EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0692

Регламент (ЕС) № 692/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 6 юли 2011 година относно Европейска статистика на туризма и за отмяна на Директива 95/57/ЕО на Съвета Текст от значение за ЕИП

OJ L 192, 22.7.2011, p. 17–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 061 P. 272 - 287

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/01/2020

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/692/oj

22.7.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 192/17


РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 692/2011 НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

от 6 юли 2011 година

относно Европейска статистика на туризма и за отмяна на Директива 95/57/ЕО на Съвета

(текст от значение за ЕИП)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз, и по-специално член 338, параграф 1 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

след предаване на проекта на законодателния акт на националните парламенти,

в съответствие с обикновената законодателна процедура (1),

като имат предвид, че:

(1)

В Заключенията на Председателството от 14 декември 2007 г. Европейският съвет наблегна на ключовата роля, която туризмът играе за генерирането на растеж и заетост в Съюза и призова Комисията, държавите-членки, индустрията и други заинтересовани страни да обединят усилията си с оглед на навременното изпълнение на Дневния ред за устойчив и конкурентоспособен европейски туризъм.

(2)

Туристическата индустрия на Съюза заема важно място в икономиката на държавите-членки, като туристическите дейности се явяват значителен потенциален източник за създаване на трудова заетост. Всяко провеждане на оценка на нейната конкурентоспособност изисква добро познаване на обема на туристическата дейност, нейните характеристики, профила на туристите и разходите за туризъм, както и на ползите за икономиките на държавите-членки.

(3)

Необходимо е ежемесечното подаване на данни с цел да се отчете сезонното въздействие на търсенето върху капацитета за туристическо настаняване и с това да се подпомогнат публичните органи и икономическите оператори в разработването на по-подходящи стратегии и политики за оптимизиране на сезонното разпределение на почивките и на туристическите дейности.

(4)

Мнозинството европейски предприятия, работещи в туристическата индустрия, са малки или средни предприятия и стратегическото значение на малките и средните предприятия (МСП) в европейския туризъм не се ограничава до икономическата им стойност и съществения им потенциал за откриване на нови работни места. Те също така поддържат стабилността и просперитета на местните общности, като съхраняват гостоприемството и местната идентичност, отличителна черта на туризма в регионите на Европа. Предвид размера на МСП, е необходимо да се отчете потенциалната административна тежест за тях и да се въведе система от прагове, така че да може да се отговори на нуждите на ползвателите, при същевременно намаляване на тежестта, свързана с предоставянето на данни, за страните, отговарящи за предоставянето на статистически данни, и по-специално за МСП.

(5)

Изменящите се тенденции в туризма от влизането в сила на Директива 95/57/ЕО на Съвета от 23 ноември 1995 г. относно събирането на статистическа информация в областта на туризма (2), едновременно с нарастващото значение на краткотрайните пътувания и посещенията за един ден, които в много региони и държави съставляват значителен дял от приходите от туристическа дейност, нарастващото значение на обекти за туристическо настаняване, за които не се заплаща наем или настаняването в малки обекти за туристическо настаняване, както и нарастващото въздействие на интернет върху поведението на туристите по отношение на резервациите и върху туристическата индустрия, означават че изготвянето на статистика за туризма следва да бъде адаптирано.

(6)

За да се даде възможност за оценка на макроикономическото значение на туризма в икономиките на държавите-членки въз основа на международно приетата рамка на сателитните сметки за туризма, като се показва въздействието на туризма върху икономиката и заетостта, съществува необходимост от по-достъпна, пълна и изчерпателна основна статистика за туризма като основа за изготвянето на такива сметки и, ако Комисията счете за необходимо, като подготовка за законодателно предложение за предаването на хармонизирани таблици за сателитни сметки за туризма. Това налага актуализация на правните изисквания, понастоящем установени в Директива 95/57/ЕО.

(7)

За да разгледа основни въпроси от икономическо и социално значение за туристическия сектор, и по-специално нови въпроси, изискващи определено проучване, Комисията се нуждае от микроданни. Туризмът в Съюза е с преимуществено вътрешно европейско измерение, което означава, че микроданните, получени от хармонизираната европейска статистика за търсенето, свързано с изходящия туризъм, вече предоставят източник на статистически данни относно търсенето, свързано с входящия туризъм за държавата-членка на дестинацията, без да се налагат допълнителни тежести, като по този начин се избягва двойното наблюдение на туристическите потоци.

(8)

Социалният туризъм позволява участието в туризма на възможно най-много хора и наред с това може да допринесе за борба със сезонността, за укрепване на идеята за европейско гражданство и за насърчаване на регионалното развитие в допълнение към улесняването на развитието на съответните местни икономики. За да оцени участието на различни социално-демографски групи в туризма и да извърши мониторинг на програмите на Съюза в областта на социалния туризъм, Комисията се нуждае от регулярни данни относно участието в туризма и поведението в туризма на тези групи.

(9)

Съществуването на призната рамка на равнището на Съюза може да допринесе за осигуряването на надеждни, подробни и сравними данни, което на свой ред ще направи възможно провеждането на съответния мониторинг на структурата и развитието на предлагането и търсенето на туристически услуги. От основно значение е осигуряването на равнището на Съюза на достатъчна степен на съпоставимост по отношение на методологията, определенията и програмата за статистическите данни и метаданни.

(10)

Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно европейската статистика (3), който съставлява референтната рамка за настоящия регламент, предвижда че събирането на статистически данни трябва да се извършва при спазване на високи стандарти за безпристрастност, прозрачност, надеждност, обективност, научна независимост, разходна ефективност и статистическа поверителност.

