѝ в документ, който е подходящ за приемане съгласно член 13, параграф 5 от Директива 2010/75/ЕС и използване като „Заключения за НДНТ“, както е определено в член 3, параграф 12 от Директива 2010/75/ЕС.

Следва да се отбележи, че потвърдителните данни (т.е. солидна техническа и икономическа информация) в подкрепа на твърдението, че дадена техника е НДНТ, могат да идват от една или повече инсталации, прилагащи тази техника някъде по света. В случаите, в които информацията произтича само от една инсталация и/или само от инсталации, разположени в трети региони, ТРГ следва да извърши изчерпателна оценка на приложимостта в рамките на сектора.

Повече информация относно заключенията за НДНТ и елементите, които следва да се съдържат в тях съгласно член 3, параграф 12 от Директива 2010/75/ЕС, е посочена в глава 3.

2.3.9.   Новопоявяващи се техники

В член 3, параграф 14 „новопоявяващата се техника“ се определя като непозната досега техника за промишлена дейност, която, ако бъде стопански разработена, би могла да осигури или по-висока обща степен на опазване на околната среда, или поне същата степен на опазване на околната среда при реализиране на по-големи икономии в сравнение със съществуващите най-добри налични техники.

В главата от съответния BREF, озаглавена „Новопоявяващи се техники“, се посочват такива новопоявяващи се техники. Следва да се внимава да се включват само техники, които се намират в достатъчно напреднал стадий на разработване, така че да е налице голяма вероятност те да могат да станат НДНТ в (близко) бъдеще.

Като минимум, информацията за всяка новопоявяваща се техника следва да включва описание на тази техника, нейната потенциална ефективност в сравнение със съществуващите най-добри налични техники, предварителна оценка на разходите и ползите и посочване на срока, в който техниката би могла да стане „достъпна“ за стопански цели.

В тази глава могат също така да бъдат включени и техники за решаване на такива екологични проблеми, които едва наскоро са придобили значимост във връзка с разглеждания сектор.

Техниките, които вече са приложени в промишлен мащаб, следва да бъдат представени в главата от съответния BREF, озаглавена „Техники, подходящи да бъдат взети предвид при определянето на НДНТ“ (виж раздел 2.3.7), а не в главата „Новопоявяващи се техники“.

2.3.10.   Заключителни бележки и препоръки за бъдеща работа

В краткия раздел на съответния BREF, озаглавен „Заключителни бележки и препоръки за бъдеща работа“, се посочват началната дата и продължителността на процеса, посредством който е бил изготвен или преразгледан BREF, както и основните възлови моменти (например заседания на ТРГ, издадени официални проектодокументи).

Също така се посочват представените в ТРГ институции и организации, които активно са допринесли за обмена на информация, както и основните източници на информация, на които се базира BREF, както и евентуални доклади или коментари, които следва да бъдат специално изтъкнати, тъй като са допринесли за надеждността на резултатите.

Степента на постигнатия консенсус в обмена на информация се характеризира чрез посочване на валидните (7) особени мнения, изразени от членове на ТРГ, и степента на тяхната подкрепа от членове на ТРГ.

В този раздел следва да бъде посочено становището на Форума относно предложеното съдържание на BREF и всички въпроси, които е трябвало да бъдат решени по време на процедурата на приемане на заключенията за НДНТ.

Отбелязват се и евентуални ключови нерешени въпроси или липси на познания. С оглед на следващото преразглеждане на документа се формулират препоръки за по-нататъшни научни изследвания и събиране на информация.

2.3.11.   Референтна литература

В раздела на съответния BREF, озаглавен „Референтна литература“, се изброяват източниците на информация, използвани от Европейското бюро за КПКЗ при изготвяне на документа, и по-специално документите, предоставени от членовете на ТРГ за целите на обмена на информация. Тези документи следва също така да бъдат предоставени на членовете на ТРГ чрез системата BATIS (вж. раздел 4.7.1), освен когато съдържат поверителна информация (вж. раздел 5.3) или не могат да бъдат допълнително разпространявани поради наличието на авторско право.

2.3.12.   Речник на термините и съкращенията

В раздела на съответния BREF, озаглавен „Речник на термините и съкращенията“, който е със стандартна структура и въведение, се дават определения на специфичните технически термини, както и на всички съкращения, използвани в документа.

2.3.13.   Приложения

В зависимост от практическото значение за сектора и от наличието на информация основната част от съответния BREF може да бъде допълнена с приложения, съдържащи потвърждаваща информация, взета от литература и/или проучвания на конкретни случаи.

В BREF не се включват обобщени данни относно законодателната уредба. Обобщени данни относно националните законодателства, предоставени от членовете на ТРГ, биха могли да бъдат поместени на уебсайта на Европейското бюро за КПКЗ (EIPPCB).

ГЛАВА 3

Заключения за нднт

3.1.   Въведение

„Заключенията за НДНТ“ са определени в член 3, параграф 12 от Директива 2010/75/ЕС като „документ, съдържащ част от референтен документ за НДНТ, в който се съдържат заключенията за най-добрите налични техники, тяхното описание, информация за оценка на тяхната приложимост, емисионните нива, свързани с най-добрите налични техники, свързания с тях мониторинг, свързаните с тях нива на консумация и, когато е уместно — съответните мерки за възстановяване на замърсени зони“.

Поради това главата от BREF, озаглавена „Заключения за най-добрите налични техники (НДНТ)“, следва да бъде изготвена по такъв начин, че да обхваща всички горепосочени аспекти и да не са необходими каквито и да било съществени изменения за включването ѝ в документ, подходящ за приемане съгласно член 13, параграф 5 от Директива 2010/75/ЕС и използван като заключения за НДНТ, както е определено в член 3, параграф 12 от Директива 2010/75/ЕС (вж. раздел 2.3.8).

С оглед постигане на яснота, дейностите, предмет на заключенията за НДНТ, следва да бъдат определени в документа без каквото и да е двусмислие. Също така следва да бъде посочено, че списъкът с техниките, описани в заключенията за НДНТ, не е нито задължителен, нито изчерпателен. Могат да бъдат използвани и други техники, осигуряващи поне еквивалентно ниво на защита на околната среда. Специфични за сектора определения на „нова инсталация/съоръжение“ и „съществуваща инсталация/съоръжение“ също могат да бъдат включени, ако е необходимо.

Заключенията за НДНТ следва да се състоят от редица отделни заключения, посочващи коя техника (кои техники и) или комбинация (комбинации) от техники е(са) НДНТ за постигане на конкретна екологична цел. Тези техники трябва да са посочени в главата от съответния BREF, озаглавена „Техники, подходящи да бъдат взети предвид при определянето на НДНТ“.

Всяка отделна НДНТ може да бъде описана със или без посочване на съответното ниво на екологична ефективност. Свързаното с НДНТ ниво на екологична ефективност може да бъде или стойност на нивата на емисии, или друг вид ниво на ефективност.

Освен това ако компетентните органи и операторите считат това за полезно, заключенията за НДНТ могат да съдържат становища, в които да се посочва кога определени техники не са НДНТ и поради това са били съзнателно изключени от заключенията за НДНТ поради фактори като слаба или ненадеждна екологична ефективност, недостъпност, икономически показатели, технически и/или икономически съображения по отношение на провеждането на реконструкция, сумарно въздействие върху няколко компонента на околната среда или оперативна надеждност.

Съгласно член 3, параграф 12 от Директива 2010/75/ЕС, в заключенията за НДНТ следва да се разглежда също така мониторингът, свързан с НДНТ (честота и методи за извършване на мониторинг). Това може да бъде извършено или чрез включване на отделни заключения относно мониторинга, или като част от други заключения като тези, при които е посочен диапазон на екологичната ефективност.

В случаите, когато се счита, че подобни условия са от интерес във връзка с опазването на околната среда, в заключенията за НДНТ следва да се разглеждат и условия, различни от нормалните експлоатационни условия (например пускане и спиране, поява на течове, повреди, моментни прекъсвания и окончателно спиране на работа).

Заключенията за НДНТ следва да са структурирани по такъв начин, че редица отделни заключения да са групирани според общи характеристики, например екологични въпроси, етапи от производствен процес или вид краен продукт (крайни продукти), както това бъде счетено за подходящо.

3.2.   Елементи на отделните заключения за НДНТ

3.2.1.   Обща информация

Всяко отделно заключение за НДНТ следва да бъде представено чрез използване на стандартен формат, чиято структура зависи в съществена степен от това дали съответната НДНТ е свързана с определено ниво на екологична ефективност.

Също така всяко отделно заключение за НДНТ ще бъде номерирано по такъв начин, че да се улесни позоваването на него и да започва с посочване на преследваната екологична цел/полза (преследваните екологични цели/ползи — например предотвратяване/намаляване на емисиите на прах, предотвратяване/намаляване на консумацията на вода, предотвратяване/намаляване на генерирането на отпадъци), последвано от „НДНТ, която да бъде използвана“ и техниката или комбинацията от техники, които могат да бъдат използвани за постигане на тази цел (тези цели).

Всяко заключение за НДНТ следва да съдържа описание на техниката(техниките) или комбинацията от техники за изпълнение на посочената екологична цел/полза (екологични цели/ползи) и да включва информация за оценка на приложимостта на тази техника в съответния сектор.

3.2.2.   Описание на техниките

Описанието на техниките ѕследва да е кратко, но достатъчно информативно, за да е полезно на компетентните органи и операторите. Следва да се избягва употребата на съкращения, които не са дефинирани, както и на технически жаргон. За основа на описанията, съдържащи се в заключенията за НДНТ, следва да послужат кратките описания на техниките, включени в главата от съответния BREF, озаглавена „Техники, подходящи да бъдат взети предвид при определянето на НДНТ“ (вж. раздел 2.3.7).

Когато това е подходящо, описанието на техниките следва също така да обхване аспекти, посочени в определението за НДНТ (например поддръжка, проектиране, експлоатация, извеждане от експлоатация).

3.2.3.   Информация за оценка на приложимостта на техниките

Освен ако е посочено нещо друго, техниките, споменати в заключенията за НДНТ, следва да са универсално приложими за съответната дейност. Когато са налице ограничения, свързани с приложимостта на определена техника, това следва да бъде изрично посочено. Информацията, включена в главата от съответния BREF, озаглавена „Техники, подходящи да бъдат взети предвид при определянето на НДНТ“ (вж. раздел 2.3.7, по-специално информацията, съдържаща се в точките „Технически съображения от практическо значение за приложимостта“, „Икономически показатели“ и „Сумарно въздействие върху компоненти на околната среда“), следва да осигурява основата за посочване в заключенията за НДНТ на въпросите, свързани с приложимостта.

Информацията за оценка на приложимостта на конкретни техники следва да е насочена по-специално към следните въпроси, ако те са от значение: „нови“ срещу „съществуващи“ съоръжения/инсталации, размер на съоръжението/инсталацията, вид на използвания процес, вид на използваното гориво или суровина, нива на консумация, натоварване, добив или производителност, климатични условия и изисквания за място. Сумарните въздействия върху компоненти на околната среда се разглеждат в този раздел, само ако водят до ограничения на приложимостта.

3.3.   Заключения за конкретни НДНТ и свързаните с тях нива на екологична ефективност

Нивата на екологична ефективност, свързани с НДНТ, могат да включват:

нива на емисии,

нива на консумация,

други показатели (например степента на намаляване на емисиите).

