EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1300

Регламент за изпълнение (ЕС) № 1300/2011 на Комисията от 9 декември 2011 година за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания „Magyar szürkemarha hús (ЗГУ)“

OJ L 330, 14.12.2011, p. 11–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 020 P. 234 - 235

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1300/oj

14.12.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 330/11


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 1300/2011 НА КОМИСИЯТА

от 9 декември 2011 година

за вписване на название в регистъра на защитените наименования за произход и защитените географски указания „Magyar szürkemarha hús (ЗГУ)“

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 510/2006 на Съвета от 20 март 2006 г. относно закрилата на географски указания и наименования за произход на земеделски продукти и храни (1), и по-специално член 7, параграф 4, първа алинея от него,

като има предвид, че:

(1)

В съответствие с член 6, параграф 2, първа алинея от Регламент (ЕО) № 510/2006 заявката за регистрация на названието „Magyar szürkemarha hús“, подадена от Унгария, бе публикувана в Официален вестник на Европейския съюз  (2).

(2)

Тъй като Комисията не е получила никакви възражения съгласно член 7 от Регламент (ЕО) № 510/2006, посоченото название следва да се регистрира,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регистрира се названието, посочено в приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 9 декември 2011 година.

За Комисията, от името на председателя,

Dacian CIOLOȘ

Член на Комисията


(1)  ОВ L 93, 31.3.2006 г., стр. 12.

(2)  ОВ C 83, 17.3.2011 г., стр. 14.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Земеделски продукти, предназначени за консумация от човека, посочени в приложение I към Договора:

Клас 1.1.   Прясно месо (и карантия)

УНГАРИЯ

Magyar szürkemarha hús (ЗГУ)


Top