EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1149

Регламент (ЕС) № 1149/2011 на Комисията от 21 октомври 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 2042/2003 относно поддържане на летателната годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства и за одобряване на организациите и персонала, изпълняващ тези задачи текст от значение за ЕИП

OJ L 298, 16.11.2011, p. 1–124 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 017 P. 131 - 254

No longer in force, Date of end of validity: 05/01/2015; отменен от 32014R1321

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1149/oj

16.11.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 298/1


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1149/2011 НА КОМИСИЯТА

от 21 октомври 2011 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 2042/2003 относно поддържане на летателната годност на въздухоплавателните средства и авиационните продукти, части и устройства и за одобряване на организациите и персонала, изпълняващ тези задачи

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 100, параграф 2 от него,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 20 февруари 2008 година относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване, за създаване на Европейска агенция за авиационна безопасност и за отмяна на Директива 91/670/ЕИО на Съвета, Регламент (ЕО) № 1592/2002 и Директива 2004/36/ЕО (1), и по-специално член 5, параграф 5 от него,

като има предвид, че:

(1)

За да се поддържа високо и уеднаквено равнище на безопасност на въздухоплаването в Европа е необходимо да се извършат промени в съществуващите изисквания и процедури за поддържането на летателната годност на въздухоплавателните средства и въздухоплавателните продукти, части и устройства, както и за одобряване на организациите и персонала, изпълняващ тези задачи, по-специално с цел да се актуализират изискванията за обучение, изпити, знания и опит с оглед на издаването на лицензи за техническо обслужване за въздухоплавателни средства, както и с цел да се адаптират тези изисквания към сложността на различните категории въздухоплавателни средства.

(2)

Поради това Регламент (ЕО) № 2042/2003 на Комисията (2) следва да бъде съответно изменен.

(3)

Предвидените в настоящия регламент мерки се основават на становищата (3), издадени от Европейската агенция за авиационна безопасност (наричана по-долу „Агенцията“) в съответствие с член 17, параграф 2, буква б) и член 19, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 216/2008.

(4)

Трябва да се осигури достатъчно време, за да могат персоналът, имащ право да кандидатства за новия лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства категория B3, въведен с настоящия регламент, организациите за обучение и организациите за техническо обслужване, както и компетентните органи на държавите-членки да се приспособят към новата регулаторна рамка.

(5)

Като се има предвид по-ниската сложност на леките въздухоплавателни средства, може би е целесъобразно да се определи съответно опростена система за лицензиране на персонала, участващ в техническото обслужване на такива въздухоплавателни средства. На Агенцията следва да бъде разрешено да продължи да работи по този въпрос, а на държавите-членки — да продължат да използват съответните национални лицензи.

(6)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на комитета, учреден съгласно член 65 от Регламент (ЕО) № 216/2008,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Регламент (ЕО) № 2042/2003 се изменя, както следва:

1.

В член 5 се добавят следните параграфи:

„3.   Счита се, че персонал, отговарящ за сертифицирането, с лиценз, издаден в съответствие с приложение III (част-66) за определена категория/подкатегория, притежава правата за тази категория, описани в точка 66.А.20 буква а) на посоченото приложение. Изискванията относно основните знания, свързани с тези нови права, се считат за удовлетворени за целите на разширяване на обхвата на този лиценз върху нова категория/подкатегория.

4.   Персонал, отговарящ за сертифицирането и притежаващ лиценз, включително за въздухоплавателни средства, които не изискват отделна категоризация за тип, може да продължи да упражнява своите права до първото подновяване или промяна, когато лицензът следва да се преобразува съгласно процедурата от точка 66.Б.125 на приложение III (част-66) в квалификационен клас измежду определените в точка 66.A.45 на същото приложение.

5.   Счита се, че доклади за преобразуване и доклади за признаване на кредит от изпити, отговарящи на изискванията, които са действали преди настоящият регламент да започне да се прилага, са в съответствие с него.

6.   До настъпването на този момент, тъй като настоящият регламент определя изискванията за лицензиране на персонал, отговарящ за сертифицирането:

i)

за въздухоплавателни средства, различни от самолети и вертолети,

ii)

за компоненти,

действащите изисквания в съответната държава-членка продължават да се прилагат, с изключение на организациите по поддръжка, разположени извън Европейския съюз, изискванията за които се определят от Агенцията.“

2.

В член 6 се добавят следните параграфи:

„3.   Курсове за основно обучение в съответствие с изискванията, приложими преди настоящият регламент да започне да се прилага, могат да започват до една година след датата, от която той се прилага. Изпитите за основно обучение, провеждани като част от тези курсове, могат да отговарят на изискванията, приложими преди настоящият регламент да започне да се прилага.

4.   Изпити за проверка на основните знания, отговарящи на изискванията, които са действали преди настоящият регламент да започне да се прилага, и проведени от компетентния орган или проведени от организация за обучение по техническо обслужване, одобрена в съответствие с приложение IV (част-147), които не са част от основен курс на обучение, могат да се провеждат до една година след датата, от която той се прилага.

5.   Курсове за обучение за тип и изпити за тип в съответствие с изискванията, приложими преди настоящият регламент да започне да се прилага, трябва да започнат и приключат не по-късно от една година след датата, от която той се прилага.“.

3.

Член 7 се изменя, както следва:

i)

в параграф 3 се добавят следните букви з) и и):

„з)

за техническото обслужване на нехерметизирани самолети с бутален двигател с тегло до 2 000 kg, които не извършват търговски въздушен транспорт:

i)

до 28 септември 2012 г., изискването компетентният орган да издава лицензи за техническо обслужване в съответствие с приложение III (част-66) — нови или конвертирани съгласно точка 66.А.70 от настоящото приложение;

ii)

до 28 септември 2014 г., изискването да се разполага с персонал, отговарящ за сертифицирането, квалифициран в съответствие с приложение III (част-66), което се съдържа в следните разпоредби:

M.A.606 буква ж) и M.A.801 буква б), точка 2 от приложение I (част-M),

145.A.30 букви ж) и з) от приложение II (част-145).

и)

за техническото обслужване на самолети от тип ELA1, които не извършват търговски въздушен транспорт, до 28 септември 2015 г.:

i)

изискването компетентният орган да издава лицензи за техническо обслужване в съответствие с приложение III (част-66) — нови или преобразувани съгласно точка 66.А.70 от настоящото приложение;

ii)

изискването да се разполага с персонал, отговарящ за сертифицирането, квалифициран в съответствие с приложение III (част-66), което се съдържа в следните разпоредби:

M.A.606 буква ж) и M.A.801 буква б), точка 2 от приложение I (част-M),

145.A.30 букви ж) и з) от приложение II (част-145).“;

ii)

параграф 7, буква д) се заличава;

iii)

прибавят се следните параграфи 8 и 9:

„8.   За целите на сроковете, съдържащи се в точки 66.А.25, 66.А.30 и допълнение III към приложение III (част-66), свързани с изпити за проверка на основните знания, първоначален опит, теоретично обучение и изпити за тип, практическо обучение и оценка, изпити за тип и обучение в процеса на работа, завършени преди настоящият регламент да започне да се прилага, за начало на периода се приема датата, от която той се прилага.

9.   Агенцията представя на Комисията становище, включващо предложения за създаването на опростена система за лицензиране на персонала, отговарящ за сертифицирането, който участва в техническото обслужване на самолети от тип ELA1, както и на въздухоплавателни средства, различни от самолети и вертолети.“.

4.

Добавя се следният член 8:

„Член 8

Мерки, предприемани от Агенцията

1.   Агенцията разработва приемливи средства за съответствие (наричани по-долу „ПСС“), които компетентните органи, организации и персонал могат да използват за доказване на съответствието с разпоредбите на приложенията към настоящия регламент.

2.   Тези приемливи средства, предоставени от Агенцията, нито въвеждат нови изисквания, нито облекчават изискванията на приложенията към настоящия регламент.

3.   Без да се засягат разпоредбите на членове 54 и 55 от Регламент (ЕО) № 216/2008, когато са използвани приемливите средства за съответствие, предоставени от Агенцията, изискванията на приложенията към настоящия регламент се смятат за изпълнени без да е необходимо представянето на допълнителни доказателства.“

5.

Приложение I (част-М), приложение II (част-145), приложение III (част-66) и приложение IV (част-147) се изменят в съответствие с приложението към настоящия регламент.

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент се прилага от първия ден на деветия месец след месеца на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз, с изключение на точка 3, подточка i) от член 1, която се прилага от деня след публикуването му.

Сертификатите, издадени в съответствие с приложение I (част-М), приложение II (част-145), приложение III (част-66) или приложение IV (част-147) преди настоящият регламент да започне да се прилага, остават валидни, докато не бъдат изменени, временно прекратени или анулирани.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 21 октомври 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 79, 19.3.2008 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 315, 28.11.2003 г., стр. 1.

(3)  Становище № 5/2008 на ЕАSA за „Срок за демонстриране на съответствие с изискванията за знания и опит“, становище № 4/2009 за „Лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства за въздухоплавателни средства с опростена тяга“ и становище № 5/2009 за „Права за лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства от категории В1 и В2“ и „Квалификационен клас за тип и група производители“ и „Обучение за квалификационен клас за тип“.


ПРИЛОЖЕНИЕ

1.

В приложение I (част-М) към Регламент (ЕО) № 2042/2003 точка М.Б.103 се заличава.

2.

Приложение II (част-145) към Регламент (ЕО) № 2042/2003 се изменя, както следва:

1.

Съдържанието се заменя със следното:

„СЪДЪРЖАНИЕ

145.1   Общи положения

РАЗДЕЛ А —   ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

145.А.10

Област на приложение

145.А.15

Подаване на заявление

145.А.20

Условия на одобрението

145.A.25

Изисквания към помещенията

145.A.30

Изисквания към персонала

145.A.35

Сертифициращ персонал и помощен персонал

145.А.40

Оборудване, инструменти и материали

145.А.42

Приемане на компоненти

145.А.45

Данни за техническо обслужване

145.А.47

Планиране на работата

145.А.50

Удостоверяване на техническо обслужване

145.А.55

Записи за техническо обслужване

145.А.60

Докладване на събития

145.А.65

Политика за безопасност и качество, процедури за техническо обслужване и система за качество

145.А.70

Описание на организацията за техническо обслужване

145.А.75

Права на организацията

145.А.80

Ограничения на организацията

145.А.85

Промени в организацията

145.А.90

Запазване на валидността

145.А.95

Констатации

РАЗДЕЛ Б —   ПРОЦЕДУРИ ЗА КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ

145.Б.1

Област на приложение

145.Б.10

Компетентен орган

145.Б.15

Организации, намиращи се в няколко държави-членки

145.Б.20

Първоначално одобрение

145.Б.25

Издаване на одобрение

145.Б.30

Продължаване на одобрение

145.Б.35

Промени в организацията

145.Б.40

Изменения в описанието на организацията за техническо обслужване

145.Б.45

Отнемане, анулиране и ограничаване на одобрението

145.Б.50

Констатации

145.Б.55

Съхранение на записи

145.Б.60

Освобождавания

Допълнение I —

Сертификат за разрешено пускане в експлоатация — Формуляр 1 на EASA

Допълнение II —

Система от класове и категории на одобрение на организациите за техническо обслужване, посочени в приложение I (част- М), подчаст E и в приложение II (част-145)

Допълнение III —

Сертификат за одобрение на организация за техническо обслужване съгласно приложение II (част-145)

Допълнение IV —

Условия за използване на персонал, който не е квалифициран в съответствие с посоченото в 145.А.30, буква й), параграфи 1 и 2 от приложение III (част-66)“;

2.

Точка 145.А.30 се изменя, както следва:

i)

в буква е), „квалифициран по част 66, категория B1“ се заменя с „квалифициран като категория B1 или B3 в съответствие с приложение III (част-66)“;

ii)

буква ж) се заменя със следното:

„ж)

Освен когато в буква й) е посочено друго, в случай на линейно техническо обслужване на въздухоплавателни средства всяка организация за техническо обслужване на въздухоплавателни средства разполага със сертифициращ персонал за даденото въздухоплавателно средство, квалифициран съответно като категория В1, В2, В3, според случая, в съответствие с приложение III (част-66) и точка 145.А.35.

Освен това тези организации могат да използват и подходящо обучен за задачата сертифициращ персонал, притежаващ правата, описани в точки 66.A.20, буква а, параграф 1 и 66.A.20, буква а, параграф 3, точка ii), и квалифицран в съответствие с приложение III (част-66) и точка 145.A.35 за изпълнение на малко планово линейно техническо обслужване и отстраняване на прости дефекти. Наличието на този сертифициращ персонал не променя необходимостта организацията да разполага съответно със сертифициращ персонал от категории B1, B2, B3.“

iii)

в буква з), параграф 1 текстът „квалифициран персонал, категории B1 и B2“ се заменя с „квалифициран персонал категории B1, B2, според случая“;

iv)

буква з), параграф 2 се заменя със следното:

„2.