(11)

При изготвянето и разпространяването на европейска статистика съгласно настоящия регламент статистическите органи на национално равнище и на равнището на Съюза следва да вземат предвид принципите, установени в Кодекса на европейската статистическа практика, приет от Статистическия програмен комитет на 24 февруари 2005 г. и приложен към Препоръката на Комисията от 25 май 2005 г. относно независимостта, интегритета и отчетността на националните и общностни статистически органи.

(12)

С цел да бъде отчетено икономическото, социалното и техническото развитие, на Комисията следва да бъдат делегирани правомощията да приема актове в съответствие с член 290 от Договора за функционирането на Европейския съюз по отношение на адаптиране на сроковете за предаване на данните и приложенията, с изключение на незадължителния характер на изискваните данни и ограничението в обхвата, съгласно определеното в приложенията. На Комисията следва също да бъдат предоставени правомощия за адаптиране на определенията към промените в международните определения. От особена важност е по време на подготвителната си работа Комисията да проведе подходящи консултации, включително на експертно равнище. При подготовката и изготвянето на делегираните актове Комисията следва да осигури едновременното и своевременното предаване на съответните документи по подходящ начин на Европейския парламент и на Съвета.

(13)

За да се гарантират еднакви условия за прилагане на настоящия регламент, на Комисията следва да бъдат предоставени изпълнителни правомощия. Тези правомощия следва да бъдат упражнявани в съответствие с Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите-членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (4).

(14)

Тъй като целта на настоящия регламент, а именно установяването на обща рамка за систематично разработване, изготвяне и разпространение на европейска статистика в областта на туризма, не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите-членки поради отсъствието на общи статистически характеристики и изисквания за качество и поради липсата на методологична прозрачност, но при прилагането на обща статистическа рамка може да бъде постигната по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, уреден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа за пропорционалност, уреден в същия член, настоящият регламент не надхвърля необходимото за постигането на тази цел.

(15)

В светлината на промените в туристическата индустрия и в типа на данните, изисквани от Комисията и от другите ползватели на европейска статистика в областта на туризма, разпоредбите на Директива 95/57/ЕО вече не са уместни. Тъй като е необходимо актуализиране на законодателството в тази област, Директива 95/57/ЕО следва да бъде отменена.

(16)

Регламентът е подходящото средство за осигуряване прилагането на общи стандарти и изготвянето на съпоставима статистика.

(17)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Комитета на Европейската статистическа система,

ПРИЕХА НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Предмет

Настоящият регламент установява обща рамка за системното разработване, изготвяне и разпространяване на европейска статистика в областта на туризма.

За тази цел държавите-членки събират, изготвят, обработват и предават хармонизирана статистика относно търсенето и предлагането на туристически услуги.

Член 2

Определения

1.   За целите на настоящия регламент:

а)

„референтен период“ означава периодът, за който се отнасят данните;

б)

„референтна година“ означава референтен период с продължителност една календарна година;

в)

„NACE Rev. 2“ означава общата статистическа класификация на икономическите дейности в рамките на Съюза, установена с Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета (5);

г)

„NUTS“ означава общата класификация на териториалните единици за изготвянето на регионална статистика в рамките на Съюза, установена с Регламент (ЕО) № 1059/2003 на Европейския парламент и на Съвета (6);

д)

„обичайна среда“ означава географската област, която не е задължително съседна такава, в рамките на която протича ежедневието на даден индивид и се определя въз основа на следните критерии: пресичането на административни граници или разстоянието от мястото на обичайно местопребиваване, продължителността на посещението, честотата на посещението, целта на посещението;

е)

„туризъм“ означава дейността, извършвана от лица, предприемащи пътуване към основна дестинация извън обичайната им среда за по-малко от година, с каквато и да е основна цел, включително стопанска дейност, отдих или друга лична цел, различна от трудова заетост в образувание, установено в посещаваното място;

ж)

„местен туризъм“ означава посещения в рамките на държава-членка на лица, които са постоянно пребиваващи в съответната държава-членка;

з)

„входящ туризъм“ означава посещения в държава-членка, извършвани от лица, които не са постоянно пребиваващи в съответната държава-членка;

и)

„изходящ туризъм“ означава посещения на лица, постоянно пребиваващи в дадена държава-членка, извън нея;

й)

„национален туризъм“ означава вътрешния и изходящия туризъм;

к)

„вътрешен туризъм“ означава местния и входящия туризъм;

л)

„обект за туристическо настаняване“ означава местна отраслова единица в съответствие с определението в приложението към Регламент (ЕИО) № 696/93 на Съвета от 15 март 1993 г. относно статистическите отчетни единици за наблюдението и анализа на производствената система в Общността (7), предоставяща под формата на платена услуга — независимо от това, че цената би могла да е частично или изцяло субсидирана — услуги по краткосрочно настаняване, съответстващи на описаните в групи 55.1 (хотели и подобни места за настаняване), 55.2 (туристическо и друго краткосрочно настаняване) и 55.3 (къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобили) от NACE Rev. 2;

м)

„обекти за настаняване, за които не се заплаща наем“ означава inter alia настаняването, осигурено безвъзмездно от роднини или приятели и настаняването във ваканционни имоти, обитавани от собствениците, в това число и ваканционни имоти със съвместно ползване, поделено във времето;

н)

„посещения за един ден“ означава посещения без нощувка, осъществени от пребиваващи лица извън тяхната обичайна среда и започнати от мястото на обичайно местопребиваване.

2.   На Комисията се предоставят правомощията да приема делегирани актове в съответствие с член 11 относно изменения на определенията в параграф 1 от настоящия член, с цел адаптиране на тези определения към промени в международните определения.