Когато може да бъде надеждно обосновано, следва да бъде посочено нивото на екологична ефективност, свързано със съответната НДНТ. Това следва да бъде направено въз основа на обменената информация в ТРГ, като се вземат предвид количеството и качеството на данните за конкретни инсталации, получени по време на обмена на информация.

Нивата на екологична ефективност, свързани с НДНТ, следва да бъдат изразени като стойностни интервали, а не като единични стойности. Даден интервал може да отразява различията в рамките на даден тип инсталация (например различия в клас/чистота и качество на крайния продукт, различия в проектирането, строителството, размера и капацитета на инсталацията), които водят до различия в постиганата екологична ефективност, когато се прилагат НДНТ.

За предпочитане е да се използва ясно обозначен интервал, а не израз от типа „<X“, тъй като той дава по-малко информация. Приемливо е да се използва израз от типа „<X до Y“ (т.е. „<X“ за долната граница на интервала, Y за горната граница), ако долната граница на интервала не може да бъде определена точно, например когато данните, отчетени при обмена на информация, са близки до границата на откриване.

Европейското бюро за КПКЗ и ТРГ следва да направят оценка на данните, събрани по време на обмена на информация (вж.глава 5), за да определят долната и горната граница на интервала.

За определяне на долната граница на интервала е необходимо да се вземат работните показатели на инсталацията (инсталациите), постигнати при нормални експлоатационни условия с тази НДНТ, при която се постига най-добра екологична ефективност, както е установено при обмена на информация (и е посочено в главата от съответния BREF, озаглавена „Техники, подходящи да бъдат взети предвид при определянето на НДНТ“ от BREF), освен ако тези работни показатели са изключени от интервала от ТРГ. В този случай в BREF следва да има обяснение защо те са били изключени, като се отчита фактът, че инсталацията с най-добри стойности за определен екологичен индикатор може да не постига най-добри стойности по отношение на други индикатори.

Горната граница на интервала на екологичното ниво на работните показатели при дадена НДНТ се получава чрез проучване на работните показатели, свързани с прилагането на НДНТ (8) при нормални експлоатационни условия.

При определяне на нивата на екологична ефективност при дадена НДНТ могат да се използват закръглени стойности, за да се вземат под внимание ограниченията при събирането на данни или технически проблеми (например използване на различни методи за мониторинг, несигурност на измерванията).

3.3.1.   Заключения за конкретни НДНТ и съответните нива на емисии

В член 3, параграф 13 от Директива 2010/75/ЕС „свързаните с най-добрите налични техники емисионни нива“ се определят като „емисионните нива, получени при нормални експлоатационни условия чрез използване на най-добра налична техника или комбинация от най-добри налични техники, изразени в средни стойности за определен период от време и при определени референтни условия“.

В член 3, параграф 4 от Директива 2010/75/ЕС „емисия“ се определя като „прякото или непрякото изпускане на вещества, вибрации, топлинни лъчения или шумове във въздуха, водите или земята от организирани или неорганизирани източници в рамките на дадена инсталация“.

В член 14, параграф 1, буква е) се посочват операциите по пускане и спиране, появата на течове, случаите на лошо функциониране и моментните прекъсвания като примери за „условия, различни от нормалните експлоатационни условия“.

Едно заключение за конкретна НДНТ, с посочване на съответните емисионни нива при НДНТ (НДНТ-СЕН), следва да включва числов интервал от емисионни нива. Единиците мерки, референтните условия (например температура, налягане, съдържание на кислород в димните газове) — ако са приложими — и периодът на усредняване (например средно на час/ден/седмица/месец/година) трябва да бъдат еднозначно определени. Ако се счете за необходимо и ако представените данни го позволяват, НДНТ-СЕН могат да бъдат изразени като краткосрочни и дългосрочни средни стойности (вж. също раздел 5.4.7).

Може да бъде добавена информация, за да се обясни при какви условия може да се постигне долната гранична стойност на НДНТ-СЕН или да се отразят различни резултати от различни техники.

Пример за заключение за конкретна НДНТ, което включва съответните емисионни нива при НДНТ, е представен във фигура 3.1

Фигура 3.1

Пример за заключение за конкретна НДНТ, което включва съответните емисионни нива при НДНТ (НДНТ-СЕН)

42.

С цел намаляване на емисиите на летливи органични органични съединения (ЛОС) от процес AA, в качеството на НДНТ следва да се използва една или комбинация от техниките, дадени по-долу.

 

Техника

Описание

Приложимост

а

аа

[описание]

нови инсталации

б

бб

 

съществуващи инсталации

в

вв

 

 

Съответните емисионни нива при НДНТ (НДНТ-СЕН) за летливи органични съединения са:

За нови инсталации: 10—20 mg C/Nm3 като среднодневна стойност при референтни условия xx, yy, …

За съществуващи инсталации: 20—30 mg C/Nm3 като среднодневна стойност при референтни условия xx, yy, …

НДНТ-СЕН могат да бъдат изразени по един или повече начини в зависимост от наличната информация, включително по някой от следните начини:

Като концентрации (масата на отделяния замърсител в единица обем). Това по принцип е най-често срещаният начин за изразяване на емисионните нива, но референтните условия и периодите на осредняване са от решаващо значение за съпоставимост на данните.

Като специфични натоварвания в отделянето на замърсители (масата на отделения замърсител за единица маса произведен продукт или единица маса използвана суровина). В някои случаи специфичните натоварвания са по-добър показател за ефективността в сравнение с концентрациите, например когато концентрациите на замърсителя се увеличават в резултат на мерки за намаляване на дебита на отпадъчни води и за спестяване на енергия, например затваряне на водни циркулационни линии. Освен това в този случай периодите на осредняване са от решаващо значение за съпоставимостта.

3.3.2.   Заключения за конкретни НДНТ и съответните нива на екологична ефективност, различни от нивата на емисии

Нивата на екологична ефективност, с изключение на емисионните нива, могат да бъдат свързани с определена НДНТ. Примерите включват консумация на материали, вода или енергия, генериране на отпадъци, ефективност на пречистване от замърсители и продължителност на видими емисии.

За предпочитане е свързаните с НДНТ нива на консумация да се изразяват като консумация (например на суровини, енергия, вода) на единица маса произведен продукт (например в kg/t, MJ/t).

За консумацията на енергия и вода свързаните с НДНТ нива на ефективност могат също така да бъдат изразени като консумация на единица маса суровина (напр. MJ/t, m3/t).

По отношение на генерирането на отпадъци свързаните с НДНТ нива на екологична ефективност е за предпочитане да бъдат изразени като маса на генерираните отпадъци на единица маса произведен продукт (например в kg/t от продукта). Те могат също така да бъдат изразени и по други начини, например маса на генерираните отпадъци на единица маса от суровините (например в kg/t).

Заключенията за конкретни НДНТ и съответните нива на екологична ефективност, различни от нивавата на емисии, следва да имат подобна структура, както е показано на фигура 3.1 (с други нива на екологична ефективност вместо НДНТ-СЕН).

3.4.   Заключения за конкретни НДНТ без съответни нива на екологична ефективност

Отделните заключения за НДНТ без съответни нива на екологична ефективност, например относно мониторинга, възстановяването на замърсени зони или системите за екологично управление, следва бъдат структурирани по същия начин, както е показано на фигура 3.1, с изключение на информацията относно съответните нива на екологична ефективност.

ГЛАВА 4

Организация на обмена на информация

4.1.   Въведение

Различните етапи във връзка с процеса на обмен на информация и приемането на заключения за НДНТ, както е предвидено в член 13 от Директива 2010/75/ЕС, са описани в раздел 1.2.4.

Този процес на обмен на информация често се нарича „Севилски процес“, което се дължи на факта, че той се координира от Европейското бюро за КПКЗ, със седалище в Севиля, Испания.

Ролите на основните участници в този процес са описани в раздели 4.2—4.5.

Важни елементи от процеса на обмен на информация, инструментите за обмен на информация и въпросите относно сигурността на личните данни са описани в раздели от 4.6—4.8.

4.2.   Роля на комитета, създаден съгласно член 75 от Директива 2010/75/ЕС

В член 75 от Директива 2010/75/ЕС се предвижда създаването на комитет, състоящ се от представители на всички държави-членки, с цел да се подпомага Комисията при прилагането на Директива 2010/75/ЕС.

В член 13, параграф 5 от Директива 2010/75/ЕС е предвидено, че решенията относно заключенията за НДНТ следва да се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, както е посочено в Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (9). Следователно комитетът, създаден съгласно член 75 от Директива 2010/75/ЕС, следва да участва в приемането на решения относно заключенията за НДНТ, произтичащи от обмена на информация.

Както е предвидено в член 13, параграф 3, този комитет също така участва в обсъждането и приемането на „Ръководството относно събирането на данни“ и на „Ръководството за изготвянето на референтните документи за НДНТ, както и за осигуряване на тяхното качеството, включително пригодността на тяхното съдържание и формат“ (т.е. настоящия документ).

4.3.   Роля на Форума, създаден съгласно член 13 от Директива 2010/75/ЕС

Форумът, създаден съгласно член 13, представлява експертна група, която се свиква и председателства от Комисията и която се състои от представители на държавите-членки, промишлените отрасли и неправителствените екологични организации. Определянето на членовете на Форума се извършва в съответствие с Решение 2011/C 146/03 на Комисията от 16 май 2011 г., съгласно което е създаден Форумът (10) и в което са определени също и задачите на Форума.

Ролята на Форума, както е описано в съображение 14 и член 13 от Директива 2010/75/ЕС, е да осигурява ефективен, активен и прозрачен обмен на информация, което да доведе до качествени референтни документи за НДНТ посредством обсъждане и даване на неговото становище относно практическите условия и ред за обмен на информация.

Основната задача на Форума е да оценява резултатите от обмена на информация за НДНТ, като взема предвид настоящото ръководство, и да изразява становища относно предложеното съдържание на BREF в резултат от работата, извършена на техническо ниво (вж. раздел 1.3). Членовете на Форума са отговорни за избирането на свои представители в ТРГ (вж. по-специално раздел 4.4.2, в който се разглеждат задачите и профилът на членовете на ТРГ) и за поддържане на контакт с тях по време на целия процес на изготвяне на BREF с цел да се осигури активен и ефективен обмен на информация.

По-специално, в съответствие с член 13, параграф 3, Форумът следва да изрази становище относно следните въпроси:

1.

Процедурните правила на Форума.

2.

Работната програма във връзка с обмена на информация.

3.

Указанията относно събирането на данни.

4.

Указанията относно изготвянето на референтните документи за НДНТ и относно гарантирането на тяхното качество, включително пригодността на тяхното съдържание и формат.

Освен това Форумът е мястото, където се обсъждат общи въпроси, свързани с обмена на информация. Посредством Форума заинтересованите страни могат да изразят своите становища относно процеса на обмен на информация. Форумът може, ако счете за необходимо, да предложи конкретни аспекти, които следва да бъдат разгледани по време на изготвянето или преразглеждането на BREF.

4.4.   Роля на техническите работни групи (ТРГ)

4.4.1.   Създаване на ТРГ

ТРГ се създава (или се реактивира) от Комисията във връзка с изготвяне или преразглеждане на BREF. Всяка ТРГ се състои от технически експерти, представляващи държавите-членки, промишлени отрасли, екологични неправителствени организации (НПО) и Комисията.