в случай на базово техническо обслужване на въздухоплавателни средства, различни от големи въздухоплавателни средства, има:

i)

сертифициращ персонал за съответното въздухоплавателно средство, квалифициран, според случая, като категория B1, B2, B3 в съответсвтие с приложение III (част-66) и точка 145.A.35; или

ii)

сертифициращ персонал за съответното въздухоплавателно средство, квалифициран като категория C, подпомаган от помощен персонал, както е посочено в точка 145.A.35, буква а), точка i).“;

v)

в буква й) текстът „Чрез дерогация от букви ж) и з)“ се заменя с „Чрез дерогация от букви ж) и з) във връзка със задължението за съответствие с приложение III (част-66)“;

3.

Точка 145.А.35 се изменя, както следва:

i)

заглавието се заменя с „145.A.35 Сертифициращ персонал и помощен персонал“;

ii)

буква а) се заменя със следното:

„а)

В допълнение към изискванията на точка 145.А.30, букви ж) и з), организацията гарантира, че сертифициращият персонал и помощният персонал имат адекватни познания за съответните въздухоплавателни средства и/или компоненти, които следва да се обслужват, заедно със свързаните организационни процедури. По отношение на сертифициращия персонал това се извършва преди издаването или преиздаването на разрешение за сертифициране.

i)

„Помощен персонал“ е персоналът, който притежава лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства за категории B1, B2 и/или B3 със съответните квалификационни класове въздухоплавателни средства по част-66, работещ по базовото техническо обслужване, като не е задължително да има права за сертифициране.

ii)

„Съответните въздухоплавателни средства и/или компоненти“ са онези въздухоплавателни средства или компоненти, които са посочени в определено разрешение за сертифициране.

iii)

„Разрешение за сертифициране“ е разрешението, издавано на сертифициращия персонал от организацията, в което разрешение се указва фактът, че този персонал може да подписва от името на одобрената организация сертификати за повторно пускане в експлоатация в рамките на ограниченията, посочени в това разрешение.“

iii)

буква б) се заменя със следния текст:

„б)

С изключение на случаите, изброени в точки 145.А.30, буква й) и 66.А.20, буква а), параграф 3, точка ii), организацията може да издава разрешение за сертифициране на сертифициращ персонал само във връзка с основните категории или подкатегории и всеки квалификационен клас за тип на въздухоплавателно средство, посочен в лиценза за техническо обслужване на въздухоплавателни средства, съгласно приложение III (част-66), ако лицензът остава валиден през периода на валидност на разрешението, а сертифициращият персонал отговаря на изискванията на приложение III (част-66).“;

iv)

буква в) се заменя със следния текст:

„в)

Организацията осигурява, че целият сертифициращ персонал и целият помощен персонал има на всеки две години най-малко шест месеца действителен опит в техническото обслужване на съответното въздухоплавателно средство или компонент.

За целите на този параграф „действителен опит в техническото обслужване на съответното въздухоплавателно средство или компонент“ означава, че лицето е участвало в техническото обслужване на въздухоплавателно средство или компонент и/или е упражнявало правата по разрешението за сертифициране, и/или действително е извършвало техническо обслужване на поне няколко от системите на типа въздухоплавателно средство или на групата въздухоплавателни средства, които са посочени в съответното разрешение за сертифициране.“

v)

в букви г), д), й) и м) „помощен персонал от категории B1 и B2“ и се заменя съответно с „помощен персонал“;

vi)

добавят се следните букви:

„н)

Притежателят на лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства категория А може да упражнява правата си за сертифициране само на определен тип въздухоплавателни средства, след като успешно е завършил обучение за съответните за категория А задачи по техническото обслужване на въздухоплавателни средства, проведено от надлежно одобрена по приложение II (част-145) или приложение IV (част-147) организация за обучение. Обучението е практическо и теоретично в съответствие със спецификата на всяка задача. Успешното завършване на обучението се установява чрез изпит или чрез оценка на изпълнението на задача по техническото обслужване на работното място, проведени от организацията.

о)

Притежателят на лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства категория B2 може да упражнява само правата за сертифициране, описани в точка 66.A.20, буква а), параграф 3, точка ii) от приложение III (част-66), след като успешно е завършил i) обучение за съответните за категория A задачи по техническо обслужване на въздухоплавателни средства и ii) шест месечен документиран практически опит в обхвата на разрешението, което ще бъде издадено. Обучението за задачи по техническо обслужване е практическо и теоретично в съответствие със спецификата на всяка задача. Успешното завършване на обучението се установява чрез изпит или чрез оценка на изпълнение на задача по техническо обслужване на работното място. Обучението за задачи по техническо обслужване и изпитът/оценяването се провеждат от организацията за техническо обслужване, издаваща разрешението на сертифициращия персонал. Практическият опит също се придобива в рамките на такава организация за техническо обслужване.“;

4.

В 145.A.70, буква a, параграф 6, „помощния персонал от категории B1 и B2“ се заменя с „помощния персонал“;

5.

Точка 145.Б.17 се заличава.

6.

Допълнение IV към част-145 се изменя, както следва:

„Допълнение IV

Условия за използване на персонал, който не е квалифициран в съответствие с приложение III (част-66) съгласно 145.A.30, буква й), параграфи 1 и 2

1.   Сертифициращият персонал изпълнява изискванията в съответствие със следните условия, за да изпълни целта на 145.А.30, буква й), параграфи 1 и 2:

а)

лицето притежава лиценз или разрешително за сертифициращ персонал, издадено в съответствие с националното законодателство на съответната държава и в съответствие с приложение 1 на ИКАО;

б)

обхватът на дейността на лицето не надвишава обхвата на работа, определен от националния лиценз или разрешителното за сертифициращ персонал, в зависимост от това кое е по-рестриктивно;

в)

лицето доказва, че е преминало обучение по глави „Човешки фактор“ и „Авиационна нормативна уредба“ съгласно модули 9 и 10 от допълнение I към приложение III (част-66).

г)

лицето доказва петгодишен практически опит в техническото обслужване за персонал, удостоверяващ линейно техническо обслужване, и осемгодишен практически опит в техническото обслужване за персонал, удостоверяващ базово техническо обслужване. Лицата, чиито разрешени задачи не излизат извън обхвата на работа на сертифициращ персонал категория А по част-66, е необходимо да имат само три години практически опит в техническото обслужване;

д)

персоналът, удостоверяващ линейно техническо обслужване, и помощният персонал за базово техническо обслужване удостоверяват, че са преминали типово обучение и изпит за ниво категория B1, B2 или B3, според случая, съгласно допълнение III към приложение III (част-66) за всеки тип въздухоплавателно средство в обхвата на дейност съгласно буква б). Лицата, чиито обхват на дейност не излиза извън обхвата на сертифициращ персонал категория А, могат обаче да преминат целево обучение за определена задача, вместо цялостно типово обучение.

е)

персоналът, удостоверяващ базовото техническо обслужване удостоверява, че е преминал типово обучение и изпит за ниво категория C съгласно допълнение III към приложение III (част-66) за всеки тип въздухоплавателно средство в обхвата на дейността съгласно буква б), като по изключение за първия тип въздухоплавателно средство обучението и изпитът са за ниво категория B1, B2 или B3 по допълнение III.

2.   Защитени права

а)

персоналът, имащ права преди влизането в сила на съответните изисквания на приложение III (част-66), може да продължи да ги упражнява, без да е необходимо съответствие с точка 1, букви в)—е);

б)

след тази дата сертифициращият персонал, който желае да разшири обхвата на разрешителното, за да се включат в него допълнителни права, изпълнява изискванията на точка 1 по-горе;

в)

независимо от параграф 2, буква б) по-горе, в случай на допълнително типово обучение не се изисква съответствие с точка 1, букви в)—г) по-горе.“

3.

Приложение III (част 66) към Регламент (ЕО) № 2042/2003 се заменя със следното:

ПРИЛОЖЕНИЕ III

(Част-66)

СЪДЪРЖАНИЕ

66.1.   Компетентен орган

РАЗДЕЛ А —   ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

ПОДЧАСТ A —   ЛИЦЕНЗ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА

66.A.1

Област на приложение

66.A.3

Лицензни категории

66.A.5

Групи въздухоплавателни средства

66.А.10

Подаване на заявление

66.А.15

Изискване за възраст

66.А.20

Права

66.A.25

Изисквания за основни знания

66.A.30

Основни изисквания за опит

66.А.40

Запазване на валидността на лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства

66.A.45

Одобрение на квалификационни класове на въздухоплавателните средства

66.A.50

Ограничения

66.A.55

Свидетелство за квалификация

66.A.70

Разпоредби, свързани с преобразуването на лиценз

РАЗДЕЛ Б —   ПРОЦЕДУРИ ЗА КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ

ПОДЧАСТ А —   ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

66.Б.1

Област на приложение

66.Б.10

Компетентен орган

66.Б.20

Съхранение на записи

66.Б.25

Взаимен обмен на информация

66.Б.30

Освобождавания

ПОДЧАСТ Б —   ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА

66.Б.100

Процедура за издаване на лиценз от компетентния орган за техническо обслужване на въздухоплавателни средства

66.Б.105

Процедура за издаване на лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства чрез одобрена по част-145 организация за техническо обслужване

66.Б.110

Процедура за изменение на лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства с цел включване на допълнителна основна категория или подкатегория

66.Б.115

Процедура за изменение на лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства с цел включване на класификационен клас на въздухоплавателно средство или премахване на ограничения

66.Б.120

Процедура за подновяване на срока на валидност на лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства

66.Б.125

Процедура за преобразуването на лицензи, за включване на класификационни класове за групи въздухоплавателни средства

66.Б.130

Процедура за пряко одобрение на обучение за тип въздухоплавателно средство

ПОДЧАСТ В —   ИЗПИТИ

66.Б.200

Изпити, провеждани от компетентния орган

ПОДЧАСТ Г —   ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИИ НА СЕРТИФИЦИРАЩ ПЕРСОНАЛ

66.Б.300

Общи положения

66.Б.305

Доклад за преобразуване за национални квалификации

66.Б.310

Доклад за преобразуване за разрешителните на одобрените организации за техническо обслужване

ПОДЧАСТ Д —   ПРИЗНАВАНЕ НА КРЕДИТИ ОТ ИЗПИТИ

66.Б.400

Общи положения

66.Б.405

Доклад за признаване на кредит от изпит

66.Б.410

Проверка на валидността на кредитите

ПОДЧАСТ Е —   НЕПРЕКЪСНАТ КОНТРОЛ

66.Б.500

Анулиране, временно спиране или ограничаване на лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства

ДОПЪЛНЕНИЯ

Допълнение I —

Изисквания за основни знания

Допълнение II —

Основен изпитен стандарт

Допълнение III —

Типово обучение и изпитен стандарт. Обучение на работното място

Допълнение IV —

Изисквания за опит за продължаване на срока на лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства

Допълнение V —

Формуляр за подаване на заявление — Формуляр 19 на EASA

Допълнение VI —

Лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства съгласно приложение III (част-66) — Формуляр 26 на EASA.

66.1   Компетентен орган

а)

За целите на настоящото приложение (част-66) компетентен орган е:

1.

упълномощеният орган, определен от държавата-членка, в която лицето кандидатства първоначално за издаване на лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства, или

2.

упълномощеният орган, определен от друга държава-членка, в случай че е различен, което е предмет на договореност с посочения в точка 1 орган. В този случай лицензът съгласно точка 1 се отменя, прехвърлят се всички записи, посочени в 66.Б.20, и въз основа на тези записи се издава нов лиценз.

б)

Агенцията е отговорна за определянето на:

1.

списъка с типовете въздухоплавателни средства; и

2.

какви комбинации корпус/двигател са включени във всеки отделен квалификационен клас за тип на въздухоплавателно средство.

РАЗДЕЛ А

ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ

ПОДЧАСТ А

ЛИЦЕНЗ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА

66.А.1   Област на приложение

В този раздел се дава определение за лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства и се установяват изискванията за подаване на заявление за такъв лиценз, за издаването му и за удължаване на срока на неговата валидност.

66.A.3   Лицензни категории

а)

Лицензите за техническо обслужване на въздухоплавателни средства включват следните категории:

Категория А

Категория В1

Категория В2

Категория В3

Категория С

б)

Категории А и В1 се разделят допълнително на подкатегории, отнасящи се за комбинации от самолети, вертолети, турбинни и бутални двигатели. Тези подкатегории са:

A1 и B1.1 Самолети с турбинни двигатели

A2 и B1.2 Самолети с бутални двигатели

A3 и B1.3 Вертолети с турбинни двигатели

A4 и B1.4 Вертолети с бутални двигатели

в)

Категория B3 е приложима за самолети с бутални двигатели, нехерметизирани, с максимална излетна маса (MTOM) до 2 000 kg.