Член 3

Обхванати тематични области и характеристики на изискваните данни

1.   За целите на настоящия регламент данните, които трябва да бъдат подавани от държавите-членки в съответствие с член 9, се отнасят до:

а)

вътрешния туризъм, по отношение на капацитета за настаняване и заетостта на обектите за туристическо настаняване, за променливите, периодичността и разбивките, установени в приложение I, раздели 1, 2 и 3;

б)

вътрешния туризъм, по отношение на броя туристически нощувки, прекарани в обекти за настаняване, за които не се заплаща наем, за променливите, периодичността и разбивките, установени в приложение I, раздел 4;

в)

националния туризъм, по отношение на търсенето на туристически услуги, което касае участието в туризма, характеристиките на туристическите пътувания и посетителите, за променливите, периодичността и разбивките, установени в приложение II, раздели 1 и 2;

г)

националния туризъм, по отношение на търсенето на туристически услуги, което касае характеристиките на посещенията за един ден за променливите, периодичността и разбивките, определени в приложение II, раздел 3.

2.   На Комисията се предоставят правомощия да приема когато е необходимо делегирани актове в съответствие с член 11 относно адаптиране на приложенията, с изключение на незадължителния характер на изискваните данни и ограничението в обхвата, както е определено в приложенията, за да се вземе предвид икономическото, социалното или техническото развитие. При упражняване на своите правомощия съгласно настоящата разпоредба Комисията гарантира, че приетите делегирани актове не налагат значителна допълнителна административна тежест на държавите-членки и на респондентите.

Член 4

Обхват на наблюдението

В обхвата на наблюдение за изискванията, определени във:

а)

член 3, параграф 1, буква а), попадат всички обекти за туристическо настаняване, в съответствие с определенията в член 2, параграф 1, буква л), освен ако не е посочено друго в приложение I;

б)

член 3, параграф 1, буква б), попадат всички туристически нощувки на лица, които са или не са постоянно пребиваващи в съответната държава, в обекти за настаняване, за които не се заплаща наем;

в)

член 3, параграф 1, буква в) по отношение на данните за участието в туризма, попадат всички лица, постоянно пребиваващи на територията на държавата-членка, освен ако не е посочено друго в приложение II, раздел 1;

г)

член 3, параграф 1, буква в) по отношение на данните относно характеристиките на туристическите пътувания и посетителите попадат всички туристически пътувания на постоянно пребиваващото население, включващи поне една нощувка извън обичайната му среда и приключили през референтния период, освен ако не е посочено друго в приложение II, раздел 2;

д)

член 3, параграф 1, буква г) по отношение на характеристиките на посещенията за един ден, попадат всички посещения за един ден, в съответствие с определението в член 2, параграф 1, буква н), освен ако не е посочено друго в приложение II, раздел 3.

Член 5

Пилотни проучвания

1.   Комисията изготвя програма за пилотни проучвания, които държавите-членки могат да осъществят на доброволна основа, с цел подготовка на разработването, изготвянето и разпространяването на хармонизирани таблици за сателитни сметки за туризма и с цел извършване на оценка на ползите във връзка с разходите за събиране на данни.

2.   Комисията също така изготвя програма за пилотни проучвания, които държавите-членки могат да осъществят на доброволна основа, с цел разработване на система за събиране на данни, показващи въздействието на туризма върху околната среда.

Член 6

Критерии за качество и отчети

1.   Държавите-членки гарантират качеството на предаваните данни.

2.   За целите на настоящия регламент се прилагат критериите за качество, установени в член 12, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 223/2009.

3.   Всяка година държавите-членки предоставят на Комисията (Евростат) отчет относно качеството на данните, отнасящи се за референтните периоди през референтната година и относно всички внесени промени по отношение на методологията. Отчетът се представя в срок от девет месеца след края на референтната година.

4.   При прилагане на критериите за качество, определени в параграф 2, по отношение на данните, включени в обхвата на настоящия регламент, правилата и структурата на отчетите за качеството се определят от Комисията под формата на актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 12, параграф 2.

Член 7

Доклад за оценка

До 12 август 2016 г. и на всеки пет години след това Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за оценка относно статистическите данни, изготвени съгласно настоящия регламент, и по-специално относно тяхната адекватност и тежестта за предприятията.

Член 8

Източници на данни

По отношение на основата за събиране на данни държавите-членки приемат по своя преценка всякакви подходящи мерки за поддържане на качеството на резултатите. Държавите-членки могат да изготвят необходимите статистически данни като използват комбинация от следните различни източници:

а)

проучвания, при които от докладващите звена се изисква да предоставят актуални, точни и пълни данни;

б)

други подходящи източници, в това число и административни данни, ако те са подходящи по отношение на своята актуалност и относимост;

в)

подходящи процедури за статистическа оценка.

Член 9

Предаване на данни

1.   Държавите-членки предават на Комисията (Евростат) данните, в това число и поверителните такива, в съответствие с член 21 от Регламент (ЕО) № 223/2009.

2.   Държавите-членки предават данните, изброени в приложение I и в приложение II, раздели 1 и 3, под формата на агрегирани таблици, в съответствие със стандарта за обмен на данни, определен от Комисията (Евростат). Данните се подават или зареждат по електронен път посредством единната система за подаване на данни на Комисията (Евростат). Практическите правила за предаването на данните се приемат от Комисията под формата на актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 12, параграф 2.

3.   Държавите-членки предават данните, изброени в приложение II, раздел 2 под формата на досиета с микроданни — като всяко наблюдавано пътуване представлява отделен запис в предавания масив от данни, — които се подлагат на пълна проверка, редактирани и, при необходимост, причислени, в съответствие със стандарта за обмен на данни, определен от Комисията (Евростат). Данните се подават или зареждат по електронен път посредством единната система за подаване на данни на Комисията (Евростат). Практическите правила за предаването на данните се приемат от Комисията под формата на актове за изпълнение. Тези актове за изпълнение се приемат в съответствие с процедурата по разглеждане, посочена в член 12, параграф 2.