Членовете на ТРГ се определят с цел участие в обмена на информация, най-вече въз основа на технически, икономически, екологичен или регулаторен експертен опит (особено при издаване на разрешение или проверка на промишлени инсталации), както и въз основа на способността им да въвеждат в процеса на обмен на информация гледната точка на крайния потребител на BREF.

Експертите за всяка ТРГ се определят от представителите във Форума. За тази цел членовете на Форума изпращат имената и данните за контакт на определените от тях кандидати за ТРГ на Европейското бюро за КПКЗ.

С цел повишаване на ефективността на участието на съответните промишлени сектори в ТРГ, тяхното определяне може да бъде координирано от европейските индустриални асоциации.

4.4.2.   Отговорности и задачи на ТРГ

ТРГ изготвя или преглежда документа BREF, като отбелязва резултатите от обмена на информация за даден сектор.

ТРГ е основният източник на информация за изготвянето и преразглеждането на BREF. Следователно е много важно членовете на ТРГ да бъдат активни в обмена на информация. С присъединяването към ТРГ членовете се ангажират с активно събиране и предоставяне на информация в рамките на сроковете, договорени от ТРГ или предложени от Европейското бюро за КПКЗ, като същевременно се зачитат правилата за защита на конкуренцията.

Членовете на ТРГ са отговорни за докладване на представителя на Форума, който ги е определил, по-специално когато възникват въпроси във връзка с обмена на информация.

Основните задачи на всеки член на ТРГ са:

1.

Да се запознае и да разбира указанията в настоящия документ.

2.

Да определи и състави списък на нови/актуализирани ключови данни и въпроси от значение за определянето или актуализирането на заключенията за НДНТ за сектора.

3.

Да събира активно целева техническа и икономическа информация, важна за изготвянето/преразглеждането на BREF, включително, по-специално данни, за нивото на емисии и на консумация на инсталации, които попадат в обхвата на BREF (относно сектора/държавата-членка, които той/тя представлява), в съответствие с процеса, договорен от ТРГ въз основа на общите указания на Европейското бюро за КПКЗ, в съответствие с принципите, изложени в глава 5 от настоящия документ, както и с оглед решаване на въпроси, като например поверителност на бизнес информация, чувствителност на информация съгласно законодателството за защита на конкуренцията, конфликт на интереси, и други съответни въпроси.

4.

Да проверява качеството на събраните данни и информация преди представянето им на Европейското бюро за КПКЗ, по-конкретно на данните, съдържащи се в попълнени образци/въпросници, които се използват за събиране на информация, специфична за съоръженията или инсталациите (вж. раздели 5.4 и 5.5).

5.

Да споделя информация относно събраните данни с други членове на ТРГ и Европейското бюро за КПКЗ, посредством пряко публикуване на информацията в системата BATIS (вж. раздел 4.7.1), с евентуално изключение на поверителна бизнес информация или чувствителна информация съгласно законодателството за защита на конкуренцията.

6.

Да реагира своевременно на искания за допълнителна информация или пояснения от Европейското бюро за КПКЗ (вж. раздел 1.2.4).

7.

Да предостави коментари в рамките на определените срокове на официалния проектодокумент за BREF и други документи, изготвени от Европейското бюро за КПКЗ.

8.

Да присъства на заседанията на ТРГ и да участва активно в тях.

9.

Да споделя опит с Европейското бюро за КПКЗ и други членове на ТРГ (например по време на посещения на място).

10.

Да определя и установява контакти/мрежи с членове, които не участват в ТРГ (например паралелни експертни групи, компетентни органи, оператори или групи от оператори, национални групи), с цел да получи повече опит, който да бъде споделен с останалите членове на ТРГ и Европейското бюро за КПКЗ.

Членовете на ТРГ са отговорни за качването на цялата информация, която са събрали и предали във връзка с процеса по изготвянето или преразглеждането на BREF, в системата BATIS (вж. раздел 4.7.1, с евентуално изключение за поверителна бизнес информация или чувствителни данни съгласно законодателството за защита на конкуренцията, вж. раздел 5.3). По изключение данните могат да бъдат предоставяни чрез други електронни средства, например по електронната поща.

Може да се очаква, че по-голямата част от работата на членовете на ТРГ ще протича извън пленарните заседания с цел предоставяне на информация и преглед на предложенията за текст на проектодокумента. По-специално успешното разработване на BREF изисква ТРГ да отговаря подробно на значителни по обем проектодокументи в рамките на ограничен период от време. При все че при работата на ТРГ следва да има стремеж към консенсус, наличието на консенсус не е задължително условие и задачата на Европейското бюро за КПКЗ е да отразява съответната налична информация в BREF.

4.4.3.   Подгрупи на ТРГ

С цел да се отговори на конкретни въпроси в рамките на работния обхват, ТРГ може да реши да създаде подгрупи във връзка с изпълнението на специфични задачи като събиране, анализ, структуриране и обсъждане на информация и данни, обсъждане на коментари по предложени проектотекстове или изготвяне и разработване на образци за текстове или документи. Функционирането на такива подгрупи следва да се управлява по прозрачен начин от Европейското бюро за КПКЗ, така че всички членове на ТРГ да имат достъп до подгрупите и възможност да проследяват и разбират дейностите на съответната подгрупа и резултатите от тях (например дневният ред на заседанията, протоколите и докладите следва своевременно да се качват в системата BATIS).

Заседанията на подгрупите на ТРГ могат да се провеждат в помещенията на Комисията в Севиля, Испания или на други места.

Обсъждането и работата в подгрупите не може да заменя пленарните заседания на ТРГ, на които се вземат решения с участието на цялата ТРГ.

4.4.4.   Посещения на място

Посещенията на място могат да служат като средство за събиране и валидиране на информация за изготвяне и преразглеждане на BREF. Членовете на ТРГ могат да предлагат посещения на място на Европейското бюро за КПКЗ и други членове на ТРГ. Информацията за предстоящи посещенията на място следва да се споделя с цялата ТРГ достатъчно преди датите на посещенията, за да се даде възможност за участие на представители на местните компетентни органи и заинтересованите членове на ТРГ в колкото се може по-голяма степен, както и за да се избегне какъвто и да било конфликт на интереси. Кратки доклади за тези посещения на място следва да се предоставят на цялата ТРГ чрез системата BATIS (вж. раздел 4.7.1).

4.4.5.   Участие на доставчици на оборудване в обмена на информация

„Доставчиците на оборудване“, които могат да предоставят ценни технически и икономически данни за изготвянето и преразглеждането на BREF, следва да бъдат поканени да участват активно в обмена на информация или пряко като членове на ТРГ, или непряко като експерти, предоставящи информация на Европейското бюро за КПКЗ или на други членове на ТРГ.

Терминът „доставчици на оборудване“ следва да се разбира в доста широк смисъл, за да бъдат разширени границите на познанията при обмена на информация. Основният критерий за тяхното участие в процеса на обмен на информация е, че „доставчиците на оборудване“ би следвало да разполагат със съответните технически и икономически знания/информация, които могат да бъдат полезни за обмена на информация относно НДНТ и съответния мониторинг. Като цяло в тази група не би следвало да попадат обикновените търговски посредници (търговци на едро), които продават оборудване или услуги на операторите/собствениците на инсталации с цел реализиране на печалби, без непременно да разбират функцията на „оборудването“ в достатъчна степен от техническа гледна точка и да имат познания за неговите експлоатационни характеристики.

Техническите и икономическите знания/информация, с които разполагат „доставчиците на оборудване“, могат да се прилагат спрямо широк кръг дейности, например при идейното проектиране, проектирането, лицензирането, производството и изграждането, доставката, експлоатацията, ремонта, мониторинга и извеждането от експлоатация на съоръжение/инсталация или част от съоръжение/инсталация (например процес, система, компонент).

Представител на компания, която е „доставчик на оборудване“, определен за участие в ТРГ, следва de facto да действа в качеството си на представител на „доставчиците на оборудване“ целия сектор или в конкретен подсектор (а не само като представител на компанията, която го/я е наела), за да осигури подходящо представяне на сектора.

Поради това се препоръчва участието на представители на асоциации от доставчици на оборудване, когато това е възможно, чрез които отделните компании могат да предоставят информация.

4.5.   Роля на Европейското бюро за КПКЗ

Ролята на Европейското бюро за КПКЗ е да координира обмена на информация и да осигурява, че информацията, необходима с цел изготвяне или преработка на BREF, се събира и обработва съгласно указанията в настоящия документ.

При всеки един BREF дейността на създадената за целта ТРГ се ръководи от научния персонал на Европейското бюро за КПКЗ.

Европейското бюро за КПКЗ направлява дейността по определяне на НДНТ, както е определено в Директива 2010/75/ЕС, като се ръководи от принципите на техническата експертиза, прозрачността и неутралитета. Неговата дейност включва изготвяне на независима оценка и анализ на информацията, събрана с цел определяне на заключения за НДНТ.

Ако членовете на ТРГ предоставят непълна или недостатъчна информация, Европейското бюро за КПКЗ следва съответно да уведоми ТРГ и Форума и да поиска допълване на информацията. Освен това, Европейското бюро за КПКЗ следва да направи опит да попълни пропуските в информацията чрез активно търсене на липсващи или непълни данни (например по време на посещения на място — вж. раздел 4.4.4 — или чрез осъществяване на контакти с лица/институции, които не са пряко представлявани в ТРГ). Освен това Европейското бюро за КПКЗ може да организира телефонни или видео конференции, ако е налице необходимост от обсъждане на конкретни въпроси, свързани с изготвянето или преразглеждането на BREF.

В съответствие със своята роля, Европейското бюро за КПКЗ следва да изпълнява по-специално следните задачи:

1.

Активно да участва и да подпомага събирането на данни и изготвянето на BREF.

2.

Да проверява/потвърждава предоставените данни/информация и да изисква допълнения/пояснения от предоставящите данните/информацията лица, ако това се счита за необходимо.

3.

Да ръководи технически дискусии в пленарни заседания и заседания на подгрупи на ТРГ и да председателства тези заседания (вж. също така раздели 4.6.2 и 4.4.3).

4.

Да гарантира цялостното управление на инструмента за сътрудничество BATIS (вж. раздел 4.7.1) с цел осигуряване на прозрачността на обмена на информация.

5.

Да представя окончателния проектодокумент на BREF на заседанията на Форума (вж. раздел 4.3).

Другите задачи, изпълнявани от Европейското бюро за КПКЗ, са посочени в други части на настоящия документ, по-специално в раздели 4.6—4.7.

От служителя на Европейското бюро за КПКЗ, който ръководи обмена на информация във връзка с конкретен BREF, се очаква да разбира много добре технологията на процеса, екологичните проблеми, нормативните актове, свързани с промишления отрасъл, процеса на издаване на екологични разрешителни, екологичната политика в ЕС, както и да има специални познавания и разбиране на съответния промишлен сектор.

Основните необходими професионални умения са: технически познания, организационни умения, умения за подготовка на проектодокументи, неутралност, почтеност и способност за работа и изготвяне на технически документи на английски език.

4.6.   Основни елементи на обмена на информация

4.6.1.   Съставяне на „списъка на желания“

В случай на преразглеждане на BREF, при реактивирането на ТРГ се изисква от членовете на Форума да определят свой представител (свои представители) в ТРГ и на тези членове на ТРГ се изпраща искане да предоставят списък със „желания“, който ще бъде използван за организиране и структуриране на дискусиите по време на първоначалното заседание (вж. раздел 4.6.2.2).

