EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0002(01)

2012/133/ЕС: Решение на Европейската централна банка от 27 февруари 2012 година за отмяна на Решение ЕЦБ/2010/3 относно временни мерки във връзка с допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или гарантирани от гръцкото правителство (ЕЦБ/2012/2)

OJ L 59, 1.3.2012, p. 36–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 014 P. 137 - 137

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2012/133(1)/oj

1.3.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 59/36


РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА

от 27 февруари 2012 година

за отмяна на Решение ЕЦБ/2010/3 относно временни мерки във връзка с допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или гарантирани от гръцкото правителство

(ЕЦБ/2012/2)

(2012/133/ЕС)

УПРАВИТЕЛНИЯТ СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЦЕНТРАЛНА БАНКА,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 127, параграф 2, първо тире от него,

като взе предвид Устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка (наричан по-долу „Устава на ЕСЦБ“), и по-специално член 12.1 и член 34.1, второ тире във връзка с член 3.1, първо тире и член 18.2 от него,

като има предвид, че:

(1)

Съгласно член 18.1 от Устава на ЕСЦБ Европейската централна банка (ЕЦБ) и националните централни банки на държавите-членки, чиято валута е еврото, могат да осъществяват кредитни операции с кредитни институции и други участници на пазара, при които предоставянето на заеми се основава на адекватни обезпечения. Критериите за определяне на допустимостта на обезпеченията за целите на операциите по паричната политика на Евросистемата са установени в приложение I към Насоки ЕЦБ/2011/14 от 20 септември 2011 г. относно инструментите и процедурите на паричната политика на Евросистемата (1) (наричано по-долу „обща документация“).

(2)

Съгласно раздел 1.6 от общата документация Управителният съвет на ЕЦБ може по всяко време да променя инструментите, условията, критериите и процедурите за извършване на операциите по паричната политика на Евросистемата. Съгласно раздел 6.3.1 от общата документация Евросистемата си запазва правото да определи дали дадена емисия, емитент, длъжник или гарант изпълнява нейните изисквания за високи кредитни стандарти въз основа на всяка информация, която тя сметне за относима.

(3)

Решение ЕЦБ/2010/3 от 6 май 2010 г. относно временни мерки във връзка с допустимостта на търгуеми дългови инструменти, емитирани или гарантирани от гръцкото правителство (2) временно суспендира, като изключителна мярка, минималните изисквания на Евросистемата за прага на кредитно качество, които се прилагат по отношение на търгуеми дългови инструменти, емитирани от гръцкото правителство или от установени в Гърция субекти, и са изцяло гарантирани от гръцкото правителство.

(4)

Във връзка с участието на частния сектор Република Гърция реши да направи предложение за обмен на дълг на държателите на търгуеми дългови инструменти, емитирани от гръцкото правителство.

(5)

Това решение на Република Гърция повлия още по-негативно върху адекватността на обезпеченията на търгуеми дългови инструменти, емитирани от гръцкото правителство или емитирани от субекти, установени в Гърция и изцяло гарантирани от гръцкото правителство, при операциите на Евросистемата.

(6)

Решение ЕЦБ/2010/3 се отменя,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Отмяна на Решение ЕЦБ/2010/3

Решение ЕЦБ/2010/3 се отменя.

Член 2

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила на 28 февруари 2012 г.

Съставено във Франкфурт на Майн на 27 февруари 2012 година.

Председател на ЕЦБ

Mario DRAGHI


(1)  ОВ L 331, 14.12.2011 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 117, 11.5.2010 г., стр. 102.


Top