4.   Държавите-членки предават:

а)

годишните данни, изброени в приложение I, раздели 1 и 2, в срок от шест месеца след края на референтния период, освен ако в приложение I не е уточнено друго;

б)

месечните данни, изброени в приложение I, раздел 2, в срок от три месеца след края на референтния период;

в)

непосредствените ключови показатели, отнасящи се до броя нощувки, прекарани от постоянно пребиваващи лица и посетители, които не са постоянно пребиваващи, в обектите за туристическо настаняване, изброени в приложение I, раздел 2, в срок от осем седмици след края на референтния период;

г)

данните, изброени в приложение I, раздел 4, в срок от девет месеца след края на референтния период, ако заинтересованата държава-членка избере да ги предостави;

д)

данните, изброени в приложение II, в рамките на шест месеца след края на референтния период.

5.   На Комисията се предоставят правомощията да приема, когато е необходимо, делегирани актове в съответствие с член 11 относно изменения на сроковете за предаване на данни, установени в параграф 4 от настоящия член, за да се вземе предвид, икономическото, социалното и техническото развитие. Всички такива изменения вземат предвид съществуващите практики на събиране на данни в държавите-членки.

6.   За всички данни, изисквани по силата на настоящия регламент, първият референтен период, освен ако не е посочено друго, започва на 1 януари 2012 г.

Член 10

Методическо ръководство

Комисията (Евростат), в тясно сътрудничество с държавите-членки, изготвя и редовно актуализира методическо ръководство, което съдържа насоки относно статистиката, изготвяна по силата на настоящия регламент, в това число и определенията, които следва да се прилагат по отношение на характеристиките на изискваните данни и общите стандарти, създадени с цел да се гарантира качеството на данните.

Член 11

Упражняване на делегирането

1.   Правомощието да приема делегираните актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

2.   Делегирането на правомощия, посочено в член 2, параграф 2, член 3, параграф 2 и член 9, параграф 5, се предоставя на Комисията за срок от пет години, считано от 11 август 2011 г. Комисията изготвя доклад относно делегираните правомощия не по-късно от девет месеца преди изтичането на петгодишния срок. Делегирането на правомощие се подновява мълчаливо за срокове с еднаква продължителност, освен ако Европейският парламент или Съветът не възрази срещу подобно подновяване не по-късно от три месеца преди края на всеки срок.

3.   Делегирането на правомощия, посочено в член 2, параграф 2, член 3, параграф 2 и член 9, параграф 5, може да бъде оттеглено по всяко време от Европейския парламент или от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява делегирането на посочените в него правомощия. То поражда действие в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз или на посочена в него по-късна дата. То не засяга валидността на делегираните актове, които вече са в сила.

4.   Веднага след като приеме делегиран акт, Комисията нотифицира едновременно Европейския парламент и Съвета за него.

5.   Делегиран акт, приет съгласно член 2, параграф 2, член 3, параграф 2 и член 9, параграф 5, влиза в сила само ако нито Европейският парламент, нито Съветът е възразил срещу него в срок от два месеца след нотификацията на Европейския парламент и на Съвета за съответния акт, или ако преди изтичането на този срок и Европейският парламент, и Съветът са уведомили Комисията, че няма да правят възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Европейския парламент или Съвета.

Член 12

Комитет

1.   Комисията се подпомага от Комитета на Европейската статистическа система, създаден с Регламент (ЕО) № 223/2009. Този комитет е комитет по смисъла на Регламент (ЕС) № 182/2011.

2.   При позоваване на настоящия параграф се прилага член 5 от Регламент (ЕС) № 182/2011.

Член 13

Отмяна

Директива 95/57/ЕО се отменя.

Държавите-членки предоставят резултатите в съответствие с Директива 95/57/ЕО за всички референтни периоди за 2011 г.

Член 14

Влизане в сила

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след датата на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Страсбург на 6 юли 2011 година.

За Европейския парламент

Председател

J. BUZEK

За Съвета

Председател

M. DOWGIELEWICZ


(1)  Позиция на Европейския парламент от 6 април 2011 г. (все още непубликувана в Официален вестник) и решение на Съвета от 21 юни 2011 г.

(2)  ОВ L 291, 6.12.1995 г., стр. 32.

(3)  ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 164.

(4)  ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр. 13.

(5)  ОВ L 393, 30.12.2006 г., стр. 1.

(6)  ОВ L 154, 21.6.2003 г., стр. 1.

(7)  ОВ L 76, 30.3.1993 г., стр. 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ВЪТРЕШЕН ТУРИЗЪМ

Раздел 1

КАПАЦИТЕТ НА ОБЕКТИТЕ ЗА ТУРИСТИЧЕСКО НАСТАНЯВАНЕ

A.   Променливи и разбивки, за които трябва да се подава информация

1.   На регионално ниво 2 NUTS и на национално ниво, за които трябва да се подава информация ежегодно

Вид на обекта за настаняване

Променливи

Разбивки

NACE 55,1

Брой обекти

Брой места за преспиване

Брой спални помещения

Вид населено място а) и б)

NACE 55,2

Брой обекти

Брой места за преспиване

Вид населено място а) и б)

NACE 55.3

Брой обекти

Брой места за преспиване

Вид населено място а) и б)


2.   [незадължително] На национално ниво, за които трябва да се подава информация ежегодно

Вид на обекта за настаняване

Променливи

Разбивки

NACE 55.1

Брой обекти

Брой места за преспиване

Брой спални помещения

Клас според размера


3.   На национално ниво, за които трябва да се подава информация на всеки три години

Вид на обекта за настаняване

Променливи

Разбивки

NACE 55.1

Брой обекти, разполагащи с едно или повече спални помещения, достъпни за лица с ограничена мобилност, в това число ползващи инвалидни колички

 

Б.   Ограничение на обхвата

1.