С цел осигуряване на целенасоченост при преразглеждането на BREF, желанията следва да са насочени главно към основни въпроси, каквито са въпросите, свързани със:

1.

Обхвата и структурата на BREF (вж. раздели 2.3.3 и 2.2).

2.

Липсващи, остарели, непълни или неясни НДНТ или свързани с НДНТ нива на екологична ефективност (вж. раздел 2.3.8 и глава 3).

3.

Вида и формата на данните, специфични за съоръжения или инсталации, които следва да бъдат събрани, за да се осигури информация за преразглеждането (вж. раздел 5.4).

4.

Актуализиране на интервала на текущо наблюдаваните емисионни нива и нива на консумация за цялостния процес (или процеси) и неговите (техните) попдпроцеси, заедно с посочване на използваната техника.

5.

Нови „техники, подходящи да бъдат взети предвид при определянето на НДНТ“, както и „новопоявяващи се техники“ и процеси, чието прилагане ще донесе екологични и/или икономически ползи за сектора (вж. раздели 2.3.7 и 2.3.9).

6.

Усъвършенстване на съществуващите техники и процеси по отношение на опазването на околната среда и/или икономическите аспекти (вж. раздел 2.3.7).

В съответствие с това желанията следва да са насочени към частите от BREF относно „Текущи стойности на нивата на емисии и консумация“ (вж. раздел 2.3.6) и най-вече частите относно „Техники, подходящи да бъдат взети предвид при определянето на НДНТ“ (вж. раздел 2.3.7), „Заключенията за най-добрите налични техники (НДНТ)“ (вж. раздел 2.3.8), „Новопоявяващи се техники“ (вж. раздел 2.3.9) и „Заключителни бележки и препоръки за бъдеща работа“ (вж. раздел 2.3.10).

По-маловажните въпроси (например правописни грешки) не следва да бъдат посочвани в „желанията“. Първоначалният период за събиране на данни и периодът за предоставяне на коментари, организирани за всеки проект на BREF, дават възможност на членовете на ТРГ да повдигнат тези въпроси пред останалите членове на ТРГ.

„Списъкът на желания“ следва да включва съвкупност от нова и налична информация, която ТРГ би искала да събере и предостави.

С цел да бъде напълно използваемо, всяко желание следва да бъде придружено от:

1.

Съответна обосновка

2.

Потвърждаващи документи/информация, ако са налични

3.

Предложения относно вида и формата на съответната информация и относно начина на събиране на информацията, счетена се счита за необходима за провеждане на преразглеждането.

4.6.2.   Заседания на ТРГ

4.6.2.1.   Обща информация

Пленарните заседания на ТРГ (например първите и окончателните заседания на ТРГ) се организират и председателстват от Европейското бюро за КПКЗ и се провеждат в помещенията на Комисията в Севиля, Испания. Работният език, използван по време на тези заседания, е английският. Тези заседания на ТРГ се провеждат въз основа на информационен документ, изготвен от Европейското бюро за КПКЗ, в който са формулирани предложените за обсъждане въпроси, и който се изпраща преди заседанието на всички членове на ТРГ (вж. раздел 1.2.4).

Европейското бюро за КПКЗ може да организира допълнителни ad hoc заседания с отделни членове или група от членове на ТРГ с цел обсъждане или разясняване на отделни въпроси или коментари, направени от членове на ТРГ, с оглед подобряване на възможността за постигане на успешен резултат от процеса на обмен на информация (вж. също така раздел 4.4.3 относно подгрупите на ТРГ).

Европейското бюро за КПКЗ следва да изготвя кратки протоколи или бележки относно пленарните заседания и ad hoc заседанията на ТРГ и ги качва в системата BATIS.

4.6.2.2.   Първоначално заседание

Както е посочено в раздел 4.6.1, при преразглеждане на BREF основата за организиране и структуриране на дискусиите по време на първоначалното заседание следва да е списъкът на желания.

По специално на първоначалното заседание следва да бъдат разглеждани въпросите и да се достигне до заключения по следните точки:

1.

Обхватът и структурата на BREF.

2.

Естеството и обхвата на информацията, която следва да бъде събрана по време на преразглеждането. Следва да се достигне до заключения, по-специално във връзка със следните въпроси:

i)

специфичният за сектора образец (специфичните за сектора образци) за събиране и докладване на информация (вж. също така раздели 5.4 и 5.5), както и във връзка със стратегията за разпространяване на тези образци, по-специално с цел да се предотврати изпращането на многобройни искания за данни до операторите, както и да се предотврати генерирането на големи количества данни, които не могат да бъдат използвани;

ii)

начините за осигуряване на представителност на набора от данни, необходим за извличане на заключения за НДНТ.

3.

Процес на ТРГ за определяне, когато това е приложимо, и изясняване на следните точки в BREF:

i)

кои експлоатационни условия се считат за „нормални“ и кои за „различни от нормалните“ по отношение на дейностите, попадащи в обхвата на BREF;

ii)

какви са мерките за предотвратяване или, когато това не е осъществимо, за намаляване на замърсяването при условия, различни от нормалните експлоатационни условия (например пускане или спиране, байпасиране на пречиствателните системи; вж. също така раздел 2.3.7).

4.

Общ график за работата въз основа на типичния технологичен процес, посочен в раздел 1.2.4, по-конкретно краен срок за получаване на по-голямата част от информацията след първоначалното заседание.

5.

Конкретните задачи, които следва да бъдат изпълнени от ТРГ със специално уточняване каква информация е обещал да предостави всеки член на ТРГ.

6.

Първоначалното заседание също дава възможност за уведомяване на членовете на ТРГ относно въпроси, които трябва да са съгласувани в различните BREF, по-специално:

i)

Начини за третиране на потенциално поверителна бизнес информация и чувствителна информация по законодателството за конкуренцията, конфликти на интереси и други свързани с това въпроси (вж. раздел 5.3).

ii)

Взаимодействията с други BREF (както „хоризонтални“, така и „вертикални“, вж. раздел 1.1.2).

iii)

Специфичният инструмент, който ТРГ ще използва за събиране, обмен и анализ на информация. По-специално на ТРГ ще бъде представена системата BATIS (вж. раздел 4.7.1), както и процедурите за предоставяне на информация, определени по време на първоначалното заседание (вж. раздел 4.6.3).

Основните въпроси, които ще се обсъждат на първоначалното заседание, и предложенията на Европейското бюро за КПКЗ следва да бъдат изложени в информационен документ, който да бъде изпратен на членовете на ТРГ поне четири седмици преди заседанието.

4.6.2.3.   Окончателно заседание на ТРГ

4.6.2.3.1.   Обща информация

Целта на окончателното заседание на ТРГ е решаване на неуредени въпроси с оглед приключване на техническите дискусии в рамките на ТРГ.

По-специално, на това заседание следва да бъдат разгледани въпроси и да се достигне до заключения по следните точки:

1.

Съдържанието и структурата на заключенията за НДНТ (вж. глава 3).

2.

Всички изменения, които следва да бъдат направени в съдържанието на главите, озаглавени „Техники, подходящи да бъдат взети пред вид при определянето на НДНТ“ (вж. раздел 2.3.7) и „Новопоявяващи се техники“ (вж. раздел 2.3.9).

3.

Въпроси, които следва да бъдат посочени в раздела от съответния BREF, озаглавен „Заключителни бележки и препоръки за бъдеща работа“ (вж. раздел 2.3.10).

Основните въпроси, които ще се обсъждат на окончателното заседание на ТРГ и предложенията на Европейското бюро за КПКЗ следва да бъдат посочени в подробен информационен документ, който да бъде изпратен на членовете на ТРГ поне четири седмици преди заседанието. Информационният документ следва като минимум да включва оценка на основните получени коментари (вж. раздел 4.6.6). Освен това Европейското бюро за КПКЗ следва да предостави на ТРГ поне последната версия на главите от съответния BREF, озаглавени „Текущи стойности на нивата на емисии и консумация“ (вж. раздел 2.3.6), „Техники, подходящи да бъдат взети предвид при определянето на НДНТ“ (вж. раздел 2.3.7) и „Заключения за най-добрите налични техники (НДНТ)“ (вж. раздел 2.3.8).

Целта на окончателното заседание на ТРГ е да се достигне до заключения чрез консенсус между присъстващите членове на ТРГ. Когато са налице валидни особени мнения, те следва да бъдат отразени, както е посочено в раздел 4.6.2.3.2 по-долу.

4.6.2.3.2.   Особени мнения

Информацията за НДНТ, както и за нивата на екологична ефективност (вж. раздел 3.3), свързани с НДНТ, се включват в проектодокумент от Европейското бюро за КПКЗ въз основа на информацията, налична към момента на предоставяне на проектодокумента на ТРГ за нейното окончателно заседание (вж. раздел 4.6.2.3). Тази информация може да включва всички предоставени от ТРГ конкретни предложения за НДНТ или свързаните с нея нива на екологична ефективност.

В случаите, при които членовете на ТРГ не са съгласни с проектозаключенията за НДНТ, от тях се очаква да предоставят добре обосновани технически и икономически аргументи, както и аргументи във връзка със сумарното въздействие върху компонентите на околната среда, обосноваващи тяхното становище. Тези аргументи следва да са били подадени първоначално като коментари по официалния проект на BREF в рамките на определения период за консултация (вж. раздел 1.2.4).

Ако в крайна сметка ТРГ не постигне консенсус по даден въпрос, особените мнения и тяхната обосновка се докладват в раздела от BREF, озаглавен „Заключителни бележки и препоръки за бъдеща работа“, само ако са изпълнени и двете посочени по-долу условия:

1.

Несъгласието се основава на информация, която вече е предоставена на Европейското бюро за КПКЗ към момента на изготвяне на проектозаключенията относно НДНТ за BREF или е било изразено в рамките на периода за предоставяне на коментари, който съответства на този проектодокумент;

2.

Предоставена е състоятелна обосновка в подкрепа на несъгласието от съответния член (съответните членове) на ТРГ. Европейското бюро за КПКЗ ще счита, че една обосновка е състоятелна, ако тя е подкрепена от подходящи технически, икономически или свързани със сумарното въздействие върху компоненти на околната среда данни или информация, които са от практическо значение за определянето на НДНТ.

В документа следва да бъдат изрично посочени държавите-членки, екологичните НПО или отрасловите асоциации, които изразяват или подкрепят особено мнение (вж. раздел 2.3.10).

4.6.3.   Първи кръг на събиране на данни след първоначалното заседание

С изключение на попълнените образци/въпросници (вж. раздел 5.4), информацията, обещана или посочена в заключенията на първоначалното заседание (вж. раздел 4.6.2.2) и предоставена на Европейското бюро за КПКЗ, следва да бъде придружена от един или повече „формуляри за ситуиране на информация“ („information mapping sheets“), в които се посочват частите от BREF, към които се отнася всяка част от предоставяната информация.

Желателно е информацията да бъде придружена от конкретни предложения под формата на проектотекстове за BREF, както и да се посочва разделът (разделите), в които те следва да бъдат поместени. Тези проектотекстове следва да отговарят на изискванията, формулирани в настоящото Ръководство, особено тези, които се съдържат в раздел 2.3.

Желателно е информацията да бъде предоставяна на английски език, с цел улесняване на достъпа на различните членове на ТРГ.