66.A.5   Групи въздухоплавателни средства

За целите на квалификационните класове в лицензите за техническо обслужване на въздухоплавателни средства въздухоплавателните средства са класифицирани в следните групи:

1.

Група 1: сложни въздухоплавателни средства, задвижвани от двигател, както и многомоторни вертолети, самолети с максимална сертифицирана експлоатационна височина над FL290, въздухоплавателни средства, снабдени с електродистанционна система за управление, и други въздухоплавателни средства, които изискват квалификационен клас за тип на въздухоплавателно средство, когато това е определено от Агенцията.

2.

Група 2: въздухоплавателни средства, различни от тези от група 1, които принадлежат към следните подгрупи:

подгрупа 2a: самолети с един турбовитлов двигател

подгрупа 2b: вертолети с един турбинен двигател

подгрупа 2c: вертолети с един бутален двигател

3.

Група 3: самолети с бутален двигател, различни от тези от група 1.

66.А.10   Подаване на заявление

а)

Заявление за издаване на лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства или за изменение на такъв лиценз се подава, като се използва формуляр 19 на EASA (вж. допълнение V), попълнен по начин, определен от компетентния орган, и подаден до него.

б)

Заявление за изменение на лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства се подава до компетентния орган на държавата-членка, който е издал лиценза за техническо обслужване на въздухоплавателни средства.

в)

Освен документите, изисквани по 66.А.10, буква а), 66.А.10, буква б) и 66.Б.105, кандидатът за включване на допълнителни основни категории или подкатегории в лиценза за техническо обслужване на въздухоплавателни средства представя на компетентния орган оригиналния лиценз заедно с формуляр 19 на EASA.

г)

Когато кандидатът за изменение на основните категории получи одобрение за това изменение чрез процедурата, посочена в 66.Б.100, в държава-членка, различна от държавата-членка, в която е издаден лицензът, заявлението се изпраща до компетентния орган, посочен в 66.1.

д)

Когато кандидатът за изменение на основните категории получи одобрение за това изменение чрез процедурата, посочена в 66.Б.105, в държава-членка, различна от държавата-членка, издала лиценза, организацията за техническо обслужване, одобрена съгласно приложение II (част-145), изпраща лиценза за техническо обслужване на въздухоплавателни средства заедно със заявлението, формуляр 19 на EASA, до компетентния орган, посочен в 66.1, съответно за поставяне на печат и подпис на изменението или за преиздаване на лиценза.

е)

В подкрепа на всяко заявление се представят документи за доказване на съответствие с приложимите изисквания за теоретични знания, практическо обучение и опит към момента на подаване на заявлението.

66.A.15   Изискване за възраст

Кандидатът за лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства трябва да е навършил поне 18 години.

66.A.20   Права

а)

Прилагат се следните разпоредби:

1.

Лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства категория А разрешава на притежателя да издава сертификати за повторно пускане в експлоатация след незначително планово линейно техническо обслужване и отстраняване на прости дефекти в границите на задачите, които са одобрени и посочени в разрешението за сертифициране, посочено в 145.А.35 на приложение II (част-145). Правата за сертифициране са ограничени до работата, която притежателят на лиценза извършва лично в организацията за техническо обслужване, издала разрешението за сертифициране.

2.

Лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства категория B1 разрешава на притежателя да издава сертификати за повторно пускане в експлоатация и да действа като помощен персонал категория B1 след:

извършено техническо обслужване на конструкцията, двигателите и механичните и електрическите системи на въдухоплавателното средство,

работа по авионикс системите, изискваща само прости тестове, за да се докаже годността за експлоатация, и неизискваща отстраняване на неизправностите.

Категория B1 включва съответната подкатегория A.

3.

Лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства категория B2 разрешава на притежателя:

i)

да издава сертификати за повторно пускане в експлоатация и да действа като помощен персонал за категория B2 за следното:

техническо обслужване на авиониката и електрическата системи, и

задачи, свързани с електричеството и авиониката, по задвижването и механичните системи, изискващи прости тестове за доказване на годността им за експлоатация; и

ii)

да издава сертификати за повторно пускане в експлоатация след малко планово линейно техническо обслужване и отстраняване на прости дефекти в границите на задачите, които са одобрени и посочени в разрешението за сертифициране от 145.A.35 от приложение II (част-145). Това право се ограничава до работата, която притежателят на лиценза извършва лично в организацията за техническо обслужване, издала разрешението за сертифициране, и до вече одобрените и посочени в лиценза за категория B2 квалификационни класове.

Лицензът за категория B2 не включва подкатегории А.

4.

Лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства категория B3 разрешава на притежателя да издава сертификати за повторно пускане в експлоатация и да действа като помощен персонал категория B3 за:

техническо обслужване на конструкцията на самолета, двигателите и механичните и електрическите системи,

работа по авионикс системите, изискваща само прости тестове за доказване годността им за експлоатация, и неизискваща отстраняване на неизправностите.

5.

Лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства категория С разрешава на притежателя да издава сертификати за повторно пускане в експлоатация след базово техническо обслужване на въздухоплавателните средства. Правата важат за цялото въздухоплавателно средство, на което се извършва техническото обслужване.

б)

Притежателят на лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства може да упражнява правата по него, ако:

1.

е в съответствие с приложимите изисквания на приложение I (част-M) и приложение II (част-145); и

2.

в предшестващия двегодишен период има или шест месеца опит в техническото обслужване в съответствие с правата, давани от лиценза за техническо обслужване на въздухоплавателни средства, или отговаря на разпоредбата за издаване на съответните права; и

3.

притежава адекватна компетентност, за да сертифицира техническото обслужване на съответното въздухоплавателно средство; и

4.

може да чете, пише и общува на разбираемо ниво на езика/езиците, на който/които е/са написана/и техническата документация и процедурите, използвани при издаването на сертификата за повторно пускане в експлоатация.

66.A.25   Изисквания за основни знания

а)

Кандидатът за лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства или за добавянето на категория или подкатегория в такъв лиценз трябва да покаже чрез изпит ниво на знания по съответните предмети в съответствие с допълнение I към приложение III (част-66). Изпитът се провежда от организация за обучение, надлежно одобрена в съответствие с приложение IV (част-147) или от компетентния орган.

б)

Курсовете за обучение и изпитите са положени успешно в рамките на десет години преди подаването на заявление за лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства или за добавяне на категория или подкатегория в лиценза за техническо обслужване на въздухоплавателни средства. В противен случай, кредитите от изпити могат да бъдат получени в съответствие с буква в).

в)

Кандидатът може да подаде заявление пред компетентния орган за пълно или частично признаване на кредити от изпити според изискванията за основни знания при:

1.

изпити за основни познания, които не отговарят на изискването, посочено в буква б) по-горе, и

2.

друга техническа квалификация, считана от компетентния орган за еквивалентна на стандарта за познания от приложение III (част-66).

Кредити се предоставят в съответствие с подчаст Д от настоящото приложение (част-66).

г)

Валидността на кредитите изтича десет години след предоставянето им на кандидата от компетентния орган. След изтичането на валидността кандидатът може да подаде заявление за нови кредити.

66.A.30   Изисквания за опит

а)

Кандидатът за лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства трябва да има:

1.

за категория A, подкатегории B1.2 и B1.4 и категория B3:

i)

три години практически опит в техническото обслужване на въздухоплавателни средства в експлоатация, ако кандидатът няма съответно техническо обучение, или

ii)

две години практически опит в техническото обслужване на въздухоплавателни средства в експлоатация и завършено обучение, което компетентният орган счита за подходящо като квалифициран работник по техническа специалност, или

iii)

една година практически опит в техническото обслужване на въздухоплавателни средства в експлоатация и завършен основен курс на обучение, одобрен в съответствие с приложение IV (част-147).

2.

за категория В2 и подкатегории В1.1 и В1.3:

i)

пет години практически опит в техническото обслужване на въздухоплавателни средства в експлоатация, ако кандидатът няма съответно техническо обучение, или

ii)

три години практически опит в техническото обслужване на въздухоплавателни средства в експлоатация и завършено обучение, което компетентният орган счита за подходящо като квалифициран работник по техническа специалност, или

iii)

две години практически опит в техническото обслужване на въздухоплавателни средства в експлоатация и завършен основен курс на обучение, одобрен в съответствие с приложение IV (част-147).

3.

за категория С по отношение на големи въздухоплавателни средства:

i)

три години опит с правата по категория B1.1, B1.3 или B2 на големи въздухоплавателни средства или като помощен персонал съгласно 145.A.35, или комбинация от двете; или

ii)

пет години опит с правата по категория B1.2 или B1.4 на големи въздухоплавателни средства или помощен персонал съгласно 145.A.35, или комбинация от двете.

4.

за категория С по отношение на неголеми въздухоплавателни средства: три години опит с правата по категория B1 или B2 на неголеми въздухоплавателни средства или като помощен персонал съгласно 145.A.35(а), или комбинация от двете.

5.

за категория С, придобита по академичен път: за кандидат, който има академична степен по техническа дисциплина, придобита в университет или друго висше учебно заведение, признато от компетентния орган — три години опит в техническото обслужване на граждански въздухоплавателни средства в представителен подбор от задачи, пряко свързани с техническото обслужване на въздухоплавателни средства, включващи шест месеца наблюдение на изпълнението на задачи по базово техническо обслужване.

б)

Кандидатът за продължаване на лиценза за техническо обслужване на въздухоплавателни средства трябва да има минимален опит в техническото обслужване на граждански въздухоплавателни средства, съответстващ на изискванията на допълнителната категория или подкатегория, за която кандидатства, както е описано в допълнение IV към настоящото приложение (част-66).

в)

Опитът трябва да е практически и да включва изпълнение на представителна част от задачите по техническо обслужване на въздухоплавателни средства.

г)

Най-малко една година от необходимия опит трябва да бъде скорошен и на въздухоплавателно средство от категорията/подкатегорията, за която се кандидатства за издаване на първоначален лиценз за техническо обслужване. За добавяне на следваща категория/подкатегория в издаден лиценз за техническо обслужване допълнителният скорошен опит в техническото обслужване може да бъде по-малко от една година, но минимум три месеца. Необходимият опит зависи от разликата между категорията/подкатегорията, която притежателят вече има в лиценза, и тази, за която кандидатства. Такъв допълнителен опит се изисква при кандидатстване за нова категория/подкатегория към лиценза.

д)

Независимо от буква а), опитът в техническото обслужване на въздухоплавателни средства, придобит извън техническо обслужване на граждански въздухоплавателни средства, се признава, когато това техническо обслужване е еквивалентно на изискваното по настоящото приложение (част-66) и фактът е установен от компетентния орган. Все пак, ще се изисква допълнителен опит в техническото обслужване на граждански въздухоплавателни средства, за да се докаже познаване и разбиране на спецификата.

е)

Опитът следва да е придобит в рамките на десет години преди подаването на заявлението за лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства или за добавяне на категория или подкатегория към такъв лиценз.

66.A.40   Запазване на валидността на лиценза за техническо обслужване на въздухоплавателни средства

а)

Лицензът за техническо обслужване на въздухоплавателни средства става невалиден пет години след датата на неговото последно издаване или изменение, освен ако притежателят не представи своя лиценз за техническо обслужване на компетентния орган, който го е издал, за да се провери, че съдържащата се в лиценза информация е същата като информацията в записите на компетентния орган съгласно 66.Б.120.

б)

Притежателят на лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства попълва съответните части на формуляр 19 на EASA (вж. допълнение V) и го представя заедно с копието на притежателя на лиценза пред компетентния орган, издал първоначалния лиценз за техническо обслужване, освен ако притежателят работи в организация за техническо обслужване, одобрена в съответствие с приложение II (част-145), в чието описание е включена процедура, чрез която тази организация може да представи необходимата документация от името на притежателя на лиценза.

в)

Всяко право за сертифициране, основаващо се на лиценза за техническо обслужване на въздухоплавателни средства, става невалидно, когато самият лиценз стане невалиден.

г)

Лицензът за техническо обслужване на въздухоплавателни средства е валиден, когато i) е издаден и/или изменен от компетентния орган и ii) притежателят е подписал документа.

66.A.45   Одобрение на квалификационни класове въздухоплавателни средства

а)

За да има право да упражнява правата си за сертифициране на определен тип въздухоплавателни средства, е необходимо лицензът за техническо обслужване на въздухоплавателни средства на притежателя да има одобрение за съответните квалификационни класове.

Съответните квалификационни класове за категория B1, B2 или C са следните:

1.

За въздухоплавателни средства от група 1 — съответният квалификационен клас за тип на въздухоплавателното средство.

2.

За въздухоплавателни средства от група 2 — съответният квалификационен клас за тип въздухоплавателно средство, квалификационен клас за подгрупа производители или пълен квалификационен клас за подгрупа въздухоплавателни средства.

3.