За „хотели и подобни места за настаняване“ и за „туристическо и друго краткосрочно настаняване“ в обхвата на наблюдение попадат най-малко всички обекти за туристическо настаняване, разполагащи с 10 или повече места за преспиване.

2.

За „къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобили“ в обхвата на наблюдение попадат най-малко всички обекти за туристическо настаняване, разполагащи с десет или повече места.

3.

Държавите-членки, в които са отчетени по-малко от 1 % от общото годишно количество нощувки в обекти за туристическо настаняване в ЕС могат допълнително да стеснят обхвата на наблюдение, така че той да обхваща най-малко обектите за туристическо настаняване, разполагащи с двадесет или повече места за преспиване.

В.   Периодичност

Първата референтна година за тригодишната променлива, посочена в рубрика А, точка 3, е 2015 г.

Раздел 2

ЗАЕТОСТ НА ОБЕКТИТЕ ЗА ТУРИСТИЧЕСКО НАСТАНЯВАНЕ (МЕСТЕН И ВХОДЯЩ ТУРИЗЪМ)

A.   Променливи и разбивки, за които трябва да се подава информация ежегодно

1.   На регионално ниво 2 NUTS и на национално ниво

Вид на обекта за настаняване

Променливи

Разбивки

Общо (за всички видове обекти за туристическо настаняване)

Брой нощувки в обекти за туристическо настаняване на постоянно пребиваващи лица

Брой нощувки в обекти за туристическо настаняване на лица, които не са постоянно пребиваващи

Вид населено място а) и б)

NACE 55.1

Брой нощувки в обекти за туристическо настаняване на постоянно пребиваващи лица

Брой нощувки в обекти за туристическо настаняване на лица, които не са постоянно пребиваващи

 

Брой на пристигащите в обекти за туристическо настаняване постоянно пребиваващи лица

Брой на пристигащите в обекти за туристическо настаняване лица, които не са постоянно пребиваващи

 

Нетен коефициент на заетост на местата за преспиване

Нетен коефициент на заетост на спалните помещения

 

NACE 55.2

Брой нощувки в обекти за туристическо настаняване на постоянно пребиваващи лица

Брой нощувки в обекти за туристическо настаняване на лица, които не са постоянно пребиваващи

 

Брой на пристигащите в обекти за туристическо настаняване постоянно пребиваващи лица

Брой на пристигащите в обекти за туристическо настаняване лица, които не са постоянно пребиваващи

 

NACE 55.3

Брой нощувки в обекти за туристическо настаняване на постоянно пребиваващи лица

Брой нощувки в обекти за туристическо настаняване на лица, които не са постоянно пребиваващи

 

Брой на пристигащите в обекти за туристическо настаняване постоянно пребиваващи лица

Брой на пристигащите в обекти за туристическо настаняване лица, които не са постоянно пребиваващи

 


2.   На национално ниво

Вид на обекта за настаняване

Променливи

Разбивки

NACE 55.1

Брой нощувки в обекти за туристическо настаняване на постоянно пребиваващи лица

Брой нощувки в обекти за туристическо настаняване на лица, които не са постоянно пребиваващи

Вид населено място а) и б)

Държава или географска област на пребиваване на посетителя

[незадължително] Клас според размера

Брой на пристигащите в обекти за туристическо настаняване постоянно пребиваващи лица

Брой на пристигащите в обекти за туристическо настаняване лица, които не са постоянно пребиваващи

Държава или географска област на пребиваване на посетителя

Нетен коефициент на заетост на местата за преспиване

Нетен коефициент на заетост на спалните помещения

[незадължително] Клас според размера

NACE 55.2

Брой нощувки в обекти за туристическо настаняване на постоянно пребиваващи лица

Брой нощувки в обекти за туристическо настаняване на лица, които не са постоянно пребиваващи

Вид населено място а) и б)

Държава или географска област на пребиваване на посетителя

Брой на пристигащите в обекти за туристическо настаняване постоянно пребиваващи лица

Брой на пристигащите в обекти за туристическо настаняване лица, които не са постоянно пребиваващи

Държава или географска област на пребиваване на посетителя

NACE 55.3

Брой нощувки в обекти за туристическо настаняване на постоянно пребиваващи лица

Брой нощувки в обекти за туристическо настаняване на лица, които не са постоянно пребиваващи

Вид населено място а) и б)

Държава или географска област на пребиваване на посетителя

Брой на пристигащите в обекти за туристическо настаняване постоянно пребиваващи лица

Брой на пристигащите в обекти за туристическо настаняване лица, които не са постоянно пребиваващи

Държава или географска област на пребиваване на посетителя

Б.   Променливи и разбивки, за които трябва се подава информация ежемесечно на национално ниво

Вид на обекта за настаняване

Променливи

Разбивки

NACE 55.1

Брой нощувки в обекти за туристическо настаняване на постоянно пребиваващи лица

Брой нощувки в обекти за туристическо настаняване на лица, които не са постоянно пребиваващи

 

Брой на пристигащите в обекти за туристическо настаняване постоянно пребиваващи лица

Брой на пристигащите в обекти за туристическо настаняване лица, които не са постоянно пребиваващи

 

Нетен коефициент на заетост на местата за преспиване

Нетен коефициент на заетост на спалните помещения

 

NACE 55.2

Брой нощувки в обекти за туристическо настаняване на постоянно пребиваващи лица

Брой нощувки в обекти за туристическо настаняване на лица, които не са постоянно пребиваващи

 

Брой на пристигащите в обекти за туристическо настаняване постоянно пребиваващи лица

Брой на пристигащите в обекти за туристическо настаняване лица, които не са постоянно пребиваващи

 

NACE 55.3

Брой нощувки в обекти за туристическо настаняване на постоянно пребиваващи лица

Брой нощувки в обекти за туристическо настаняване на лица, които не са постоянно пребиваващи

 

Брой на пристигащите в обекти за туристическо настаняване постоянно пребиваващи лица

Брой на пристигащите в обекти за туристическо настаняване лица, които не са постоянно пребиваващи

 

В.   Ограничение на обхвата

1.