Европейското бюро за КПКЗ следва да оценява предоставените „формуляри за ситуиране на информация“ и да осигурява насрещна информация за ТРГ, по-специално по въпроса дали и как предоставената информация е била взета предвид в BREF. Европейското бюро за КПКЗ следва да изпрати тази насрещна информация едновременно с предоставянето на първия проект на BREF. Ако данните, предоставени от член на ТРГ, не могат да бъдат взети предвид, Европейското бюро за КПКЗ следва да уведоми възможно най-скоро лицето, което предоставя информацията, с оглед подобряване на предоставената информация.

4.6.4.   Искания за допълнителна информация (RAI)

Исканията за допълнителна информация (RAI) се изпращат от Европейското бюро за КПКЗ до ТРГ с цел събиране на важна информация за определяне на НДНТ и свързаните с НДНТ нива на екологична ефективност, които или не са били установени по време на първоначалното заседание (вж. раздел 4.6.2.2), или не са били предоставени по време на първия кръг на събиране на данни. В RAI не следва да се изисква продължително събиране на данни. На членовете на ТРГ следва да се изпраща насрещна информация относно резултата от дадено RAI.

4.6.5.   Работни документи и официални проекти за BREF

4.6.5.1.   Официални проектодокументи

Официалните проекти за даден нов или преразглеждан BREF, както е предвидено в раздел 1.2.4, следва да включват всички части, посочени в раздел 2.3, евентуално с изключение на главата на съответния BREF, озаглавена „Заключения за най-добрите налични техники (НДНТ)“ и раздела на съответния BREF, озаглавен „Заключителни бележки и препоръки за бъдеща работа“.

Всеки официален проектодокумент, който не е окончателният официален проектодокумент, следва да бъде придружен от оценка поне на всички основни коментари, предоставени във връзка с предходния официален проектодокумент (вж. раздел 4.6.6). Европейското бюро за КПКЗ следва да осигурява насрещна информация до ТРГ по отношение на всички предоставени коментари (както значителните, така и незначителните) преди представяне на BREF на Форума, както е посочено в раздел 4.6.6.

Всеки официален проект за преразглеждан BREF следва да бъде под формата на консолидирана версия, в която е маркирана новата информация и промените, извършени в сравнение с:

1.

Версията на BREF, публикувана в предходен период;

2.

Информацията, която се съдържа в предходния проектодокумент (предходните проектодокументи), разработен (разработени) при процеса на преразглеждане.

Официалните проектодокументи се предоставят от Европейското бюро за КПКЗ на ТРГ с цел извършване на независим преглед на документа и събиране на липсващата информация. Коментарите следва да бъдат предоставяни на Европейското бюро за КПКЗ в рамките на определен срок (вж. раздели 1.2.4 и 4.6.6) и чрез използване на конкретни формати.

4.6.5.2.   Работни проектодокументи

В допълнение към официалните проекти на BREF и с цел повишаване на прозрачността на текущата работа при процеса на разработване/преразглеждане на BREF, Европейското бюро за КПКЗ може да реши да изпрати проектна версия на BREF или части от BREF като работен документ — за информация и консултация с ТРГ, и членовете могат да решат доброволно да предоставят съответни коментари.

При все това, Европейското бюро за КПКЗ следва да разясни на ТРГ въпросите, по отношение на които желае да получи коментари, като същевременно поясни, че това е неофициална консултация, която не заменя официалния процес на консултация. Тази неофициална консултация може например да бъде използвана за открояване на евентуални пропуски в данните и за стимулиране на по-нататъшното събиране на информация. Консултирането с други експерти е отговорност на членовете на ТРГ, ако те счетат това за необходимо.

Този подход не следва да се използва по отношение на заключенията за НДНТ (вж. раздел 2.3.8), като преди предоставянето на официалния проектодокумент може да бъде разпространявана само предложената структура (съдържание).

4.6.6.   Формулиране на коментари относно официалните проекти на BREF

След разпространението на всеки официален проект на BREF следва да бъде предвиден период за формулиране на коментари от поне 8 седмици, в рамките на който членовете на ТРГ могат да изпращат своите коментари и предложения във връзка с документа (вж. раздел 1.2.4). Това правило не се прилага спрямо окончателни проектодокументи, изготвени след окончателното заседание на ТРГ (вж. раздел 4.6.2.3), когато периодът за формулиране на коментари следва да е от поне 4 седмици, посветен на измененията в резултат на заключенията на окончателното заседание.

Основната цел на консултацията е да се поканят членовете на ТРГ да извършат независим преглед и да валидират информацията, включена в документа, както и да попълнят пропуските в информацията, като предоставят допълнителни данни. В изключителни и обосновани случаи, когато е необходимо събирането на по-подробна информация в подкрепа на предоставените коментари, това следва да бъде ясно посочено в коментарите и тази информация следва да бъде предоставена не по-късно от три месеца след крайния срок за предоставяне на коментари.

С цел постигане на целенасоченост и ускоряване на преразглеждането на BREF коментарите, предоставени във връзка с първия проектодокумент (или във връзка с първия и втория проектодокумент, вж. раздел 1.2.4), следва бъдат разделени на две групи:

1.

първата група включва коментари, считани за „съществени“ от члена на ТРГ (т.е. коментари, които имат връзка със заключенията за НДНТ, обхвата на BREF, структурата на BREF);

2.

втората група ще включва „несъществени“ коментари (например за печатни грешки или коментари, които нямат връзка със заключенията за НДНТ).

Преди да изпратят коментарите си на Европейското бюро за КПКЗ, членовете на ТРГ следва да разпределят всеки свой коментар в една от тези групи. Европейското бюро за КПКЗ следва на свой ред да обобщи и да разпространи статистически данни въз основа на това разграничение, които да послужат за приблизително указание за обема на работите и да спомогнат за откриването на значителни проблеми на по-ранен етап от процеса.

Коментарите, считани за „съществени“ следва да бъдат разгледани приоритетно от Европейското бюро за КПКЗ и да бъдат взети предвид преди издаване на следващия официален проектодокумент. Коментарите, считани за „несъществени“, могат да не бъдат отразени в пълна степен в следващия официален проектодокумент. При все това, и двата вида коментари следва да бъдат изцяло взети предвид преди изготвянето на окончателен проектодокумент.

При изпращане на нов официален проектодокумент или на информационния документ за окончателното заседание на ТРГ (вж. раздел 4.6.2), Европейското бюро за КПКЗ следва да осигурява на ТРГ подробна насрещна информация за това как са взети предвид съществените коментари. Също така преди представяне на BREF на Форума (вж. раздел 4.3) Европейското бюро за КПКЗ следва да осигурява на ТРГ насрещна информация за това как са били взети предвид всички коментари.

4.7.   Инструменти за обмен на информация

4.7.1.   Информационна система за НДНТ (BATIS)

BATIS е уеббазирано софтуерно приложение, създадено с цел улесняване на обмена на информация относно НДНТ, както и вътрешния процес, извършван в рамките на Европейското бюро за КПКЗ с цел изготвяне или преразглеждане на BREF. Освен персонала на Европейското бюро за КПКЗ, достъп до BATIS имат само определени членове на Форума и ТРГ. С цел улесняване на обмена на информация в рамките на всяка ТРГ, в BATIS присъстват и данните как да се влиза в контакт с членовете на ТРГ.

Основната цел на системата е да подпомага Европейското бюро за КПКЗ в организирането и управлението на информация, свързана с BREF, в осигуряването на прозрачност и в изготвянето на BREF с високо качество.

BATIS помага за поддържане на прозрачност в процеса на изготвяне и преразглеждане на BREF. За тази цел в BATIS присъства цялата информация, събрана в рамките на изготвянето и преразглеждането на BREF, с изключение на поверителната или чувствителната информация (вж. раздел 5.3).

Отговорността за цялостното управление на информацията в BATIS се носи от Европейското бюро за КПКЗ. То структурира информацията/документите в BATIS (евентуално чрез преместване на документи, качени директно от членове на ТРГ) по такъв начин, че те лесно да могат да бъдат намирани, особено от членове на ТРГ и Форума.

Европейското бюро за КПКЗ е отговорно по-специално за оповестяване в BATIS на информацията, свързана със заседанията на ТРГ и заседанията на подгрупи на ТРГ (например информационни документи, протоколи от заседания, слайдове от заседанието), както и коментари от ТРГ, получени във връзка с проекти на BREF и съответната насрещна информация от Европейското бюро за КПКЗ по повод на тези коментари (вж. раздел 4.6.6).

Членовете на ТРГ са отговорни за качването в BATIS на своите приноси. В BATIS е присъства онлайн ръководство за използване на системата (user manual), предназначено за потребителите на BATIS. Когато не е практично или възможно използването на BATIS за предоставяне на информация (например ако на Европейското бюро за КПКЗ се изпраща книга), могат да бъдат използвани други методи за предоставяне на информация на Европейското бюро за КПКЗ (например обикновена поща, факс). При все това не се очаква това да бъде широко разпространена практика, а информацията, налична в електронен вариант, следва да бъде качвана директно в BATIS, както е посочено по-горе.

BATIS има функционалност, която позволява на членовете на ТРГ да разбират автоматично (т.е. ежедневно) дали е била качена нова информация или дали членовете на групата са разгледали информацията, качена през последните 24 часа.

Посредством BATIS се осигурява достъп до информацията, събрана в хода на подготовката за изготвяне или преразглеждане на BREF (вж. раздел 4.7.1).

4.7.2.   Уебсайт на Европейското бюро за КПКЗ

Уебсайтът на Европейското бюро за КПКЗ (http://eippcb.jrc.ec.europa.eu) представлява основният инструмент за разпространение на BREF и проектите за BREF. Уебсайтът съдържа:

1.

Обща информация относно Директива 2010/75/ЕС и Европейското бюро за КПКЗ

2.

Достъп до приети BREF и информация относно техния статут (например приети, в процес на преразглеждане)

3.

Достъп до окончателни и официални проекти на BREF

4.

Достъп до издадените от Комитета ръководства (като например настоящото ръководство)

5.

Становища на форумите и документи

6.

Уведомяване за мероприятия и за заседания на Европейското бюро за КПКЗ

7.

Представяне на работните планове на Европейското бюро за КПКЗ относно изготвянето и преразглеждането на BREF

8.

Информация, свързана с възможностите за назначаване и работа в Европейското бюро за КПКЗ

9.

Достъп за членовете на ТРГ и Форумите до електронното работно пространство в рамките на BATIS.

4.8.   Сигурност на личните данни

Европейското бюро за КПКЗ събира личните данни на членовете на ТРГ и членовете на Форума, които се състоят от името на всеки член и данни за контакт с него, при тяхното назначаване като членове на ТРГ или форумите с единствената цел да се даде възможност на Европейското бюро за КПКЗ да ръководи участието на членовете на ТРГ и форумите в изготвянето/преразглеждането на BREF и да се осигури достъп на членовете на ТРГ и Форумите до инструменти за управление за редактирането и преразглеждането на BREF и други документи.

Комисията е поела ангажимент за зачитане на личния живот на потребителите на информационни системи. Политиката относно „защитата на физическите лица по отношение на обработката на лични данни от институции на ЕС“ се основава на Регламент (ЕО) № 45/2001 на Европейския парламент и на Съвета (11). За допълнителна информация на уебсайта на Европейското бюро за КПКЗ е налична декларация за неприкосновеност на личния живот за членовете на ТРГ и форумите. Поради това Европейското бюро за КПКЗ не публикува на своя уебсайт данни как да се влезе в контакт с членове на ТРГ.

