EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0014(01)

2012/433/ЕС: Решение на Европейската централна банка от 18 юли 2012 година за отмяна на Решение ЕЦБ/2012/3 относно допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Гърция в контекста на предложението на Република Гърция за обмен на дълг (ЕЦБ/2012/14)

OJ L 199, 26.7.2012, p. 26–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/433/oj

26.7.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 199/26


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 18 юли 2012 година

за отмяна на Решение ЕЦБ/2012/3 относно допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Гърция в контекста на предложението на Република Гърция за обмен на дълг

(ЕЦБ/2012/14)

(2012/433/ЕС)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 127, параграф 2, първо тире от него,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, и по-специално член 3.1, първо тире, член 12.1, член 18 и член 34.1, второ тире,

като взе предвид Насоки ЕЦБ/2011/14 от 20 септември 2011 г. относно инструментите и процедурите на паричната политика на Евросистемата (1), и по-специално раздел 1.6 и раздели 6.3.1 и 6.3.2 от приложение I към тях,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 18.1 от Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, Европейската централна банка (ЕЦБ) и националните централни банки на държавите-членки, чиято парична единица е еврото, могат да осъществяват кредитни операции с кредитните институции и други участници на пазара, при които предоставянето на заеми се основава на адекватни обезпечения. Критериите за определяне на допустимостта на обезпеченията за целите на операциите по паричната политика на Евросистемата са установени в приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14.

(2)

Съгласно раздел 1.6 от приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14, Управителният съвет на ЕЦБ може по всяко време да променя инструментите, условията, критериите и процедурите за извършване на операциите по паричната политика на Евросистемата. Съгласно раздел 6.3.1 от приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14, Евросистемата си запазва правото да определи дали дадена емисия, емитент, длъжник или гарант изпълняват нейните изисквания за високи кредитни стандарти въз основа на всяка информация, която тя счете за относима.

(3)

В контекста на предложението за обмен на дълг, отправено от Република Гърция до държателите на търгуеми дългови инструменти, емитирани или гарантирани от гръцкото правителство, на 24 февруари 2012 г., в полза на националните централни банки, беше предоставено подобрение на обезпечения под формата на схема за обратно изкупуване за укрепване на качеството на търгуеми дългови инструменти, емитирани или гарантирани от Република Гърция.

(4)

Като изключителна мярка, Решение ЕЦБ/2012/3 от 5 март 2012 г. относно допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Гърция в контекста на предложението на Република Гърция за обмен на дълг (2) временно суспендира минималните изисквания на Евросистемата за праговете за кредитно качество, които се прилагат по отношение на търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Гърция, обявявайки ги за допустими за времетраенето на подобрението на обезепечения.

(5)

При прекратяване на подобрението на обезпечния, при положение, че адекватността на обезпеченията на търгуеми дългови инструменти, емитирани или изцяло гарантирани от Република Гърция, текущо не е осигурена, Управителният съвет реши, че праговете за кредитно качество на Евросистемата, посочени в раздел 6.3.2 от приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14, следва да се прилагат по отношение на такива инструменти.

(6)

Решение ЕЦБ/2012/3 следователно се отменя,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Отмяна на Решение ЕЦБ/2012/3

Решение ЕЦБ/2012/3 се отменя.

Член 2

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на 25 юли 2012 г.

Съставено във Франкфурт на Майн на 18 юли 2012 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  ОВ L 331, 14.12.2011 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 77, 16.3.2012 г., стр. 19.


Top