За „хотели и подобни места за настаняване“ и за „туристическо и друго краткосрочно настаняване“ в обхвата на наблюдение попадат най-малко всички обекти за туристическо настаняване, разполагащи с десет или повече места за преспиване.

2.

За „къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобили“ в обхвата на наблюдение попадат най-малко всички обекти за туристическо настаняване, разполагащи с десет или повече места.

3.

Държавите-членки, в които са отчетени по-малко от 1 % от общото годишно количество нощувки в обекти за туристическо настаняване в ЕС, могат допълнително да стеснят обхвата на наблюдение, така че той да обхваща най-малко обектите за туристическо настаняване, разполагащи с двадесет или повече места за преспиване.

4.

Когато се прилага ограничение в обхвата в съответствие с описаното в точки 1, 2 и 3, се предава годишна оценка за общия брой нощувки на постоянно пребиваващи лица и лица, които не са постоянно пребиваващи през референтната година в обектите за туристическо настаняване, изключени от обхвата на наблюдение.

5.

За първата референтна година, за която се изискват данни по силата на настоящия регламент, оценката, описана в точка 4, се предава в срок от 12 месеца след края на референтния период.

6.

Държавите-членки могат да стеснят допълнително обхвата на наблюдение по отношение на нетния коефициент на заетост в хотели и сходни обекти за настаняване, така че да са обхванати като минимум всички обекти за туристическо настаняване с 25 или повече спални помещения.

Г.   Непосредствени ключови показатели

Непосредствените ключови показатели, посочени в член 9, параграф 4, буква в) от настоящия регламент, са променливите, отнасящи се до броя на нощувките, посочен в рубрика Б от настоящия раздел.

Раздел 3

КЛАСИФИКАЦИИ, КОИТО СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПРИЛАГАНИ СПРЯМО РАЗДЕЛИ 1 И 2

А.   Вид на обекта за настаняване

Трите категории, които следва да бъдат използвани за определяне на вида настаняване, отнасящи се за групи 55.1, 55.2 и 55.3 по NACE, са:

хотели и подобни места за настаняване

туристическо и друго краткосрочно настаняване

къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобили

Б.   Вид населено място а)

Трите категории, които следва да бъдат използвани за определяне на вида населено място а), отнасящи се за степента на урбанизация на общината (или равностойната местна административна единица), в която е разположен обектът за туристическо настаняване, са:

гъстонаселен район

междинен район

слабонаселен район.

В.   Вид населено място б)

Двете категории, които следва да бъдат използвани за определяне на вида населено място б), отнасящи се за степента на близост до море на общината (или равностойната местна административна единица), в която са разположени обектите за туристическо настаняване, са:

крайбрежно

различно от крайбрежно.

Г.   Клас според размера

Трите категории, които следва да бъдат използвани за определяне на клас според размера, отнасящи се за броя на спалните помещения в обектите за туристическо настаняване, са:

малки обекти: с по-малко от 25 спални

средни обекти: между 25 и 99 спални

големи обекти: 100 или повече спални; да се отчитат самостоятелно (незадължително): „между 100 и 249 спални“ и „250 или повече спални“.

Д.   Държави и географски области

Категориите, които следва да бъдат използвани за страната или географската област, в която посетителите, отсядащи в обектите за туристическо настаняване, са постоянно пребиваващи, са:

Европейски съюз (Съюзът); да се отчита самостоятелно: всяка държава-членка

Европейска асоциация за свободна търговия (ЕАСТ); да се отчита самостоятелно: Исландия, Норвегия, Швейцария (включително Лихтенщайн)

други европейски държави (извън Съюза и ЕАСТ; не се включват Русия, Турция, Украйна)

Русия

Турция

Украйна

Африка; да се отчита самостоятелно: Южна Африка

Северна Америка; да се отчита самостоятелно: Съединени американски щати, Канада

Южна и Централна Америка; да се отчита самостоятелно: Бразилия

Азия; да се отчита самостоятелно: Китайската народна република, Япония, Република Корея

Австралия, Океания и други територии; да се отчита самостоятелно: Австралия

Раздел 4

ВЪТРЕШЕН ТУРИЗЪМ В ОБЕКТИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ, ЗА КОИТО НЕ СЕ ЗАПЛАЩА НАЕМ

A.   Променливи, за които трябва да се подава информация ежегодно

[незадължително] Брой туристически нощувки, прекарани в обекти за настаняване, за които не се заплаща наем, през референтната година.

Б.   Разбивка

[незадължително] Що се отнася до жителите на Съюза, променливата, посочена в рубрика A, се представя в разбивка по държави на постоянно пребиваване на посетителите, а посетителите, постоянно пребиваващи извън Съюза, се групират в една единствена допълнителна категория.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

НАЦИОНАЛЕН ТУРИЗЪМ

Раздел 1

УЧАСТИЕ В ТУРИЗЪМ С ЛИЧНА ЦЕЛ

А.   Променливи и разбивки, за които трябва да се подава информация ежегодно

Променливи

Разбивки в зависимост от продължителността и местоназначението на туристическите пътувания с лична цел

Разбивки по социодемографски характеристики

1.

Брой постоянно пребиваващи лица на възраст 15 или повече години, които през референтната година участват в туризма с лична цел

2.