Комисията съхранява данните в качеството си на институция, отговорна за обработването на гореспоменатите лични данни.

Членовете на ТРГ и форумите могат да упражнят своето право на достъп и промяна на данните по всяко време, като се свържат със секретариата на Европейското бюро за КПКЗ посредством:

e-mail: jrc-ipts-eippcb@ec.europa.eu

тел: +34 954 488 284

факс: +34 954 488 426.

ГЛАВА 5

Събиране и подаване на данни

5.1.   Въведение

В настоящата глава се съдържат указания относно събирането на данни за обмена на информация съгласно разпоредбите на Директива 2010/75/ЕС, които указания са предвидени по-специално в член 13, параграф 3, буква в) от цитираната директива.

5.2.   Общи принципи за събиране и предоставяне на данни за изготвянето и преразглеждането на BREF

Данните, които следва да бъдат събрани и предоставени на Европейското бюро за КПКЗ във връзка с екологичната ефективност на съоръженията/инсталациите и приложените техники, както и тяхната техническа и икономическа жизнеспособност, са предназначени да дадат възможност за изготвяне, преразглеждане и, когато това е необходимо, актуализиране на BREF и съдържащите се в тях заключения за НДНТ, както е описано в глава 3.

Общите принципи, от които трябва да се ръководят членовете на ТРГ при събирането и предоставянето на данни, са както следва:

1.

От съществено значение за определяне на НДНТ са наборите от данни за единични предприятия/инсталации, които показват както постигнатата екологична ефективност, така и използваните техники за постигането ѝ.

2.

Поради това от решаващо значение е членовете на ТРГ да предоставят пълни набори от данни поне на ниво предприятие, както е описано подробно в раздел 5.4. Обобщените данни, събрани по отношение на няколко предприятия/инсталации, обикновено не са достатъчни, за да позволят достигането до заключения относно НДНТ и/или нива на екологична ефективност, свързани с НДНТ (вж. раздели 3.3.1 и 3.3.2). В изключителни случаи въпросите за поверителността или чувствителността от гледна точка на разпоредбите на законодателството за конкуренцията могат да наложат третирането на информацията по адекватен начин (например без посочване на имена) от страна на Европейското бюро за КПКЗ с цел докладването на тази информация в BREF (вж. също така параграфа относно въпросите, свързани с поверителността, в раздел 5.3 по-долу).

3.

Следва да бъдат посочени и отразени в документ както техниките, прилагани в хода на технологичния процес, така и тези, които се прилагат в края на технологичния процес, използвани в предприятията/инсталациите за свеждане до минимум на техните въздействия върху околната среда. Когато това е приложимо, следва да бъде предоставено пълно описание на техниката (техниките) (заедно с наборите от данни) при съблюдаване на десетделната структура, описана в раздел 2.3.7.

4.

Предоставените данни следва да бъдат придружени от ясни указания дали се отнасят за нормални или различни от нормалните експлоатационни условия (например операции по пускане и спиране, при поява на течове, случаи на лошо функциониране, моментни прекъсвания и окончателно прекратяване на експлоатацията), вж. раздел 4.6.2.2.

5.2.1.   Вид на данните

Основните данни/информация следва да бъдат събирани най-малко на ниво инсталация, или дори на по-ниско ниво (например производствена линия, звено, процес, пещ), като изрично се посочва прилаганата техника или техники. Когато има налични данни/информация, вече събрани за други цели, те следва да бъдат използвани отново.

Информацията, която осигурява цялостен обзор на сектора — което може да включва капацитет в сектора, производствени нива, пазарна информация, цени и друга, евентуално чувствителна информация — може да бъде предоставена в обобщен вид, но това би било от полза най-вече за разработване или актуализиране на главите от съответния BREF, озаглавени „Обща информация“ и „Текущи стойности на нивата на емисии и консумация“ (вж. раздели 2.3.4 и 2.3.6).

Представената информация за техниките следва да е насочена, доколкото е възможно, към всички аспекти, посочени в раздел 5.4, с цел да се даде възможност за изготвяне на главата от съответния BREF, озаглавена „Техники, подходящи да бъдат взети предвид при определянето на НДНТ“ (вж. раздел 2.3.7). Резултатите от техниките следва да бъдат разглеждани в съответния контекст и да бъдат подкрепени по-специално със съответните експлоатационни и икономически данни (вж. раздел 5.4).

Следва да бъде предоставена информация от инсталациите, за които се счита, че имат най-добри резултати (по отношение на околната среда като цяло). За тези инсталации информацията, посочена в раздел 5.4, следва да включва достатъчно подробни данни, за да може да се разбере как са постигнати наблюдаваните високи нива на екологична ефективност. Това не означава, че следва да се събира и предоставя само информация за инсталациите с най-добри резултати. Актуализирането на глава 3 от съответния BREF, озаглавена „Текущи стойности на нивата на емисии и консумация“ (вж. раздел 2.3.6) налага предоставянето на информация за целия обхват от наблюдаваните към момента емисии и нива на консумация за цялостния процес и неговите подпроцеси.

5.2.2.   Формат на данните

Информацията на ниво съоръжение/инсталация следва да бъде предоставяна на Европейското бюро за КПКЗ най-вече чрез използването на образец за попълване на данни, съгласуван с ТРГ, без да се ограничава възможността за предоставяне на допълнителни придружаващи документи, ако те бъдат счетени за полезни. С оглед да се намали до минимум работата по създаването на този общ образец за попълване на данни, препоръчва се техническата работна група да вземе под внимание изискванията за периодично отчитане, както и наличните данни. Образците са особено полезни за събиране на голямо количество информация, за да се даде възможност за сравнение на данните, както и да се установят евентуални пропуски и аномалии. Това не изключва използването на допълнителни данни (например проучвания на конкретни случаи, технически данни и данни за разходите, отнасящи се за конкретни техники), ако се считат за важни за формулирането на заключения за НДНТ.

Основните данни/информация, които следва да съдържа образецът с оглед събиране на пълен набор от данни на ниво инсталация (или на по-ниско ниво), са посочени в раздел 5.4 (където подробно са описани необходимите данни за екологична ефективност и експлоатационни данни).

5.2.3.   Качество на данните

Предоставената информация следва да бъде достатъчно подробна, така че да може да бъде оценена и сравнена с други данни и в крайна сметка да бъде използвана за формулирането на заключения за НДНТ (вж. глава 3). Въпреки че обменът на информация е насочен главно към наличните данни от измервания, препоръчва се също да се вземе предвид системата за оценка на качеството на данните, показана в допълнение 1, с оглед да се осигури качеството на приетите данни.

Предоставяните данни (особено данните за консумацията и емисиите) следва да се отнасят последните години.

Всички стойности следва да бъдат изразени в мерни единици от SI (Международна система) или в мерни единици, който обичайно се използват в сектора и са съгласувани с ТРГ, за предпочитане на първоначалното заседание.

Всички данни, и по-специално информацията, която се съдържа в попълнените образци, следва да бъдат внимателно проверявани преди да бъдат представени на Европейското бюро за КПКЗ с цел да се гарантира пълнотата на данните и да се установят и коригират грешки и несъответствия. Подадените попълнени образци, които бъдат счетени за до голяма степен непълни или за съдържащи твърде много грешки, не се вземат предвид от Европейското бюро за КПКЗ.

5.3.   Въпроси, свързани с поверителността

По принцип, не би трябвало да възникват проблеми с поверителната бизнес информация и чувствителната информация съгласно законодателството за конкуренцията, тъй като обменът на информация е насочен към данни за емисиите, които са обществено достъпни, както може да се заключи от член 24, параграфи 3 и 4 от Директива 2010/75/ЕС и член 4 от Директива 2003/4/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (12).

Въпреки това може да възникне случай, при който за оценките на Европейското бюро за КПКЗ е необходима/полезна поверителна бизнес информация и чувствителна информация по законодателството за конкуренцията (например информация за разходите, или за обема на производството).

Ако определена информация, предоставена на Европейското бюро за КПКЗ, се счита за поверителна бизнес информация или чувствителна информация по законодателството за конкуренцията и следователно не трябва да бъде докладвана в BREF, това трябва да бъде ясно заявено при изпращането на информацията и трябва да бъде посочена причината/обосновката за нейната поверителност/чувствителност.

Поверителната бизнес информация и чувствителната информация по законодателството за конкуренцията не се докладва в BREF, освен ако информацията предоставя важна основа за заключенията за НДНТ и предоставящото информацията лице специално разреши на Европейското бюро за КПКЗ да докладва информацията в BREF след предварителна проверка на съответствието със законодателството за конкуренцията.

Съществуват няколко начина за разглеждане на поверителни/чувствителни данни в BREF, например обобщаване на данните или отстраняване на имената от информацията. Това може да бъде направено от Европейското бюро за КПКЗ, при необходимост с помощта на лицата, които са предоставили информацията.

Периодът, през който се разработва образецът за попълване на данни (вж. раздели 4.6.2.2 и 5.4), е подходящото време за подробно обсъждане коя част от информацията е необходима, степента на поверителност (ако има такава) на исканите данни и практическите аспекти за разглеждане на потенциално поверителна бизнес информация, чувствителна информация по законодателството за конкуренцията, конфликт на интереси и други свързани въпроси въз основа на процедурата, обсъдена на първоначалното заседание.

5.4.   Данни за екологичната ефективност и експлоатационни данни, необходими за главите от BREF, озаглавени „Техники, подходящи да бъдат взети предвид при определянето на НДНТ“ и „Заключения за най-добрите налични техники (НДНТ)“

5.4.1.   Обща информация относно данните за екологичната ефективност и експлоатационните данни

В настоящия раздел се разглеждат данните за екологичната ефективност и експлоатационните данни. От друга страна обаче, с цел изготвяне, преразглеждане и при необходимост актуализиране на заключенията за НДНТ, всички техники, които е необходимо да бъдат разгледани в процеса на вземане на решение за НДНТ, следва да бъдат представени в BREF по стандартната структура съгласно раздел 2.3.7, в която присъстват и други данни, необходими за достигането до заключения за НДНТ (особено по отношение на икономическите показатели, сумарното въздействие върху компоненти на околната среда и техническите съображения).

Може да бъде съставен общ въпросник, но в него могат да бъдат разгледани само някои общи въпроси, без да се навлиза в специализирани технически подробности: понастоящем няма общ съгласуван образец за събиране на данни и поради многообразието на дейностите, обхванати от Директива 2010/75/ЕС, би могъл да се разработи само базов общ образец. Поради това на първоначалното заседание на ТРГ следва да се вземе решение относно формата и останалото съдържание на образеца за попълване на данни за съответния сектор (вж. раздели 4.6.2.2 и 5.5).

При все това, в разделите по-долу са посочени основните видове екологична ефективност и експлоатационни данни, които следва да съдържа даден образец за събиране на специфични данни за дадено предприятие/инсталация.

5.4.2.   Консумация

5.4.2.1.   Обща информация относно консумацията

Предоставената информация следва да включва данни относно използването на суровини, спомагателни материали, вода и енергия в съответните процеси.

5.4.2.2.   Консумация на суровини и спомагателни материали

Доколкото това е приложимо за съответните дейности, информацията следва да включва:

1.

Количеството на използваните суровини, спомагателни материали (включително вторични/рециклирани материали) и техния състав;

2.

Посочване на използваните техники (включително както използваната технология, така и начина на проектиране, изграждане, ремонт, експлоатация и извеждане от експлоатация на инсталациите), предназначени за постигане на възможно най-ефективно използване на ресурсите.