За въздухоплавателни средства от група 3 — съответният квалификационен клас за тип въздухоплавателно средство или пълен квалификационен клас за подгрупа въздухоплавателни средства.

За категория B3 съответният квалификационен клас е „нехерметизирани самолети с бутални двигатели с максимална излетна маса до 2 000 kg“,

За категория A не се изисква квалификационен клас, предмет на съответствие с изискванията на 145.A.35 от приложение II (част-145).

б)

Одобрението за квалификационни класове за тип въздухоплавателни средства изисква успешно завършено обучение за тип въздухоплавателно средство за съответната категория B1, B2 или C.

в)

В допълнение към изискването в буква б) одобрението за първия квалификационен клас за тип въздухоплавателно средство в рамките на дадена категория/подкатегория изисква успешно завършено съответно обучение на работното място, съгласно посоченото в допълнение III към приложение III (част-66).

г)

Чрез дерогация от букви б) и в), квалификационни класове за въздухоплавателни средства от група 2 и 3 могат да бъдат предоставени след:

успешно положен изпит за тип въздухоплавателно средство за съответната категория B1, B2 или C, описан в допълнение III към настоящото приложение (част-66), и

за категории B1 и B2, доказване на практически опит за съответния тип въздухоплавателно средство. В този случай практическият опит включва изпълнение на представителна част от дейностите по техническото обслужване, съответстващи на лицензната категория.

В случай на квалификационен клас категория С за лице, притежаващо академична степен, както е посочено в 66.А.30, буква а), параграф 5, първият изпит за съответния квалификационен клас за тип въздухоплавателно средство е на ниво за категория В1 или В2.

д)

За въздухоплавателни средства от група 2:

1.

одобрението на квалификационни класове за подгрупа производители за притежателите на лиценз за категория B1 и C налага съответсвие с изискванията за определяне на квалификационните класове за тип въздухоплавателно средство за най-малко два типа въздухоплавателни средства от един и същ производител, които в комбинация са представителни за приложимата подгрупа производители;

2.

одобрението на пълни квалификационни класове за подгрупа за притежатели на лиценз за категория B1 и C изисква съответствие с изискванията за определяне на квалификационните класове за тип въздухоплавателно средство за най-малко три типа въздухоплавателни средства от различни производители, които в комбинация са представителни за приложимата подгрупа;

3.

одобрението за квалификационен клас за подгрупа производители и за пълни квалификационни класове за подгрупа за притежатели на лиценз за категория B2 изисква доказване на практически опит, който включва изпълнение на представителна част от дейностите по техническото обслужване, съответстващи на лицензната категория и на приложимата подгрупа въздухоплавателни средства.

е)

За въздухоплавателни средства от група 3:

1.

одобрението за пълен квалификационен клас за група 3 за притежателите на лиценз за категории B1, B2 и C изисква доказване на практически опит, който включва изпълнение на представителна част от дейностите по техническото обслужване, съответстващи на лицензната категория и на група 3.

2.

за категория B1, освен ако кандидатът представи доказателства за съответния опит, квалификационният клас за група 3 е предмет на следните ограничения, които се посочват и в лиценза:

херметизирани самолети,

самолети с метална конструкция,

самолети с композитна конструкция,

самолети с дървена конструкция,

самолети с метална тръбна конструкция, покрита с тъкан.

ж)

За категория B3:

1.

одобрението за квалификационен клас „нехерметизирани самолети с бутални двигатели с максимална излетна маса до 2 000 kg“ изисква доказване на практически опит, който включва изпълнение на представителна част от дейностите по техническото обслужване, съответстващи на лицензната категория.

2.

ако кандидатът не представи доказателства за съответния опит, кавлификационният клас съгласно точка 1 е предмет на следните ограничения, които се посочват и в лиценза:

самолети с дървена конструкция,

самолети с метална тръбна конструкция, покрита с тъкан,

самолети с метална конструкция,

самолети с композитна конструкция.

66.A.50   Ограничения

а)

Ограниченията в лиценза за техническо обслужване на въздухоплавателни средства са изключения от правата за сертифициране и оказват влияние върху въздухоплавателното средство в неговата цялост.

б)

Ограниченията, посочени в 66.A.45, отпадат при:

1.

доказване на съответния опит, или

2.

след успешна практическа оценка, извършена от компетентния орган.

в)

Ограниченията по 66.А.70 отпадат при успешно издържан изпит по модулите/предметите, определени в приложимия доклад за преобразуване на лиценза за техническо обслужване на въздухоплавателни средства съгласно 66.Б.300.

66.A.55   Свидетелство за квалификация

Персоналът, упражняващ права за сертифициране, както и помощният персонал представят своя лиценз като доказателство за квалификация в срок до 24 часа при поискване от упълномощен орган.

66.A.70   Разпоредби, свързани с преобразуването на лицензи

а)

На лице с квалификация на сертифициращ персонал, призната в дадена държава-членка преди датата на влизане в сила на приложение III (част-66), се издава лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства от компетентния орган в тази държава-членка без да се полагат изпити, при спазване на условията на раздел Б, подчаст Г.

б)

Лице, което преминава курс за квалификация на сертифициращ персонал, призната в дадена страна държава-членка преди датата на влизане в сила на приложение III (част-66), може да продължи квалификацията си. След успешното завършване на този курс за квалификация на лицето се издава лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства от компетентния орган в съответната държава-членка, без да се полагат изпити, но при спазване на условията на раздел Б, подчаст Г.

в)

При необходимост лицензът за техническо обслужване на въздухоплавателни средства да включва ограниченията в съответсвие с 66.A.50, за да се отразят различията между i) обхвата на квалификацията на сертифициращия персонал, призната в държавата-членка преди влизането в сила на настоящия регламент и ii) изискванията за основни знания и основния изпитен стандарт, посочени в допълнения I и II към настоящото приложение (част-66).

г)

Чрез дерогация от буква в), по отношение на въздухоплавателни средства, неучастващи в търговски въздушен транспорт, различни от големи въздухоплавателни средства, лицензът за техническо обслужване съдържа ограничения в съостветствие с 66.A.50, с цел да се гарантира, че правата на сертифициращия персонал, признати в държавата-членка преди влизането в сила на настоящия регламент, и правата по преобразувания по част-66 лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства остават едни и същи.

РАЗДЕЛ Б

ПРОЦЕДУРИ ЗА КОМПЕТЕНТНИ ОРГАНИ

ПОДЧАСТ А

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

66.Б.1   Област на приложение

В настоящия раздел се установяват процедурите, включително и административните изисквания, които трябва да се изпълняват от компетентните органи, отговорни за прилагането и въвеждането в сила на раздел А от настоящото приложение (част-66).

66.Б.10   Компетентен орган

а)   Общи положения

Държавата-членка определя компетентния орган с възложени отговорности за издаване, продължаване, изменение, временно спиране или анулиране на лицензи за техническо обслужване на въздухоплавателни средства.

Този компетентен орган създава адекватна организационна структура, за да се осигури съответствие с настоящото приложение (част-66).

б)   Ресурси

Компетентният орган разполага с достатъчно персонал, за да се осигури изпълнението на изискванията на настоящото приложение (част-66).

в)   Процедури

Компетентният орган установява процедури, в които подробно се описва как се установява съответствие с изискванията на настоящото приложение (част-66). Процедурите се преглеждат и изменят, за да се осигури непрекъснато съответствие.

66.Б.20   Съхраняване на записи

а)

Компетентният орган установява система за съхраняване на записи, която позволява адекватно проследяване на процеса на издаване, повторно валидиране, изменение, временно спиране или анулиране на всеки лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства.

б)

По отношение на всеки лиценз тези записи включват:

1.

заявление за издаване на лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства или за промяна на този лиценз, придружено от цялата необходима документация;

2.

копие от лиценза за техническо обслужване на въздухоплавателни средства, включващ всяка промяна в него;

3.

копия от цялата свързана със случая кореспонденция;

4.

подробности за действия по прилагане на изключения и влизане в сила;

5.

всички доклади от други компетентни органи, отнасящи се до притежателя на лиценза за техническо обслужване на въздухоплавателни средства;

6.

протоколи от изпитите, проведени от компетентния орган;

7.

приложимия доклад за преобразуване, използван за преобразуването;

8.

приложимият доклад за признати изпити, използван за признаването.

в)

Записите, посочени в буква б), параграфи 1—5, се съхраняват в продължение на най-малко на пет години след изтичане на валидността на лиценза.

г)

Записите, посочени в буква б), параграфи 6, 7 и 8, се съхраняват за неограничен срок.

66.Б.25   Взаимен обмен на информация

а)

С цел изпълнение на изискванията на настоящия регламент, компетентните органи участват във взаимен обмен на информация в съответствие с член 15 от Регламент (ЕО) № 216/2008.

б)

Без да се засягат компетентността на държавите-членки, в случай на потенциална заплаха за безопасността на полетите, включваща няколко държави-членки, засегнатите компетентни органи си сътрудничат при изпълнение на необходимите действия по надзора.

66.Б.30   Освобождавания

Всички освобождавания, предоставени в съответствие с член 14, параграф 4 от Регламент (ЕО) № 216/2008, се записват и съхраняват от компетентния орган.

ПОДЧАСТ Б

ИЗДАВАНЕ НА ЛИЦЕНЗ ЗА ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ СРЕДСТВА

В настоящата подчаст са посочени процедурите, които трябва да се следват от компетентния орган при издаването, изменението или продължаването на лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства.

66.Б.100   Процедура за издаване на лиценз от компетентния орган за техническо обслужване на въздухоплавателни средства

а)

При получаване на формуляр 19 на EASA и придружаващата документация, компетентният орган проверява дали заявлението е попълнено изцяло и дали посоченият опит съответства на изискванията по настоящото приложение (част-66).

б)

Компетентният орган проверява протоколите от изпитите на кандидата и/или потвърждава валидността на кредитите, за да установи дали кандидатът е положил изпити по всички посочени в допълнение I модули, както се изисква в разпоредбите на настоящото приложение (част-66).

в)

След като провери самоличността и датата на раждане на кандидата и установи, че кандидатът изпълнява изискванията за знания и опит по настоящото приложение (част-66), компетентният орган издава на кандидата съответния лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства. Тази информация се съхранява в архива на компетентния орган.

г)

Когато типовете или групите въздухоплавателни средства са одобрени в момента на издаването на първоначалния лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства, компетентният орган проверява съвответствието с 66.Б.115.

66.Б.105   Процедура за издаване на лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства чрез одобрена в съответствие с приложение II (част-145) организация за техническо обслужване

а)

Организация за техническо обслужване, одобрена в съответствие с приложение II (част-145), на която компетентният орган е разрешил да извършва такава дейност, може i) да изготви лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства от името на компетентния орган или ii) да отправи препоръки на компетентния орган във връзка със заявлението на кандидата за издаване на лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства, така че компетентният орган да може да подготви и издаде лиценза.

б)

Организациите за техническо обслужване съгласно буква а) осигуряват съответствие с изискванията на 66.Б.100, букви а) и б).

в)

Във всички случаи лицензът за техническо обслужване на въздухоплавателни средства може да бъде издаден на кандидата само от компетентният орган.

66.Б.110   Процедура за изменение на лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства с цел включване на допълнителна основна категория или подкатегория

а)

При завършване на процедурите, посочени в 66.Б.100 или 66.Б.105, компетентният орган одобрява допълнителна основна категория или подкатегория в лиценза за техническо обслужване на въздухоплавателни средства, като поставя подпис и печат или издава лиценза повторно.

б)

Съответните изменения се внасят в системата за записи на компетентния орган.

66.Б.115   Процедура за изменение на лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства за включване на квалификационен клас въздухоплавателно средство или премахване на ограничения

а)

При получаване на правилно попълнен формуляр 19 на EASA и на необходимата придружаваща документация, доказваща съответствие с изискванията за приложимия квалификационен клас зедно с лиценза за техническо обслужване на въздухоплавателни средства, компетентният орган:

1.

заверява лиценза за техническо обслужване на въздухоплавателни средства на кандидата с приложимия квалификационен клас на въздухоплавателно средство, или

2.

преиздава въпросния лиценз, като включва приложимия квалификационен клас въздухоплавателно средство, или

3.

премахва приложимите ограничения в съответствие с 66.A.50.

Съответните изменения се внасят в системата за записи на компетентния орган.

б)

Когато пълното типово обучение не се провежда от организация за обучение по техническо обслужване, одобрена в съответствие с приложение IV (част-147), компетентният орган се уверява, че всички изисквания за типово обучение са спазени преди издаването на квалификационен клас за тип въздухоплавателно средство.

в)

Когато не се изисква обучение на работното място, квалификационният клас за тип въздухоплавателно средство се одобрява въз основа на сертификат за признаване на квалификация, издаден от организация за обучение по техническо обслужване, одобрена в съответствие с приложение IV (част-147).