Брой постоянно пребиваващи лица на възраст 15 или повече години, които не участват в туризма с лична цел през референтната година

а)

Всяко пътуване (т.е. най-малко 1 осъществено пътуване с най-малко 1 нощувка)

б)

Само местни пътувания (т.е. най-малко 1 местно пътуване с най-малко 1 нощувка и нито едно изходящо пътуване)

в)

Само изходящи пътувания (т.е. най-малко 1 осъществено изходящо пътуване с най-малко 1 нощувка, но нито едно местно пътуване)

г)

Вътрешни и изходящи пътувания (т.е. най-малко 1 осъществено местно пътуване с най-малко 1 нощувка и най-малко 1 изходящо пътуване с най-малко 1 нощувка)

д)

Краткотрайни пътувания (т.е. най-малко 1 осъществено пътуване с 1 до 3 нощувки)

е)

Продължителни пътувания (т.е. най-малко 1 осъществено пътуване с 4 или повече нощувки)

ж)

Продължителни пътувания, само вътрешни (т.е. най-малко едно осъществено вътрешно пътуване с 4 или повече нощувки и нито едно изходящо пътуване с 4 или повече нощувки)

з)

Продължителни пътувания, само изходящи (т.е. най-малко едно осъществено изходящо пътуване от 4 или повече нощувки и нито едно вътрешно пътуване от 4 или повече нощувки)

и)

Продължителни пътувания, местни и изходящи (т.е. най-малко 1 осъществено местно пътуване с 4 или повече нощувки и най-малко 1 изходящо пътуване с 4 или повече нощувки)

1.

Пол

2.

Възрастова група

3.

[незадължително] Образователна степен

4.

[незадължително] Професионално положение

5.

[незадължително] Доход на домакинството

Разбивките според продължителността и местоназначението на туристическите пътувания с частна/лична цел се комбинират с разбивките по социодемографски характеристики.

Б.   Променливи и разбивки, за които трябва да се подава информация на три години

Променливи

Разбивки според главните причини за неучастие в туризма с лична цел през референтния период (с възможност за избор между няколко отговора за респондентите)

Разбивки по социодемографски характеристики

1.

Брой постоянно пребиваващи лица на възраст 15 или повече години, които не участват в туризма с лична цел през референтната година (т.е. не са осъществили нито едно пътуване с най-малко 1 нощувка с лична цел през референтната година)

а)

Финансови причини (липса на налични средства за ваканционни пътувания, не могат да си позволят да заминат във ваканция)

б)

Липса на свободно време поради семейни ангажименти

в)

Липса на свободно време поради професионални или учебни ангажименти

г)

Здравословни причини или ограничена мобилност

д)

Предпочитат да останат вкъщи, липсва им мотивация за пътуване

е)

Безопасност

ж)

Други причини

1.

Пол

2.

Възрастова група

3.

[незадължително] Образователна степен

4.

[незадължително] Професионално положение

5.

[незадължително] Доход на домакинството

Разбивките в зависимост от главните причини за неучастие в туризма с лична цел през референтната година се комбинират с разбивките по социодемографски характеристики.

Първата референтна година за тригодишните променливи е 2013 г.

В.   Класификации, приложими по отношение на разбивките по социодемографски характеристики

1.   Пол: мъжки, женски;

2.   Възрастова група: под 15 години [незадължително], 15—24, 25—34, 35—44, 45—54, 55—64, 65 или повече, с междинни сборове за групи 25—44 и 45—64;

3.   Образователна степен: начална и основна образователна степен (ISCED 0, 1 или 2), средна и полувисша образователна степен (ISCED 3 или 4), висша образователна степен (ISCED 5 или 6);

4.   Професионално положение: работещи (заети или самостоятелно заети лица), безработни, студенти (или ученици), други лица, които не работят;

5.   Доход на домакинството: по квартали.

Раздел 2

ТУРИСТИЧЕСКИ ПЪТУВАНИЯ И ИЗВЪРШВАЩИ ГИ ПОСЕТИТЕЛИ

A.   Променливи, за които трябва да се подава информация:

 

Променливи

Категории, за които трябва да се подава информация

Периодичност

1.

Месец на заминаване

 

Всяка година

2.

Продължителност на пътуването в брой нощувки

 

Всяка година

3.

[Само за изходящи пътувания] Продължителност на пътуването: брой нощувки, прекарани на местна територия

 

На три години

4.

Главна страна на местоназначение

В съответствие със списъка на страните в методическото ръководство, съставено съгласно член 10 от настоящия регламент

Всяка година

5.

Главна цел на пътуването

а)

Лична цел: прекарване на свободното време, забавление или отпуск

б)

Лична цел: посещение на роднини и приятели

в)

Лична цел: друга (напр. поклонение, лечение)

г)

Служебна/делова цел

Всяка година

6.

[Само за пътувания с лична цел] Вид на местоназначението, при няколко възможни отговора

а)

Град

б)

Морско крайбрежие

в)

Провинция (в това число езера, реки и т.н.)

г)

Кораби за туристически пътувания по море

д)

Планини (планински местности, хълмове и т.н.)

е)

Други

На три години

7.

[Само за пътувания с лична цел] Участие на деца в групата на пътуващите

а)

Да

б)

Не

На три години

8.

Основно транспортно средство

а)

Въздушен транспорт (услуги по време на полета — редовен или чартърен, или друг вид въздушни транспортни услуги)

б)

Воден транспорт (пътнически линии и фериботи, туристически пътувания по море, увеселителни кораби, плавателни съдове под наем и т.н.)

в)

Железопътен транспорт

г)

Междуградски или междуселищен автобусен транспорт (редовен или случаен превоз)

д)

Моторно превозно средство (лично или под наем)

е)

Други (напр. велосипед)

Всяка година

9.

Основно средство за настаняване

а)

Обекти за настаняване под наем: хотели и подобни обекти за настаняване

б)

Обекти за настаняване под наем: къмпинги и терени за каравани и къмпинг-автомобили (за временен престой);

в)

Обекти за настаняване под наем: други обекти за настаняване под наем (здравни заведения, младежки общежития, яхтклубове и др.)