5.4.2.3.   Използване на вода

В предоставената информация следва да се прави разграничение между охлаждаща и технологична вода и да се посочи дали водата се използва многократно и ако е така — в какво количество. Ако това е приложимо за съответните дейности, данните/информацията следва да обхващат следните въпроси:

1.

Информация за произхода на използваната вода, както и за приемните води (например наименование, вид — дъждовна вода, повърхностни води, т.е. езеро, река, поток, море или подпочвени води, а когато е приложимо и температура, дебит, качествени характеристики);

2.

Дали в обекта се извършва пречистване на водите и посочване на вида на извършеното пречистване (например обезсоляване, филтрация);

3.

Посочване на използваните техники (както използваната технология, така и начина на проектиране, изграждане, ремонт, експлоатация и извеждане от експлоатация на инсталацията), предназначени за намаляване на консумацията на вода. Ако положените усилия за намаляване на консумацията на вода водят до по-високи концентрации на замърсители в отпадъчни води, това следва да бъде посочено заедно с предприетите мерки за намаляване до минимум на въздействието на отпадъчните води с по-високи концентрации на замърсители върху околната среда.

5.4.2.4.   Използване на енергия

Ако е приложимо за съответните дейности, представената информация следва да включва данни за:

1.

Входящи материали:

i)

Вида и количеството на използваното гориво/използваната енергия (например течно гориво, втечнен нефтен газ, природен газ, пара, електроенергия, отпадъци, биогаз, биогориво или биомаса, използвана като гориво), включително охлаждащите и технологичните газове (например N2, O2). Ако се използва пара, следва да се посочат температурата и налягането на парата.

ii)

Консумацията на гориво/енергия (за всеки вид), като се прави разграничение между топлинна енергия и електроенергия.

2.

Продукти:

i)

Дали се произвежда енергия (например производство на електроенергия) и в какво количество. Ако се произвежда пара, следва да се посочат температурата и налягането на парата.

ii)

Дали се продава енергия или дали топлинната енергия се използва вътре или извън обекта (например за топлофикационни цели).

3.

Други данни:

i)

Дали има утилизация на отпадна енергия, в коя част на инсталацията и в какво количество.

ii)

Дали има екзотермични реакции, в коя част на инсталацията и в какво количество.

iii)

Дали има загуби на топлина, в коя част на инсталацията и в какво количество.

iv)

Дали се извършва сравнителен анализ по отношение на енергията.

При представянето на стойностите за консумацията на енергия/енергийна ефективност следва да се предоставят данни за границите на системата (включените части на предприятието) и референтните условия.

Данните за енергията следва да бъдат изразени в kWh или MJ за единица маса продукт (или за единица маса суровини) и да посочват дали при определянето на стойностите е използвана долната или горната топлина на изгаряне.

При събирането и докладването на данни за енергията следва да бъде взет предвид референтният документ за НДНТ за енергийна ефективност (ENE).

5.4.3.   Емисии във водата

В предоставената информация следва да се прави разлика между охлаждаща вода и технологична вода и да се посочи дали водата се използва многократно и ако е така — каква част от нея. Ако това е приложимо за съответните дейности, данните/информацията следва да обхващат следните въпроси:

1.

Количеството и дебита на изхвърляните технологични отпадъчни води, като се посочи дали се включват случаите на извънредно изхвърляне.

2.

Посочване на източниците (напр. съоръжения и процеси) на изхвърляне на отпадъчни води.

3.

Количеството, дебита и температурата на изхвърляната охлаждаща вода.

4.

Дали в инсталацията се събира и третира дъждовната вода и в какво количество.

5.

Дали в инсталацията се третират отпадъчни води от други инсталации (включително битови отпадъчни води) и в какво количество.

6.

Нивата на емисиите (изразени като концентрации и/или (специфични) натоварвания в отделянето на замърсители, ако се считат за релевантни (13), вж. раздел 3.3.1) от изхвърляните замърсители за всеки отчетен поток отпадъчни води и дали отпадъчните води се изхвърлят пряко или непряко в приемните води. Освен това в информацията следва да бъде уточнено дали са включени различни от нормалните експлоатационни условия (като операции по пускане и спиране, течове, случаи на лошо функциониране, моментни прекъсвания и окончателно прекратяване на експлоатацията). Тази информация следва да бъде предоставена заедно със съответната референтна информация, посочена раздел 5.4.7.

7.

Данни дали отпадъчните води се третират в пречиствателна станция за отпадъчни води (ПСОВ), разположена на площадката на инсталацията или извън нея (например градска или централна ПСОВ за цял индустриален район).

8.

Данни за използваните техники (включително както за използваната технология, така и за начина на проектиране, изграждане, ремонт, експлоатация и извеждане от експлоатация на инсталацията) предназначени за предотвратяване или, ако това е невъзможно — за намаляване на емисиите във водата.

9.

Количеството на замърсителя (замърсителите) преди и след употреба на (пречиствателната) техника (техники), с оглед да се определи ефективността на пречистване.

10.

Информация относно условията/обстоятелствата, възпрепятстващи използването на (пречиствателна) техника при пълен капацитет и/или налагащи пълно или частично байпасиране на (пречиствателна) техника и мерките, предприети за възстановяване на пълния (пречиствателен) капацитет.

5.4.4.   Емисии във въздуха

Ако това е приложимо за съответния сектор, предоставяните данни/информация следва да обхващат следните въпроси:

1.

Нивата на емисиите (като концентрацията и/или (специфични) натоварвания в отделянето на замърсители, ако има съответни данни; вж. раздел 3.3.1) от изхвърляните замърсители, като се прави разлика между канализирани (например в комин) емисии и неканализирани (например дифузни/неорганизирани) емисии, както и показател дали се включват емисии при различни от нормалните експлоатационни условия (например операции по пускане и спиране, течове, случаи на лошо функциониране, моментни прекъсвания и окончателно прекратяване на експлоатацията). При данни за специфично натоварване, съотнесеният продукт следва да бъде ясно определен. Тази информация следва да се представи заедно със съответната референтна информация, посочена в раздел 5.4.7.

2.

Показател за това дали отпадните газове се третират в централно пречиствателно съоръжение за отпадни газове, намиращо се на територията на обекта или извън обекта.

3.

Посочване на източниците (например съоръжения и процеси) както на дифузни/неорганизирани, така и на точкови емисии от комини.

4.

Дебит на димните газове.

5.

Референтни условия (например данните за концентрациите обичайно се отнасят за сухи отпадни газове — ако не, това следва да бъде посочено — и, ако е необходимо, следва да бъде посочено референтното съдържание на кислород).

6.

Данни за използваните техники (включително както за използваната технология, така и за начина на проектиране, изграждане, ремонт, експлоатация и извеждане от експлоатация на инсталацията), предназначени за предотвратяване или, ако това е невъзможно — за намаляване на емисиите във въздуха.

7.

Количеството на замърсителя (замърсителите) преди и след употреба на (пречиствателна) техника (техники), с оглед да се определи ефективността на пречистване.

8.

Информация относно условията/обстоятелствата, възпрепятстващи използването на (пречиствателната) техника при пълен капацитет и/или налагащи пълно или частично байпасиране на (пречиствателната) техника и мерките, предприети за възстановяване на пълния (пречиствателен) капацитет.

5.4.5.   Остатъци/отпадъци

Ако това е приложимо за съответния сектор, предоставяната информация следва да обхваща следните въпроси:

1.

Вида (видовете) и количествата остатъци/отпадъци (например утайки), генерирани/създадени от дейността.

2.

(Физичните/химичните) характеристики на остатъците/отпадъците, генерирани/създадени от дейността (например съдържание на метали, усреднено съдържание на твърдо сухо вещество).

3.

Специфичното тегловно количество на обезврежданите органични и неорганични остатъци/отпадъци и специфичното тегловно количество, което се рециклира/използва повторно вътре или извън инсталацията.

4.

Посочване на техниките (включително както използваната технология, така и начина на проектиране, изграждане, ремонт, експлоатация и извеждане от експлоатация на инсталацията), предназначени за предотвратяване на генерирането на остатъци/отпадъци или, ако това е невъзможно — за намаляване на генерирането на остатъци/отпадъци.

5.4.6.   Друга информация

Предоставената информация относно екологичната ефективност и експлоатационните данни следва да бъде придружена от цялата релевантна обща информация, например, когато това е приложимо:

1.

Годината на изграждане на инсталацията и пускането ѝ в експлоатация, както и посочване на характера и датите на големи реконструкции.

2.

Типа на използваните производствени процеси, катализатори, технологично оборудване (например мелница, топлообменник, пещ).

3.

Основните експлоатационни условия на процеса (например непрекъснат или партиден процес, повтарящи се събития като почистване на пещта от кокс, регенериране на катализатор, натоварване, работна температура).

4.

Разнообразните произведени продукти и как тяхното качество/състав може да повлияе на консумацията/емисиите.

5.

Мерките, предприемани за предотвратяване или, когато това не е практически възможно — за намаляване на замърсяването по време на различни от нормалните експлоатационни условия (като операции по пускане и спиране, течове, случаи на лошо функциониране, моментни прекъсвания и окончателно прекратяване на експлоатацията).

6.

Мерките, предприемани за намаляване на вероятността (честотата) и/или въздействието върху околната среда на инциденти/аварии.

5.4.7.   Референтна информация, която трябва да придружава данните за емисиите

5.4.7.1.   Обща информация

По отношение на данните за емисиите, в допълнение към стойността и единицата мярка на наблюдавания параметър, предоставената информация следва да обхваща, когато това е приложимо, следните въпроси:

1.

посочване на източника на емисии (например реактор, пещ);

2.

посочване на вида изразяване на емисиите (например с минимални/максимални стойности, с позиционни средни величини (квантили) или с графичното представяне, вж. раздел 5.4.7.3).

5.4.7.2.   Мониторинг

По отношение на данните за мониторинга на емисиите предоставената информация следва да обхваща, когато това е приложимо, следните въпроси:

1.

Честотата на измерване/вземане на проби/мониторинг.

2.

Периода за усредняване на стойностите, използван за докладване на данните (вж. подробната информация по-долу).

3.

Вида на използвания метод за мониторинг (например пряко измерване, непряко измерване, масов/топлинен баланс, емисионни фактори) и посочване на използвания стандарт EN/ISO (или друг) за мониторинг, включително метода за вземане на проби и предварителната обработка на пробата. Ако е възможно, следва да бъдат посочени границата на откриване (LOD) и границата на количествено определяне (LOQ) за мониторинг на параметъра. В случаите, когато използваният стандарт за мониторинг не е стандарт EN/ISO, следва да бъде предоставено описание на използвания стандарт.

4.

Посочване на неопределености при измерването/вземането на проби/мониторинга.

5.

Информация за източника на данни, например лицето, което е събрало, анализирало и предоставило данните.

6.

Указание дали данните са били взети в условия на нормална експлоатация или при различни от нормалните експлоатационни условия (например периоди на пускане и спиране, текущи ремонти, извънредни условия).

По отношение на изразяването на резултатите от мониторинга и начина за справяне с неопределеностите, преките измервания и изискванията за мониторинг следва да бъде взет под внимание Справочният документ относно общите принципи на мониторинга (MON).