г)

Когато типовото обучение за въздухоплавателни средства включва повече от един курс, преди одобрението на квалификационен клас за тип въздухоплавателно средство компетентният орган се уверява, че съдържанието и продължителността на курсовете напълно отговарят на обхвата на категорията на лиценза и че областите на взаимодействие са правилно застъпени.

д)

В случай на обучение по типови разновидности, компетентният орган се уверява, че i) предишната квалификация на кандидата, допълнена от курс, одобрен в съответствие с приложение IV (част-147), или ii) курс, одобрен пряко от компетентния орган, са приемливи за одобрение на квалификационен клас за тип въздухоплавателно средство.

е)

Съответствието с практическите елементи се доказва i) с подробно досие за практическото обучение или с дневник, предоставени от надлежно одобрена в съответствие с приложение II (част-145) организация за техническо обслужване или, където е приложимо, ii) със сертификат за обучение, обхващащ практическата част от обучението, издаден от организация за обучение по техническо обслужване, надлежно одобрена в съответствие с приложение IV (част-147).

ж)

Типовото одобрение на въздухоплавателни средства използва квалификационните класове за тип въздухоплавателно средство, определени от Агенцията.

66.Б.120   Процедура за подновяване на срока на валидност на лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства

а)

Компетентният орган сравнява представения лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства със съхраняваните от него записи и проверява дали са били предприети действия по анулиране, временно спиране или изменение на лиценза съгласно 66.Б.500. Ако документите са идентични и няма предприето действие съгласно 66.Б.500, копието на притежателя се подновява за пет години и съответните изменения се внасят в документацията.

б)

Ако лицензът за техническо обслужване на въздухоплавателни средства не съответства на записите на компетентния орган:

1.

компетентният орган проучва причините за тези разлики и може да не поднови валидността на лиценза за техническо обслужване на въздухоплавателни средства;

2.

компетентният орган информира притежателя на лиценза и всяка известна организация за техническо обслужване, одобрена в съответствие с приложение I (част-M) подчаст Е или приложение II (част-145), която може да бъде пряко засегната от този факт;

3.

компетентният орган при необходимост предприема действия съгласно 66.Б.500 за анулиране, временно спиране или изменение на въпросния лиценз.

66.Б.125   Процедура за преобразуването на лицензи за включване на квалификационни класове за групи въздухоплавателни средства

а)

Вече одобрените в лиценза за техническо обслужване индивидуални квалификационни класове за тип въздухоплавателно средство, съгласно член 5, точка 4, остават в лиценза и не се преобразуват в нови квалификационни класове, освен ако притежателят на лиценза не отговаря напълно на изискванията за одобрение, посочени в 66.А.45 от настоящото приложение (част-66), за съответните квалификационни класове за група/подгрупа.

б)

Преобразуването се извършва в съответствие със следната таблица за преобразуване:

1.

за категория В1 или С:

вертолети с бутален двигател, пълнен квалификационен клас за група: преобразуван за „пълен квалификационен клас за подгрупа 2c“ плюс квалификационните класове за тип въздухоплавателно средство за вертолетите с един бутален двигател, които са от група 1,

вертолети с бутален двигател, квалификационен клас за група производители: преобразуван за съответния „квалификационен клас за подгрупа производители 2c“ плюс квалификационните класове за тип въздухоплавателно средство за вертолетите с един бутален двигател на този производител, които са от група 1,

вертолети с турбинен двигател, пълнен квалификационен клас за група: преобразувани за „пълен квалификационен клас за подгрупа 2b“ плюс квалификационните класове за тип въздухоплавателно средство за вертолетите с един турбинен двигател, които са от група 1,

вертолети с турбинен двигател, квалификационен клас за група производители: преобразуван за съответния „квалификационен клас за подгрупа производители 2b“ плюс квалификационните класове за тип въздухоплавателно средство за вертолетите с един турбинен двигател на този производител, които са от група 1,

самолети с един бутален двигател — метална конструкция, пълен квалифкационен клас за група или квалификационен клас за група производители: преобразуван за „пълен квалификационен клас за група 3“. За лиценз B1 са вклюючени следните ограничения: самолети с композитна конструкция, самолети с дървена конструкция и самолети с метална тръбна конструкция, покрита с тъкан,

самолети с повече от един бутален двигател — метална конструкция, пълен квалификационен клас за група или квалификационен клас за група производители: преобразуван за „пълен квалификационен клас за група 3“. За лиценз B1 са включени следните ограничения: самолети с композитна конструкция, самолети с дървена конструкция и самолети с метална тръбна конструкция, покрита с тъкан,

самолети с един бутален двигател — дървена конструкция, пълен квалификационен клас за група или квалификационен клас за група производители: преобразуван за „пълен квалификационен клас за група 3“. За лиценз B1 са включени следните ограничения: самолети с метална конструкция, самолети с композитна конструкция и самолети с метална тръбна конструкция, покрита с тъкан,

самолети с повече от един бутален двигател — дървена конструкция, пълен квалификационен клас за група или квалификационен клас за група производители: преобразуван за „пълен квалификационен клас за група 3“. За лиценз B1 са включени следните ограничения: самолети с метална конструкция, самолети с композитна конструкция и самолети с метална тръбна конструкция, покрита с тъкан,

самолети с един бутален двигател — композитна конструкция, пълен квалификационен клас за група или квалификационен клас за група производители: преобразуван за „пълен квалификационен клас за група 3“. За лиценз B1 са включени следните ограничения: самолети с метална конструкция, самолети с дървена конструкция и самолети с метална тръбна конструкция, покрита с тъкан,

самолети с повече от един бутален двигател — композитна конструкция, пълен квалификационен клас за група или квалификационен клас за група производители: преобразуван за „пълен квалификационен клас за група 3“. За лиценз B1 са включени следните ограничения: самолети с метална конструкция, самолети с дървена конструкция и самолети с метална тръбна конструкция, покрита с тъкан,

самолети с един турбинен двигател, пълен квалификационен клас за група: преобразуван за „пълен квалификационен клас за подгрупа 2а“ плюс квалификационните класове за тип въздухоплавателно средство за самолетите с един турбовитлов двигател, за които при предишната система не е изискван квалификационен клас за тип въздухоплавателно средство и които са от група 1,

самолет с един турбинен двигател, квалификационен клас за група производители: преобразуван за „квалификационен клас за подгрупа 2а“ плюс квалификационните класове за тип въздухоплавателно средство за самолетите с един турбовитлов двигател на този производител, за които при предишната система не е изискван квалификационен клас за тип въздухоплавателно средство и които са от група 1,

самолет с повече от един турбинен двигател, пълен квалификационен клас за група: преобразуван за квалификационните класове за тип въздухоплавателно средство за самолетите с повече от един турбовитлов двигател, за които при предишната система не е изискван квалификационен клас за тип въздухоплавателно средство.

2.

За категория B2:

самолети: преобразуван за „пълен квалификационен клас за подгрупа 2а“ и „пълен квалификационен клас за група 3“ плюс квалификационните класове за тип въздухоплавателно средство за самолетите, за които при предишната система не е изискван квалификационен клас за тип въздухоплавателно средство и са от група 1,

вертолети: преобразуван за „пълен квалификационен клас за подгрупи 2b и 2c“ плюс квалификационните класове за тип въздухоплавателно средство за вертолетите, за които при предишната система не е изискван квалификационен клас за тип въздухоплавателно средство и които са от група 1.

3.

За категория C:

самолети: преобразуван за „пълен квалификационен клас за подгрупа 2а“ и „пълен квалификационен клас за група 3“ плюс квалификационните класове за тип въздухоплавателно средство за самолетите, за които при предишната система не е изискван квалификационен клас за тип въздухоплавателно средство и които са от група 1,

вертолети: преобразуван за „пълен квалификационен клас за подгрупи 2b и 2c“ плюс квалификационните класове за тип въздухоплавателно средство за вертолетите, за които при предишната система не е изискван квалификационен клас за тип въздухоплавателно средство и които са от група 1;

в)

В случай че лицензът е бил предмет на ограничения след процеса на преобразуване, посочен в 66.А.70, тези ограничения се запазват в лиценза, освен ако не бъдат премахнати при условията, определени в доклада за преобразуване, посочен в 66.Б.300.

66.Б.130   Процедура за пряко одобрение на типово обучение за въздухоплавателни средства

Съгласно точка 1 от допълнение III към настоящото приложение (част-66) компетентният орган може да одобри типово обучение за въздухоплавателни средства, което не се провежда от организация за обучение по техническо обслужване, одобрена в съответствие с приложение IV (част-147). В такъв случай компетентният орган разполага с процедура, която гарантира, че типовото обучение за въздухоплавателни средства изпълнява изискванията на допълнение III към настоящото приложение (част-66).

ПОДЧАСТ В

ИЗПИТИ

Настоящата подчаст съдържа процедурите, които трябва да бъдат спазвани за изпитите, провеждани от компетентния орган.

66.Б.200   Изпити, провеждани от компетентния орган

а)

Всички изпитни въпроси се съхраняват по сигурен начин до началото на изпита, за да се гарантира, че кандидатите няма да получат информация точно кои въпроси ще бъдат включени в изпита.

б)

Компетентният орган определя:

1.

лицата, които контролират въпросите, използвани за всеки изпит;

2.

проверяващите, които присъстват по време на целия изпит и отговарят за правилното му провеждане.

в)

Изпитите за първоначално обучение се провеждат по стандарта, описан в допълнения I и II към настоящото приложение (част-66).

г)

Изпитите от типовото обучение и изпитите за тип се провеждат по стандарта, описан в допълнение III към настоящото приложение (част-66).

д)

Най-малко на всеки шест месеца се включват нови изпитни въпроси, а използваните вече въпроси се изтеглят или изключват от употреба. Архив с използваните въпроси се пази в документацията за справка.

е)

В началото на изпита изпитните листове се раздават на кандидатите, а в края на определеното изпитно време кандидатите връщат обратно изпитните листове на проверяващите. Не е разрешено изпитни листове да се изнасят извън залата за изпит по време на провеждането на изпита.

ж)

Кандидатът може да използва само изпитните листове и не може да внася със себе си на изпита никакви други материали с изключение на специфичната документация, необходима при провеждане на изпит за тип.

з)

Необходимо е да се предвиди достатъчно разстояние между кандидатите, за да не може един кандидат да чете писмените работи на други кандидати. Кандидатите не могат да разговарят с друг човек освен с проверяващия.

и)

Кандидатите, за които има доказателства, че са си послужили с измама, няма да бъдат допускани до изпити през следващите 12 месеца от датата на изпита, по време на който са си послужили с измама.

ПОДЧАСТ Г

ПРЕОБРАЗУВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА НА СЕРТИФИЦИРАЩИЯ ПЕРСОНАЛ

Настоящата подчаст съдържа процедурите за преобразуване на квалификацията на сертифициращия персонал, посочено в 66.А.70, в лицензи за техническо обслужване на въздухоплавателни средства.

66.Б.300   Общи положения

а)

Компетентният орган може да преобразува само квалификациите i) получени в държавата-членка, в която той е компетентен, без да това да зясяга двустранните договорености, и ii) валидни преди влизането в сила на приложимите изисквания на настоящото приложение (част-66).

б)

Компетентният орган може да извърши преобразуването само в съответствие с доклад за преобразуване, изготвен съгласно 66.Б.305 или 66.Б.310, според случая.

в)

Докладите за преобразуване i) се разработват от компетентния орган или ii) се одобряват от компетентния орган, с цел да се осигури съответсвие с настоящото приложение (част-66).

г)

Докладите за преобразуване и всички промени в тях се регистрират от компетентния орган в съответствие с 66.Б.20.

66.Б.305   Доклад за преобразуване на национални квалификации

а)

В доклада за преобразуване на националните квалификации на сертифициращия персонал се описва обхватът на всеки вид квалификация, включително свързания с това национален лиценз, ако има такъв, и свързаните права. Включва се и копие от съответните национални разпоредби, определящи тези квалификации.

б)

В доклада за преобразуване за всеки вид квалификация съгласно буква а) се посочва:

1.

в какъв лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства се преобразува квалификацията; и

2.

какви ограничения се добавят в съответствие с 66.A.70, букви в) или г), според случая; и

3.

условията за премахване на ограниченията, като се посочват модулите/предметите, по които е необходимо полагане на изпит с цел премахване на ограниченията и получаване на пълен лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства, или за включване на допълнителна категория/подкатегория. Това включва модулите, определени в допълнение III към настоящото приложение (част-66), които националната квалификация не обхваща.

66.Б.310   Доклад за преобразуване на разрешителните на одобрените организации за техническо обслужване

а)

За всяка одобрена организация за техническо обслужване, спомената в доклада, се описва обхватът на всеки вид разрешително, издадено от организацията за техническо обслужване, и се прилага копие от съответните процедури за квалификация и за разрешителни на сертифициращ персонал, въз основа на които се извършва процесът на преобразуване.

б)

В доклада за преобразуването за всеки вид разрешително съгласно точка а) се посочва:

1.

