Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R0436

Регламент за изпълнение (ЕС) № 436/2011 на Комисията от 5 май 2011 година за изменение на Регламент (ЕО) № 690/2008 относно признаване на защитени зони в Общността, изложени на специфични фитосанитарни рискове

OJ L 118, 6.5.2011, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 060 P. 242 - 243

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/436/oj

6.5.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 118/2


РЕГЛАМЕНТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ (ЕС) № 436/2011 НА КОМИСИЯТА

от 5 май 2011 година

за изменение на Регламент (ЕО) № 690/2008 относно признаване на защитени зони в Общността, изложени на специфични фитосанитарни рискове

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ,

като взе предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взе предвид Директива 2000/29/ЕО на Съвета от 8 май 2000 г. относно защитните мерки срещу въвеждането в Общността на вредители по растенията или растителните продукти и срещу тяхното разпространение в Общността (1), и по-специално член 2, параграф 1, буква з) от нея,

като взе предвид исканията, отправени от Чешката република, Гърция, Франция и Италия,

като има предвид, че:

(1)

С Регламент (ЕО) № 690/2008 на Комисията (2) някои държави-членки или определени области в държави-членки бяха признати за защитени зони по отношение на някои вредители. В някои случаи това признаване беше за ограничен период от време, за да се даде възможност на съответната държава-членка да предостави цялата необходима информация, за да докаже, че въпросният вредител не е налице в съответната държава-членка или област, или за да приключи усилията по ликвидирането му.

(2)

Цялата територия на Гърция бе призната за защитена зона по отношение на Dendroctonus micans Kugelan, Gilpinia hercyniae (Hartig), Gonipterus scutellatus Gyll., Ips amitinus Eichhof, Ips cembrae Heer и Ips duplicatus Sahlberg до 31 март 2011 г.

(3)

През 2010 г. Гърция извърши проверки и уведоми Комисията за резултатите в съответствие с член 2, параграф 1, буква з), трета и пета алинея от Директива 2000/29/ЕО. Посещение на експерти от Комисията от 24 до 31 януари 2011 г. потвърди, че посочената държава-членка е отбелязала по-нататъшен значителен напредък по отношение на организирането и извършването на посочените проверки и по отношение на уведомяването за резултатите от тях. Необходимо е все пак Гърция да докаже, че отбелязаният напредък е устойчив.

(4)

Резултатите от извършените в Гърция през 2010 г. проверки сочат, че е имало само един случай на наличие на Ips cembrae Heer и не е установено наличие на някой от другите пет посочени вредителя. Предвид тези резултати и констатациите от посещението на експертите от Комисията в Гърция е целесъобразно Гърция да продължи да се счита за защитена зона по отношение на посочените вредители за още три години, за да се даде на Гърция необходимото време да събере и представи потвърждаваща информация, че посочените вредители, с изключение на Ips cembrae Heer, не са налице на нейната територия, а по отношение на вредителя Ips cembrae Heer да приключи усилията си за ликвидирането му, както и да събере и предостави потвърждаваща информация, че посоченият вредител вече не е налице на нейната територия.

(5)

Цялата територия на Гърция бе призната за защитена зона по отношение на Citrus tristeza virus (европейски щамове). В годишния си доклад за 2010 г. относно проведената официална проверка за наличието на посочения вредител Гърция докладва, че 104 дървета са дали положителен резултат за наличието на посочения вредител в префектура Argolida. Извършените наблюдения от експертите от Комисията по време на посещението им в Гърция от 24 до 31 януари 2011 г. потвърдиха наличието на Citrus tristeza virus (европейски щамове) в посочената префектура поне през последните три години въпреки предприетите от гръцките органи мерки за ликвидиране, които са се оказали неефективни. Следователно Citrus tristeza virus (европейски щамове) трябва да се счита за установен вредител в префектура Argolida. Поради това посочената префектура не следва да продължи да бъде признавана за защитена зона по отношение на посочения вредител.

(6)

Цялата територия на Испания бе призната за защитена зона по отношение на Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. Испания предостави информация, която показва, че вредителят Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. е понастоящем установен в автономната общност Castilla y León. Мерките за ликвидиране на посочения вредител, предприети в две последователни години — 2009 и 2010 г., са се оказали неефективни. Поради това Castilla y León не следва да продължи да бъде признавана за защитена зона по отношение на посочения вредител.

(7)

Цялата територия на Чешката република, някои региони на Франция (Alsace, Champagne-Ardenne и Lorraine) и един регион на Италия (Basilicata) бяха признати за защитени зони по отношение на Grapevine flavescence dorée MLO до 31 март 2011 г. Информацията, предоставена от Чешката република, Франция и Италия след това признаване, доказа, че посоченият вредител не е налице в посочените защитени зони. Поради това цялата територия на Чешката република, регионите Alsace, Champagne-Ardenne и Lorraine във Франция и регион Basilicata в Италия следва да продължат да се считат за защитени зони по отношение на посочения вредител.

(8)

Италия отправи искане регион Sardinia да бъде признат за защитена зона по отношение на вредителя Grapevine flavescence dorée MLO. Въз основа на извършените в периода 2004—2010 г. проверки Италия предостави доказателства, че посоченият вредител не е налице в регион Sardinia въпреки благоприятните условия за неговото установяване там. Необходимо е обаче да бъдат извършени допълнителни проверки. Тези проверки следва да бъдат наблюдавани от експерти под ръководството на Комисията. С оглед на това Sardinia следва да бъде призната за защитена зона по отношение на Grapevine flavescence dorée MLO само за период от три години.

(9)

Поради това Регламент (ЕО) № 690/2008 следва да бъде съответно изменен.

(10)

Срокът на валидното понастоящем признаване на някои от посочените защитени зони изтича на 31 март 2011 г. Поради това настоящият регламент следва да се прилага от 1 април 2011 г., за да се осигури непрекъснатост на признаването на всички защитени зони.

(11)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в съответствие със становището на Постоянния фитосанитарен комитет,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

Приложение I към Регламент (ЕО) № 690/2008 се изменя, както следва:

1.

В буква а), във втората колона на точки 4, 5 и 7—10, след думата „Гърция“ думите „(до 31 март 2011 г.)“ се заменят с „(до 31 март 2014 г.)“.

2.

В буква б), във втората колона на точка 2, след думата „Испания“ се добавят думите „(с изключение на автономната общност Castilla y León)“.

3.

Буква г) се изменя, както следва:

а)

във втората колона на точка 3, след думата „Гърция“ се добавят думите „(с изключение на префектура Argolida)“;

б)

точка 4 се заменя със следното:

„4.

Grapevine flavescence dorée MLO

Чешка република, Франция (Alsace, Champagne-Ardenne и Lorraine), Италия (Basilicata) и (Sardinia, до 31 март 2014 г.)“

Член 2

Настоящият регламент влиза в сила в деня след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Той се прилага от 1 април 2011 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държави-членки.

Съставено в Брюксел на 5 май 2011 година.

За Комисията

Председател

José Manuel BARROSO


(1)  ОВ L 169, 10.7.2000 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 193, 22.7.2008 г., стр. 1.


Top