5.4.7.3.   Средни стойности, интервали и разпределение на стойностите на емисиите

При предоставяне на информация за мониторинг на емисиите следва еднозначно да бъде посочен периодът, за който са били събрани и усреднени стойностите. Информацията, събрана при различни от нормалните експлоатационни условия, следва да бъде докладвана отделно.

При обмена на информация следва да се разгледат експлоатационните характеристики на предприятията/инсталациите и техниките по отношение на емисиите, изразени, в случаите при които това е подходящо, едновременно като краткосрочни и дългосрочни усреднени стойности (вж. раздел 1.1.1). Наличието на двата вида информация, уместността, както и осъществимостта на тяхното събиране и последващ анализ следва да бъдат обсъдени на първоначалното заседание (вж. раздел 4.6.2.2).

Набор от данни, съдържащ краткосрочни усреднени стойности (например усреднени тридесетминутни, часови и дневни стойности), обхващащи по-дълъг период от време (например една или няколко години), дава възможност за последващи изчисления на краткосрочни и дългосрочни усреднени стойности и позиционни средни величини (квантили). Необходими са по-специално обхватът на дисперсията и статистическите функции (например максималната стойност, средната стойност, стандартното отклонение при моментни измервания) по отношение на среднодневните или средночасовите стойности, определяни в продължение на дълъг период от време (например една година или повече), за да се определи видът на емисиите и евентуалната върхова стойност на емисиите, до която може да се достигне.

Като цяло средногодишните стойности дават добра представа за екологичните показатели при даден процес/техника, независимо от местните смущения или краткосрочни колебания, тъй като те включват емисиите на ниво инсталация от всички източници и при всички условия през цялата година, т.е. при относително стабилно състояние. Като цяло средногодишните стойности също така са от интерес в контекста на техниките за сравнителен анализ. Във връзка със средногодишните стойности е важно да се посочи начинът, по който са получени или изчислени (например чрез непрекъснати или моментни измервания и, ако измерванията са моментни — какъв е бил техният брой), както и дали са включени емисиите при различни от нормалните експлоатационни условия.

5.5.   Специфични въпроси, попадащи в кръга на компетенциите на всяка техническа работна група

Техническите работни групи, създадени за изготвяне или преразглеждане на BREF, следва да се придържат към общите принципи, посочени в раздел 5.4. За целите на обмена на информация, както е определено в член 13, параграфи 1 и 2 от Директива 2010/75/ЕС, членовете на ТРГ следва да предоставят информация (особено данни за консумацията и емисиите) най-малко на ниво дейност/предприятие/инсталация. Техническата работна група следва да определи дали да се премине на още по-ниско ниво (например реактор, пещ, операция, процес). От друга страна обаче за глава 3 от съответния BREF, озаглавена „Текущи стойности на нивата на емисии и консумация“, могат да бъдат използвани обобщени данни.

В случай на преразглеждане на BREF, членовете на ТРГ следва да предложат в списъка си със желания вида и формата на данните за конкретен сектор, които следва да бъдат събрани за преразглеждането на въпросния BREF. Предложенията на ТРГ следва да се посочат в информационния документ, изготвян от Европейското бюро за КПКЗ за първоначалното заседание, както и да се направят в този документ конкретни предложения за общия вид на стандартния образец за събиране на данни за конкретния сектор, а също и за дискусии относно вида и формата на данните, които следва да бъдат събирани и предавани.

На първоначалното заседание ТРГ следва да реши дали общите принципи, представени в настоящия документ с насоки относно събирането на данни, трябва да бъдат допълнени от специфични аспекти за отделните сектори във връзка с въпросния BREF.

ТРГ следва да обсъди и разработи стандартен образец (стандартни образци) за конкретния сектор за събиране и предаване на информация в Европейското бюро за КПКЗ, като се следват общите принципи, дадени в раздел 5.2. ТРГ следва по-специално да определи вида данни, средни стойности, интервали, разпределения, единици, референтни условия, които ще се използват/предават, като се отчете какви са наличните данни, единици мерки и референтни условия, които се използват от производителите. Следователно, постигането на съгласие по тези въпроси трябва бъде една от целите на първоначалното заседание и за тази цел трябва да има предвидено достатъчно време.

Важно: стандартните образци следва да бъдат създадени във формат, даващ възможност за лесно компилиране и анализ на данни, например Excel, XML или други статистически инструменти. Следва да се предпочита включването на въпроси с няколко предварително зададени възможни отговори. Използването на въпроси със свободен отговор трябва да бъде, доколкото е възможно, ограничено, тъй като те неминуемо водят до необходимост от разяснения във връзка с използването на несъответстваща терминология. В стандартните образци следва да бъде вградена опция за улеснено валидиране на данните. Стандартният образец може да бъде тестван по време на посещения на място, с оглед допълнителни подобрения.

Техническата работна група следва да определи на първоначалното си заседание графика за събиране и подаване на данни в Европейското бюро за КПКЗ (в съответствие с типичния работен процес при разработването и преразглеждането на BREF, формулиран в раздел 1.2.4). Следва да се избягва събирането на данни в последния момент, тъй като е трудно цялата ТРГ да направи съответна партньорска проверка. Информацията, подадена след определения краен срок, не може да се взема под внимание (вж. също раздел 1.2.4).

По отношение на данните за емисии, ТРГ следва да реши, въз основата на събраните данни за концентрацията на замърсителите и (специфичното) натоварване в отделянето на замърсители (ако са налични, следва да бъдат подадени и двата вида данни), дали единият или и двата вида такива данни биха допринесли за достигането до полезни заключения за НДНТ.

Полезни за изготвянето на BREF могат да бъдат стойностите както концентрацията на замърсители, така и на специфичното натоварване в отделянето на замърсители.

Специфичните натоварвания в отделянето на замърсители (например масата на отделените замърсители за единица маса произведен продукт) позволяват сравнение на екологичната ефективност на инсталациите, независимо от техния различен производствен капацитет, и не се влияят от наличието на евентуално смесване или разреждане.

Концентрациите (придружени от данни за референтните условия и периодите на усредняване) като цяло дават повече информация относно краткосрочните работни показатели на отделните процеси или операции и по този начин могат да разкрият флуктуации и върхови емисии. Те също така определят екологичната ефективност във всеки един момент. Съчетаването им с данни за дебита позволява определяне на количеството замърсители във всеки един момент. Когато се използва непрекъснато мерене, концентрациите могат да послужат за осигуряване на информация за резултатите в течение на по-дълъг период от време (например една година).

ГЛАВА 6

Осигуряване на качеството при изготвянето и преразглеждането на BREF

Осигуряването на качеството при изготвянето и преразглеждането на BREF до голяма степен се основава на спазването на указанията, съдържащи се в настоящия документ, по-специално по отношение на съдържанието и границите на BREF, както и на събирането на данни за определяне на НДНТ.

Качеството на BREF зависи както от качеството на включените в процеса участници (с високо ниво на технически експертни знания и съдействие), така и от качеството на самия „Севилски процес“. С оглед да се гарантира това качество, от всички държави-членки, съответни промишлени отрасли и екологични неправителствени организации, а също и от Комисията се очаква да имат въведена система за осигуряване на качество, която включва:

1.

Ясно определяне на отговорностите и разпределение на задачите.

2.

Методи и процедури.

3.

Осигуряване на достатъчно ресурси (по-специално на персонал).

4.

Система за вътрешен контрол, която да води до непрекъснати подобрения.

Осигуряването на качеството на BREF е ежедневна дейност, която се основава на личната ангажираност на всички участници в обмена на информация. Обикновено, при появата на събираната информация всеки от членовете на ТРГ, в качеството си на контрольор от първо ниво, има специална роля по отношение на гарантиране на качеството на своите приноси.

Персоналът на Европейското бюро за КПКЗ, който изготвя BREF въз основа на материали от ТРГ, представлява контрольор от второ ниво на качеството на предоставената информация. Европейското бюро за КПКЗ работи в рамките на Института за перспективни технологични проучвания (IPTS) на Съвместния изследователски център (JRC) на Комисията. Институтът за перспективни технологични проучвания разполага със сертификат ISO 9001, а Съвместният изследователски център функционира в рамките на стандартите за вътрешен контрол и съответната рамка на Комисията, която се основава на добрите международни практики. Това допълнително гарантира способността на Европейското бюро за КПКЗ да изпълнява задачите си.

Процесът на осигуряване на качеството подлежи на постоянно преразглеждане и съответен принос ще бъде поискан от Форума.


(1)  Освен ако е посочено нещо друго, думата „глава“ означава глава от настоящото приложение.

(2)  Освен ако е посочено нещо друго, думата „раздел“ означава раздел от настоящото приложение.

(3)  Също така Комисията може да реши да разработи и известен брой ръководства, които евентуално биха могли да заместят някои от хоризонталните BREF.

(4)  ОВ L 24, 29.1.2008 г., стр. 8.

(5)  При спазване на условията съгласно законите за конкуренцията и за защита на поверителна бизнес информация, вж. раздел 5.3.

(6)  Както концентрацията, така и специфичното натоварване със замърсител(и) на компоненти на околната среда (ако има такива данни), или необходимите входни данни за получаване на тази информация, включително използваните методи за мониторинг и референтните условия. При посочването на данни за специфичното натоварване със замърсители на компоненти на околната среда съответният продукт следва да бъде ясно определен.

(7)  Терминът „валидни“ се базира на подхода, изложен в раздел 4.6.2.3.2.

(8)  Включително използваната технология и начинът на проектиране, изграждане, експлоатация, ремонт и извеждане от експлоатация на инсталацията.

(9)  ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.

(10)  ОВ L 146, 17.5.2011 г., стр. 3.

(11)  ОВ L 8, 12.1.2001 г., стр. 1.

(12)  ОВ L 41, 14.2.2003 г., стр. 26.

(13)  Информацията за количеството на замърсителите (например маса на замърсителите, които се отделят годишно) може да е от полза при определяне на приоритетите за намаляване на замърсяването.

Допълнение 1

СИСТЕМА ЗА ОЦЕНКА НА КАЧЕСТВОТО НА ДАННИТЕ

Информацията по-долу е взета от Референтния документ относно икономическите показатели и сумарното въздействие върху компоненти на околната среда (ECM) (раздел 2.4.1 от референтния документ за ECM, приет през юли 2006 г.).

Системите за оценка на качеството на данните се използват във връзка с оценките на емисиите, за да се даде указание за качеството на оценените данни. Този подход беше разширен до обща система за оценка на качеството на данните. Следната система за оценка на качеството на данните се препоръчва по отношение на всички събирани данни:

А.

оценка въз основа на голямо количество данни, напълно представително за дадената ситуация, за която са известни всички имплицитно приети твърдения (background assumptions);

Б.

оценка въз основа на значително количество данни, представително за повечето ситуации, за която са известни повечето имплицитно приети твърдения;

В.

оценка въз основа на ограничено количество данни, представително за някои ситуации, за която са известни ограничен брой имплицитно приети твърдения;

Г.

оценка въз основа на инженерно изчисление, основаващо се на много ограничено количество информация, представително само за една или две ситуации, за която са известни малко имплицитно приети твърдения;

Д.

оценка въз основа на инженерна преценка, основаващо се единствено на допускания.

Данни с качество от вида А и Б са най-подходящи за определяне на НДНТ.

Допълнение 2

ТИПИЧЕН ТЕХНОЛОГИЧЕН ПРОЦЕС ЗА ИЗГОТВЯНЕТО И ПРЕРАЗГЛЕЖДАНЕТО НА BREF

Image


Top