в какъв лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства се преобразува разрешителното, и

2.

какви ограничения се добавят в съответствие с 66.А.70, буква в) или г), според случая, и

3.

условията за премахване на ограниченията, като се посочват модулите/предметите, по които е необходимо полагане на изпит с цел премахване на ограниченията и получаване на пълен лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства, или за включване на допълнителна категория/подкатегория. Това включва модулите, определени в допълнение III към настоящото приложение (част-66), които националната квалификация не обхваща.

ПОДЧАСТ Д

ПРИЗНАВАНЕ НА КРЕДИТИ ОТ ИЗПИТИ

Настоящата подчаст съдържа процедурите за признаване на кредити от изпити съгласно 66.A.25, буква в).

66.Б.400   Общи положения

а)

Компетентният орган може да признава кредити от изпити само въз основа на доклад за признаване кредит от изпити, изготвен в съответствие с 66.Б.405.

б)

Докладът за признаване на кредит от изпит i) се разработва от компетентния орган, или ii) се одобрява от компетентния орган с цел да се осигури съответствие с настоящото приложение (част-66).

в)

Докладите за признаване на кредити от изпити заедно с всички промени в тях се регистрират и съхраняват от компетентния орган в съответствие с 66.Б.20.

66.Б.405   Доклад за признаване на кредит от изпит

а)

Докладът за признаване на кредит от изпит включва сравнение между:

i)

съответно модулите, подмодулите, предметите и нивото на знания, съдържащи се в допълнение I към настоящото приложение (част-66), и

ii)

учебен план за всяка техническа квалификация, свързана с конкретната категория, за която се кандидатства.

В сравнението се посочва дали е установено съответствие и се съдържа обосновка за всяка декларация.

б)

Кредити за изпити, различни от изпитите за основни знания, проведени в организациите за обучение по техническо обслужване, и одобрени в съответствие с приложение IV (част-147), могат да бъдат признати само от компетентния орган на държавата-членка, в която е придобита квалификацията, без да се засягат двустранните договорености.

в)

В случай че няма декларация за съответствие за всеки модул и подмодул, в която се посочва къде в техническата квалификация може да се намери еквивалентния стандарт, не може да бъде признат кредит.

г)

Компетентният орган проверява редовно дали има промени в i) националният квалификационен стандарт или ii) допълнение I към настоящото приложение (част-66) и преценява дали са необходими последващи промени в доклада за принаване на кредит от изпит. Промените се документират, записва се тяхната дата и се регистрират.

66.Б.410   Валидност на кредита от изпит

а)

Компетентният орган уведомява писмено кандидата за признатите кредити, като се позовава на използвания доклад за признаване на кредит от изпит.

б)

Кредитите изтичат десет години след признаването им.

в)

При изтичане на кредитите кандидатът може да кандидатства за нови кредити. Компетентният орган продължава валидността на кредитите за допълнителен период от десет години без други съображения, при положение че определените в допълнение I към настоящото приложение (част-66) изисквания за основни знания не са променени.

ПОДЧАСТ Е

НЕПРЕКЪСНАТ КОНТРОЛ

В настоящата подчаст са описани процедурите за непрекъснат контрол на лиценза за техническо обслужване на въздухоплавателни средства, и по-специално за анулиране, временно спиране или ограничаване на лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства.

66.Б.500   Анулиране, временно спиране или ограничаване на лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства

Компетентният орган временно спира, ограничава или анулира лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства, когато е установил проблем във връзка с безопасността или има явни доказателства, че лицето е извършило или е участвало в една или повече от следните дейности:

1.

получаване на лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства и/или права за сертифициране чрез подаване на фалшифицирани документи;

2.

неизвършване на заявено техническо обслужване, без да докладва този факт на организацията или лицето, заявили това техническо обслужване;

3.

неизвършване на изискано техническо обслужване, в резултат от собствен преглед, без да докладва този факт на организацията или лицето, за които е било предназначено извършването на това техническо обслужване;

4.

небрежно извършване на техническо обслужване;

5.

фалшифициране на записи в протокола за техническо обслужване;

6.

издаване на сертификат за повторно пускане в експлоатация, знаейки, че техническото обслужване, посочено в сертификата за повторно пускане в експлоатация, не е било извършено или без да провери, че техническото обслужване, посочено в сертификата за повторно пускане в експлоатация, е било извършено;

7.

извършване на техническо обслужване или издаване на сертификат за повторно пускане в експлоатация под въздействието на алкохол или наркотици;

8.

издаване на сертификат за повторно пускане в експлоатация без да е в съответствие с приложение I (част-M), приложение II (част-145) или приложение III (част-66)

Допълнение I

Изисквания за основни знания

1.   Нива на знания за лиценз за техническо обслужване на въздухоплавателни средства категории A, B1, B2, B3 и C

Основните знания за категории А, В1, В2 и B3 са посочени чрез нива на знания (1, 2 или 3) за всеки приложим предмет. Кандидатите за категория С покриват нивата за основни знания или за категория В1, или за категория В2.

Оценките за ниво на знания се определят на 3 нива по следния начин:

НИВО 1 Запознаване с основните елементи на учебния предмет.

Цели:

а)

Кандидатът трябва да познава основните елементи на предмета.

б)

Кандидатът трябва да може да направи просто описание на целия предмет, като използва общи думи и примери.

в)

Кандидатът трябва да може да използва специфичните термини.

НИВО 2: Общи знания за теоретичните и практическите аспекти на учебния предмет и способност за прилагане на тези знания.

Цели:

а)

Кандидатът трябва да разбира теоретичните основи на предмета.

б)

Кандидатът трябва да може да направи общо описание на предмета, като използва при необходимост типични примери.

в)

Кандидатът трябва да може да използва математически формули заедно с физичните закони, описващи предмета.

г)

Кандидатът трябва да може да разчита и разбира схеми, чертежи и диаграми, описващи предмета.

д)

Кандидатът трябва да може да прилага своите знания в практиката, като използва детайлни процедури.

НИВО 3 Детайлни знания за теоретичните и практическите аспекти на учебния предмет и способност за комбиниране и прилагане на отделни елементи от познанията по логичен и изчерпателен начин.

Цели:

а)

Кандидатът трябва да познава теорията по предмета и връзките с други предмети.

б)

Кандидатът трябва да може да направи детайлно описание на предмета, като използва теоретичните основи и специфични примери.

в)

Кандидатът трябва да може да разбира и използва математически формули, свързани с предмета.

г)

Кандидатът трябва да може да разчита, разбира и подготвя схеми, чертежи и диаграми, описващи предмета.

д)

Кандидатът трябва да може да прилага своите знания в практиката, като използва инструкциите на производителя.

е)

Кандидатът трябва да може да тълкува резултати от различни източници и измервания и да прилага коригиращи действия, когато е необходимо.

2.   Модули

Квалификацията по основни предмети за всяка категория или подкатегория в лиценза за техническо обслужване на въздухоплавателни средства следва да бъде в съответствие със следната матрица, в която приложимите предмети са отбелязани с „X“:

Предметни модули

Самолети А или В1 с:

Вертолети А или В1 с:

B2

B3

Турбинен/ни двигател/и

Бутален/ни двигател/и

Турбинен/ни двигател/и

Бутален/ни двигател/и

Авионикa

нехерметизирани самолети с бутални двигатели с максимална излетна маса до 2 000 kg

1

X

X

X

X

X

X

2

X

X

X

X

X

X

3

X

X

X

X

X

X

4

X

X

X

X

X

X

5

X

X

X

X

X

X

6

X

X

X

X

X

X

7A

X

X

X

X

X

 

7B

 

 

 

 

 

X

8

X

X

X

X

X

X

9A

X

X

X

X

X

 

9B

 

 

 

 

 

X

10

X

X

X

X

X

X

11A

X

 

 

 

 

 

11B

 

X

 

 

 

 

11C

 

 

 

 

 

X

12

 

 

X

X

 

 

13

 

 

 

 

X

 

14

 

 

 

 

X

 

15

X

 

X

 

 

 

16

 

X

 

X

 

X

17A

X

X

 

 

 

 

17B

 

 

 

 

 

X

МОДУЛ 1.   МАТЕМАТИКА

 

НИВО

A

B1

B2

B3

1.1

Аритметика

1

2

2

2

Аритметични членове и знаци, методи на умножение и делене, дробни и десетични числа, множители и многочленни, тегловни коефициенти, мерки и показатели за преобразуване, съотношения и пропорции, средни стойности и проценти, повърхности и обеми, повдигане на втора и трета степен, корен втори и корен трети.

 

 

 

 

1.2   Алгебра

а)

Пресмятане на прости алгебрични изрази, събиране, изваждане, умножение и деление, употреба на скоби, прости дробни числа;

1

2

2

2

б)

Линейни уравнения и техните решения;

Степенни показатели и повдигане на степен, отрицателни и дробни степенни показатели;

Двоична и други приложими бройни системи;

Уравнения от първа и втора степен с едно неизвестно;

Логаритми

1

1

1

1.3   Геометрия

а)

Прости геометрични фигури;

1

1

1

б)

Графично представяне: видове графики и приложението им, графични криви на уравнения/функции;

2

2

2

2

в)

Елементарна тригонометрия: тригонометрични съотношения, използване на таблици и равнинни тригонометрични и полярни координати.

2

2

2

МОДУЛ 2.   ФИЗИКА

 

НИВО

A

B1

B2

B3

2.1

Материалознание

1

1

1

1

Природа на веществото: химични елементи, структура на атоми и молекули;

 

 

 

 

Сложни химични съединения.

 

 

 

 

Агрегатно състояние: твърдо, течно и газообразно.

 

 

 

 

Преминаване от едно агрегатно състояние в друго.

 

 

 

 

2.2   Механика

2.2.1

Статика

1

2

1

1

Сили, моменти и двоици, изобразяване на вектори.

 

 

 

 

Център на тежестта.

 

 

 

 

Елементи от теорията на напреженията, деформациите и еластичността: опън, натиск, срязване и усукване.

 

 

 

 

Същност и свойства на твърди, течни и газообразни тела.

 

 

 

 

Налягане и подемна сила (барометри).

 

 

 

 

2.2.2

Кинематика

1

2

1

1

Праволинейно движение: равномерно праволинейно движение, равноускорително движение.

 

 

 

 

Въртеливо движение: равномерно въртеливо движение (центробежни/центростремителни сили).

 

 

 

 

Периодични движения: махови движения.

 

 

 

 

Елементарна теория на вибрации, хармоники и резонанс.

 

 

 

 

Ускорение, технически предимства и КПД на механизмите.

 

 

 

 

2.2.3   Динамика

а)

Маса

Сила, инерция, работа, мощност, енергия (потенциална кинетична и абсолютна енергия), топлина, КПД.

1

2

1

1

б)

Момент на движението, съхранение на момента на движението;

Тласък (сила на удара);

Жироскопични принципи;

Триене: същност и следствия, коефициент на триене (съпротивление при търкаляне)

1

2

2

1

2.2.4   Динамика на флуидите

а)

Специфично тегло и плътност;

2

2

2

2

б)

Вискозитет, съпротивление на флуидите, свойства, произтичащи от естественото течение на флуидите;

Свойства, произтичащи от свиваемостта на флуидите;

Статично, динамично и пълно налягане: теорема на Бернули, тръба на Вентури.

1

2

1

1

2.3   Термодинамика

а)

Температура: термометри и температурни скали – Целзий, Фаренхайт и Келвин; определение за топлина.

2

2

2

2

б)

Топлотворна способност, специфична топлина.

Предаване на топлината: конвекция, радиация и кондукция.

Обемно разширение.

Първи и втори закон на термодинамиката.

Газове: закони за идеалния газ; специфична топлина при постоянен обем и постоянно налягане; работа, извършена от разширението на газа.

Изотермично, адиабатно разширение и свиване, циклограми на двигателите (цикли на КАРНОКАРНО), постоянен обем и постоянно налягане, охлаждащи и топлинни машини.

Охлаждане при топене и изпаряване (латентна топлина), топлинна енергия, температура на запалване.

2

2

1

2.4

Оптика (светлина)

2

2

Същност на светлината; скорост на светлината.

 

 

 

 

Закони за отражение и пречупване: отражение от плоски и сферични огледала, пречупване, лещи.

 

 

 

 

Фиброоптика.

 

 

 

 

2.5

Вълново движение и звук

2

2

Вълново движение: механични вълни, синусоидални вълни, интерференция, стоящи вълни.

 

 

 

 

Звукови вълни: скорост на звука, източници на звук, интензитет, височина и честотна характеристика, доплеров ефект.

 

 

 

 

МОДУЛ 3.   ОСНОВИ НА ЕЛЕКТРИЧЕСТВОТО

 

НИВО

A

B1

B2

B3

3.1

Електронна теория

1

1

1

1

Структура и разпределение на електрически заряди сред: атоми, молекули, йони, химични съединения.