г)

обекти за настаняване, за които не се заплаща наем: собствена ваканционна къща

д)

обекти за настаняване, за които не се заплаща наем: обекти за настаняване, предоставяни безвъзмездно от роднини или приятели

е)

обекти за настаняване, за които не се заплаща наем: други обекти за настаняване, за които не се заплаща наем:

Всяка година

10.

Резервиране на пътуването: използване на услугите на туроператор или туристическа агенция за резервиране на основното транспортно средство

а)

Да

б)

Не

в)

Неизвестно

На три години

11.

Резервиране на пътуването: използване на услугите на туроператор или туристическа агенция за резервиране на основното средство за настаняване

а)

Да

б)

Не

в)

Неизвестно

На три години

12.

[Само за пътувания, за които не са използвани услугите на туроператор или туристическа агенция за резервиране на основното транспортно средство или на основното средство за настаняване] Резервиране на пътуването (самостоятелно)

а)

Услугите са резервирани пряко при доставчика на услугата

б)

Не е била необходима резервация

На три години

13.

Резервиране на пътуването: пакетна услуга

а)

Да

б)

Не

На три години

14.

Резервиране на пътуването: резервация в интернет на основното транспортно средство

а)

Да

б)

Не

в)

Неизвестно

На три години

15.

Резервиране на пътуването: резервация в интернет на основното средство за настаняване

а)

Да

б)

Не

в)

Неизвестно

На три години

16.

Транспортни разходи на отделен турист по време на пътуването

 

Всяка година

17.

Разходи за настаняване на отделен турист по време на пътуването

 

Всяка година

18.

[незадължително] Разходи на отделния турист за храни и напитки в кафенета и ресторанти по време на пътуването

 

Всяка година

19.

Други разходи на отделен турист по време на пътуването, да бъдат отчетни отделно (19а): стоки за дълготрайна употреба и ценни вещи

 

Всяка година

20.

Профил на посетителя: пол, като се използват следните категории:

а)

Мъж

б)

Жена

Всяка година

21.

Профил на посетителя: възраст, в навършени години

 

Всяка година

22.

Профил на посетителя: страна на постоянно пребиваване

 

Всяка година

23.

[незадължително] Профил на посетителя: образователна степен

а)

начална и основна образователна степен (ISCED 0, 1 или 2)

б)

средна и полувисша образователна степен (ISCED 3 или 4)

в)

висша образователна степен (ISCED 5 или 6)

Всяка година

24.

[незадължително] Профил на посетителя: професионално положение

а)

работещи (заети или самостоятелно заети лица)

б)

безработни лица

в)

студенти (или ученици)

г)

други лица, които не работят

Всяка година

25.

[незадължително] Профил на посетителя: доход на домакинството по квартали

 

Всяка година

Б.   Ограничение на обхвата

В обхвата на наблюдение попадат всички туристически пътувания, осъществени от постоянно пребиваващото население на 15-годишна възраст и над тази възраст, включващи най-малко една нощувка извън обичайната среда, и които са завършили през референтния период. Данните относно населението под 15-годишна възраст могат да бъдат подадени отделно, като включването им не е задължително.

В.   Периодичност

1.

Първа референтна година за тригодишните променливи и категориите, изброени в рубрика A, точки 3, 6, и 7, е 2013 г.

2.

Първа референтна година за тригодишните променливи и категориите, изброени в рубрика A, точки 10—15, е 2014 г.

Раздел 3

ПОСЕЩЕНИЯ ЗА ЕДИН ДЕН

A.   Променливи и разбивки, за които трябва да се подава информация ежегодно (изходящи посещения за един ден)

Променливи

[незадължително]

Разбивки

[незадължително]

Разбивки по социодемографски характеристики

1.

Брой изходящи посещения за един ден с лична цел

2.

Брой изходящи посещения за един ден със служебна цел

а)

по държава на местоназначение

1.

Пол

2.

Възрастова група

3.

Ниво на образование

4.

Професионално положение

5.

Доход на домакинството

3.

Разходи за изходящи посещения за един ден с лична цел

4.

Разходи за изходящи посещения за един ден със служебна цел

а)

по държава на местоназначение

б)

по категория на разходите: транспорт, пазаруване, ресторанти/кафенета, други

Б.   Променливи и разбивки, за които трябва да се подава информация на всеки три години (местни посещения за един ден)

Променливи

[незадължително]

Разбивки

[незадължително]

Разбивки по социодемографски характеристики

1.

Брой местни посещения за един ден с лична цел

2.

Брой местни посещения за един ден със служебна цел

 

1.

Пол

2.

Възрастова група

3.

Ниво на образование

4.

Професионално положение

5.

Доход на домакинството

3.

Разходи за местни посещения за един ден с лична цел

4.

Разходи за местни посещения за един ден със служебна цел

а)

по категория на разходите: транспорт, пазаруване, ресторанти/кафенета, други

В.   Класификации, приложими по отношение на разбивките по социодемографски характеристики

Класификациите, които трябва да се прилагат при социодемографските разбивки са тези, изброени в раздел 1, рубрика В от настоящото приложение.

Г.   Ограничение на обхвата

Обхватът на наблюдение включва всички посещения за един ден извън обичайната среда на постоянно пребиваващото население над 15-годишна възраст. Подаването на информация за населението под 15-годишна възраст може да бъде направено отделно и не е задължително.

Д.   Периодичност и първи референтен период

1.

Информация за характера на посещенията за един ден по рубрика А се подава ежегодно, като се отчита поотделно за четирите тримесечия на предходната календарна година. Първият референтен период започва на 1 януари 2014 г.

2.

Информация за характера на посещенията за един ден по рубрика Б се подава на всеки три години, като се отчита поотделно за четирите тримесечия на предходната календарна година. Първият референтен период започва на 1 януари 2015 г. Подаването на информация само за първия референтен период не е задължително.


Top