 

 

 

 

Молекулна структура на електропроводници, полупроводници и изолатори.

 

 

 

 

3.2

Статично електричество и проводимост.

1

2

2

1

Статично електричество и разпределение на електростатични заряди.

 

 

 

 

Електростатични закони за привличането и отблъскването.

 

 

 

 

Измерителни единици за заряд, закон на Кулон.

 

 

 

 

Проводимост на електричество в твърди тела, течности, газове и вакуум.

 

 

 

 

3.3

Електрическа терминология

1

2

2

1

Термини, измерителни единици и фактори, които оказват въздействие върху тях: потенциална разлика, електродвижеща сила, напрежения, ток, съпротивление, електропроводимост, заряд, електропроводимост на тока, преминаване на електрони.

 

 

 

 

3.4

Електропроизводство

1

1

1

1

Получаване на електричество по следните методи: светлина, топлина, триене, налягане, химична активност, магнетизъм и движение.

 

 

 

 

3.5

Източници на постоянен ток

1

2

2

2

Конструкции и основни химични процеси на: първични клетки, вторични клетки, оловно-кисели клетки, никел-кадмиеви клетки, други алкални клетки;

 

 

 

 

Елементи, свързани последователно и паралелно;

 

 

 

 

Вътрешно съпротивление и неговото влияние върху батерията;

 

 

 

 

Конструкции, материали и действие на термодвойките;

 

 

 

 

Действие на фотоклетка.

 

 

 

 

3.6

Вериги за постоянен ток

2

2

1

Закон на Ом, закони на Кирхоф за напрежението и тока;

 

 

 

 

Изчисления, използвайки горните закони, за намиране на съпротивления, напрежения и ток;

 

 

 

 

Значимост на вътрешното съпротивление на източника.

 

 

 

 

3.7   Съпротивления/резистори

а)

Съпротивление и въздействащи фактори;

Специфично съпротивление;

Система за оцветяване на съпротивленията, стойности и допуски, номинални стойности, ватова мощност;

Резистори в последователно и паралелно включване;

Пресмятане на общо съпротивление за последователно, паралелно и паралелно последователно свързани съпротивления;

Работа с потенциометри и реостати;

Работа на Уитстонов мост.

2

2

1

б)

Положителен и отрицателен температурен коефициент на проводимост;

Резистори с постоянна стойност, устойчивост, допуски и ограничения, методи за конструкция;

Резистори с променлива стойност, термистори, резистори, зависещи от напрежението;

Конструкция на потенциометри и реостати;

Конструкция на Уитстонов мост.

1

1

3.8

Мощност

2

2

1

Мощност, работа и енергия (кинетична и потенциална);

 

 

 

 

Разсейваща мощност от резистори;

 

 

 

 

Формула за мощността;

 

 

 

 

Изчисляване на мощността, работа и енергия.

 

 

 

 

3.9

Капацитивно съпротивление/кондензатори

2

2

1

Действие и функции на кондензатора;

 

 

 

 

Фактори, влияещи върху капацитивната площ на пластините, разстоянието между пластините, броя на пластините, диелектрик и диелектрична константа, работно напрежение, степени на напрежение;

 

 

 

 

Видове кондензатори, конструкции и функции;

 

 

 

 

Цветови кодове на кондензаторите;

 

 

 

 

Изчисляване на капацитета и напрежението в последователни и паралелни вериги;

 

 

 

 

Експоненциално зареждане и разреждане на кондензатор, времеконстантни;

 

 

 

 

Проверка на кондензаторите.

 

 

 

 

3.10   Магнетизъм

а)

Теория на магнетизма;

Свойства на магнитното тяло;

Реакция на магнита, зависеща от геомагнетизма;

Намагнитване и размагнитване;

Противомагнитна защита;

Разновидност на типове магнитни материали;

Електромагнитни устройства и принципи на работа;

Опростени правила за определяне: магнитно поле около проводник „под ток“.

2

2

1

б)

Магнитна движеща сила, сила на магнитното поле, индуктивност, проводимост, хистерезисна крива, хистерезис, точка на насищане, вихрови токове;

Предпазни мерки при съхранение на магнити.

2

2

1

3.11

Индуктивност/индуктори

2

2

1

Закон на Фарадей;

 

 

 

 

Индуциране на напрежение в движещ се електропроводник в магнитно поле;

 

 

 

 

Принципи на индукцията;

 

 

 

 

Ефекти на следнамагнитено индуцирано напрежение: сила на магнитното поле, ниво на промяна на силовите линии, брой на навивките на проводника;

 

 

 

 

Взаимна индукция;

 

 

 

 

Ефект от нивото на промяната на първичен ток, взаимна индукция върху индуцираното напрежение;

 

 

 

 

Фактори, влияещи върху взаимната индукция: брой на навивките в намотка, физичен размер на намотката, магнитна проницаемост на намотката, позиции на намотките, които си влияят;

 

 

 

 

Закон на Ленц и правила за определяне на полярността;

 

 

 

 

Обратна електромагнитна сила, самоиндукция;

 

 

 

 

Точка на насищане;

 

 

 

 

Основна употреба на индуктори.

 

 

 

 

3.12

Теория на постояннотоковите двигатели/генератори

2

2

1

Основна теория на двигателите и генераторите;

 

 

 

 

Конструкция и роля на отделните компоненти в генератор на постоянен ток;

 

 

 

 

Експлоатация и фактори, влияещи върху големината и посоката на тока в генераторите на постоянен ток;

 

 

 

 

Експлоатация на и фактори, влияещи върху изходната мощност, въртящия момент, скоростта и посоката на въртене на двигателите на постоянен ток;

 

 

 

 

Двигатели с последователно навити, накъсо съединени и смесени намотки;

 

 

 

 

Конструкция на стартер генератор.

 

 

 

 

3.13

Теоретични основи на променливия ток

1

2

2

1

Синусоидална форма на вълната: фаза, период, честота и цикъл;

 

 

 

 

Моментна, средна, действаща, максимална стойност, полупериод, електрически величини и изчисляване на тези величини във връзка с напрежението, електрическа проводимост и мощност;

 

 

 

 

Триъгълни/квадратни вълни;

 

 

 

 

Еднофазен/трифазен принцип.

 

 

 

 

3.14

Съпротивителни (R), капацитивни (С) и индуктивни (L) вериги

2

2

1

Фазово отношение на напрежението и тока в L, С и R вериги, паралелно, последователно и комбинирано;

 

 

 

 

Разсейване на мощност в L, С и R вериги;

 

 

 

 

Импеданс, фазов ъгъл, фактор на мощността и изчисления във веригата;

 

 

 

 

Изчисления на истинска мощност, пряка мощност и реактивна мощност.

 

 

 

 

3.15

Трансформатори

2

2

1

Принципи на конструкцията и работа на трансформатор;

 

 

 

 

Загуби в трансформатора и методи за избягването им;

 

 

 

 

Работа на трансформатора с товар и без товар;

 

 

 

 

Трансфер на мощност, ефективност, маркиране на полюсите;

 

 

 

 

Изчисляване на линейни и фазови напрежения и ток;

 

 

 

 

Изчисляване на мощност в трифазна система;

 

 

 

 

Първичен и вторичен ток, напрежение, коефициент на превръщане, мощност, КПД;

 

 

 

 

Автотрансформатори.

 

 

 

 

3.16

Филтри

1

1

Работа, употреба и приложение на следните филтри: нискочестотен, високочестотен, честотен обхват, стопиращ обхват.

 

 

 

 

3.17

Променливотокови генератори

2

2

1

Въртене на рамка в магнитно поле и форма на получената вълна;

 

 

 

 

Работа и конструкция на променливотокови генератори от тип въртяща се арматура и от тип въртящо се поле;

 

 

 

 

Едно-, дву- и трифазни алтернатори;

 

 

 

 

Видове трифазни свързвания – звезда и триъгълник – приложения и предимства;

 

 

 

 

Генератор с постоянен магнит.

 

 

 

 

3.18

Променливотокови двигатели

2

2

1

Конструкция, принцип на работа и характеристики на: променливотокови синхронни и асинхронни двигатели, моно- или многофазни;

 

 

 

 

Методи за регулиране на скоростта и посоката на въртене на двигателя;

 

 

 

 

Методи за генериране на въртящо се поле.

 

 

 

 

МОДУЛ 4.   ОСНОВИ НА ЕЛЕКТРОНИКАТА

 

НИВО

A

B1

B2

B3

4.1   Полупроводници

4.1.1   Диоди

а)

Символи за означаване на диодите;

Свойства и характеристики на диодите;

Последователно и паралелно свързване на диодите;

Основни характеристики и работа на настроечните силициеви преобразуватели (тиристори), светлоизлъчващ диод, светопроводим диод, варистор, усилващи диоди;

Функционална проверка на диодите.

2

2

1

б)

Материали, електронна конфигурация, електрически свойства;

Типове материали с полупроводникова проводимост P и N; Влияние на примесите върху проводимостта, основни и второстепенни преносители;

PN връзка в проводник, усилване на проводимостта през PN връзка без въздействие, право и обратно състояние на въздействие;

Параметри на диодите: точка на обратно напрежение, максимална права токопроводимост, температура, честота, „утечки“ на ток, разсейване на мощност;

Работа и функции, изпълнявани от диодите в следните вериги: изправители, стабилизатори, стабилизиращи и изправящи амплитудни усилватели, мостови усилватели, напрежение на диод-диод и диод-триод;

Детайлна работа и характеристики на следните устройства: настройваеми силициеви преобразуватели (тиристори), светоизлъчващи диоди, диоди тип „Шотки“, светопроводни диоди, варикапи, варистори, усилващи диоди, Ценеров диод.

2

4.1.2   Транзистори

а)

Символи за означаване на транзисторите;

Описание на компонентите и ориентировка;

Характеристики и свойства на транзисторите.

1

2

1

б)

Конструкция и работа на PNP и NPN транзистори;

Конфигурация на базата, колектора и емитера;

Проверка на транзистори;

Основна оценка на други типове транзистори и тяхната употреба;

Приложение на транзисторите: класове на усилване (А, В, С);

Опростени схеми на вериги, включващи: отклонение, отключване, обратна връзка и стабилизация;

Принципи на многостепенните схеми: каскади, девиаторни, осцилатори, мултивибратори, флип-флоп вериги.

2

4.1.3   Интегрални схеми

а)

Описание на логически и линейни схеми/процесорни усилватели.

1

1

б)

Описание на логически и линейни схеми;

Представяне на работата и функциите на операционен усилвател, приложен като интегратор, разделител, следящ напрежението, компаратор.

Методи за свързване на операционни усилвателни степени: съпротивителен капацитивен, индуктивен (трансформатор), индуктивен съпротивителен (IR), директен;

Предимства и недостатъци на положителната и отрицателната обратна връзка.

2

4.2

Електронни платки

1

2

Описание и употреба на електронните платки.

 

 

 

 

4.3   Сервомеханизми

а)

Определения за отворени и затворени системи, обратна връзка, следящи системи, аналогови датчици;

Принципи на работа и приложение на следните компоненти/характеристики за синхронизиращи системи: броячи, разграничители, преобразуватели на управлението и въртящия момент, индуктивни и капацитивни датчици.

1

б)

Определения за отворени и затворени системи, следящи системи, сервомеханизми, аналогови датчици, индикатори за нулева стойност, заглъхване, обратна връзка и „мъртъв“ обхват;

Конструкция, работа и приложение на следните компоненти на синхронизиращи системи: броячи, разграничители, преобразуватели на преместването и въртящия момент, индуктивни и капацитивни датчици, синхронни датчици;

Дефекти по сервомеханизмите, реверсивно и синхронно следене, захват.

2

МОДУЛ 5.   ЦИФРОВА ТЕХНИКА/ЕЛЕКТРОННО-ПРИБОРНИ СИСТЕМИ

 

НИВО

A

B1-1

B1-3

B1-2

B1-4

B2

B3

5.1

Електронно-приборни системи

1

2

2

3

1

Обичайно разполагане на електронно-приборните системи в пилотската кабина.

 

 

 

 

 

5.2

Системи за номериране

1

2

Системи за номериране: двоични, осмични и шестнайсетични;

 

 

 

 

 

Демонстриране на превръщания между десетична и двоична, осмична и шестнайсетична система и обратно.

 

 

 

 

 

5.3

Преобразуване на данни

1

2

Аналогови и цифрови данни;

 

 

 

 

 

Преобразуване на данни, работа и приложение на аналогово-цифрови и цифрово-аналогови преобразуватели, входове и изходи, ограничения на различните видове.

 

 

 

 

 

5.4

Бази данни

2

2

Работа на базите данни в системите на въздухоплавателните средства, включително познаване на ARINC и други спецификации.

 

 

 

 

 

Информационна мрежа на въздухоплавателното средство/етернет

 

 

 

 

 

5.5   Логически схеми

а)

Идентификация на общите логически входящи символи, таблици и еквивалентни вериги;

Приложения, използвани в системите на въздухоплавателните средства, схематични диаграми.

2

2

1

б)

Интерпретация на логически диаграми.

2

5.6   Основни компютърни конфигурации

а)

Компютърна терминология (включваща бит, байт, софтуер, хардуер, централен процесор, интегрални схеми и различни запомнящи устройства като RAM, ROM, PROM);

Компютърна технология (приложение в авиационните системи)

1

2

б)

Компютърна терминология;

Работа, разположение и интерфейс на основните компоненти в един микрокомпютър, включително техните системи за асоциативен пренос на данни;

Информация, съдържаща се в едноадресните и многоадресните компютърни инструкции („думи“);

Термини, свързани с паметта на компютрите;

Работа на най-често използваните запомнящи устройства;

Работа, предимства и недостатъци на различните системи за съхраняване на данни.

2

5.7

Микропроцесори

2

Функции и принцип на работа на микропроцесора;

 

 

 

 

 

Принцип на работа на следните елементи на микропроцесора: контролно и обработващо устройство, тактов генератор, регистър, аритметично-логическо устройство.

 

 

 

 

 

5.8

Интегрални схеми

2

Работа и използване на кодиращи и декодиращи устройства.

 

 

 

 

 

Функция на видовете кодиращи устройства.

 

 

 

 

 

Използване на средна, голяма и много голяма скала на интеграция.

 

 

 

 

 

5.9

Мултиплексорни системи

2

Работа, приложение и идентификация на логически схеми на мултиплексорите и демултиплексорите.

 

 

 

 

 

5.10

Фиброоптични системи

1

1

2

Предимства и недостатъци на фиброоптичните системи за пренасяне на информация в сравнение с електрическите;

 

 

 

 

 

Фиброоптични бази данни;

 

 

 

 

 

Термини, свързани с фиброоптичните системи;

 

 

 

 

 

Крайни устройства;

 

 

 

 

 

Отклонители, контролни крайни устройства, дистанционни крайни устройства;

 

 

 

 

 

Приложение на фиброоптиката в авиационните системи.

 

 

 

 

 

5.11

Електронни дисплеи

2

1

2

1

Принципи на работа на типовете дисплеи, които се използват най-често в съвременните въздухоплавателни средства, включително катодно-лъчеви тръби, светлино-емитерни диоди и течно-кристални дисплеи.

 

 

 

 

 

5.12

Електростатични сензорни устройства

1

2

2

2

1

Специални мерки срещу риск от електростатично разреждане;

 

 

 

 

 

Боравене с компоненти, чувствителни към електростатично разреждане; Риск и възможни повреди, компоненти и устройства за антистатична защита на персонала

 

 

 

 

 

5.13

Управление и контрол на софтуера

2

1

2

1

Ограничения, изисквания за летателна годност и възможни катастрофални ефекти при неодобрени промени в софтуерните програми.

 

 

 

 

 

5.14

Електромагнитна среда

2

2

2

1

Влияние на следните явления върху техническото обслужване на електронна система:

ЕМС – електромагнитна съвместимост

EMI – електромагнитна интерференция

HIRF – радиационно поле с висок интензитет

Гръмотевици/защита от гръмотевици

 

 

 

 

 

5.15

Най-често използвани авиационни електронни/цифрови системи

2

2

2

1

Общи сведения за най-често използваните авиационни електронни/цифрови системи и свързаните с тях устройства за вграден контрол (BITE) като:

а)само за B1 и B2:

ACARS – система за комуникация ARINC

EICAS – система за индикация на работата на двигателите и за предупреждение на екипажа

FBW – Fly by Wire (електродистанционно управление)

FMS – автоматична система за управление на полета

IRS – инерциална референтна система

б)За B1, B2 и B3:

ECAM – централизиран електронен контрол на въздухоплавателното средство

EFIS – електронна пилотажно-приборна система

GPS – система за глобално позициониране

TCAS – система за предупреждение и избягване на сблъсък

Интегрирана модулна авионика

Кабинни системи

Информационни системи

 

 

 

 

 

МОДУЛ 6.   МАТЕРИАЛИ И ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

 

НИВО

A

B1

B2

B3

6.1   Авиационни материали – феритни

а)

Характеристики, свойства и идентификация на най-използваните в авиацията легирани стомани;

Термообработка и приложение на легираните стомани

1

2

1

2

б)

Изпитване на феритните материали на твърдост, якост, умора и удар.

1

1

1

6.2   Авиационни материали – цветни метали

а)

Характеристики, свойства и идентификация на най-използваните в авиацията материали от цветни метали;

Термообработка и приложение на материали от цветни метали;

1

2

1

2

б)

Изпитване на материалите от цветни метали на твърдост, якост, умора и удар.

1

1

1

6.3.   Авиационни материали – композитни и неметали

6.3.1   Композитни и неметални материали, различни от дърво и тъкан

а)

Характеристики, свойства и идентификация на най-използваните в авиацията композитни и неметални материали, различни от дърво (материалите от дървесина, които се прилагат в авиостроенето);

Слепващи и свързващи вещества

1

2

2

2

б)

Откриване на дефекти на композитните и неметалните материали;

Ремонт/поправка на композитни и неметални материали.

1

2

2

6.3.2

Дървени конструкции

1

2

2

Конструкционни методи за дървени структури в самолетостроенето

 

 

 

 

Характеристики, свойства и видове дървесина и свързващи вещества, използвани в самолетостроенето;

 

 

 

 

Запазване и обслужване на дървената структура;

 

 

 

 

Видове дефекти в дървения материал и дървената структура;

 

 

 

 

Откриване на дефекти в дървената структура;

 

 

 

 

Поправка/ремонт на дървена структура.

 

 

 

 

6.3.3

Тъканни покрития

1

2

2

Характеристики, свойства и видове на тъканите, използвани в самолетите;

 

 

 

 

Методи за проверка на тъканите;

 

 

 

 

Видове дефекти в тъканите;

 

 

 

 

Поправка/ремонт на тъканни покрития.

 

 

 

 

6.4   Корозия

а)

Химична същност на корозията;

Образуване чрез: галваничен процес, микробиологичен начин, напрежение на материала.

1

1

1

1

б)

Видове корозия и тяхната идентификация;

Причини за възникване на корозията;

Видове материали, чувствителност към корозия.

2

3

2

2

6.5   Свързващи елементи

6.5.1

Резбовани съединения

2

2

2

2

Винтови номенклатури;

 

 

 

 

Форми на резбите, размери и допуски за стандартните резби, използвани в авиацията;

 

 

 

 

Измерване на резбите.

 

 

 

 

6.5.2

Болтове, шпилки и винтове

2

2

2

2

Видове болтове: спецификация, разпознаване и маркиране на авиационните болтове, международни стандарти;

 

 

 

 

Гайки: самозаконтрящи, анкерни, стандартни;

 

 

 

 

Машинни винтове: авиационни спецификации;

 

 

 

 

Шпилки: видове и приложение, поставяне и отстраняване;

 

 

 

 

Самонавиващи се винтове, щифтове.

 

 

 

 

6.5.3

Средства за законтряне

2

2

2

2

Плоски и пружинни шайби, законтрящи пластини, разклонен щифт, самозаконтряща се гайка, бързо отпускащи скоби, ключове, въртяща се ключалка, шплентове.

 

 

 

 

6.5.4

Авиационни нитове

1

2

1

2

Видове нитове: спецификация и разпознаване, топлинна обработка.

 

 

 

 

6.6   Тръбопроводи и съединения

а)

Идентификация и видове тръби и шлангове и техните съединения, използвани във въздухоплавателните средства.

2

2

2

2

б)

Стандартни съединения за тръбопроводите на хидравлични, горивни, маслени, пневматични и въздушни авиационни системи.

2

2

1

2

6.7

Пружини

2

1

1

Видове пружини, материали, характеристики и приложение.

 

 

 

 

6.8

Лагери

1

2

2

1

Предназначение на лагерите, натоварване, материали, структура;

 

 

 

 

Видове лагери и тяхното приложение.

 

 

 

 

6.9

Трансмисии

1

2

2

1

Видове зъбни колела и тяхното приложение;

 

 

 

 

Предавателно отношение, редукторни и мултипликаторни зъбни системи, задвижващи и задвижвани зъбни колела, паразитни зъбни колела, модели на зацепване;

 

 

 

 

Ремъци и шайби, вериги.

 

 

 

 

6.10

Управляващи въжета

1

2

1

2

Видове въжета;

 

 

 

 

Накрайници, обтегачи, компенсатори;

 

 

 

 

Ролки и елементи от кабелната система;

 

 

 

 

Система от въжета;

 

 

 

 

Система от въжета за управление на въздухоплавателно средство.

 

 

 

 

6.11

Електрически проводници и съединители

1

2

2

2

Видове кабели, конструкция и характеристики;

 

 

 

 

Кабели за високо напрежение и коаксиални кабели;

 

 

 

 

Формоване на гънки;

 

 

 

 

Видове съединители, щифтове, щепсели, щепселни кутии, изолатори, номинален ток и номинално напрежение, куплиране, идентификационни кодове.

 

 

 

 

МОДУЛ 7А.   ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ

Забележка: Този модул не се отнася за категория B3. Темите за категория B3 са посочени в модул 7Б.

 

НИВО

A

B1

B2

7.1

Изисквания за безопасност при работа по въздухоплавателните средства и в работните помещения

3

3

3

Изисквания за безопасност, включително предпазни мерки при работа с газове (особено кислород), масла и химикали и при изпълнение на електрически задачи.

 

 

 

Инструктаж за предприемане на действия в случай на пожар или друг инцидент, свързан с една или повече от посочените опасности, включително познания за пожарогасителните агенти.

 

 

 

7.2

Практики за работа в работните помещения

3

3

3

Съхранение на инструменти, контрол на инструменти, използване на материали от работното помещение;

 

 

 

Размери, допуски и толеранси, стандарти на работа;

 

 

 

Калибриране на инструментите и оборудването, калибровъчни стандарти.

 

 

 

7.3

Работни инструменти

3

3

3

Най-често използвани видове ръчни инструменти;

 

 

 

Най-често използвани видове инструменти с електро- и машинно задвижване;

 

 

 

Работа и използване на инструменти за прецизни измервания;

 

 

 

Методи и оборудване за смазване;

 

 

 

Работа, функциониране и използване на електрическо тестово оборудване.

 

 

 

7.4

Тестово оборудване за стандартното приборно оборудване на въздухоплавателното средство

2

3

Работа, функциониране и използване на тестовото оборудване за стандартното приборно оборудване на въздухоплавателното средство

 

 

 

7.5

Технологични чертежи, диаграми и стандарти

1

2

2

Видове чертежи и диаграми, символи, размери, допуски, проекции;

 

 

 

Разчитане на легенди на чертежи;

 

 

 

Микрофилми, микрофишове и компютърни изображения;

 

 

 

Спецификация на Американската асоциация за въздушен транспорт АТА 100;

 

 

 

Авиационни и други приложими стандарти, включително ISO, AN, MS, NAS и MIL;

 

 

 

Фидерни схеми и схематични диаграми.

 

 

 

7.6

Допуски и сглобки

1

2

1

Размери на свредлата за отвори на болтове, класове на допуските;

 

 

 

Обща система за допуски и сглобки;

 

 

 

Избиране на допуски и сглобки за въздухоплавателни средства и авиационни двигатели;

 

 

 

Граници на наклони, усуквания и износване;

 

 

 

Стандартни методи за проверка на валове, лагери и други части.

 

 

 

7.7

Електрическа инсталация (EWIS)

1

3

3

Непрекъснатост, техники за изолация и свързване, изпитване.

 

 

 

Използване на инструменти за запресоване: ръчни и хидравлични.

 

 

 

Изпитване на запресовани връзки.

 

 

 

Изваждане и поставяне на щифтове на ел. съединители.

 

 

 

Коаксиални кабели: изпитване и предпазни мерки при монтиране.

 

 

 

Разпознаване на видовете кабели, критерии за тяхната инспекция и допустимо увреждане.

 

 

 

Техники за защита на кабелите: кабелни канали и кабелни опори, кабелни скоби, техники за защита чрез изолационна обвивка, включително поставяне на термосвиваем шлаух, екранировка.

 

 

 

Електрически инсталации (EWIS) и стандарти за инспекция, ремонт, техническо обслужване и чистота.

 

 

 

7.8

Нитоване

1

2

Нитови съединения, разстояние и стъпка между нитовете;

 

 

 

Използвани инструменти за нитоване;

 

 

 

Проверка на нитовите съединения.

 

 

 

7.9

Тръбопроводи и шлангове

1

2

Колена на тръбопроводи, конусни тръби, използвани в авиацията;

 

 

 

Проверка и тестване на тръбопроводи и шлангове, използвани в авиацията;

 

 

 

Монтиране и закрепване на тръбопроводи.

 

 

 

7.10

Пружини

1